Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14., 23.nr.; 2009, 7., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14) emisijas prospekts - dokuments, kurā ietverta detalizēta informācija par emitentu un tā emitētiem pārvedamiem vērtspapīriem, par kuriem publiskā piedāvājuma izteicējs vēlas izteikt publisko piedāvājumu;

15) prospekts - dokuments, kurā ietverta detalizēta informācija par emitentu un tā emitētiem pārvedamiem vērtspapīriem, kurus persona, kas lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, vēlas iekļaut regulētajā tirgū;";

izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38) kvalificētie ieguldītāji - ieguldītāji, kas par tādiem noteikti šā likuma 124.1 panta otrajā daļā vai atbilst šā panta otrajā vai piektajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem, kā arī personas, kuras atbilstoši šā likuma 124.2 panta noteikumiem atzītas par tiesīgiem darījuma partneriem;";

papildināt pantu ar 66., 67. un 68.punktu šādā redakcijā:

"66) komercsabiedrība ar samazinātu tirgus kapitalizāciju - komercsabiedrība, kuras finanšu instrumenti iekļauti regulētajā tirgū un kuras tirgus kapitalizācijas vidējā vērtība, aprēķinot pēc iepriekšējo triju kalendāra gadu beigās veiktās finanšu instrumentu kotēšanas rezultātiem, ir mazāka nekā 100 000 000 euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;

67) galvenā informācija - būtiska, strukturēta informācija, ko sniedz ieguldītājiem vērtspapīru iegādes lēmuma pieņemšanai un kas satur:

a) īsu aprakstu par emitentu un galvotāju būtiskākajiem raksturojošiem rādītājiem, tostarp informāciju par to aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un riskiem, kuri saistīti ar emitentu un galvotāju,

b) īsu aprakstu par riskiem, kuri saistīti ar pārvedamiem vērtspapīriem un ieguldījumiem šāda veida pārvedamos vērtspapīros, kā arī informāciju par šajos vērtspapīros nostiprinātajām tiesībām,

c) publiskā piedāvājuma noteikumus un informāciju par visām izmaksām, ko sedz ieguldītājs saistībā ar vērtspapīru iegādi,

d) publiskā piedāvājuma iemeslus un publiskā piedāvājuma rezultātā gūto tīro ieņēmumu izlietojumu,

e) aprakstu par pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū;

68) finanšu instrumentu turēšana - finanšu instrumentu turēšana un administrēšana klientu vārdā, ieskaitot ar finanšu instrumentiem veicamo darījumu nodrošināšanai nepieciešamo naudas līdzekļu turēšanu un citu ar finanšu instrumentu turēšanu vai administrēšanu saistītu pakalpojumu sniegšanu."

2. 3.pantā:

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) strukturētiem finanšu produktiem, kuru noteikumi garantē ieguldītājam daļu no sākotnējā ieguldījuma un kuri ietver atvasināto finanšu instrumentu vai kuru ienesīgums piesaistīts kādam no šīs daļas 4.punktā minēto atvasināto finanšu instrumentu bāzes aktīviem, ja pastāv iespēja, ka ieguldītājs var zaudēt daļu no sākotnējā ieguldījuma.";

izteikt septītās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) vērtspapīriem, kas iekļauti publiskajā piedāvājumā, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa par piedāvājumu Eiropas Savienībā ir mazāka nekā 5 000 000 euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;";

aizstāt septītās daļas 10.punktā vārdus un skaitli "par piedāvājumu ir mazāka nekā 50 000 000 euro" ar vārdiem un skaitli "par publisko piedāvājumu Eiropas Savienībā ir mazāka nekā 75 000 000 euro".

3. Izteikt 3.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Attiecībā uz akciju emitentiem un tādu parāda vērtspapīru emitentiem, kuru parāda vērtspapīru vienas vienības nominālvērtība ir mazāka par 1000 euro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa un kuru pienākums ir sniegt obligāto informāciju, izcelsmes dalībvalsts ir:

1) dalībvalsts, kurā ir emitenta juridiskā adrese, ja tas ir reģistrēts dalībvalstī;

2) šā panta otrās daļas 3.punktā minētā izcelsmes dalībvalsts, ja emitents ir reģistrēts ārvalstī."

4. Izslēgt 3.2 pantu.

5. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Likumā noteiktajos gadījumos Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - Komisija) izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā Komisija izdod administratīvos aktus, nosaka administratīvo aktu izdošanas kārtību reglamentējošie normatīvie akti.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas" ar vārdu "Komisijas".

6. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Informācijas iesniegšanas pienākums

(1) Komisijai, pārraugot šā likuma prasību izpildi, ir tiesības pieprasīt no finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem informāciju un dokumentus par to darbību.

(2) Finanšu instrumentu tirgus dalībnieki pieprasīto informāciju iesniedz Komisijas noteiktajos termiņos. Minēto prasību izpildi nedrīkst atteikt, tai skaitā aizbildinoties ar komercnoslēpumu."

7. 14.pantā:

papildināt septīto daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) liecina, ka emisija var aizskart ieguldītāju intereses.";

papildināt devītās daļas otro teikumu ar vārdiem "un nosūta prospekta kopiju Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei".

8. Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Prasība sagatavot emisijas prospektu neattiecas uz pārvedamiem vērtspapīriem, kas tiek pārdoti tālāk, ja par tiem atbilstoši šā likuma 20.1 pantam ir pieejams derīgs emisijas prospekts un emitents vai par šā emisijas prospekta sagatavošanu atbildīgā persona piekrīt tā turpmākai izmantošanai, rakstveidā noslēdzot vienošanos ar finanšu starpnieku. Minētā vienošanās iesniedzama Komisijai sešas darbdienas pirms publiskā piedāvājuma izteikšanas."

