Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumus Nr. 361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.354

Rīgā 2012.gada 22.maijā (prot. Nr.28 20.§)
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 26.panta otrās daļas 1. un 2.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības personai, kura ir tiesīga veikt nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditu (turpmāk – apsaimniekošanas sistēmu auditors);

1.2. nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu (turpmāk – apsaimniekošanas sistēma) auditēšanas kārtību.

II. Apsaimniekošanas sistēmu audits

2. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekotājs (turpmāk – apsaimniekotājs), kura līgumpartneri nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem, katru gadu sagatavo pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu (turpmāk – pārskats) un iesniedz apsaimniekošanas sistēmu auditoram. Apsaimniekošanas sistēmu auditors, tā lēmējinstitūcijas pārstāvji un darbinieki, kuri ir atbildīgi par auditu, nedrīkst būt saistīti ar auditējamo komersantu. Apsaimniekošanas sistēmu auditors neiesaistās darbībās, kas varētu ietekmēt viņa novērtējuma neatkarību.

3. Apsaimniekotājs:

3.1. nodrošina apsaimniekošanas sistēmu auditoram pieeju apsaimniekotāja rīcībā esošajai dokumentācijai par sadarbību ar līgumpartneriem un komersantiem, kuri nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju;

3.2. ļauj pārliecināties par apsaimniekošanas sistēmas darbību un sniedz citu nepieciešamo informāciju pēc apsaimniekošanas sistēmu auditora pieprasījuma.

4. Apsaimniekošanas sistēmu auditoram ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no:

4.1. komersantiem, kuri nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar apsaimniekotāju, kurš iesniedzis pārskatu;

4.2. apsaimniekotāja līgumpartneriem – dabas resursu nodokļa maksātājiem.

5. Apsaimniekošanas sistēmu auditors mēneša laikā no pārskata saņemšanas dienas sagatavo ziņojumu par pārskata audita rezultātiem un iesniedz to apsaimniekotājam.

6. Lai pārliecinātos par auditētā pārskata pilnīgumu un pareizību, apsaimniekošanas sistēmu auditors šo noteikumu 5.punktā minētajā ziņojumā novērtē auditētā pārskata atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu un apsaimniekošanas plānam. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārskatu pārbauda saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Pārskatu atzīst par atbilstošu, ja:

6.1. dati ir patiesi un tajos nav pretrunu;

6.2. nolietoto transportlīdzekļu uzskaite ir pilnīga;

6.3. dati ir apkopoti par pārskata periodu un atbilst apsaimniekošanas sistēmas dalībnieku faktiskajai saimnieciskajai darbībai.

7. Apsaimniekošanas sistēmu auditors ziņojumā norāda, vai pārskats satur pilnīgu, precīzu un patiesu informāciju par:

7.1. to transportlīdzekļu skaitu, marku un kopējo masu, kuri pirmo reizi pastāvīgi reģistrēti Latvijas Republikā;

7.2. realizēto transportlīdzekļu, savākto, pieņemto un apstrādāto nolietoto transportlīdzekļu skaitu un kopējo masu;

7.3. nolietoto transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi vai reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm.

8. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārbauda apsaimniekošanas sistēmas darbību un pārskatā ietverto informāciju, kā arī izvērtē pārskatam pievienoto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu, par uzskaiti, nodokļa aprēķināšanu, atkritumu apsaimniekošanu un apsaimniekošanas sistēmas darbību.

9. Apsaimniekošanas sistēmu auditors, pārbaudot pārskatu, veic:

9.1. stratēģisko analīzi – novērtē visas apsaimniekotāja veiktās darbības un to atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī atbilstību apsaimniekošanas plānam;

9.2. procesa analīzi – novērtē apsaimniekotāja vai līgumpartneru iesniegto datu un informācijas ticamību. Ja nepieciešams, auditors iesniegto informāciju pārbauda atkritumu savākšanas, atpakaļ pieņemšanas, apstrādes, pārstrādes vai reģenerācijas vietā;

9.3. riska analīzi – nosaka riska apsaimniekošanas posmus, kā arī apsaimniekotāja darbības aspektus, kuru dēļ varētu kļūdaini noteikt kopējo nolietotu transportlīdzekļu apjomu.

10. Atšķirība starp apsaimniekošanas sistēmu auditoram iesniegtajiem datiem (realizētu transportlīdzekļu apjoms, savāktu, pieņemtu, pārstrādātu un reģenerētu nolietotu transportlīdzekļu apjoms) un pārbaudes rezultātiem, kas pārsniedz 10 procentu, ir klasificējama kā būtiska neatbilstība un tiek izskatīta atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu transportlīdzekļiem.

III. Prasības apsaimniekošanas sistēmu auditoram

11. Par apsaimniekošanas sistēmu auditoru drīkst būt komersants, kas akreditēts:

11.1. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (turpmāk – akreditācijas birojs) un atbilst šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām;

11.2. citā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī atzītā akreditācijas institūcijā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu".

12. Komersantu akreditē par apsaimniekošanas sistēmu auditoru, ja tas:

12.1. pārzina normatīvo aktu prasības, kas jāievēro apsaimniekotājam un apsaimniekošanas sistēmu auditoram;

12.2. spēj sagatavot informāciju par:

12.2.1. nolietotu transportlīdzekļu apjomu;

12.2.2. nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei un reģenerācijai uz citām valstīm.

IV. Noslēguma jautājumi

13. Līdz 2013.gada 1.janvārim komersants, kas vēlas darboties kā apsaimniekošanas sistēmu auditors jau pirms 2013.gada 1.maija un ir iesniedzis akreditācijas pieteikumu akreditācijas birojā, reģistrējas Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts birojs informāciju par reģistrētajiem komersantiem ievieto savā tīmekļa vietnē.

14. Līdz 2013.gada 1.maijam apsaimniekošanas sistēmu auditu var veikt arī tas komersants, kurš ir reģistrēts Vides pārraudzības valsts birojā atbilstoši šo noteikumu 13.punktam, ja informācija par komersanta akreditāciju nav publicēta akreditācijas biroja tīmekļa vietnē.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 22.maija noteikumiem Nr.354
Pārskata pārbaudes jautājumi

1. Vai ir uzskaitītas visas līgumpartneru pirmo reizi Latvijas Republikas teritorijā pastāvīgi reģistrēto un realizēto transportlīdzekļu markas un norādīts transportlīdzekļu skaits?

2. Vai ir pamatojošie dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļu pirmreizēju pastāvīgu reģistrāciju Latvijas Republikā?

3. Vai apsaimniekotāja pārskatā minētie dati par transportlīdzekļu markām un skaitu atbilst apsaimniekotāja līgumpartneru grāmatvedības reģistros norādītajiem datiem?

4. Vai apsaimniekotājam un komersantiem, kas veic nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu un kuriem ir līgums ar apsaimniekotāju, ir nepieciešamās vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās atļaujas?

5. Vai ir dokumenti, kas apliecina nolietotu transportlīdzekļu apstrādi, pārstrādi vai reģenerāciju vai to nodošanu tālākai apstrādei, pārstrādei vai reģenerācijai?

6. Vai apsaimniekotāja savākto, pieņemto un reģenerēto nolietoto transportlīdzekļu procentuālais apjoms atbilst normatīvajos aktos noteiktajam savācamajam un reģenerējamam apjomam attiecīgajā laikposmā?

7. Vai apsaimniekotājs pilnā apmērā piemēro apsaimniekošanas plānā un līgumā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju paredzēto apsaimniekošanas sistēmu?

8. Vai apsaimniekotājs ir nodrošinājis apsaimniekošanas sistēmas plāna izpildi?

9. Vai apsaimniekotāja dati par līgumpartneru realizētiem un nolietotiem transportlīdzekļiem nepārklājas ar cita apsaimniekotāja datiem?

10. Vai apstrādes uzņēmumā ir dokumentācija par pieņemtiem nolietotiem transportlīdzekļiem un izsniegto nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites veidlapa, vai tā ir atbilstoši aizpildīta?

11. Vai nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites veidlapā ierakstītie dati sakrīt ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem?

12. Vai apstrādes operatoram ir transportlīdzekļu demontāžā radušos bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 354Pieņemts: 22.05.2012.Stājas spēkā: 25.05.2012.Zaudē spēku: 23.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 24.05.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
248086
25.05.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)