Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 27. aprīļa noteikumus Nr. 265 "Noteikumi par mantas konfiskācijas izpildes rezultātā iegūto naudas līdzekļu sadali ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un ārvalstīm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.431

Rīgā 2012.gada 19.jūnijā (prot. Nr.34 34.§)
Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm
Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma
792.panta septīto daļu un 800.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, tai skaitā Eiropas Savienības dalībvalstīm, un kārtību, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm, tai skaitā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī naudas līdzekļu vai mantas sadales kritērijus.

2. Tiesu izpildītājs, saņemot izpildrakstu, ko tiesa izdevusi, pamatojoties uz ārvalsts kompetentās iestādes lūgumu par mantas konfiskāciju, veic mantas konfiskāciju šādā kārtībā:

2.1. ja konfiscējami naudas līdzekļi, tiesu izpildītājs dod rīkojumu personai vai iestādei, kur atrodas naudas līdzekļi, tos pārskaitīt tiesu izpildītāja depozīta kontā. Pēc citu prasījumu segšanas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā tiesu izpildītājs naudas līdzekļu atlikumu ieskaita Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Valsts kasē un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam apliecinātu izpildu raksta kopiju;

2.2. ja konfiscējama manta, no kuras apmierināmi citi prasījumi, tiesu izpildītājs mantu realizē Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, apmierina prasījumus saskaņā ar Civilprocesa likumu, naudas līdzekļu atlikumu ieskaita Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Valsts kasē un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam apliecinātu izpildu raksta kopiju;

2.3. ja konfiscējama manta, no kuras nav apmierināmi citi prasījumi, tiesu izpildītājs šo mantu kopā ar apliecinātu izpildu raksta kopiju nodod Valsts ieņēmumu dienestam;

2.4. ja konfiscējama konkrēta manta, kas atdodama ārvalstīm, no tās nav apmierināmi citi prasījumi. Tiesu izpildītājs šo mantu kopā ar apliecinātu izpildu raksta kopiju nodod Valsts ieņēmumu dienestam;

2.5. ja tiesu izpildītājs konstatē, ka šo noteikumu 2.2.apakšpunktā konfiscējamo mantu varētu būt neiespējami pārdot un sprieduma izpildes izdevumi varētu pārsniegt no pārdošanas iegūstamo naudas summu, tiesu izpildītājs šo mantu kopā ar apliecinātu izpildu raksta kopiju nodod Valsts ieņēmumu dienestam;

2.6. ja konstatēts, ka šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētie konfiscējamie naudas līdzekļi vai manta dabā nepastāv vai viena gada laikā no izpildu lietvedības uzsākšanas nav atrodama, tiesu izpildītājs par to sastāda aktu un vienu akta eksemplāru iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

3. Pabeidzot vai izbeidzot izpildu lietu par mantas konfiskāciju, tiesu izpildītājs 10 darbdienu laikā nosūta attiecīgu paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam.

4. Ja šo noteikumu 2.3., 2.4. vai 2.5.apakšpunktā minētās tiesu izpildītāja rīcības rezultātā manta tiek nodota Valsts ieņēmumu dienestam:

4.1. Valsts ieņēmumu dienests ar to rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par rīcību ar valstij piekritīgo mantu. Iegūtos naudas līdzekļus Valsts ieņēmumu dienests ieskaita Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Valsts kasē;

4.2. ja ārvalsts lūdz nodot mantas konfiskācijas rezultātā iegūtu konkrētu mantu, Valsts ieņēmumu dienests to novērtē un glabā atbilstoši normatīvajiem aktiem par rīcību ar valstij piekritīgo mantu, ciktāl tie nenosaka citu rīcību ar mantu.

5. Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc izpildraksta par mantas konfiskāciju pilnīgas izpildes informē Tieslietu ministriju par konkrētās mantas saņemšanu, tās novērtējuma summu un glabāšanu vai Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajā deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Valsts kasē ieskaitītajiem naudas līdzekļiem, norādot:

5.1. lietas numuru;

5.2. tā tiesu izpildītāja vārdu un uzvārdu, kurš pārskaitījis naudas līdzekļus vai nodevis mantu;

5.3. ieskaitīto naudas līdzekļu vai konkrētās mantas novērtējuma summu.

