Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17
Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā
Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2012.gada 29.jūnija lēmumu Nr.101 (prot. Nr.12; 15.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 11., 19.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, 43.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 30.panta piekto prim daļu un 35.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ventspils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome izsniedz, pagarina vai anulē speciālās atļaujas (licences), apliecinājumus un licences kartītes regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.2. Noteikumos lietotie termini:

1.2.1. Licence – speciāla atļauja (licence) dokuments, kas apliecina tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.2.2. Apliecinājums – dokuments, kas dod tiesības nodarboties ar regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem katram maršrutam Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.2.3. Pārvadātājs – šo noteikumu izpratnē fiziska vai juridiska persona, kura ir tiesīga veikt pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi Licenci vai Apliecinājumu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 29.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

1.3. Uz pasažieru pārvadāšanai izmantojamā vieglā taksometra priekšējām durvīm (ārpusē) jāizvieto Ventspils pilsētas taksometra atšķirības zīme (emblēma) (pielikums Nr.6).

1.4. Lai saņemtu Licenci, Licences kartīti vai Apliecinājumu, Ventspils pilsētas domē jāiesniedz šo noteikumu 2. punktā un 6.punktā noteikto dokumentu apliecinātas kopijas.

2. Licences un Licences kartīšu piešķiršanas un izsniegšanas noteikumi

2.1. Lai saņemtu Licenci (pielikums Nr.1) pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, Licences pieprasītājs Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā (turpmāk – Vispārējā nodaļa) iesniedz noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.4).

(Ventspils pilsētas domes 29.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

2.2. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa (turpmāk – Ekonomikas nodaļa) ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pretendentam pieprasīt ar pasažieru pārvadājumiem saistītu papildu informāciju.

2.3. Pēc 2.1. punkta apakšpunktos norādīto dokumentu saņemšanas un, nepieciešamības gadījumā, pēc 2.2. punktā noteiktās papildu informācijas saņemšanas, 1 (viena) mēneša laikā Ventspils pilsētas domes Komercdarbības licencēšanas komisija (turpmāk - Komisija) izskata Licences pieprasījumu un sniedz ieteikumu Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājam par Licences piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, vai uz laiku atliek jautājuma izskatīšanu, ja nepieciešama papildu informācija un dokumentu iesniegšana.

2.4. Uz 2.3. punktā norādīto Komisijas sēdi tiek uzaicināts Pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi, Pārvadātājs tiek informēts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Komisijas sēdes. Pārvadātāja neierašanās uz Komisijas sēdi nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

2.5. Licence tiek piešķirta uz termiņu līdz 5 (pieciem) gadiem.

2.6. Lēmumu par Licences piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, vai uz laiku atlikt jautājuma izskatīšanu, ja nepieciešama papildu informācija un dokumentu iesniegšana, pieņem Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs. Pēc lēmuma pieņemšanas par Licences piešķiršanu, Ekonomikas nodaļa Pārvadātājam izsniedz Licenci pamatojoties uz kuru Pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām regulāro pasažieru pārvadājumiem un vieglajiem taksometriem.

2.7. Ekonomikas nodaļa datus par Licences izsniegšanu un tās derīguma termiņu ievada Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk – CSDD) uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

2.8. Lai Licenci saņemtu atkārtoti, Pārvadātājs ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms esošās Licences derīguma termiņa beigām iesniedz Vispārējā nodaļā pieteikumu, tam pievienojot 2.1.punkta apakšpunktos norādītos dokumentus.

2.9. Lai saņemtu Licences kartīti (pielikums Nr.3), pēc tam, kad transportlīdzeklis ir pilnībā aprīkots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem, Licences kartītes pieprasītājs Vispārējā nodaļā vai Ekonomikas nodaļā iesniedz šādus dokumentus:

2.9.1. noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.5);

2.9.2. ja transportlīdzeklis nav īpašumā un tiek nomāts – nomas līguma kopiju;

2.9.3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju ar taksometra reģistrācijas numuru;

2.9.4. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases, kas reģistrēta Valsts ieņēmuma dienestā, kopiju;

2.9.5. ziņojumu par Pārvadātāja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem par iepriekšējiem mēnešiem vai, ja licences kartīte tiek pieprasīta pirmo reizi, maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecina, ka Pārvadātājs ir samaksājis obligāto iemaksu avansu 130 euro apmērā par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, īpaši šim mērķim paredzētajā kontā.

