Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.130

Valmierā 2012.gada 27.septembrī
Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.251 (prot. Nr.13, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.² panta otrās daļas 2., 3., 4. un 5.punktu un piekto daļu
Noteikumos lietotie termini

(Preambula grozīta ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287; 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 301)

Šo saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) izpratnē:

Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Valmieras pilsētas pašvaldība saskaņā ar šiem Noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu.

Atjaunošana – būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir vairāk nekā viens dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa.

Energoefektivitātes pasākumi – ēkas pilnveidošanas projekts, kā rezultāts ir enerģijas patēriņa samazināšana. Tiek panākta enerģijas lietderīgāka izmantošana un uzlabots komforta stāvoklis telpās.

Kvartāls – pilsētas teritorija, ko pa perimetru norobežo ielas vai zemes vienību robežas un kurā atrodas ne mazāk kā trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Pašvaldības līdzfinansējums – Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, dzīvojamo māju atjaunošanai un/vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un kura ir ēkas īpašnieku lietošanā vai īpašumā.

Pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, vai fiziska persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, kā arī līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septītās daļas pamata.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – dzīvojamās mājas) energoefektivitātes pasākumu veikšanai, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabalu labiekārtošanai, dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem, ja to tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

2. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai tiek piešķirts Valmieras pilsētas pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apmērā un izlietojams attiecīgajā saimnieciskajā gadā, kas sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 202; 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

3. Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

3.1. dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m² un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības, neņemot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

3.2. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

3.3. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septīto daļu;

3.4. dzīvojamā māja ir pieslēgta Valmieras pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai un tajā ir ierīkots siltummezgls ar siltumenerģijas patēriņa skaitītāju (6.punktā noteiktajos gadījumos);

3.5. dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

3.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt ēkas energosertifikāciju un/vai mājas energoefektivitātes pasākumus, un/vai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas, un/vai atjaunošanas pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus;

3.7. negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 15 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas);

3.8. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 202; 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

4. Pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona), kura dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatrodas likvidācijas procesā.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo noteikumu 6., 7. un 8. punktā minētie pasākumi jau ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem. Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja pretendents iepriekšējos divos gados, skaitot no līdzfinansējuma jauna pieprasījuma iesniegšanas dienas, piešķirto līdzfinansējumu nav izmantojis noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.202)

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

6. Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:

6.1. ēkas energosertifikācijas izmaksas;

6.2. būvprojekta izstrāde atbilstoši ēkas energosertifikāta pielikumā pievienotajam pārskatam par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem;

6.3. energoefektivitātes pasākumu realizācija atbilstoši 6.2.punktā noteiktajam būvprojektam:

6.3.1. ārdurvju bloku, logu atjaunošana un/vai nomaiņa koplietošanas telpās;

6.3.2. ārējo sienu siltināšana;

6.3.3. norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana;

6.3.4. karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai atjaunošana;

6.3.5. citi šajos Noteikumos neminētie, bet ēkas energosertifikāta pielikumā minētie pasākumi;

6.3.6. būvuzraudzības izmaksas;

6.3.7. autoruzraudzības izmaksas.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

7. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:

7.1. topogrāfijas un inženierģeoloģijas izmaksas;

7.2. zemesgabala labiekārtojuma būvprojekta izstrāde;

7.3. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), ja tiek nodrošināta operatīvā transporta piekļuve;

7.4. bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);

7.5. zaļo zonu labiekārtošana;

7.6. pagalma apgaismojuma atjaunošana un/vai būvniecība;

7.7. vides pieejamības nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām;

7.8. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīgas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde, kas atbilst šādām prasībām:

7.8.1. būvprojekta risinājumi aptver vismaz vienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu vai citādi funkcionāli saistītu teritoriju un teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona pieļauj attiecīgu izmantošanas veidu;

7.8.2. kvartāla ietvaros kompleksi risināti transporta infrastruktūras jautājumi, tajā skaitā nodrošinot operatīvo transportlīdzekļu piekļuves iespējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, autostāvvietas un velonovietnes;

7.8.3. paredzēti risinājumi vides pieejamībai;

7.8.4. paredzēti risinājumi iedziļināto atkritumu savākšanas tvertņu izbūvei;

7.8.5. paredzēti risinājumi bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izbūvei;

7.8.6. paredzēta teritorijas apstādījumu, tajā skaitā kokaugu stādījumu, ierīkošana, paplašināšana vai atjaunošana un to kopšanas plāns.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287; 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 301; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 361)

8. Dzīvojamo māju atjaunošanas darbu atbalstāmās izmaksas, ja mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko sistēmu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, ir šādas:

