Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-20

Jelgavā 2012.gada 23.augustā

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2012. lēmumu Nr.11/2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
1., 2., 4., 7., 9., 10.punktu un Ministru kabineta 28.06.2005.
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 6., 7., 9., 12., 14., 15. un 16.¹punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" (apstiprināti ar Jelgavas domes 28.12.2007. lēmumu Nr.17/5), (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izslēgt noteikumu 2.punktā vārdus "izņemot 16.¹ punktā noteiktajā gadījumā".

2. Papildināt noteikumu 2.punktu aiz vārda "saņemšanas" ar vārdiem "un pakalpojuma neizmantošanas gadījumā nomaksātā pašvaldības nodeva netiek atgriezta".

3. Aizstāt noteikumu 3.punktā vārdus "informācijas aģentūrā" ar vārdiem "Klientu apkalpošanas centrā".

4. Papildināt noteikumu 3.punktu aiz vārda "centrā" ar vārdiem un cipariem " ,izņemot noteikumu 12.punktā un 28.10 - 28.15.apakšpunktā noteikto nodevu, kuri iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Pilsētsaimniecība".

5. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai, veicot pašvaldības autonomās funkcijas, ir atbrīvotas no pašvaldības nodevas."

6. Izteikt noteikumu II nodaļu šādā redakcijā:

"II

Nodeva par Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanu

6. Nodevas likme par Jelgavas pilsētas simbolikas - Jelgavas pilsētas karoga un ģerboņa attēla lietošanu komerciāliem mērķiem, vienam produkcijas veidam gadā:

6.1. fiziskām personām Ls 50,-
6.2. juridiskām personām Ls 150,- "

7. Izslēgt noteikumu 7.punktu.

8. Izslēgt noteikumu 8.1. un 8.2.apakšpunktos vārdu "telpiskai".

9. Izteikt noteikumu IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV

Nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās fiziskām un juridiskām personām

12. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās:

Preču grupa

Ls dienā

Ls nedēļā*

Ls mēnesī**

12.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:

0,30

1,50

5,-

12.1.1. augkopības produkti un biškopības produkti
12.1.2. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi
12.2. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi
12.3. saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās)

1,-

5,-

15,-

12.4. skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās)

3,-

15,-

45,-

12.5. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi

0,30

1,50

5,-

13. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās, tirgojot pārtikas preces:

Preču grupa

Ls dienā

Ls mēnesī

13.1. pašu ražotās

3,-

45,-
13.2. rūpnieciski ražotās

4,-

60,-
13.3. savvaļas ogas, augļi, rieksti un sēnes

1,-

15,-
13.4. bezalkoholiskie dzērieni

2,-

30,-

14. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās, tirgojot nepārtikas preces:

Preču grupa

Ls dienā

Ls mēnesī

14.1. pašu ražotās

3,-

45,-
14.2. rūpnieciski ražotās

5,-

75,-
14.3. iepirktie ziedi

5,-

75,-
14.4. pašu audzēti ziedi

1,-

15,-

15. Nodevas likme par sezonas tirdzniecību publiskās tirdzniecības vietās:

Preču grupa

Ls mēnesī

15.1. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums

20,-

15.2. alus, sidrs

50,-

15.3. citi alkoholiskie dzērieni

100,-

16. Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā, tirgojot alkoholiskos dzērienus - Ls 10,-.

17. Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās, sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus - Ls 5,-.

18. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

19. Nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās nemaksā, ja:

19.1. tirdzniecība notiek privāto personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes, izņemot valsts un pašvaldības zemi;

19.2. pasākuma, kura laikā notiek ielu tirdzniecība, organizators ir Jelgavas pilsētas pašvaldība vai pašvaldības iestāde;

19.3. par pasākuma rīkošanu ir noslēgts sadarbības līgums ar Jelgavas pilsētas pašvaldību;

19.4. I un II grupas invalīdi, maznodrošinātas personas, kuras tirgo pašu izgatavotus amatniecības darinājumus un mākslas priekšmetus, pašu ražotu lauksaimniecības vai savvaļā ievāktu produkciju."

10. Izteikt noteikumu 20.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo vai ražošanas ēku būvniecībai Ls 300,-";

11. Papildināt noteikumus ar jaunu 20.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.6. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo vai ražošanas ēku pārplānojumiem, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai, nojaukšanai Ls 100,-";

12. Papildināt noteikumus ar jaunu 20.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.7. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo vai ražošanas ēku palīgēku būvniecībai Ls 50-,";

13. Papildināt noteikumus ar jaunu 20.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.8. daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku (atsevišķu ēku daļu vai telpu grupu) pārplānojumiem komercdarbībai Ls 150,-";

14. Noteikumu 28.1.4.apakšpunktā vārdu "inženierizbūvju" aizstāt ar vārdu "inženierbūvju".

15. Noteikumu 28.3.apakšpunktā izslēgt vārdus "iesniegšanu Zemesgrāmatu nodaļai".

16. Izslēgt noteikumu 28.5. un 28.6.apakšpunktu.

17. Izteikt noteikumu 31.punktu šādā redakcijā:

"31. No nodevas atbrīvo:

31.1. piemiņas pasākuma organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam;

31.2. labdarības pasākumus;

31.3. ja pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšJelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.12-20 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"" (turpmāk - noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9., 10.punktu un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 6., 7., 9., 12., 14., 15. un 16.¹ punktu.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi paredz atsevišķu nodevu apmēru izmaiņas un atsevišķu nodevu apmēru izslēgšanu no saistošajiem noteikumiem. Noteikumu aktualizēšana attiecībā uz atsevišķām pozīcijām ir nepieciešama sakarā ar jauniem Jelgavas pilsētas pašvaldības 26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-4 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās" un Jelgavas pilsētas pašvaldības 26.04.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika". Arīdzan ir veikti grozījumi sadaļā par būvatļaujas saņemšanu sakarā ar būvobjektu būvniecības apjoma samazināšanos un sakarā ar to, ka lielākoties ienāk būvniecības pieteikumi sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo vai ražošanas ēku pārplānojumiem, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai, nojaukšanai, palīgēku būvniecībai un šajās kategorijās būvdarbu apjomi nav tik lieli, uzskatām, ka līdz šim noteiktā vienotā summa šīs kategorijas ēkām Ls 300,- par būvatļauju ir neadekvāta un jāievieš diferenciācija.

Savukārt atsevišķu nodevu apmēru izslēgšana no saistošajiem noteikumiem ir nepieciešama, jo to apmēru regulē Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumi Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Nav būtiskas ietekmes uz budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumu pieņemšana neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav būtiskas ietekmes uz administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12-20Pieņemts: 23.08.2012.Stājas spēkā: 13.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 12.09.2012. OP numurs: 2012/144.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
251402
13.09.2012
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)