Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumus Nr. 748 "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.459

Rīgā 2012.gada 26.jūnijā (prot. Nr.36 63.§)
Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
7.1 panta ceturto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus Padziļinātās sadarbības programmas (turpmāk – programma) dalībnieka statusa iegūšanai;

1.2. kārtību, kādā iesniedz un izskata pieteikumu dalībai programmā;

1.3. kārtību, kādā nodokļu maksātāju iekļauj programmā un publicē informāciju par nodokļu maksātāja iekļaušanu Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā (turpmāk – reģistrs);

1.4. kritērijus programmas dalībnieka statusa atņemšanai;

1.5. kārtību, kādā tiek sniegts Padziļinātās sadarbības programmas komisijas (turpmāk – komisija) atzinums.

1.1 Noteikumos lietoti šādi termini:

1.11. nodokļu risks – ar nodokļu maksātāja darbību, nodokļu vai finanšu uzskaites politiku un tās īstenošanu saistīts notikums, kura dēļ nodokļu maksātājs nav pareizi vai laicīgi aprēķinājis, deklarējis un izpildījis savas nodokļu saistības;

1.1 2. nodokļu risku vadība – pasākumu kopums, lai strukturēti, pastāvīgi un nepārtraukti identificētu un novērstu nodokļu riskus, īstenojot nodokļu risku kontroli un uzraudzību;

1.1 3. nodokļu risku kontrole – pastāvīga darbība, ko izpilda nodokļu maksātājs nodokļu risku vadības ietvaros noteiktajos gadījumos, lai preventīvi novērstu vai mazinātu nodokļu riska iestāšanos.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.312 redakcijā; piemērojams ar 01.01.2015.; sk. 27.punktu)

2. Programmas darbību nodrošina Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests. Nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības programmā iekļautajiem nodokļu maksātājiem nodrošina Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts pārvaldes iestādes.

II. Kritēriji programmas dalībnieka statusa iegūšanai

3. Lai nodokļu maksātājs tiktu uzņemts programmā un iegūtu programmas dalībnieka statusu, tam jāatbilst šādiem pamatkritērijiem:

3.1. saimnieciskā darbība tiek veikta ilgāk par pilniem trim pārskata gadiem;

3.2. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;

3.3. nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanai ir lielāki par 100 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem attiecīgajā tautsaimniecības nozarē (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim) valstī minētajā periodā un nav mazāki par darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem);

3.4. nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis saistībā ar nodokļu maksātāja darbību nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

3.5. nodokļu maksātājam nav ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

3.6. pēdējo triju pārskata gadu laikā nodokļu maksātājs nav sodīts par nodokļu normatīvo aktu pārkāpumu, saistībā ar kuru budžetā papildus iemaksājamās summas (piemēram, soda naudas, nodokļu uzrēķini) pārsniedz:

3.6.1. sešus procentus no nodokļu maksātāja attiecīgā pārskata gada apgrozījuma, ja nodokļu maksātājs nav finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks;

3.6.2. sešus procentus no nodokļu maksātāja attiecīgā pārskata gada aktīvu kopsummas, ja nodokļu maksātājs ir finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks;

3.7. nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas nav sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām vai par darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 360 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 1100 euro;

3.8. pārskata gadā pirms pieteikuma iesniegšanas nodokļu maksātājs ir veicis saimniecisko darbību, un atbilstoši gada pārskatam par iepriekšējo gadu, par kuru dati pieejami Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā internetā:

3.8.1. saistību īpatsvars bilancē nepārsniedz vidējo rādītāju attiecīgajā tautsaimniecības nozarē (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim);

3.8.2. kopējais likviditātes rādītājs nav zemāks par 1;

3.8.3. apgrozījuma rentabilitātes rādītājs (pārskata gada peļņas vai zaudējumu attiecība pret neto apgrozījumu, reizināta ar 100) nav zemāks par vidējo rādītāju attiecīgajā tautsaimniecības nozarē (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim);

3.9. gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas nodokļu maksātājs nav veicis darījumu vai darījumus, kuru kopējā summa pārsniedz 1500 euro, ar tādu nodokļu maksātāju, kuram saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis saimniecisko darbību, par ko izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā vai publicēta informācija Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, izņemot gadījumu, ja Valsts ieņēmumu dienests ir atļāvis pabeigt darījumu (arī izpildīt maksājumu saistības);

3.10. nodokļu maksātājs ir ieviesis nodokļu risku vadību atbilstoši šo noteikumu prasībām;

3.11. pēdējo triju pārskata gadu laikā vidējais neto apgrozījums pārskata gadā pārsniedz 4 200 000 euro;

3.12. pēdējo triju pārskata gadu laikā vidējā valsts budžetā iemaksāto nodokļu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 710 000 euro;

