Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.596

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 26.§)
Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Engures ezers" (turpmāk – dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu, tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

2. Dabas parks izveidots, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem (jo īpaši – ezeriem ar mieturaļģu augāju, mežainām piejūras kāpām, kaļķainiem zāļu purviem, kaļķainiem zāļu purviem ar dižo aslapi, piejūras zālājiem) un aizsargājamām sugām, kā arī lai nodrošinātu ūdensputnu un to dzīvotņu aizsardzību un saglabātu Engures ezeru kā starptautiskas nozīmes mitrāju un Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgu vietu.

3. Dabas parka platība ir 12 579 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Visā dabas parka teritorijā valsts autoceļi to zemes nodalījuma joslas platumā ir noteikti kā neitrālā zona.

5. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

6. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

6.1. regulējamā režīma zona;

6.2. dabas lieguma zona;

6.3. dabas parka zona;

6.4. neitrālā zona.

7. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8. Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.13.1., 9.14., 16.4., 18.10. un 30.8.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā

9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot atkritumu poligonus;

9.2. izmantot citzemju sugas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā;

9.3. lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus mežaudzēs, izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai;

9.4. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus komersantu, māju un pašvaldību ceļiem, kā arī šo noteikumu 1.pielikumā norādītajiem valsts autoceļiem, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

9.5. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

9.6. dedzināt sausās zāles un niedru platības, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

9.7. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju, pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās virzienā no lauka atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga) uz krūmāju vai mežu;

9.8. nosusināt purvus un mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs;

9.9. veikt darbības, kas veicina augsnes erozijas attīstību. Šis aizliegums neattiecas uz augsnes sagatavošanu lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām;

9.10. cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla pārsniedz 60 centimetrus, izņemot bīstamos kokus (kokus, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus);

9.11. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

9.12. veikt zemūdens medības;

9.13. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

9.13.1. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus);

9.13.2. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kā arī nometnes, kurās piedalās vairāk par 60 cilvēkiem, izņemot pasākumus un nometnes, kas tiek organizētas šim nolūkam paredzētās un speciāli ierīkotās vietās;

9.13.3. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus ārpus valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem, rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī ārpus telpām rīkot Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības;

9.14. būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, kā arī veikt to rekonstrukciju un renovāciju, izņemot gadījumus, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, lai:

9.14.1. novērstu teritoriju applūšanu ārpus dabas parka vai līdz šim neapplūdušu teritoriju applūšanu dabas parkā;

9.14.2. atjaunotu upju dabisko tecējumu un ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģisko režīmu;

9.14.3. nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumu veikšanu;

9.14.4. atjaunotu zivju migrācijas ceļus;

9.14.5. īstenotu darbību, kura nav aizliegta ar šiem noteikumiem un nav pretrunā ar dabas parka izveidošanas mērķiem.

10. Meža zemēs aizliegts:

10.1. veikt mežsaimniecisko darbību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā no 15.marta līdz 30.septembrim un ārpus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:

10.1.1. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

10.1.2. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

10.1.3. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

10.1.4. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora;

10.1.5. jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 metriem, bet lapu kokiem – līdz vienam metram;

10.2. iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un sēnes, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;

10.3. ierīkot sietveida nožogojumus, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai un uzturēšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

11. Lai nodrošinātu ligzdojošo un migrējošo ūdensputnu aizsardzību, Engures ezerā ir ierobežota kuģošanas līdzekļu izmantošana. Engures ezerā ir atļauts iebraukt tikai ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētiem kuģošanas līdzekļiem:

11.1. zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru īpašums robežojas ar Engures ezeru, ar vienu reģistrētu kuģošanas līdzekli no katra īpašuma;

11.2. no pašvaldību noteiktām vietām, kuras saskaņotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

12. Engures ezerā aizliegts braukt ar kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī uz pilnvarotajām personām, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tai skaitā zvejas kontroli, kā arī – ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju – īstenojot dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus un zinātniskos pētījumus.

13. Engures ezerā aizliegts pārvietoties ar ūdens motocikliem.

14. Dabas parka teritorijā var noteikt aizliegumus un ierobežojumus ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti.

III. Regulējamā režīma zona

15. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu ūdensputnu un īpaši aizsargājamo plēsīgo putnu sugu netraucētu ligzdošanu, spalvu maiņu, barošanos un patvērumu medību laikā, kā arī lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

16. Regulējamā režīma zonā aizliegts:

16.1. veikt saimniecisko un cita veida darbību, izņemot šādas darbības:

16.1.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontroli;

16.1.2. ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu īstenošanu, kā arī glābšanas un meklēšanas darbus;

16.1.3. zemledus rūpniecisko zveju un zemledus amatierzveju–makšķerēšanu;

16.1.4. niedru pļaušanu un dedzināšanu, kuras veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuru ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

16.1.5. medības no 15.augusta līdz 31.janvārim;

16.1.6. teritorijas uzraudzības pasākumu un zinātnisko pētījumu veikšanu (atļauts pārvietoties ar kuģošanas līdzekļiem, ja tas nepieciešams minēto pasākumu un zinātnisko pētījumu veikšanai);

16.1.7. vides monitoringu, nacionālo meža monitoringu un meža inventarizāciju;

16.1.8. savvaļas sēņu, augu un to produktu ievākšanu un iegūšanu personiskām vajadzībām, neizmantojot speciālas vākšanas palīgierīces un nebojājot zemsedzi;

16.2. uzturēties Engures ezerā no 1.marta līdz ezera aizsalšanai, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

16.3. medīt ūdensputnus;

16.4. veikt ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamos pasākumus bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas.

IV. Dabas lieguma zona

17. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo augu un putnu sugu un to dzīvotņu aizsardzību, kā arī nodrošinātu Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu (piemēram, ezeru ar mieturaļģu augāju, kaļķainu zāļu purvu, kaļķainu zāļu purvu ar dižo aslapi) aizsardzību.

18. Dabas lieguma zonā aizliegts:

18.1. lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus Engures ezera piekrastē 300 metru platā joslā;

18.2. uzart vai kultivēt pļavas Engures ezera piekrastē 300 metru platā joslā;

18.3. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

18.4. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

18.5. uzstādīt vēja elektrostacijas;

18.6. veikt galveno cirti un rekonstruktīvo cirti;

18.7. atzarot augošus kokus mežaudzēs. Šis aizlieguma neattiecas uz atzarošanu skatu vietu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošības nodrošināšanai uz ceļiem;

18.8. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

18.8.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus;

18.8.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus;

18.8.3. apšu audzēm – 30 gadus;

18.9. Engures ezerā:

18.9.1. braukt ar kaitbordiem un vējdēļiem;

18.9.2. makšķerēt no laivas no 1.marta līdz trešajai jūnija sestdienai;

18.10. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:

18.10.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai;

18.10.2. ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju rekonstrukcijai, ja tiek mainīts trases platums un novietojums;

18.10.3. publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu ierīkošanai;

18.10.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanai vai piestātņu ierīkošanai;

18.11. piebarot savvaļas sugu dzīvniekus un meža zemēs novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus, izņemot laikposmu no 1.decembra līdz 31.martam pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes;

18.12. meža zemēs ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

18.13. ierīkot mežsaimniecības (komersantu) ceļus.

19. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

20. Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

21. Lai novērstu apdraudējumu dabas parka apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

22. Dabas lieguma zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, kritalu un svaigi vēja gāztu koku, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujama svaigi vēja gāztu ošu un egļu izvākšana, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru.

