Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/10

Carnikavā 2010. gada 19. maijā
Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2010. gada 19. maija lēmumu (prot. Nr. 10, 26. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi Nr. 2010/10 "Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) īsteno pašvaldības autonomo funkciju – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību – Carnikavas novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā.

2. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. sabiedriska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kas par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākumu organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu;

2.2. peldvieta – peldēšanai paredzēta labiekārtota vieta vai arī jebkura vieta jūras piekrastē un pie iekšzemes ūdeņiem, kurā peldēšanās ir droša un nav aizliegta un kuru izmanto iedzīvotāji;

2.3. atpūtas vieta – aprīkota sabiedriska vieta, kas paredzēta atpūtai, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi, noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai transportlīdzekļu novietošanai;

2.4. publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums sabiedriskā vietā neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma formas;

2.5. trokšņošana – ar personas balsi vai rīcību radīts troksnis, kā arī trokšņa pieļaušana, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas;

2.6. zaļā zona – novada teritorijā sabiedriskajās vietās esošie apstādījumi, zālieni, parki;

2.7. apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi vai joslas;

2.8. parks – dabiski augušu vai cilvēku stādītu koku un krūmu veidota teritorija, ar vai bez būvēm un arhitektūras elementiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/22)

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām novada administratīvajā teritorijā.

4. Administratīvā atbildība par saistošajos noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura administratīvā atbildība vai kriminālatbildība nav paredzēta citos normatīvajos aktos.

5. Sods par saistošo noteikumu pārkāpšanu:

5.1. brīdinājums;

5.2. naudas sods.

II. Saistošo noteikumu pārkāpumi un administratīvā atbildība par to izdarīšanu

6. Par saistošo noteikumu pārkāpumu atzīstama un sodāma:

6.1. sabiedrisko vietu piegružošana (tostarp ar sadzīves atkritumiem – izsmēķiem, sērkociņiem, papīriem, košļājamām gumijām, pudelēm un skārda bundžām, plastmasas un stikla izstrādājumiem u.tml.):

ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 140 euro;

ja pārkāpums ir izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – ar naudas sodu līdz 280,00 euro;

6.2. peldēšanās vietās, kur tas aizliegts:

ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 140,00 euro;

6.3. mazgāšanās, priekšmetu, dzīvnieku un veļas mazgāšana sabiedriskās vietās:

ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 140,00 euro;

6.4. suņu un citu dzīvnieku peldināšana, dzīvnieku nevešana pavadā, traucējot vai apdraudot cilvēkus, peldvietās un atpūtas vietās, laikā, kad tajās uzturas cilvēki:

dzīvnieka īpašnieku vai turētāju – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 140,00 euro;

6.5. ēku, žogu un citu būvju, iekārtu, izkārtņu, ziņojumu un reklāmu sasmērēšana ar uzrakstiem, zīmējumiem u.c. veidos, to pārvietošana vai noplēšana:

ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350,00 euro;

6.6. par informācijas (tostarp reklāmas, paziņojumu u.tml.) izvietošanu bez saskaņošanas ar domi sabiedriskās vietās, kas nav speciāli paredzētas šim nolūkam:

fiziskās personas – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 140,00 euro;

juridiskās personas – ar naudas sodu līdz 700,00 euro;

6.7. ugunskuru kurināšana sabiedriskās vietās, izņemot speciāli šim nolūkam paredzētās vietas, un publiskos pasākumos, kuros ugunskuru kurināšana ir saskaņota ar domi, kā arī sauso lapu, zaru un cita veida atkritumu dedzināšana, nenodrošinot ugunsdrošus apstākļus vai radot traucējumu (dūmi, smaka u.c.) citām personām:

ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210,00 euro;

6.8. telšu uzstādīšana, pagaidu apmešanās vietu ierīkošana šim nolūkam neparedzētās vietās:

ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210,00 euro;

6.9. pirotehnisko izstrādājumu izmantošana laikā no 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās:

par apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu vainīgo personu sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;

6.10. mehānisko transportlīdzekļu apkope (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāšana ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām:

fiziskās personas – ar naudas sodu līdz 210,00 euro;

juridiskās personas – ar naudas sodu līdz 700,00 euro;

6.11. sēdēšana uz sabiedriskās vietās izvietoto solu atzveltnēm, galdiem, kas novietoti sabiedriskās vietās, tai skaitā tirdzniecībai paredzētiem galdiem vai letēm, kā arī stāvēšana un gulēšana uz minētajiem objektiem:

ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30,00 euro;

