Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.680

Rīgā 2012.gada 2.oktobrī (prot. Nr.54 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 59., 166.nr.; 2011, 167.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Eiropas Sociālā fonda finansējumu (turpmāk - finansējums) šīs aktivitātes ietvaros sniedz:

2.1. šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajām darbībām - saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr.L 214) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 800/2008);

2.2. šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajām darbībām - saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr.L 379) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1998/2006)."

2. Papildināt noteikumus ar 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. izmantojot šo noteikumu 8.1 punktā noteikto virssaistību finansējumu, apmācībās iesaistītas 2 500 nodarbinātas personas."

3. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms (valsts budžeta finansējums), kas pārsniedz šo noteikumu 8.punktā norādīto Eiropas Sociālā fonda finansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 2 500 000 latu. Finansējuma saņēmēji, ievērojot šo noteikumu 8.punktā minēto attiecību, nodrošina finansējumu 1 467 274 latu apmērā proporcionāli projekta īstenošanai piešķirtajam virssaistību finansējumam."

4. Izteikt 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. partneriem un projekta iesniedzējiem, kas atbilst lielā komersanta statusam un atbalstāmi saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008, un projekta iesniedzējiem un partneriem, kas pretendē uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006, ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes:

13.4.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai saimnieciskā darbība ir izbeigta;

13.4.2. uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 13.4.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

13.4.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un  pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība, un konstatējamas šo noteikumu 13.4.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

13.4.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību;".

5. Papildināt noteikumus ar 13.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4.1 partneri un projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 7.punktā noteikto definīciju;".

6. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Finansējumu piešķir:

16.1. saimnieciskās darbības veicēju partnerībā organizētām vispārējām apmācībām. Vispārējās apmācības ir mācības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 38.pantā noteiktajai definīcijai. Projekta ietvaros var apmācīt gan projekta iesniedzēja (izņemot biedrību, kas ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī) nodarbinātās personas, gan partneru nodarbinātās personas;

16.2. apmācībām pie darba devēja (apmācību ilgums nepārsniedz trīs mēnešus) šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minētajiem darbiniekiem, kuri ir apmācīti atbilstoši šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vai kurus paredzēts apmācīt atbilstoši šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.''

7. Papildināt noteikumus ar 26.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.1 izmaksas par apmācībām pie darba devēja. Minētās izmaksas veido atlīdzības izmaksas (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ar partneri ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) darba vadītājam - 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) neatkarīgi no apmācāmo darbinieku skaita līdz triju mēnešu periodam (apmācības paredzētas šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minētajiem darbiniekiem iegūto darba iemaņu, profesionālo prasmju un zināšanu nostiprināšanai, ja attiecīgais darbinieks ir stājies darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju ne agrāk kā trīs mēnešus pirms dalības šo noteikumu 16.1. vai 16.2.apakšpunktā minētajās apmācībās). Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kam ir ne mazāk kā divus gadus ilga darba pieredze profesijā, kurā īsteno šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minēto darbinieku praktiskās apmācības;".

8. Izteikt 30.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4. šo noteikumu 26.punktā minētās izmaksas, kas saistītas ar tādām apmācībām, kurās apmācību pakalpojumu sniedzējs projekta īstenošanas laikā apmāca mazāk nekā trīs saimnieciskās darbības veicēju darbiniekus;".

9. Papildināt noteikumus ar 30.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.5. šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētās izmaksas, ja šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minētais darbinieks ir bijis dalībnieks darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū" pasākumā "Darba vieta jaunietim"."

10. Izteikt 34.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"34. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētās izmaksas, ir:".

11. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Finansējuma intensitāte šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām - 100 %."

12. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Finansējuma intensitāti palielina par 10 procentpunktiem, ja visas apmācībās iesaistītās personas ir strādājošas personas ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.pantu. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 39.pantu atbalsta intensitāti var paaugstināt ne vairāk kā līdz 80 %. Finansējuma intensitāti nevar palielināt attiecībā uz šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām."

13. Aizstāt 39.punktā skaitli "1 000 000" ar skaitli "2 000 000".

14. Papildināt 69.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Projekta maksimālo īstenošanas laiku var pagarināt līdz 2015.gada 1.jūnijam, ja atbilstoši šo noteikumu 93.punktam veic grozījumus līgumā par projekta īstenošanu."

15. Papildināt noteikumus ar 76.1, 76.2 un 76.3 punktu šādā redakcijā:

"76.1 Partneris pirms šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minēto apmācību uzsākšanas iesniedz finansējuma saņēmējam de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms).

76.2 Pirms partneris uzsāk šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētās apmācības, finansējuma saņēmējs pārbauda, vai netiks palielināts kopējais de minimis atbalsta apjoms, ko partneris ir saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru (ja attiecināms). Ja finansējuma saņēmējs konstatē, ka partnera saņemtais de minimis atbalsta apjoms var pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru, tas partnerim apstiprina šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētās apmācības tādam periodam, lai saņemtais de minimis atbalsta apjoms nepārsniegtu noteikto maksimālo apmēru.

76.3 Sadarbības iestāde finanšu atbalstu par šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām finansējuma saņēmējam nepiešķir, ja finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē nav iesniedzis uzskaites veidlapu par partneru saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms). De minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā minētos darbības jomu ierobežojumus."

16. Svītrot 78.punkta pirmo teikumu.

17. Svītrot 79.punktu.

18. Izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

"83. Ja 12 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts maksājuma pieprasījums par vismaz 25 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, bet ne mazāk kā par saņemtajam avansam atbilstošo attiecināmo izmaksu summu, vai 24 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts maksājuma pieprasījums par vismaz 60 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, neskaitot papildus piešķirto finansējumu, sadarbības iestāde samazina līgumā paredzēto finansējumu par neizpildes apjomu."

19. Papildināt noteikumus ar 83.1 punktu šādā redakcijā:

"83.1 Sadarbības iestāde samazina līgumā par projekta īstenošanu paredzēto finansējumu par papildus piešķirto virssaistību finansējuma apmēru, ja finansējuma saņēmējs nav nodrošinājis šo noteikumu 96.punktā minēto nosacījumu izpildi."

20. Papildināt noteikumus ar 93., 94., 95. un 96.punktu šādā redakcijā:

"93. Finansējuma saņēmējs ne vairāk kā divas reizes var ierosināt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu par projekta kopējā finansējuma apmēra palielinājumu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

93.1. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumus vismaz par 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, un neizmantotais projekta finansējums nepārsniedz 300 000 latu;

93.2. pamatojoties uz rezultatīvajiem rādītājiem (apmācīto darbinieku skaits) līguma par projekta īstenošanu grozījumu ierosināšanas dienā un proporcionāli palielinātajam projekta finansējuma apjomam, projekta ietvaros paredzēts apmācīt vismaz tikpat daudz apmācībās līdz šim neiesaistītu darbinieku;

93.3. finansējuma palielinājums nepalielina finansējuma intensitāti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām attiecībā pret līgumā par projekta īstenošanu norādīto finansējuma intensitāti;

93.4. projekta finansējuma apmēru vienā pieteikšanās reizē nepalielina vairāk kā par 500 000 latiem;

93.5. projekta finansējumu palielina, izmantojot virssaistību finansējumu un finansējumu, kas iegūts, piemērojot šo noteikumu 83.punktā minēto finansējuma samazinājumu, atbilstoši šo finansējuma avotu savstarpējai proporcijai līguma par projekta īstenošanu grozījumu iesniegšanas dienā.

94. Ja saskaņā ar šo noteikumu 93.punktu tiek palielināts projekta finansējums, finansējuma saņēmējs, izlietojot virssaistību finansējumu, ievēro šādus nosacījumus:

94.1. vismaz 20 % no virssaistību finansējuma izmanto, lai apmācītu darbiniekus vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), tai skaitā jauniešus vecumā līdz 24 gadiem (ieskaitot);

94.2. vismaz 15 % no virssaistību finansējuma izmanto, lai apmācītu partnerus, kuru juridiskā adrese vai to struktūrvienību atrašanās vieta ir Kurzemes, Vidzemes vai Zemgales plānošanas reģionā;

94.3. vismaz 5 % no virssaistību finansējuma izmanto, lai apmācītu partnerus, kuru juridiskā adrese vai to struktūrvienību atrašanās vieta ir Latgales plānošanas reģionā.

95. Šo noteikumu 94.punktā minēto nosacījumu izpildes kontroli sadarbības iestāde veic, apstiprinot noslēguma maksājuma pieprasījumu. Finansējuma saņēmējs, izpildot šo noteikumu 94.1.apakšpunktā minēto nosacījumu, nodrošina atsevišķu uzskaiti par apmācīto darbinieku skaitu vecumā līdz 24 gadiem (ieskaitot) un vecumā no 25 līdz 30 gadiem (ieskaitot).

96. Šo noteikumu 16.punktā minētās atbalstāmās darbības, ko plānots finansēt, izmantojot virssaistību finansējumu, finansējuma saņēmējs turpina īstenot ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc šo noteikumu 8.1 punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas līgumā par projekta īstenošanu, bet finansējuma saņēmējs izdevumus par minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vai sadarbības iestāde maksājumus finansējuma saņēmējam sāk veikt pirmajā pusgadā pēc šo noteikumu 8.1 punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas līgumā par projekta īstenošanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 680Pieņemts: 02.10.2012.Stājas spēkā: 12.10.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 11.10.2012. OP numurs: 2012/161.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
252024
12.10.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)