Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumus Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti".
Ministru kabineta noteikumi Nr.942

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 78.§)
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377)

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta piekto, 5.1, sesto un septīto daļu
(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 377 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nosacījumus un kārtību, kādā personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai ar invaliditāti no piecu līdz 18 gadu vecumam piešķir asistenta pakalpojumu pašvaldībā, kā arī nosacījumus un kārtību, kādā asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai piešķir augstskolā vai koledžā studējošai personai ar I vai II invaliditātes grupu (turpmāk kopā – asistenta pakalpojums);

1.2. prasības asistentam, kas sniedz asistenta pakalpojumu;

1.3. kritērijus atzinuma sniegšanai par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;

1.4. kritērijus asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai;

1.5. asistenta pakalpojumam no valsts budžeta nepieciešamā finansējuma apmēru, tā aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 814)

2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, un kura atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;

2.2. noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:

2.2.1. ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;

2.2.2. ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;

2.2.3. ir garīgās veselības traucējumi.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377)

3. Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundu nedēļā.

3.1 Pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – sociālais dienests) publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs slēgt līgumu par asistenta pakalpojumu ar juridisku personu, kura spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz asistenti, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

4. Asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests. Labklājības ministrija piešķir sociālajam dienestam finansējumu administrēšanas izdevumu segšanai ne vairāk kā 10 procentu apmērā no asistenta pakalpojuma nodrošināšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

II. Asistenta pakalpojuma piešķiršana

5. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu (turpmāk – iesniegums) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

6. Iesniegumā norāda:

6.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

6.2. likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;

6.3. pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;

6.4. informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;

6.5. vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

7. Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

7.1. likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

7.2. komisijas atzinumu, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā:

7.2.1. par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;

7.2.2. par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;

7.3. institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));

7.4. darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);

7.5. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);

7.6. dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377)

8. Sociālais dienests izskata šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos šo noteikumu 7. punktā minētos dokumentus un:

8.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai komisija personai izsniegusi:

8.1.1. atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;

8.1.2. atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;

8.2. pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, ja tas nepieciešams;

8.3. izvērtē, cik aktīva ir persona ar invaliditāti, tās iesaisti pasākumos atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nepieciešamo asistenta pakalpojuma apjomu.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 377 redakcijā)

9. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

9.1.1. asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā);

9.1.2. asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai vienu gadu);

9.2. par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja:

9.2.1. persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3., 3.1 vai 4. punktā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

9.2.2. pasākumi, kuros vēlas iesaistīties persona, neatbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajiem kritērijiem vai rehabilitācijas plānam, ja rehabilitācijas plāns ir sastādīts;

9.2.3. izvērtējot personas darbības un sociālās funkcionēšanas spējas, konstatē, ka persona spēj pārvietoties ārpus mājokļa bez asistenta vai nespēj pārvietoties ar asistenta atbalstu;

9.2.4. asistenta pakalpojumu pieprasa izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas – atsakot pakalpojumu daļā, kas paredzēta izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377)

10. Sociālais dienests 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 9.1. vai 9.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē asistenta pakalpojuma pieprasītāju.

11. Nosakot asistenta pakalpojuma apjomu, sociālais dienests ievēro šādus nosacījumus:

11.1. asistenta pakalpojums nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru netiek piešķirts, ja tiek izmantots minēto institūciju transports un personai iespējams saņemt palīdzību, lai iekļūtu dzīvesvietā, attiecīgajā institūcijā un transportlīdzeklī, kā arī izkļūtu no dzīvesvietas, attiecīgās institūcijas un transportlīdzekļa;

11.2. (svītrots ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.592);

11.3. ja nepieciešams (piemēram, liels attālums, slikta satiksme), sociālajam dienestam ir tiesības palielināt asistenta pakalpojuma apjomu saistībā ar šo noteikumu 1.pielikumā paredzētajiem pasākumiem, sniedzot attiecīgu pamatojumu un nepārsniedzot Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā paredzēto asistenta pakalpojuma maksimālo stundu skaitu – 40 stundu nedēļā;

11.4. sociālajam dienestam ir tiesības samazināt asistenta pakalpojuma apjomu saistībā ar šo noteikumu 1.pielikumā paredzētajiem pasākumiem atkarībā no tehniskā palīglīdzekļa veida izmantošanas.

