Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.64

Rīgā 2013.gada 29.janvārī (prot. Nr.6 24.§)
Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma
5.panta ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, lai tas varētu saņemt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai (turpmāk – speciālā atļauja (licence));

1.2. kārtību, kādā izsniedz, izmanto, aptur, pārreģistrē un anulē speciālo atļauju (licenci);

1.3. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, tās pārreģistrāciju, un valsts nodevas apmēru.

2. Speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

3. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz trim gadiem.

4. Speciālo atļauju (licenci) vai tās kopiju parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs novieto patērētājam redzamā vietā parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī uzrāda parādniekam pēc tā pieprasījuma, ja parāda atgūšanas darbības tiek veiktas ārpus parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas vietas. Par parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas vietu uzskatāma pastāvīgai un sistemātiskai pakalpojumu sniegšanai iekārtota vieta, kurā paredzēta arī parādnieku pieņemšana.

5. Informāciju par izsniegtās speciālās atļaujas (licences) numuru, izdošanas datumu un derīguma termiņu publicē parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē, ja tāda ir izveidota.

6. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs triju darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par:

6.1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) vai to pārreģistrējuši, tai skaitā norādot informāciju par parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas vietām;

6.2. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem izsniegto speciālo atļauju (licenču) apturēšanu un anulēšanu;

6.3. izmaiņām speciālajā atļaujā (licencē) šo noteikumu 24.punktā minētajā gadījumā.

7. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt informāciju no parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja, kā arī veikt nepieciešamās pārbaudes, tai skaitā pakalpojuma sniegšanas vietā, lai uzraudzītu parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja un tā darbības atbilstību šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

8. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, apturēšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu ir tiesīgs sniegt norādījumus parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam par darbībām, kas tam jāveic, lai nodrošinātu parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vai tā darbības atbilstību šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

II. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam noteiktās prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

9. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam jāatbilst šādām prasībām:

9.1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants vai fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs, kas profesionālās darbības ietvaros sniedz parāda atgūšanas pakalpojumu, un tam nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību vai profesionālo darbību parāda atgūšanas jomā;

9.2. komersanta – parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja – padomes vai valdes loceklim vai pārstāvēttiesīgajam biedram nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību parāda atgūšanas jomā;

9.3. (svītrots no 25.05.2018. ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 116; sk. grozījumu 2. punktu);

9.4. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir izstrādājis un apstiprinājis parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas iekšējo kārtību, kas nosaka parāda atgūšanas kārtību, saskarsmi ar parādniekiem, parāda atgūšanas izdevumus veidojošās pozīcijas un to finansiālo atšifrējumu;

9.5. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir izstrādājis un apstiprinājis patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtību, lai saprātīgā termiņā nodrošinātu saņemto sūdzību izskatīšanu un atbilžu sniegšanu;

9.6. uz speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas dienu par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē nav informācijas par nokavētiem nodokļu, nodevu vai valsts noteiktajiem maksājumiem valsts budžetā;

9.7. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam pēdējo triju gadu laikā nav anulēta speciālā atļauja (licence);

9.8. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona) vai kāds no padomes vai valdes locekļiem vai pārstāvēttiesīgajiem biedriem (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants), vai tā darbinieki, kuru pienākumos ietilpst parāda atgūšana, nav krimināli sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko paredzēta atbildība Krimināllikuma IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX vai XX nodaļā, izņemot gadījumu, ja sodāmība ir dzēsta;

9.9. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir izveidojis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.

(Grozīts ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 116; 9.9. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 3. punktu)

10. Šo noteikumu 9.7.apakšpunkts attiecināms arī uz gadījumu, ja:

10.1. fiziska persona ir bijusi tāda komersanta – parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja – padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, kuram anulēta speciālā atļauja (licence);

10.2. komersanta padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir bijis tāda komersanta – parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja – padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, kuram anulēta speciālā atļauja (licence).

11. Šo noteikumu 9.7.apakšpunkts nav attiecināms uz gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta saskaņā ar šo noteikumu 36.1., 36.2., 36.3. vai 36.4.apakšpunktu.

III. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana

12. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā parakstītu iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu sagatavotus šo noteikumu 1.pielikumā minētos dokumentus.

13. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Ja dokuments ir svešvalodā, tam nepieciešams notariāli apstiprināts vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, apliecināts tulkojums.