23. Sausos kokus un kritalas šo noteikumu 22.punktā minētajā apjomā, kā arī nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

24. Uz mežaudzēm, kurās meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādu bojājumu dēļ mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu un bojātie, gāztie, lauztie, sausie koki un kritalas netiek izvākti, neattiecina meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas prasības.

25. Kopšanas cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 15 augtspējīgus ekoloģiskos kokus, vispirms saglabājot resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, melnalkšņus un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.

26. Engures ezerā dabas lieguma zonā atļauts medīt ūdensputnus no sezonas atklāšanas līdz 15.septembrim – no plkst.16.00 sestdienās līdz plkst.12.00 svētdienās, bet no 16.septembra līdz sezonas slēgšanai – katru dienu.

27. Lai nodrošinātu ūdensputnu netraucētu ligzdošanu un spalvu maiņu, dabas lieguma zonā ūdensputnu koloniju vietās ir noteikts sezonas liegums, kura robežas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā. Dabas aizsardzības pārvalde dabas lieguma zonā var noteikt papildu sezonas liegumu, ņemot vērā izveidojušās ūdensputnu koloniju vietas. Dabas aizsardzības pārvalde lēmumu paziņo, publicējot to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot informāciju par pieņemto lēmumu tās administratīvās teritorijas informatīvajam izdevumam, kurā atrodas attiecīgie ūdeņi.

28. Sezonas liegumā aizliegts uzturēties no 16.aprīļa līdz 10.augustam, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams Engures ezera uzraudzībai, zinātnisko pētījumu veikšanai un īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu veikšanai.

V. Dabas parka zona

29. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības sabiedrības izglītošanai un atpūtai dabas parkā, kā arī lai samazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz dabas lieguma zonu.

30. Dabas parka zonā aizliegts:

30.1. uzart vai kultivēt Mērsraga pļavas, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā, kā arī lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus Mērsraga pļavās;

30.2. medīt (tai skaitā ūdensputnus) Mērsraga pļavās;

30.3. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

30.4. uzstādīt vēja elektrostacijas;

30.5. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

30.6. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

30.7. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

30.7.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot stāvošus sausus kokus;

30.7.2. veidot mežaudzē atvērumus, kas lielāki par 0,1 ha, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams pievešanas ceļu veidošanai;

30.8. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas dabas parka zonā piebarot savvaļas sugu dzīvniekus un meža zemēs novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus, kā arī ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

30.9. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:

30.9.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai;

30.9.2. ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju rekonstrukcijai, ja tiek mainīts trases platums un novietojums;

30.9.3. publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu ierīkošanai.

31. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja meža zemēs katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – nav mazāka par trim hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

32. Dabas parka zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, kritalu un svaigi vēja gāztu koku, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujama svaigi vēja gāztu ošu un egļu izvākšana, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru.

33. Sausos kokus un kritalas šo noteikumu 31.punktā minētajā apjomā, kā arī nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

34. Galvenajā un kopšanas cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 15 augtspējīgus ekoloģiskos kokus, vispirms saglabājot resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, melnalkšņus un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.

35. Uz mežaudzēm, kurās meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādu bojājumu dēļ mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu un bojātie, gāztie, lauztie, sausie koki un kritalas netiek izvākti, neattiecina meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas prasības.

VI. Neitrālā zona

36. Neitrālā zona izveidota, lai saglabātu piekrastes zvejniekciemiem raksturīgo kultūrvēsturisko ainavu, nodrošinātu to saimniecisko darbību un attīstību, ilgtspējīgi izmantojot vietējos dabas resursus, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.

37. Neitrālajā zonā aizliegts uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru darba rata diametrs ir lielāks par pieciem metriem vai augstākais punkts pārsniedz 30 metru augstumu.

VII. Dabas pieminekļi

38. Dabas parkā esošie dabas pieminekļi – aizsargājamie koki – ir vietējo un citzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem izmēriem) un teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).

39. Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts:

39.1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts aizsargājamais koks vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;

39.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

39.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koka barošanās režīmu;

39.4. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

39.5. iznīcināt dabisko zemsedzi;

39.6. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas apdzīvotā vietā, ir pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku rekonstrukcija.

40. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

41. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām, ir atļauta to izciršana kopšanas vai citā cirtē aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām).

42. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

VIII. Noslēguma jautājums

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.268 "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 64.nr.; 2009, 41.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.596
Dabas parka "Engures ezers" funkcionālo zonu un sezonas lieguma shēma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.596
Dabas parka "Engures ezers" funkcionālo zonu un sezonas lieguma robežu apraksts

I. Regulējamā režīma zona

1. Regulējamā režīma zonas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkts

x koordināta

y koordināta

1.1.

1

345138

443913

1.2.

2

345111

448322

1.3.

3

345086

448325

1.4.

4

345043

448320

1.5.

5

345030

448316

1.6.

6

344992

448313

1.7.

7

344984

448315

1.8.

8

344967

448320

1.9.

9

344923

448343

1.10.

10

344895

448350

1.11.

11

344862

448351

1.12.

12

344780

448368

1.13.

13

344762

448368

1.14.

14

344716

448376

1.15.

15

344648

448366

1.16.

16

344590

448368

1.17.

17

344553

448363

1.18.

18

344536

448365

1.19.

19

344482

448356

1.20.

20

344457

448350

1.21.

21

344373

448324

1.22.

22

344304

448322

1.23.

23

344300

448323

1.24.

24

344283

448318

1.25.

25

344273

448317

1.26.

26

344249

448310

1.27.

27

344239

448309

1.28.

28

344219

448300

1.29.

29

344215

448300

1.30.

30

344202

448295

1.31.

31

344179

448283

1.32.

32

344157

448275

1.33.

33

344142

448267

1.34.

34

344127

448262

1.35.

35

344094

448247

1.36.

36

344045

448235

1.37.

37

344013

448233

1.38.

38

343990

448235

1.39.

39

343971

448240

1.40.

40

343965

448241

1.41.

41

343930

448246

1.42.

42

343912

448250

1.43.

43

343887

448259

1.44.

44

343865

448263

1.45.

45

343824

448279

1.46.

46

343773

448293

1.47.

47

343733

448312

1.48.

48

343697

448326

1.49.

49

343677

448338

1.50.

50

343651

448345

1.51.

51

343627

448354

1.52.

52

343592

448371

1.53.

53

343582

448374

1.54.

54

343572

448375

1.55.

55

343563

448382

1.56.

56

343550

448388

1.57.

57

343509

448397

1.58.

58

343478

448401

1.59.

59

343456

448391

1.60.

60

343426

448369

1.61.

61

343414

448361

1.62.

62

343390

448338

1.63.

63

343382

448335

1.64.

64

343352

448306

1.65.

65

343328

448289

1.66.

66

343272

448255

1.67.

67

343257

448242

1.68.

68

343216

448201

1.69.

69

343193

448182

1.70.

70

343165

448181

1.71.

71

343143

448185

1.72.

72

343104

448188

1.73.

73

343090

448186

1.74.

74

343066

448179

1.75.

75

343050

448172

1.76.

76

343044

448166

1.77.

77

343031

448149

1.78.

78

343026

448144

1.79.

79

342997

448145

1.80.

80

342992

448142

1.81.

81

342986

448136

1.82.

82

342967

448112

1.83.

83

342954

448098

1.84.

84

342935

448093

1.85.

85

342900

448094

1.86.

86

342876

448085

1.87.

87

342826

448049

1.88.

88

342787

448026

1.89.

89

342757

448007

1.90.

90

342728

447981

1.91.

91

342705

447971

1.92.