6.12. valsts un pašvaldības informatīvo zīmju (aizlieguma, brīdinājuma, ierobežojuma, norādījuma u.c. zīmes) vai citu sabiedriskās lietošanas objektu pārvietošana vai noņemšana:

ar naudas sodu līdz 350,00 euro;

6.13. sabiedriskās vietās izvietotā apgaismojuma aprīkojuma, iekārtu un tīklu bojāšana:

ar naudas sodu līdz 280,00 euro;

6.14. atpūtas vietu postīšana:

ar naudas sodu līdz 350,00 euro;

6.15. izbraukšana ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi:

ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 140,00 euro;

6.16. atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā (iesaiņojumā vai traukā), izņemot publiskos pasākumos, kurus organizē dome vai kuru norise ir saskaņota ar domi:

ar naudas sodu līdz 140,00 euro;

6.17. (svītrots ar Carnikavas novada domes 22.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/6);

6.18. pārvietošanās ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem zaļajā zonā vai to novietošana zaļajā zonā bez saskaņojuma ar īpašnieku

ar naudas sodu 30,00 euro;

6.19. par 6.18. apakšpunktā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas

ar naudas sodu 55,00 euro;

6.20. Riepu izspolēšana ar mehānisko transportlīdzekli vai mehāniskā transportlīdzekļa vadīšana sānslīdē (drifts) pa ceļu kompleksā ietilpstošām būvēm:

ar brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz 250 euro;

6.21. Braukšana uz aizmugurējā vai priekšējā riteņa ar motociklu vai mopēdu pa ceļu kompleksā ietilpstošām būvēm:

ar brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz 200 euro;

6.22. atrašanās uz tilta margām un būvkonstrukcijām bez pašvaldības atļaujas vai lēkšana ūdenstilpnēs no infrastruktūras objektiem (hidrotehniskām būvēm, tiltiem, piestātnēm u.tml.) ārpus lēkšanai ūdenī speciāli iekārtotām vietām:

ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 140,00 euro.

(Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošo noteikumu Nr. SN/2013/40 redakcijā, kas grozīta ar 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/10; 21.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/24)

7. Par saistošo noteikumu pārkāpumu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par soda uzlikšanu, izņemot 6.1. punktā, 6.17. un 6.18. apakšpunktā minētos pārkāpumus, piemēro naudas sodu, kas ir ne mazāks kā puse no saistošo noteikumu attiecīgajā apakšpunktā paredzētā maksimālā naudas soda apmēra.

(Carnikavas novada domes 21.09.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/22 redakcijā)

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

8. Amatpersonas, kurām savas kompetences ietvaros ir tiesības sastādīt administratīvos protokolus un kontrolēt saistošo noteikumu izpildi:

8.1. Carnikavas novada pašvaldības domes deputāti;

8.2. Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors;

8.3. Carnikavas novada domes Būvvaldes vadītājs un būvinspektors;

8.4. Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" direktors un direktora vietnieks, Ugunsdrošības, civilās aizsardzības, darba drošības un vides aizsardzības inspektors;

8.5. Carnikavas novada pašvaldības policijas darbinieki;

8.6. ar domes lēmumu pilnvarotas pašvaldības amatpersonas;

8.7. valsts policijas darbinieki likumā "Par policiju" noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 09.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/15; 23.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/40)

9. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos norādītajiem pārkāpumiem izskata domes Administratīvā komisija.

IV. Iekasētās soda naudas izlietojums

10. Soda nauda par saistošo noteikumu prasību neievērošanu ieskaitāma novada pašvaldības budžetā.

11. Domes Finanšu vadības nodaļa ne retāk kā reizi ceturksnī apkopo informāciju par novada pašvaldībai ieskaitīto soda naudu, par ko sagatavo izziņu domes Finanšu un budžeta komitejai un informē domes Administratīvo komisiju.

12. Iekasētās soda naudas ir novada pašvaldības budžeta ieņēmumi, kurus izlieto saistošo noteikumu 1.punktā minētās novada pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai atbilstoši domes lēmumos par novada pašvaldības budžeta izlietojumu noteiktajai kārtībai.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 09.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/15)

V. Noslēguma jautājums

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2010/10Pieņemts: 19.05.2010.Stājas spēkā: 01.06.2010.Publicēts: Apkārtraksts, 31.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
251113
{"selected":{"value":"28.02.2019","content":"<font class='s-1'>28.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.02.2019","iso_value":"2019\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2017","iso_value":"2017\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2017.-27.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.05.2015","iso_value":"2015\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-25.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2011","iso_value":"2011\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2010","iso_value":"2010\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2010.-04.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2010","iso_value":"2010\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2010.-09.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.02.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva