Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Ventspilī 2013.gada 25.janvārī
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldībā 2013.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 3.panta pirmās daļas ievaddaļu,
1.4 daļu, 1.5 daļu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.1 punktu, 47.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība īsteno ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" deleģētās tiesības piemērot nekustamā īpašuma nodokli Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 2013.gadā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa.

II. Termins

3. Būvei piekritīgā zeme – kvadrātmetros (m2) izteikta laukuma projekcija cokola līmenī, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs ieskaitot izvirzītās daļas, kā arī ieskaita laukumu zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm.

III. Nodokļa piemērošana atsevišķiem nodokļa objektiem

4. Ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja to platība pārsniedz 25 m2 un tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas.

5. Ar nekustamā īpašuma nodokli, ja tas konstatēts administratīvā aktā, tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, piemērojot nodokļa likmi 3 procentu apmērā no šādas lielākās kadastrālās vērtības:

5.1. Būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

5.2. būves kadastrālās vērtības.

6. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa noteikšanu organizē Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā inspekcija.

7. Maksāšanas paziņojums par šo noteikumu 5.punktā noteikto būvi tiek nosūtīts viena kalendārā mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par šo noteikumu 5.punktā noteikto būvi veic likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā, ar nākamo mēnesi pēc administratīvā akta par šo noteikumu 5.punktā minētās būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

9. Ar nekustamā īpašuma nodokli (ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas) tiek apliktas inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, piemērojot nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības.

IV. Nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana nodoklim par zemi

10. Nekustamā īpašuma nodoklim par zemi nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem un tas tiek piemērots:

10.1. juridisko personu, kuru juridiskā adrese 2013.gada 1.aprīlī ir Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nodokļu objektiem;

10.2. fizisko personu, kuru deklarētā dzīvesvieta 2013.gada 1.aprīlī ir Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nodokļu objektiem.

11. Juridisko personu, kuru juridiskā adrese 2013.gada 1.aprīlī nav Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nodokļa objektiem 10.1.apakšpunktā noteiktais nodokļu pieauguma ierobežojums netiek piemērots.

12. Fizisko personu, kuru deklarētā dzīvesvieta 2013.gada 1.aprīlī nav Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nodokļa objektiem 10.2.apakšpunktā noteiktais nodokļu pieauguma ierobežojums netiek piemērots.

13. Šo noteikumu 10.punktā noteikto nosacījumu izpilde tiek nodrošināta šādi:

13.1. sākotnējais nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins tiek veikts un maksāšanas paziņojumi nosūtīti visām fiziskām personām un juridiskām personām ne vēlāk kā līdz šī gada 15.februārim, ievērojot nosacījumu, ka nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem;

13.2. pēc 2013.gada 1.aprīļa nodokļa maksātājiem, kuri neatbilst šo noteikumu 10.punkta prasībām, tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins un nosūtīts jauns nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums.

14. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums netiek piemērots, ja zemes vienība 2013.gadā ir jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš

15. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde tiek veikta 7 (septiņu) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

VI. Noslēguma jautājumi

16. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu sagatavošanai par 2013.taksācijas gadu.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.3 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldībā 2013.gadā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŅemot vērā grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk – Likums), kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, kā arī 2012.gada 15.novembrī Latvijas Republikas Saeimā pieņemtos Likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī, pašvaldībām ir dotas tiesības pašām lemt par atsevišķu šī likuma normu piemērošanu, izdodot saistošos noteikumus.

2012.gadā Ventspils pilsētas pašvaldība izdeva saistošos noteikumus "Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Ventspils pilsētā 2012.gadā", kas bija spēkā līdz 2012.gada beigām.

Likums nosaka, ka attiecībā uz 2013.taksācijas gadu pašvaldībām saistošie noteikumi jāpieņem ne vēlāk kā līdz 2013.gada 15.februārim (līdz maksāšanas paziņojumu sagatavošanas dienai) likuma "Par pašvaldībām" 46.panta noteiktajā kārtībā.