92

342637

447952

1.93.

93

342630

447946

1.94.

94

342627

447944

1.95.

95

342622

447941

1.96.

96

342612

447934

1.97.

97

342608

447932

1.98.

98

342596

447927

1.99.

99

342583

447923

1.100.

100

342567

447922

1.101.

101

342563

447922

1.102.

102

342557

447923

1.103.

103

342544

447923

1.104.

104

342522

447923

1.105.

105

342514

447921

1.106.

106

342504

447916

1.107.

107

342497

447916

1.108.

108

342497

447916

1.109.

109

342492

447917

1.110.

110

342483

447919

1.111.

111

342476

447920

1.112.

112

342452

447919

1.113.

113

342421

447919

1.114.

114

342251

447900

1.115.

115

342173

447907

1.116.

116

342099

447906

1.117.

117

342073

447901

1.118.

118

342060

447901

1.119.

119

342019

447909

1.120.

120

341988

447911

1.121.

121

341963

447916

1.122.

122

341940

447913

1.123.

123

341910

447918

1.124.

124

341429

446992

1.125.

125

341411

447014

1.126.

126

341398

447029

1.127.

127

341378

447029

1.128.

128

341361

447010

1.129.

129

341360

446982

1.130.

130

341347

446975

1.131.

131

341331

446972

1.132.

132

341311

446982

1.133.

133

341291

446994

1.134.

134

341270

447000

1.135.

135

341252

446995

1.136.

136

341235

446994

1.137.

137

341213

446976

1.138.

138

341200

446955

1.139.

139

341195

446937

1.140.

140

341154

446877

1.141.

141

341151

446854

1.142.

142

341114

446831

1.143.

143

341102

446818

1.144.

144

341106

446793

1.145.

145

341091

446786

1.146.

146

341066

446792

1.147.

147

341030

446818

1.148.

148

341016

446825

1.149.

149

340994

446824

1.150.

150

340974

446821

1.151.

151

340933

446843

1.152.

152

340919

446856

1.153.

153

340916

446873

1.154.

154

340908

446882

1.155.

155

340890

446888

1.156.

156

340871

446891

1.157.

157

340849

446898

1.158.

158

340840

446915

1.159.

159

340834

446933

1.160.

160

340809

446942

1.161.

161

340790

446943

1.162.

162

340770

446954

1.163.

163

340751

446971

1.164.

164

340725

447132

1.165.

165

340713

447144

1.166.

166

340704

447164

1.167.

167

340690

447223

1.168.

168

340679

447240

1.169.

169

340669

447248

1.170.

170

340659

447268

1.171.

171

340613

447283

1.172.

172

340597

447293

1.173.

173

340569

447297

1.174.

174

340511

447303

1.175.

175

340496

447312

1.176.

176

340496

447329

1.177.

177

340488

447342

1.178.

178

340473

447349

1.179.

179

340465

447360

1.180.

180

340458

447383

1.181.

181

340458

447392

1.182.

182

340451

447401

1.183.

183

340461

447408

1.184.

184

340472

447413

1.185.

185

340473

447419

1.186.

186

340478

447426

1.187.

187

340487

447432

1.188.

188

340499

447438

1.189.

189

340502

447443

1.190.

190

340517

447453

1.191.

191

340533

447457

1.192.

192

340540

447460

1.193.

193

340543

447464

1.194.

194

340545

447472

1.195.

195

340545

447481

1.196.

196

340554

447488

1.197.

197

340569

447493

1.198.

198

340573

447497

1.199.

199

340573

447503

1.200.

200

340576

447508

1.201.

201

340584

447512

1.202.

202

340591

447518

1.203.

203

340601

447513

1.204.

204

340609

447509

1.205.

205

340619

447506

1.206.

206

340628

447507

1.207.

207

340636

447509

1.208.

208

340652

447510

1.209.

209

340666

447512

1.210.

210

340684

447529

1.211.

211

340692

447540

1.212.

212

340701

447548

1.213.

213

340724

447557

1.214.

214

340737

447558

1.215.

215

340750

447557

1.216.

216

340767

447574

1.217.

217

340792

447612

1.218.

218

340800

447623

1.219.

219

340812

447631

1.220.

220

340827

447637

1.221.

221

340840

447648

1.222.

222

340847

447657

1.223.

223

340855

447668

1.224.

224

340867

447672

1.225.

225

340870

447683

1.226.

226

340869

447697

1.227.

227

340874

447709

1.228.

228

340888

447719

1.229.

229

340892

447736

1.230.

230

340885

447744

1.231.

231

340871

447755

1.232.

232

340875

447768

1.233.

233

340895

447775

1.234.

234

340910

447777

1.235.

235

340928

447763

1.236.

236

340941

447769

1.237.

237

340963

447781

1.238.

238

340972

447801

1.239.

239

340964

447818

1.240.

240

340961

447835

1.241.

241

340963

447857

1.242.

242

340959

447874

1.243.

243

340952

447889

1.244.

244

340918

447907

1.245.

245

340911

447933

1.246.

246

340913

447958

1.247.

247

340911

447986

1.248.

248

340900

448005

1.249.

249

340883

448006

1.250.

250

340873

448018

1.251.

251

340862

448038

1.252.

252

340832

448057

1.253.

253

340810

448060

1.254.

254

340790

448064

1.255.

255

340756

448073

1.256.

256

340724

448069

1.257.

257

340702

448054

1.258.

258

340681

448039

1.259.

259

340666

448030

1.260.

260

340657

448036

1.261.

261

340665

448052

1.262.

262

340672

448072

1.263.

263

340654

448084

1.264.

264

340634

448086

1.265.

265

340612

448086

1.266.

266

340605

448098

1.267.

267

340611

448120

1.268.

268

340614

448137

1.269.

269

340607

448172

1.270.

270

340610

448195

1.271.

271

340605

448208

1.272.

272

340594

448216

1.273.

273

340581

448222

1.274.

274

340576

448235

1.275.

275

340550

448249

1.276.

276

340544

448269

1.277.

277

340534

448289

1.278.

278

340519

448301

1.279.

279

340503

448304

1.280.

280

340488

448301

1.281.

281

340471

448301

1.282.

282

340386

448339

1.283.

283

339260

447188

1.284.

284

339648

446964

1.285.

285

339664

446984

1.286.

286

339709

446954

1.287.

287

339682

446930

1.288.

288

339681

446926

1.289.

289

339669

446908

1.290.

290

339799

446795

1.291.

291

340010

446806

1.292.

292

340003

446801

1.293.

293

340039

446029

1.294.

294

340042

446007

1.295.

295

340041

445983

1.296.

296

340077

445243

1.297.

297

340083

445255

1.298.

298

340096

445250

1.299.

299

340240

445176

1.300.

300

340234

445164

1.301.

301

340341

445169

1.302.

302

340610

445180

1.303.

303

340804

445426

1.304.

304

340987

445689

1.305.

305

341152

445519

1.306.

306

341342

445328

1.307.

307

341525

445165

1.308.

308

341835

445483

1.309.

309

342072

445365

1.310.

310

341925

445200

1.311.

311

342178

444716

1.312.

312

341846

444463

1.313.

313

342032

444220

1.314.

314

342046

444203

1.315.

315

342122

444044

1.316.

316

342208

444092

1.317.

317

342227

444067

1.318.

318

342253

444047

1.319.

319

342263

444044

1.320.

320

342274

444045

1.321.

321

342284

444044

1.322.

322

342294

444050

1.323.

323

342305

444067

1.324.

324

342312

444086

1.325.

325

342317

444091

1.326.