14. Ja šo noteikumu 12.punktā minēto iesniegumu iesniedz elektroniski, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs iesniegumu un tam pievienoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15. Lai sagatavotu dokumentus lēmuma pieņemšanai par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ja nepieciešams, iegūst šādu informāciju:

15.1. no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes – informāciju par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja nokavētajiem nodokļu, nodevu vai valsts noteiktajiem maksājumiem valsts budžetā;

15.2. no Uzņēmumu reģistra – aktuālajā redakcijā informāciju par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju, tā valdes vai padomes locekļiem vai pārstāvēttiesīgajiem biedriem, ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants;

15.3. no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā sodu reģistra (turpmāk – sodu reģistrs) – informāciju par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju – fiziskas personas vai komersanta padomes un valdes locekļu vai pārstāvēttiesīgo biedru – kriminālo un administratīvo sodāmību un to darbinieku kriminālo sodāmību, kuru pienākumos ietilpst parādu atgūšana;

15.4. (svītrots no 25.05.2018. ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 116; sk. grozījumu 2. punktu).

16. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šajos noteikumos minētie dokumenti vai tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai nepieciešama papildu informācija šo noteikumu 19.punktā minētā lēmuma pieņemšanai, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs par to rakstiski informē parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju, norādot termiņu, līdz kuram attiecīgie dokumenti vai informācija jāiesniedz, un attiecīgi pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.

17. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc iesnieguma izskatīšanas un tā rīcībā esošās informācijas izvērtēšanas pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci), ja:

17.1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs neatbilst šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām;

17.2. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 16.punktā norādītajā termiņā nesniedz informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

18. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc tā rīcībā esošās informācijas izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci), ja:

18.1. komersants, tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs pēdējā gada laikā ir izdarījis būtisku administratīvo pārkāpumu tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un finanšu, patērētāju tiesību vai fizisko personu datu aizsardzības jomā. Izvērtējot, vai administratīvais pārkāpums atzīstams par būtisku, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ņem vērā pieļautā pārkāpuma raksturu un ilgumu, radīto ietekmi (zaudējumi patērētājiem), kā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;

18.2. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav ievērojis tam adresētos Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumus attiecībā uz patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību;

18.3. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbība vai plānotā darbība parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanā neatbilst normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

18.4. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis normatīvajos aktos patērētāju tiesību aizsardzības jomā noteikto rakstisko apņemšanos noteiktā termiņā novērst pārkāpumus;

18.5. ir konstatēts, ka parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju;

18.6. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis šo noteikumu 8.punktā minētos Patērētāju tiesību aizsardzības centra norādījumus.

19. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) pieņem mēneša laikā no dienas, kad saņemts šo noteikumu 12.punktā minētais iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

20. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šo noteikumu 19.punktā minēto lēmumu paziņo parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Paziņošanas likumu.

21. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu izsniedz parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam noteikta parauga speciālo atļauju (licenci) (2.pielikums). Patērētāju tiesību aizsardzības centrs speciālo atļauju (licenci) izsniedz elektroniska dokumenta formā vai papīra dokumenta formā.

22. Speciālā atļauja (licence) stājas spēkā, kad šo noteikumu 19.punktā minētais lēmums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu paziņots parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā datumā. Ja speciālā atļauja (licence) tiek pārreģistrēta, tā stājas spēkā nākamajā dienā pēc iepriekšējā speciālajā atļaujā (licencē) norādītā derīguma termiņa beigām.

23. Ja speciālā atļauja (licence) ir bojāta, nozagta vai nozaudēta, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nekavējoties pēc minētā fakta konstatēšanas par to rakstiski informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru, iesniedzot iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšanu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu. Līdz speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšanai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs sniegt parāda atgūšanas pakalpojumu.

24. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā ir mainījusies tajā norādītā informācija, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu iestāšanās iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā iesniegumu par nepieciešamajiem grozījumiem speciālajā atļaujā (licencē) (3.pielikums).

25. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā ir mainījusies šo noteikumu 1.pielikuma 2.punktā norādītā informācija, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pienākums ir informēt par to Patērētāju tiesību aizsardzības centru un 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniegt aktuālo informāciju.

26. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā ir mainījusies šo noteikumu 1.pielikuma 4.punktā norādītā informācija, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pienākums ir informēt par to Patērētāju tiesību aizsardzības centru un 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniegt aktuālo informāciju. Ja darbinieks ir ārvalstnieks, papildus iesniedz izziņu par kriminālo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, ja šādu informāciju nav iespējams iegūt sodu reģistrā. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk par sešiem mēnešiem.

