Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 592

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 5.1 un sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 1., 184. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Pašvaldības sociālais dienests (turpmāk - sociālais dienests) publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs slēgt līgumu par asistenta pakalpojumu ar juridisku personu, kura spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz asistenti, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti.";

1.2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests. Labklājības ministrija piešķir sociālajam dienestam finansējumu administrēšanas izdevumu segšanai ne vairāk kā 10 procentu apmērā no asistenta pakalpojuma nodrošināšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.";

1.3. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Iesniegumā norāda:

6.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

6.2. likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;

6.3. pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;

6.4. informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;

6.5. vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).";

1.4. izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Sociālais dienests izskata šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos šo noteikumu 7. punktā minētos dokumentus un:

8.1. pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, ja tas nepieciešams;

8.2. izvērtē nepieciešamību sastādīt personai ar invaliditāti individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk - rehabilitācijas plāns), un, ja tas ir nepieciešams, sastāda šādu plānu;

8.3. izvērtē, cik aktīva ir persona ar invaliditāti, tās iesaisti pasākumos atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nepieciešamo asistenta pakalpojuma apjomu.

9. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

9.1.1. asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā);

9.1.2. asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai vienu gadu);

9.2. par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja:

9.2.1. persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. vai 3.1 punktā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

9.2.2. pasākumi, kuros vēlas iesaistīties persona, neatbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajiem kritērijiem vai rehabilitācijas plānam, ja rehabilitācijas plāns ir sastādīts;

9.2.3. izvērtējot personas darbības un sociālās funkcionēšanas spējas, konstatē, ka persona spēj pārvietoties ārpus mājokļa bez asistenta vai nespēj pārvietoties ar asistenta atbalstu;

9.2.4. asistenta pakalpojumu pieprasa izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas - atsakot pakalpojumu daļā, kas paredzēta izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas.";

1.5. svītrot 11.2. apakšpunktu;

1.6. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Asistenta pakalpojumu sniegšanu personai izbeidz, ja:

17.1. persona iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no asistenta pakalpojuma;

17.2. persona dzīvesvietu deklarējusi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.3. beidzies šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto atzinumu derīguma termiņš;

17.4. sociālais dienests vai Labklājības ministrija konstatē, ka iestājies kāds no šo noteikumu 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. vai 9.2.4. apakšpunktā minētajiem apstākļiem;

17.5. sociālais dienests konstatē, ka asistenta pakalpojums faktiski netiek izmantots, izņemot šo noteikumu 18. punktā minētos gadījumus.";

1.7. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Asistents vai asistenta pakalpojuma sniedzējs, kas ir juridiska persona, reizi mēnesī iesniedz sociālajā dienestā pakalpojuma uzskaites lapu par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu, un sociālais dienests kontrolē šo noteikumu 14. punktā minētā līguma saistību izpildi.";

1.8. papildināt II nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Lai pārliecinātos par līgumsaistību izpildi, sociālais dienests no asistenta un asistenta pakalpojuma sniedzēja, kas ir juridiska persona, var pieprasīt apliecinājumu, ka pakalpojums ir sniegts atbilstoši apjomam, kas norādīts pakalpojuma uzskaites lapā. Par konkrētiem apliecinājuma veidiem vienojas pirms pakalpojuma sniegšanas.";

1.9. izteikt 21., 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"21. Līdzekļu apmērs asistenta pakalpojumam tiek noteikts atbilstoši valsts budžetā attiecīgajā gadā asistenta pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem. Samaksu sociālajiem dienestiem par sniegto asistenta pakalpojumu veic Labklājības ministrija.

22. Valsts budžeta līdzekļus izmanto šādu asistenta pakalpojuma izmaksu nodrošināšanai:

22.1. asistentu atalgojumam atbilstoši kārtējam gadam valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros, bet kopā ne vairāk kā par 40 stundām nedēļā vienam asistentam;

22.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

22.3. transporta izdevumiem, pavadot personu ar invaliditāti;

22.4. administrēšanas izdevumiem šo noteikumu 4. punktā minētajā apmērā.

23. Pašvaldība ir tiesīga paaugstināt atlīdzību asistentam atbilstoši pašvaldības budžetā pieejamiem finanšu līdzekļiem un asistenta ieguldītā darba apjomam, finansējot asistenta atlīdzības un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu starpību no sava budžeta.

24. Sociālais dienests, izmantojot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par finanšu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai (2. pielikums).";

1.10. papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Finanšu līdzekļus, kas paredzēti administrēšanas izdevumu segšanai, sociālais dienests var izlietot asistenta pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīto darbinieku atlīdzības izdevumiem, darba vietas ierīkošanai minētajiem darbiniekiem, telpu īres, apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai, biroja, kancelejas preču, tehnikas un aprīkojuma iegādei, transporta izdevumiem, kas saistīti ar līgumsaistību izpildi, kā arī citiem izdevumiem, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā.";

1.11. papildināt noteikumus ar 26.1 un 26.2 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Sociālais dienests divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 24. punktā noteiktā pārskata iesniegšanas ir tiesīgs precizēt pārskatā minēto informāciju un iesniegt Labklājības ministrijā precizēto pārskatu par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu. Ministrija pieņem precizēto pārskatu un veic samaksu sociālajam dienestam atbilstoši precizētajā pārskatā norādītajam finanšu izlietojumam. Izņēmuma gadījumos, ja norādīti pamatoti iemesli, kādēļ pārskats nav iesniegts vai precizēts noteiktajā termiņā, tiek pieņemti precizētie pārskati par iepriekšējiem periodiem.