326

342319

444090

1.327.

327

342324

444096

1.328.

328

342387

444145

1.329.

329

342434

444142

1.330.

330

342426

444094

1.331.

331

342384

444037

1.332.

332

342368

444011

1.333.

333

342355

443984

1.334.

334

342346

443955

1.335.

335

342344

443942

1.336.

336

342453

443936

1.337.

337

342422

443844

1.338.

338

342516

443841

1.339.

339

342807

443825

1.340.

340

342784

443789

1.341.

341

343280

443721

1.342.

342

343288

443718

1.343.

343

343651

443671

1.344.

344

343597

443158

1.345.

345

343597

443148

1.346.

346

343577

442955

1.347.

347

343823

442935

1.348.

348

343832

442936

1.349.

349

344157

442910

1.350.

350

344157

442908

1.351.

351

344420

442891

1.352.

352

344420

442922

1.353.

353

344411

443023

1.354.

354

344413

443135

1.355.

355

345036

443171

II. Dabas lieguma zona

2. Dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkts

x koordināta

y koordināta

2.1.

1

355398

445825

2.2.

2

355444

445783

2.3.

3

355678

445284

2.4.

4

355814

444107

2.5.

5

355694

443699

2.6.

6

355478

443499

2.7.

7

355340

443520

2.8.

8

355304

443520

2.9.

9

355224

443533

2.10.

10

355202

443528

2.11.

11

355203

443773

2.12.

12

355068

443800

2.13.

13

354706

443735

2.14.

14

354529

443724

2.15.

15

354520

443719

2.16.

16

354503

443714

2.17.

17

354491

443712

2.18.

18

354458

443713

2.19.

19

354431

443706

2.20.

20

354354

443710

2.21.

21

354331

443704

2.22.

22

354317

443697

2.23.

23

354309

443695

2.24.

24

354286

443697

2.25.

25

354271

443701

2.26.

26

354254

443700

2.27.

27

354218

443705

2.28.

28

354151

443698

2.29.

29

353961

443609

2.30.

30

353952

443619

2.31.

31

353921

443608

2.32.

32

353860

443613

2.33.

33

353815

443600

2.34.

34

353796

443571

2.35.

35

353785

443564

2.36.

36

353755

443563

2.37.

37

353733

443555

2.38.

38

353718

443532

2.39.

39

353703

443521

2.40.

40

353692

443519

2.41.

41

353665

443528

2.42.

42

353646

443521

2.43.

43

353603

443475

2.44.

44

353594

443475

2.45.

45

353585

443479

2.46.

46

353579

443485

2.47.

47

353566

443515

2.48.

48

353554

443510

2.49.

49

353547

443524

2.50.

50

353404

443482

2.51.

51

353335

443452

2.52.

52

353299

443439

2.53.

53

353252

443423

2.54.

54

353219

443418

2.55.

55

353188

443424

2.56.

56

353160

443442

2.57.

57

353137

443450

2.58.

58

353112

443453

2.59.

59

353073

443445

2.60.

60

353056

443434

2.61.

61

353036

443413

2.62.

62

353012

443397

2.63.

63

352973

443391

2.64.

64

352938

443394

2.65.

65

352883

443379

2.66.

66

352870

443378

2.67.

67

352828

443383

2.68.

68

352787

443392

2.69.

69

352767

443384

2.70.

70

352747

443373

2.71.

71

352710

443344

2.72.

72

352675

443312

2.73.

73

352642

443299

2.74.

74

352600

443299

2.75.

75

352558

443305

2.76.

76

352526

443318

2.77.

77

352478

443329

2.78.

78

352453

443330

2.79.

79

352415

443325

2.80.

80

352357

443301

2.81.

81

352312

443292

2.82.

82

352271

443289

2.83.

83

352230

443279

2.84.

84

352159

443247

2.85.

85

352074

443215

2.86.

86

352037

443213

2.87.

87

351921

443220

2.88.

88

351801

443219

2.89.

89

351780

443214

2.90.

90

351737

443196

2.91.

91

351665

443178

2.92.

92

351637

443178

2.93.

93

351600

443179

2.94.

94

351491

443200

2.95.

95

351400

443209

2.96.

96

351283

443196

2.97.

97

351196

443210

2.98.

98

351121

443225

2.99.

99

351067

443265

2.100.

100

350920

443323

2.101.

101

350673

443318

2.102.

102

350557

443395

2.103.

103

350476

443430

2.104.

104

350518

443463

2.105.

105

350392

443542

2.106.

106

350424

443461

2.107.

107

350389

443435

2.108.

108

350214

443568

2.109.

109

350154

443573

2.110.

110

350063

443670

2.111.

111

350052

443672

2.112.

112

350052

443669

2.113.

113

349934

443679

2.114.

114

349865

443680

2.115.

115

349792

443674

2.116.

116

349697

443646

2.117.

117

349672

443644

2.118.

118

349646

443646

2.119.

119

349606

443657

2.120.

120

349566

443666

2.121.

121

349541

443675

2.122.

122

349517

443697

2.123.

123

349502

443717

2.124.

124

349482

443725

2.125.

125

349426

443721

2.126.

126

349385

443739

2.127.

127

349369

443758

2.128.

128

349355

443785

2.129.

129

349337

443812

2.130.

130

349326

443834

2.131.

131

349304

443857

2.132.

132

349293

443866

2.133.

133

349272

443868

2.134.

134

349254

443866

2.135.

135

349205

443844

2.136.

136

349189

443825

2.137.

137

349178

443794

2.138.

138

349178

443784

2.139.

139

349165

443769

2.140.

140

349148

443765

2.141.

141

349122

443763

2.142.

142

349091

443771

2.143.

143

349003

443815

2.144.

144

348994

443821

2.145.

145

348994

443881

2.146.

146

348975

443880

2.147.

147

348958

443882

2.148.

148

348956

443818

2.149.

149

348884

443838

2.150.

150

348865

443839

2.151.

151

348822

443836

2.152.

152

348794

443828

2.153.

153

348754

443811

2.154.

154

348697

443795

2.155.

155

348657

443793

2.156.

156

348611

443800

2.157.

157

348573

443818

2.158.

158

348554

443832

2.159.

159

348528

443876

2.160.

160

348506

443892

2.161.

161

348465

443910

2.162.

162

348445

443921

2.163.

163

348421

443929

2.164.

164

348399

443938

2.165.

165

348385

443957

2.166.

166

348382

443976

2.167.

167

348384

444009

2.168.

168

348380

444037

2.169.

169

348370

444047

2.170.

170

348342

444050

2.171.

171

348311

444048

2.172.

172

348288

444050

2.173.

173

348244

444059

2.174.

174

348221

444065

2.175.

175

348187

444082

2.176.

176

348151

444110

2.177.

177

348125

444135

2.178.

178

348098

444163

2.179.

179

348077

444185

2.180.

180

348031

444218

2.181.

181

348010

444244

2.182.

182

347976

444265

2.183.

183

347955

444271

2.184.

184

347954

444256

2.185.

185

347940

444255

2.186.

186

347911

444259

2.187.

187

347916

444279

2.188.

188

347906

444274

2.189.

189

347897

444257

2.190.

190

347883

444251

2.191.

191

347844

444251

2.192.

192

347825

444229

2.193.

193

347817

444236

2.194.

194

347834

444262

2.195.

195

347823

444260

2.196.

196

347820

444265

2.197.

197

347765

444224

2.198.

198

347709

444187

2.199.

199

347731

444168

2.200.

200

347487

444168

2.201.

201

347441

444170

2.202.

202

347318

444163

2.203.

