Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Jūrmalā 2012.gada 11.oktobrī (prot. Nr.17, 5.p.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
14.panta trešo daļu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

(Nodaļas nosaukums Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.48 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa (turpmāk – Nodokļu nodaļa). Nodokļu nodaļas lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniegumu adresējot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

(Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.40 redakcijā)

3. Fiziska persona Noteikumu izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices konfederācijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis.

(Jūrmalas pilsētas domes 12.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

4. Ģimene Noteikumu izpratnē ir persona vai personu grupa, kuras pamata deklarētā dzīvesvieta ir nekustamais īpašums, par ko tiek izvērtēta iespēja piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

5. Pamata deklarētā dzīvesvieta Noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam un kas nav personas papildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU KATEGORIJAS, KURAS VAR SAŅEMT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU

6. Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemes īpašumiem vai tā daļām piešķir nodokļa maksātājam – fiziskai personai, kurš deklarējis pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā pirmstaksācijas gadā (līdz 31.decembrim) 90% apmērā.

(Jūrmalas pilsētas domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

6.1 Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas var piešķirt nodokļa maksātājam, kuram pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) pamata deklarētā dzīvesvieta, no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, ēkām – 50% apmērā, bet zemei – 90% apmērā.

(Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.40 redakcijā)

7. Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas īpašumam, kuram aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 14 euro, var piešķirt šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

7.1. fiziskai personai par īpašumā vai valdījumā esošu zemi vai tās daļu un/vai ēku vai tās daļu, vai dzīvokļa īpašumu, kurā tās pamata deklarētā dzīvesvieta bez pārtraukuma ir ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas:

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs nodokļa objektam

7.1.1.politiski represētajai personaiĒkām,

zemei – 90%

7.1.2.bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kuram ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Šī punkta nosacījumi piemērojami iepriekš minētās personas bērnam, mazbērnam, laulātajam, brālim, māsai, tēvam, mātei vai šo personu laulātajam, ja īpašuma tiesību pārejas pamats ir tiesisks darījums vai tiesas nolēmums, kā arī šo personu mantiniekiem, kas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā nekustamā īpašuma to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību atjaunošanas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadalesĒkām – 50%,

zemei – 90%

7.1.3.zemes īpašniekam, lietotājam, kā arī tiesiskajam mantiniekam, kura īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta ar Zemes komisijas lēmumu zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, kā arī šīs personas mantiniekam, kas zemesgabalu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Šī punkta nosacījumi piemērojami iepriekš minētās personas bērnam, mazbērnam, laulātajam, brālim, māsai, tēvam, mātei vai šo personu laulātajam, ja īpašuma tiesību pārejas pamats ir tiesisks darījums vai tiesas nolēmums, kā arī šo personu mantiniekiem, kas zemesgabalu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā zemesgabala to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību kompensācijas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadalesĒkām – 50%,

zemei – 90%

7.1.4.bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kuram ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā – vientuļam pensionāram vai vientuļam I un II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums un sastādīts testaments. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā zemesgabala to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību atjaunošanas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadalesĒkām – 70%,

zemei – 90%

7.1.5.zemes labticīgajam ieguvējam, kurš zemi ieguvis lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas sākumam, t.i., līdz 1991.gada 20.novembrim, kā arī šīs personas mantiniekam, kas zemesgabalu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā – vientuļam pensionāram, vientuļam I vai II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums un sastādīts testaments. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā zemesgabala to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību noteikšanas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadalesĒkām – 70%,

zemei – 90%

7.1.6.(svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40) 
7.1.7.(svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.48) 
7.1.8.nodokļa maksātājam, kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai persona līdz 18 gadu vecumam ar noteiktu invaliditāti bez iedalījuma grupās vai viņa ģimenes loceklis – bērns, mazbērns, laulātais, brālis, māsa, tēvs, māte, vecvecāks, kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai persona līdz 18 gadu vecumam ar noteiktu invaliditāti bez iedalījuma grupās.Ēkām-50%, zemei-90%
7.1.9.(svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40) 
7.1.10.nodokļa maksātājam, kura ģimene audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir šajā punktā minētais bērnsĒkām – 50%,

zemei – 90%

7.1.11.nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir bērns vecumā līdz 19 gadiem, kurš ir zaudējis apgādnieku vai uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un uzturlīdzekļus ir piešķīris Uzturlīdzekļu garantijas fonds. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir šajā punktā minētais bērnsĒkām – 50%,

zemei – 90%

7.1.12.par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tiem piekritīgo zemi personai, ja nodokļa maksātājam (pašam vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta. Šajā punktā noteiktos atvieglojumus piemēro ar nākamo mēnesi pēc šajā punktā noteikto apstākļu iestāšanās.Ēkām, zemei – 90%

