Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.704

Rīgā 2012.gada 9.oktobrī (prot. Nr.56 37.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.1.pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (turpmāk – aktivitāte) otro projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – otrā kārta);

1.2. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ārvalsts zinātnieks – zinātnē nodarbināts darbinieks ar doktora zinātnisko grādu, kas ir darba tiesiskajās attiecībās ārpus Latvijas Republikas esošā zinātniskā institūcijā;

2.2. doktora grāda pretendenti – šo noteikumu izpratnē – personas, kuras uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir saņēmušas vai plāno saņemt Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas atzinumu par promocijas darbu un projekta īstenošanas laikā plāno aizstāvēt promocijas darbu, tai skaitā persona, kura studē doktora studiju programmā, persona, kura ir apguvusi akreditētu doktorantūras studiju programmu vai personas akadēmiskā darbība ir pielīdzināta akreditētas doktora studijas programmas prasībām atbilstoši normatīvajam aktam par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem (ja persona nav studējusi attiecīgajā programmā);

2.3. iekšējās darbības – pētniecības organizācijas radīto zināšanu pārvaldības veids, ja zināšanu un tehnoloģiju pārnesi veic:

2.3.1. pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums – tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentus vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums;

2.3.2. pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām;

2.3.3. pētniecības organizācija ar trešām pusēm, slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem atklātā konkursā;

2.4. jauna tehnoloģija – tādas izmaiņas tehnoloģijā, metodēs, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu, tai skaitā datu apstrādes un interpretācijas metodes, datu plānošanas un sistematizēšanas metodes, metodes politisko lēmumu pieņēmējiem valdības vai institucionālā līmenī, metodes, lai atlasītu un klasificētu personālu, izglītojamos vai citas personu grupas, metodes, lai pārbaudītu bērnus ar lasītprasmes problēmām vai citām speciālām vajadzībām, metodes, lai pētītu klientu, pasūtītāju vai citas mērķa grupas uzvedību, lai izveidotu jaunus pakalpojumus;

2.5. jauna zinātniskā grupa – zinātniskā grupa, kas izveidota pētniecības īstenošanai aktivitātes otrās kārtas ietvaros (turpmāk – zinātniskā grupa);

2.6. jauns produkts – pilnīgi jaunas preces vai pakalpojumi vai preces un pakalpojumi, kuriem ir uzlabotas funkcionālās īpašības vai mainīts paredzamais lietošanas veids (tai skaitā mainīti vai uzlaboti tehniskie parametri, sastāvdaļas, materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgas īpašības). Produkts nav kvalificējams kā jauns, ja tā inovācija ietver atjaunošanu, regulāras sezonālas izmaiņas, produkta pielāgošanu viena klienta vajadzībām un citas izmaiņas, kuras neietver funkcionālo īpašību izmaiņas vai uzlabojumus. Par jaunu produktu sociālajās un humanitārajās zinātnēs uzskata jaunu sistēmu, metodoloģiju, principu vai modeli (tai skaitā metodoloģiju, lai risinātu noteiktu problēmu, uzlabotu statistisko sistēmu ar nolūku pilnveidot izlases kopas veidošanas metodes);

2.7. intelektuālā īpašuma licences līgums – rakstisks līgums, ar kuru pētniecības organizācija pilnībā vai daļēji nodod intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības, un nosaka intelektuālā īpašuma izmantošanas veidu, kā arī vienojas par izmantošanas noteikumiem, ģeogrāfisko darbību un atlīdzības izmaksāšanas kārtību, apmēru un termiņu (turpmāk – licences līgums);

2.8. nesaimnieciska pamatdarbība – zinātniskās institūcijas pamatdarbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā noteiktajā darbības jomā;

2.9. pētniecības metodoloģija – zinātniskās teorijas veidošanas noteikumi, kas ietver šādas fāzes: problēmas definēšana, pētījuma aktualitātes pārbaude, pētījuma metožu izvēle un sakārtošana noteiktā sistēmā, kuru piemērojot iespējams iegūt vēlamo rezultātu un sniegt zinātniski pamatotu informāciju;

2.10. pētniecības organizācija – struktūra, kuras galvenais uzdevums neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida ir veikt fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādni un izplatīt to rezultātus mācību, publikāciju vai tehnoloģiju nodošanas veidā, visu peļņu atkārtoti investējot šajā darbībā, tās rezultātu izplatīšanā vai mācībās (uzņēmumiem, kas var ietekmēt minēto struktūru, piemēram, ja tie ir attiecīgās struktūras akcionāri vai dalībnieki, nedrīkst būt piekļuves priekšrocību attiecībā uz šādas struktūras pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem);

2.11. reemigrējušais Latvijas zinātnieks – zinātnē nodarbināts darbinieks, kurš bijis darba tiesiskajās attiecībās ārpus Latvijas Republikas ne mazāk kā 12 mēnešus un ne agrāk kā 18 mēnešus pirms projekta iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas atgriezies vai projekta īstenošanas laikā atgriezīsies Latvijas Republikā un projekta ietvaros nodibina darba tiesiskās attiecības Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā valsts zinātniskā institūcijā;

2.12. zinātniskais personāls – šo noteikumu izpratnē – atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ievēlētie un Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā personāla datubāzē iekļautie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti, kā arī ārvalstu zinātnieki, kas veic vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta pienākumus un nav ievēlēti un iekļauti Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā personāla datubāzē;

2.13. zināšanu un tehnoloģiju pārnese – intelektuālā īpašuma tiesību – noteiktu zināšanu, ražotprasmes un tehnoloģiju nodošana lietotājam (turpmāk – licenciāts), lai radītu jaunus produktus vai tehnoloģijas;

2.14. zinātība – dokumentēts un pārbaudāms praktiskas informācijas kopums, kas ir nozīmīgs jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei;

2.15. zinātniskās institūcijas pamatdarbība – zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.362)

3. Zinātnisko grupu var veidot šādi zinātnē nodarbinātie darbinieki (turpmāk – zinātniskie darbinieki):

3.1. jaunie zinātnieki;

3.2. doktoranti un doktora grāda pretendenti;

3.3. zinātniskais personāls;

3.4. zinātnes tehniskais personāls un zinātni apkalpojošais personāls;

3.5. reemigrējušie Latvijas zinātnieki;

3.6. ārvalstu zinātnieki. Ārvalstu zinātnieku projektā iesaista, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā zinātniskā institūcija noslēdz un izbeidz darba līgumu ar ārvalstu pētnieku, noteikumus par darba atļaujām ārzemniekiem un noteikumus par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību.

4. Aktivitātes otrās kārtas mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot zinātniskās grupas, kuras zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaista jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātniekus un reemigrējošos Latvijas zinātniekus.

5. Aktivitātes otrās kārtas mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 14.punktā minētās darbības un veicinot šādu rādītāju sasniegšanu:

5.1. iznākuma rādītājs – aktivitātes ietvaros papildus zinātnei piesaistīti un atbalstīti 1000 zinātniskie darbinieki pilna laika ekvivalenta izteiksmē (turpmāk – pilna laika ekvivalenta izteiksme). Aktivitātes otrās kārtas ietvaros projekta iznākuma rādītāju finansējuma saņēmējs aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajai metodikai;

5.2. rezultāta rādītājs – tādu pilna laika nodarbināto pētnieku īpatsvars, kuri saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu, ir 10 procentu no kopējā zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita;

5.3. ietekmes rādītājs – zinātnē un pētniecībā strādājošo īpatsvars sasniedz 0,8 procentus no darbspējīgo iedzīvotāju skaita valstī.

6. Aktivitātes otrās kārtas mērķa grupa ir valsts zinātniskās institūcijas un zinātniskie darbinieki, tai skaitā zinātnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti un doktora grāda pretendenti.

7. Atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija. Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

7.1.1. izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas;

7.1.2. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

7.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

7.1.4. izstrādā un apstiprina komisijas reglamentu;

7.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

7.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.3. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes otrās kārtas īstenošanu;

7.4. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 10. un 11.punktā noteiktais aktivitātes otrās kārtas īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

8. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra. Sadarbības iestāde:

8.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projektu, nosakot tajā projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

8.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju, nosakot tajā projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību;

8.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

8.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

8.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajā iestādē par aktivitātes otrās kārtas īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

8.7. sagatavo aktivitātes maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

8.8. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.9. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

8.10. apstiprina projekta grozījumus;

8.11. uzkrāj datus par projekta iesniegumu un projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.12. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes otrās kārtas īstenošanu;

8.13. ja konstatēta neatbilstība, nodrošina neatbilstošo izdevumu atgūšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

10. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes otrajai kārtai pieejamais finansējums ir 8 336 406 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 8 066 865 euro apmērā, nacionālais publiskais finansējums 232 041 euro apmērā un privātais finansējums 37 500 euro apmērā.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1037 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)

11. Aktivitātes otrajai kārtai pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 10.punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 15 300 739,61 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 13 246 903,83 euro un nacionālais publiskais finansējums 2 053 835,78 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina savu līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1037 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)

12. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 90,13 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanai nacionālo finansējumu nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem 9,67 procentu apmērā un no privātiem līdzekļiem 0,20 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1037 redakcijā)

13. Aktivitātes otro kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

14. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

14.1. zinātniskās grupas izveide, nodrošinot papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei;

14.2. jaunu darba vietu izveide zinātniskajā grupā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem;

14.3. zinātnisko pētījumu veikšana atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā:

14.3.1. enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība);

14.3.2. inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie, daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas);

14.3.3. nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība);

14.3.4. sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas);

14.3.5. vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas.

15. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros atbalstu sniedz tikai tādiem projektiem, kuru ietvaros veiktās darbības atbilst valsts zinātniskās institūcijas nesaimnieciskajai pamatdarbībai.

III. Prasības projekta iesniedzējam

16. Projekta iesniedzējs var būt valsts zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā – valsts zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, valsts aģentūra), valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts (publiska aģentūra) – un kas atbilst pētniecības organizācijas statusam (turpmāk – valsts zinātniskā institūcija).

17. Projekta iesniedzējs projektu var īstenot individuāli vai partnerībā ar citu valsts zinātnisko institūciju.

18. Sadarbības projekta ietvaros partnerību var veidot viena valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros, vairāku valsts nozīmes centru ietvaros vai ar tādu valsts zinātnisko institūciju, kas nav valsts nozīmes pētniecības centra veidotāja.

19. Ja projekts paredz partnerības veidošanu (vismaz divi partneri piedalās projekta izstrādē, dod ieguldījumu tā īstenošanā un dalās projekta riskā un rezultātos), projekta iesniegumu iesniedz vadošais partneris, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu, ir uzskatāms par projekta iesniedzēju un, ja projekts tiek apstiprināts, – par finansējuma saņēmēju.

20. Ja paredzēts sadarbības projekts, partneri slēdz sadarbības līgumu par projekta kopīgu izpildi un rezultātu izmantošanu (turpmāk – sadarbības līgums), kurā norāda projekta īstenošanas un rezultātu izmantošanas kārtību, tai skaitā:

20.1. pienākumu, atbildības un risku sadalījumu;

20.2. finansēšanas kārtību;

20.3. tiesību uz projekta rezultātiem, tai skaitā tiesību uz intelektuālo īpašumu (ja attiecināms) sadalījumu;

20.4. projekta rezultātu, tai skaitā intelektuālā īpašuma, jauna produkta vai tehnoloģijas prototipu, izmantošanas un turpmākās komercializācijas nosacījumus (ja attiecināms).

21. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 150 000 euro, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 498 006 euro.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

22. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv) attiecīgu paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

23. Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norāda:

23.1. aktivitātes otrajai kārtai pieejamo kopējo Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmēru;

23.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām no izsludināšanas dienas;

23.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

23.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti.

24. Paziņojumu par otro projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

25. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

25.1. katra šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētā persona var tikt nodarbināta ne vairāk kā vienā projektā;

25.2. zinātniskajā grupā var iesaistīt tādas šo noteikumu 3.punktā minētās personas, kas nav saņēmušas atbalstu aktivitātes pirmās atlases kārtas ietvaros (izņemot personas, kas doktora zinātnisko grādu ir ieguvušas vairāk nekā pirms 10 gadiem, vai personas, kas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā aizvietojušas promesošas projektā nodarbinātās personas ne ilgāk kā trīs mēnešus);

25.3. projektu iesniegumu skaita noteikšanas kārtība:

25.3.1. ja projekta iesniedzēja institūcijā nodarbināto zinātnisko darbinieku skaits pilna laika ekvivalenta izteiksmē nepārsniedz 50, projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu;

25.3.2. ja projekta iesniedzēja institūcijā nodarbināto zinātnisko darbinieku skaits pilna laika ekvivalenta izteiksmē pārsniedz 50, pieļaujamo projektu iesniegumu skaitu Psk aprēķina, izmantojot šādu formulu, ar nosacījumu, ka Psk ≤ 7:

Psk = ZD/50 + 1, kur

Psk – projektu skaits, ko projekta iesniedzējs var iesniegt aktivitātes otrās kārtas ietvaros (projektu skaitu izsaka veselos skaitļos, atmetot ciparus aiz komata);

ZD – projekta iesniedzēja institūcijā nodarbināto zinātnisko darbinieku skaits pilna laika ekvivalenta izteiksmē;

kopējo projekta iesniedzēja institūcijā nodarbināto zinātnisko darbinieku skaitu pilna laika ekvivalenta izteiksmē (ZD) nosaka atbilstoši zinātnisko darbinieku skaitam, kas tika ņemts vērā, aprēķinot bāzes finansējumu 2012.gadam saskaņā ar normatīvo aktu par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām;

25.4. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.362)

26. Projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (2.pielikums) un šādi pielikumi:

26.1. atbilstoši šo noteikumu 20.punkta nosacījumiem izstrādātā un noslēgtā sadarbības līguma (ja attiecināms) apliecināta kopija;