(Ventspils pilsētas domes 29.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

2.10. Lai atkārtoti saņemtu Licences kartīti katram pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim, ja lēmums par Licences kartītes izsniegšanu ir pieņemts un ir spēkā, Pārvadātājs Vispārējā nodaļā vai Ekonomikas nodaļā iesniedz noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.5).

2.11. Pēc 2.9.punkta apakšpunktos norādīto dokumentu saņemšanas, un pēc tam, kad Licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis Ekonomikas nodaļā to apliecinošus dokumentus, pamatojoties uz izsniegto Licenci, Ekonomikas nodaļa sagatavo un 7 (septiņu) darba dienu laikā izsniedz Licences kartīti.

2.12. Ja Licences derīguma termiņa laikā Pārvadātājs vēlas saņemt Licences kartīti papildu transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts, saņemot Licenci, Pārvadātājam jāiesniedz Vispārējā nodaļā vai Ekonomikas nodaļā pieteikums (5.pielikums), tam pievienojot 2.9.punkta apakšpunktos minētos dokumentus.

2.13. Pēc 2.12.punktā norādītā pieteikuma saņemšanas Ekonomikas nodaļa izskata pieteikumu un sagatavo Licences kartītes un izsniedz Licences kartīti 2.11.punktā noteiktajā termiņā.

2.14. Licences kartīte tiek izsniegta uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

2.15. Izsniegtās Licences kartītes derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt Licences derīguma termiņu. Licences kartīte uz Pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek piešķirta ne ilgāk par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopijā norādītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu, bet nomātam transportlīdzeklim – līdz nomas līguma noteiktajam laikam, bet ne ilgāk par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopijā norādītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu.

2.16. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, Pārvadātājs iesniedz Vispārējā nodaļā vai Ekonomikas nodaļā pieteikumu (5.pielikums) tam pievienojot 2.9.punkta apakšpunktos minētos dokumentus un Ekonomikas nodaļa izsniedz Licences kartīti 2.11.punktā noteiktajā termiņā.

3. Maksa par Licenci un Licences kartīti

3.1. Licenci un licences kartīti Pārvadātājam izsniedz, par to iepriekš iekasējot Ventspils pilsētas domes noteikto maksu un LR normatīvajos aktos noteiktais pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN):

3.1.1. EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro, 00 centi) un PVN gadā par licences izsniegšanu;

3.1.2. EUR 17,70 (septiņpadsmit euro, 70 centi) un PVN par licences dublikāta izsniegšanu;

3.1.3. EUR 4,00 (četri euro, 00 centi) un PVN par licences kartītes izsniegšanu;

3.1.4. EUR 2,10 (divi euro, 10 centi) un PVN par licences kartītes dublikāta izsniegšanu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

3.2. Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem tiek iekasēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem, kas reglamentē valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu.

3.3. Maksa par Licences kartītes izsniegšanu regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem netiek iekasēta.

3.4. Maksa par licenci un licences kartīti tiek ieskaitīta Ventspils pilsētas domes pamatbudžeta – maksas pakalpojuma kontā.

4. Licences un Licences kartītes darbības apturēšana uz laiku vai anulēšana

4.1. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs ir tiesīgs uz laiku apturēt Licences un Licences kartītes darbību vai anulēt Licenci Noteikumos paredzētajos gadījumos.

4.2. Licences un Licences kartītes darbību var apturēt uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo Noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto normatīvo aktu prasības.

