Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.934

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 70.§)
Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Izglītības un zinātnes ministrs iestādes padotību īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.572 redakcijā)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās sadarbības iestādes pienākumu izpildi Ministru kabineta noteiktajām Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātēm un apakšaktivitātēm izglītībā un zinātnē;

3.2. nodrošināt Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā vispārējās (skolu) izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomās;

3.3. nodrošināt Latvijas dalību Euroguidance tīkla un Eurydice tīkla darbībā saskaņā ar Eiropas Savienības vadlīnijās noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;

3.4. nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu un projektu apsaimniekošanu;

3.5. nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Stipendiju fonds" koordinējošās institūcijas un grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" starpniekinstitūcijas funkcijas;

3.6. nodrošināt Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošanu;

3.7. nodrošināt informācijas sniegšanu un konsultācijas par valsts politikas izglītības, zinātnes un inovāciju jomā īstenošanu, valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību;

3.8. (svītrots ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.572);

3.9. nodrošināt sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes politikas jomā;

3.10. nodrošināt starptautiskās sadarbības projektu un Eiropas Savienības politikas iniciatīvu īstenošanu Latvijā izglītības un zinātnes politikas jomā;

3.11. nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos;

3.12. nodrošināt finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un apsaimniekošanu izglītības inovāciju projektu īstenošanai;

3.13. nodrošināt ārzemnieku un Latvijas iedzīvotāju piesaisti, atlasi un finansēšanu studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās nozares starptautisko vienošanos ietvaros;

3.14. nodrošināt informācijas, publicitātes un atbalsta pasākumu veikšanu Eiropas Savienības ārējās sadarbības politikas instrumentiem izglītības un zinātnes politikas jomā;

3.15. nodrošināt starptautisko pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā;

3.16. organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos;

3.17. nodrošināt Eiropas Savienības Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;

3.18. nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187. panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;

3.19. nodrošināt starptautisko sadarbības programmu projektu zinātnē un tehnoloģiju attīstībā vērtēšanu, administrēšanu un uzraudzību;

3.20. nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību un īstenošanu, ja aģentūra ir projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, kā arī ja projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša iestāde un tā ar aģentūru kā sadarbības partneri ir noslēgusi sadarbības līgumu par projekta vadības un īstenošanas funkciju veikšanu.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr. 572; MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 696)

4. Izpildot šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. plāno, vada un īsteno šo noteikumu 3.punktā minētās programmas un projektus, nodrošina tiem nepieciešamo atbalstu atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar Latvijas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijām, citu ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām;

4.2. plāno un īsteno finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un pārvaldīšanu izglītības inovāciju projektu īstenošanai;

4.3. sadarbojas ar Latvijas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un ārvalstu attiecīgajām institūcijām izglītības programmu un projektu attīstībā un īstenošanā;

4.4. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu uzraudzību un datu apkopošanu atbilstoši attiecīgajos plānošanas dokumentos un tiesību aktos noteiktajām sadarbības iestādes funkcijām, kā arī projektu īstenošanu, nodrošinot atbilstošu funkciju nodalīšanu;

4.5. izplata informāciju par aģentūras īstenotajām programmām un projektiem, organizē un izsludina projektu iesniegumu konkursus;

4.6. izveido un uztur datubāzes par struktūrfondu līdzekļu apguvi un nodrošina informācijas apmaiņu starptautiskajos izglītības informācijas un sadarbības tīklos atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar Eiropas Komisiju, apkopo informāciju un uztur valsts datubāzi par izglītības iespējām Latvijā;

4.7. koordinē karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu starp izglītības un nodarbinātības sektoriem un nodrošina sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.572)

5. Nodrošinot šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto funkciju un uzdevumu izpildi, aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar juridiskām un fiziskām personām.

6. Šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas aģentūra veic atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajai aģentūras darbības stratēģijai un gada darba plānam.

7. Aģentūrai ir šādas tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskām un juridiskām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

7.3. pieņemt ziedojumus un dāvinājumus;

7.4. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par piegādēm un pakalpojumiem;

7.5. piedalīties ārvalstu un starptautisko institūciju sadarbības projektos, programmās un pasākumos izglītības, zinātnes un inovāciju jomā.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.572)

III. Aģentūras pārvalde

8. Aģentūru vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata izglītības un zinātnes ministrs Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.

9. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. Aģentūras direktora vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata, kā arī viņu kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

IV. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

10. Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora izdoto lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

11. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Pārskatus par iestādes funkciju izpildi un līdzekļu izlietojumu aģentūra sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumus Nr.705 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 123.nr.).

14. Aģentūra ir Valsts izglītības attīstības aģentūras funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

15. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 934Pieņemts: 18.12.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2012. OP numurs: 2012/203.41
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253757
{"selected":{"value":"04.11.2016","content":"<font class='s-1'>04.11.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.11.2016","iso_value":"2016\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-03.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.11.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva