Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.31

Jēkabpilī 2012.gada 8.novembrī
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
08.11.2012. lēmumu Nr.428
(prot. Nr.26, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu
(Jēkabpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)
1. Noteikumos lietotie termini

1. (Svītrots no 01.07.2016. ar Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; sk. 49. punktu)

1.1 Bezpiederīgs mirušais – mirušais, kuram nav laulātā, radinieku vai citas personas, kura uzņemtos mirušā apbedīšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

2. Ģimene – laulātie vai personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.

3. Materiālais atbalsts – pašvaldības papildus sniegtais atbalsts ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai pabalstu vai atvieglojumu veidā.

4. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

2. Vispārīgie jautājumi

5. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta, kas saistīti ar pašvaldības iedzīvotāju, sociālo grupu interesēs brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām, bez ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils pilsētā.

6. Materiālā atbalsta veidi:

6.1. atbalsts izglītojamajiem:

6.1.1. atvieglojumi maksai par izglītojamā ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē;

6.1.2. brīvpusdienas;

6.1.3. pabalsts uzsākot mācību gadu;

6.1.4. pabalsts izglītojamajam, kuram noteiktas mācības mājās;

6.2. atbalsts adoptētājiem;

6.3. bērna piedzimšanas pabalsts;

6.4. svētku pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

6.5. pabalsts Ziemassvētku paciņas iegādei;

6.6. svētku pabalsts 100 gadu jubilejā;

6.7. ikmēneša pabalsts aizgādņiem;

6.8. apbedīšanas pabalsts;

6.9. svētku pabalsts "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejā;

6.10. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;

6.11. pabalsts pārtikas preču iegādei vispārējās izglītības iestāžu 1.–9. klases izglītojamajiem;

6.12. pabalsts pārtikas preču iegādei vispārējās izglītības iestāžu 10.–12. klases izglītojamajiem;

6.13. pabalsts pārtikas preču iegādei pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 05.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 01.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

7. Tiesības saņemt materiālo atbalstu, izņemot ikmēneša pabalstu aizgādņiem, apbedīšanas pabalstu un pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai (izņemot 42.354.apakšpunktā noteiktās situācijas risināšanai), ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – ģimene (persona)), kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu aizgādņiem ir šo noteikumu 42.5 punktā minētajām personām, apbedīšanas pabalstu – 42.21 punktā minētajām personām, bet pabalstu 42.354.apakšpunktā noteiktās situācijas risināšanai – ģimenei (personai), kura uzņēmusies organizēt mirušās personas mirstīgo atlieku transportēšanu no ārvalstīm uz Latviju.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

7.1 Pabalstu pārtikas preču iegādei, kas paredzēts noteikumu 6.11., 6.12. un 6.13. apakšpunktā, piešķir saskaņā ar 8.6 nodaļas noteikto kārtību.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

8. Materiālo atbalstu sniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

3. Materiālā atbalsta piešķiršanas kārtība

9. Materiālā atbalsta saņemšanai, izņemot šo noteikumu 4.1.apakšnodaļā minēto atvieglojumu maksai par bērna ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē, 8.1 nodaļā minētā svētku pabalsta 100 gadu jubilejā un 8.4 nodaļā minētā svētku pabalsta "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejā saņemšanai, pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) rakstisku iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

9.1 Šo noteikumu 4.1.apakšnodaļā minēto atvieglojumu maksai par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē saņemšanai, pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā (turpmāk – Vienas pieturas aģentūra) rakstisku iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

(Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

9.2 Šo noteikumu 8.1 nodaļā minētais svētku pabalsts 100 gadu jubilejā tiek piešķirts uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iniciatīvas pamata. Dienests svētku pabalsta piešķiršanai ne retāk kā vienu reizi pusgadā pieprasa informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par personām, kuras attiecīgajā gadā sasniegs 100 gadu vecumu un kuras atbilst šo noteikumu 7.punktā noteiktajam kritērijam, bez attiecīgo personu rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

9.3 Ja nepieciešams, Dienests, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, bez attiecīgo personu rakstiskas piekrišanas saņemšanas, iegūst ziņas par mirušās personas apgādniekiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē un ģimenes locekļiem (vecāki, vecvecāki, māsas, brāļi), lai risinātu jautājumu par mirušās personas apbedīšanu saskaņā ar šo noteikumu 8.3 nodaļā noteikto.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

9.4 Šo noteikumu 8.4 nodaļā minētais svētku pabalsts "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilāriem tiek piešķirts uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iniciatīvas pamata. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reizi gadā pieprasa informāciju (uz kalendārā gada 1.janvāri) par laulātajiem pāriem, kuri nodzīvojuši vienā laulībā 50 un 60 gadus, un vismaz viens no laulātajiem savu pamata dzīvesvietu deklarējis Jēkabpils pilsētā, bez attiecīgo personu rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

10. Pieprasītājs iesniegumu paraksta visu ģimenes pilngadīgo locekļu vārdā.

11. Iesniedzot Dienestā vai Vienas pieturas aģentūrā šo noteikumu 9. un 9.1punktā minēto iesniegumu, pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod Dienestam vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Izglītības pārvaldei (turpmāk – Jēkabpils Izglītības pārvalde) atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par visiem ģimenes locekļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt materiālo atbalstu, un veikt datu apstrādi.

(Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

12. Lēmumu par materiālā atbalsta, izņemot šo noteikumu 4.1. apakšnodaļā minēto atvieglojumu, piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu pieņem Dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Lēmumu par šo noteikumu 4.1. apakšnodaļā minēto atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumus pieņem Jēkabpils Izglītības pārvalde desmit darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā, kas grozīta ar 23.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

13. Materiālais atbalsts netiek piešķirts personām, kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījumā.

4. Atbalsts izglītojamajiem

(Nodaļas nosaukums Jēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

4.1. Atvieglojumi maksai par izglītojamā ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē

(Apakšnodaļas nosaukums Jēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

14. Atvieglojumus maksai par izglītojamā, kurš apmeklē Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanu piešķir 100 % apmērā no Jēkabpils pilsētas domes noteiktās maksas izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

15. Vienas dienas ēdināšanas izmaksas pirmsskolas izglītības iestādēs nosaka Jēkabpils pilsētas dome.

16. Atvieglojumi tiek piešķirti ar mēnesi, kurā saņemts iesniegums, samazinot mēneša maksu attiecīgi piešķirtajam atvieglojumam. Piešķirtie atvieglojumi ir spēkā, kamēr ģimene atbilst noteiktajam atvieglojumu līmenim.

4.2. Brīvpusdienas

17. Brīvpusdienas piešķir:

17.1. 100 % apmērā izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē;

17.2. 50 % apmērā izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

18. Brīvpusdienas pieprasāmas katram semestrim atsevišķi.

19. Brīvpusdienu maksu par viena izglītojamā ēdināšanu dienā nosaka Jēkabpils pilsētas dome.

20. Brīvpusdienas piešķir līdz katra semestra mācību beigām.

21. Piešķirto pabalstu pārskaita ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar piestādīto rēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi.

4.3. Pabalsts uzsākot mācību gadu

22. Pabalstu skolas piederumu iegādei vienu reizi gadā piešķir:

22.1. izglītojamam no trūcīgas ģimenes, uzsākot mācību gadu vispārējās vidējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē;

22.2. izglītojamam no daudzbērnu ģimenes, uzsākot mācību gadu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

23. Pabalstu var pieprasīt no 1.jūlija līdz 30.novembrim.

24. Pabalsta apmērs ir 40 euro par katru šo saistošo noteikumu 22.punktā minēto izglītojamo.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

4.4. Pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās

(Apakšnodaļa Jēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

24.1 Tiesības saņemt pabalstu ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības vai speciālās izglītības iestādes vai speciālās izglītības klases izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu, ja mācības tiek organizētas mājās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

24.2 Dienests pieprasa no izglītības iestādes izziņu par mācību organizēšanu mājās.

24.3 Pabalstu piešķir pārtikas talonu veidā pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums, līdz mācību organizēšanas mājās noteiktā termiņa beigām, paredzot divus talonus mēnesī. Viena talona vērtība ir 25 euro.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

5. Atbalsts adoptētājiem

25. Dienests sniedz materiālu atbalstu ģimenei, kura adoptējusi bērnu (izņemot gadījumus, kad viens laulātais adoptējis otra laulātā bērnu), piešķirot brīvpusdienas adoptētajam bērnam šo noteikumu 4.2.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā.

26. Lai saņemtu atbalstu adoptētājiem, pieprasītājs papildus iesniegumam iesniedz tiesas nolēmuma par adopcijas apstiprināšanu, kas stājies likumīgā spēkā, kopiju.