4.3. Licenci un/vai Licences kartīti var anulēt šādos gadījumos:

4.3.1. ja Pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto Licenci;

4.3.2. ja Licence un/vai Licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citādā veidā atsavināta par labu citam Pārvadātājam vai citai personai;

4.3.3. ja Pārvadātājs Licences un/vai Licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

4.3.4. ja Ventspils pilsētas domē ir saņemts kompetentas institūcijas spēkā stājies lēmums, kas apliecina, ka Pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj Noteikumu vai citu ar pasažieru pārvadāšanu saistīto normatīvo aktu prasības, vai Pārvadātājs pārkāpj Noteikumu vai citu ar pasažieru pārvadāšanu darbību saistīto normatīvo aktu prasības tādējādi, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība un veselība, vai Pārvadātājs pasažieru pārvadāšanai izmantojis transportlīdzekli, kuram nav uzstādīts attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēts skaitītājs vai skaitītājs kā citādi bijis neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;

4.3.5. ja Pārvadātājs liedz pašvaldības atbildīgajām institūcijām piekļuvi kontroles veikšanai;

4.3.6. ja Pārvadātāja komercdarbība tiek apturēta vai izbeigta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.3.7. ja transportlīdzeklis, kuru, kā taksometru izmanto pasažieru pārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD.

4.4. Anulējot Licenci, tiek anulētas visas uz anulētās Licences pamata izsniegtās Licences kartītes. Licences anulēšanas gadījumā par Licenci un uz tās pamata izsniegtajām Licences kartītēm samaksātā naudas summa netiek atmaksāta.

4.5. Lēmumu par Licences un/vai Licences kartītes darbības apturēšana uz laiku vai anulēšanu pieņem Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs, pēc jautājuma izskatīšanas Komisijā.

4.6. Ekonomikas nodaļa datus par Licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, kā arī tās derīguma termiņu ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

5. Licences un Licences kartītes glabāšana un nodošana

5.1. Par Licences un Licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs Pārvadātājs, kuram izsniegta Licence un Licences kartīte. Licenci un Licences kartīti Pārvadātājs nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam Pārvadātājam vai personai.

5.2. Ja izsniedz Licences vai Licences kartītes dublikātu, atbilstošā dokumenta derīguma termiņš netiek pagarināts.

5.3. Beidzoties Licences un Licences kartītes derīguma termiņam, tā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Licences derīguma un Licences kartītes derīguma termiņa beigām jānodod Ekonomikas nodaļā.

6. Apliecinājumu izsniegšana regulāriem pasažieru pārvadājumiem

6.1. Lai saņemtu Apliecinājumu (Pielikums Nr.2) regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, Pārvadātājs Vispārējā vai Ekonomikas nodaļā iesniedz rakstisku pieteikumu (brīvā formā), kurā tiek norādīta noslēgtā pasažieru pārvadājuma līguma numurs un datums.

6.2. Pēc 6.1.punktā norādītā pieteikuma saņemšanas, lēmumu pieņem Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs, pēc jautājuma izskatīšanas Komisijā Noteikumu 2.3. punktā noteiktajā kārtībā.

7. Pārvadātāja atbildība

7.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par normatīvo aktu un šo Noteikumu prasību ievērošanu attiecībā uz izsniegtajā Licencē vai Apliecinājuma norādītās komercdarbības veikšanu.

7.2. Pārvadātājs ir atbildīgs par 1.3.punktā minētās atšķirības zīmes (emblēmas) tehnisko un vizuālo stāvokli, atšķirības zīmei (emblēmai) ir jābūt tīrai un nebojātai.

7.3. Pārvadātāja noteiktā maksa nedrīkst pārsniegt Ventspils pilsētas domes noteiktos maksimālos maksas (tarifus) apmērus par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētā.

8. Vieglo taksometru stāvvietas Ventspils pilsētā

8.1. Vieglo taksometru stāvvietas Ventspils pilsētā drīkst izmantot tikai Pārvadātāji, kuriem Licenci izsniegusi Ventspils pilsētas pašvaldība.

