Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2022. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus "Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/10

Carnikavā 2010. gada 19. maijā
Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2010. gada 19. maija lēmumu (prot. Nr. 10, 26. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi Nr. 2010/10 "Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) īsteno pašvaldības autonomo funkciju – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību – Carnikavas novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā.

2. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. sabiedriska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kas par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākumu organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu;

2.2. peldvieta – peldēšanai paredzēta labiekārtota vieta vai arī jebkura vieta jūras piekrastē un pie iekšzemes ūdeņiem, kurā peldēšanās ir droša un nav aizliegta un kuru izmanto iedzīvotāji;

2.3. atpūtas vieta – aprīkota sabiedriska vieta, kas paredzēta atpūtai, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi, noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai transportlīdzekļu novietošanai;

2.4. publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums sabiedriskā vietā neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma formas;

2.5. trokšņošana – ar personas balsi vai rīcību radīts troksnis, kā arī trokšņa pieļaušana, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas;

2.6. zaļā zona – novada teritorijā sabiedriskajās vietās esošie apstādījumi, zālieni, parki;

2.7. apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi vai joslas;

2.8. parks – dabiski augušu vai cilvēku stādītu koku un krūmu veidota teritorija, ar vai bez būvēm un arhitektūras elementiem;

2.9. braukšanai nederīgs transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kuram nav veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate vai transportlīdzeklis ar acīmredzamiem mehāniskajiem bojājumiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/22; 22.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/2)

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām novada administratīvajā teritorijā.

4. Administratīvā atbildība par saistošajos noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura administratīvā atbildība vai kriminālatbildība nav paredzēta citos normatīvajos aktos.

5. Sods par saistošo noteikumu pārkāpšanu:

5.1. brīdinājums;

5.2. naudas sods.

II. Saistošo noteikumu pārkāpumi un administratīvā atbildība par to izdarīšanu

6. Par saistošo noteikumu pārkāpumu atzīstama un sodāma:

6.1. sabiedrisko vietu piegružošana (tostarp ar sadzīves atkritumiem – izsmēķiem, sērkociņiem, papīriem, košļājamām gumijām, pudelēm un skārda bundžām, plastmasas un stikla izstrādājumiem u.tml.):

ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 28 naudas soda vienībām;

6.2. peldēšanās vietās, kur tas aizliegts:

ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 28 naudas soda vienībām;

6.3. mazgāšanās, priekšmetu, dzīvnieku un veļas mazgāšana sabiedriskās vietās:

ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 28 naudas soda vienībām;

6.4. suņu un citu dzīvnieku peldināšana, dzīvnieku nevešana pavadā, traucējot vai apdraudot cilvēkus, peldvietās un atpūtas vietās, laikā, kad tajās uzturas cilvēki:

dzīvnieka īpašnieku vai turētāju – ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 28 naudas soda vienībām;

6.5. ēku, žogu un citu būvju, iekārtu, izkārtņu, ziņojumu un reklāmu sasmērēšana ar uzrakstiem, zīmējumiem u.c. veidos, to pārvietošana vai noplēšana:

ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 70 naudas soda vienībām;

6.6. par informācijas (tostarp reklāmas, paziņojumu u.tml.) izvietošanu bez saskaņošanas ar domi sabiedriskās vietās, kas nav speciāli paredzētas šim nolūkam:

fiziskās personas – ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 28 naudas soda vienībām;

juridiskās personas – ar naudas sodu no 2 līdz 140 nauda soda vienībām;

6.7. ugunskuru kurināšana sabiedriskās vietās, izņemot speciāli šim nolūkam paredzētās vietas, un publiskos pasākumos, kuros ugunskuru kurināšana ir saskaņota ar domi, kā arī sauso lapu, zaru un cita veida atkritumu dedzināšana, nenodrošinot ugunsdrošus apstākļus vai radot traucējumu (dūmi, smaka u.c.) citām personām:

ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 42 naudas soda vienībām;

6.8. telšu uzstādīšana, pagaidu apmešanās vietu ierīkošana šim nolūkam neparedzētās vietās:

ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 42 naudas soda vienībām;