3.13. pēdējos sešos mēnešos nodokļu maksātājs mēnesī nodarbina vidēji vismaz 25 darbiniekus.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.652; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Šo noteikumu 3.1. un 3.8.apakšpunktā minētās prasības var neņemt vērā, ja nodokļu maksātājs saimniecisko darbību ir veicis vismaz vienu pilnu pārskata gadu, ir laikus iesniedzis gada pārskatu par iepriekšējo pārskata periodu, kā arī ja 3.8.apakšpunktā minēto prasību neizpilde ir saistīta ar objektīviem iemesliem (piemēram, pēdējo triju gadu laikā ir veikti ieguldījumi pamatlīdzekļos vai nemateriālajos ieguldījumos, kas tiek izmantoti pamatdarbības nodrošināšanai) un neliecina par nodokļu maksātāja finansiālo nestabilitāti. Šajā gadījumā nodokļu maksātājs nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.312 redakcijā)

5. Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās prasības var neņemt vērā, ja to neizpilde ir saistīta ar objektīviem apstākļiem (piemēram, reģionālās atalgojuma atšķirības vai nepilna laika darba ņēmēju nodarbināšana). Šajā gadījumā nodokļu maksātājs nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

5.1 Šo noteikumu 3.12.apakšpunktā minēto kritēriju var neņemt vērā, ja tā neizpilde ir saistīta ar objektīviem apstākļiem (piemēram, nozares specifika, sezonalitāte, orientācija uz eksportu vai īslaicīgs darba apjoma samazinājums). Šajā gadījumā nodokļu maksātājs nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.312 redakcijā)

6. Šo noteikumu 3.8. un 3.11.apakšpunkts nav attiecināms uz finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

II.1 Nodokļu risku vadība

(Nodaļa MK 11.06.2013. noteikumu Nr.312 redakcijā; piemērojama ar 01.01.2015.; sk. 27.punktu)

6.1 Nodokļu risku vadība balstās uz starptautiski atzītu praksi un standartiem risku vadībā (piemēram, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) "Enterprise Risk Management – Integrated Framework", Sarbanes-Oxley Act Section 404 vai International Organization for Standardization (ISO) 31,000 "Risk Management Standard").

6.2 Nodokļu risku vadība atbilst šādiem kritērijiem:

6.2 1. nepārtrauktība – nodokļu risku pārraudzība tiek veikta pastāvīgi attiecīgo procesu norises laikā;

6.2 2. vispusīgums – tā ietver visus nodokļu maksātāja veiktos procesus, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, deklarēšanu un samaksu;

6.2 3. atbildība – tā nosaka konkrētu atbildības sadalījumu nodokļu maksātāja definēto nodokļu risku kontrolē iesaistītajām personām;

6.2 4. detalizācija – tā tiek dokumentēta ar detalizācijas līmeni līdz tās darbības aprakstam, kas rada risku;

6.2 5. aktualizēšana – tā tiek aktualizēta, ja mainās uzņēmuma procesi vai ārējie normatīvie akti.

6.3 Nodokļu maksātājs identificē vismaz šādus riskus:

6.3 1. darījumu riski – nodokļu riski, kas rodas nodokļu maksātāja veikto parasto (konkrētajam nodokļu maksātājam raksturīgo un regulāri veicamo) un neparasto (konkrētajam nodokļu maksātājam neraksturīgo un reti veicamo) darījumu rezultātā;

6.3 2. darbības riski – nodokļu riski, kas rodas, nodokļu maksātājam pieņemot ikdienas lēmumus saistībā ar nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu;

6.3 3. atbilstības riski – nodokļu riski, kas saistīti ar nodokļu maksātāja saistību izpildi, nodokļu deklarāciju korektu un laicīgu iesniegšanu, kā arī nodokļu korektu un laicīgu samaksu. Atbilstības risku cēloņi parasti ir saistīti ar nodokļu maksātāja darbības procesu, informācijas sistēmu un datu kvalitāti;

6.3 4. grāmatvedības uzskaites riski – nodokļu riski, kas saistīti ar pareizu darījumu iegrāmatošanu saskaņā ar grāmatvedības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un nodokļu maksātāja grāmatvedības organizācijas dokumentiem.

6.4 Riskus vērtē komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi, tajā skaitā nodokļu maksātāja nodokļu funkciju vadības pārstāvis.

6.5 Nodokļu maksātājs dokumentē nodokļu risku vadības procesu tādā detalizācijas līmenī, lai trešā kompetentā persona varētu tam izsekot līdz līmenim, kurā darbības rada nodokļu risku.

6.6 Attiecībā uz identificētajiem nodokļu riskiem nodokļu maksātājs izstrādā un ievieš efektīvus iekšējās kontroles pasākumus, lai izslēgtu riska ietekmi vai iespējamību.

6.7 Katram nodokļu risku vadībā iesaistītajam darbiniekam ir nodrošināta iespēja iepazīties ar risku reģistru un ir pienākums ziņot par jauniem nodokļu riskiem un nepieciešamību mainīt vai aktualizēt procesus.

6.8 Saistībā ar nodokļu risku vadību nodokļu maksātāja vadība apstiprina:

6.8 1 nodokļu risku vadības normatīvos dokumentus (piemēram, politiku, stratēģiju, procesu aprakstu);

6.8 2. nodokļu risku vadībā iesaistīto personu pienākumu un atbildības sadalījumu.

6.9 Iesniedzot šo noteikumu 7.punktā minēto pieteikumu, nodokļu maksātājs tam pievieno apliecinājumu par nodokļu maksātāja ieviestās nodokļu risku vadības atbilstību šiem noteikumiem. Pēc tam kad nodokļu maksātājs ir iekļauts programmā, tas minēto apliecinājumu iesniedz katru gadu vienlaikus ar gada pārskatu par katru pārskata periodu, kas seko pārskata periodam, kurā nodokļu maksātājs tika iekļauts programmā.

III. Pieteikuma dalībai programmā iesniegšana un izskatīšana

7. Nodokļu maksātājs, kurš vēlas piedalīties programmā, iesniedz pieteikumu dalībai programmā (turpmāk – pieteikums) saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Pieteikumu iesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

8. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā paziņo Finanšu ministrijai par pieteikuma saņemšanu.

9. Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas sniedz Finanšu ministrijai informāciju par nodokļu maksātāja atbilstību šo noteikumu 3. (izņemot 3.5.apakšpunktu daļā par tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu, 3.7.apakšpunktu daļā par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un 3.10.apakšpunktu), 4., 5., 5.1 un 6.punktā minētajiem kritērijiem pieteikuma iesniegšanas dienā. Šajā punktā minētajā termiņā netiek ieskaitīts laikposms, kad nodokļu administrācija attiecībā uz nodokļu maksātāju veic nodokļu administrēšanas pasākumus.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

10. Finanšu ministrija, saņemot pieteikumu ar šo noteikumu 9.punktā minēto Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, izvērtē nodokļu maksātāja atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem un:

10.1. Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos pieņem lēmumu par programmas dalībnieka statusa piešķiršanu, ja nodokļu maksātājs atbilst visiem šajos noteikumos minētajiem kritērijiem programmas dalībnieka statusa iegūšanai. Minēto lēmumu nodokļu maksātājam paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā;

10.2. Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut nodokļu maksātāju programmā, ja nodokļu maksātājs neatbilst šo noteikumu 3.1. (ja nav konstatēta šo noteikumu 4.punktā minētā atkāpe), 3.2., 3.3. (ja nav konstatēta šo noteikumu 5.punktā minētā atkāpe), 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. (ja nav konstatēta šo noteikumu 4.punktā minētā atkāpe), 3.9., 3.10., 3.12. (ja nav konstatēta šo noteikumu 5.1 punktā minētā atkāpe) vai 3.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Minēto lēmumu nodokļu maksātājam paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā;

10.3. nodod pieteikumu ar izvērtējumu par nodokļu maksātāja atbilstību šo noteikumu 3., 4., 5. un 5.1 punktā minētajiem kritērijiem komisijai izskatīšanai un atzinuma sniegšanai, ja nodokļu maksātājs neatbilst tikai noteikumu 3.1. (ja ir konstatēta šo noteikumu 4.punktā minētā atkāpe), 3.3. (ja ir konstatēta šo noteikumu 5.punktā minētā atkāpe), 3.8. (ja ir konstatēta šo noteikumu 4.punktā minētā atkāpe) vai 3.12. (ja ir konstatēta šo noteikumu 5.1 punktā minētā atkāpe) apakšpunktā minētajam kritērijam.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

11. Komisija 10 darbdienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas vai pēc pieprasītās papildu informācijas saņemšanas sniedz Finanšu ministrijai atzinumu, iesakot pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. piešķirt programmas dalībnieka statusu;

11.2. nepiešķirt programmas dalībnieka statusu.

12. Komisija atzinumu par nodokļu maksātāja atbilstību vai neatbilstību programmas dalībnieka statusam noformē rakstiski. Atzinumā iekļauj izvērtējumu attiecībā uz nodokļu maksātāja atbilstību programmas dalībnieka kritērijiem un norādi par to, vai komisija atbalsta nodokļu maksātāja iekļaušanu programmā.

13. Finanšu ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 12.punktā minēto komisijas atzinumu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā pieņem vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajiem lēmumiem un paziņo to nodokļu maksātājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

14. Ja Finanšu ministrija ir pieņēmusi lēmumu par programmas dalībnieka statusa piešķiršanu, tā triju darbdienu laikā ievieto Finanšu ministrijas mājaslapā internetā pieejamā reģistrā informāciju par programmas dalībnieka statusa piešķiršanu nodokļu maksātājam.

