Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumus Nr. 266 "Lauksaimniecības datu centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.878

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 29.§)
Lauksaimniecības datu centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – centrs) ir zemkopības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Zemkopības ministrs pakļautību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2. Centra darbības mērķis ir atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari. Datubāze izmantojama administrēšanai, uzraudzībai un kontrolei.

II. Centra funkcijas un uzdevumi

3. Centra funkcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir:

3.1. nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju lopkopības nozarē atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.2. īstenot valsts un starptautisko politiku attiecībā uz ganāmpulkiem, novietnēm, lauksaimniecības dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), dzīvnieku barības apritē un lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām sertificētajām personām, bioloģiskajām saimniecībām lopkopībā, veterinārās informācijas sistēmu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarbu, lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba organizācijām un piena kvotām;

3.3. ieviest, uzturēt un attīstīt valstī vienotu ciltsdarba informācijas sistēmu lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībai un ciltsvērtības noteikšanai;

3.4. īstenot valsts politiku attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtību, mājas (istabas) dzīvnieku ciltsdarbu un mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijām;

3.5. informēt sabiedrību par normatīvajiem aktiem, kas regulē ganāmpulku, novietņu, dzīvnieku un to barības apritē iesaistīto personu reģistrēšanu, dzīvnieku apzīmēšanu, kā arī ciltsdarbu un piena kvotu administrēšanu.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centrs veic šādus uzdevumus:

4.1. uztur datubāzi un arhīvu par ganāmpulkiem, novietnēm, lauksaimniecības dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem) un dzīvnieku barības apritē iesaistītajām personām;

4.2. reģistrē un aktualizē informāciju ganāmpulku, novietņu, lauksaimniecības dzīvnieku, lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieku (turētāju), dzīvnieku barības apritē iesaistīto un sertificēto personu reģistros un bioloģisko saimniecību un veterinārās informācijas reģistros;

4.3. reģistrē un aktualizē informāciju par mājas (istabas) dzīvniekiem, uztur un attīsta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzi;

4.4. nodrošina individuālus identifikācijas numurus lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5. nodrošina lauksaimniecības dzīvnieku un mājas (istabas) dzīvnieku individuālo apzīmēšanas līdzekļu iegādi un izsniegšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.6. uztur un attīsta lauksaimniecības ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzi un arhīvu, nodrošina ciltsdarba programmu īstenošanas uzraudzību;

4.7. saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas (ICAR) vadlīnijām administrē un apstrādā lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības un pārraudzības datus, kā arī apkopo un publicē gada pārraudzības rezultātus;

4.8. nodrošina slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību;

4.9. analizē slaucamo govju, piena šķirņu kazu, gaļas liellopu un aitu pārraudzības datubāzes riska faktorus un apzina iespējami kļūdainos pārraudzības datus;

4.10. sagatavo dokumentus lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba jomā;

4.11. izvērtē komersantus, kooperatīvās sabiedrības, biedrības un nodibinājumus, piešķir tiem šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju statusu un reģistrē tos;

4.12. reģistrē komersantus, kooperatīvās sabiedrības, biedrības un nodibinājumus šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrā;

4.13. nodrošina lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālistu apmācību un sertifikāciju, kā arī uztur minēto personu un to personu reģistru, kuras saņēmušas apliecību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai;

4.14. nodrošina jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu un reģistrēšanu;

4.15. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā iesaistītās personas ar nepieciešamo centra reģistros esošo informāciju un dokumentiem ciltsdarba jomā;

4.16. uztur un attīsta informatīvo sistēmu par piena ražotājiem un piena kvotu administrēšanu, reģistrē informāciju piena kvotu informācijas datubāzē, kā arī administrē un uztur piena kvotu informācijas datubāzi un arhīvu;

4.17. administrē un reģistrē darījumus ar piena kvotām, uzrauga piena kvotu izpildi valstī un aprēķina maksājumu par pārsniegto piena kvotu, ja valsts kvota ir pārsniegta, kā arī normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā aprēķina un iekasē maksājumu par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju un piegādes kvotas gada deklarāciju;

4.18. normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā apstiprina piena pircējus;

4.19. atbilstoši kompetencei sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijā pārskatus par piena kvotām un lauksaimniecības dzīvnieku reģistru;

4.20. uztur un attīsta vienotu svaigpiena kvalitātes datubāzi;

4.21. uztur un attīsta bioloģiskās lauksaimniecības un lopkopības statistikas informācijas sistēmu;

4.22. uztur un attīsta veterinārās informācijas informatīvo sistēmu;

4.23. atbilstoši kompetencei sagatavo un nodrošina informāciju citiem valsts reģistriem, datubāzēm, Centrālajai statistikas pārvaldei, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai un integrētās administrēšanas un kontroles sistēmai;

4.24. atbilstoši kompetencei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Zemkopības ministrijai, tās institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, starptautiskajām organizācijām un citām fiziskām un juridiskām personām centra rīcībā esošo informāciju;

4.25. sadarbojas ar Eiropas Savienības valstu un citu ārvalstu institūcijām un starptautiskajām institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām apvienībām un asociācijām, mācību iestādēm, zinātniskās pētniecības iestādēm, nozaru speciālistiem un citām fiziskām un juridiskām personām, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu centra darbības jomā;

4.26. pārstāv valsts intereses lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas jomā Starptautiskajā dzīvnieku pārraudzības komitejā (ICAR), Starptautiskajā vaislas buļļu novērtēšanas dienestā (Interbull) un citās organizācijās, kā arī piedalās Eiropas Komisijas darba grupu sanāksmēs par centra kompetencē esošajiem jautājumiem;

4.27. savas kompetences jomā pieņem lēmumus, sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijā un citās valsts institūcijās priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai lopkopības nozarē;

4.28. nodrošina izveidoto reģistru un datubāzu attīstību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.29. izstrādā datorprogrammas, izgatavo un izsniedz veidlapas un citu dokumentāciju, lai nodrošinātu uzdevumu izpildi;

4.30. atbilstoši kompetencei organizē nacionālos un starptautiskos pasākumus, sniedz konsultācijas, piedalās apmācību organizēšanā, kā arī sagatavo un izplata informāciju zootehnikas un lauksaimniecības jomā;

4.31. sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām un citu valstu dienestiem un organizācijām, organizē starptautiskas apspriedes un konferences par tā kompetencē esošajiem jautājumiem un piedalās to darbā, kā arī analizē Latvijas Republikas un citu valstu pieredzi minēto jautājumu risināšanā;

4.32. apkopo iedzīvotāju sniegto informāciju un aktualizē to datubāzē, sniedz iedzīvotājiem konsultācijas, informāciju (izsniedz izziņas) un normatīvajos aktos noteiktos maksas pakalpojumus, kā arī veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

III. Centra pārvalde

5. Centra darbu vada centra direktors. Centra direktoru saskaņā ar Valsts civildienesta likumā noteikto kārtību ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs.

6. Centra direktoram var būt vietnieks.

7. Centrs ir tiesīgs veidot struktūrvienības šajos noteikumos minēto funkciju veikšanai. Centra struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka centra direktors.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšanas kārtība

8. Centra amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

9. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

10. Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz zemkopības ministram pārskatu par centra darbību, centra funkciju izpildi un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

V. Noslēguma jautājumi

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumus Nr.476 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 99.nr.).

12. Centrs ir valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

13. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības datu centra nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 878Pieņemts: 18.12.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Zaudē spēku: 08.05.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 21.12.2012. OP numurs: 2012/201.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253581
01.01.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)