Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16
Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm
Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2012.gada 29.jūnija lēmumu Nr.88
(prot.Nr.12; 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtā pabalsta mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm (turpmāk – mājokļa pabalsts) apmēru un saņemšanas nosacījumus, kā arī pieņemto lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Bērni – šo Noteikumu izpratnē, personas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

2.2. Daudzbērnu ģimene – šo Noteikumu izpratnē ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk taisnās līnijas 1.pakāpes lejupējos bērnus, arī audžuģimenē ievietotos un/vai aizbildnībā esošos bērnus, kurā vecākus vieno laulība vai saista pastāvīga ārpus laulības savienība, vai arī bērnus aprūpē viens no vecākiem.

2.3. Kompensējamā platība – platība mājoklī, ko izmanto mājokļa pabalsta aprēķināšanai, nosakot to 15 m2 uz katru mājoklī deklarēto bērnu, nepārsniedzot mājokļa kopējo platību.

2.4. Mājoklis – daudzbērnu ģimenes lietojumā esošas dzīvojamās telpas un palīgtelpas, kā arī dzīvojamās mājas koplietošanas telpas.

2.5. Vecāks – šo Noteikumu izpratnē vismaz viens no bērna (-u) vecākiem, aizbildnis, audžuģimene vai persona, kuru ar bērna (-u) vecāku vieno laulība vai saista pastāvīga ārpus laulības savienība.

3. Mājokļa pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Ventspils pilsētā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni.

II. Mājokļa pabalsta saņemšanas nosacījumi

4. Mājokļa pabalstu daudzbērnu ģimenei piešķir īres maksas daļējai kompensēšanai par kompensējamo platību.

5. Tiesības uz ikmēneša mājokļa pabalstu ir daudzbērnu ģimenei, kura atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

5.1. ģimene aprūpē trīs vai vairāk bērnus;

5.2. vismaz vienam no vecākiem dzīvesvietas deklarēšanās periods Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā nav mazāks par trīs gadiem;

5.3. ģimenes vajadzībām tiek īrēts mājoklis, kurā vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarējuši savu dzīvesvietu;

5.4. ģimene savām vajadzībām īrē ne vairāk kā vienu mājokli, un tai īpašumā vai valdījumā nav cits mājoklis;

5.5. visi ģimenē esošie skolas vecuma bērni iegūst valstī noteikto obligāto izglītību, atbilstoši katra spējām. Izglītības iestādi bērns apmeklē regulāri, tas ir, mācību semestrī nav reģistrēti vairāk kā 20 mācību stundu kavējumi neattaisnotu iemeslu dēļ;

5.6. nevienam no vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu nav atņemtas bērna aprūpes tiesības, vai ar tiesas lēmumu nav atņemtas bērna aizgādības tiesības;

5.7. neviens no vecākiem nav administratīvi sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.1 vai 172.2 pantā minēto administratīvo pārkāpumu, izņemot, ja sodāmība ir dzēsta, vai krimināli sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vērsta pret tikumību un dzimumneaizskaramību vai pret ģimeni un nepilngadīgajiem – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

6. Mājokļa pabalsta apmērs daudzbērnu ģimenēm tiek noteikts, ņemot vērā bērnu skaitu ģimenē:

6.1. ar desmit bērniem – 90% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,92 euro par 1 m2;

6.2. ar deviņiem bērniem – 80% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,71 euro par 1 m2;

6.3. ar astoņiem bērniem – 70% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,49 euro par 1 m2;

6.4. ar sešiem vai septiņiem bērniem – 60% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,28 euro par 1 m2;

6.5. ar pieciem bērniem – 50% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,07 euro par 1 m2;

6.6. ar četriem bērniem – 45% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 0,97 euro par 1 m2;

6.7. ar trīs bērniem – 40% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 0,85 euro par 1 m2.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

7. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, tā pieprasītājam Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļā (turpmāk – Palīdzības nodaļa):

7.1. jāiesniedz iesniegums. Palīdzības nodaļa nodrošina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu saņemšanu, kuram klāt pievienoti 7.3.; 7.4. un 7.5. apakšpunktā minētie dokumenti. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese sap@ventspils.gov.lv;

7.2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

7.3. jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

7.4. jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka skolas vecuma bērni mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā. Par personām, kuras iegūst izglītību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu nav nepieciešams iesniegt, bet izziņu no izglītības iestādes pieprasa Palīdzības nodaļa.

7.5. jāiesniedz izziņa, ka bērns, kurš apgūst valstī noteikto obligāto izglītību, izglītības iestādi apmeklē regulāri, tas ir, mācību semestrī nav reģistrēti vairāk kā 20 mācību stundu kavējumi neattaisnotu iemeslu dēļ. Par personām, kuras iegūst izglītību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu nav nepieciešams iesniegt, bet izziņu no izglītības iestādes pieprasa Palīdzības nodaļa.

8. Mājokļa pabalstu piešķir, ja dzīvojamās telpas īres līgumu ar izīrētāju ir noslēdzis kāds no vecākiem.

9. Mājokļa pabalstu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem ar tā mēneša 1.datumu, kad ir pieņemts Palīdzības nodaļas lēmums par mājokļa pabalsta piešķiršanu.

10. Palīdzības nodaļa, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu un tā apmēru vai pieņem lēmumu atteikt mājokļa pabalsta piešķiršanu.