9. 16.pantā:

izteikt pirmās daļas 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3) pārvedamiem vērtspapīriem, ko piedāvā, piešķir vai plāno piešķirt saistībā ar komercsabiedrību apvienošanos vai sadalīšanu, ievērojot nosacījumu, ka publiski ir pieejams dokuments, kas satur informāciju, kuru Komisija atzinusi par līdzvērtīgu tai, kas iekļaujama emisijas prospektā saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām;

4) akcijām, par kurām pašreizējiem akcionāriem izmaksā dividendes tās pašas kategorijas akcijās, ievērojot nosacījumu, ka publiski ir pieejams dokuments, kas satur informāciju par akciju skaitu un veidu un par piedāvājuma iemesliem un detalizētiem tā noteikumiem;

5) pārvedamiem vērtspapīriem, ko pašreizējiem vai bijušajiem komercsabiedrību vadītājiem vai darbiniekiem piedāvā, piešķir vai plāno piešķirt to darba devējs vai saistītā komercsabiedrība, ja tās vadība (komercsabiedrības sēdeklis) vai juridiskā adrese atrodas Eiropas Savienībā un ja publiski ir pieejams dokuments, kas satur informāciju par pārvedamu vērtspapīru skaitu un veidu un par piedāvājuma iemesliem un detalizētiem tā noteikumiem;";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 5.punktu piemēro arī komercsabiedrībām, kuru juridiskā adrese neatrodas Eiropas Savienībā, ja to pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū Eiropas Savienībā vai ārvalsts tirgū. Attiecībā uz komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti ārvalsts tirgū, šā punkta noteikumi piemērojami tikai tad, ja par šādiem vērtspapīriem ir pieejama līdzvērtīga informācija, tai skaitā šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajā dokumentā ietvertā informācija, un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgās ārvalsts tirgus atzīšanu par līdzvērtīgu regulētajam tirgum Eiropas Savienībā. Šajā daļā minēto dokumentu sagatavo valodā, ko Komisija ir atzinusi par pieņemamu, vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Prasība sagatavot emisijas prospektu neattiecas uz publisko piedāvājumu:

1) kas izteikts tikai kvalificētajiem ieguldītājiem;

2) kas katrā dalībvalstī nepārprotami izteikts mazāk nekā 150 fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras nav kvalificētie ieguldītāji;

3) kurā pārvedamu vērtspapīru minimālais pirkuma apjoms katram ieguldītājam ir vismaz 100 000 euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa un nav atļauta tāda viena pārvedama vērtspapīra iegūšana, kuras rezultātā šis pārvedamais vērtspapīrs piederētu vairākām personām;

4) kurā piedāvātā viena pārvedama vērtspapīra nominālvērtība ir vienāda vai lielāka par 100 000 euro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;

5) kas izteikts par pārvedamiem vērtspapīriem, par kuriem aprēķinātā kopējā samaksa Eiropas Savienībā 12 mēnešu laikā ir vienāda vai mazāka par 100 000 euro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja piedāvājumu izsaka tikai kvalificētajiem ieguldītājiem, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde pēc emitenta pieprasījuma izsniedz emitentam to personu sarakstu, kuras atbilst kvalificētajiem ieguldītājiem noteiktajām prasībām un kritērijiem. Veidojot sarakstu, tajā iekļauj emitenta iesniegtajā informācijā norādītās personas, kuras atbilst minētajām prasībām un kritērijiem, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes klientus, kuri devuši savu piekrišanu piedalīties publiskajā piedāvājumā."

10. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Piedāvājuma dokumenta sagatavošanas pienākums

Izsakot publisko piedāvājumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas iekļauti šajā piedāvājumā, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa par piedāvājumu ir no 100 000 euro līdz 5 000 000 euro ekvivalentam latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, publiskā piedāvājuma izteicējs sagatavo un publicē piedāvājuma dokumentu saskaņā ar Komisijas normatīvajiem noteikumiem, ja vien neizmanto šā likuma 15.panta otrajā daļā paredzētās tiesības."

11. Izteikt 17.panta trešās daļas 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

3) kopsavilkums, kurā īsi, neizmantojot speciālo terminoloģiju, un valodā, kādā sākotnēji tika sagatavots emisijas prospekts, atspoguļo galveno informāciju. Detalizētu kopsavilkumā iekļaujamo informāciju sagatavo saskaņā ar Eiropas Komisijas pieņemtajiem tiesību aktiem. Kopsavilkumā uzsver brīdinājumu par to, ka:".

12. Izteikt 17.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja piedāvājuma galīgie noteikumi nav iekļauti pamatprospektā vai tā papildinājumos, tos par katru publisko piedāvājumu pirms piedāvājuma sākuma, cik drīz vien iespējams, dara pieejamus ieguldītājiem, iesniedz Komisijai un informē par tiem attiecīgās uzņēmējas dalībvalsts kompetento institūciju. Galīgajos noteikumos sniedz tikai vērtspapīru aprakstā iekļaujamo informāciju, ko nevar iekļaut pamatprospekta papildinājumos. Sagatavojot galīgos noteikumus vai pamatprospekta papildinājumus, piemēro šā likuma 17.panta sestās daļas prasības."

13. Izteikt 17.3 panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā vērtspapīru aprakstā sniedz informāciju, ko parasti ietver reģistrācijas dokumentā, ja kopš brīža, kad Komisijā tika reģistrēts jaunākais reģistrācijas dokuments, ir notikušas būtiskas izmaiņas, kas var ietekmēt ieguldītāju novērtējumu, ja vien šāda informācija nav sniegta saskaņā ar šā likuma 18.pantā paredzētajiem papildinājumiem."