IV. Kritēriji programmas dalībnieka statusa atņemšanai

15. Programmas dalībnieks tiek izslēgts no programmas bez brīdinājuma, ja pēc iekļaušanas programmā:

15.1. tam ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

15.2. nodokļu maksātājs ir veicis darījumu vai darījumus, kuru kopējā summa pārsniedz 1500 euro, ar tādu nodokļu maksātāju, kuram saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis saimniecisko darbību, par ko izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā vai publicēta informācija Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, izņemot gadījumu, ja Valsts ieņēmumu dienests ir atļāvis pabeigt darījumu (arī izpildīt maksājumu saistības);

15.3. nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis saistībā ar nodokļu maksātāja darbību ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

15.4. nodokļu maksātājs ir sodīts par nodokļu normatīvo aktu pārkāpumu, saistībā ar kuru valsts budžetā iemaksājamās summas (piemēram, soda naudas, nodokļu uzrēķini) pārsniedz:

15.4.1. sešus procentus no nodokļu maksātāja attiecīgā pārskata gada apgrozījuma, ja nodokļu maksātājs nav finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks;

15.4.2. sešus procentus no nodokļu maksātāja attiecīgā pārskata gada aktīvu kopsummas, ja nodokļu maksātājs ir finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks;

15.5. nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām, vai par darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 360 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 1100 euro;

15.6. nodokļu maksātājs vairs neatbilst šo noteikumu 3.11. vai 3.13.apakšpunktā minētajam kritērijam.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.652; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Valsts ieņēmumu dienests, konstatējot šo noteikumu 15.1. (daļā par tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu uzraudzību veic Finanšu ministrija), 15.2., 15.3., 15.4., 15.5. (daļā par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem uzraudzību veic Finanšu ministrija) vai 15.6.apakšpunktā minēto gadījumu, piecu darbdienu laikā informē par to Finanšu ministriju, un Finanšu ministrija pieņem lēmumu par programmas dalībnieka statusa atņemšanu.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

17. Ja Valsts ieņēmumu dienests pēc nodokļu maksātāja iekļaušanas programmā konstatē, ka nodokļu maksātājs vairs neatbilst šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.8. vai 3.12.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, tas 10 darbdienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas izsaka brīdinājumu programmas dalībniekam par izslēgšanu no programmas.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

18. Ja Valsts ieņēmumu dienests 30 dienu laikā pēc brīdinājuma izteikšanas ir saņēmis programmas dalībnieka informāciju, kurā norādīti objektīvi iemesli šo noteikumu 3.3., 3.8. vai 3.12.apakšpunktā minēto kritēriju neievērošanai, vai arī nav saņēmis minēto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā nosūta Finanšu ministrijai saņemto programmas dalībnieka informāciju vai informē, ka tā nav saņemta. Ja programmas dalībnieks 30 dienu laikā ir novērsis neatbilstības, Valsts ieņēmumu dienests informāciju Finanšu ministrijai nenosūta.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

19. Finanšu ministrija, saņemot šo noteikumu 18.punktā minēto informāciju, nodod to komisijai izskatīšanai un atzinuma sniegšanai.

20. Komisija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minētās informācijas saņemšanas sniedz Finanšu ministrijai atzinumu, iesakot pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

20.1. atņemt programmas dalībnieka statusu;

20.2. saglabāt programmas dalībnieka statusu.

21. Finanšu ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 20.punktā minēto komisijas atzinumu, pieņem vienu no šo noteikumu 20.punktā minētajiem lēmumiem un paziņo to nodokļu maksātājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

22. Ja Finanšu ministrija pieņem lēmumu atņemt programmas dalībnieka statusu, tā triju dienu laikā izslēdz programmas dalībnieku no reģistra.

V. Noslēguma jautājumi

23. (Svītrots ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

24. (Svītrots ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

25. (Svītrots ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

26. (Svītrots ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312)

27. Šo noteikumu 1.1 punkts, 3.10.apakšpunkts un II1 nodaļa tiek piemērota ar 2015.gada 1.janvāri.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.312 redakcijā)

28. Atbilstība šo noteikumu 3.9.apakšpunktā minētajam kritērijam tiek vērtēta, sākot ar 2012.gada 1.augustu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.459

Valsts ieņēmumu dienestam
Pieteikums dalībai Padziļinātās sadarbības programmā

(Pielikums grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.312; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.652; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 459Pieņemts: 26.06.2012.Stājas spēkā: 07.07.2012.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 06.07.2012. OP numurs: 2012/106.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
249990
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2013","iso_value":"2013\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2013","iso_value":"2013\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2013.-30.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2012","iso_value":"2012\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2012.-14.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"