6. Tieslietu ministrija:

6.1. ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu summa nav lielāka par EUR 10 000, pieņem Kriminālprocesa likumā noteikto lēmumu par atteikumu naudas līdzekļus pārskaitīt ārvalstij;

6.2. ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu summa ir lielāka par EUR 10 000 vai ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūta konkrēta manta, mēneša laikā sasauc naudas līdzekļu un mantas sadales komisijas (turpmāk – komisija) sēdi.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1226)

7. Komisijas sastāvā ir četri Tieslietu ministrijas pārstāvji un komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs. Ja nepieciešams, komisijas sēdē var uzaicināt piedalīties to iestāžu vai institūciju pārstāvjus, kuri piedalījās ārvalsts kompetentās iestādes lūguma par mantas konfiskāciju izpildē, kā arī pieaicināt speciālistu (ekspertu).

8. Komisijas sēdes protokolē. Protokolu saskaņo ar visiem komisijas locekļiem, un to paraksta komisijas priekšsēdētājs.

9. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu un noformē rakstiski atzinuma veidā. Ja klātesošo komisijas locekļu balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Atzinumu paraksta komisijas priekšsēdētājs.

10. Komisija izvērtē naudas līdzekļu un mantas sadales apmēru, ievērojot Kriminālprocesa likumā noteiktos sadales nosacījumus un šajos noteikumos minēto sadales kārtību, kā arī, ja nepieciešams, konsultējoties ar ārvalsts kompetento iestādi.

11. Ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu summa ir lielāka par EUR 10 000, komisija pieņem lēmumu par naudas līdzekļu sadali šādā apmērā:

11.1. ja naudas līdzekļu sadali lūdz Eiropas Savienības dalībvalsts, – pārskaitīt attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalstij pusi no naudas līdzekļiem vai vairāk;

11.2. ja naudas līdzekļu sadali lūdz ārvalsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, – pārskaitīt attiecīgajai ārvalstij ne vairāk kā pusi no naudas līdzekļiem vai ārvalsts lūgumā noteikto summu.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1226)

12. Ja ārvalsts kompetentās iestādes lūgumā par mantas konfiskāciju tiek izteikts lūgums atdot konkrētu mantu, komisija, ņemot vērā konkrētās mantas novērtējuma summu un ārvalsts kompetentās iestādes lūgumā norādīto konkrētās mantas vērtību, pieņem lēmumu:

12.1. ja konkrētās mantas novērtējuma summa nav lielāka par EUR 10 000:

12.1.1. atdot konkrēto mantu ārvalstij, saņemot apstiprinājumu, ka ārvalsts piekrīt atmaksāt naudas līdzekļu veidā pilnu mantas novērtējuma summu;

12.1.2. neatdot konkrēto mantu ārvalstij;

12.2. ja konkrētās mantas novērtējuma summa ir lielāka par EUR 10 000 :

12.2.1. atdot konkrēto mantu ārvalstij, saņemot apstiprinājumu, ka ārvalsts piekrīt atmaksāt naudas līdzekļu veidā pusi no mantas novērtējuma summas vai vairāk;

12.2.2. neatdot konkrēto mantu ārvalstij, atmaksājot ārvalstij naudas līdzekļu veidā ne vairāk kā pusi no summas, kura iegūta pēc mantas realizācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rīcību ar valstij piekritīgo mantu;

12.3. ja ārvalsts kompetentās iestādes lūgumā norādītā konkrētās mantas vērtība atšķiras no Latvijā veiktā novērtējuma summas un:

12.3.1. ir mazāka par Latvijā veiktā novērtējuma summu, var vienoties:

12.3.1.1. atdot konkrēto mantu, no ārvalsts saņemot apstiprinājumu, ka ārvalsts piekrīt atmaksāt naudas līdzekļu veidā šo noteikumu 12.1.1. un 12.2.1.apakšpunktā minēto summu saskaņā ar Latvijā veikto novērtējumu;

12.3.1.2. neatdot konkrēto mantu un atbilstoši šo noteikumu 12.1.2. un 12.2.2.apakšpunktam atmaksāt daļu no ārvalsts kompetentās iestādes lūgumā norādītās mantas vērtības;

12.3.2. ir lielāka par Latvijā veiktā novērtējuma summu, var vienoties:

12.3.2.1. atdot konkrēto mantu, no ārvalsts saņemot apstiprinājumu, ka ārvalsts piekrīt atmaksāt naudas līdzekļu veidā šo noteikumu 12.1.1. un 12.2.1.apakšpunktā minēto summu saskaņā ar ārvalsts kompetentās iestādes lūgumā norādīto konkrētās mantas vērtību;

12.3.2.2. neatdot konkrēto mantu un atbilstoši šo noteikumu 12.1.2. un 12.2.2.apakšpunktam atmaksāt daļu no Latvijā veiktā novērtējuma summas.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1226)

13. Ja ārvalsts kompetentās iestādes lūgumā par mantas konfiskāciju tiek izteikts lūgums atdot konkrētu mantu un naudas līdzekļus un konkrētās mantas novērtējuma un naudas līdzekļu summa pārsniedz EUR 10 000, komisija pieņem lēmumu atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajiem sadales nosacījumiem un šiem noteikumiem, ņemot vērā konkrētās mantas novērtējuma un naudas līdzekļu kopējo summu.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1226)

14. Ar mantu, kurai ir vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība, rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rīcību ar valstij piekritīgo mantu.

15. Ja konfiscējamai mantai ir vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība, šo mantu ārvalstij neatdod. Ja ārvalsts ir izteikusi lūgumu saņemt šajā mantā ieguldītos noziedzīgi iegūtos līdzekļus, komisija, konsultējoties ar ārvalsti, var pieņemt lēmumu atdot ne vairāk kā pusi no attiecīgo līdzekļu summas. Ja mantas konfiskācijas rezultātā nav izdevies iegūt šajā punktā minēto ārvalstij atdodamo naudas līdzekļu summu, nepieciešamos naudas līdzekļus var atdot no valsts budžeta līdzekļiem.

16. Ja konstatēti citi Latvijai labvēlīgāki nosacījumi, komisija var vienoties ar ārvalsti un pieņemt lēmumu, kas nekaitē Latvijas finanšu interesēm.

17. Komisija, lemjot jautājumu par konkrētas mantas atdošanu ārvalstij, ņem vērā izdevumus, kas saistīti ar mantas pārņemšanu, glabāšanu, vērtēšanu un nodošanu, un var vienoties par to atlīdzināšanu.

18. Komisijas atzinumā norāda sadalāmo naudas līdzekļu apmēru un turpmāko rīcību ar naudas līdzekļiem vai konkrētu mantu. Atzinumā norāda arī lēmuma pieņemšanas pamatojumu.

19. Tieslietu ministrija, pamatojoties uz komisijas atzinumu un citiem materiāliem, pieņem lēmumu:

19.1. par naudas līdzekļu sadali, norādot ārvalstij pārskaitāmo naudas līdzekļu summu un valsts budžeta ieņēmumu kontā pārskaitāmo naudas līdzekļu summu. Lēmumā norāda tā pieņemšanas pamatojumu un ārvalsts kompetentās iestādes norādīto konta numuru;

19.2. par mantas konfiskācijas rezultātā iegūtās konkrētās mantas atdošanu (vai neatdošanu) ārvalstij. Lēmumā norāda tā pieņemšanas pamatojumu un mantas atdošanas veidu vai turpmāko rīcību ar mantu.

20. Tieslietu ministrija triju darbdienu laikā lēmuma norakstu un ārvalsts kontaktinformāciju nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.

21. Valsts ieņēmumu dienests:

21.1. piecu darbdienu laikā pārskaita lēmumā minēto naudas līdzekļu summu valsts budžeta ieņēmumu kontā vai ārvalsts kompetentās iestādes norādītajā kontā;

21.2. organizē konkrētās mantas atdošanu lēmumā norādītajā veidā vai atbilstoši lēmumā noteiktajam rīkojas ar konkrēto mantu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rīcību ar valstij piekritīgo mantu.

22. Valsts ieņēmumu dienests, organizējot konkrētās mantas atdošanu ārvalstij, informē ārvalsts kompetento iestādi par tiesībām triju mēnešu laikā saņemt attiecīgo mantu, norādot saņemšanas vietu un kontaktinformāciju. Ja ārvalsts kompetentā iestāde nenodrošina konkrētās mantas izņemšanu triju mēnešu laikā, Valsts ieņēmumu dienests rīkojas ar attiecīgo mantu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rīcību ar valstij piekritīgo mantu, par to informējot Tieslietu ministriju.

23. Jautājumu par valsts budžeta papildu līdzekļu piešķiršanu izdevumiem, kas saistīti ar mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali ar ārvalstīm, un finansējuma avotu lemj Ministru kabinets katrā gadījumā atsevišķi.

24. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja, kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 431Pieņemts: 19.06.2012.Stājas spēkā: 01.07.2012.Zaudē spēku: 01.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 28.06.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
249731
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2012","iso_value":"2012\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)