203

347239

444148

2.204.

204

347166

444129

2.205.

205

347105

444098

2.206.

206

347054

444065

2.207.

207

347008

444053

2.208.

208

346781

444029

2.209.

209

346744

444021

2.210.

210

346717

444013

2.211.

211

346687

443995

2.212.

212

346651

443956

2.213.

213

346614

443922

2.214.

214

346550

443880

2.215.

215

346534

443858

2.216.

216

346515

443792

2.217.

217

346514

443731

2.218.

218

346519

443699

2.219.

219

346582

443578

2.220.

220

346668

443269

2.221.

221

346721

443163

2.222.

222

346773

443100

2.223.

223

346839

443050

2.224.

224

346885

443026

2.225.

225

346921

443013

2.226.

226

346934

443007

2.227.

227

346980

443011

2.228.

228

347024

443008

2.229.

229

347070

442993

2.230.

230

347071

442954

2.231.

231

346975

442949

2.232.

232

346867

442971

2.233.

233

346842

442990

2.234.

234

346812

443001

2.235.

235

346777

443010

2.236.

236

346688

443051

2.237.

237

346598

443125

2.238.

238

346573

443142

2.239.

239

346418

443220

2.240.

240

346263

443334

2.241.

241

346139

443388

2.242.

242

346013

443434

2.243.

243

345952

443476

2.244.

244

345817

443540

2.245.

245

345743

443598

2.246.

246

345723

443641

2.247.

247

345709

443686

2.248.

248

345692

443814

2.249.

249

345697

443902

2.250.

250

345691

443966

2.251.

251

345674

444017

2.252.

252

345661

444035

2.253.

253

345655

444061

2.254.

254

345661

444078

2.255.

255

345691

444124

2.256.

256

345705

444137

2.257.

257

345752

444160

2.258.

258

345767

444177

2.259.

259

345775

444194

2.260.

260

345774

444217

2.261.

261

345802

444243

2.262.

262

345825

444276

2.263.

263

345828

444292

2.264.

264

345850

444315

2.265.

265

345873

444330

2.266.

266

345883

444339

2.267.

267

345841

444395

2.268.

268

345828

444402

2.269.

269

345802

444437

2.270.

270

345758

444470

2.271.

271

345763

444504

2.272.

272

345809

444542

2.273.

273

345811

444550

2.274.

274

345833

444564

2.275.

275

345852

444550

2.276.

276

345885

444561

2.277.

277

345887

444581

2.278.

278

345861

444605

2.279.

279

345857

444625

2.280.

280

345868

444642

2.281.

281

345874

444660

2.282.

282

345861

444682

2.283.

283

345830

444673

2.284.

284

345793

444623

2.285.

285

345782

444592

2.286.

286

345695

444526

2.287.

287

345684

444509

2.288.

288

345708

444461

2.289.

289

345763

444406

2.290.

290

345765

444362

2.291.

291

345760

444352

2.292.

292

345723

444327

2.293.

293

345690

444258

2.294.

294

345664

444236

2.295.

295

345618

444225

2.296.

296

345588

444236

2.297.

297

345573

444263

2.298.

298

345548

444271

2.299.

299

345446

444277

2.300.

300

345387

444255

2.301.

301

345334

444209

2.302.

302

345253

444183

2.303.

303

345240

444160

2.304.

304

345240

444144

2.305.

305

345249

444133

2.306.

306

345272

444113

2.307.

307

345292

444095

2.308.

308

345324

444036

2.309.

309

345318

444016

2.310.

310

345300

443992

2.311.

311

345274

443972

2.312.

312

345248

443959

2.313.

313

345208

443940

2.314.

314

345175

443925

2.315.

315

345138

443913

315–316

Pa regulējamā režīma zonas robežu (regulējamā režīma zonas robežpunkti 1–296)

2.316.

316

340077

445243

2.317.

317

340030

445154

2.318.

318

340013

445136

2.319.

319

339957

445129

2.320.

320

339933

445094

2.321.

321

339774

445315

2.322.

322

339812

445348

2.323.

323

339674

445539

2.324.

324

339702

445569

2.325.

325

339545

445764

2.326.

326

339724

445936

2.327.

327

339283

446433

2.328.

328

339173

446533

2.329.

329

343994

448997

2.330.

330

338611

446531

2.331.

331

338236

446760

2.332.

332

338199

446768

2.333.

333

338184

446771

2.334.

334

337748

447143

2.335.

335

337451

447465

2.336.

336

337160

447168

2.337.

337

337094

447877

2.338.

338

337077

447899

2.339.

339

337074

447928

2.340.

340

337058

447929

2.341.

341

337045

447939

2.342.

342

337048

447960

2.343.

343

337073

448004

2.344.

344

337048

448040

2.345.

345

337039

448060

2.346.

346

337017

448075

2.347.

347

337004

448103

2.348.

348

337004

448132

2.349.

349

337053

448173

2.350.

350

337042

448289

2.351.

351

336991

448270

2.352.

352

336972

448248

2.353.

353

336931

448245

2.354.

354

336904

448283

2.355.

355

336913

448337

2.356.

356

336916

448381

2.357.

357

336848

448518

2.358.

358

336916

448649

2.359.

359

336946

448678

2.360.

360

336962

448722

2.362.

361

337001

448744

2.362.

362

336971

448990

2.363.

363

336966

449144

2.364.

364

336937

449144

2.365.

365

336891

449161

2.366.

366

336868

449207

2.367.

367

336852

449246

2.368.

368

336849

449292

2.369.

369

336857

449336

2.370.

370

336852

449438

2.372.

371

336840

449443

2.372.

372

336821

449442

2.373.

373

336804

449434

2.374.

374

336781

449462

2.375.

375

336782

449494

2.376.

376

336781

449536

2.377.

377

336743

449556

2.378.

378

336713

449579

2.379.

379

336723

449596

2.380.

380

336789

449578

2.382.

381

336832

449642

2.382.

382

336762

449704

2.383.

383

336714

449691

2.384.

384

336679

449671

2.385.

385

336669

449682

2.386.

386

336653

449696

2.387.

387

336631

449686

2.388.

388

336613

449680

2.389.

389

336592

449671

2.390.

390

336545

449667

2.392.

391

336516

449680

2.392.

392

336516

449715

2.393.

393

336521

449783

2.394.

394

336533

449785

2.395.

395

336508

449865

2.396.

396

336491

449867

2.397.

397

336443

449856

2.398.

398

336422

449892

2.399.

399

336385

449895

2.400.

400

336370

449877

2.402.

401

336331

449891

2.402.

402

336333

449913

2.403.

403

336310

449930

2.404.

404

336310

449962

2.405.

405

336339

449991

2.406.

406

336450

450028

2.407.

407

336482

450057

2.408.

408

336520

450072

2.409.

409

336571

450036

2.410.

410

336609

450035

2.412.

411

336804

450055

2.412.

412

336873

450058

2.413.

413

336930

450056

2.414.

414

336981

450145

2.415.

415

337002

450159

2.416.

416

337005

450142

2.417.

417

337233

450163

2.418.

418

337230

450192

2.419.

419

337382

450200

2.420.

420

337478

450238

2.422.

421

337540

450232

2.422.

422

337606

450247

2.423.

423

337688

450276

2.424.

424

337694

450275

2.425.

425

337716

450331

2.426.

426

337747

450329

2.427.

427

337794

450314

2.428.

428

337811

450301

2.429.

429

337843

450301

2.430.

430

338029

450262

2.432.

431

338088

450268

2.432.

432

338090

450277

2.433.

433

337998

450364

2.434.

434

337984

450367

2.435.

435

337928

450473

2.436.

436

337695

450488

2.437.

437

337697

450523

2.438.

438

337718

450539

2.439.

439

337719

450553

2.440.

440

337883

450537

2.442.

441

337875

450574

2.442.

442

337863

450607

2.443.

443

338145

450573

2.444.

444

338154

450620

2.445.

445

338268

450624

2.446.

446

338298

450629

2.447.

447

338348

450718

2.448.

448

338355

450721

2.449.

449

338476

450697

2.450.

450

338548

450639

2.452.

451

338548

450497

2.452.

452

338540

450466

2.453.

453

338502

450468

2.454.

454

338491

450452

2.455.

455

338480

450413

2.456.

456

338595

450396

2.457.

457

338614

450475

2.458.

458

338619

450468

2.459.

459

338662

450466

2.460.

460

338664

450494

2.462.

461

338738

450485

2.462.

462

338729

450450

2.463.

463

338672

450460

2.464.

464

338657

450448

2.465.

465

338649

450437

2.466.

466

338645

450423

2.467.

467

338647

450412

2.468.

468

338650

450408

2.469.

469

338660

450401

2.470.

470

338665

450400

2.472.

471

338674

450400

2.472.

472

338694

450406

2.473.

473

338711

450410

2.474.

474

338715

450410

2.475.

475

338721

450408

2.476.

476

338726

450404

2.477.

477

338726

450402

2.478.

478

338704

450377

2.479.

479

338689

450362

2.480.

480

338687

450359

2.482.

481

338683

450350

2.482.

482

338682

450342

2.483.

483

338681

450335

2.484.

484

338684

450328

2.485.

485

338689

450328

2.486.

486

338696

450329

2.487.

487

338735

450367

2.488.

488

338739

450372

2.489.

489

338746

450377

2.490.

490

338755

450380

2.492.

491

338776

450380

2.492.

492

338791

450383

2.493.

493

338799

450386

2.494.

494

338804

450387

2.495.

495

338814

450391

2.496.

496

338816

450394

2.497.

497

338822

450403

2.498.

498

338827

450416

2.499.

499

338828

450423

2.500.

500

338829

450430

2.502.

501

338957

450394

2.502.

502

338956

450347

2.503.

503

339064

450286

2.504.

504

339096

450316

2.505.

505

339200

450240

2.506.

506

339198

450230

2.507.

507

339250

450215

2.508.

508

339255

450216

2.509.

509

339247

450250

2.510.

510

339252

450274

2.512.

511

339259

450289

2.512.

512

339258

450301

2.513.

513

339248

450326

2.514.

514

339238

450338

2.515.

515

339233

450347

2.516.

516

339225

450355

2.517.

517

339238

450418

2.518.

518

339463

450348

2.519.

519

339622

450250

2.520.

520

339628

450273

2.522.

521

339700

450333

2.522.

522

339711

450333

2.523.

523

339781

450490

2.524.

524

339919

450577

2.525.

525

339951

450593

2.526.

526

339957

450552

2.527.

527

339999

450538

2.528.

528

340061

450479

2.529.

529

340168

450486

2.530.

530

340184

450531

2.532.

531

340212

450531

2.532.

532

340302

450515

2.533.

533

340388

450438

2.534.

534

340455

450390

2.535.

535

340490

450405

2.536.

536

340843

450340

2.537.

537

341074

450161

2.538.

538

341080

449978

2.539.

539

341186

449943

2.540.

540

341278

449997

2.542.

541

341319

449945

2.542.

542

341375

449941

2.543.

543

341340

449753

2.544.

544

341477

449670

2.545.

545

341491

449671

2.546.

546

341518

449672

2.547.

547

341529

449669

2.548.

548

341543

449661

2.549.

549

341564

449646

2.550.

550

341582

449622

2.552.

551

341602

449603

2.552.

552

341623

449580

2.553.

553

341691

449488

2.554.

554

341686

449464

2.555.

555

341687

449456

2.556.

556

341731

449381

2.557.

557

341815

449318

2.558.

558

341795

449245

2.559.

559

341809

449243

2.560.

560

341818

449242

2.562.

561

341839

449238

2.562.

562

341847

449238

2.563.

563

341882

449282

2.564.

564

341901

449296

2.565.

565

341929

449310

2.566.

566

341950

449316

2.567.

567

341980

449331

2.568.

568

341984

449330

2.569.

569

341991

449354

2.570.

570

341987

449372

2.572.

571

341987

449377

2.572.

572

341982

449394

2.573.

573

341971

449409

2.574.

574

341964

449414

2.575.

575

341962

449480

2.576.

576

341915

449529

2.577.

577

341902

449580

2.578.

578

341907

449671

2.579.

579

341929

449728

2.580.

580

341933

449737

2.582.

581

342029

449731

2.582.

582

342134

449674

2.583.

583

342160

449669

2.584.

584

342191

449592

2.585.

585

342239

449582

2.586.

586

342221

449490

2.587.

587

342242

449485

2.588.

588

342238

449425

2.589.

589

342294

449397

2.590.

590

342363

449374

2.592.

591

342370

449319

2.592.

592

342345

449145

2.593.

593

342441

449085

2.594.

594

342441

449081

2.595.

595

342459

449076

2.596.

596

342474

449070

2.597.

597

342494

449061

2.598.

598

342501

449059

2.599.

599

342513

449053

2.600.

600

342519

449051

2.602.

601

342566

449029

2.602.

602

342585

449024

2.603.

603

342598

449020

2.604.

604

342618

449012

2.605.

605

342645

449007

2.606.

606

342643

448997

2.607.

607

342605

448968

2.608.

608

342996

448891

2.609.

609

343062

448980

2.610.

610

343216

449101

2.612.

611

343355

449116

2.612.

612

343318

448929

2.613.

613

343414

448906

2.614.

614

343440

448941

2.615.

615

343560

448918

2.616.

616

343592

449091

2.617.

617

343601

449091

2.618.

618

343610

449090

2.619.

619

343621

449086

2.620.

620

343703

449072

2.622.

621

343700

449137

2.622.

622

343775

449115

2.623.

623

343778

449222

2.624.

624

343850

449227

2.625.

625

343855

449202

2.626.

626

343898

449091

2.627.

627

343921

449075

2.628.

628

343898

449022

2.629.

629

343993

448986

2.630.

630

344062

448980

2.632.

631

344094

449064

2.632.

632

344224

449090

2.633.

633

344326

449094

2.634.

634

344390

449124

2.635.

635

344457

449132

2.636.

636

344583

449224

2.637.

637

344630

449227

2.638.

638

344695

449189

2.639.

639

344757

449187

2.640.

640

344787

449184

2.642.

641

344815

449184

2.642.

642

344898

449232

2.643.

643

344945

449220

2.644.

644

344981

449219

2.645.

645

345055

449224

2.646.

646

345181

449166

2.647.

647

345231

449154

2.648.

648

345282

449155

2.649.

649

345305

449155

2.650.

650

345427

449134

2.652.

651

345453

449157

2.652.

652

345495

449139

2.653.

653

345541

449145

2.654.

654

345545

449180

2.655.

655

345581

449182

2.656.

656

345644

449154

2.657.

657

345698

449133

2.658.

658

345773

449073

2.659.

659

345830

449044

2.660.

660

345969

449105

2.662.

661

346199

449062

2.662.

662

346209

449071

2.663.

663

346224

449077

2.664.

664

346246

449080

2.665.

665

346318

449083

2.666.

666

346356

449086

2.667.

667

346399

449091

2.668.

668

346449

449094

2.669.

669

346510

449094

2.670.

670

346570

449090

2.672.

671

346647

449082

2.672.

672

346648

449087

2.673.

673

346819

449064

2.674.

674

346832

449062

2.675.

675

346850

449049

2.676.

676

347012

449050

2.677.

677

347335

449030

2.678.

678

347664

448993

2.679.

679

347659

448963

2.680.

680

347828

448930

2.682.

681

347840

448896

2.682.

682

347843

448879

2.683.

683

347840

448812

2.684.

684

347852

448807

2.685.

685

347891

448831

2.686.

686

347897

448744

2.687.

687

348268

448674

2.688.

688

348238

448776

2.689.

689

348386

448774

2.690.

690

348392

448777

2.692.

691

348543

448982

2.692.

692

348549

448987

2.693.

693

348552

448988

2.694.

694

348557

448991

2.695.

695

348561

448993

2.696.

696

348571

448995

2.697.

697

348600

449003

2.698.

698

348613

449003

2.699.

699

348615

449004

2.700.

700

348624

449004

2.702.

701

348631

449000

2.702.

702

348640

448994

2.703.

703

348646

448993

2.704.

704

348654

448993

2.705.

705

348661

448994

2.706.

706

348669

448996

2.707.

707

348671

449000

2.708.

708

348672

449003

2.709.

709

348675

449011

2.710.

710

348677

449013

2.712.

711

348679

449017

2.712.

712

348681

449022

2.713.

713

348685

449032

2.714.

714

348687

449034

2.715.

715

348688

449039

2.716.

716

348694

449052

2.717.

717

348700

449060

2.718.

718

348704

449064

2.719.

719

348706

449066

2.720.

720

348726

449103

2.722.

721

348781

449127

2.722.

722

348820

449341

2.723.

723

349040

449302

2.724.

724

349043

449246

2.725.

725

349093

449235

2.726.

726

349132

449240

2.727.

727

349162

449239

2.728.

728

349300

449215

2.729.

729

349311

449253

2.730.

730

349458

449227

2.732.

731

349385

449161

2.732.

732

349448

449164

2.733.

733

349525

449165

2.734.

734

349676

449161

2.735.

735

349861

449047

2.736.

736

349853

448998

2.737.

737

349914

448987

2.738.

738

349914

448984

2.739.

739

349908

448956

2.740.

740

349910

448942

2.742.

741

349912

448936

2.742.

742

349914

448932

2.743.

743

349917

448928

2.744.

744

349923

448922

2.745.

745

349927

448920

2.746.

746

349938

448910

2.747.

747

349946

448905

2.748.

748

349953

448901

2.749.

749

349964

448889

2.750.

750

349970

448875

2.752.

751

349975

448859

2.752.

752

349978

448852

2.753.

753

349988

448846

2.754.

754

349995

448844

2.755.

755

350007

448843

2.756.

756

350016

448846

2.757.

757

350072

448948

2.758.

758

350098

449009

2.759.

759

350228

448973

2.760.

760

350286

448960

2.762.

761

350352

448949

2.762.

762

350389

448941

2.763.

763

350537

448853

2.764.

764

350537

448812

2.765.

765

350884

448713

2.766.

766

350984

448682

2.767.

767

351007

448811

2.768.

768

351108

448762

2.769.

769

351108

448764

2.770.

770

351335

448630

2.772.

771

351494

448522

2.772.

772

351643

448383

2.773.

773

351758

448332

2.774.

774

351820

448256

2.775.

775

351807

448189

2.776.

776

352041

448084

2.777.

777

352058

448002

2.778.

778

352172

447960

2.779.

779

352108

447881

2.780.

780

352071

447871

2.782.

781

352055

447863

2.782.

782

352033

447849

2.783.

783

352052

447822

2.784.

784

352128

447831

2.785.

785

352179

447813

2.786.

786

352185

447813

2.787.

787

352259

447712

2.788.

788

352247

447531

2.789.

789

352260

447533

2.790.

790

352315

447443

2.792.

791

352332

447416

2.792.

792

352352

447391

2.793.

793

352407

447332

2.794.

794

352417

447320

2.795.

795

352451

447289

2.796.

796

352475

447264

2.797.

797

352499

447246

2.798.

798

352521

447239

2.799.

799

352498

447203

2.800.

800

352510

447142

2.802.

801

352622

447079

2.802.

802

352638

447167

2.803.

803

352722

447159

2.804.

804

352735

447188

2.805.

805

352796

447182

2.806.

806

352794

447277

2.807.

807

352897

447306

2.808.

808

352958

447136

2.809.

809

352976

447108

2.810.

810

353023

447073

2.812.

811

353128

447024

2.812.

812

353138

446955

2.813.

813

353181

446948

2.814.

814

353193

446879

2.815.

815

353214

446808

2.816.

816

353214

446766

2.817.

817

353207

446741

2.818.

818

353193

446644

2.819.

819

353221

446629

2.820.

820

353275

446650

2.822.

821

353538

446619

2.822.

822

353554

446600

2.823.

823

353372

445588

2.824.

824

354043

445465

2.825.

825

354045

445446

2.826.

826

354049

445425

2.827.

827

354045

445412

2.828.

828

354033

445399

2.829.

829

353973

445355

2.830.

830

353942

445326

2.832.

831

353907

445308

2.832.

832

353877

445297

2.833.

833

353826

445299

2.834.

834

353801

445296

2.835.

835

353781

445291

2.836.

836

353767

445282

2.837.

837

353745

445263

2.838.

838

353711

445209

2.839.

839

353706

445185

2.840.

840

353718

445148

2.842.

841

353727

445134

2.842.

842

353739

445106

2.843.

843

353766

445071

2.844.

844

353774

445037

2.845.

845

353795

445035

2.846.

846

353812

445003

2.847.

847

353827

444997

2.848.

848

353862

445001

2.849.

849

353920

445027

2.850.

850

354006

445061

2.852.

851

354085

445095

2.852.

852

354125

445111

2.853.

853

354261

445175

2.854.

854

354335

445221

2.855.

855

354388

445274

2.856.

856

354400

445269

2.857.

857

354444

445243

2.858.

858

354554

445299

2.859.

859

354869

445332

2.860.

860

354866

445398

2.862.

861

354979

445407

2.862.

862

355232

445398

2.863.

863

355232

445526

2.864.

864

355239

445765

2.865.

865

355302

445772

2.866.

866

355345

445779

2.867.

867

355370

445791

2.868.

868

355382

445803

III. Dabas parka zona

3. Dabas parka "Engures ezers" teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā, dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā, ir dabas parka zona.

IV. Neitrālā zona

4. Neitrālajā zonā "Mežlepstes" ietilpst nekustamā īpašuma "Mežlepstes" zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90500020240.

5. Neitrālās zonas "Bērzciems" robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkts

x koordināta

y koordināta

5.1.

1

346395

450259

5.2.

2

346389

450329

5.3.

3

346369

450321

5.4.

4

346260

450292

5.5.

5

346019

450253

5.6.

6

345754

450247

5.7.

7

345694

450240

5.8.

8

345660

450230

5.9.

9

345548

450237

5.10.

10

345425

450236

5.11.

11

345277

450221

5.12.

12

345119

450221

5.13.

13

344982

450240

5.14.

14

344904

450245

5.15.

15

344747

450231

5.16.

16

344285

450279

5.17.

17

343896

450372

5.18.

18

343671

450448

5.19.

19

343620

450269

5.20.

20

343737

450232

5.21.

21

343792

450215

5.22.

22

343839

450201

5.23.

23

343949

450172

5.24.