14. 18.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "iesniegšanas Komisijai" ar vārdiem "reģistrēšanas Komisijā";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja ieguldītāji pirms emisijas prospekta papildinājumu publicēšanas jau ir piekrituši pirkt pārvedamus vērtspapīrus vai parakstīties uz tiem, viņiem ir tiesības divu darbdienu laikā pēc emisijas prospekta papildinājumu publicēšanas atsaukt savu piekrišanu, ja šā panta pirmajā daļā minētie jaunie apstākļi, būtiskas kļūdas vai neprecizitātes, kas saistītas ar emisijas prospektā iekļauto informāciju, ir radušās pirms piedāvājuma termiņa beigām un vērtspapīru iegrāmatošanas ieguldītāja finanšu instrumentu kontā. Publiskā piedāvājuma izteicējs emisijas prospekta papildinājumos ieguldītāju piekrišanas atsaukšanai var norādīt citu termiņu, kas nav īsāks par divām darbdienām."

15. Papildināt 19.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) informācija sniedz ziņas par galvotāju, ja galvotājs ir dalībvalsts."

16. Izteikt 20.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) No emisijas prospektā norādītajām atbildīgajām personām ieguldītājs nevar pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, ja viņš savu izvēli ir izdarījis, pamatojoties tikai uz kopsavilkumu vai tā tulkojumu, izņemot gadījumus, kad kopsavilkums ir maldinošs vai pretrunā ar pārējām emisijas prospekta daļām vai ja tas kopā ar pārējām emisijas prospekta daļām nesniedz galveno informāciju, kas ļauj ieguldītājam lemt par vērtspapīru iegādi."

17. 20.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Emisijas prospekts ir derīgs 12 mēnešus pēc tā reģistrācijas Komisijā, ja ir ievērotas šā likuma 18.panta prasības.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Emisijas prospekts ir derīgs, ja tas sastāv no reģistrācijas dokumenta, kurā iekļautā informācija ir atjaunota šā likuma 17.3 panta kārtībā vai kurš ir papildināts saskaņā ar šā likuma 18.pantā emisijas prospektam noteiktajām prasībām, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma. Reģistrācijas dokuments, kas minēts šā likuma 17.panta trešās daļas 1.punktā, ir derīgs 12 mēnešus pēc tā reģistrācijas Komisijā."

18. 21.pantā:

aizstāt ceturtās daļas 2.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Emitents vai par emisijas prospekta sagatavošanu atbildīgā persona, kas publicē emisijas prospektu saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu, publicē to arī elektroniskā veidā atbilstoši šā panta ceturtās daļas 2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek publicēts paziņojums, kurā norādīts, kā emisijas prospekts ir darīts pieejams sabiedrībai un kur sabiedrība to var iegūt."

19. 22.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "institūcijas" ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi";

papildināt otro daļu ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Komisija savā mājaslapā internetā publisko emisijas prospektu apliecinājumus, kurus citu izcelsmes dalībvalstu kompetentās institūcijas ir iesniegušas Komisijai, ja iespējams, norādot saiti uz mājaslapu internetā, kur izcelsmes dalībvalstu kompetentās institūcijas ir publiskojušas emisijas prospektus.";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās institūcijas un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir tiesīga tikai vērst izcelsmes dalībvalsts kompetentās institūcijas uzmanību uz jebkādas jaunas informācijas nepieciešamību.";

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(4) Komisija iesniedz emitentam vai personai, kas ir atbildīga par emisijas prospekta sagatavošanu, uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai institūcijai un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei apliecinājumu, ka emisijas prospekts ir sagatavots saskaņā ar prasībām, kas noteiktas spēkā esošajos tiesību aktos par emisijas prospekta saturu un sagatavošanas kārtību, un minētā emisijas prospekta kopiju šādā kārtībā:";

papildināt piekto daļu pēc vārda "apliecinājumam" ar vārdiem "ko nosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai institūcijai".

20. 24.1 pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Eiropas Komisiju" ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi".

21. Aizstāt 25.panta ceturtajā un piektajā daļā vārdus "Eiropas Savienības Komisijai" ar vārdiem "Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei".

22. 34.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisija informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, ka licence regulētā tirgus organizēšanai ir anulēta.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

23. Papildināt 40.1 panta otrās daļas trešo teikumu ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi".

24. Aizstāt 44.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "50 000 euro" ar skaitli un vārdu "100 000 euro".

25. Izteikt 44.3 panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā vērtspapīru aprakstā ietver informāciju, ko parasti sniedz reģistrācijas dokumentā, ja kopš brīža, kad tika reģistrēts jaunākais reģistrācijas dokuments, ir notikušas būtiskas izmaiņas, kas var ietekmēt ieguldītāju novērtējumu, ja vien šāda informācija nav sniegta saskaņā ar šā likuma 45.pantā paredzētajiem papildinājumiem."

26. Aizstāt 45.panta pirmajā daļā vārdus "iesniegšanas Komisijai" ar vārdiem "apstiprināšanas Komisijā".

27. Izteikt 46.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) No prospektā norādītajām atbildīgajām personām ieguldītājs nevar pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, ja viņš savu izvēli ir izdarījis, pamatojoties tikai uz kopsavilkumu vai tā tulkojumu, izņemot gadījumus, kad kopsavilkums ir maldinošs, ir pretrunā ar pārējām emisijas prospekta daļām vai ja tas kopā ar pārējām emisijas prospekta daļām nesniedz galveno informāciju, kas ļauj ieguldītājam lemt par vērtspapīru iegādi."