7.2. nodokļa maksātājam:

7.2.1.nekustamā īpašuma īpašniekam, kura nekustamo īpašumu nomā pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts nomas līgums un līgumā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks. No 2015.gada 1.janvāra šajā punktā noteiktais atvieglojums piemērojams arī, ja šajā punktā noteiktajā nomas līgumā nomniekam nav noteikts nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumsZemei, ēkām – 90%
7.2.2.nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumu lieto sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarību vai citas sociālās labklājības darbības trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu interesēs JūrmalāĒkām – 50%,

Zemei – 70%

7.2.3.nodokļa maksātājam, par kura īpašumu vai tā daļu ir noslēgts nomas vai īres līgums, kurā noteikts, ka nomnieks, daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs vai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, un nomnieks vai īrnieks ir:

1.persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu par to īpašumu, kurā ir trūcīgās ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no taksācijas gada 1.janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam;

2. persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir maznodrošinātās ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no taksācijas gada 1.janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

3. politiski represētā persona, par to īpašumu, kurā ir represētās personas deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no taksācijas gada 1.janvāra vai agrāk.

Atvieglojums piemērojams gadījumā, ja nodokļa maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā šajā punktā minētajā īpašumā reģistrēta saimnieciskās darbība – nekustamā īpašuma izīrēšana, iznomāšana – un iesniegumam pievienots nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

Ēkām, zemei – 90%

Ēkām – 50%,

zemei – 90%

Ēkām, zemei – 90%

7.2.4.par ēku, kas iekļauta valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā un ēkas vizuālais izskats atbilst Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošajiem noteikumiem, un tajā nav notikušas nesaskaņotas pārbūves, ja tā tiek apdzīvota un/vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbībaĒkām – 50%
7.2.5.nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kas paredzēts saimnieciskās darbības veikšanai, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) tiek veikta saimnieciskā darbība un/vai īpašums tiek iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un/vai valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai,

b) ir reģistrēta struktūrvienība, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība,

c) taksācijas gada 1.augustā struktūrvienībā nodarbināti uz pilnu slodzi ne mazāk kā 30% strādājošo un struktūrvienībā nodarbināti vairāk kā desmit darbinieki un no tiem nodarbināti ne mazāk kā četri darbinieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā vai struktūrvienībā nodarbināti desmit vai mazāk kā desmit darbinieki un no tiem nodarbināti ne mazāk kā divi darbinieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

Šī punkta nosacījumi neattiecas uz nekustamo īpašumu, kurā saimniecisko darbību veic struktūrvienība, kas veic nekustamā īpašuma izīrēšanu un iznomāšanu dzīvošanai

Ēkām – 25,

zemei – 70%

7.2.6.nodokļa maksātājam, kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kuram ir īpašumā vai valdījumā esoša garāža, kurā tiek novietota invalīda īpašumā esoša automašīna un zeme tās uzturēšanaiĒkām-50%, zemei-90%
7.2.7.nekustamā īpašuma īpašniekam par nekustamo īpašumu, kas nodots bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei, ja pašvaldības iestāde to izmanto palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā, piešķirot dzīvojamās telpas īres tiesības. Šajā punktā noteiktais atvieglojums piešķirams, ja nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz pašvaldībā apliecinājumu, ka samazinās dzīvojamās telpas īrniekiem aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summu piešķirtā atvieglojuma summas apmērāZemei – 70%

7.3. juridiskām personām:

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs un nodokļa objekts

7.3.1.

nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kurā veiktā galvenā saimnieciskā darbība ir saistīta ar kūrorta nozari – viesnīcu, kūrortviesnīcu, kūrorta rehabilitācijas centru un sanatoriju, kempingu, jaunatnes tūristu mītņu pakalpojumu sniegšana un, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) taksācijas gada 1.jūlijā uzņemto personu diennakšu skaits pret gultasvietu skaitu diennaktī vidējais noslogojums gadā ir ne mazāks kā 25% (neattiecas uz kempingiem, jaunatnes tūristu mītnēm),

b) taksācijas gada 1.jūlijā nodarbina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta Jūrmalā ir vismaz no taksācijas gada 1.janvāra, uz pilnu slodzi 50% apjomā no kopējā uzņēmuma darbinieku skaita,

c) darba ņēmēja mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz atvieglojuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem Latvijā, kurā nodokļa maksātājs reģistrēts minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājas lapā internetā

Ēkām – 50%, zemei – 90%
7.3.2.nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) pirmstaksācijas gadā piesaistīto tūristu vai pilsētas viesu skaits ir vismaz 50 000,

b) pirmstaksācijas gadā uzņēmumā gada vidējais nodarbināto skaits ir 30 vai vairāk nodarbināto,

c) taksācijas gadā saglabātas darba vietas ir vismaz 80% pret vidējo darba vietu skaitu pirmstaksācijas gadā,

d) kura sastāvā ir ēka ar galveno lietošanas veidu saskaņā ar nekustamo īpašumu valsts reģistra datiem – ēkas plašizklaides pasākumiem (kods 1261)

Ēkām – 50%,

zemei – 70%

7.4. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

7.5. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

7.6. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)
 

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 48; 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 40; 18.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; 11.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 22; 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17; 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

III. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTI ATVIEGLOJUMI

8. Juridiskām personām, kas pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, jābūt reģistrētai struktūrvienībai, kuras adrese ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

9. Ja personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku vai arī apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, pastāv vai pastāvējuši noteiktu laika periodu, atvieglojumu piešķir ar mēnesi, kurā persona atbilst šim statusam, vai arī ar mēnesi, kurā pastāv vai pastāvējuši apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, līdz mēnesim, ar kuru personai izbeidzas atbilstība statusam vai apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai.

9.1 Piemērojot Noteikumu 6.punktu, personai, kura ieguvusi nekustamo īpašumu uz mantojuma tiesību pamata un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā pieteikusies pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, atvieglojumu piešķir ar nākamo mēnesi pēc mantojuma pieņemšanas un apstiprināšanas mantojuma tiesībās.

(Jūrmalas pilsētas domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

9.2 Personai, kura ieguvusi Noteikumu 3.punktā minēto statusu, var pretendēt uz Noteikumos paredzētajiem atvieglojumiem ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīgā statusa iegūšanas, ja persona iesniegusi atbilstošu iesniegumu pašvaldībā.

(Jūrmalas pilsētas domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

10. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus, pamatojoties uz vairākiem normatīvajiem aktiem vai vairākiem šajos saistošajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam nosacījumam, ja tas nav pretrunā ar augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem.

(Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.40 redakcijā)

11. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļa maksātājam ir parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem, kas ir lielāki par vienu euro, izņemot 6.punktā noteiktajai kategorijai.

(Jūrmalas pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

11.1 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, par laika posmu no nākamā mēneša pēc nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās par šādu būvi (lēmuma pieņemšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu) līdz nākamajam mēnesim pēc nodokļa maksāšanas pienākuma izbeigšanās (lēmuma atcelšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu).

(Jūrmalas pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

11.2 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā vai valdījumā ir būve, attiecībā uz kuru būvinspektors ir konstatējis patvaļīgas būvniecības faktu un ir izdots administratīvais akts par būvniecības radīto seku novēršanu (iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu) un/vai par iespēju turpināt būvdarbus, no nākamā mēneša, kad minētais administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad minētais administratīvais akts ir izpildīts.

(Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2014. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

11.3 Ja nekustamo īpašumu ir paredzēts izmantot saimnieciskās darbības veikšanai un, izvērtējot saņemto de minimis atbalstu vienas vienotas komercsabiedrības līmenī, tiek konstatēts, ka atbalsts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma veidā klasificējas kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.panta izpratnē, pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu kā de minimis atbalstu (turpmāk – atbalsts), ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) nosacījumus:

11.3 1. Atbalsts netiek piešķirts, ja atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta.

11.3 2. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā.

11.3 3. Ja atbalsta pretendents, kuram piešķir atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) vai c) apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.

11.3 4. Piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus (200 000 euro triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī). Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

11.3 5. Kumulēt de minimis atbalstu var ar citu de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de minimis regulām līdz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5.panta 1.punktu. De minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda konkrētā gadījuma īpašajiem apstākļiem noteikta Komisijas grupu atbrīvojuma regulā vai Eiropas Komisijas lēmumā, saskaņā ar regulas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5.panta 2.punktu.

(Jūrmalas pilsētas domes 11.06.2015. saistošo noteikumu Nr.22 redakcijā)

11.4 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir par nekustamo īpašumu, kurā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi, izņemot 11.2 un 11.5 punktā noteiktos gadījumus, no nākamā mēneša pēc tam, kad nodokļa maksātājs ar Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmumu par šiem pārkāpumiem ir administratīvi sodīts ar naudas sodu, uz laika periodu līdz nodokļa maksātājs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par nesodītu par šajā punktā noteikto pārkāpumu.

(Jūrmalas pilsētas domes 25.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā; sk. 27. punktu)

11.5 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir par nekustamo īpašumu, uz kura atrodas būve, kas tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā, sākot ar nākamo mēnesi, kad administratīvais akts par nekustamā īpašuma atzīšanu par tādu, ka būve tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, līdz nākamajam mēnesim, kad izdots administratīvais akts, ar kuru konstatēts, ka būve ir nodota ekspluatācijā.

(Jūrmalas pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā; sk. 27. punktu)

12. Atvieglojumu piešķir par to īpašumu vai tā daļu un/vai ēku (telpu grupu), kas atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām. Gadījumā, kad saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi tiek vērtēts par zemes daļu proporcionāli izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) platībai.

13. Ja ģimenei (personai) šajā punktā noteiktā termiņā Labklājības pārvalde veikusi ienākumu un materiālo resursu novērtējumu, tad nav nepieciešams to veikt atkārtoti un atzinums par ģimenes ienākumu līmeni tiek veikts, pamatojoties uz Labklājības pārvaldes rakstisku apliecinājumu vai ienākumu un materiālo resursu novērtējumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā.

14. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu taksācijas gadam, nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 1.decembrim, bet nodokļa maksātājs, kurš atbilst šo saistošo noteikumu 6., 6.1punktā, 7.2.3.1., 7.2.3.2. apakšpunktā minētajai nodokļa maksātāja kategorijai, līdz taksācijas gada 31.decembrim iesniedz pašvaldībā motivētu iesniegumu, kuram pievieno:

Nodokļa maksātāju kategorija

Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts

7.1.1.– politiski represētās personas apliecības kopija
7.1.4.; 7.1.5.– invaliditātes apliecības kopija;

– pensionāra apliecības kopija;

– nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka viņam nav Civillikumā noteikto apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments

7.1.8.– invaliditātes apliecības kopija
7.2.6.– nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

– invalīda apliecības kopija;

– invalīda īpašumā esošas automašīnas tehniskās pases kopija un invalīda apliecinājums, ka garāžā, par kuru tiek lūgts atvieglojums, tiek novietota šī invalīda īpašumā esoša automašīna

7.1.10.– dokuments, kas apliecina aizbildnības tiesības
7.1.11– zvērinātā tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību;

– izziņa no Uzturlīdzekļu garantijas fonda par uzturlīdzekļu piešķiršanu

7.2.1.– nomas līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
7.2.2.– nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

– nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

7.2.3.– nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

– represētās personas apliecības kopija;

– nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko parakstījusi arī šajā punktā noteiktā persona

7.2.4.– apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kas tiek veikts īpašumā;

– īres vai nomas līguma kopija par īpašuma izmantošanu dzīvošanai;

– struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopija un/vai nomas līguma kopija

- de minimis atbalsta uzskaites veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

7.2.5.

1. Darba devēja apliecinājumu, ka darba ņēmējs ir informēts un rakstiski apliecina, ka piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, darba vieta) iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domei un pārbaudei valsts un pašvaldības reģistros un informācijas sistēmās, ar mērķi veikt personas datu apstrādi, lai Jūrmalas pilsētas dome varētu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, kurā saimniecisko darbību veic darba devējs.

2. Darba devēja apliecinājumi saskaņā ar VID EDS – Elektroniskās deklarēšanas sistēmas ziņojumu "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" taksācijas gada jūlijā atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 3.pielikumam:

2.1. apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu kopā uz taksācijas gada 1.augustu,

2.2. apliecinājumu par struktūrvienībā uz normālo darba laiku nodarbināto skaitu taksācijas gada 1.augustā (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku),

2.3. apliecinājums par taksācijas gada 1.augustā struktūrvienībā nodarbināto skaitu (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu), kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā,

3. apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kāds tiek veikts īpašumā,

4. apliecinātu nomas līguma kopiju,

5. iesniedzēja pilnvarojuma dokumenti,

6. de minimis atbalsta uzskaites veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

7.3.1.

1. Darba devēja apliecinājumu, ka darba ņēmējs ir informēts un rakstiski apliecina, ka piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, darba vieta) iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domei un pārbaudei valsts un pašvaldības reģistros un informācijas sistēmās, ar mērķi veikt personas datu apstrādi, lai Jūrmalas pilsētas dome varētu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, kurā saimniecisko darbību veic darba devējs.

2. Darba devēja apliecinājumi saskaņā ar VID EDS – Elektroniskās deklarēšanas sistēmas ziņojumu "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" taksācijas gada jūnijs atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 3.pielikumam:

2.1. apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu kopā uz taksācijas gada 1.jūliju,

2.2. apliecinājumu par struktūrvienībā uz normālo darba laiku nodarbināto skaitu taksācijas gada 1.jūliju (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku, mēneša vidējos darba ienākums),

2.3. apliecinājums par taksācijas gada 1.jūlijā struktūrvienībā nodarbināto skaitu (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu), kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā vismaz no taksācijas gada 1.janvāra,

3. motivēts iesniegums no nodokļa maksātāja vai saimnieciskās darbības veicēja, kurā tiek apliecināts saimnieciskās darbības veids, kāds tiek veikts minētajā īpašumā,

4. pilnvarojuma dokumenti,

5. apliecinātu nomas līguma kopiju,

6. apliecinājums par uzņemto personu diennakšu skaitu pret gultas vietu skaitu diennaktī vidējo noslogojumu gadā uz taksācijas gada 1.jūliju,

7. de minimis atbalsta uzskaites veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

7.3.2.– apliecinājumu, ka pirmstaksācijas gadā piesaistīto pilsētas viesu vai tūristu skaits ir vismaz 50 000;

– apliecinājumu, ka uzņēmuma vidējais nodarbināto skaits pirmstaksācijas gadā ir 30 vai vairāk nodarbināto;

– apliecinājumu, ka taksācijas gadā saglabātās darba vietas ir vismaz 80% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu pirmstaksācijas gadā

- de minimis atbalsta uzskaites veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 48; 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 40; 11.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 22; 12.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17; 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

14.1 Ja iesniegums iesniegts pēc šo saistošo noteikumu 14.punktā noteiktā termiņa, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti.

(Jūrmalas pilsētas domes 18.12.2014. saistošo noteikumu Nr.36 redakcijā)

15. Informācija par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

16. Atvieglojuma piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamības gadījumā Nodokļu nodaļai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Nodokļu nodaļai ir tiesības apsekot īpašumu un iegūto informāciju izmantot lēmuma pieņemšanai.

17. Nodokļu nodaļa, konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu, nepiešķir vai atceļ piešķirto atvieglojumu.

18. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniegumā norādījis konkrētu nodokļa maksātāju kategoriju, saskaņā ar kuru lūdz piešķirt atvieglojumu un atvieglojuma apjomu no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas, un nodokļa maksātājs atbilst konkrētajai kategorijai un Nodokļu nodaļa, pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu par visu taksācijas gadu atbilstoši nodokļa maksātāja norādītajai kategorijai un atvieglojuma apmēram, lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu, izņemot 11.punkta noteiktajā gadījumā.

19. Ja nodokļa maksātājs, kas atbilst 7.1.1.7.1.5., 7.1.8, 7.2.4. apakšpunktā minētajai nodokļa maksātāja kategorijai ir iesniedzis iesniegumu un nepieciešamos dokumentus un ir pieņemts lēmums par atvieglojuma piešķiršanu pirmstaksācijas gadā, tad taksācijas gadā iesniegums un tam pievienojamie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti, izņemot, ja iestājušies 11. un 22.punktā noteiktie gadījumi, un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu Nodokļu nodaļa pieņem pamatojoties uz tās rīcībā esošiem dokumentiem, valsts nozīmes reģistros pieejamām ziņām, un attiecībā uz 7.2.4. apakšpunktā minētajai nodokļa maksātāja punktā noteikto kategoriju, pamatojoties uz Pilsētplānošanas nodaļas atzinumu. Šajā punktā noteikto piemēro saistošo noteikumu 7.1.8.punktā noteiktajai kategorijai ieskaitot mēnesi līdz kuram personai noteikta invaliditāte Labklājības ministrijas veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņā. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu, izņemot 11.punkta noteiktajā gadījumā.

(Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2014. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā, kas grozīta ar 12.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

20. Ja nodokļa maksātājs atbilst 6.punktā noteiktajai kategorijai, nodokļa atvieglojums tiek piešķirts saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā reģistrēto informāciju un par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu.

IV. TIESĪBU ZAUDĒŠANA UZ ATVIEGLOJUMIEM

21. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

22. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja tiesības uz Noteikumos paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi:

22.1. pēc 6.1, 7.1.7., 7.2.3.punkta 1.,2.apakšpunktā minētā attiecīgā ģimenes (personas) statusa zaudēšanas;

22.2. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.48);

22.3. pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta vai fiziskas personas pasludināšanas par maksātnespējīgu;

22.4. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.48);

22.5. pēc būves klasificēšanas kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša;

22.6. ja nodokļa maksātāja īpašumā vai valdījumā ir būve, attiecībā uz kuru būvinspektors ir konstatējis patvaļīgas būvniecības faktu un ir izdots administratīvais akts par būvniecības radīto seku novēršanu (iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu) un/vai par iespēju turpināt būvdarbus, un minētais administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad minētais administratīvais akts ir izpildīts;

22.7. pēc Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmuma pieņemšanas, ar kuru nodokļa maksātājs ir administratīvi sodīts ar naudas sodu par būvniecības noteikumu pārkāpumiem, uz laika periodu līdz nodokļa maksātājs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par nesodītu par šajā apakšpunktā noteikto pārkāpumu. Šā apakšpunkta nosacījumi piemērojami nekustamajam īpašumam, kurā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi, izņemot 22.6. un 22.8.apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

22.8. pēc tam, kad administratīvais akts par būves atzīšanu par tādu, kas tiek patvaļīgi ekspluatēta ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, līdz nākamajam mēnesim, kad izdots administratīvais akts, ar kuru konstatēts, ka būve ir nodota ekspluatācijā. Šā apakšpunkta nosacījumi piemērojami nodokļa maksātāja īpašumā vai valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam, uz kura atrodas būve, kas tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 40; 16.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 09.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17; 25.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 43; sk. 27. punktu)

22.1 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja tiesības uz Noteikumos paredzētājā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro gadu pēc:

22.1 1. Noteikumu 3.punktā minētā statusa zaudēšanas;

22.1 2. nodokļa maksātāja reģistrētā miršanas datuma.

(Jūrmalas pilsētas domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

23. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot Nodokļu nodaļai par Noteikumu 22.punktā minēto apstākļu iestāšanos mēneša laikā no to iestāšanas brīža.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.48 redakcijā)

24. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir izpildījis 23.punkta nosacījumus, Nodokļu nodaļa aprēķina nekustamā īpašuma nodokļa nepamatoti piešķirto atvieglojuma apmēru, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos kārtējos maksāšanas termiņos taksācijas gadā. Samaksas termiņu nosaka vienu mēnesi no papildu aprēķina spēkā stāšanās brīža.

25. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem, vai ir pārkāpis Noteikumu 23.punktu, Nodokļu nodaļa aprēķina nekustamo īpašuma nodokli nepamatoti piešķirtā atvieglojuma apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķina nokavējuma naudu.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

26. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību" ir publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

27. Piemērojot saistošo noteikumu 11.4, 11.5 punktu un 22.7., 22.8.apakšpunktu, tiek ņemti vērā Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmumi, galējie tiesas nolēmumi un administratīvie akti par būves atzīšanu par tādu, kas tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā, kas pēc šo noteikumu 11.4–11.5 punkta un 22.7.–22.8.apakšpunkta spēkā stāšanās dienas ir stājušies spēkā vai kļuvuši neapstrīdami vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

(Jūrmalas pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 37Pieņemts: 11.10.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 13.11.2012. OP numurs: 2012/179.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
252694
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2016","iso_value":"2016\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2016","iso_value":"2016\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2016.-27.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-01.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2015","iso_value":"2015\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2015.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2014","iso_value":"2014\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2014.-12.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2014","iso_value":"2014\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2014.-03.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-17.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)