24

344073

450144

5.25.

25

344184

450118

5.26.

26

344183

450113

5.27.

27

344187

450112

5.28.

28

344188

450117

5.29.

29

344233

450107

5.30.

30

344284

450098

5.31.

31

344316

450094

5.32.

32

344357

450091

5.33.

33

344406

450092

5.34.

34

344440

450096

5.35.

35

344465

450096

5.36.

36

344492

450102

5.37.

37

344501

450107

5.38.

38

344579

450116

5.39.

39

344549

450088

5.40.

40

344662

450061

5.41.

41

344704

450029

5.42.

42

344780

450024

5.43.

43

344872

450039

5.44.

44

344904

450038

5.45.

45

344912

450036

5.46.

46

344927

450022

5.47.

47

344960

450020

5.48.

48

344994

450028

5.49.

49

345061

449994

5.50.

50

345103

450010

5.51.

51

345146

450015

5.52.

52

345161

450000

5.53.

53

345216

449993

5.54.

54

345284

450004

5.55.

55

345356

449988

5.56.

56

345482

449991

5.57.

57

345487

449979

5.58.

58

345525

449974

5.59.

59

345527

449980

5.60.

60

345576

449963

5.61.

61

345655

449966

5.62.

62

346015

449943

5.63.

63

346065

449952

5.64.

64

346097

449952

5.65.

65

346206

449994

5.66.

66

346201

450031

5.67.

67

346204

450071

5.68.

68

346204

450098

5.69.

69

346232

450168

5.70.

70

346241

450174

5.71.

71

346251

450199

5.72.

72

346274

450230

5.73.

73

346282

450247

6. Neitrālās zonas "Abragciems" robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkts

x koordināta

y koordināta

6.1.

1

341058

451530

6.2.

2

341071

451572

6.3.

3

340993

451616

6.4.

4

340955

451651

6.5.

5

340846

451697

6.6.

6

340700

451768

6.7.

7

340694

451776

6.8.

8

340701

451799

6.9.

9

340651

451810

6.10.

10

340562

451815

6.11.

11

340553

451793

6.12.

12

340458

451823

6.13.

13

340413

451843

6.14.

14

340362

451861

6.15.

15

340310

451876

6.16.

16

340317

451899

6.17.

17

340119

451970

6.18.

18

340054

451987

6.19.

19

340037

451945

6.20.

20

339926

451998

6.21.

21

339880

452027

6.22.

22

339848

452043

6.23.

23

339827

452054

6.24.

24

339810

452063

6.25.

25

339792

452067

6.26.

26

339707

452069

6.27.

27

339706

452063

6.28.

28

339677

452087

6.29.

29

339416

452158

6.30.

30

339370

451981

6.31.

31

339571

451927

6.32.

32

339555

451848

6.33.

33

339708

451819

6.34.

34

339695

451894

6.35.

35

339683

452021

6.36.

36

339695

452019

6.37.

37

339726

452009

6.38.

38

339778

452004

6.39.

39

339823

451994

6.40.

40

339918

451951

6.41.

41

340023

451912

6.42.

42

340049

451899

6.43.

43

340124

451868

6.44.

44

340140

451858

6.45.

45

340184

451845

6.46.

46

340237

451826

6.47.

47

340242

451821

6.48.

48

340293

451813

6.49.

49

340396

451782

6.50.

50

340461

451757

6.51.

51

340473

451753

6.52.

52

340530

451735

6.53.

53

340596

451701

6.54.

54

340826

451639

6.55.

55

340969

451564

V. Sezonas liegums

7. Sezonas lieguma I teritorijas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkts

x koordināta

y koordināta

7.1.

1

349932

448184

7.2.

2

349856

448202

7.3.

3

349656

448314

7.4.

4

349558

448350

7.5.

5

349355

448353

7.6.

6

349109

448296

7.7.

7

349028

448240

7.8.

8

349034

448219

7.9.

9

349068

448205

7.10.

10

349115

448201

7.11.

11

349120

448136

7.12.

12

349103

448076

7.13.

13

349119

447812

7.14.

14

348981

447673

7.15.

15

348876

447652

7.16.

16

348793

447685

7.17.

17

348597

447656

7.18.

18

348477

447620

7.19.

19

348365

447567

7.20.

20

348338

447565

7.21.

21

348172

447390

7.22.

22

348078

447311

7.23.

23

347984

447294

7.24.

24

347827

447309

7.25.

25

347658

447504

7.26.

26

347549

447597

7.27.

27

347486

447604

7.28.

28

347342

447603

7.29.

29

347235

447622

7.30.

30

347234

447472

7.31.

31

347244

447293

7.32.

32

347252

447096

7.33.

33

347263

446947

7.34.

34

347306

446742

7.35.

35

347356

446578

7.36.

36

347444

446424

7.37.

37

347539

446323

7.38.

38

347637

446258

7.39.

39

347797

446175

7.40.

40

347923

446119

7.41.

41

348093

446053

7.42.

42

348235

446040

7.43.

43

348329

446035

7.44.

44

348448

446038

7.45.

45

348569

446054

7.46.

46

348748

446101

7.47.

47

348861

446137

7.48.

48

348930

446170

7.49.

49

349028

446240

7.50.

50

349118

446359

7.51.

51

349311

446587

7.52.

52

349408

446719

7.53.

53

349608

447085

7.54.

54

349725

447417

7.55.

55

349770

447588

7.56.

56

349853

447990

8. Sezonas lieguma II teritorijas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkts

x koordināta

y koordināta

8.1.

57

346451

446053

8.2.

58

346449

446086

8.3.

59

346417

446215

8.4.

60

346400

446298

8.5.

61

346373

446376

8.6.

62

346166

446685

8.7.

63

345966

446838

8.8.

64

345732

446969

8.9.

65

345256

447176

8.10.

66

345118

447224

8.11.

67

345123

446401

8.12.

68

345768

446095

8.13.

69

345822

446027

8.14.

70

345821

445949

8.15.

71

345849

445877

8.16.

72

345943

445772

8.17.

73

345976

445775

8.18.

74

346014

445727

8.19.

75

346050

445704

8.20.

76

346073

445700

8.21.

77

346153

445702

8.22.

78

346188

445713

8.23.

79

346217

445727

8.24.

80

346247

445746

8.25.

81

346272

445765

8.26.

82

346295

445784

8.27.

83

346346

445839

8.28.

84

346388

445896

9. Neitrālajā zonā ietilpst valsts autoceļi un to zemes nodalījuma joslas platumā.

Piezīmes.

1. Meža kvartālu un nogabalu numerācija atbilst Meža valsts reģistra datiem pēc stāvokļa uz 2011.gada 1.janvāri;

2. Par kartogrāfisko pamatu izmantota Valsts zemes dienesta kadastra informācija pēc stāvokļa uz 2010.gadu un Meža valsts reģistra informācija pēc stāvokļa uz 2011.gada 1.janvāri. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.596
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

1. Informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.596
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

8.Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

9.Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

10.Parastā eglePicea abies

3,0

37

11.Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

12.Parastā ievaPadus avium

1,7

22

13.Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

14.Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

15.Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

16.Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

17.Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

18.Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

19.Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

20.Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

21.Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

22.Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

23.ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

24.Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

25.Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

II. Citzemju sugas

26.Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

32.Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

33.Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

34.Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

35.Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

38.Melnā priedePinus nigra

1,9

23

39.Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

40.PapelePopulus spp.

5,0

35

41.Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

42.Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

43.Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

45.Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

46.Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 596Pieņemts: 28.08.2012.Stājas spēkā: 01.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 31.08.2012. OP numurs: 2012/138.12
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
251170
01.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)