28. Izteikt 47.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pārvedamiem vērtspapīriem, ko piedāvā, piešķir vai plāno piešķirt saistībā ar komercsabiedrību apvienošanos vai sadalīšanu, ievērojot nosacījumu, ka publiski ir pieejams dokuments, kas satur informāciju, kuru Komisija atzinusi par līdzvērtīgu tai, kas iekļaujama prospektā saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām;".

29. 48.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Emitents, kura izcelsmes dalībvalsts ir Latvijas Republika, papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem iesniedz noteikumus par iekšējās informācijas turētāju saraksta izveidošanu un uzturēšanu, kā arī kārtību, kādā iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās personas drīkst veikt darījumus ar šā emitenta finanšu instrumentiem vai atvasinātajiem preču instrumentiem.";

papildināt septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Vienlaikus Komisija prospekta kopiju nosūta Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei."

30. 48.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "publikācijas" ar vārdiem "reģistrācijas Komisijā";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Prospekts ir derīgs, ja tas sastāv no reģistrācijas dokumenta, kurā ietvertā informācija ir papildināta saskaņā ar šā likuma 44.3 vai 45.panta prasībām, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma. Reģistrācijas dokuments, kas minēts šā likuma 17.panta trešās daļas 1.punktā, ir derīgs 12 mēnešus pēc tā reģistrācijas Komisijā."

31. 49.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "institūcijas" ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi";

papildināt otro daļu ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi";

papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "Latvijas kompetentās institūcijas" ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde";

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(4) Komisija iesniedz emitentam vai personai, kas ir atbildīga par prospekta sagatavošanu, uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai institūcijai un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei apliecinājumu, ka prospekts sagatavots saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par prospekta sagatavošanu, un minētā prospekta kopiju šādā kārtībā:";

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta ceturtajā daļā minētajam apliecinājumam, ko nosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai institūcijai, pievieno kopsavilkuma tulkojumu, par kura sagatavošanu un satura atbilstību oriģinālajam prospekta tekstam ir atbildīgs emitents vai tā persona, kura ir atbildīga par prospekta sagatavošanu.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Komisija savā mājaslapā internetā publisko prospektu apliecinājumus, kurus citu izcelsmes dalībvalstu kompetentās institūcijas ir iesniegušas Komisijai, ja iespējams, norādot saiti uz mājaslapu internetā, kur izcelsmes dalībvalstu kompetentās institūcijas ir publiskojušas emisijas prospektus."

32. 49.1 pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "publiskā piedāvājuma izteicējs" ar vārdiem "persona, kura lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū";

aizstāt piektajā daļā skaitli un vārdu "50 000 euro" ar skaitli un vārdu "100 000 euro".

33. 51.pantā:

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(4) Emitents vai persona, kura lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū un publicē prospektu saskaņā ar šā panta trešās daļas 1. vai 2.punktu, publicē prospektu arī elektroniskā veidā atbilstoši šā panta trešās daļas 3.punktam."

34. 54.pantā:

aizstāt devītajā daļā skaitli un vārdu "50 000 euro" ar skaitli un vārdu "100 000 euro";

papildināt pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

"(91) Šā panta devītās daļas noteikumi par akcionāru sapulces vietas izvēli attiecas arī uz tām personām, kam pieder pārvedami vērtspapīri, kuru vienas vienības nominālvērtība ir vismaz 50 000 euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai, ja parāda vērtspapīru vērtība ir izteikta citā valūtā, nevis euro, to vienas vienības nominālvērtība ir vismaz 50 000 euro ekvivalents, un šie vērtspapīri pirms 2010.gada 31.decembra ir iekļauti regulētajā tirgū Eiropas Savienībā līdz dienai, kad šie vērtspapīri tiek dzēsti. Šie noteikumi ir spēkā, ja emitenta izraudzītajā dalībvalstī personām, kurām pieder minētie parāda vērtspapīri, ir pieejama visa nepieciešamā informācija."

35. Izteikt 55.1 panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja Komisija konstatē, ka emitents nepilda šā likuma D sadaļas II nodaļas prasības, tā dara šos faktus zināmus izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei.

(4) Ja, neraugoties uz to, ka Komisija ir informējusi attiecīgās izcelsmes dalībvalsts kompetento institūciju saskaņā ar šā panta trešās daļas prasībām, vai tādēļ, ka šādi pasākumi izrādās neefektīvi, emitents turpina pārkāpt šā likuma D sadaļas II nodaļas prasības, Komisija pēc paziņošanas izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai ir tiesīga veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu ieguldītāju intereses, kā arī informē par to Eiropas Komisiju un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi saskaņā ar šā likuma 147.panta prasībām."

36. Aizstāt 56.1 panta pirmās daļas 3.punktā vārdu "būtiska" ar vārdu "nozīmīga".

37. 56.2 pantā:

izslēgt trešās daļas 2.punktu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja šā panta otrās daļas 3., 4., 5. un 7.punktā, trešajā daļā un šā likuma 56.1 panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā minēto informāciju kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, jau sniegusi gada pārskatā vai citā publiski pieejamā dokumentā, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību var iekļaut atsauci, norādot, kur šī informācija ir publiski pieejama."

38. Izslēgt 57.1 pantu.

39. 58.pantā:

aizstāt 2.punktā skaitli un vārdu "50 000 euro" ar skaitli un vārdu "100 000 euro";

papildināt pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) emitentiem, kuri ir emitējuši vienīgi parāda vērtspapīrus, kuru viena parāda vērtspapīra nominālvērtība ir vismaz 50 000 euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai, ja parāda vērtspapīri ir emitēti citā valūtā, nevis euro, viena parāda vērtspapīra nominālvērtība emisijas dienā ir vismaz 50 000 euro ekvivalents, un kuru vērtspapīri ir bijuši iekļauti regulētajā tirgū Eiropas Savienībā pirms 2010.gada 31.decembra līdz dienai, kad šie vērtspapīri tiek dzēsti."

