Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/3

Carnikavā 2011. gada 26. janvārī
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 26. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 6. punktu un 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) veicina Carnikavas novada (turpmāk – novads) iedzīvotāju sportu un piešķir finansiālo atbalstu dalībai sporta sacensībās un sporta sacensību organizēšanai (turpmāk – finansiālais atbalsts), piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk – naudas balvas), kā arī finansiālā atbalsta un naudas balvas pretendenta un saņēmēja pienākumus un tiesības.

2. Tiesības pretendēt uz domes finansiālo atbalstu ir:

2.1. Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām, kuru pamatdarbības vieta ir novada administratīvajā teritorijā, vai fiziskām personām, kuras nodrošina sporta aktivitātes ne mazāk kā 5 (pieciem) novada administratīvajā teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem;

2.2. individuālajiem sportistiem, kuri novada administratīvajā teritorijā deklarējuši savu dzīvesvietu;

2.3. sportistu komandām, kuras pārstāv novadu un kurās ne mazāk kā puse no dalībnieku skaita ir fiziskās personas, kuras novada administratīvajā teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu.

3. Naudas balvas piešķir, lai godinātu sportistus par izciliem sasniegumiem sportā.

II. Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās un sagatavošanās tām

4. Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās individuālajiem sportistiem un sportistu komandām paredzēts: transporta izdevumiem, dalības maksai, treniņnometnēm, telpu nomai, apdrošināšanai un citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem.

5. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta sacensībās, novada pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) jāiesniedz:

5.1. rakstisks iesniegums (1. pielikums), kurā norāda:

5.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus, vai fiziskas personas vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi;

5.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:

5.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku deklarētās dzīvesvietas adreses,

5.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērķi, mērogu, norises vietu, laiku;

5.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību izdevumu tāmi un sacensību nolikumu;

5.2. iesniegumam jāpievieno dokumentus, kas apliecina noteikumu 6. punktā minētos sasniegumus sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā (gadījumā, ja dokumenti jau pievienoti iepriekšējam finansiālā atbalsta pieprasījumam, tos pretendentam atkārtoti nav jāiesniedz);

5.3. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā.

6. Finansiālais atbalsts individuālajiem sportistiem kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:

6.1. līdz Ls 100 (viens simts lati) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi Latvijas reģionu nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 3. vietai;

6.2. līdz Ls 300 (trīs simti lati) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi valsts nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 6. vietai;

6.3. līdz Ls 800 (astoņi simti lati) sportistam, ja viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie valsts (Open) čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas kauss u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 15. vietai.

7. Finansiālais atbalsts sportistu komandai kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts līdz Ls 1200 (viens tūkstotis divi simti lati), izvērtējot sasniegumus sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā un saskaņā ar komandas iesniegto izdevumu tāmi un sacensību nolikumu.

III. Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai

8. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai ir fiziskai vai juridiskai personai, kura novada administratīvajā teritorijā organizē sporta sacensības (turpmāk – sacensību organizators) atbilstoši normatīvajiem aktiem.

9. Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai paredzēts: balvu, reklāmas, apsardzes un mediķu pakalpojumu apmaksai, un citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem.

10. Lai saņemtu finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai, sacensību organizatoram KAC jāiesniedz:

10.1. personas pieteikumu (2. pielikums), kurā norāda:

10.1.1. ziņas par sporta sacensību organizatoru (juridiskas personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai fiziskas personas vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un bankas rekvizītus);

11.1.2. sporta sacensību nosaukumu, mērķi, mērogu, norises vietu, laiku, aptuvenu dalībnieku skaitu;

10.2. pieteikumam pievieno sacensību nolikumu, sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir);

10.3. pieteikumu paraksta sacensību organizētājs, organizētāja pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas pārstāvības tiesības Uzņēmuma reģistrā.

11. Sacensību organizētājam sacensību norises laikā ir jāparedz informācijas nodrošinājums par pašvaldības piešķirto finansējumu (reklāma, informatīvi materiāli u.tml.).

IV. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā

12. Naudas balvu vienu reizi gadā piešķir par augstāko sasniegumu sporta sacensībās, kuras notikušas iepriekšējā gada ietvaros:

12.1. individuālajam sportistam, kura dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā, un sporta komandai, kas atbilst noteikumu 2.3. punktā minētajām prasībām;

12.2. trenerim par vienu viņa trenētā sportista (Latvijas valsts izlases dalībnieka) vai sporta komandas (spēlē Augstākajā līgā) augstāko sasniegumu.

13. Naudas balvu apmērs (pēc nodokļu samaksas):

 

Sacensību mērogs

Naudas balvas (Ls)

Piezīmes

1. vieta

2. vieta

3. vieta

 
13.1.Latvijas valsts (čempionāti, meistarsacīkstes)

80

70

60

 
13.2.Eiropas un starptautiskās

120

100

90

Latvijas valsts izlases dalībniekiem (sākot no 16 gadu vecuma)

14. Naudas balvas par sasniegumiem Pasaules čempionātos var piešķirt šādos apmēros (pēc nodokļu samaksas): līdz Ls 500 (pieci simti lati) vienam sportistam un līdz Ls 1000 (viens tūkstotis lati) vienai komandai.

15. Ja sporta sacensības notiek vairākos posmos, tad naudas balva piešķirama par rezultātu kopvērtējumā vai finālsacensībās.

16. Naudas balvu trenerim piešķir 100 % (simts procenti) apmērā no naudas balvas, kas piešķirta vienam viņa trenētajam individuālajam sportistam vai sporta komandai par augstāko sasniegumu, un trenera tiesības strādāt attiecīgajā sporta jomā apliecina normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas izdots dokuments.

17. Lai saņemtu naudas balvu, juridiskā persona, treneris, individuālais sportists vai sporta komandas pārstāvis līdz kārtējā gada 30. (trīsdesmitajam) decembrim iesniedz KAC rakstisku iesniegumu atbilstoši noteikumu 5. punktam (3. pielikums).

V. Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts un naudas balvas

18. Iesniegumu vai pieteikumu (turpmāk – iesniegums) finansiālā atbalsta un naudas balvas saņemšanai un tam pievienotos dokumentus izskata un, pamatojoties uz noteikumiem, izvērtē domes Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja (turpmāk – IKS komiteja) saskaņā ar tās rīcībā esošiem dokumentiem.

19. IKS komitejai ir tiesības:

19.1. pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildu informāciju;

19.2. neizskatīt iesniegumu pēc būtības un sniegt par to rakstisku atbildi, kuru pretendents var apstrīdēt domē, iesniedzējam, ja:

19.2.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav pievienoti dokumenti atbilstoši šiem noteikumiem;

19.2.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas;

19.2.3. finansiālā atbalsta saņēmējs vai naudas balvas pretendents nav ievērojis noteikumu VI nodaļas noteikumus.

20. Finansiālo atbalstu un naudas balvas piešķir no novada pašvaldības kārtējā gada budžeta sadaļā "Sporta un mākslas finansiālais atbalsts" paredzētajiem līdzekļiem.

21. Dome šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, ievērojot IKS komitejas atzinumu, pieņem lēmumu piešķirt vai nepiešķirt finansiālo atbalstu.

22. Dome lēmumu par naudas balvu piešķiršanu pieņem katra gada februāra kārtējā sēdē.

23. Pēc domes lēmuma pieņemšanas finansiālais atbalsts vai naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto juridiskās vai fiziskās personas bankas kontu vai izmaksāta VAS "Latvijas pasts" Carnikavas nodaļā (turpmāk – pasts).

VI. Finansiālā atbalsta saņēmēja un naudas balvas pretendenta pienākumi un tiesības

Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par piešķirtajiem līdzekļiem ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc sacensību dienas un piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas, iesniedzot novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā finanšu atskaiti (4. pielikums) un attaisnojuma dokumentus.

24. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās vai sporta sacensības nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no notikušo vai plānoto sacensību dienas jāieskaita atpakaļ pašvaldības administrācijas bankas kontā.

25. Finansiālā atbalsta saņēmējam vai naudas balvas pretendentam ir jāstartē sporta sacensībās kā novada pārstāvim, ja novads attiecīgajās sporta sacensībās ir dalībnieks.

26. Finansiālā atbalsta pretendentam ir tiesības, līdz 10. decembrim iesniedzot KAC atskaiti par sasniegumiem sportā iepriekšējā gadā, iesniegt arī rakstisku informāciju par plānotām sporta sacensībām, dalībniekiem un izdevumiem, ar lūgumu paredzēt nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.

VII. Noslēguma jautājumi

27. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Carnikavas novada domes 19.11.2008. saistošie noteikumi "Par Carnikavas pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām" (protokols Nr. 23, 21. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
1. pielikums
Carnikavas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/3
"Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām
"

2. pielikums
Carnikavas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/3
"Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām
"


3. pielikums
Carnikavas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/3
"Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām
"

 

 

Pielikums 3. pielikumam
Carnikavas novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. CND/SN/2011/3
"Saistošie noteikumi par Carnikavas
novada iedzīvotāju sporta finansiālo
atbalstu un naudas balvām
"

4. pielikums
Carnikavas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/3
"Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām
"

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/3 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām"
paskaidrojuma raksts Nr. CND/SN/2011/3-1

Carnikavā 2011. gada 26. janvārī

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. spēkā esošie saistošie noteikumi paredz finansiālā atbalsta pretendenta reģistrēšanos attiecīgā sporta veida organizācijā (piem., federācijā, asociācijā, biedrībā), noteic sporta sasniegumu dažāda mēroga sporta sacensībās, tostarp Rīgas rajona mērogā, sporta sasniegumu izvērtēšanu trīs gadu periodā, bet nenoteic individuālajiem kalendārā gada ietvaros piešķiramā atbalsta maksimāli pieļaujamo apmēru, kas kopumā nepietiekami veicina novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, tādēļ problēmu risināšanai, ņemot vērā lietderības apsvērumus, nepieciešams ieviest papildus regulējumu, nosakot plašāku sporta finansiālā atbalsta pretendentu loku un finansiālā atbalsta apmēra diferenciāciju, izdodot saistošos noteikumus (turpmāk – noteikumi) jaunā redakcijā;

1.2. pastāvošais tiesiskais regulējums:

• likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts noteic pašvaldību autonomo funkciju veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

• likuma "Par pašvaldībām" 12. pants paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

No pastāvošā tiesiskā regulējuma būtības izriet, ka Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pašvaldības kompetencei ir tiesīga izdot noteikumus par novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanu, tostarp sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības novada administratīvajā teritorijā;

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. domes pilnvarojums izstrādāt noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas, kas paredz, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi;

2.2. noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošinot tam finansiālu atbalstu;

2.3. noteikumu projekta būtība ir sasniegt to izdošanas mērķi, izpildot projekta galvenos nosacījumus: nosakot individuālajiem sportistiem kalendārā gada ietvaros piešķiramā atbalsta maksimāli pieļaujamo apmēru, finansiālā atbalsta apmēra diferenciāciju; apstiprinot finansiālā atbalsta un naudas balvas pretendentu iesniegumu formas, lai atvieglotu privātpersonām veicamās administratīvās procedūras finansiālā atbalsta pieprasīšanai;

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. noteikumu projekts paredz piešķirt sporta finansiālo atbalstu un naudas balvas no novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, tādēļ noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības kārtējā gada budžetu tā sadaļā "Sporta un mākslas finansiālais atbalsts" noteiktajā apmērā;

3.2. noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci;

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir privātpersonas – fiziskas un juridiskās personas, kuras piedalās vai vēlas piedalīties sporta aktivitātēs kā individuālie sportisti vai sporta organizatori un kuras sporta aktivitāšu realizācijai izmanto vai plāno izmantot pašvaldības piešķirto finansiālo atbalstu;

4.2. noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupas, jo to ieviešanai novada administratīvajā teritorijā vienlaikus tiek plānota labvēlīga ietekme gan uz iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, gan sporta attīstības veicināšanu;

4.3. noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas iespējas saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu sporta aktivitāšu realizācijai, veicinās veselīgu dzīvesveidu un paaugstinās novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinās ar informācijas (par sporta finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību, tā apmēru un piešķiršanas kritērijiem pamatotību) iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu, uzlabos sabiedrības informētību par pašvaldības autonomo funkciju un uzdevumu īstenošanu;

4.4. noteikumu īstenošanai netiek prognozēta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā, sekmējot saimniecisko darbību un veicinot nodarbinātību;

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. institūcijas, kurās privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir:

• dome, kā institūcija, kura pieņem lēmumu par noteikumu izdošanu,

• Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja – kā institūcija, kas nodrošina privātpersonas pieteikuma izskatīšanu un jautājuma sagatavošanu lēmuma pieņemšanai domes sēdē, izvērtējot privātpersonas tiesības saņemt pieprasīto finansiālo atbalstu un sniedzot pamatojumu konkrēta atbalsta apmēra noteikšanai, kā arī savas kompetences ietvaros ir tiesīga kontrolēt noteikumu piemērošanu;

5.2. noteikumu projekts uzlabos administratīvās procedūras, vienkāršojot privātpersonām līdzšinējo kārtību un veicamās darbības dokumentu iesniegšanai finansiālā atbalsta pieprasīšanai;

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem – novada iedzīvotājiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, priekšlikumus paredzēts iekļaut noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: CND/SN/2011/3Pieņemts: 26.01.2011.Stājas spēkā: 01.03.2011.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Apkārtraksts, 143, 28.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
251311
01.03.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)