6.9. pirotehnisko izstrādājumu izmantošana laikā no 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās:

par apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu vainīgo personu sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;

6.10. mehānisko transportlīdzekļu apkope (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāšana ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām:

fiziskās personas – ar naudas sodu no 2 līdz 42 naudas soda vienībām;

juridiskās personas – ar naudas sodu no 2 līdz 140 naudas soda vienībām;

6.11. sēdēšana uz sabiedriskās vietās izvietoto solu atzveltnēm, galdiem, kas novietoti sabiedriskās vietās, tai skaitā tirdzniecībai paredzētiem galdiem vai letēm, kā arī stāvēšana un gulēšana uz minētajiem objektiem:

ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām;

6.12. valsts un pašvaldības informatīvo zīmju (aizlieguma, brīdinājuma, ierobežojuma, norādījuma u.c. zīmes) vai citu sabiedriskās lietošanas objektu pārvietošana vai noņemšana:

ar naudas sodu no 2 līdz 70 naudas soda vienībām;

6.13. (svītrots ar Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/11);

6.14. (svītrots ar Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/11);

6.15. (svītrots ar Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/11);

6.16. atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā (iesaiņojumā vai traukā), izņemot publiskos pasākumos, kurus organizē dome vai kuru norise ir saskaņota ar domi:

ar naudas sodu no 2 līdz 28 naudas soda vienībām;

6.17. (svītrots ar Carnikavas novada domes 22.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/6);

6.18. (svītrots ar Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/11);

6.19. (svītrots ar Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/11);

6.20. (svītrots ar Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/11);

6.21. (svītrots ar Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/11);

6.22. atrašanās uz tilta margām un būvkonstrukcijām bez pašvaldības atļaujas vai lēkšana ūdenstilpnēs no infrastruktūras objektiem (hidrotehniskām būvēm, tiltiem, piestātnēm u.tml.) ārpus lēkšanai ūdenī speciāli iekārtotām vietām:

ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 28 naudas soda vienībām.

6.23. Par visa veida braukšanai nederīgu transportlīdzekļu ilgstošu (ilgāk par 15 diennaktīm) novietošanu stāvvietās vai ielu malās, vai stāvēšanai tam neparedzētās vietās:

fiziskas personas – ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 70 naudas soda vienībām;

juridiskas personas – ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 140 naudas soda vienībām.

(Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošo noteikumu Nr. SN/2013/40 redakcijā, kas grozīta ar 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/10; 21.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/24; 20.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/11; 22.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/2; grozījumi 6.1.-6.8., 6.10.-6.12., 6.16., 6.22. un 6.23. apakšpunktā stājas spēkā 01.07.2020., sk. 20.03.2019. grozījumu 2. punktu un 22.01.2020. grozījumu 2. punktu)

7. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/11)

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

8. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas.

(Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/11 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

(Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/11 redakcijā)

IV. Iekasētās soda naudas izlietojums

10. Soda nauda par saistošo noteikumu prasību neievērošanu ieskaitāma novada pašvaldības budžetā.

11. Domes Finanšu vadības nodaļa ne retāk kā reizi ceturksnī apkopo informāciju par novada pašvaldībai ieskaitīto soda naudu, par ko sagatavo izziņu domes Finanšu un budžeta komitejai un informē domes Administratīvo komisiju.

12. Iekasētās soda naudas ir novada pašvaldības budžeta ieņēmumi, kurus izlieto saistošo noteikumu 1.punktā minētās novada pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai atbilstoši domes lēmumos par novada pašvaldības budžeta izlietojumu noteiktajai kārtībai.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 09.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/15)

V. Noslēguma jautājums

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2010/10Pieņemts: 19.05.2010.Stājas spēkā: 01.06.2010.Zaudē spēku: 04.05.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Apkārtraksts, 146, 31.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
251113
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-03.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-03.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2020","iso_value":"2020\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2019","iso_value":"2019\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2019.-06.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2019","iso_value":"2019\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2019.-11.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2017","iso_value":"2017\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2017.-27.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.05.2015","iso_value":"2015\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-25.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2011","iso_value":"2011\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2010","iso_value":"2010\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2010.-04.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2010","iso_value":"2010\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2010.-09.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)