8.1. sertificēta speciālista atzinuma izstrādes izmaksas par mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko sistēmu tehnisko stāvokli, ja vizuāli ir konstatēti konstruktīvo elementu bojājumi vai deformācijas;

8.2. būvprojekta izstrāde;

8.3. mājas vai tās daļas atjaunošanas darbi;

8.4. bīstamo vai bojāto tehnisko sistēmu atjaunošana vai nomaiņa;

8.5. būvuzraudzības izmaksas;

8.6. autoruzraudzības izmaksas.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

9. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

9.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

9.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

9.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

9.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c., izņemot šo noteikumu 8.1.punktā minētās izmaksas;

9.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

IV. Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma apjoms

10. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:

10.1. ēkas energosertifikācijai – 80% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energosertifikācijas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 300;

10.2. būvprojekta izstrādei – 50 %, bet ne vairāk kā EUR 1 500;

10.3. energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas minēti šo noteikumu 6.3. punktā – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 22 000.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 183; 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

V. Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms

11. Līdzfinansējums dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem projektiem:

11.1. mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu atjaunošanai vai izbūvei – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 20 000;

11.2. mājas servitūtu ceļu seguma atjaunošanai – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 6 000;

11.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 90 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5 000;

11.4. zāliena, puķu, koku un krūmu stādījumu ierīkošana – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 2 000;

11.5. topogrāfijas un inženierģeoloģijas darbiem – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 200;

11.6. zemesgabala labiekārtojuma būvprojekta izstrādei – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1000;

11.7. pagalma apgaismojuma atjaunošanai un/vai būvniecībai – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1000;

11.8. vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām – 100% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 10 000;

11.9. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīga kompleksa labiekārtošanas būvprojekta izstrādei – 90% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 18 000.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 183; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 202; 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287; 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 301; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 361)

VI. Māju atjaunošanas darbu līdzfinansējuma apjoms

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

12. Līdzfinansējums māju atjaunošanai, ja mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko ierīču tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts šādiem darbiem:

12.1. sertificēta speciālista atzinuma par mājas vai tās daļas tehnisko stāvokli sagatavošanai 8.1.punktā minētajos gadījumos – 50 %, bet ne vairāk kā EUR 145;

12.2. būvprojekta izstrādei – 50 %, bet ne vairāk kā EUR 1 500;

12.3. dzīvojamās mājas atjaunošanas darbiem, ieskaitot būvuzraudzību un autoruzraudzību, – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5695;

12.4. liftu nomaiņa – 90 %, bet ne vairāk kā EUR 28460;

12.5. ārkārtas situācijas novēršanai Pašvaldības dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 183; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 202; 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

VII. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

13. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Pašvaldībai pieteikumu ar pielikumiem (pielikums Nr.1 un Nr.2).

13.1 Līdzfinansējuma saņemšanai 7.8.punktā noteiktajam pasākumam Pašvaldībai pieteikumu (pielikums Nr.1 un Nr.2), kuru parakstījušas visu kvartāla daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas, iesniedz visu dzīvojamo māju kopīgi pilnvarotā persona (Līdzfinansējuma saņēmējs). Pieteikumam pievienojama pielikumā Nr.1 un Nr.2 noteiktā informācija par katru projektā iesaistīto dzīvojamo māju atsevišķi.

(Valmieras pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 301 redakcijā)

14. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam:

14.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

14.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

15. Pieteikuma vērtēšana notiek saņemšanas secībā. Komisija katram pretendentam piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 202; 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

16. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

17. Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu reģistrētajiem pieteikumiem to reģistrācijas secībā atbilstoši Pašvaldības budžetā līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

(Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 287 redakcijā)

18. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

19. Līdzfinansējuma saņēmējs 3 mēnešu laikā pēc 17.punktā noteiktā lēmuma stāšanās spēkā organizē iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai veic cenu aptauju (ja iepirkuma procedūra nav nepieciešama) par darbu izpildi, sagatavo un iesniedz Pašvaldībai (Līdzfinansētājam) parakstīšanai trīspusēju līgumu, ko parakstījuši līdzfinansējuma saņēmējs un darbu izpildītājs. Līguma neiesniegšanas gadījumā Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķīruma atcelšanu. Neizlietotie līdzfinansējuma līdzekļi tiek piešķirti nākamajiem reģistrētajiem pretendentiem.

(Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 287 redakcijā)

20. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

21. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

22. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

23. Pašvaldības līdzfinansējums darbu izpildītājam tiek izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Avansa maksājumi netiek paredzēti.

24. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

25. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, komisija ir tiesīga pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

26. Ja Valmieras pilsētas pašvaldības domes atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmkārt, tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

27. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc komisijas pieprasījuma ir pienākums informēt par atbalstīto darbu gaitu.

VIII. Noslēguma jautājums

28. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
1.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.130

(Pielikums grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

Valmieras pilsētas pašvaldībai

 

Dzīvojamās mājas

 

, Valmierā

  

(adrese)

 
 

pārvaldnieka

  
  

(juridiskas personas nosaukums, fizisks personas vārds, uzvārds)

    
  

(juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskas personas kods)

    
  

(adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)

   

201__.gada ________._______________________

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas

 , Valmierā, LV-4201

(adrese)

 
 energoefektivitātes pasākumu veikšanai, pašvaldības līdzfinansējums, EUR

 

(cipariem un vārdiem)

 piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, pašvaldības līdzfinansējums, EUR

 

(cipariem un vārdiem)

 dzīvojamo māju atjaunošanai, pašvaldības līdzfinansējums, EUR

 

(cipariem un vārdiem)

Iesniegtie obligātie pielikumi:

1.

 

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai

_________ lpp.

2.

 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija

_________ lpp.

3.

 

Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)

_________ lpp.

4.

 

Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanu un/vai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu un/vai mājas atjaunošanai, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu

_________ lpp.

5.

 

Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests ne agrāk, kā 1 mēnesi pirms līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas un kura apliecina, ka pārvaldniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu

_________ lpp.

6.

 

Uzņēmuma reģistra izziņa, kas apliecina, ka pārvaldniekam nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā (juridiskām personām)

_________ lpp.

7.

 

Pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un komunālo pakalpojumu maksājumiem un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu 2 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas

_________ lpp.

8.

 

Sertificēta būvinženiera apstiprināti darbu izmaksu aprēķini

_________ lpp.

Papildus pielikumi energoefektivitātes pasākumu veikšanai:

1.

 

Ēkas energosertifikāts ar pielikumiem

_________ lpp.

2.

 

Valmieras pilsētas Būvvaldes saskaņojums veicamajiem darbiem

_________ lpp.

Papildus pielikumi dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:

1.

 

Zemes robežu plāna kopija

_________ lpp.

2.

 

Darba zīmējums/darba veikšanas projekts

_________ lpp.

3.

 

Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki)

_________ lpp.

Papildus pielikumi dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai:

1.

 

Kompetentas iestādes/speciālista slēdziens par ēkas tehnisko stāvokli

_________ lpp.

2.

 

Būvprojekts, kas saskaņots Valmieras pilsētas Būvvaldē

_________ lpp.

     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)

 

 

2.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.130

(Pielikums grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 287)

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai
Vispārēja informācija
1.Mājas kadastra apzīmējums 
2.Mājas adrese 
3.Mājas sērijas Nr. 
4.Mājas stāvu skaits
5.Mājas kopējā platība
6.Mājas apkurināmā platība
7.Siltumenerģijas patēriņš apkurei (MWh) iepriekšējā gadā 
8.Dzīvokļu īpašumu sadalījums:
 atsevišķo īpašumu kopplatība, m2 
 t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2 / % 
 nedzīvojamās telpas, m2 / % 
9.Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2) 
10.Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (EUR) 
11.Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finansēšanas avotiem  ir saņemts (aizpildīt 12.punktu)

  nav saņemts

12.Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumu

ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

Citi finanšu instrumenti (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

Informācija par zemesgabalu (mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu gadījumā)
13.Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme, m2: 
 t.sk. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2 
 pašvaldības īpašumāPlatība, m2:

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:

Zemes nomas līguma darbības laiks:

 citu īpašnieku īpašumā (uzrādīti atsevišķi katram īpašniekam)Platība, m2:

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:

Zemes nomas līguma darbības laiks:

14.Projektā paredzētie darbi un apjomi 
15.Plānotais projekta realizācijas laiks 
16.Plānotais projekta finansējumsProjekta kopsumma, EUR:

t.sk. pašvaldības līdzfinansējums, EUR:

pašu finansējums, EUR:

     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 130Pieņemts: 27.09.2012.Stājas spēkā: 14.11.2012.Zaudē spēku: 20.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 13.11.2012. OP numurs: 2012/179.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
252693
{"selected":{"value":"25.02.2021","content":"<font class='s-1'>25.02.2021.-19.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.02.2021","iso_value":"2021\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2021.-19.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2018","iso_value":"2018\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2018.-24.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2018","iso_value":"2018\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2018.-27.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2014","iso_value":"2014\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2014.-31.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2012","iso_value":"2012\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.02.2021
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"