Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.633

Rīgā 2012.gada 18.septembrī (prot. Nr.52 16.§)
Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
8.panta otrās daļas 1. un 2.punktu
un 10.panta četrpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. zemes dzīļu izmantošanas kārtību iekšzemes publiskajos ūdeņos;

1.2. zemes dzīļu izmantošanas kārtību iekšējos jūras ūdeņos, Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (turpmāk – jūra);

1.3. kārtību, kādā zemes dzīļu izmantotājs (licenciāts) maksā ikgadēju valsts nodevu par tiesībām izmantot zemes dzīles iekšzemes publiskajos ūdeņos, Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

1.4. šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētās valsts nodevas apmēru.

2. Šie noteikumi neattiecas uz:

2.1. ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi;

2.2. ģeoloģisko izpēti, kas saistīta ar būvju būvniecību, ierīkošanu un ekspluatāciju iekšzemes publiskajos ūdeņos;

2.3. ģeoloģisko izpēti, kas saistīta ar būvju būvniecību, ierīkošanu un ekspluatāciju jūrā un kas notiek saskaņā ar jūras vides aizsardzības un pārvaldības normatīvajiem aktiem.

3. Licences laukuma noteikšanu jūrā un iekšzemes publiskajos ūdeņos var ierosināt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai komersants, kas vēlas izmantot zemes dzīles (turpmāk – ierosinātājs).

4. Izmantojot zemes dzīles jūrā un iekšzemes publiskajos ūdeņos, ievēro normatīvos aktus par virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtību, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem, un ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus.

5. Ja zemes dzīļu izmantošanas darbi ir saistīti ar kuģu kustību, licenciāts pirms attiecīgo darbu veikšanas tos saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" vai attiecīgās ostas pārvaldi, ja zemes dzīļu izmantošanas darbi ir paredzēti ostas akvatorijā. Ja zemes dzīļu izmantošanas darbi ir saistīti ar gaisa kuģu izmantošanu, licenciāts pirms attiecīgo darbu veikšanas tos saskaņo ar valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra".

6. Kuģošanas režīmu ierobežo, kā arī informē par šajos noteikumos noteikto darbu veikšanu jūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos. Gaisa kuģu izmantošanu ierobežo, kā arī informē par gaisa kuģa izmantošanu šajos noteikumos noteikto darbu veikšanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtību.

II. Zemes dzīļu izmantošana jūrā

7. Zemes dzīļu izmantošanai jūrā ierosinātājs iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – ministrija) iesniegumu par licences laukuma noteikšanu jūrā atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

8. Ministrija 30 dienu laikā izskata iesniegumu par licences laukuma noteikšanu jūrā. Ja ierosinātājs nav iesniedzis visu šo noteikumu pielikumā norādīto informāciju un dokumentus, ministrija pieprasa tos iesniegt 20 dienu laikā. Ja ierosinātājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasīto, ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu par licences laukuma noteikšanu jūrā un paziņo to ierosinātājam.

9. Izskatot iesniegumu par licences laukuma noteikšanu jūrā, ministrija ņem vērā jūras telpisko plānojumu, ja tāds ir izstrādāts, kā arī noskaidro tuvāko pašvaldību viedokli, ja ierosinātais licences laukums atrodas jūrā divus kilometrus platā joslā no krasta līnijas.

10. Ja, izskatot iesniegumu par licences laukuma noteikšanu jūrā, atklājušies būtiski šķēršļi zemes dzīļu izmantošanai jūrā, ministrija 30 dienu laikā no minētā iesnieguma saņemšanas informē par to ierosinātāju, norādot atteikuma iemeslus.

11. Ja iesniegums par licences laukuma noteikšanu jūrā, tam pievienotā informācija un dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām un nav atklājušies būtiski šķēršļi zemes dzīļu izmantošanai jūrā, ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par zemes dzīļu izmantošanas licences laukuma (turpmāk – licences laukums) noteikšanu un iesniedz noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.

12. Lai organizētu konkursu par zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanu, izveido Ministru kabineta apstiprinātu konkursa komisiju (turpmāk – Ministru kabineta apstiprinātā komisija). Ministru kabineta apstiprinātajā komisijā iekļauj:

12.1. vismaz divus ministrijas pārstāvjus;

12.2. Ekonomikas ministrijas pārstāvi;

12.3. Zemkopības ministrijas pārstāvi;

12.4. Satiksmes ministrijas pārstāvi;

12.5. Valsts vides dienesta pārstāvi;

12.6. citu institūciju pārstāvjus, ja nepieciešams.

13. Ministru kabineta apstiprinātā komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse locekļu. Ministru kabineta apstiprinātās komisijas darbu un sēžu protokolēšanu nodrošina Valsts vides dienests.

14. Konkursa nolikuma izstrādi organizē un nolikumu apstiprina ministrija. Konkursa nolikumā iekļauj:

14.1. vispārīgo informāciju (zemes dzīļu izmantošanas veids, konkursa objekta nosaukums un apraksts, konkursa rīkotāja rekvizīti);

14.2. Ministru kabineta apstiprinātās komisijas tiesības un pienākumus;

14.3. informāciju par piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību;

14.4. prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai;

14.5. konkursa dalībnieka iesniedzamo informāciju:

14.5.1. ziņas par dalībnieku (firma, komersanta reģistrācijas numurs, kontaktinformācija);

14.5.2. informāciju par dalībnieka pieredzi, kas raksturo tā spēju veikt plānotos zemes dzīļu izmantošanas darbus licences laukumā;

14.5.3. dalībnieka sagatavotu licences laukuma ģeoloģisko raksturojumu, resursu vērtējumu un ieguves ekonomisko prognozi, ja paredzēta derīgo izrakteņu ieguve;

14.5.4. minimālo darbu programmu atbilstoši zemes dzīļu izmantošanas veidam (piemēram, izpētes darbu programma, plānotais ieguves veids un iespējamais darbu apjoms, prognozējamie darbu termiņi un izmaksas, iegūtā apjoma uzskaites metodika);

14.5.5. dokumentu, kas apliecina, ka dalībnieks ir ieviesis kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši Eiropas vai starptautiskajiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem un minēto sistēmu ir apstiprinājušas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanas institūcijām noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas;

14.5.6. dokumentu, kas apliecina, ka dalībnieks piedalās vides vadības sistēmā (EMAS) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulai (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), vai ieviesis vides pārvaldības sistēmu atbilstoši vides vadības standartiem, kuri atbilst Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem, un minēto sistēmu ir apstiprinājušas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanas institūcijām noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas;

14.5.7. bankas galvojumu (garantiju), kas apliecina, ka dalībnieks spēj finansiāli nodrošināt zemes dzīļu izmantošanas darbu izpildi;

14.6. dalībnieku vērtēšanas kritērijus:

14.6.1. finansiālās iespējas;

14.6.2. pieredze zemes dzīļu izmantošanā;

14.6.3. konkursa objekta izmantošanas darba programma;

14.6.4. kvalifikācija, tehniskais aprīkojums un pieredze atbilstoši plānotajam zemes dzīļu izmantošanas veidam;

14.6.5. vides aizsardzības pasākumi;

14.6.6. darba aizsardzības pasākumi;

14.7. iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kārtību;

14.8. konkursa rezultātu pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 293)

15. Valsts vides dienests 60 dienu laikā pēc Ministru kabineta apstiprinātās komisijas izveides izsludina konkursu zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai. Uzaicinājumu piedalīties konkursā (turpmāk – uzaicinājums) publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto ministrijas un Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.751)

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. konkursa rīkotāja nosaukumu;

16.2. konkursa nolikuma saņemšanas vietu un kārtību;

16.3. konkursa objekta nosaukumu un zemes dzīļu izmantošanas veidu;

16.4. piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiku un vietu;

16.5. kontaktpersonas adresi un tālruņa numuru, lai saņemtu papildinformāciju;

16.6. citu informāciju, kuru Ministru kabineta apstiprinātā komisija uzskata par nepieciešamu.

17. Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņu nosaka ne īsāku par 60 dienām no uzaicinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.751)

18. Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā, skaitot no konkursa pieteikumu atvēršanas dienas, ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātās komisijas izvērtējumu un atzinumu, pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju.

19. Ministru kabineta apstiprinātās komisijas sēdes ir slēgtas, izņemot sēdi, kurā tiek atvērti konkursa pieteikumi.

20. Ministru kabineta apstiprinātā komisija par konkursa uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kura konkursa pieteikumam piešķirts vislielākais punktu skaits, bet ne mazāk, kā noteikts konkursa nolikumā.

21. Ja konkursa pieteikums neatbilst šiem noteikumiem vai konkursa nolikumam, Ministru kabineta apstiprinātā komisija to nevērtē (nepiešķir punktus), norādot pamatojumu sēdes protokolā, un rakstiski informē pretendentu 10 dienu laikā pēc Ministru kabineta apstiprinātās komisijas sēdes.

22. Ja vairāku dalībnieku konkursa pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu, par uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kura konkursa pieteikums saņem augstāko punktu skaitu par darba programmu un dalībnieka pieredzi zemes dzīļu izmantošanā jūrā.

23. Ja ir saņemts tikai viens konkursa pieteikums un tas atbilst šajos noteikumos un nolikumā noteiktajām prasībām, Ministru kabineta apstiprinātā komisija ir tiesīga nolemt, ka attiecīgais pretendents ir konkursa uzvarētājs.

24. Konkursu atzīst par nenotikušu, ja:

24.1. nav saņemts neviens konkursa pieteikums;

24.2. ar Ministru kabineta apstiprinātās komisijas lēmumu ir noraidīti visi iesniegtie konkursa pieteikumi;

24.3. konkursa uzvarētājs ir atteicies no zemes dzīļu izmantošanas licences.

25. Piecu dienu laikā pēc Ministru kabineta apstiprinātās komisijas lēmuma pieņemšanas konkursa rezultātus rakstiski paziņo visiem konkursa dalībniekiem, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto ministrijas un Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.751)

26. Pirms zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanas konkursa uzvarētājam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par darbībām, kas saistītas ar zemes dzīļu izmantošanu licences laukumā.

27. Zemes dzīļu izmantošanu jūrā uzsāk tikai pēc darbu saskaņošanas valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija".

28. Zemes dzīļu izmantošanu licences laukumā, kas pārklājas ar ostas akvatoriju, ieskaitot iekšējos un ārējos reidus un kuģu ceļus ostas pieejā, uzsāk tikai pēc darbu grafika saskaņošanas ar attiecīgās ostas pārvaldi.

29. Ja licenciāts plāno veikt darbus, kuri saistīti ar iedarbību uz jūras gultni, tam ir tiesības ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānoto darbu uzsākšanas iesniegt Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem iesniegumu ar lūgumu sniegt to rīcībā esošo informāciju par sprādzienbīstamajiem priekšmetiem tajā gultnes daļā, kurā paredzēti ar iedarbību uz jūras gultni saistītie darbi.

30. Šo noteikumu 29.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

30.1. darbu izpildes grafiku, norādot gultnes drošības pārbaudes darbu veidu, laika grafiku, uzsākšanas un pabeigšanas termiņus;

30.2. tās licences laukuma daļas plānu, kurā paredzēta gultnes drošības pārbaudes darbu veikšana. Plānā norāda attiecīgās licences laukuma daļas koordinātas sistēmā WGS84;

30.3. priekšlikumus par kārtību, kādā licenciāts ziņos Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par atrastajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem.

31. Nacionālie bruņotie spēki 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 29.punktā minētā iesnieguma saņemšanas sniedz licenciātam to rīcībā esošo informāciju par sprādzienbīstamajiem priekšmetiem šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētajā licences laukuma daļā.

32. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir tiesības uzraudzīt un kontrolēt, kā licenciāts veic gultnes drošības pārbaudi.

33. Licenciāts slēdz līgumu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par jūras gultnes drošības pārbaudē atrasto sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanu. Līgumā nosaka sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu, kā arī samaksas kārtību.

34. Šo noteikumu 33.punktā minētais līgums paredz, ka Nacionālie bruņotie spēki iznīcina jūras gultnes drošības pārbaudē licences laukumā atrastos sprādzienbīstamos priekšmetus pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc minētā līguma parakstīšanas, vai arī Nacionālie bruņotie spēki vienojas ar licenciātu par drošības zonas noteikšanu ap atrastajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem.

35. Licenciāts saskaņo ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem līgumu, ko tas slēdz par to jūras gultnes drošības pārbaudē atrasto sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanu, ko Nacionālie bruņotie spēki nevar iznīcināt tehnoloģisku iemeslu dēļ.

36. Licenciāts saskaņā ar šo noteikumu 33.punktā minētā līguma nosacījumiem kompensē Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem resursus, kas izlietoti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā licences laukumā.

37. Par gultnes drošības pārbaudes laikā atrastajiem bīstamajiem atkritumiem licenciāts nekavējoties informē Vides valsts dienestu un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

38. Ja zemes dzīļu izmantošanai jūrā nepieciešamas būves, tās būvē un nojauc saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības būvju ierīkošanai, būvniecībai jūrā un būvju ekspluatācijai, kā arī prasības to nojaukšanai vai demontāžai pēc darbības pilnīgas izbeigšanas.

III. Zemes dzīļu izmantošana iekšzemes publiskajos ūdeņos

39. Zemes dzīļu izmantošanai iekšzemes publiskajos ūdeņos ierosinātājs iesniedz Valsts vides dienestā iesniegumu par licences laukuma noteikšanu iekšzemes publiskajos ūdeņos atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

40. Valsts vides dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izskata iesniegumu par licences laukuma noteikšanu iekšzemes publiskajos ūdeņos. Ja ierosinātājs nav iesniedzis visu šo noteikumu pielikumā norādīto informāciju un dokumentus, Valsts vides dienests pieprasa tos iesniegt 20 dienu laikā. Ja ierosinātājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasīto informāciju, Valsts vides dienests pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu par licences laukuma noteikšanu iekšzemes publiskajos ūdeņos un paziņo to ierosinātājam.

41. Vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas iesniegumā par licences laukuma noteikšanu iekšzemes publiskajos ūdeņos minētais licences laukums, pēc Valsts vides dienesta pieprasījuma sniedz atzinumu, vai licences laukuma noteikšana nav pretrunā ar spēkā esošajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Ja ierosinātais licences laukums atrodas vairāku pašvaldību teritorijā, Valsts vides dienests pieprasa atzinumu katrai pašvaldībai.

42. Pašvaldība 10 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniedz šo noteikumu 41.punktā minēto atzinumu.

43. Ja, izskatot iesniegumu par licences laukuma noteikšanu iekšzemes publiskajos ūdeņos, atklājušies būtiski šķēršļi zemes dzīļu izmantošanai ierosinātajā licences laukumā, Valsts vides dienests 30 dienu laikā no minētā iesnieguma saņemšanas informē par to iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslus.

44. Ja iesniegums par licences laukuma noteikšanu iekšzemes publiskajos ūdeņos un tam pievienotā informācija un dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām un Valsts vides dienesta rīcībā nav informācijas, ka zemes dzīļu izmantošana ierosinātajā licences laukumā nav pieļaujama, tas 30 dienu laikā no pašvaldības atzinuma saņemšanas izveido konkursa komisiju (turpmāk – komisija).

45. Komisijas sastāvā iekļauj:

45.1. vismaz vienu Valsts vides dienesta pārstāvi;

45.2. pašvaldības pārstāvjus (ja ierosinātais licences laukums pieguļ vai atrodas vairāku pašvaldību teritorijā, komisijā iekļauj vismaz vienu pārstāvi no katras pašvaldības);

45.3. plānošanas reģiona pārstāvi;

45.4. citu institūciju pārstāvjus, ja nepieciešams.

46. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. Komisijas darbu, kā arī komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Valsts vides dienests.

47. Komisija, ievērojot šo noteikumu 14.punktā minētos nosacījumus, izstrādā konkursa nolikumu. Konkursa nolikumu apstiprina Valsts vides dienesta ģenerāldirektors.

48. Valsts vides dienests 30 dienu laikā pēc komisijas izveidošanas izsludina konkursu zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai. Uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē vismaz vienā pašvaldības vai citā vietējā preses izdevumā un centrālajā laikrakstā un ievieto plānošanas reģiona un pašvaldības tīmekļa vietnē. Uzaicinājumā iekļauj šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju.

49. Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņu nosaka ne īsāku kā 60 dienas no uzaicinājuma publicēšanas laikrakstos un ievietošanas tīmekļa vietnē.

50. Lai piedalītos konkursā, dalībnieks iesniedz šo noteikumu 14.5.1., 14.5.2., 14.5.3., 14.5.4. un 14.5.7.apakšpunktā minēto informāciju atbilstoši konkursa nolikumam.

51. Komisija vērtē dalībnieku konkursa pieteikumus šo noteikumu 19., 20., 21., 22., 23. un 24.punktā noteiktajā kārtībā un pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju.

52. Ja zemes dzīļu izmantošanas licence nepieciešama ar būvju būvniecību, ierīkošanu vai ekspluatāciju publiskajos ūdeņos saistītai inženierģeoloģiskajai izpētei, konkursu nerīko, un zemes dzīļu izmantošanas licenci Valsts vides dienests izsniedz vienai no šādām personām:

52.1. personai, kas ar Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi noslēgusi līgumu, kurā paredzēto darbu izpildei nepieciešams izmantot zemes dzīles;

52.2. personai, kura noslēgusi rakstisku līgumu par ģeoloģiskās izpētes veikšanu ar šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minēto personu.

IV. Licences izsniegšana

53. Zemes dzīļu izmantošanas licenci Valsts vides dienests izsniedz, pamatojoties uz šo noteikumu 18. vai 51.punktā minēto lēmumu.

54. Zemes dzīļu izmantošanas licenci Valsts vides dienests noformē un izsniedz atbilstoši zemes dzīļu izmantošanas licenču izsniegšanas kārtību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

55. Valsts vides dienests elektronisko dokumentu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licenci izsniedz elektroniska dokumenta formā, ja ierosinātājs ir izteicis šādu lūgumu.

56. Pirms licences laukuma atstāšanas licenciāts nodrošina, lai tiktu veiktas ar iekārtu novākšanu, būvju nojaukšanu, urbuma likvidāciju vai konservāciju, zemes rekultivāciju, kā arī citas ar darbu pārtraukšanu saistītās darbības.

V. Valsts nodeva

57. Ikgadējo valsts nodevu par tiesībām izmantot zemes dzīles iekšzemes publiskajos ūdeņos, Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā zemes dzīļu izmantotājs maksā vienā no šādiem veidiem:

57.1. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

57.2. Valsts vides dienestā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti (turpmāk – maksājumu karte) maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Valsts vides dienests vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

58. Valsts nodeva maksājama šādā apmērā:

58.1. par tiesībām izmantot zemes dzīles publiskajos ūdeņos – 0,0014 euro par attiecīgā licences laukuma kvadrātmetru gadā (1422,87 euro par kvadrātkilometru gadā);

58.2. par tiesībām izmantot zemes dzīles Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā – 0,014 euro par attiecīgā licences laukuma kvadrātmetru gadā (14 228,72 euro par kvadrātkilometru gadā).

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.751 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

59. Zemes dzīļu izmantotājs katru gadu līdz 20.martam aprēķina un iemaksā valsts nodevu par kalendāra gadu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā. Norādot maksājuma mērķi, ieraksta licences numuru, kā arī gadu, par kuru tiek veikts maksājums.

60. Kalendāra gadā, kad zemes dzīļu izmantotājs tiesības izmantot zemes dzīles saņēmis vēlāk par kalendāra gada pirmo mēnesi, valsts nodevu aprēķina kā vienu divpadsmito daļu no gada nodevas apmēra par katru kalendāra mēnesi pēc minēto tiesību saņemšanas. Valsts nodevu zemes dzīļu izmantotājs šajā gadījumā samaksā mēneša laikā pēc tiesību saņemšanas.

61. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.septembram noteikumiem Nr.633
Iesniegums par licences laukuma noteikšanu
1. Informācija par iesniedzēju:

1.1. komersanta firmas vai Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes nosaukums

 

1.2.  komersanta reģistrācijas numurs, datums un vieta vai Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes reģistrācijas numurs 

1.3.  adrese korespondencei 
1.4. tālruņa numurs 
1.5. faksa numurs (ja ir) 
1.6. e-pasta adrese (ja ir) 
1.7. tīmekļa vietnes adrese (ja ir) 

2. Zemes dzīļu izmantošanas mērķis 

3. Licences laukuma atrašanās vieta publiskajos ūdeņos:

ūdenstilpes vai ūdensteces nosaukums

 
 , 

(pagasts)

(novads)


4. Licences laukuma koordinātas:

4.1. publiskajos ūdeņos – Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM

  

4.2. jūrā – elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas WGS 84 sistēmā
  

5. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

5.1. pamatojums licences laukuma noteikšanai uz ____________lp.

5.2. licences laukuma karte vai plāns (mērogā 1:10 000 – 1:50 000 vai citā piemērotā mērogā), kurā uzskatāmi attēlots licences laukums, uz ____________lp.


Iesniedzējs   
 (vārds, uzvārds) 

(paraksts*)

  

(datums*)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 633Pieņemts: 18.09.2012.Stājas spēkā: 26.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151, 25.09.2012. OP numurs: 2012/151.8
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
251615
{"selected":{"value":"14.05.2021","content":"<font class='s-1'>14.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.05.2021","iso_value":"2021\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-13.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2013","iso_value":"2013\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2012","iso_value":"2012\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2012.-06.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.05.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)