(Ventspils pilsētas domes 29.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

8.2. Vieglo taksometru stāvvietu izvietojums Ventspils pilsētā:

8.2.1. Andreja ielā pie krustojuma ar Jūras ielu;

8.2.2. Karlīnes ielā pie krustojuma ar Loču ielu;

8.2.3. Talsu ielā pie ēkas Nr.26;

8.2.4. Kuldīgas ielā pie ēkas Nr.23.

(Ventspils pilsētas domes 29.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

8.3. Vieglo taksometru stāvvietu izvietojums Ventspils pilsētā saskaņojot ar attiecīgās zemes īpašnieku:

8.3.1. Kuldīgas iela 5 – 8 stāvvietas vieglajiem taksometriem.

(Ventspils pilsētas domes 29.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

9. Apstrīdēšanas kārtība

Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Ventspils pilsētas domē izpilddirektoram, bet Ventspils pilsētas domes izpilddirektora pieņemtais lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Pārejas noteikumi

Licences un Licences kartītes regulāriem pasažieru pārvadājumiem un pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras Pārvadātājam izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
Pielikums Nr.1
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.17

(Pielikums grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

Ventspils pilsētas dome
Jūras iela 36, Ventspils, LV­3601, tālruņi:, 63601270, 63601113, fakss: 63601118, E-pasts: dome@ventspils.gov.lv

LICENCE

 

Nr. ..........................

 
Izsniegta.......................................... 
 

Reģ. Nr. ..........................................

 
 

Juridiskā adrese .....................................

 

Pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
( ..... autotransporta vienība/as) Ventspils pilsētas
administratīvajā teritorijā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Autopārvadājumu likumu, licences īpašniekam atļauts nodarboties ar pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Ventspils administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus Ventspils administratīvās teritorijas

Derīga no ..................................... līdz ..........................................

Maksa par licenci EUR .... (..............) samaksāta

2012.gada ...........................

Ekonomikas nodaļas vadītājs(paraksts)V.Uzvārds
Pielikums Nr.2
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.17

VENTSPILS PILSĒTAS DOME
Jūras iela 36, Ventspils, LV­3601, tālruņi:, 63601270, 63601113, fakss: 63601118, E-pasts: dome@ventspils.gov.lv

APLIECINĀJUMS

Sērija VD Nr. ..........

Izsniegta: ..............................................., reģ. Nr. ..........................................

Juridiskā adrese .......................................

Par tiesībām nodarboties ar regulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem maršrutā: ...............................................

Uzņēmējdarbības vieta: Ventspils pilsētas administratīvā teritorijā

Apliecinājuma derīguma termiņš - ...................................

Maršruta Nr.: .....

Atiešanas laiki:

sākums..........................

beigas: ...............................

(1-7) nedēļas dienas, kurās kursē autobuss

Izpildes dienas: .........................

Maršruta kopējais garums: ......... km

Pasūtījuma līguma Nr. ...............

Ekonomikas nodaļas vadītājs(paraksts)V.Uzvārds
Pielikums Nr.3
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.17

VENTSPILS PILSĒTAS DOME

  


LICENCES KARTĪTE

Pasažieru pārvadājumu veikšanai Ventspils pilsētā

Pārvadātājs 
Transportlīdzekļa marka 
Valsts reģistrācijas Nr. 
Licence Nr. 
Transportlīdzekļa vadītājs 
Izdota20___. gada "___." _________________
Derīga līdz20___.gada "___." _________________

Ekonomikas nodaļas vadītājs: (paraksts) V.Uzvārds

Nr. 00000

Pielikums Nr.4
Ventspils pilsētas domes 2012.gada 29.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.17

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 29.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

PIETEIKUMS

LICENCES SAŅEMŠANAI

1. Pieprasītājs 
 

(komersanta nosaukums)

2. Uzņēmuma reģistrācijas Nr. 
 

(reģistrācijas Nr.)

3. Juridiskā adrese 
 

(pilsēta, iela, mājas Nr.)