26.2 Ja Labklājības ministrija vai sociālais dienests konstatē finanšu līdzekļu pārmaksu par iepriekšējiem periodiem, sociālais dienests iesniedz precizētu šo noteikumu 24. punktā minēto pārskatu par iepriekšējiem periodiem. Pēc kļūdu izlabošanas Labklājības ministrija izdara pārrēķinu un nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem asistenta pakalpojuma nodrošināšanai.";

1.12. papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Līdz šo noteikumu 14. punktā minēto līgumu darbības termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 30. jūnijam no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu normām, kas bija spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim, tiek apmaksāts asistenta pakalpojums atbilstoši līgumiem, kas noslēgti līdz 2015. gada 31. decembrim.";

1.13. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 942

Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai

Asistenta pakalpojuma apjomu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

Nr.
p. k.

Pasākums

Nepieciešamais laiks stundās
(kopā nepārsniedzot 40 stundu nedēļā)

1. Strādā algotu darbu vai veic saimniecisko darbību Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz darbavietu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu, ražojumu realizācijas vietu un atpakaļ, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā
2. Iegūst izglītību pamata, vidējās vai augstākās izglītības iestādē, apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās pilnveides kursus Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi vai iestādi, kurā notiek kursi, un atpakaļ, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā
3. Iegūst augstāko izglītību (attiecas tikai uz personām ar I grupas redzes invaliditāti) Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atpakaļ un palīdzētu apgūt izglītības programmu, bet kopumā ne vairāk par 40 stundām nedēļā (pakalpojumu piešķir tikai mācību gada laikā vai sesijas laikā, ja persona mācās neklātienē)
4. Apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās aprūpes institūciju vai sociālās rehabilitācijas institūciju Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz attiecīgo institūciju un atpakaļ un saņemtu pakalpojumu, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma
5. Saņem ārstniecības pakalpojumus (atbilstoši ārstējošā ārsta izsniegtam dokumentam, kas apliecina ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādes apmeklējumu), apmeklē ģimenes ārstu. Apmeklē valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas interešu aizstāvībai (piemēram, notārs, jurists) Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz attiecīgo institūciju un atpakaļ un uzturēšanos institūcijā pakalpojuma saņemšanas laikā, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku attiecīgās institūcijas pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma
6. Iesaistās dažādos sociālajos pasākumos (darbs biedrībā vai nodibinājumā, brīvprātīgā darbs, nodarbošanās ar sportu, piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, bērniem mūzikas, mākslas un sporta skolu apmeklējumi, ārpusskolas pasākumi un cita interešu izglītība) Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz pasākuma vietu un atpakaļ, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku pakalpojuma saņemšanai bērniem šajā pasākumā noteiktajā apjomā sociālais dienests izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma
7. Iesaistīšanās sociālās iekļaušanas pasākumos (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) Piešķir ne vairāk par divām stundām nedēļā. Ja iesaistei pasākumā nedēļā nepieciešams vairāk laika, tad ne vairāk kā četru nedēļu stundu normu (8 stundas) var apvienot, izmantojot vienā vai vairākās reizēs

2. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 942

_________________novada/pilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats par finanšu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai __________. gada ____________________

Nr.
p. k.

Pakalpojumu saņēmēji/ izdevumu veidi

Asistentu skaits

Pakalpojumu saņēmušo personu skaits

Asistenta nostrādāto stundu skaits

Asistenta atlīdzības izdevumi

Administrēšanas izdevumi

Izdevumi kopā

mēnesī

no gada sākuma*

mēnesī

no gada sākuma**

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (8* ne vairāk kā 10 %)

10 (8 + 9)

1.

Asistenta pakalpojumi bērniem ar invaliditāti                

2.

Asistenta pakalpojumi personām ar I invaliditātes grupu                

3.

Asistenta pakalpojumi personām ar II invaliditātes grupu                

Kopā

 

 

 

 

Piezīmes.

1. * Norāda asistentu kopējo skaitu, ar kuriem noslēgti līgumi un kas sniedz pakalpojumu no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām. Katru asistentu uzskaita vienu reizi neatkarīgi no tā, cik personām asistents sniedz pakalpojumu.

2. ** Norāda to personu kopējo skaitu, kuras noslēgušas līgumu un saņem pakalpojumu no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām. Katru personu uzskaita vienu reizi neatkarīgi no noslēgto līgumu skaita.

Finansējuma saņēmējs
Adrese
Reģistrācijas numurs

 

Banka
Bankas kods
Bankas konta numurs

 

Pārskata sastādīšanas datums
Pārskata reģistrācijas numurs lietvedībā

 

   

(novada/pilsētas domes sociālā dienesta vadītājs)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Kontaktpersona  
 

(vārds, uzvārds)

 
Tālrunis  
E-pasts

"

 

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 592Pieņemts: 13.10.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 01.07.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 27.10.2015. OP numurs: 2015/210.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
277377
01.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)