Lai Ventspils pilsētas pašvaldība 2013.gadā īstenotu pašvaldībām piešķirtās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā (attiecībā uz nodokļa objektiem, kas atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā), ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, nosakot sekojošo:

1. Nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadā netiek piemērots dzīvojamo ēku palīgēkām (izņemot garāžas). Pamatojums – daudzos gadījumos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati par dzīvojamo ēku palīgēkām neatbilst stāvoklim dabā. Vienlaicīgi, nodokļu maksātāji arī 2013.gadā tiks aicināti pārbaudīt un aktualizēt kadastra reģistra datus par savā īpašumā esošajām palīgēkām.

2. Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves tiks apliktas ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli (likme 3%), lai veicinātu to sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un pilsētas ainavas bojāšanu.

4. Lai nodrošinātu pakāpenisku nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pieaugumu nodokļa maksātājiem, 2013.gadā tiek piemērots nodokļa pieauguma ierobežojums, kā rezultātā nodokļa apmērs par zemi salīdzinājumā ar 2012.taksācijas gadu drīkstēs pieaugt ne vairāk kā par 25%.

Noteikumi nosaka, ka minētais nodokļa pieauguma ierobežojums attieksies tikai uz fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta 2013.gada 1.aprīlī būs Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, un uz juridiskajām personām, kuru juridiskā adrese 2013.gada 1.aprīlī būs Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Izmantojot šo instrumentu, tiks piemēroti arī Likuma 3.1 pantā noteiktie sociālās atbildības un teritorijas attīstības un sakārtošanas principi – aizsargātas sociāli mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotāju grupas, kā arī veicināta nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju – fizisko personu deklarēšanās Ventspilī, kā rezultātā palielināsies Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā saņemtie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi.

5. Ņemot vērā būtisku nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku skaita pieaugumu un parādu summu apmēru, lai lietderīgi izmantotu pašvaldības administratīvos resursus, saistošajos noteikumos (atbilstoši Likuma 9.panta piektajā daļā noteiktajam) nepieciešams paredzēt, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.

2. Īss projekta satura izklāstsLikuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pārejas noteikumu 47.punkts, kas stājas spēkā 2012.gada 18.decembrī, piešķir pašvaldībām tiesības 2013.gadā, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, lemt par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanu savā administratīvajā teritorijā, par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par inženierbūvju – laukumu, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi, kā arī par termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli piespiedu izpilde.

Šajā saistošo noteikumu projektā noteikts, ka:

1. dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadā netiek apliktas;

2. vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek piemērota paaugstināta nodokļa likme 3% apmērā no šādas īpašuma lielākās kadastrālās vērtības – būves vērtības vai būvei piekrītošās zemes kadastrālās vērtības;

3. inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, tiek aplikti ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai inženierbūvei piekritīgās zemes vērtības (ja būve nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā);

4. Noteikumi paredz, ka Ventspils pilsētas pašvaldībā 2013.gadā nodoklim par zemi, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas gadā nepārsniedz iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.

Vienlaicīgi noteikts, ka minētais nodokļa pieauguma ierobežojums attieksies tikai uz:

– juridisko personu, kuru reģistrētā adrese 2013.gada 1.aprīlī ir Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nodokļu objektiem;

– fizisko personu, kuru deklarētā dzīvesvieta 2013.gada 1.aprīlī ir Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nodokļu objektiem.

2. Noteikumos paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuVeicot aprēķinus pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām palīgēku vērtībām, nekustamā īpašuma nodoklis par palīgēkām (izņemot garāžas) 2013.gadā būtu apt. Ls 2900.

Papildus nodokļa ieņēmumi no vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves aplikšanas ar paaugstināto nodokļa likmi tiks noteikti pēc attiecīgu Ventspils pilsētas domes lēmumu pieņemšanas.

Papildus ieņēmumi no nedeklarēto fizisko personu un Ventspilī nereģistrēto juridisko personu īpašumiem par zemi (nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu) prognozēti 26 tūks. latu apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Informāciju saistošajiem noteikumiem var iegūt, vēršoties Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļā (Jūras ielā 36, Ventspils, tālr.63601159, 63601147, e-pasts: finanses@ventspils.gov.lv), noteikumi publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", (t.sk. tiesību aktu vortālā www.likumi.lv), laikrakstā "Ventas Balss", Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldībā 2013.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 25.01.2013.Stājas spēkā: 26.01.2013.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 15.02.2013. OP numurs: 2013/33.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
254796
26.01.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)