11.1 Ja valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ līdz tās termiņa beigām personai nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu šo noteikumu 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem, attiecīgajam pasākumam piešķirto un neizmantoto stundu skaitu persona var izmantot šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētajam pasākumam, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Ja iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu nav izmantojusi, sociālais dienests šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētā pasākuma īstenošanai personai piešķir ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 134 redakcijā; sk. 29.2 punktu)

12. Ja persona vēlas saņemt asistenta pakalpojumu atkārtoti vai tā mainījusi dzīvesvietu, vai radušās izmaiņas saistībā ar šo noteikumu 1.pielikumā paredzētajiem pasākumiem un tādēļ personai nepieciešams mainīt asistenta pakalpojuma apjomu, asistenta pakalpojuma pieprasītājs iesniedz sociālajā dienestā attiecīgu iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

13. Sociālā dienesta lēmumu asistenta pakalpojuma pieprasītājs var apstrīdēt attiecīgās pašvaldības domē mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā no pašvaldības domes lēmuma spēkā stāšanās dienas.

14. Pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu sociālais dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgumā nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

15. Asistenta pakalpojuma pieprasītājam ir pienākums triju darbdienu laikā informēt sociālo dienestu par:

15.1. personas dzīvesvietas maiņu;

15.2. personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;

15.3. izmaiņām šo noteikumu 7.3., 7.4., 7.5. un 7.6.apakšpunktā norādītajā informācijā;

15.4. citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām asistenta pakalpojuma apjomā vai asistenta maiņai.

16. Persona ne biežāk kā divas reizes gadā ir tiesīga atteikties no asistenta pakalpojuma sniedzēja un izvēlēties citu asistenta pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot sociālajam dienestam pamatotu rakstisku iesniegumu.

17. Asistenta pakalpojumu sniegšanu personai izbeidz, ja:

17.1. persona iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no asistenta pakalpojuma;

17.2. persona dzīvesvietu deklarējusi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.3. beidzies šo noteikumu 8.1.1. vai 8.1.2. apakšpunktā minētā atzinuma derīguma termiņš;

17.4. sociālais dienests vai Labklājības ministrija konstatē, ka iestājies kāds no šo noteikumu 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. vai 9.2.4. apakšpunktā minētajiem apstākļiem;

17.5. sociālais dienests konstatē, ka asistenta pakalpojums faktiski netiek izmantots, izņemot šo noteikumu 18. punktā minētos gadījumus.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377)

18. Asistenta pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr asistenta pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

19. Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izlietotos finanšu līdzekļus sociālajam dienestam atmaksā:

19.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis, ja persona vairs neatbilst asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem vai mainījies piešķirtā pakalpojuma apjoms (atmaksā finansējuma starpību par piešķirtā asistenta pakalpojuma apjomu un konkrētās personas izmantotā pakalpojuma apjomu);

19.2. asistents, kā arī asistenta pakalpojuma sniedzējs – juridiskā persona –, ja sniegta nepatiesa informācija par sniegto pakalpojumu vai Labklājības ministrija vai sociālais dienests konstatējis citus pārkāpumus saistībā ar asistenta pakalpojuma nodrošināšanu.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 377 redakcijā)

20. Asistents vai asistenta pakalpojuma sniedzējs, kas ir juridiska persona, reizi mēnesī iesniedz sociālajā dienestā pakalpojuma uzskaites lapu par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu, un sociālais dienests kontrolē šo noteikumu 14. punktā minētā līguma saistību izpildi.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

20.1 Lai pārliecinātos par līgumsaistību izpildi, sociālais dienests no asistenta un asistenta pakalpojuma sniedzēja, kas ir juridiska persona, var pieprasīt apliecinājumu, ka pakalpojums ir sniegts atbilstoši apjomam, kas norādīts pakalpojuma uzskaites lapā. Par konkrētiem apliecinājuma veidiem vienojas pirms pakalpojuma sniegšanas.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

III. Valsts budžeta finansējuma aprēķināšana un piešķiršana asistenta pakalpojumam

21. Līdzekļu apmērs asistenta pakalpojumam tiek noteikts atbilstoši valsts budžetā attiecīgajā gadā asistenta pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem. Samaksu sociālajiem dienestiem par sniegto asistenta pakalpojumu veic Labklājības ministrija.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

22. Valsts budžeta līdzekļus izmanto šādu asistenta pakalpojuma izmaksu nodrošināšanai:

22.1. asistentu atlīdzībai atbilstoši vienas pakalpojuma sniegšanas stundas izcenojumam šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajā apmērā, bet kopā ne vairāk kā par 40 stundām nedēļā vienam asistentam;

22.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja darba devējam šādas iemaksas jāveic, izmaksājot šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto atlīdzību;

22.3. transporta izdevumiem, pavadot personu ar invaliditāti;

22.4. administrēšanas izdevumiem šo noteikumu 4. punktā minētajā apmērā.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 814)

23. Pašvaldība ir tiesīga paaugstināt atlīdzību asistentam atbilstoši pašvaldības budžetā pieejamiem finanšu līdzekļiem un asistenta ieguldītā darba apjomam, finansējot asistenta atlīdzības un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu starpību no sava budžeta.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

24. Sociālais dienests, izmantojot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par finanšu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai (2. pielikums).

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

24.1 Finanšu līdzekļus, kas paredzēti administrēšanas izdevumu segšanai, sociālais dienests var izlietot asistenta pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīto darbinieku atlīdzības izdevumiem, darba vietas ierīkošanai minētajiem darbiniekiem, telpu īres, apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai, biroja, kancelejas preču, tehnikas un aprīkojuma iegādei, transporta izdevumiem, kas saistīti ar līgumsaistību izpildi, kā arī citiem izdevumiem, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

25. Labklājības ministrija:

25.1. ja šo noteikumu 24. punktā minētais pārskats atbilst šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem asistenta pakalpojuma piešķiršanai, 10 darbdienu laikā pēc minētā pārskata saņemšanas veic samaksu sociālajam dienestam par sniegto asistenta pakalpojumu;

25.2. ir tiesīga izlases kārtībā veikt kontroli par piešķirto līdzekļu izlietojumu, pieprasot sociālajam dienestam ar asistenta pakalpojuma sniegšanu un līdzekļu izlietojumu saistītos dokumentus.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377)

26. Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 24.punktā minētajā pārskatā vai konstatēti pārkāpumi asistenta pakalpojuma vai norēķinu sniegšanā, Labklājības ministrija pārtrauc finansējuma piešķiršanu līdz kļūdu izlabošanai vai pārkāpumu novēršanai. Pēc kļūdu izlabošanas vai pārkāpumu novēršanas Labklājības ministrija izdara pārrēķinu un veic maksājumus par iepriekšējo periodu. Nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī sociālajam dienestam asistenta pakalpojuma nodrošināšanai paredzētajiem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377)

26.1 Sociālais dienests divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 24. punktā noteiktā pārskata iesniegšanas ir tiesīgs precizēt pārskatā minēto informāciju un iesniegt Labklājības ministrijā precizēto pārskatu par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu. Ministrija pieņem precizēto pārskatu un veic samaksu sociālajam dienestam atbilstoši precizētajā pārskatā norādītajam finanšu izlietojumam. Izņēmuma gadījumos, ja norādīti pamatoti iemesli, kādēļ pārskats nav iesniegts vai precizēts noteiktajā termiņā, tiek pieņemti precizētie pārskati par iepriekšējiem periodiem.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

26.2 Ja Labklājības ministrija vai sociālais dienests konstatē finanšu līdzekļu pārmaksu par iepriekšējiem periodiem, sociālais dienests iesniedz precizētu šo noteikumu 24. punktā minēto pārskatu par iepriekšējiem periodiem. Pēc kļūdu izlabošanas Labklājības ministrija izdara pārrēķinu un nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem asistenta pakalpojuma nodrošināšanai.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

27. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ieturēt šo noteikumu 26.punktā minētos līdzekļus, sociālais dienests atmaksā nepamatoti saņemtos līdzekļus, ieskaitot tos valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

IV. Noslēguma jautājumi

28. Līdzekļu apmēru republikas pilsētu un novadu domēm 2013.gadam Labklājības ministrija nosaka, ņemot vērā šādu personu skaitu – personas ar I un II invaliditātes grupu un personas no piecu līdz 18 gadu vecumam, kurām komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un kuras uz 2012.gada 1.novembri ir deklarējušas dzīvesvietu attiecīgajā pašvaldībā.

29. Šo noteikumu 2.punktā minētā atzinuma vietā asistenta pakalpojuma pieprasītājs sociālajā dienestā var iesniegt personas individuālo rehabilitācijas plānu, kurā ir ieteikums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja komisija to izsniegusi no 2012.gada 1.novembra līdz 2012.gada 31.decembrim.

29.1 Līdz šo noteikumu 14. punktā minēto līgumu darbības termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 30. jūnijam no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu normām, kas bija spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim, tiek apmaksāts asistenta pakalpojums atbilstoši līgumiem, kas noslēgti līdz 2015. gada 31. decembrim.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

29.2 Šo noteikumu 11.1 punkts attiecībā uz asistenta pakalpojuma sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā piemērojams ar 2020. gada 12. martu.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 134 redakcijā)

30. Noteikumi piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942
Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai

(Pielikums MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377)

Asistenta pakalpojuma apjomu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

Nr. 
p. k.

Pasākums

Nepieciešamais laiks stundās
(kopā nepārsniedzot 40 stundu nedēļā)

1.Strādā algotu darbu vai veic saimniecisko darbībuAtbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz darbavietu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu, ražojumu realizācijas vietu un atpakaļ, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā
2.Iegūst izglītību pamata, vidējās izglītības iestādē, apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās pilnveides kursusAtbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi vai iestādi, kurā notiek kursi, un atpakaļ, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā
3.Iegūst augstāko izglītībuAtbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atpakaļ un palīdzētu apgūt izglītības programmu, bet kopumā ne vairāk par 40 stundām nedēļā (pakalpojumu piešķir tikai mācību gada laikā)
4.Apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās aprūpes institūciju vai sociālās rehabilitācijas institūcijuAtbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz attiecīgo institūciju un atpakaļ un saņemtu pakalpojumu, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma
5.Saņem ārstniecības pakalpojumus (atbilstoši ārstējošā ārsta izsniegtam dokumentam, kas apliecina ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādes apmeklējumu), apmeklē ģimenes ārstu. Apmeklē valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas interešu aizstāvībai (piemēram, notārs, jurists)Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz attiecīgo institūciju un atpakaļ un uzturēšanos institūcijā pakalpojuma saņemšanas laikā, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku attiecīgās institūcijas pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma
6.Iesaistās dažādos sociālajos pasākumos (darbs biedrībā vai nodibinājumā, brīvprātīgā darbs, nodarbošanās ar sportu, piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, bērniem mūzikas, mākslas un sporta skolu apmeklējumi, ārpusskolas pasākumi un cita interešu izglītība)Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz pasākuma vietu un atpakaļ, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku pakalpojuma saņemšanai bērniem šajā pasākumā noteiktajā apjomā sociālais dienests izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma
7.Iesaistīšanās sociālās iekļaušanas pasākumos (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu)Piešķir ne vairāk par divām stundām nedēļā. Ja iesaistei pasākumā nedēļā nepieciešams vairāk laika, tad ne vairāk kā četru nedēļu stundu normu (8 stundas) var apvienot, izmantojot vienā vai vairākās reizēs
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942

(Pielikums MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

_________________novada/pilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats par finanšu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai __________. gada ____________________

Nr. 
p. k.

Pakalpojumu saņēmēji/ izdevumu veidi

Asistentu skaits

Pakalpojumu saņēmušo personu skaits

Asistenta nostrādāto stundu skaits

Asistenta atlīdzības izdevumi

Administrēšanas izdevumi

Izdevumi kopā

mēnesī

no gada sākuma*

mēnesī

no gada sākuma**

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (8* ne vairāk kā 10 %)

10 (8 + 9)

1.

Asistenta pakalpojumi bērniem ar invaliditāti        

2.

Asistenta pakalpojumi personām ar I invaliditātes grupu        

3.

Asistenta pakalpojumi personām ar II invaliditātes grupu        

Kopā

    

 

 

 

 

Piezīmes.

1. * Norāda asistentu kopējo skaitu, ar kuriem noslēgti līgumi un kas sniedz pakalpojumu no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām. Katru asistentu uzskaita vienu reizi neatkarīgi no tā, cik personām asistents sniedz pakalpojumu.

2. ** Norāda to personu kopējo skaitu, kuras noslēgušas līgumu un saņem pakalpojumu no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām. Katru personu uzskaita vienu reizi neatkarīgi no noslēgto līgumu skaita.

Finansējuma saņēmējs 
Adrese 
Reģistrācijas numurs 

 

Banka 
Bankas kods 
Bankas konta numurs 

 

Pārskata sastādīšanas datums 
Pārskata reģistrācijas numurs lietvedībā 

 

     

(novada/pilsētas domes sociālā dienesta vadītājs)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Kontaktpersona  
 

(vārds, uzvārds)

 
Tālrunis  
E-pasts 

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942

(Pielikums svītrots ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 377)

4. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 942
Asistenta atlīdzības vienas pakalpojuma sniegšanas stundas izcenojums 2021. gadā

(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 814 redakcijā)

Mēnesis

Vienas stundas izcenojums asistentam pilngadīgai personai (euro)

Vienas stundas izcenojums asistentam nepilngadīgai personai (euro)

Janvāris

3,1250

3,5714

Februāris

3,1250

3,5714

Marts

2,7174

3,1056

Aprīlis

3,1646

3,6232

Maijs

3,1447

3,5971

Jūnijs

3,1447

3,5971

Jūlijs

2,8409

3,2468

Augusts

2,8409

3,2468

Septembris

2,8409

3,2468

Oktobris

2,9762

3,4014

Novembris

2,9940

3,4247

Decembris

3,0120

3,4483

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 942Pieņemts: 18.12.2012.Stājas spēkā: 03.01.2013.Piemērojams ar: 01.01.2013.Zaudē spēku: 01.07.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1, 02.01.2013. OP numurs: 2013/1.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
253781
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2020","iso_value":"2020\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2019","iso_value":"2019\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2019.-17.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.01.2013","iso_value":"2013\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"