11. Lai saņemtu īres maksas kompensāciju, ja pieņemts lēmums par mājokļa pabalsta piešķiršanu, personai Palīdzības nodaļā jāiesniedz maksājumu apliecinošo dokumentu par pilnā apmērā veiktu īres maksu kopijas, uzrādot oriģinālu.

12. Īres maksa tiek kompensēta par maksājumiem, kas veikti par periodu, kurā ar Palīdzības nodaļas lēmumu ir piešķirts mājokļa pabalsts, ja pabalsta saņēmējs ir iesniedzis Palīdzības nodaļā maksājumus apliecinošus dokumentus par pilnā apmērā veiktajiem īres maksājumiem. Maksājumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā 1 mēnesi no dienas, kad beidzies termiņš, uz kuru palīdzības saņēmējam tika piešķirts mājokļa pabalsts, izņemot gadījumus, kad maksājumus apliecinošos dokumentus nebija iespējams iesniegt objektīvu iemeslu dēļ.

13. Persona, kura iesniegumu ar lūgumu piešķirt mājokļa pabalstu ir iesniegusi ar drošu elektronisko parakstu, lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu un tā apmēru var saņemt, personīgi ierodoties Palīdzības nodaļā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu un 7.3.; 7.4. un 7.5. apakšpunktā noteikto dokumentu oriģinālus.

14. Ģimene zaudē tiesības uz mājokļa pabalstu, ja tā neatbilst kādam no šo Noteikumu 5.punkta nosacījumiem.

15. Ģimenei, kura saņem mājokļa pabalstu, ir pienākums:

15.1. sniegt Palīdzības nodaļai patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;

15.2. nekavējoties informēt Palīdzības nodaļu sekojošos gadījumos:

15.2.1. ja mainās mājoklī deklarēto bērnu skaits;

15.2.2. kāds no bērniem, kas ir vecāks par 18 gadiem, ir pārtraucis mācības vai absolvējis vispārējās vai profesionālās izglītības iestādi, koledžu vai augstskolu;

15.2.3. ja ģimenei ir noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums;

15.2.4. ja kādam no bērniem, kurš apgūst valstī noteikto obligāto izglītību, mācību semestrī ir reģistrēti vairāk kā 20 mācību stundu kavējumi neattaisnotu iemeslu dēļ.

16. Ja pabalsta saņēmējs nav ievērojis šo Noteikumu 15.punktā minētās prasības, Palīdzības nodaļa pārtrauc mājokļa pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļuva zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu mājokļa pabalsta izmaksāšanai.

17. Mājokļa pabalsts netiek piešķirts daudzbērnu ģimenei, kura saņem pabalstu sociālā dzīvokļa īres maksas segšanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 17.03.2008. lēmumu Nr.55).

III. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

18. Palīdzības nodaļa mutiski informē mājokļa pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu piešķirt mājokļa pabalstu un piešķirtā pabalsta apmēru. Par lēmumu atteikt mājokļa pabalsta piešķiršanu, pabalsta pieprasītāju informē rakstveidā, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

19. Palīdzības nodaļas pieņemto lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram lēmumā norādītajā termiņā.

20. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Pārejas noteikumi

21. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

22. Mājokļa pabalsts piemērojams, sākot ar nākošo kalendāro mēnesi pēc šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.16
"Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm"
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašvaldībā pēc palīdzības ir vērsušās vairākas daudzbērnu ģimenes ar lūgumu piešķirt palīdzību īres maksas segšanai.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 17.03.2008. lēmumu Nr.55) nosaka kārtību, kādā pilsētas iedzīvotāji var saņemt pabalstu sociālā dzīvokļa īres maksas segšanai. Sociālā dzīvokļa statuss tiek piešķirts tikai tiem dzīvokļiem, kuri atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā. Viena no iedzīvotāju kategorijām, kura var saņemt īres maksas atvieglojumus 2/3 apmērā no maksājuma summas mēnesī, ir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kuras audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus.

Pašlaik atvieglojumi īres maksas segšanai nav pieejami tām daudzbērnu ģimenēm (personām), kurām nav noteikts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, bet kuras īrē dzīvokļus no juridiskām personām vai privātpersonām.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Ventspils pilsētā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni.

Šie saistošie noteikumi nosaka Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtā pabalsta mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm apmēru un saņemšanas nosacījumus, kā arī pieņemto lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuŠo saistošo noteikumu ietekmi uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu var prognozēt kā nelielu.

Tā kā saistošie noteikumi paredz, ka pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai varēs saņemt Ventspils pilsētā deklarētas daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs vai vairāk bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un šādu ģimeņu skaits Ventspils pilsētā pašlaik ir 188, pašvaldības budžetā šim mērķim nepieciešamais maksimālais finansējums gadā ir Ls 40 500 apmērā.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāMērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu regulējums, ir 188 Ventspils pilsētā deklarētas daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs vai vairāk bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni.

Tiesiskais regulējums ietekmēs mērķgrupu, radot tai jaunas iespējas, un sniegs atbalstu materiālās situācijas uzlabošanā.

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonām, kuras vēlēsies saņemt pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm, būs personīgi ar iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāvēršas Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests nodrošina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu saņemšanu.

Piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību citu pabalstu saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā, kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 29.06.2012.Stājas spēkā: 23.08.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 22.08.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
250984
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2012","iso_value":"2012\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)