Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.145

Ventspilī 2012.gada 20.septembrī (prot. Nr.16; 15.§)

Saistošie noteikumi Nr.21 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""

Nolūkā pilnveidot un precizēt maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību, kā arī paplašināt pašvaldības sociālās palīdzības saņēmēju loku, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktu, kā arī saskaņā ar 2012.gada16.augusta Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijas, 2012.gada 23.augusta Ventspils pilsētas domes Likumības komisijas, 2012.gada 13.septembra Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijas ieteikumiem un 2012.gada 14.septembra Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas lēmumu Ventspils pilsētas dome

nolemj:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"" saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.21 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sēdes vadītājs,
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

 

Pielikums

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2012.gada 20.septembra lēmumu Nr.145
(prot. Nr.16; 15.§)

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21
"Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1
"Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"
"

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā" 14.panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"
43.punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr.4) šādus grozījumus:

1. papildināt 1.nodaļu ar jauniem terminiem:

"pensija - šo saistošo noteikumu izpratnē Latvijas vai citas valsts vecuma, invaliditātes vai izdienas pensija, apgādnieka zaudējuma pensija, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei, kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa apgādībā bijušai personai.

pensionārs - šo saistošo noteikumu izpratnē persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto vecumu vecuma pensijas piešķiršanai vai kurai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir piešķirta izdienas pensija."

2. papildināt 3.nodaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Personām, kuras saņem vairākus pensiju veidus, novērtējot atbilstību šo Noteikumu 7.19. un 7.20.apakšnodaļās noteikto pabalstu saņemšanai, pensiju veidi tiek summēti."

3. izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Novērtējot ģimenes (personas) ienākumus, personām, kuras ir vecākas par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārizglītojošā skolā vai profesionālās izglītības iestādē, vai ir pilna laika studējošie koledžā vai augstskolā, Palīdzības nodaļā ir jāiesniedz izziņa no mācību iestādes."

4. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Ģimene (persona) ir atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst vismaz vienai no šajā punktā minētajām pazīmēm un nepastāv neviens no 33.punktā minētajiem ierobežojumiem:

32.1. ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 145,38 mēnesī un ģimenes sastāvs atbilst vismaz vienam no šajā apakšpunktā noteiktajam:

32.1.1. visi palīdzības pieprasītāja pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un /vai invalīdi;

32.1.2. visi palīdzības pieprasītāja pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un /vai invalīdi un personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja šīs personas līdz pilngadības sasniegšanai ir bijušas šīs ģimenes aizgādībā vai aizbildnībā un ja šīs personas turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā;

32.1.3. visi palīdzības pieprasītāja pilngadīgie ģimenes locekļi ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

32.2. ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 107,00 mēnesī, ja vismaz viens no palīdzības pieprasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā."

5. izteikt 33.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.4. persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē vispārizglītojošā skolā vai profesionālās izglītības iestādē, vai ir pilna laika studējošais koledžā vai augstskolā."

6. papildināt 34.punktu ar 34.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.5.bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties."

7. izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam par kustamo un nekustamo īpašumu nav uzskatāmi:

35.1. viena garāža, viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim;

35.2. zeme ne vairāk kā 1000 m2 ar vai bez dārza mājas, kas atrodas Ventspils pilsētas vai Ventspils novada administratīvajā teritorijā, uz ģimeni (personu), ja tā tiek izmantota ģimenes (personas) uzturā izmantojamās pārtikas audzēšanai."

8. papildināt 7.2.apakšnodaļu ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai saņemšanai šo Noteikumu 46. punktā noteiktajā apmērā, par bērnu ir uzskatāma persona līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja šī persona turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošais augstskolā."

9. izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Pēc iesnieguma saņemšanas, Palīdzības nodaļa sniedz materiālu palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai 50% apmērā. Trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumus kompensē 80% apmērā."

10. papildināt 7.3. apakšnodaļu ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Šo Noteikumu 60.punktā noteikto ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensācijas saņemšanai 80% apmērā, par bērnu ir uzskatāma persona līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja šī persona turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošais augstskolā."

11. papildināt 7.8.apakšnodaļu ar 93.1 punktu šādā redakcijā:

"93.1 Pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Palīdzības nodaļas atzinumu, pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai 25% apmērā var piešķirt ar attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Palīdzības nodaļai par pabalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, var iesniegt bērna vecāki vai aizbildnis."

12. izteikt 138.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"138.4. kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, izņemot gadījumus, ja:

138.4.1. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai invalīdi, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj aprūpēt apgādājamo, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;

138.4.2. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā."

13. aizstāt 146.1.apakšpunktā skaitli "169,58" ar skaitli "191,91".

14. izteikt 146.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"146.5. nevienam no ģimenes locekļiem nav Civillikumā noteikto apgādnieku, izņemot gadījumus, ja:

146.5.1. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai invalīdi, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;

146.5.2. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā."

15. izteikt 184.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"184.6. pensionāriem un invalīdiem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 191,91 (pirms nodokļu nomaksas) - divas reizes gadā:

184.6.1. gada pirmajā pusē - Lieldienās - Ls 20,00 apmērā;

184.6.2. gada otrajā pusē - Ziemassvētkos - Ls 30,00 apmērā."

16. izteikt 185.punktu šādā redakcijā:

"185. Novērtējot ienākumus šo Noteikumu 184.6.apakšpunktā noteikto pabalstu saņemšanai tām personām, kuras vienlaicīgi saņem vairākus pensiju veidus, par pamatu ienākumu novērtēšanai tiek ņemta vecuma, invaliditātes vai izdienas pensija, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

 

Saistošo noteikumu Nr.21 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Saistošie noteikumi Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (turpmāk - Noteikumi) ir noteikti atšķirīgi ienākumu līmeņi ģimenēm, kurās ir tikai pensionāri un/vai invalīdi, un ģimenēs, kurās ir kaut viena pilngadīga persona darbspējas vecumā.

Atbilstoši Noteikumiem ģimene (persona) ir atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst vismaz vienai no sekojošām pazīmēm:
• visi palīdzības pieprasītāja pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi, un ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 145,38 mēnesī;
• vismaz viens no palīdzības pieprasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, un ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 107,00 mēnesī.

Noteikumi atsevišķi neregulē gadījumus, kad pensionārs un/vai invalīds dzīvo vienā mājsaimniecībā un faktiski uztur pilngadīgu personu, kas klātienē turpina mācības izglītības iestādē. Šādām ģimenēm no bērna pilngadības sasniegšanas dienas maznodrošinātā statusa noteikšanai ir jāpiemēro ievērojami zemāks ienākumu līmenis - ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nedrīkst pārsniegt Ls 107,00 mēnesī. Neskatoties uz to, ka pilngadību sasniegušais jaunietis mācās un nestrādā algotu darbu, šādas ģimenes atsevišķos gadījumos zaudē maznodrošinātā statusu.

Noteikumi pašlaik paredz, ka ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumi 50% apmērā tiek kompensēti pensionāriem, invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm, kurām noteikts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss. Tā kā skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumi ir samērā lieli, daudzām ģimenēm ir grūtības veikt šos maksājumus. Līdz ar to pašvaldības palīdzība ir nepieciešama ne tikai pensionāriem, invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm, bet ikvienai trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai).

Grozījumi Noteikumos, kas nosaka pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību, nepieciešami tādēļ, ka:
• nepieciešams palielināt maznodrošinātā statusa saņemšanai noteikto ienākumu līmeni pensionāru/invalīdu ģimenēm, kurās ir pilngadību sasnieguši bērni, kuri turpina mācības klātienē, kā arī papildināt atsevišķu pabalstu saņēmēju loku un precizēt atsevišķu pabalstu saņemšanas kārtību;
• Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktā noteikts, ka, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pašvaldībai saistošajos noteikumos jānosaka, kāds kustamais un nekustamais īpašums var piederēt trūcīgajiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi Noteikumos izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktu.

Grozījumu Noteikumos izdošanas mērķis ir pilnveidot un precizēt maznodrošinātā statusa un vairāku pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību, kā arī paplašināt atsevišķu pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju loku.

Grozījumi paredz, ka turpmāk pensionāru un/vai invalīdu ģimenēm, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušiem bērniem, kuri klātienē turpina mācības izglītības iestādē, varēs noteikt augstāku ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa saņemšanai. Turpmāk šādām ģimenēm maznodrošinātā statuss tiks piešķirts tad, ja ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs Ls 145,38 mēnesī, kā tas pašlaik ir pensionāru un invalīdu ģimenēm.

Turpmāk ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumi 50% apmērā tiks kompensēti visām ģimenēm, kurām būs noteikts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss. Daudzbērnu ģimenēm ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumi turpmāk tiks kompensēti 80% apmērā, līdzšinējo 50% vietā.

Saistošajos noteikumos precizēta ienākumu novērtēšanas kārtība pensionāriem un invalīdiem, kuri saņem pensiju no vairākām valstīm, vai arī regulāri saņem vairākus ienākumu veidus no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Saistošie noteikumi paredz, ka trūcīgām personām varēs piederēt viena garāža, viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos iekļautie jaunie nosacījumi, radīs nebūtisku ietekmi uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu visu saistošajos noteikumos iekļauto jauno nosacījumu izpildi, Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā gadā papildus nepieciešami aptuveni Ls 17 000.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Mērķgrupas, ko ietekmē grozījumi Noteikumos, ir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kā arī pensionāri un invalīdi.

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.

Piedāvātie regulējumi nemaina līdzšinējo kārtību citu pabalstu saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā, kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Grozījumu izstrādes procesā ņemti vērā arī Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi Nr.21 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 145Pieņemts: 20.09.2012.Stājas spēkā: 20.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 31.10.2012. OP numurs: 2012/172.11
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
252429
20.09.2012
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)