27. Bez adoptētāja rakstiskas piekrišanas ziņas par adopciju līdz bērna pilngadībai nav izpaužamas.

6. Bērna piedzimšanas pabalsts

28. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs pabalsts, kas paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

29. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo vai aizbildnībā paņemto bērnu (līdz viena gada vecumam) ir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar bāriņtiesas nolēmumu iecelta par aizbildni, ja bērna pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā un pabalsts nav piešķirts aizbildnībā paņemtā bērna vecākiem.

30. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas dienas.

31. Ja lēmumu par aizbildņa iecelšanu pieņēmusi citas pašvaldības bāriņtiesa, pieprasītājs papildus iesniegumam iesniedz attiecīgā lēmuma kopiju.

32. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno likumā noteiktajā kartībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

33. Pabalsta apmērs ir 200 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā, kas grozīta ar 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

34. Pabalstu piešķir, ja vismaz vienam no jaundzimušā vecākiem vai aizbildnim pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā nepārtraukti ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.

35. Pabalstu nepiešķir, ja:

35.1. bērns nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm;

35.2. bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;

35.3. pabalsts piešķirts citā pašvaldībā.

36. Pabalstu izmaksā par katru bērnu tādā apmērā, kāds bija noteikts bērna piedzimšanas dienā.

7. Svētku pabalsts politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

37. Svētku pabalstu politiski represētajai personai, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekam piešķir, sagaidot:

37.1. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu (4.maiju);

37.2. Latvijas Republikas proklamēšanas dienu (18.novembri).

(Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

38. Svētku pabalsts, uzrādot politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības vai Otrā pasaules kara dalībnieka apliecību, pieprasāms divas reizes gadā, no 1.aprīļa līdz 20.jūnijam un no 1.oktobra līdz 20.decembrim.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

39. Svētku pabalsta apmērs ir 120 euro kalendārajā gadā – 60 euro sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un 60 euro sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

8. Pabalsts Ziemassvētku paciņas iegādei

40. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā trūcīgai ģimenei par katru bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem, sagaidot Ziemassvētkus.

41. Pabalstu var pieprasīt no 1.novembra līdz 20.decembrim.

42. Pabalstu piešķir, izsniedzot talonu, kura vērtība ir 10 euro. Talons Ziemassvētku paciņas iegādei izmantojams viena mēneša laikā no tā izsniegšanas dienas tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

8.1 Svētku pabalsts 100 gadu jubilejā

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

42.1 Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu.

42.2 Pabalsta apmērs ir 150 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.3 Pabalstu piešķir mēnesī, kurā persona sasniegusi 100 gadu vecumu.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

42.4 Pabalstu izsniedz, nogādājot to pabalsta saņēmējam dzīvesvietā vai, pēc pabalsta saņēmēja rakstiska lūguma, pārskaitot uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

8.2 Ikmēneša pabalsts aizgādņiem

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr.26 redakcijā)

42.5 Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu aizgādņiem ir personai, kuru Jēkabpils bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai kurai tiesa ir nodibinājusi pagaidu aizgādnību (turpmāk – aizgādnībā esoša persona) un, ja:

42.51. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

42.52. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas esošajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem ir bijusi Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

42.6 Jēkabpils bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju vai par pagaidu aizgādņa iecelšanu stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo Dienestam un rakstiski informē aizgādni par tiesībām saņemt ikmēneša pabalstu aizgādņiem.

42.7 Lai saņemtu ikmēneša pabalstu aizgādņiem, pieprasītājs papildus iesniegumam Dienestā iesniedz tiesas sprieduma kopiju par aizgādnības vai pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

42.8 Ikmēneša pabalsts aizgādņiem pieprasāms mēneša laikā no tiesas nolēmuma par aizgādņa vai pagaidu aizgādņa iecelšanu spēkā stāšanās dienas, izņemot 48.punktā minēto gadījumu.

42.9 Ikmēneša pabalsts aizgādņiem par katru aizgādnībā esošo personu ir:

42.91. 30 euro, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem;

42.92. 15 euro, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

42.10 Ikmēneša pabalsts aizgādnim tiek piešķirts, sākot ar to dienu, kad tas iecelts par aizgādni. Ja ikmēneša pabalsts aizgādņiem tiek pieprasīts pēc šo noteikumu 42.8 punktā noteiktā termiņa notecējuma, pabalsts tiek piešķirts sākot ar to dienu, kad Dienestā saņemts iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

42.11 Ja aizgādnībā esošai personai Jēkabpils bāriņtiesa ir iecēlusi vairākus aizgādņus, šo noteikumu 42.9 punktā noteikto ikmēneša pabalstu aizgādņiem piešķir vienādās daļās visiem aizgādņiem.