40. 59.pantā:

papildināt otro daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) emitenta valdes, padomes locekļa, revīzijas komitejas locekļa vai prokūrista emitentam iesniegts paziņojums par atkāpšanos no amata;

12) zvērināta revidenta emitentam iesniegts paziņojums par sadarbības neturpināšanu;";

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) tiesas nolēmums par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu emitentam, tā mātes sabiedrībai vai konsolidācijā iesaistītai sabiedrībai un tiesas nolēmums par tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanu emitentam, tā mātes sabiedrībai vai konsolidācijā iesaistītai sabiedrībai;";

papildināt otro daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) tiesas nolēmums par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanu emitentam, tā mātes sabiedrībai vai konsolidācijā iesaistītai sabiedrībai;";

izteikt otrās daļas 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6) tiesas nolēmums par maksātnespējas procesa ierosināšanu emitentam, tā mātes sabiedrībai vai kontrolētajai komercsabiedrībai, maksātnespējas procesa pasludināšana vai maksātnespējas procesa pabeigšana emitentam, tā mātes sabiedrībai vai konsolidācijā iesaistītai sabiedrībai;

7) tiesas nolēmums par pāreju no emitentam, tā mātes sabiedrībai vai konsolidācijā iesaistītai sabiedrībai pasludinātā maksātnespējas procesa uz tiesiskās aizsardzības procesu;

8) maksātnespējas procesa pasludināšana vai maksātnespējas procesa pabeigšana emitenta vai konsolidācijā iesaistītas sabiedrības debitoram (ja debitors ir juridiskā persona) vai maksātnespējas procesa pasludināšana vai bankrota procedūras uzsākšana emitenta, tā mātes sabiedrības vai konsolidācijā iesaistītas sabiedrības debitoram (ja debitors ir fiziskā persona), ja emitenta, tā mātes sabiedrības vai konsolidācijā iesaistītās sabiedrības prasības summa pret debitoru ir nozīmīga;";

izteikt otrās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) emitenta nodoms savus regulētajā tirgū iekļautos finanšu instrumentus iekļaut citā regulētajā tirgū, kā arī emitenta emitēto finanšu instrumentu iekļaušana citā regulētajā tirgū vai izslēgšana no cita regulētā tirgus, tai skaitā emitenta lēmums izvēlēties citu dalībvalsti par savas izcelsmes dalībvalsti;";

izteikt otrās daļas 19.punktu šādā redakcijā:

"19) emitenta nodoms veikt reorganizāciju;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta izpratnē nozīmīga apjoma darījumi vai ieguldījumi ir emitenta vai tā konsolidācijā iesaistītas sabiedrības darījumi vai ieguldījumi, kuros par aktīviem samaksātā vai saņemamā naudas summa, tai skaitā aktīvu vai finanšu instrumentu tirgus vērtība, vai arī emitenta parāda saistības vai aizņēmumi naudas izteiksmē ir vismaz 10 procenti no emitenta pašu kapitāla saskaņā ar zvērināta revidenta pēdējo pārbaudīto konsolidēto gada pārskatu.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā panta izpratnē par konsolidācijā iesaistītu sabiedrību uzskatāma sabiedrība, kurā emitentam kā mātes sabiedrībai tieši vai netieši (ar vienas vai vairāku koncerna meitas sabiedrību līdzdalību) ir ietekme un kura tādējādi saskaņā ar Konsolidēto gada pārskatu likumu iesaistāma konsolidācijā, emitentam sagatavojot konsolidēto pārskatu."

41. Izteikt 60.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šīs nodaļas noteikumi par paziņošanas pienākumu un neziņošanas sekām attiecas uz personām, kuras iegūst vai atsavina balsstiesīgās akcijas tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū Latvijas Republikā."

42. 64.1 pantā:

aizstāt septītajā daļā skaitli un vārdu "50 000 euro" ar skaitli un vārdu "100 000 euro";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Šā panta septītās daļas prasības attiecas arī uz tām personām, kam pieder pārvedami vērtspapīri, kuru vienas vienības nominālvērtība ir vismaz 50 000 euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai, ja parāda vērtspapīru vērtība ir izteikta citā valūtā, nevis euro, to vienas vienības nominālvērtība ir vismaz 50 000 euro ekvivalents, un šie vērtspapīri ir bijuši iekļauti regulētajā tirgū Eiropas Savienībā pirms 2010.gada 31.decembra līdz dienai, kad šie vērtspapīri tiek dzēsti."

43. Papildināt 64.2 panta pirmo daļu pēc vārdiem "nosūta obligāto informāciju" ar vārdiem "savas izcelsmes dalībvalsts".

44. 64.3 pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) pārbaudīt, vai obligātā informācija ir sagatavota atbilstoši šā likuma 59.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām un vai tā patiesi un godīgi atspoguļo informāciju par emitentu, tā darbību un korporatīvo pārvaldību;";

papildināt otro daļu ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Eiropas Komisiju" ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi".

45. 86.pantā:

izteikt pirmo daļu un otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Emitents, kura finanšu instrumenti tiek tirgoti regulētajā tirgū Latvijas Republikā un kura izcelsmes dalībvalsts ir Latvijas Republika, izstrādā iekšējos noteikumus par iekšējās informācijas turētāju saraksta izveidošanu atbilstoši šā panta noteikumiem. Minētos iekšējos noteikumus emitents nekavējoties iesniedz Komisijai pēc tās pieprasījuma.