27. Speciālās atļaujas (licences) darbības laikā pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra pieprasījuma parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā sniegtajiem parāda atgūšanas pakalpojumiem (apkalpoto un atgūto parādu skaits, noslēgto parāda atgūšanas līgumu skaits, kā arī informācija par nozarēm (jomām), kurās veikta parādu atgūšana) un citu informāciju.

IV. Speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācija un tai nepieciešamie dokumenti

28. Pieteikumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju iesniedz, kā arī izskata, pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju vai pārreģistrācijas atteikumu un to paziņo saskaņā ar šo noteikumu II un III nodaļā noteikto kārtību un termiņiem tiktāl, ciktāl to nenosaka IV nodaļa.

29. Ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci), vēlas pagarināt tās derīguma termiņu (pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci)), tas ne agrāk kā četrus mēnešus, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 3.punktā norādītā speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas iesniegumu (4.pielikums). Iesniegumam pievieno atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu sagatavotus 4.pielikumā minētos dokumentus.

30. Ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas pieteikumu neiesniedz šo noteikumu 29.punktā minētajā termiņā, bet vēlas turpināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanu, tas iesniedz šajos noteikumos minētos dokumentus jaunas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā noteikto kārtību, samaksājot valsts nodevu jaunas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai šajos noteikumos noteiktajā apmērā.

31. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci), ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs noteiktajos termiņos nav sniedzis Patērētāju tiesību aizsardzības centram šo noteikumu 24., 26. vai 27.punktā minēto informāciju.

V. Speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšana un anulēšana

32. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja:

32.1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs neatbilst šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām;

32.2. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centram tā pieprasītos dokumentus un informāciju, kas nepieciešama parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pārbaudei, vai nesadarbojas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, lai novērstu pārkāpumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

32.3. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai vai nepilda normatīvajos aktos patērētāju tiesību aizsardzības jomā noteikto rakstisko apņemšanos noteiktā termiņā novērst izdarīto pārkāpumu;

32.4. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs noteiktajos termiņos nav sniedzis Patērētāju tiesību aizsardzības centram šo noteikumu 25., 26., 27.punktā minēto informāciju;

32.5. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam nokavēto nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu summa ir lielāka par 1420 euro. Šādā gadījumā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību līdz brīdim, kad tam ir sniegta informācija par pilnīgu parāda samaksu;

32.6. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs sistemātiski neievēro izstrādāto parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas un patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtību;

32.7. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

32.8. Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcībā ir informācija par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vai tā padomes vai valdes locekļu vai pārstāvēttiesīgo biedru (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants) pieļautiem pārkāpumiem saimnieciskās darbības vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā speciālās atļaujas (licences) darbības laikā;

32.9. Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcībā ir informācija par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja, tā darbinieku, vai tā padomes vai valdes locekļu vai pārstāvēttiesīgo biedru (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants) pieļautiem pārkāpumiem fizisko personu datu aizsardzības jomā speciālās atļaujas (licences) darbības laikā.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1033)

33. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu par to paziņo parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, norādot darbības apturēšanas pamatojumu.

34. Ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs novērsis Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumā par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu konstatētos pārkāpumus vai neatbilstību prasībām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanu 10 darbdienu laikā no dienas, kad parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs vai cita iestāde ir sniegusi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā informāciju par pārkāpuma novēršanu. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija vai informācijas pārbaude, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz vienam mēnesim.

35. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apturētas speciālās atļaujas (licences) atjaunošanu to rakstiski paziņo parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam.

36. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, ja:

36.1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs sešu mēnešu laikā pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu nav uzsācis pakalpojuma sniegšanu vai ir pārtraucis saimniecisko darbību uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem;

36.2. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs iesniedzis iesniegumu (5.pielikums) ar lūgumu anulēt speciālo atļauju (licenci);

36.3. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir pasludināts par maksātnespējīgu;

36.4. ir pieņemts tiesas nolēmums vai Uzņēmumu reģistrā iekļauta informācija par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbības izbeigšanu;

36.5. speciālās atļaujas (licences) darbība apturēta uz laiku saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs noteiktajā termiņā nav novērsis pārkāpumus vai neatbilstību prasībām, kuru dēļ speciālās atļaujas (licences) darbība apturēta.

37. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, ja:

37.1. ir konstatēti būtiski pārkāpumi normatīvo aktu patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Izvērtējot, vai attiecīgie pārkāpumi atzīstami par būtiskiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ņem vērā pārkāpumu raksturu un ilgumu, radīto ietekmi (zaudējumi patērētājiem), kā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;

37.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcībā ir informācija, ka speciālās atļaujas (licences) darbības laikā parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam vai tā padomes vai valdes locekļiem vai pārstāvēttiesīgajiem biedriem, ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants, uzlikti administratīvie sodi par būtiskiem administratīviem pārkāpumiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un finanšu, patērētāju tiesību vai fizisko personu datu aizsardzības jomā;

37.3. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs Patērētāju tiesību aizsardzības centram sniedzis nepatiesu informāciju.

38. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, kuram anulēta speciālā atļauja (licence), iesniegumu jaunas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai drīkst iesniegt ne agrāk kā trīs gadus pēc dienas, kad stājās spēkā lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, izņemot gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta pēc parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja lūguma atbilstoši šo noteikumu 36.2.apakšpunktam. Ja speciālā atļauja (licence) tiek anulēta, valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrāciju parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam netiek atmaksāta.

VI. Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

39. Valsts nodevas apmērs par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ir 3555 euro.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1033)

40. Valsts nodevas apmērs par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju ir 1420 euro.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1033)

41. Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrāciju parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs maksā pirms šo noteikumu 12. un 29.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

42. Valsts nodevu parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs maksā ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, norādot maksājuma mērķi – valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrāciju.

(MK 27.02.2018. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

43. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

44. Ja speciālās atļaujas (licences) izsniegšana vai pārreģistrācija tiek atteikta, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas vai pārreģistrācijas atteikumu, atmaksā parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam samaksāto valsts nodevu saskaņā ar likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto kārtību.

VII. Noslēguma jautājums

45. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.februārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.64

(Pielikums grozīts ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 116; pielikuma 7.3. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 3. punktu)

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

Patērētāju tiesību aizsardzības centram

1. Informācija par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds/nosaukums (firma)  
   
Reģistrācijas kods/reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē  
   
Prakses vietas adrese/juridiskā adrese  
   
Parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas vietas adrese(-es)  
   
Tālruņa numurs  
   
Faksa numurs  
   
E-pasta adrese  

2. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpersona

Vārds, uzvārds  
   
Tālruņa numurs  
   
Faksa numurs  
   
E-pasta adrese  

3. Ziņas par valsts nodevas maksājumu

Valsts nodevas maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums  
   
Maksājuma datums  
   
Summa  
   
Maksājumu iestādes piešķirtais maksājuma rīkojuma identifikācijas numurs  

4. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieki, kuru pienākumos ietilpst parādu atgūšana

Vārds, uzvārds,
personas kods
 
Vārds, uzvārds,
personas kods
 
Vārds, uzvārds,
personas kods
 
Vārds, uzvārds,
personas kods
 
Vārds, uzvārds,
personas kods
 

5. Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā no ________.gada _________.__________________________.

Aizpilda, ja paredzēts, ka parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta ne agrāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad iesniegts iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

6. Vēlos saņemt licenci (nepieciešamo atzīmēt ar X):

 elektroniska dokumenta formā

 papīra dokumenta formā

7. Apliecinu, ka:

7.1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir izstrādāta un iesniegumam pievienota:

7.1.1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas iekšējā kārtība, kas nosaka parāda atgūšanas kārtību, saskarsmi ar parādniekiem, parāda atgūšanas izdevumus veidojošās pozīcijas un to finansiālo atšifrējumu;

7.1.2. patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtība;

7.2. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieki, kas atgūst parādus, nav sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko paredzēta atbildība Krimināllikuma IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII vai XX nodaļā, izņemot gadījumu, ja sodāmība ir dzēsta;

7.3. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir izveidota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma.