26.2. zinātniskajā grupā iesaistītā zinātniskā darbinieka:

26.2.1. apliecinājums par dalību projektā (3.pielikums);

26.2.2. dzīvesgaitas apraksts (CV) ar pielikumiem, tai skaitā izglītību apliecinoši dokumenti (to apliecinātas kopijas), publikācijas un citi dokumenti (4.pielikums), kas pamato zinātniskā darbinieka atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 1., 2., 3. un 5.punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem;

26.3. gada pārskats par budžeta izpildi (apliecināta kopija), kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskata sagatavošanas kārtību, par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem (atbildīgā iestāde saņemtos valsts statistikas pārskatus izmanto tikai kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, ekonomisko procesu un zinātniskās darbības analīzei). Pārskatu apliecinātas kopijas iesniedz atsevišķi, neiesietas projekta iesniegumā;

26.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņas (izdotas ne agrāk kā 20 darbdienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas) par nodokļu samaksu un vidējo projekta iesniedzēja un tā sadarbības partnera (ja attiecināms) institūcijā strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem) vai piekrišanas vēstule, kurā projekta iesniedzējs vai tā sadarbības partneris (ja attiecināms) pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgu izziņu (6.pielikums);

26.5. finanšu analīze (ja projekts atbilst šo noteikumu 62.punktā minētajiem nosacījumiem), kas ietver naudas plūsmas un finansējuma deficīta aprēķinu un tajā izmantoto pieņēmumu (tai skaitā finanšu prognožu), faktu un atzinumu detalizētu aprakstu (tai skaitā intelektuālā īpašuma nākotnes vērtības noteikšanas metodes apraksts) un pamatojumu (apstiprinošo dokumentu kopijas: shēmas, tabulas, diagrammas, tirgus pētījumu rezultāti, konkurences analīze un citu dokumentu kopijas);

26.6. citi dokumenti, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

27. Ja šo noteikumu 26.punktā minētie dokumenti nav latviešu valodā (izņemot šo noteikumu 26.2.2.apakšpunktā minētā dzīvesgaitas apraksta (CV) pielikumus), tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

28. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

28.1. papīra formā vienā eksemplārā, pievienojot identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapas un visu projekta iesnieguma pielikumu (projekta finansēšanas plāns un projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (Microsoft Excel datnes formātā)) elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajai kārtībai. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo;

28.2. elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, tai skaitā projekta iesniegumam jābūt izstrādātam DOC (Microsoft Office Word document) datnes formātā, XLS (Microsoft Excel format file) vai PDF (Portable Document Format) datņu formātā. Projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vai tā pilnvarotas personas drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām.

29. Šo noteikumu 22.punktā minētajā paziņojumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.

30. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz pēc projekta iesnieguma iesniegšanas vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datuma nosūta pa pastu vai elektroniski elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

31. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros iesniegto projekta iesniegumu vērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas.

32. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes, Latvijas Zinātnes padomes, Valsts Zinātnisko institūtu asociācijas un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji.

33. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

34. Lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 15.punktā noteiktajam kritērijam, komisija pieaicina zinātniskos ekspertus, kuriem Latvijas Zinātnes padome ir piešķīrusi eksperta tiesības un kuri ir iekļauti Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē. Zinātniskie eksperti vērtē projekta zinātniskās idejas aktualitāti un pamatotību un pētniecības metodoloģijas pamatotību.

35. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka:

35.1. komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām;

35.2. viņu darbībā nepastāv tādi apstākļi, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

36. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts reglaments.

37. Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību vērtē saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem šādā secībā:

37.1. administratīvie kritēriji;

37.2. atbilstības kritēriji;

37.3. kvalitātes kritēriji un finansējuma piešķiršanas kritērijs.

38. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums), ievērojot šos noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību.

39. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar vērtējumu "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

40. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šādiem kritērijiem:

40.1. projekta iesnieguma atbilstība visiem šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem projekta iesnieguma administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

40.2. projekta iesniegums katra šo noteikumu 5.pielikuma 5., 7. vai 9.punktā minētā kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis vismaz vienu punktu;

40.3. projekta iesniegums šo noteikumu 5.pielikuma 6.punktā minētā kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis vismaz divus punktus;

40.4. projekta iesniegums šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā minētā kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis vismaz 4,2 punktus;

40.5. projekta iesniegums šo noteikumu 5.pielikuma minēto kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 14,7 punktus.

41. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un tā vērtēšanas neturpināšanu, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

41.1. projekta iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 5.pielikuma 27., 31. vai 32.punktā minētajiem kritērijiem;

41.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 5.pielikuma 10., 11., 23., 33. vai 43.punktā minētajiem kritērijiem;

41.3. šo noteikumu 5.pielikuma 15.punktā minētais zinātniskā eksperta atzinums par pētījuma projekta zinātnisko kvalitāti ir negatīvs;

41.4. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 5., 7. vai 9.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums saņēmis mazāk par vienu punktu;

41.5. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 6.punktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par diviem punktiem;

41.6. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par 4,2 punktiem.

42. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja tas šo noteikumu 5.pielikuma 46.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar "Nē".

43. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu un minētajiem projektu iesniegumiem kārtas finansējums nav pietiekams, prioritāri atbalstāms ir tas projekts, kurš šo noteikumu 5.pielikuma 1., 2., 3. un 9.punktā minēto kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis lielāku punktu skaitu.

44. Ja projekta iesniegumā nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī, ja minētā informācija nav salasāma, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

45. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

45.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44. vai 45.punktā minētajam vērtēšanas kritērijam;

45.2. šo noteikumu 26.punktā minēto pielikumu iesniegšana;

45.3. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka šo noteikumu 21.punktā minētie izmaksu ierobežojumi netiek pārsniegti;

45.4. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās noslēgšanu.

46. Ja atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, pēc nosacījuma izpildes konstatē, ka aktivitātes otrajā kārtā ir finansējuma atlikums, to novirza nākamā projekta iesnieguma apstiprināšanai, kas vērtēšanā ieguvis lielāko punktu skaitu.

47. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

47.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

47.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas sadarbības iestāde no atbildīgās iestādes saņemto projekta iesnieguma oriģināleksemplāru nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei.

48. Ja ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām un vienlaikus nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

49. Precizējot projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 48.punktā minētajā lēmumā noteiktajam, projekta iesniedzējs nedrīkst palielināt projekta attiecināmo izmaksu kopsummu un publiskā atbalsta intensitāti.

50. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 48.punktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

51. Ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 48.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

51.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

51.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

52. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 48.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no tā parakstīšanas dienas.

VII. Vispārīgie finansēšanas nosacījumi

53. Projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu 7,53 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina no šādiem nacionālajiem līdzekļiem:

53.1. no valsts budžeta līdzekļiem 7,23 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

53.2. no zinātniskās institūcijas rīcībā esošiem līdzekļiem 0,30 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, par kuriem nav saņemts publisks atbalsts (tai skaitā kredītresursu līdzekļi).

54. Projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

54.1. tiešās izmaksas:

54.1.1. pētniecības īstenošanas izmaksas;

54.1.2. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas, kas nepārsniedz 2 845,74 euro;

54.2. netiešās izmaksas, kuras plāno kā atsevišķu izmaksu pozīciju un piemēro saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)

55. Šo noteikumu 54.1.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksas:

55.1. atlīdzība zinātniskajā grupā iesaistītajam zinātniskajam darbiniekam, ciktāl tas ir nodarbināts projektā (izņemot atlīdzību maģistrantam vai doktorantam, kas saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām un projekta zinātniskajā grupā ir iesaistīts kā brīvprātīgā darba veicējs), tai skaitā darba tiesisko vai civildienesta attiecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās izmaksas;

55.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

55.3. tāda inventāra un instrumentu iegādes un piegādes izmaksas, kuru vērtība nepārsniedz 213,43 euro par vienību vai kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu;

55.4. materiālu (tai skaitā fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti, enerģētiskie materiāli un elektroenerģija, siltumaģenti, nesējgāzes un citi materiāli, ciktāl tos izmanto pētniecībai) iegādes un piegādes izmaksas;

55.5. ārējo pakalpojumu izmaksas, ja ārpakalpojumu iepirkumu veic atbilstoši iepirkuma procedūru reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un to izmaksu īpatsvars nepārsniedz 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām:

55.5.1. pētniecības izmaksas;

55.5.2. pētniecības nodrošināšanas izmaksas;

55.6. projekta zinātnisko pētījumu publicēšanas izmaksas;

55.7. ar pētījumu veikšanu saistīto grāmatu un zinātniskās literatūras iegādes izmaksas, tai skaitā elektronisko datubāzu pieejas licenču iegādes izmaksas;

55.8. komandējumu izmaksas un dalības maksa zinātniskajās konferencēs vai semināros zinātniskajā grupā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem (izņemot maģistrantiem vai doktorantiem, kas saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām un projekta zinātniskajā grupā ir iesaistīti kā brīvprātīgā darba veicēji) projektā īstenojamā pētījuma veikšanai vai pētījumu rezultātu publicitātei, izņemot šo noteikumu 55.6.apakšpunktā minētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)

56. Šo noteikumu 55.1.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

56.1. ja projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks pie tā paša darba devēja vienlaikus veic ar projektu nesaistītus darba uzdevumus, darba laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltītas darbam, kas nav saistīts ar projektu, un cik stundu veltītas darbam projektā. Ja darbu projektā veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba stundu skaitu, lai kopējais darba laiks atbilstu darba tiesisko attiecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

56.2. ja projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks veic arī citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs projektā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar projektu nesaistītus uzdevumus;

56.3. pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie pētnieciskie uzdevumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem projektā;

56.4. atlīdzību projekta ietvaros saņem atbilstoši darba vai uzņēmuma līgumam, ievērojot šādus nosacījumus:

56.4.1. atlīdzību projekta ietvaros saņem atbilstoši darba līgumam, ja šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētā persona projekta īstenošanā ir nodarbināta vismaz 20 stundu nedēļā vai vairāk;

56.4.2. atlīdzību projekta ietvaros saņem atbilstoši darba vai uzņēmuma līgumam, ja šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētā persona ir no Eiropas Savienības dalībvalsts;

56.4.3. atlīdzību projekta ietvaros saņem atbilstoši darba līgumam, ja šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētā persona ir no trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības);

56.5. projekta ietvaros piemērojamas šādas atalgojuma un darba algas likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

56.5.1. projekta zinātniskajam vadītājam (zinātnieks, kas plāno un vada pētniecību, nodrošina projekta īstenošanu un atbild par pētniecības rezultātu sasniegšanu kopumā) – līdz 14,23 euro stundā;

56.5.2. zinātniskajam personālam (iesaistīts pētniecības īstenošanā un ir atbildīgs par konkrētu pētniecības rezultātu sasniegšanu) – līdz 12,09 euro stundā;

56.5.3. projekta izpildītājiem, kas veic konkrētus pētniecības uzdevumus (tai skaitā zinātnes tehniskais personāls un zinātni apkalpojošais personāls) – līdz 9,96 euro stundā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)

57. Šo noteikumu 54.2.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas ietver tādas izmaksas, kas radušās Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā un kas nav tieši saistītas vai ko nevar tieši saistīt ar attiecīgā finansējuma saņēmēja pamatdarbību, bet kuras paredzētas projekta administratīvās darbības nodrošināšanai. Netiešās izmaksas ir:

57.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

57.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

57.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

57.4. telpu īres un nomas izmaksas;

57.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

57.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

57.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

57.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

58. Šo noteikumu 55.6., 55.7. un 55.8.apakšpunktā noteikto izmaksu kopsumma nepārsniedz 20 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

59. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

60. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros nav attiecināmas izmaksas, kuras:

60.1. nav norādītas šo noteikumu 54., 55., 57. un 59.punktā, tai skaitā atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis, tehnoloģisko iekārtu, inventāra (kura vērtība pārsniedz 213,43 euro par vienību vai kura kalpošanas laiks ir lielāks par vienu gadu) un mēbeļu iegādes izmaksas;

60.2. neatbilst šo noteikumu 54.1.2., 54.2., 55.3., 55.5., 56.5.apakšpunktā un 58.punktā noteiktajam izmaksu ierobežojumam;

60.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai veiktas vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

60.4. nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)

61. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas, pamatotas un atbilst Padomes 2006.gada 13.decembra Regulas (EK, EURATOM) Nr.1995/2006, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 30.decembris, Nr. L 390), prasībām.

62. Ja projekta īstenošanas rezultātā plāno gūt vai gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses, kas atbilst šo noteikumu 68.punkta nosacījumiem, un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta nosacījumiem, projekta iesniedzējs veic finanšu analīzi atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 6.3.apakšpunktā noteiktajai metodikai, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda.

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

63. Projektā zinātnisko grupu veido, ievērojot šo noteikumu 3.punkta, 25.1., 25.2. un 56.4.apakšpunkta nosacījumus, kā arī 5.pielikuma 12. un 13.punktā noteiktos atbilstības kritērijus.

64. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā nodrošina zinātniskajā grupā piesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem izveidoto darba vietu uzskaiti un saglabāšanu atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam darba vietu skaitam pilna laika ekvivalenta izteiksmē (pilna laika ekvivalenta uzskaitē netiek ņemti vērā maģistranti un doktoranti, kas saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām un projekta zinātniskajā grupā ir iesaistīti kā brīvprātīgā darba veicēji (ja attiecināms)).

65. Finansējuma saņēmējs nodrošina vismaz vienas darba vietas saglabāšanu vienam zinātniskajā grupā piesaistītajam zinātniskajam darbiniekam pilna laika ekvivalenta izteiksmē vismaz divus gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

66. Ja zinātniskais darbinieks pārtrauc dalību projektā, viņa vietā iekļauj citu zinātnisko darbinieku ar atbilstošu zinātnisko kvalifikāciju un kompetenci.

67. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros var norādīt šādus sasniedzamos rezultātus, nodrošinot to kvantitatīvo rādītāju atbilstību ar šajā punktā un šo noteikumu 5.pielikuma 6. un 9.punktā norādītajām minimālajām vērtībām:

67.1. oriģināls zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijas zinātniskajā periodikā;

67.2. oriģināls zinātniskais raksts, kas pieņemts vai publicēts starptautiskos recenzētos zinātniskos izdevumos un kas iekļauts starptautiskās zinātniskās literatūras datubāzēs;

67.3. monogrāfija, kas recenzēta un izdota Latvijas vai starptautiskā zinātniskā izdevniecībā;

67.4. referāts par izpētes rezultātiem, kas nerada rūpnieciskā īpašuma tiesības, starptautiskā zinātniskā konferencē ar ziņojumu (referātu) par pētījumu rezultātiem, ņemot vērā, ka šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētās personas projekta īstenošanas gaitā iegūtos rezultātus, kas nav saistīti ar rūpnieciskā īpašuma tiesībām, publisko starptautiskās zinātniskās konferencēs vismaz vienu reizi gadā;

67.5. papildu darba vietas pilna laika ekvivalenta izteiksmē projekta īstenošanas laikā;

67.6. papildu darba vietas pilna laika ekvivalenta izteiksmē divus gadus pēc projekta īstenošanas beigām, ievērojot šo noteikumu 65.punkta nosacījumus;

67.7. jauns produkts, jauna tehnoloģija, zinātība vai cits intelektuālā īpašuma objekts.

68. Finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris (turpmāk – licenciārs) nodrošina, ka projekta ietvaros radīto zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbībām nepiemīt saimniecisks raksturs:

68.1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības ir iekšējas darbības un visus ienākumus no šīm darbībām atkārtoti iegulda pētniecības organizāciju pamatdarbībā;

68.2. šo noteikumu 2.3.3.apakšpunktā minētajā gadījumā licences līgumu slēdz ar licenciātu, kas noteikts atklāta konkursa rezultātā;

68.3. licenciārs par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas izriet no licenciāra projekta ietvaros veiktās darbības. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, pierādījums tirgus cenai ir intelektuālā īpašuma publiska izsole saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izsoļu organizēšanu vai dokumentēta sarunu procedūra starp licenciāru un licenciātu, kuras rezultātā licenciārs ir ieguvis maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma tiesībām.

69. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

70. Finansējuma saņēmējs atbalstāmo darbību īstenošanu un iepirkumu veikšanu uzsāk ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas, maksājumu veikšanu atbalstāmo darbību un attiecināmo izdevumu ietvaros uzsāk pirmajā pusgadā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas.

71. Projekts īstenojams 30 mēnešu laikā no tā uzsākšanas dienas, taču ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

72. Sadarbības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, pārskaita finansējuma saņēmējam avansa maksājumu, nepārsniedzot 20 procentus no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apmēra, ņemot vērā termiņus un kārtību, ko nosaka vienošanās noteikumi.

73. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar projektā sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem.

74. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt izmaksu pārdali, ievērojot šādus nosacījumus:

74.1. pārdali veic, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām;

74.2. pārdali var veikt šo noteikumu 54.1.1. un 54.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām izmaksām un ievērojot šo noteikumu 55.3. un 54.1.2.apakšpunktā noteikto izmaksu ierobežojumu;

74.3. pārdali var veikt starp šo noteikumu 55.1., 55.2., 55.3., 55.4., 55.5., 55.6. un 55.7.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, ievērojot šo noteikumu 56.5.apakšpunktā un 58.punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus.

75. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 74.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nepamatotu, neņemot to vērā vai uzskatot izmaksu pārdali par nenotikušu, par to informējot finansējuma saņēmēju.

76. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) iestādes tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

77. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz tos no saviem līdzekļiem.

78. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.704
Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" projekta iznākuma rādītāja aprēķināšanas metodika

1. Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (turpmāk – aktivitāte) projekta (turpmāk – projekts) iznākuma rādītāja – aktivitātes ietvaros papildus zinātnei piesaistīti un atbalstīti zinātniskie darbinieki pilna laika ekvivalenta izteiksmē – vērtību R aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R – projekta iznākuma rādītāja vērtība, kas raksturo visu projekta jaunajā zinātniskajā grupā uz darba līguma pamata nodarbināto personu (turpmāk – nodarbinātā persona) vidējo pilna darba laika ekvivalentu (PLE) summu visā projekta īstenošanas periodā (R precizitāte – trīs zīmes aiz komata);

PLEIv nodarbinātās personas vidējais pilna darba laika ekvivalents visā projekta īstenošanas periodā;

I – nodarbinātās personas variante (I = 1, 2, ..., n; n – nodarbināto personu skaits).

2. Nodarbinātās personas I vidējo pilna laika ekvivalentu (turpmāk – PLEI) visā projekta īstenošanas periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

T – nodarbinātās personas I konkrētā projekta īstenošanas gadā nostrādāto darba stundu skaits, tai skaitā kārtējais atvaļinājums (ja attiecināms);

g – projekta īstenošanas gads (g = 1, 2, ..., g);

1920 – darba stundu skaits vienā gadā;

GP projekta īstenošanas periods (gados).

3. Nodarbinātās personas I pilna laika ekvivalentu (turpmāk – PLEIP) konkrētā projekta pārskata periodā P aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TP – nodarbinātās personas konkrētā projekta pārskata periodā nostrādāto darba stundu skaits, tai skaitā kārtējais atvaļinājums (ja attiecināms);

P – projekta pārskata periods (gados). Pāreju no mēnešiem uz gadiem veic, kopējo pārskata perioda mēnešu skaitu dalot ar 12;

1920 – darba stundu skaits vienā gadā;

GP projekta īstenošanas periods (gados).

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.704

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)


1 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu

2 Vidējo zinātniskās darbības finansējumu uz vienu zinātnisko personālu  PLE izteiksmē izsaka tūkst. LVL ar vienu zīmi aiz komata.
ZP: Zinātniskais personāls – atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēlētie un Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātniskā personāla datu bāzē iekļautie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti.

3 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu

4 Jāsakrīt ar 2.12.sadaļā norādītās aktivitātes numuru

5 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (7) = (2) + (3) + (..)+ (5)

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.704
Apliecinājums par zinātniskā darbinieka dalību projekta īstenošanā

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)

Es, <vārds, uzvārds, personas kods>, apliecinu, ka:

1. esmu iepazinies(-usies) ar darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.1.pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas <projekta iesniedzēja pilns nosaukums> projekta iesniegumu <projekta nosaukums> (turpmāk – projekts), izpratis(-usi) savus uzdevumus un atbildību projekta īstenošanā.

2. saskaņā ar <darba/uzņēmuma> līgumu:

2.1. veikšu šādus <profesijas amata nosaukums> galvenos pienākumus, kuru izpildei plānotas <darba stundu skaits> darba stundas:

2.1.1.______________________________________________________________________________________________;

2.1.2.______________________________________________________________________________________________;

2.1.3.______________________________________________________________________________________________;

2.2. plānotā atalgojuma likme, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ir <atalgojuma likme> euro;

2.3. plānotā slodze pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kas aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.oktobra noteikumu Nr.704 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu" 1.pielikuma 2.punktam, ir <slodze> PLE.

201___.gada ____.________________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.704
Projektā iesaistītā zinātniskā darbinieka dzīvesgaitas apraksts (CV)
Personas dati

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas gads

Pilsonība

Adrese

e-pasts

Tālrunis

Izglītība

Laika periods

Izglītības iestāde

Izglītības dokuments

Iegūtā kvalifikācija/grāds

Līmenis starptautiskās klasifikācijas sistēmā

Papildu izglītība

Laika periods

Kursu nosaukums, tēma

Sertifikāta Nr.

Organizētājinstitūcija

(pēdējo piecu gadu laikā)

Darba pieredze 

Laika periods

Darbavietas nosaukums, adrese

Profesija/ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Sasniegumi

(pēdējo triju gadu laikā)

Zinātniskā darbība 

Rūpnieciskā īpašuma tiesības (t.sk. ģeogrāfiskā darbība)

Zinātniskie raksti

Recenzētas zinātniskās monogrāfijas

Referāti zinātniskās konferencēs

Tēma

Nosaukums

Konferences norises vieta / laiks

Organizētājinstitūcija

Pielikumi (kopijas)

Izglītības dokumenti

Sertifikāti

Publikācijas

Citi zinātnisko darbību apliecinoši dokumenti


     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.704
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 2.atlases kārtai

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1470)

Darbības programmas numurs un nosaukums1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs un nosaukums1.1. Augstākā izglītība un zinātne
Pasākuma numurs un nosaukums1.1.1. Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei
Projektu iesniegumu atlases veidsAtklāta projektu iesniegumu atlase (2.kārta)
Atbildīgā iestādeIzglītības un zinātnes ministrija

I. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums (punktu skala)
(Jāsaņem vismaz 14,7 punkti visu kritēriju kopsummā (≈ 32,6 % no maksimāli iegūstamā). Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 45 punkti)

1.

Zinātniskajā grupā iesaistīto jauno zinātnieku1 un doktorantu, t.sk. doktora grāda pretendentu (kuri uz projekta iesnieguma apstiprināšanas dienu ir saņēmuši vai projekta īstenošanas laikā plāno saņemt pozitīvu Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas atzinumu par promocijas darbu), (pilna laika ekvivalenta (turpmāk – PLE) izteiksmē) īpatsvars (Jz) no kopējā zinātniskajā grupā iesaistītā zinātnisko darbinieku skaita PLE izteiksmē.
Punktu skaitu P1 nosaka, izmantojot formulu P1 = 0,14 x Jz ar nosacījumu, ka P1 = 10, ja Jz ≥ 70 %

0–10,
punktu skaitu norāda vienu zīmi aiz komata

Jāsasniedz vismaz 4,2 punkti (Jz = 30%)

2.

Zinātniskajā grupā iesaistīto ārvalsts zinātnieku2 īpatsvars (Rz) no kopējā zinātniskajā grupā iesaistītā zinātnisko darbinieku skaita PLE izteiksmē.
Punktu skaitu P2 nosaka, izmantojot formulu P2 = 0,3 x Rz ar nosacījumu, ka P2 = 3, ja Rz ≥ 10 %.

0–3,
punktu skaitu norāda vienu zīmi aiz komata

Kritērijs nav izslēdzošs

3.

Zinātniskajā grupā iesaistīto reemigrējušo3 Latvijas zinātnieku skaits:
Par katru projekta zinātniskajā grupā pilnā slodzē (1 PLE) iesaistīto reemigrējušo zinātnieku tiek piešķirts 1 punkts. Ja reemigrējušais zinātnieks projektā tiek iesaistīts nepilnā slodzē, punkti piešķirti netiek.
Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 3 punkti

0–3

Kritērijs nav izslēdzošs

4.

Projekta iesniedzēja vidējais zinātniskās darbības finansējums gadā uz vienu zinātnisko personālu4 (EZP) PLE izteiksmē laika periodā no 2009.–2011.gadam (Evid = (E2009 + E2010 +E2011)/3).
Punktu skaitu P4 nosaka, izmantojot šādu formulu P4 = 0,25 x EZP ar nosacījumu, ka P4 = 5, ja EZP ≥ 20

0–5,
punktu skaitu norāda vienu zīmi aiz komata

Kritērijs nav izslēdzošs

5.

Projekta iesniedzēja zinātniskās kapacitātes novērtējums:

0–5

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

5.1.

Projektā iesaistītie zinātnieki un doktoranti un doktora grāda pretendenti (kuri uz projekta iesnieguma apstiprināšanas dienu ir saņēmuši vai projekta īstenošanas laikā plāno saņemt pozitīvu Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas atzinumu par promocijas darbu) pēdējo triju gadu laikā nav publicējuši oriģinālus zinātniskos rakstus atbilstoši 5.2., 5.3. vai 5.4.apakšpunktā iekļautajos kritērijos noteiktajam

0

5.2.

Katrs projektā iesaistītais zinātnieks, doktorants un doktora grāda pretendents (kas uz projekta iesnieguma apstiprināšanas dienu ir saņēmis vai projekta īstenošanas laikā plāno saņemt pozitīvu Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas atzinumu par promocijas darbu) pēdējo triju gadu laikā kopš projekta iesniegšanas ir publicējis vismaz divus zinātniskos rakstus (vai vismaz vienu recenzētu zinātnisko monogrāfiju) vai saņēmis divus Latvijas patentus; projekta grupas zinātnieku, doktorantu un doktora grāda pretendentu (kas uz projekta iesnieguma apstiprināšanas dienu ir saņēmuši vai projekta īstenošanas laikā plāno saņemt pozitīvu Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas atzinumu par promocijas darbu) kopējais zinātnisko rakstu (un monogrāfiju) zinātniskajos žurnālos un Latvijas patentu skaits pēdējos trijos gados ir ne mazāk kā 1 uz PLE vienību

1

5.3.

Projektā ir iesaistīti zinātnieki, doktoranti un doktora grāda pretendenti (kuri uz projekta iesnieguma apstiprināšanas dienu ir saņēmuši vai projekta īstenošanas laikā plāno saņemt pozitīvu Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas atzinumu par promocijas darbu), no kuriem viens vai vairāki atbilst 5.4.1. vai 5.4.2.apakšpunktā noteiktajam kvalifikācijas kritērijam un pārējie – 5.2.punktā noteiktajam kvalifikācijas kritērijam

3

5.4.

Katrs projektā iesaistītais zinātnieks un doktorants, t.sk. doktora grāda pretendents (kas uz projekta iesnieguma apstiprināšanas dienu ir saņēmis vai projekta īstenošanas laikā plāno saņemt pozitīvu Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas atzinumu par promocijas darbu), atbilst vismaz vienam no šādiem kvalifikācijas kritērijiem:
5.4.1. pēdējo triju gadu laikā kopš projekta iesniegšanas ir vismaz trīs zinātniskie raksti, kas iesniegti un pieņemti publicēšanai vai publicēti starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos un kas iekļauti starptautiskās zinātniskās literatūras datubāzēs
5.4.2. pēdējo triju gadu laikā kopš projekta iesniegšanas ir vismaz viena zinātniskā monogrāfija, kas recenzēta un izdota starptautiskā zinātniskā izdevniecībā
(Kritērija vērtēšanā izmanto Latvijas Zinātnes padomes datus par izdevniecībām, kas atbilst starptautiskas zinātniskās izdevniecības statusam)

5

6.Projekta rezultāti

0–8

Par katru projekta rezultātu tiek piešķirts noteikts punktu skaits.
Maksimālais punktu skaits – 8 punkti.
Jāsasniedz vismaz 2 punkti

6.1.

projekta ietvaros plānots sagatavot vismaz divus zinātniskos rakstus (vidēji vienu katrā projekta realizēšanas gadā), kas tiks iesniegti publicēšanai zinātniskajā žurnālā

1

6.2.

projekta ietvaros plānots sagatavot vismaz vienu zinātnisko monogrāfiju, kas tiks recenzēta un iesniegta izdošanai kādā no Latvijas zinātniskajām izdevniecībām

1

6.3.

projekta ietvaros plānots piedalīties vismaz divās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem par pētījumu rezultātiem

1

6.4.

projekta ietvaros plānots sagatavot vismaz divus zinātniskos rakstus, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos

2

6.5.

projekta ietvaros plānots sagatavot vismaz divus oriģinālus zinātniskos rakstus, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa.
(Kritērija vērtēšanā izmanto Latvijas Zinātnes padomes datus par zinātnes nozaru žurnālu, kas iekļauti zinātniskās literatūras datubāzēs, vidējiem citēšanas indeksiem
)

6

6.6.

projekta ietvaros plānots sagatavot vismaz divas zinātniskās monogrāfijas, kas tiks recenzētas un iesniegtas izdošanai starptautiskā zinātniskā izdevniecībā
(Kritērija vērtēšanā izmanto Latvijas Zinātnes padomes datus par izdevniecībām, kas atbilst starptautiskas zinātniskās izdevniecības statusam)

6

7.Projekta rezultātu pielietojums

0–2

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

7.1.

projekta iesniegumā nav pamatota pētījuma aktualitāte vai projekta rezultāti nesniedz ieguldījumu jauna produkta (prece un pakalpojums) vai jaunas tehnoloģijas5 izstrādē vai minētais ieguldījums projekta iesniegumā nav pamatots6 vai produkts vai tehnoloģija, kuras izstrādei plānots sniegt ieguldījumu, neatbilst jauna produkta7 vai tehnoloģijas8 definīcijai

0

7.2.

projekta rezultāti dod ieguldījumu inovatīva produkta, radīšanā, projekta iesniegumā ir pamatots minētais ieguldījums un produkts vai tehnoloģija, kuras izstrādei plānots sniegt ieguldījumu, atbilst jauna produkta vai tehnoloģijas definīcijai

1

7.3.

projekta rezultātā plānots izstrādāt jaunu produktu, vai jaunu tehnoloģiju un projekta iesniegumā ir pamatota projekta izstrādnes atbilstība jauna produkta vai tehnoloģijas definīcijai

2

8.Projekta ieguldījums Valsts nozīmes pētniecības centru (turpmāk – VNPC) attīstībā un sadarbības stiprināšanā (VNPC cilvēkresursu un inovatīvā potenciāla paaugstināšanā)9

0– 6

Kritērijs nav izslēdzošs

8.1.

projekta iesniedzējs neatbilst 8.2. vai 8.3.apakšpunktā minētajam kritērijam;

0

8.2.

projekta iesniedzējs ir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas ir VNPC veidojoša zinātniskā institūcija, bet projektu nav plānots īstenot partnerībā ar citu VNPC veidojošo zinātnisko institūciju

4

8.3.

projekta iesniedzējs ir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas ir VNPC veidojoša zinātniskā institūcija, un projektu plānots īstenot partnerībā ar citu VNPC veidojošo zinātnisko institūciju

6

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtējums (punktu skala)

9.

Projekta ietekme uz zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita pieaugumu

0–3

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

9.1.

īstenojot projektu, netiks radītas papildu darba vietas vai tiks radītas papildu darba vietas, bet projekta iesniedzējs nav apņēmies tās nodrošināt pēc projekta īstenošanas beigām

0

9.2.

īstenojot projektu, radītas papildu darba vietas un projekta iesniedzējs apņemas pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt darba vietu vienam piesaistītajam zinātniskajam darbiniekam PLE izteiksmē vismaz divus gadus

1

9.3.

īstenojot projektu, radītas papildu darba vietas un projekta iesniedzējs apņemas pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt darba vietu diviem piesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem PLE izteiksmē vismaz divus gadus

2

9.4.

īstenojot projektu, radītas papildu darba vietas un projekta iesniedzējs apņemas pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt darba vietu trīs vai vairāk piesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem PLE izteiksmē vismaz divus gadus

3

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

Projekta iesnieguma atbilstības kritēriji

10.

Projekta mērķis atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim

N

11.

Projekta ietvaros plānotie pētījumi atbilst valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem10

N

12.

Projekta ietvaros izveidotajā zinātniskajā grupā ir iesaistīti vismaz seši PLE zinātniskie darbinieki

P

13.

Projekta ietvaros izveidotajā zinātniskajā grupā ir iesaistīti ne vairāk kā 25 % zinātnieki PLE izteiksmē (no kopējā zinātniskajā grupā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaita PLE izteiksmē), kas doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši vairāk nekā pirms 10 gadiem un attiecīgi nav uzskatāmi par jaunajiem zinātniekiem, neskaitot piesaistītos ārvalstu un reemigrējušos zinātniekus

P

14.

Zinātniskajā grupā iesaistītie zinātniskie darbinieki (izņemot 13.kritērijā norādītos zinātniekus, kas nav uzskatāmi par jaunajiem zinātniekiem) nav saņēmuši atbalstu 1.1.1.2.aktivitātes pirmās atlases kārtas ietvaros

P

15.

Zinātnisko ekspertu atzinums par pētījuma projekta zinātnisko kvalitāti ir pozitīvs. Zinātniskajā ekspertīzē vērtē:
projekta īstenošanas gaitā attīstāmās zinātniskās vai citas idejas aktualitāti un pamatotību;
izvēlētās pētniecības metodoloģijas11 pamatotību.
(Atzinums ir negatīvs, ja ir neatbilstība kritērijiem vai to nav iespējams izvērtēt, jo projekta iesniegumā nav sniegta pietiekama informācija. Vērtējot projekta iesniegumu pēc minētajiem kritērijiem, iesniegums jāvērtē saistībā ar fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu vai citu avotu idejām, kas tiks attīstītas, lai sasniegtu projektā plānotos praktiskos rezultātus)

N

16.

Projekts paredz īstenot normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktās atbalstāmās darbības

P

17.

Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma, kā arī projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu

P

18.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P

19.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)

P

20.

Projektā plānotie rezultāti un to rādītāji veicina šāda aktivitātes iznākumu rādītāja sasniegšanu – papildus zinātnei piesaistīts 1000 atbilstoši PLE strādājošo zinātnisko darbinieku, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda finansējumu aktivitātes ietvaros

P

21.

Projekta iesniegumā ir veikts projekta īstenošanas risku izvērtējums atbilstoši normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām

P

22.

Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, materiāli tehniskais nodrošinājums), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām.

P

23.

Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā.

N

24.

Projekta iesniegumā norādītās projekta īstenošanas izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības.

P

25.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām.

P

26.

Projekta iesniegumā norādītas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu

P

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

27.

Projekta iesniedzējs ir valsts zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā: valsts zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona vai valsts aģentūra), valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts (publiska aģentūra)

N

28.

Projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim (ja attiecināms) nav nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu

P

29.

Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

P

30.

Sadarbības partneris (ja attiecināms) atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām sadarbības partnerim

P

31.

Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai viņam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

N

32.

Projekta iesniedzējs aktivitātes kārtas ietvaros ir iesniedzis ne vairāk kā normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto projektu iesniegumu skaitu

N

III. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

33.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

34.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā datorrakstā

P

35.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un tā ir pilnībā aizpildīta

P

36.

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu, vai arī projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

P

37.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā).

P

38.

Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā vienā eksemplārā, pievienojot identisku projekta iesnieguma elektronisko versiju, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapas un tā pielikumiem (iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā

P

39.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu minētie pielikumi, un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

40.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam

P

41.

Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos euro

P

42.

Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto līdzfinansējuma apmēru

P

43.

Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par minimālo un nepārsniedz maksimālo attiecināmo izmaksu summu atbilstoši normatīvajam aktam par aktivitātes īstenošanuN

44.

Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos euro aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummāmP

45.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumusP

IV. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

46.

Ja projekta iesniegums atbilst šā pielikuma10., 11., 15., 23., 27., 31., 32., 33. un 43.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šā pielikuma 1.punktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 4,2 punktus, šā pielikuma 5., 7. un 9.punktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz 1 punktu, šā pielikuma 6.punktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 2 punktus, un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 14,7 punktus, tad, sarindojot kritērijam atbilstošos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātē vai atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

Piezīmes.

1. Projektu iesniegumus vērtē ar "Jā" vai "Nē" saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Ja vērtējums ir negatīvs:

N – projekta iesniegumu noraida;

P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu.

2. Projektu iesniegumus vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāiegūst, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.


1 Jaunais zinātnieks – fiziska persona, kura veic zinātnisko darbību un kura Zinātniskās darbības likumā noteiktajā kārtībā doktora zinātnisko grādu ieguvusi pēdējo 10 gadu laikā.

2 Ārvalsts zinātnieks – zinātnieks, kas ir darba tiesiskajās attiecībās ārpus Latvijas Republikas esošā zinātniskā institūcijā.

3 Reemigrējušais_Latvijas zinātnieks ir zinātnieks, kas bijis darba tiesiskajās attiecībās ārpus Latvijas Republikas ne mazāk kā 12 mēnešus un ne agrāk kā 18 mēnešus pirms projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšanas atgriezies vai projekta ietvaros atgriezīsies strādāt Latvijas Republikā.

4 Vidējo zinātniskās darbības finansējumu uz vienu zinātnisko personālu PLE izteiksmē izsaka tūkst. LVL ar vienu zīmi aiz komata. Zinātniskais personāls – atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēlētie un Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātniskā personāla datubāzē iekļautie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti.

5 Par jaunu produktu un tehnoloģiju sociālajās un humanitārajās zinātnēs tiek uzskatīta – jauna vai būtiski uzlabota (pilnveidota): (A) datu apstrādes un interpretācijas metode; (B) datu plānošanas un sistematizēšanas metode (Frascati 71.punkts); (C) uzlabota statistiskā sistēma (produkts), pilnveidojot izlases kopuma veidošanas metodes (103.punkts); (D) metode politisko lēmumu pieņēmējiem valdības līmenī (centrālajā, reģionālajā vai vietējā) vai rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumos (109.punkts); (E) sociālo un humanitāro zinātņu metodoloģija, princips un modelis, lai risinātu noteiktu problēmu (143.punkts); (F) metode, lai atlasītu un klasificētu industriālo un militāro nozaru personālu, studentus utt. (G) metode, lai pārbaudītu bērnus ar lasītprasmes problēmām vai citām speciālām vajadzībām; (H) metode, lai pētītu klientu uzvedību ar nolūku izveidot jaunus kontu veidus un bankas pakalpojumus.

6 (1) nav pamatota projekta izstrādnes atbilstība jauna produkta vai tehnoloģijas definīcijai (ja attiecināms); (2) nav sniegts esoša produkta vai izmantotās tehnoloģijas apraksts un salīdzinājums ar jauno produktu vai tehnoloģiju (ja attiecināms); (3) nav sniegts argumentēts pamatojums projekta ietvaros plānotā pētījuma ieguldījumam definētā jaunā produkta, jaunās tehnoloģijas vai cita intelektuālā īpašuma objekta izstrādē.

7 Jauns (inovatīvs) produkts – jaunas preces vai pakalpojumi, kā arī preces un pakalpojumi, kuriem ir būtiski uzlabotas funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (tai skaitā būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas, materiāli, pievienotā programmatūra vai citas funkcionālās īpašības). Produkts nav kvalificējams kā jauns, ja tā inovācija ietver nelielas izmaiņas vai uzlabojumus, atjaunošanu, regulāras sezonālas izmaiņas, produkta pielāgošanu viena klienta vajadzībām un citas nebūtiskas izmaiņas.

8 Jauna tehnoloģija – būtiskas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, kas ietver ievērojamas tehnisko paņēmienu, tehnoloģiju, iekārtu vai programmatūras izmaiņas, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes un to ieviešana nodrošinātu jaunu produktu ražošanu.

9 Valsts nozīmes pētniecības centri ir noteikti Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumu Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" 5.punktā.

10 Ministru kabineta 2009.gada 31.augusta rīkojums Nr.594 "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā".

11 Pētniecības metodoloģija ir zinātniskās teorijas veidošanas noteikumi, kas ietver šādas fāzes: problēmas definēšana, pētījuma aktualitātes pārbaude, pētījuma metožu izvēle un sakārtošana noteiktā sistēmā, kuru piemērojot iespējams iegūt vēlamo rezultātu un sniegt zinātniski pamatotu informāciju.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.704
Projekta iesniedzēja un tā sadarbības partnera (ja attiecināms) piekrišanas vēstule

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 704Pieņemts: 09.10.2012.Stājas spēkā: 25.10.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 24.10.2012. OP numurs: 2012/168.7
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
252264
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.10.2013","iso_value":"2013\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2013","iso_value":"2013\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2013.-14.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2012","iso_value":"2012\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2012.-15.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)