Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 23 "Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Jēkabpilī 2012.gada 8.novembrī
Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
08.11.2012. lēmumu Nr.428 (prot. Nr.26, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils pilsētā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Ārstēšanās – pasākumu kopums, kuru mērķis ir mazināt pacienta ciešanas un atjaunot tā veselību;

2.2. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 14);

2.3. Ģimene – laulātie, bērni un personas, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.4. Ienākumi – naudas līdzekļi, kurus saņem ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteiktajam;

2.5. Inkontinences līdzekļi – autiņbiksītes un ielikņi, kas paredzēti urīna nesaturēšanas gadījumos;

2.6. Izdevumus apliecinošs dokuments – elektroniskā kases aparāta čeka, stingrās uzskaites kvīts, faktūrrēķina, maksājuma uzdevuma vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa;

2.7. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

2.8. Maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona), kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Jēkabpils pilsētas pašvaldības noteiktajā kārtībā;

2.9. Medicīniskā prece – medicīniskā ierīce (izņemot ierīces, kas paredzētas klīniskiem pētījumiem), kas tiek izplatīta tirgū, dodot iespēju patērētājiem to iegūt savā īpašumā par maksu vai bez maksas, neatkarīgi no tā, vai medicīniskā ierīce ir jauna vai pilnībā atjaunota.

2.10. Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība;

2.11. SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskā sistēma, kurā tiek uzglabāta informācija par ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām personām piešķirtajiem pabalstiem un atvieglojumiem;

2.12. Stomas aprūpes preces – stomas maisiņi un to piederumi, stomas pacientu ādas aizsardzības, kopšanas un tīrīšanas līdzekļi;

2.13. Trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2.14. Veselības aprūpe – veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju īstenots pasākumu komplekss veselības nodrošināšanai, uzturēšanai un atjaunošanai.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

3. Pabalstu veidi:

3.1. ēdināšanas pabalsti:

3.1.1. pabalsts ēdināšanas izdevumu samaksai pirmsskolas izglītības iestādē;

3.1.2. pabalsts brīvpusdienām;

3.1.3. pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās;

3.1.4. pabalsts zupas virtuves izmantošanai;

3.2. pabalsts uzsākot mācību gadu;

3.3. pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu samaksai izglītojamajiem;

3.4. pabalsti veselības aprūpei:

3.4.1. pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai;

3.4.2. pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai;

3.4.3. pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai;

3.5. pabalsts pārtikas preču iegādei.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; sk. 58. punktu)

4. Tiesības saņemt pabalstus ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – ģimene (persona)), kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā.

4.1 Tiesības saņemt noteikumu 3.5. apakšpunktā minēto pabalstu pārtikas preču iegādei ir noteikumu 3.5. nodaļā noteiktajām personām saskaņā ar minētajā nodaļā noteikto piešķiršanas kārtību.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5. Pabalstus piešķir Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

2. Pabalstu piešķiršanas kārtība

6. Pabalsta saņemšanai ģimene (persona), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests):

6.1. rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un vēlamo situācijas risinājumu;

6.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīts pabalsts zupas virtuves izmantošanai un pabalsti veselības aprūpei;

6.3. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja tiek pieprasīts pabalsts zupas virtuves izmantošanai un pabalsti veselības aprūpei un nepieciešamā informācija nav pašvaldības vai valsts datu reģistros;

6.4. citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

7. Pabalsta pieprasītājs iesniegumu paraksta visu ģimenes pilngadīgo locekļu vārdā.

8. Iesniedzot Dienestā šo noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par visiem ģimenes locekļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi elektroniskajā datu bāzē SOPA.

9. Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) sniegtās ziņas pārbauda izlases kārtībā, izskatot iesniegtos dokumentus, novērtējot ģimenes (personas) dzīves apstākļus, ja tas ir nepieciešams, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām.

10. Dienesta sociālā darba speciālists ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā ir tiesīgs veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar pabalsta pieprasītāju vai kādu no pabalsta pieprasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem.

11. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts Dzīves apstākļu pārbaudes aktā, kuru paraksta pabalsta pieprasītājs vai kāds no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem un sociālā darba speciālists, kurš veica pārbaudi.

12. Ja ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina Dienestam iespēju veikt tās dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, Dienests var atteikt sociālas palīdzības sniegšanu.

13. Sociālās palīdzības pabalsti netiek piešķirti personām, kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījumā.

14. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo palīdzību Dienests pieņem desmit darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

15. Sociālās palīdzības piešķiršanas gadījumā, Dienesta sociālā darba speciālists var noslēgt rakstisku vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu ar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju, vienojoties par pasākumiem pabalsta pieprasītāja un viņa ģimenes sociālās situācijas uzlabošanai.

3. Pabalstu veidi
3.1. Ēdināšanas pabalsti
3.1.1. Pabalsts ēdināšanas izdevumu samaksai pirmsskolas izglītības iestādē

16. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei, ja bērns apmeklē Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

17. Pabalsta saņemšanai ģimene uzrāda rēķinus par faktiskajiem ēdināšanas izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

18. Pabalstu piešķir vienu reizi pusgadā, apmaksājot ģimenes faktiskos izdevumus par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē atbilstoši pašvaldības domes noteiktajai ēdināšanas maksai par trīs mēnešiem, ņemot par pamatu rēķinus, kas iesniegti šo noteikumu 17.punktā noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

19. Pēc Dienesta sociālā darba speciālista rakstiska atzinuma par klienta konkrēto sociālo situāciju, pabalstu var piešķirt biežāk.

3.1.2. Brīvpusdienas

20. Tiesības saņemt brīvpusdienas:

20.1. 100% apmērā ir trūcīgiem vai maznodrošinātiem izglītojamajiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;

20.2. 50% apmērā ir trūcīgiem un maznodrošinātiem izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā citas pašvaldības izglītības iestādēs.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21. Brīvpusdienas pieprasāmas katram semestrim atsevišķi.

22. Brīvpusdienu maksu par viena izglītojamā ēdināšanu dienā nosaka Jēkabpils pilsētas dome.

23. Brīvpusdienas piešķir līdz katra semestra mācību beigām.

24. Piešķirto pabalstu pārskaita ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar piestādīto rēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi.

3.1.3. Pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās

25. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgiem un maznodrošinātiem Jēkabpils pilsētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru mācības tiek organizētas mājās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

26. Dienests pieprasa no izglītības iestādes izziņu par mācību organizēšanu mājās.

27. Pabalstu piešķir pārtikas talonu veidā pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums, līdz mācību organizēšanas mājās noteiktā termiņa beigām, paredzot divus talonus mēnesī. Viena talona vērtība ir 25 euro.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

3.1.4. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai

28. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

29. Pabalstu piešķir izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, materiālo stāvokli, kā arī sociālo situāciju.

30. Pabalsta saņemšanas ilgumu nosaka, pamatojoties uz Dienesta sociālā darba speciālista atzinumu, ņemot vērā ģimenes (personas) konkrēto sociālo situāciju.

31. Pabalsta saņemšanai Dienests izsniedz zupas virtuves talonu zupas saņemšanai Dienesta zupas virtuvē, norādot pabalsta saņemšanas ilgumu un ģimenes locekļu skaitu.

3.2. Pabalsts uzsākot mācību gadu

32. Pabalstu skolas piederumu iegādei piešķir izglītojamajam no trūcīgas ģimenes vienu reizi gadā, uzsākot mācību gadu pamatizglītības iestādē.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

33. Pabalstu var pieprasīt no 1.jūlija līdz 30.novembrim.

34. Pabalsta apmērs ir 40 euro par katru šo noteikumu 32.punktā minēto izglītojamo.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

3.3. Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu samaksai izglītojamajiem

35. Tiesības saņemt pabalstu ir izglītojamajam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš mācās pamatizglītības iestādē un kura dzīvesvieta neatrodas izglītības iestādes tuvumā.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

36. Personai, kura atbilst šo noteikumu 35.punktam, Dienests apmaksā 50% no skolēnu braukšanas kartes darba dienām vērtības, kura paredzēta izmantošanai mācību gada laikā Jēkabpils pilsētas sabiedriskajā transportā.

37. Pabalsts pieprasāms trīs mēnešu laikā pēc skolēnu braukšanas kartes derīguma termiņa beigām, uzrādot iegādāto skolēnu braukšanas karti darba dienām.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

3.4. Pabalsti veselības aprūpei
3.4.1. Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai

38. Tiesības saņemt pabalstu ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai ir:

38.1. trūcīgai ģimenei (personai);

38.2. maznodrošinātai ģimenei (personai);

38.3. ģimenei, kurā ir vismaz viens invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs un ģimenes kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

38.4. atsevišķi dzīvojošam invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kura naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

39. Pabalsta aprēķināšanai pabalsta pieprasītājs Dienestā kopā ar iesniegumu iesniedz:

39.1. primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu par veselības stāvokli vai izrakstu no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīniskās kartes;

39.2. ģimenes (personas) ienākumus apliecinošus dokumentus, ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čekus u.c.) kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods, saņemtais pakalpojums, iegādāto medikamentu nosaukums, par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

40. Pabalstu aprēķina pēc formulas:

P = n (75 % no A) + M – I, kur

P – pabalsts,

n – ģimenes locekļu skaits,

A – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga par trim iepriekšējiem mēnešiem,

M – pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu vienā mājoklī dzīvojošo ģimenes locekļu ārstēšanās un medikamentu izdevumi par iepriekšējiem trīs mēnešiem,

I – pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu vienā mājoklī dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

41. Dienests pabalstu piešķir ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumus iepriekšējos trīs mēnešos.

42. Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajam gadam ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai ir 145 euro, izņemot šo noteikumu 38.3.apakšpunktā minētās ģimenes.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 31; 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

43. Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajam gadam šo noteikumu 38.3.apakšpunktā minētajām ģimenēm ir 215 euro.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 31; 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

3.4.2. Pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai

44. Tiesības saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu samaksai ir:

44.1. trūcīgai personai;

44.2. maznodrošinātai personai;

44.3. ģimenei (personai), kurā ir tikai invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā un ģimenes (personas) kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

44.4. šo noteikumu 44.3.apakšpunktā minētajai ģimenei, ja tās aprūpē ir aizbildnībā esoši bērni.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

45. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas pakalpojumu apmaksas dienas.

46. Pabalsta saņemšanai Dienestā kopā ar iesniegumu jāiesniedz:

46.1. zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čeki u.c.) kopijas (uzrādot oriģinālu), kuros norādīts personas kods, saņemtais pakalpojums;

46.2. ienākumus apliecinoši dokumenti, izņemot šo noteikumu 44.1. un 44.2.apakšpunktā minētajām personām.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

47. Dienests pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, un tā maksimālais apmērs vienai personai ir 100 euro.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

3.4.3. Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai

48. Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai paredzēts inkontinences līdzekļu un stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes izdevumu daļējai apmaksai.

49. Tiesības saņemt pabalstu ir:

49.1. bērniem invalīdiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

49.2. ģimenei (personai), kurā ir tikai invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā un ģimenes (personas) kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

49.3. šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētajai ģimenei, ja tās aprūpē ir aizbildnībā esoši bērni.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

50. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes dienas vienu reizi gadā. Briļļu iegādes izdevumu apmaksu bērnam var prasīt vienu reizi gadā, pilngadīgai personai – ne biežāk kā vienu reizi divos gados.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

51. Pabalsta saņemšanai Dienestā kopā ar iesniegumu jāiesniedz:

51.1. ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus, stomas aprūpes preces, tehnisko palīglīdzekli vai citas medicīnas preces;

51.2. izdevumus apliecinošus dokumentus (kvītis, elektroniskā kases aparāta čekus u.c.), kuros norādīts personas kods, iegādāto līdzekļu, preču nosaukums;

51.3. ienākumus apliecinoši dokumenti, izņemot šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētajām ģimenēm.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

52. Dienests pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, un tā maksimālais apmērs vienai personai ir 100 euro.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

3.5. Pabalsts pārtikas preču iegādei

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

52.1 Tiesības saņemt pabalstu pārtikas preču iegādei ir vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamajiem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodas izglītības iestāde.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

52.2 Pabalstu pārtikas preču iegādei var piešķirt 2020./2021. mācību gadā sākot ar 2020. gada 16. novembri, ja Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu ir noteikts attālināts mācību process izglītības iestādē vai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgi noteiktiem pretepidēmijas pasākumiem klasei noteikta pašizolācija vai mājas karantīna, bet mācību process tiek turpināts attālināti.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

52.3 Pabalstu pārtikas preču iegādei piešķir vienu reizi mēnesī:

52.3 1. uz iestādes iniciatīvas pamata izglītojamajiem, kuriem Dienests saskaņā ar šo noteikumu 3.1.2. apakšnodaļu piešķīris brīvpusdienas 2020./2021. mācību gada pirmajam semestrim;

52.3 2. uz pieprasītāja iesnieguma pamata izglītojamajiem, kuriem saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības saņemt brīvpusdienas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu Dienests pieņem piecu darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

52.4 Pabalsta pārtikas preču iegādei apmērs ir 30 euro mēnesī. Ja šo noteikumu 52.2 apakšpunktā minētie apstākļi pastāv īsāku periodu, nekā viens mēnesis, pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli nedēļu skaitam, kurās pastāv minētie apstākļi.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

52.5 Pabalstu pārtikas preču iegādei piešķir dāvanu kartes/kupona veidā. Dāvanu karte/kupons izpērkama divu mēnešu laikā no tā izsniegšanas dienas tirdzniecības vietā, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēgusi līgumu.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

52.6 Izglītojamajam nav tiesību vienlaicīgi saņemt brīvpusdienas un pabalstu pārtikas preču iegādei.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

4. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

53. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

54. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

55. Šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšnodaļa stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 24.07.2008. saistošos noteikumus Nr.8 (sēdes protokols Nr.16, 5.§) "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā".

57. Šo noteikumu 20.2. apakšpunkts stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošo noteikumu Nr.46 redakcijā)

58. Šo noteikumu 3.5. apakšpunktā noteikto pabalstu var piešķirt 2019./2020. mācību gadā par diviem mēnešiem: aprīli un maiju. Pabalsta apmērs vienam bērnam ir 30,00 euro mēnesī. Pabalstu piešķir par abiem mēnešiem reizē. Pabalsts piešķirams kā dāvanu karte/kupons pārtikas preču iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai Dienests noslēdzis līgumu. Dāvanu karte/kupons izpērkama līdz 2020. gada 31. maijam.

(Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 08.11.2012.Stājas spēkā: 12.12.2012.Zaudē spēku: 18.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 11.12.2012. OP numurs: 2012/194.37
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
253313
{"selected":{"value":"17.11.2020","content":"<font class='s-1'>17.11.2020.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.11.2020","iso_value":"2020\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2020.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2020","iso_value":"2020\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2020.-16.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-07.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2017","iso_value":"2017\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2017.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2016","iso_value":"2016\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2016.-18.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2013","iso_value":"2013\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-17.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.11.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"