8. Pielikumā (nepieciešamo atzīmēt ar X):

 izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants) ir ārvalstnieks), ja šādu informāciju nav iespējams iegūt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā sodu reģistrā (turpmāk – sodu reģistrs). Izziņa izsniegta ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;

 izziņa par kriminālo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieks, kura pienākumos ietilpst parādu atgūšana, ir ārvalstnieks un šādu informāciju nav iespējams iegūt sodu reģistrā. Izziņa izsniegta ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;

 parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas iekšējā kārtība, kas nosaka parāda atgūšanas kārtību, saskarsmi ar parādniekiem, parāda atgūšanas izdevumus veidojošās pozīcijas un to finansiālo atšifrējumu;

 patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtība;

 pilnvarotā pārstāvja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis);

 citi dokumenti (norādīt, kādi) ____________________________________________________________________________________

     
(parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vai tā amatpersonas vārds un uzvārds)   (paraksts)
     
     

(datums)

 

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.64
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Speciālā atļauja (licence) Nr._____
Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds/nosaukums (firma)
Reģistrācijas kods/reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē
Juridiskā adrese

Speciālā atļauja (licence) izsniegta parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai Latvijas Republikā no ________.gada _________.__________________________, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra ________.gada _________.__________________________ lēmumu Nr. ______________.

Speciālā atļauja (licence) derīga līdz ________.gada _________.__________________________.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors  
 

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.64
Iesniegums grozījumu veikšanai speciālajā atļaujā (licencē)

Patērētāju tiesību aizsardzības centram

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds/ nosaukums (firma)
Speciālās atļaujas (licences) numurs  
 
Reģistrācijas kods /reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē  
   
Juridiskā adrese

Lūdzu veikt speciālajā atļaujā (licencē) šādus grozījumus:

 

Pielikumā (nepieciešamo atzīmēt ar x):

 pilnvarotā pārstāvja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis);

 citi dokumenti (norādīt, kādi) ____________________________________________________________________________________

(amatpersonas vārds un uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.64
Iesniegums speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai

Patērētāju tiesību aizsardzības centram

Lūdzu pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai Latvijas Republikā no ________.gada _________.__________________________.

1. Informācija par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds / nosaukums (firma)
Speciālās atļaujas (licences) numurs
Reģistrācijas kods/reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē

2. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpersona

Vārds, uzvārds
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese

3. Ziņas par valsts nodevas maksājumu

Valsts nodevas maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma)
Maksājuma datums
Summa
Maksājumu iestādes piešķirtais maksājuma rīkojuma identifikācijas numurs

4. Vēlos saņemt speciālo atļauju (licenci) (nepieciešamo atzīmēt ar X):

 elektroniska dokumenta formā

 papīra dokumenta formā

5. Apliecinu, ka:

5.1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir izstrādāta:

5.1.1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanas iekšējā kārtība, kas nosaka parāda atgūšanas kārtību, saskarsmi ar parādniekiem, parāda atgūšanas izdevumus veidojošās pozīcijas un to finansiālo atšifrējumu;

5.1.2. patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtība;

5.2. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieki, kas atgūst parādus, nav sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko paredzēta atbildība Krimināllikuma IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII vai XX nodaļā, izņemot gadījumu, ja sodāmība ir dzēsta.

6. Pielikumā (nepieciešamo atzīmēt ar X):

 izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants) ir ārvalstnieks), ja šādu informāciju nav iespējams iegūt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā sodu reģistrā (turpmāk – sodu reģistrs). Izziņa izsniegta ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;

 izziņa par kriminālo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieks, kura pienākumos ietilpst parādu atgūšana, ir ārvalstnieks un šādu informāciju nav iespējams iegūt sodu reģistrā. Izziņa izsniegta ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;

 pilnvarotā pārstāvja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis);

 citi dokumenti (norādīt, kādi) ____________________________________________________________________________________

(parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vai tā amatpersonas vārds un uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.64
Iesniegums speciālās atļaujas (licences) anulēšanai

Patērētāju tiesību aizsardzības centram

Lūdzu anulēt speciālo atļauju (licenci) ar ________.gada _________.__________________________.

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vārds uzvārds/nosaukums (firma)
Speciālās atļaujas (licences) numurs
Reģistrācijas kods/reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē
Prakses vietas adrese/juridiskā adrese
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese

Pielikumā (nepieciešamo atzīmēt ar x):

 pilnvarotā pārstāvja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis);

 citi dokumenti (norādīt, kādi) ____________________________________________________________________________________

(parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vai tā amatpersonas vārds un uzvārds)

(paraksts)

(datums)


Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 64Pieņemts: 29.01.2013.Stājas spēkā: 01.02.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 31.01.2013. OP numurs: 2013/22.11
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
254467
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2018","iso_value":"2018\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2018","iso_value":"2018\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2018.-24.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva