Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-32

Jelgavā 2012.gada 20.decembrī
Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2012. lēmumu Nr.17/6

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
(Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-16 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz licenci par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas (turpmāk – licence), speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumu veikšanai (turpmāk – speciālā atļauja (licence)) Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un ar to saistītos dokumentus – licences kartīti un apliecinājumu.

2. Lai saņemtu licenci, speciālo atļauju (licenci), licences kartīti un apliecinājumu fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pieprasītājs) nepieciešamos dokumentus iesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai elektroniski (e-pasts: dome@dome.jelgava.lv) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par drošu elektronisko parakstu.

3. Gadījumos, kad iesniegtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma izlemšanai, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt pieprasītājam papildus informāciju, norādot atbildes sniegšanas termiņu. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pēc papildus informācijas saņemšanas pieņem attiecīgo lēmumu.

4. Pašvaldībai izskatot jautājumu par licences un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ir tiesības pieaicināt speciālistus, ekspertus, kā arī pieprasītāju konkrētu jautājumu noskaidrošanai.

5. Lēmumu par licences, speciālās atļaujas (licences), licences kartītes un apliecinājuma izsniegšanu vai atteikumu tos izsniegt pašvaldības vārdā pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors.

II. Licences izsniegšana interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai

6. Licenci var pieprasīt juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

7. Licences (1.pielikums un 2.pielikums) saņemšanai pašvaldībā iesniedz:

7.1. rakstveida pieteikumu, kurā norāda:

7.1.1. fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi;

7.1.2. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi;

7.1.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas adresi;

7.2. licencējamo interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programmu), kurā norāda:

7.2.1. izglītības programmas nosaukumu;

7.2.2. izglītības programmas mērķi;

7.2.3. izglītības programmas uzdevumu;

7.2.4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;

7.2.5. izglītības programmas apjomu (stundās);

7.2.6. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);

7.2.7. izglītības programmas īstenošanas valodu;

7.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;

7.4. pēc izglītības programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugu;

7.5. licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas telpu un aprīkojuma aprakstu, izņemot gadījumu, ja licencējamās izglītības programmas īstenošana paredzēta klienta telpās vai ārpus telpām.

7.6. vienošanos ar telpu īpašnieku par telpu lietošanas tiesībām, ja pieprasītājs nav telpu īpašnieks, izņemot gadījumu, ja licencējamās izglītības programmas īstenošana paredzēta klienta telpās vai ārpus telpām.

8. Pēc visu noteikumu 7. punktā minēto dokumentu saņemšanas pašvaldība 30 (trīsdesmit) dienu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pagarināt dokumentu izskatīšanas termiņu.

9. Licenci izsniedz uz pieprasītāja pieteikumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem.

10. Licences īpašniekam ir pienākums informēt pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža.

11. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild licences īpašnieks.

12. Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

12.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

12.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

12.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

12.4. vieta, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanai.

13. Pašvaldība pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:

13.1. licences īpašnieks sniedzis nepatiesu informāciju licences saņemšanai;

13.2. licences īpašnieka darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana neatbilst normatīvo aktu prasībām;

13.3. juridiskās personas darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Pašvaldība ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē licences īpašnieku par licences anulēšanu.

III. Speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumu veikšanai un ar to saistīto dokumentu izsniegšana

15. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā pasažieru komercpārvadājumus veic:

15.1. ar autobusiem, saņemot speciālo atļauju (licenci), licences kartīti un apliecinājumu;

15.2. ar vieglajiem taksometriem, saņemot speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti.

16. Pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem var veikt komersants, kam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu.

17. Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem var veikt komersants.

18. Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem (3.pielikums) vai vieglajiem taksometriem (4.pielikums) (turpmāk – pasažieru komercpārvadājumi) pašvaldībā iesniedz:

18.1. rakstveida pieteikumu, kurā norāda komersanta nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, speciālās atļaujas (licences) vēlamo derīguma termiņu, kontakttālruni, e-pasta adresi;

18.2. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-16);

18.3. pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt komersantu, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona.

19. Pēc visu noteikumu 18. punktā minēto dokumentu saņemšanas pašvaldība 30 (trīsdesmit) dienu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

20. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem izsniedz uz pieteikumā pieprasīto termiņu, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem.

21. Speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem tiek izsniegta pēc valsts nodevas samaksas.

22. Licences kartītes (5.pielikums) saņemšanai pašvaldībā iesniedz:

22.1. rakstveida pieteikumu, kurā norāda komersanta nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, transportlīdzekļa marku, reģistrācijas Nr., licences kartītes vēlamo derīguma termiņu, speciālās atļaujas (licences) Nr. un derīguma termiņu, kontakttālruni, e-pasta adresi;

22.2. komercpārvadājumos izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

22.3. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-16);

22.4. līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par tiesībām lietot transportlīdzekli, ja transportlīdzeklis nav pieprasītāja īpašumā;

22.5. dokumentu, kas apliecina, ka par taksometru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums par iesniegumā norādīto licences kartītes derīguma termiņu, ja pašvaldībai nav iespējams pārliecināties par avansa maksājumu Valsts kases elektronisko norēķinu sistēmā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-16)

23. Pēc visu noteikumu 22.punktā minēto dokumentu saņemšanas pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

24. Licences kartīti izsniedz katram transportlīdzeklim, nepārsniedzot transportlīdzekļa tehniskās apskates termiņu, speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem derīguma termiņu vai līguma par tiesībām lietot transportlīdzekli darbības termiņu, ja transportlīdzeklis tiek nomāts.

(Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-16 redakcijā)

25. Pašvaldība izsniedz licences kartīti, ja par taksometru veikts pašvaldības nodevas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums. Pašvaldība datus par licences kartītes derīguma termiņu vai anulēšanu ievada Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-16 redakcijā)

26. Lai atkārtoti saņemtu licenču kartīti, pašvaldībā iesniedz noteikumu 22.1. un 22.5.punktā minētos dokumentus. Gadījumā, ja kādā no noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem ir veikti grozījumi, tad iesniedz visus noteikumu 22.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-16)

27. Apliecinājumu pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Jelgavas pilsētā izsniedz pašvaldība pēc sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma noslēgšanas.

28. Lai saņemtu apliecinājumu (6.pielikums), pārvadātājs pašvaldībā iesniedz rakstisku pieteikumu un pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par apliecinājuma izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

29. Pašvaldība ir tiesīga apturēt speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem, licences kartītes darbību uz laiku līdz 3 (trim) mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu un ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasības.

30. Pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas speciālā atļauja (licence), licences kartīte tiek atjaunota.

31. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem, licences kartīti un apliecinājumu nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citai personai, kā arī nedrīkst jebkādā veidā nodot citai personai no speciālās atļaujas (licences) izrietošās saistības.

32. Licences kartītes un apliecinājuma oriģinālam jāatrodas attiecīgajā transportlīdzeklī.

33. Pašvaldība ir tiesīga anulēt speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem un licences kartītes darbību, ja:

33.1. speciālās atļaujas (licences) īpašnieks pats ierosina anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti;

33.2. speciālās atļaujas (licences) īpašnieks sniedzis nepatiesas ziņas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes saņemšanai;

33.3. nav novērsti 29.punktā konstatētie pārkāpumi;

33.4. speciālās atļaujas (licences) īpašnieks atkārtoti 1 (viena) gada laikā pārkāpj šos noteikumus vai ar komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasības;

33.5. speciālās atļaujas (licences) īpašnieka darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

34. Ar lēmuma par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem zaudē spēku.

35. Speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem, licences kartītes un apliecinājuma nozaudēšanas gadījumā pašvaldība pēc pieprasītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme "Dublikāts".

36. Speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem, licences kartītes un apliecinājuma dublikāta izsniegšanas gadījumā to derīguma termiņš netiek pagarināts.

IV. Saistošo noteikumu kontrole

37. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

V. Noslēguma jautājumi

38. Licences, speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem, licences kartītes, apliecinājumi, kas pieprasītājam izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

39. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005.gada 21.jūlija saistošie noteikumi Nr.99 "Licenču un pašvaldības atļauju izsniegšana".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-32
"Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana
uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

JELGAVAS PILSĒTAS DOME

LICENCE

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI

IZSNIEGTA

 

(komersanta nosaukumus vai vārds uzvārds)

 

(reģistrācijas Nr. vai personas kods)


Programmas nosaukums

 
  
  
  

par tiesībām nodarboties interešu izglītības programmu īstenošanā

Licences izsniegšanas datums

 

Licences termiņš

 

Licences Nr.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ___________ /vārds, uzvārds/

Z.V.


2. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-32
"Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana
uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

JELGAVAS PILSĒTAS DOME

LICENCE

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI

IZSNIEGTA

 

(komersanta nosaukumus vai vārds uzvārds)

 

(reģistrācijas Nr. vai personas kods)


Programmas nosaukums

 
  
  
  

par tiesībām nodarboties pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā

Licences izsniegšanas datums

 

Licences termiņš

 

Licences Nr.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors _____________ /vārds, uzvārds/

Z.V.

3. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-32
"Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana
uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

JELGAVAS PILSĒTAS DOME

SPECIĀLĀ ATĻAUJA (LICENCE)

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI

IZSNIEGTA

 

(komersanta nosaukumus)

 

(reģistrācijas Nr.)

par tiesībām veikt pasažieru komercpārvadājumus

AR AUTOBUSIEM

Jelgavas pilsētā

Licences izsniegšanas datums

 

Licences termiņš

 

Licences Nr.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ____________ /vārds, uzvārds/

Z.V.

4. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-32
"Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana
uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

JELGAVAS PILSĒTAS DOME

SPECIĀLĀ ATĻAUJA (LICENCE)

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI

IZSNIEGTA

 

(komersanta nosaukumus)

 

(reģistrācijas Nr.)

par tiesībām veikt pasažieru komercpārvadājumus

AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM

Jelgavas pilsētā

Licences izsniegšanas datums

 

Licences termiņš

 

Licences Nr.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ____________ /vārds, uzvārds/

Z.V.

5.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-32
"Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana
uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

6. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-32
"Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana
uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

JELGAVAS PILSĒTAS DOME

A P L I E C I N Ā J U M S

SĒRIJA ______ Nr.______

Pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanai

MARŠRUTĀ Nr.______

 

(maršruta nosaukums, izlaides Nr.)

Derīgs kopā ar licences kartīti pasažieru komercpārvadājumu veikšanai

Izsniegts:

 

(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)

Apliecinājuma derīguma termiņš: no __________ līdz _______________

Pamatojoties uz:

 

(pasūtījuma līguma Nr.)


LICENCI Nr.

 
 

(izdevējinstitūcija un izdošanas datums)

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors _____________ /vārds, uzvārds/

Z.V.

Pielikumā: autobusu kustības saraksts maršrutā Nr.___

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12-32Pieņemts: 20.12.2012.Stājas spēkā: 26.01.2013.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 25.01.2013. OP numurs: 2013/18.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
254316
{"selected":{"value":"15.06.2017","content":"<font class='s-1'>15.06.2017.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.06.2017","iso_value":"2017\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2017.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2013","iso_value":"2013\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2013.-14.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.06.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)