(2) Emitents, kura izcelsmes dalībvalsts ir Latvijas Republika, ne vēlāk kā līdz dienai, kad tā finanšu instrumenti tiek iekļauti regulētajā tirgū Latvijas Republikā, izveido iekšējās informācijas turētāju sarakstu. Sarakstā emitents iekļauj informāciju par:";

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) gadu un datumu, ar kuru personai, kas ir iekļauta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, emitenta iekšējā informācija ir pieejama;";

papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Emitents, kura finanšu instrumenti ir iekļauti regulētajā tirgū Latvijas Republikā, bet kura izcelsmes dalībvalsts nav Latvijas Republika, iekšējās informācijas turētāju sarakstu izveido un uztur atbilstoši savas izcelsmes dalībvalsts tiesību aktos noteiktajai kārtībai."

46. Papildināt 86.1 pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Sniedzot paziņojumu pēc tāda pēdējā darījuma veikšanas, ar kuru kalendāra gadā personas veikto darījumu kopējais apjoms pārsniedz 5000 euro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, paziņojumā ietver informāciju par katru darījumu, norādot tā veidu (pirkšana, pārdošana), datumu, vietu, apjomu un cenu."

47. Izslēgt 87.panta trešo daļu.

48. 90.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"21) tās noteiktajā termiņā pieprasīt, lai emitents šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā dara zināmu atklātībai informāciju, kuras izplatīšanu tas nodrošina saskaņā ar šā likuma 87.panta pirmo daļu;

22) pieprasīt, lai persona iesniedz Komisijai paziņojumu atbilstoši šā likuma 86.1 panta prasībām;";

izslēgt 5.punktā vārdu "debeta".

49. Papildināt 92.pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Centrālais depozitārijs ir tiesīgs deleģēt šā panta trešās daļas 1., 3. un 4.punktā minētās funkcijas, ja šādas deleģēšanas mērķis ir finanšu instrumentu darījumu norēķinu nodrošināšana Eiropas Savienības ietvaros un ir saņemta Komisijas atļauja.

(32) Ja Centrālais depozitārijs deleģē šā panta trešās daļas 1., 3. un 4.pantā minētās funkcijas Eiropas Centrālajai bankai, dalībvalsts centrālajai bankai vai organizācijai, kuras funkcijās ietilpst finanšu instrumentu darījumu norēķinu nodrošināšana Eiropas Savienības ietvaros, šā likuma 142.1 panta piektajā daļā ārpakalpojumu līgumam noteiktās prasības piemēro samērīgi ar ārpakalpojuma sniedzēja statusu vai ārpakalpojuma sniedzēja darbību regulējošiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem."

50. Papildināt 99.panta astotās daļas 2.punktu ar vārdiem "izņemot šā likuma 92.panta 3.1 daļā minēto gadījumu".

51. Izteikt 106.panta piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kurām ir finansiālā stabilitāte un kuru finanšu līdzekļu ieguves tiesiskumu iespējams dokumentāri pierādīt. Izvērtējot daļu īpašnieku (akcionāru) finansiālo stabilitāti, ja persona nav kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, ņem vērā, vai personai ir pietiekams brīvais kapitāls;".

52. 107.pantā:

papildināt otrās daļas 3.punkta "b" apakšpunktu pēc vārda "uzskaites" ar vārdiem "tai skaitā finanšu instrumentu un ar finanšu instrumentu darījumiem saistīto naudas līdzekļu uzskaites";

papildināt otrās daļas 3.punkta "d" apakšpunktu pēc vārda "instrumentu" ar vārdiem "un ar finanšu instrumentu darījumiem saistīto naudas līdzekļu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, ja tā neplāno veikt finanšu instrumentu turēšanu, neiesniedz finanšu instrumentu un ar finanšu instrumentu darījumiem saistīto naudas līdzekļu uzskaites kārtību reglamentējošos noteikumus un finanšu instrumentu un ar finanšu instrumentu darījumiem saistīto naudas līdzekļu uzskaites datu bāzes aizsardzības noteikumus."

53. Papildināt 108.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Komisija par licences izsniegšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībai informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi."

54. Papildināt 111.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Komisija par ieguldījumu brokeru sabiedrībai izsniegtās licences anulēšanu informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi."

55. Izteikt 121.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) ārvalstu valūtas riska, norēķinu riska un preču riska kapitāla prasība;

3) parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru pozīcijas riska kapitāla prasība tirdzniecības portfeļa riska darījumiem un, ja ir saņemta Komisijas atļauja pārsniegt lielo riska darījumu ierobežojumus tirdzniecības portfeļa riska darījumiem, kapitāla prasība šādam pārsniegumam;".

56. Izteikt 123.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Papildus šā likuma 121.panta prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrība novērtē savai darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai nepieciešamo kapitālu un nodrošina, lai tās darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai nepieciešamais kapitāls būtu pietiekams, kā arī nosaka šā kapitāla elementus un struktūru."

57. 126.2 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai noteiktu ieguldījumu pakalpojuma piemērotību klienta interesēm, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde no klienta vai iespējamā klienta pieprasa ziņas par viņa pieredzi un zināšanām attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā slēdzamajiem darījumiem, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sniedz ieguldījumu pakalpojumu, kas nav konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos vai finanšu instrumentu individuālā pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Lai noteiktu, vai ieguldījumu pakalpojums, kas ir konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos vai finanšu instrumentu individuālā pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu, atbilst klienta interesēm, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde no klienta vai iespējamā klienta pieprasa ziņas par viņa pieredzi un zināšanām attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā slēdzamajiem darījumiem, mērķiem, kurus viņš vēlas sasniegt ar attiecīgajiem darījumiem, un finansiālo stāvokli.";

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "pirmās daļas 1.punktu" ar skaitli un vārdu "1.1 daļu";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "pirmās daļas 2.punktu" ar vārdiem "pirmo daļu";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja, sniedzot konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos vai veicot finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde nav ieguvusi šā panta 1.1 daļā minēto informāciju, tā nav tiesīga ieteikt klientam vai iespējamam klientam finanšu instrumentus vai veikt viņa finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu.";

aizstāt desmitajā daļā vārdus un skaitli "pirmās daļas 2.punktu" ar vārdiem "pirmo daļu" un vārdus un skaitli "pirmās daļas 2.punktā" - ar vārdiem "pirmajā daļā";

izteikt divpadsmitās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(12) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sniedz klientam tikai šā likuma 3.panta ceturtās daļas 1. vai 2.punktā minētos ieguldījumu pakalpojumus ar vai bez šā likuma 3.panta piektās daļas 1., 3., 4., 5., 7. un 8.punktā minētajiem ieguldījumu blakuspakalpojumiem, tā nepieprasa klientam šā panta pirmajā daļā minēto informāciju, ja ir spēkā visi turpmāk minētie nosacījumi:";

papildināt pantu ar 12.1 daļu šādā redakcijā:

"(121) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sniedz klientam ieguldījumu pakalpojumus kopā ar šā likuma 3.panta piektās daļas 2.punktā minēto ieguldījumu blakuspakalpojumu, nosakot ieguldījuma pakalpojuma piemērotību klienta interesēm, tā ņem vērā finanšu produkta uzbūvi, kas veidojas minētā ieguldījumu blakuspakalpojuma sniegšanas rezultātā."

58. 127.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "labā" ar vārdu "vārdā";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

59. Papildināt 129.1 panta septīto daļu ar vārdiem "izmantojot kontus ar dažādiem nosaukumiem trešās personas grāmatvedības dokumentos vai līdzīgus pasākumus, kas nodrošina tādu pašu aizsardzības līmeni".

60. Izteikt 129.2 pantu šādā redakcijā:

"129.2 pants. Zvērināta revidenta ziņojums par klientu naudas līdzekļu un finanšu instrumentu turēšanu

Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde nodrošina, ka zvērināts revidents vismaz reizi gadā pārbauda, vai tās veiktie pasākumi ir pietiekami, lai izpildītu šā likuma 125.panta 4.1, 4.2, 4.3 un piektajā daļā, 129. un 129.1 pantā noteiktās prasības. Zvērināts revidents iesniedz Komisijai rakstveida ziņojumu par šajā pantā minēto pārbaudi."

61. Izteikt 133.6 pantu šādā redakcijā:

"133.6 pants. Paziņojumi par darījumiem ar finanšu instrumentiem

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, kuras veic darījumus ar finanšu instrumentiem, saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.1287/2006 12. un 13.panta prasībām pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas beigām ziņo Komisijai par veiktajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem neatkarīgi no tā, vai darījums noslēgts regulētajā tirgū vai ārpus regulētā tirgus.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais ziņošanas pienākums attiecas uz jebkuriem finanšu instrumentiem, kuri ir iekļauti kādā no regulētajiem tirgiem, un uz tādiem finanšu instrumentiem, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū, bet ir saistīti ar finanšu instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū.

(3) Paziņojumā ietver Eiropas Komisijas regulas Nr.1287/2006 I pielikuma 1.tabulā minēto informāciju, kas ir atbilstoša tam finanšu instrumenta veidam, ar kuru darījums veikts.

(4) Komisija izdod normatīvos noteikumus par kārtību, kādā sniedzama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem.

(5) Šā panta trešajā daļā noteikto informāciju par darījumiem ar finanšu instrumentiem ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde glabā vismaz 10 gadus.

(6) Šā panta pirmajā daļā minēto ziņošanas pienākumu ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes vārdā var veikt regulētā tirgus organizētājs vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas uzturētājs, ar kura starpniecību attiecīgais darījums ir noslēgts, vai Komisijas apstiprināta darījumu savietošanas vai ziņošanas sistēma. Ja par darījumiem Komisijai tieši ziņo regulētā tirgus organizētājs, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas uzturētājs vai Komisijas apstiprināta darījumu savietošanas vai ziņošanas sistēma, ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde ir atbrīvota no šā panta pirmajā daļā noteiktā pienākuma.

(7) Šā panta pirmajā daļā minēto ziņošanas pienākumu ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde var deleģēt trešajai personai. Pienākuma ziņot par veiktajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem deleģēšanas gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrība ievēro šā likuma, bet kredītiestāde - Kredītiestāžu likuma prasības ārpakalpojumu saņemšanai."

62. Aizstāt 133.7 panta ceturtajā, septītajā un astotajā daļā vārdus "Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejai" ar vārdiem "Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei".

63. Papildināt 139.pantu ar devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito un četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Komisija novērtē ieguldījumu brokeru sabiedrības stratēģiju, procedūras un pasākumus, ko tā īstenojusi, lai ievērotu šā likuma, citu normatīvo aktu un Komisijas normatīvo noteikumu un lēmumu prasības, kā arī novērtē ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai piemītošos un varbūtējos riskus.

(10) Komisija nosaka šā panta devītajā daļā minētā novērtējuma apjomu un regularitāti atkarībā no ieguldījumu brokeru sabiedrības lieluma, sistēmiskās nozīmes, veikto operāciju (darījumu) apjoma, dažādības un sarežģītības. Komisija ne retāk kā reizi gadā pārskata un atjauno šā panta devītajā daļā minētajā novērtējumā iekļauto informāciju.