42.12 Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 42.9 punktā noteikto pabalsta apmēru mēnesī.

42.13 Ikmēneša pabalstu aizgādņiem izmaksā reizi mēnesī līdz katra mēneša beigām.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

42.14 Ikmēneša pabalsta aizgādņiem izmaksa tiek izbeigta, ja:

42.141. aizgādnībā esoša persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas (izņemot šo noteikumu 42.52.apakšpunktā minēto gadījumu);

42.142. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

42.143. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas;

42.144. tiesa atjaunojusi aizgādnībā esošas personas rīcībspēju.

42.15 Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atstādināšanu uz laiku no aizgādņa pienākumu pildīšanas.

42.16 Jēkabpils bāriņtiesa nekavējoties informē Dienestu par 42.143.apakšpunktā un 42.15 punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

42.17 Ja aizgādnība tiek atcelta vai aizgādnis tiek atlaists no pienākumu pildīšanas, pabalsta izmaksu izbeidz ar aizgādnības atcelšanas vai atlaišanas no pienākumu pildīšanas dienu.

42.18 Aizgādnim ir pienākums:

42.181. nekavējoties paziņot Dienestam par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta apmēra maiņai vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai (aizgādnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas maiņa; aizgādnībā esošas personas ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ilgstoša atrašanās specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem; aizgādnībā esoša persona atgriezusies dzīvesvietā no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vai ilgstošas atrašanās specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem; aizgādnībā esoša persona ir mirusi u.c.);

42.182. līdz kārtējā gada 1.februārim iesniegt Jēkabpils bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību.

42.19 Ja Dienests konstatē, ka ikmēneša pabalsts aizgādnim ir nepamatoti izmaksāts aizgādņa vainas dēļ, aizgādnim sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru, Dienests nepamatoti izmaksāto ikmēneša pabalstu aizgādnim atgūst, ieturot nākamajos mēnešos izmaksājamā pabalsta summu līdz pārmaksātās summas atgūšanai, vai aizgādnis pārmaksāto summu atmaksā labprātīgi, ja pabalsta izmaksa tiek izbeigta vai pārtraukta. Ja aizgādnis nepamatoti saņemto ikmēneša pabalstu aizgādnim neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa tiek izbeigta vai pārtraukta pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu Dienests piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.20 Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis Jēkabpils bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, Jēkabpils bāriņtiesa par to nekavējoties informē Dienestu un Dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no Jēkabpils bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšanas termiņš tiek kavēts ilgāk par trīs mēnešiem, pabalsta izmaksa tiek atsākta no dienas, kad iesniegts norēķins par aizgādnības pārvaldību, anulējot aizturēto summu.

8.3 Apbedīšanas pabalsts

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.21 Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Jēkabpils pilsētā, apbedīšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.22 Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu un lēmumu par valsts apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.23 Pabalstu piešķir mirušās personas apbedīšanas izdevumu samaksai, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atteikusi piešķirt valsts apbedīšanas pabalstu vai piešķirtā pabalsta summa ir mazāka par 350 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā, kas grozīta ar 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

42.24 Apbedīšanas pabalsta maksimālā summa ir 350 euro. Valsts apbedīšanas pabalsta atteikuma gadījumā, pabalstu piešķir pilnā apmērā. Ja valsts apbedīšanas pabalsta summa ir mazāka, to aprēķina kā starpību starp maksimālo summu un saņemto valsts apbedīšanas pabalstu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā, kas grozīta ar 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

42.25 Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā vai daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.26 Ar bezpiederīga mirušā vai mirušās personas, kuras personība nav noskaidrota apbedīšanu saistītos un citus izdevumus (piemēram, mirušās personas transportēšana, uzglabāšana u.c.) sedz Dienests saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

8.4 Svētku pabalsts "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejā

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.27 Tiesības saņemt pabalstu "Zelta kāzu" jubilejā ir vienam no laulātajiem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.28 Pabalsta apmērs "Zelta kāzu" jubilejā ir 150 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.29 Tiesības saņemt pabalstu "Dimanta kāzu" jubilejā ir vienam no laulātajiem, kuri laulībā nodzīvojuši 60 gadus.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.30 Pabalsta apmērs "Dimanta kāzu" jubilejā ir 200 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.31 Pabalstu piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, kad Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā saņemts laulātā iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

42.32 Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā vai, pēc pabalsta saņēmēja rakstiska lūguma, izmaksājot skaidrā naudā Dienesta kasē vai nogādājot pabalsta saņēmējam dzīvesvietā.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

8.5 Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

42.33 Tiesības saņemt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – ģimene (persona)) sociālās situācijas (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktās), kuru ģimene (persona) ierobežoto resursu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji novērst saviem spēkiem, risināšanai.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

42.34 Pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai var pieprasīt viena mēneša laikā no konkrētas sociālās situācijas rašanās brīža, iesniedzot dokumentu, kas apliecina radušos situāciju, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

42.35 Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai piešķir:

42.351. dokumentu (pases vai personas apliecības, arhīva izziņas u.c.) saņemšanai, apmaksājot valsts nodevu;

42.352. ceļa izdevumu apmaksai līdz dzīvesvietai personai, kura atrodas Jēkabpils naktspatversmē, bet nav deklarēta Jēkabpils pilsētā;

42.353. ar veselības aprūpi saistīto ceļa izdevumu (starppilsētu maršrutos) apmaksai bērniem;

42.354. mirušās personas, kuras dzīvesvieta bija deklarēta Jēkabpils pilsētā, mirstīgo atlieku transportēšanas izdevumu segšanai no ārvalstīm uz Latviju;

42.355. citiem mērķiem, lai novērstu konkrēto situāciju.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

42.36 Pabalstu šo noteikumu 42.351., 42.352., 42.353. un 42.355. apakšpunktos minēto situāciju risināšanai piešķir līdz 100 euro, bet šo noteikumu 42.354. apakšpunktā minētās situācijas risināšanai – līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai izmaksā pabalsta pieprasītājam vai pārskaita to pakalpojuma sniedzējam.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

42.37 Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību un nepieciešamā pabalsta apmēru nosaka, izvērtējot ģimenes (personas) spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, pilnībā vai daļēji novērst radušos sociālo situāciju saviem spēkiem, un pamatojoties uz Dienesta sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nepieciešamības gadījumā Dienestam ir tiesības veikt ģimenes (personas) dzīvesvietas pārbaudi. Ja ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina Dienestam iespēju veikt tās dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, Dienests var atteikt palīdzības sniegšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

8.6 Pabalsts pārtikas preču iegādei

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.38 Pabalstus, kas noteikti noteikumu 6.11. un 6.12. apakšpunktā, piešķir 2020./2021. mācību gadā no 2020. gada 16. novembra, ja Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai domes lēmumu ir noteikts attālināts mācību process vai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgi noteiktiem pretepidēmijas pasākumiem klasei noteikta pašizolācija vai mājas karantīna, bet mācību process tiek turpināts attālināti.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.39 Pabalstu, kas noteikts 6.13. apakšpunktā piešķir 2020./2021. mācību gadā no 2020. gada 16. novembra, ja Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai domes lēmumu pirmsskolas izglītības iestādē ir noteikts attālināts mācību process vai netiek sniegts pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojums, vai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgi noteiktiem pretepidēmijas pasākumiem grupai noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.40 Pabalstu pārtikas preču iegādei, kas noteikts noteikumu 6.11. apakšpunktā, piešķir vienu reizi mēnesī:

42.401. Jēkabpils Izglītības pārvalde visiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.–9. klases izglītojamajiem;

42.402. Dienests 1.–9. klases izglītojamajiem, kuri deklarēti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, bet mācas kādā citā vispārējās izglītības iestādē.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.41 Pabalstu pārtikas preču iegādei, kas noteikts noteikumu 6.12. apakšpunktā, piešķir vienu reizi mēnesī:

42.411. Dienests Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenes, kuriem Dienests saskaņā ar saistošo noteikumu 4.2. apakšnodaļu piešķīris brīvpusdienas 2020./2021. mācību gada pirmajam semestrim;

42.412. Dienests Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenes, kuriem saskaņā ar saistošo noteikumu 4.2. apakšnodaļu ir tiesības saņemt brīvpusdienas;

42.413. Dienests 10.–12. klašu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenes, kuri deklarēti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, bet mācas citā vispārējās izglītības iestādē;

42.414. Jēkabpils Izglītības pārvalde Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenes, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kuri deklarēti citā pašvaldībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.42 Pabalstu, kas noteikts noteikumu 6.13. apakšpunktā, piešķir vienu reizi mēnesī:

42.421. Jēkabpils Izglītības pārvalde visiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem;

42.422. Dienests izglītojamajiem, kuri ir deklarēti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, bet apmeklē citu pirmsskolas izglītības iestādi.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.43 Pabalstus, kas noteikti noteikumu 6.11., 6.12. un 6.13. apakšpunktā, piešķir kā dāvanu karti/kuponu pārtikas preču iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēgusi līgumu. Dāvanu karte/kupons izpērkama divu mēnešu laikā no tās izsniegšanas dienas.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.44 Noteikumu 42.401., 42.411. un 42.421. apakšpunktā noteiktajos gadījumos pabalstu var piešķirt uz iestādes iniciatīvas pamata (bez personas iesnieguma). Pārējos gadījumos, lai saņemtu pabalstu pārtikas preču iegādei, pieprasītājs iesniedz Dienestā vai Jēkabpils Izglītības pārvaldē iesniegumu un citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu Dienests vai Jēkabpils Izglītības pārvalde pieņem piecu darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.45 Pabalsta, kas noteikts noteikumu 6.11. un 6.12. apakšpunktā, apmērs vienam bērnam ir 30 euro mēnesī. Ja noteikumu 42.38 punktā minētie apstākļi pastāv īsāku periodu, nekā viens mēnesis, pabalsta apmērs vispārējo izglītības iestāžu izglītojamajiem tiek noteikts proporcionāli nedēļu skaitam, kurās pastāv minētie apstākļi.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.46 Pabalsta, kas noteikts 6.13. apakšpunktā, apmērs vienam bērnam ir 15 euro mēnesī. Ja šo noteikumu 42.39 apakšpunktā minētie apstākļi pastāv īsāku periodu, nekā viens mēnesis, pabalsta apmērs pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem tiek noteikts proporcionāli nedēļu skaitam, kurās pastāv minētie apstākļi.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

42.47 Izglītojamajam nav tiesību vienlaicīgi saņemt brīvpusdienas un pabalstu pārtikas preču iegādei.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

9. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

43. Dienesta un Jēkabpils Izglītības pārvaldes lēmumus var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā, kas grozīta ar 23.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

44. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Noslēguma jautājumi

45. Šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšnodaļa un 5. un 8.nodaļa stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 24.07.2008. saistošos noteikumus Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā".

47. Šo noteikumu 17.2. apakšpunkts stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

48. Ja tiesas nolēmums par aizgādņa iecelšanu stājies spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ikmēneša pabalsts aizgādņiem pieprasāms mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Ikmēneša pabalsts aizgādnim tiek piešķirts, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu. Ja ikmēneša pabalsts aizgādņiem tiek pieprasīts pēc noteiktā termiņa notecējuma, pabalsts tiek piešķirts sākot ar to dienu, kad Dienestā saņemts iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr.26 redakcijā)

49. Grozījums par noteikumu 1.punkta svītrošanu stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

50. Šo noteikumu 6.11. un 6.12. apakšpunktā noteikto pabalstu var piešķirt 2019./2020. mācību gadā par diviem mēnešiem: aprīli un maiju. Pabalsta apmērs vienam bērnam ir 30,00 euro mēnesī. Pabalstu piešķir par abiem mēnešiem reizē. Pabalsts piešķirams kā dāvanu karte/kupons pārtikas preču iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai Dienests noslēdzis līgumu. Dāvanu karte/kupons izpērkama līdz 2020. gada 31. maijam.

(Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

51. Šo noteikumu 6.13. apakšpunktā noteikto pabalstu var piešķirt par 2020. gada aprīli un maiju. Pabalsta apmērs vienam bērnam ir 15,00 euro mēnesī. Pabalstu piešķir par abiem mēnešiem reizē. Pabalsts piešķirams kā dāvanu karte/kupons pārtikas preču iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai Dienests noslēdzis līgumu. Dāvanu karte/kupons izpērkama līdz 2020. gada 31. maijam.

(Jēkabpils pilsētas domes 01.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 08.11.2012.Stājas spēkā: 12.12.2012.Zaudē spēku: 18.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 11.12.2012. OP numurs: 2012/194.35
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
253310
{"selected":{"value":"17.11.2020","content":"<font class='s-1'>17.11.2020.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.11.2020","iso_value":"2020\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2020.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2020","iso_value":"2020\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2020.-16.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2020","iso_value":"2020\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2020.-03.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-01.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2018","iso_value":"2018\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2018","iso_value":"2018\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2018.-30.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-23.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2016","iso_value":"2016\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2016.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-09.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2013","iso_value":"2013\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2013","iso_value":"2013\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2013.-17.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.2013","iso_value":"2013\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.2013.-10.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-25.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.11.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)