4. Tālrunis_________________________, e-pasts___________________________________

5. Pārvadātāja ___________autotransporta vienības

6. Par pārvadājumiem atbildīgā persona 
 

(vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

7. Lūdzu izsniegt Licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem sākot no ___/___/______ uz ____ gadiem.

8. Plānoto pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu saraksts:

Nr.

p/k

Automašīnas marka

Izlaiduma gadsSēdvietasDegviela
     
     
     
     
     

(ja autotransporta līdzekļu skaits ir lielāks, to saraksts jāpievieno pielikumā)

9. Ja šī pieteikuma 5.punktā norādīts lielāks autotransporta līdzekļu skaits, nekā norādīts pieteikuma 8.punktā, tad nepieciešams sniegt pamatojumu, kādēļ pieprasītais autotransporta līdzekļus skaits pārsniedz plānoto pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu skaitu:

 
 
 
 

Pieteikumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

 VID izziņu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju);

Izziņa par aprēķinātiem un nomaksātiem nodokļiem, kas ir apstiprināta ar komersanta vadītāja un grāmatveža parakstiem (par pēdējiem 3 mēn.)vai gada deklarācija.

VID atskaites "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli" kopija (par pēdējiem 3 mēn.).

Izziņa, kurā uzrādīti komersanta strādājošo skaits un vidējā darba alga (par pēdējiem 3 mēn. vai arī, ja komercdarbība ir tikko uzsākta, tad plānotais strādājošo skaits un plānotā vidējā darba alga).

Pieteikumu iesniedza      
 

(vārds, uzvārds)

 

(amats)

 

(paraksts)

 

20__.gada "___" ____________________

Pielikums Nr.5
Ventspils pilsētas domes 2012.gada 29.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.17

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 29.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

PIETEIKUMS
LICENCES KARTĪTES SAŅEMŠANAI

1. Pārvadātājs 
 

(komersanta, komercsabiedrības nosaukums)

2. Uzņēmuma reģistrācijas Nr. 
 

(reģistrācijas Nr.)

3. Juridiskā adrese 
 

(pilsēta, iela, mājas Nr.)

4. Tālrunis_________________________, e-pasts___________________________________

5. Licences numurs ___________, Licences derīguma termiņš ________________

6. Par pārvadājumiem atbildīgā persona 
 

(vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

7. Lūdzu izsniegt Licences kartīti norādītajiem transporta līdzekļiem:

Nr.

p/k

Transportlīdzekļa marka

Valsts

reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa īpašnieks

Licences kartītes darbības laiks

No

Līdz

      
      
      
      
      

(ja autotransporta līdzekļu skaits ir lielāks, to saraksts jāpievieno pielikumā)

Pieteikumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar taksometra reģistrācijas numuru;

nomas līguma kopija (ja licences kartītes pieprasītājs nav auto īpašnieks)____gab.;

transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopija;

ziņojums par Pārvadātāja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem par iepriekšējiem mēnešiem vai, ja licences kartīte tiek pieprasīta pirmo reizi, maksājuma uzdevuma kopija, kas apliecina, ka Pārvadātājs ir samaksājis obligāto iemaksu avansu 130 euro apmērā par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, īpaši šim mērķim paredzētajā kontā.

Pieteikumu iesniedza      
 

(vārds, uzvārds)

 (amats)

Z.v.

 

(paraksts)

 

20__.gada "___" ____________________

Pielikums Nr.6
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.17
Ventspils pilsētas domes taksometra atšķirības zīme (emblēma)

Paskaidrojumi:

Taksometra simbols "T" zīme 50 mm;

Kopējais taksometra grafiskais simbols 250 mm.

Zīmes krāsa:

Pamatkrāsa dzeltena ar melniem burtiem un grafisko simbolu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 29.06.2012.Stājas spēkā: 11.08.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 10.08.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
250804
{"selected":{"value":"03.11.2017","content":"<font class='s-1'>03.11.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.11.2017","iso_value":"2017\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-02.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2012","iso_value":"2012\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.11.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)