Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.857

Rīgā 2012.gada 11.decembrī (prot. Nr.70 6.§)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – iestāde) ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Ekonomikas ministrs iestādes pakļautību īsteno ar Ekonomikas ministrijas starpniecību.

2. Iestādes darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstību un eksportu, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovāciju jomā un veicināt Latvijas pozitīvu starptautisko atpazīstamību.

(MK 11.05.2021. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

II. Iestādes funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Iestādei ir šādas funkcijas:

3.1. īstenot pasākumus Latvijas uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai un ārējās tirdzniecības veicināšanai;

3.2. iesaistīt Latvijas ekonomikā ārvalstu investīcijas;

3.3. veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību;

3.4. veicināt uzņēmumos inovatīvās aktivitātes, inovāciju ieviešanu un attīstību valsts un starptautiskā mērogā, sadarbību starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem, kā arī tehnoloģiju pārneses un tehnoloģiju tiesību komercializācijas procesus;

3.4.1 nodrošināt Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu, tai skaitā īstenot Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmu un to ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un īstenošanas procesu vadību;

3.5. īstenot pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām;

3.6. nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu administrēšanu;

3.7. īstenot Tūrisma likumā noteiktās funkcijas;

3.8. piedalīties Latvijas tēla politikas veidošanā un koordinēt tās īstenošanu;

3.9. radīt valsts pārvaldes, pašvaldību, privāto struktūru un privātpersonu (ekspertu), kā arī nevalstisko organizāciju partnerības kontakttīklu Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšanai;

3.10. nodrošināt Latvijas vienotā produktu kontaktpunkta un vienotā pakalpojumu kontaktpunkta klientu atbalsta funkciju īstenošanu.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 46; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 203; MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 300)

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, iestāde veic šādus uzdevumus:

4.1. veicina uzņēmumu investīciju projektu izstrādi un atbalsta konkurētspējīgus projektus;

4.2. izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta programmām;

4.3. izveido, ievieš un administrē valsts atbalsta un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;

4.4. sniedz priekšlikumus uzņēmējdarbības vides, tai skaitā jaunuzņēmumu ekosistēmas, uzlabošanai;

4.5. organizē uzņēmumu inovāciju motivācijas, sadarbības ar pētniecības sektoru, tehnoloģiju pārneses, investīciju piesaistes un ārējās tirdzniecības veicināšanas pasākumus un nodrošina komunikāciju ar iesaistītajām pusēm;

4.5.1 organizē zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstības un eksporta veicināšanas pasākumus, īpaši Viedās specializācijas stratēģijas jomās;

4.5.2 veido un attīsta Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmas, kā arī organizē to atpazīstamības veicināšanas pasākumus Latvijā un ārvalstīs;

4.6. nodrošina iestādes pārstāvniecību darbību ārvalstīs;

4.7. atbilstoši kompetencei sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus;

4.7.1 vietējā un starptautiskajā tūrisma tirgū popularizē tūrisma iespējas Latvijā;

4.7.2 organizē Latvijas tūrisma pakalpojumu sniedzēju – komersantu (komercsabiedrību) un organizāciju – piedalīšanos starptautiskajos tūrisma gadatirgos;

4.7.3 sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – komersantiem (komercsabiedrībām) un organizācijām – īsteno tūrisma attīstības veicināšanas pasākumus;

4.7.4 izstrādā tūrisma attīstības projektus, atbalsta to īstenošanu un piedalās tajos;

4.7.5 organizē pasākumus un nodrošina vidi jaunu uzņēmumu veidošanai un attīstībai;

4.7.6 īsteno pasākumus vienotā valsts tēla ieviešanai Latvijā un ārvalstīs;

4.7.7 sagatavo un izplata informāciju par Latviju kopumā, kā arī par atsevišķām ar Latvijas valsti, zemi un tautu saistītām jomām, tai skaitā:

4.7.7 1. sagatavo un izplata informatīvos materiālus par Latviju;

4.7.7 2. veido un uztur Latvijas oficiālo portālu ārvalstu auditorijām;

4.8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 46; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 203; MK 12.07.2016. noteikumiem Nr. 448; MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 300)

5. Iestāde funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši ekonomikas ministra apstiprinātajai vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai, kārtējā gada darbības plānam un kārtējā gada budžetam.

5.1 Iestāde šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. un 3.7. apakšpunktā minēto funkciju un 4.1., 4.3., 4.5., 4.5.1, 4.5.2, 4.7., 4.7.2 un 4.7.5 apakšpunktā minēto uzdevumu izpildei izmanto informācijas sistēmu "Valsts platforma biznesa attīstībai" (www.business.gov.lv) un ir tās pārzinis.

(MK 11.05.2021. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

6. Iestādei ir šādas tiesības:

6.1. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

6.2. atbilstoši kompetencei veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami iestādes darbības nodrošināšanai;

6.3. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām iestādes funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

6.4. publicēt informatīvos materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.5. pieaicināt ekspertus un slēgt ar viņiem līgumus, lai veiktu ar iestādes darbību saistītos uzdevumus;

6.6. rīkoties ar iestādes valdījumā esošo mantu un finanšu līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.7. atbilstoši kompetencei piedalīties projektu konkursos un īstenot nacionālus un starptautiskus projektus;

6.8. atbilstoši kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām organizācijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām;

6.9. saņemt ziedojumus un dāvinājumus;

6.10. Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģēt privātpersonai šo noteikumu 4.6. apakšpunktā minēto uzdevumu, noslēdzot deleģēšanas līgumu.

(Grozīts ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 731; MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 300)

III. Iestādes struktūra un pārvalde

7. Iestādi vada direktors. Iestādes direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā. Iestādes direktoram var būt vietnieki.

8. Lai īstenotu šajos noteikumos paredzēto mērķi un veiktu noteiktās funkcijas, iestāde ir tiesīga veidot teritoriālās struktūrvienības un pēc saskaņošanas ar ekonomikas ministru ir tiesīga veidot pārstāvniecības ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 12.07.2016. noteikumiem Nr. 448)

8.1 Ekonomikas ministrs izveido iestādes tūrisma konsultatīvo padomi (turpmāk – padome). Padomes sastāvā iekļauj valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pilnvarotas personas un speciālistus tūrisma un mārketinga jomā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

8.2 Padomei ir iestādes padomdevēja tiesības tūrisma jomā. Padome darbojas saskaņā ar ekonomikas ministra apstiprinātu nolikumu.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

8.3 Padome analizē iestādes darbības rezultātus tūrisma jomā un sniedz priekšlikumus par darbības plānu un mārketinga stratēģiju, to īstenošanu un iestādes darbības pilnveidošanu tūrisma jomā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

8.4 Padomes darbu materiāltehniski nodrošina iestāde.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

IV. Iestādes finansēšana

9. Iestādes finanšu līdzekļus veido:

9.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

9.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

9.3. ziedojumi un dāvinājumi;

9.4. ārvalstu finanšu palīdzība.

V. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

10. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina direktors. Iestādes direktors ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Iestādes direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Iestāde sagatavo un iesniedz pārskatus par iestādes funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumus Nr.746 "Valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2006, 17.nr.).

14. Iestāde ir valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

15. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 857Pieņemts: 11.12.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 18.12.2012. OP numurs: 2012/198.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253494
{"selected":{"value":"01.06.2021","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2021","iso_value":"2021\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2020","iso_value":"2020\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2016","iso_value":"2016\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2016.-15.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2016","iso_value":"2016\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2016.-14.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2016","iso_value":"2016\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2016.-11.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"