(11) Pamatojoties uz veikto novērtējumu, Komisija izvērtē, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības stratēģija, procedūras un īstenotie pasākumi nodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāls ir pietiekams tās darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai un vai ir nepieciešams noteikt augstāku pašu kapitāla līmeni, nekā noteikts šā likuma 121.panta pirmajā daļā. Lai noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai nepieciešamo pašu kapitālu, Komisija ņem vērā:

1) saskaņā ar šā likuma 123.1 panta prasībām veiktā ieguldījumu brokeru sabiedrības novērtējuma kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultātus;

2) saskaņā ar šā likuma 124.panta pirmās daļas 11.punkta prasībām izveidotās ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas darbību;

3) saskaņā ar šā panta prasībām Komisijas veiktā novērtējuma rezultātus.

(12) Šā panta devītajā daļā minētais novērtējums ietver arī pieņēmumus par to, kad ieguldījumu brokeru sabiedrībai var rasties būtiski zaudējumi tirdzniecības portfelī neiekļauto riska darījumu procentu likmju riska dēļ, un apsvērumus par apstākļiem, kādos šādi zaudējumi var rasties.

(13) Komisija nosaka kārtību, kādā aprēķināms ieguldījumu brokeru sabiedrības ekonomiskās vērtības samazinājums pēkšņu un negaidītu procentu likmju izmaiņu dēļ.

(14) Ja šā panta trīspadsmitajā daļā minētais aprēķins liecina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības ekonomiskā vērtība samazināsies par 20 vai vairāk procentiem no pašu kapitāla, ieguldījumu brokeru sabiedrība veic pasākumus, lai nodrošinātu pašu kapitāla atbilstību tirdzniecības portfelī neiekļauto riska darījumu procentu likmju riska lielumam."

64. 140.pantā:

papildināt otro un piekto daļu pēc vārdiem "Eiropas Komisiju" ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi";

papildināt devītās daļas ievaddaļu pēc vārda "lēmumu" ar vārdiem "informējot par to arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi";

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Komisijai ir tiesības tieši vērsties pie citā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kura ir Latvijas Republikā reģistrēta regulētā tirgus organizētāja biedrs un veic darījumus regulētajā tirgū bez filiāles atvēršanas, informējot par to attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju."

65. Papildināt 140.1 panta otro daļu ar vārdiem "un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi".

66. Izteikt 144.1 panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja Komisija šā likuma 55.pantā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi informāciju par regulētā tirgus organizētāja lēmumu apturēt tāda finanšu instrumenta tirdzniecību vai izslēgt no tā regulētā tirgus tādu finanšu instrumentu, kurš ir iekļauts arī citas dalībvalsts regulētajā tirgū, vai ja Komisija pati ir pieņēmusi šādu lēmumu, tā nekavējoties informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi."

67. Papildināt 146.panta piekto daļu pēc vārda "informāciju" ar vārdiem "Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai".

68. Izteikt 147.pantu šādā redakcijā:

"147.pants. Komisijas pienākums sniegt informāciju Eiropas Komisijai un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei

(1) Komisija informē Eiropas Komisiju par:

1) licences izsniegšanu ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai tādai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kura ir ārvalstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrība;

2) gadījumiem, kad, iegūstot būtisku līdzdalību, Latvijas Republikā reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība kļūst par ārvalstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrību;

3) akciju atpirkšanas piedāvājumiem, kas izteikti par mērķa sabiedrībām, kuru akcijas ir laistas publiskajā apgrozībā Latvijā.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos Komisija nosūta Eiropas Komisijai arī informāciju par tā koncerna struktūru, kurā ietilpst attiecīgā ieguldījumu brokeru sabiedrība.

(3) Komisija informē Eiropas Komisiju, kā arī pārējās dalībvalstis par tiem starpperiodu finanšu pārskatiem, ko kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, sagatavo un izplata šajā likumā noteiktajā kārtībā, un par šā likuma 62.panta ceturtās daļas prasību piemērošanu.

(4) Komisija informē Eiropas Komisiju un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par:

1) gadījumiem, kas minēti šā likuma 24.1 panta trešajā daļā, 55.1 panta ceturtajā daļā un 64.3 panta trešajā daļā;

2) darbībām, ko tā veikusi saskaņā ar šā likuma 40.1 panta otro daļu un 140.panta otro un piekto daļu;

3) gadījumiem, kad tā saskaņā ar šā likuma 63.panta pirmajā daļā noteikto atzīst par līdzvērtīgu tādu informāciju, ko emitents, kura juridiskā adrese ir ārvalstī, sniedz saskaņā ar savas valsts normatīvo aktu prasībām;

4) vispārēja rakstura grūtībām, ar kādām, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus vai uzsākot ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu ārvalstīs, saskaras ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras Komisijā saņēmušas licenci ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai.

(5) Komisija informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par:

1) licences izsniegšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībai ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, norādot tā ieguldījumu pakalpojuma vai ieguldījumu blakuspakalpojuma veidu, kura sniegšanai ieguldījumu brokeru sabiedrība ir saņēmusi licenci, kā arī par licences anulēšanu vai par licencē noteikto ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu maiņu;

2) informācijas apmaiņas līgumiem, ko Komisija noslēgusi ar ārvalstu finanšu instrumentu tirgus uzraudzības institūcijām, citām institūcijām, iestādēm vai juridiskajām personām;

3) ierobežojošiem pasākumiem un sankcijām, kuras Komisija par šā likuma normu pārkāpumiem ir piemērojusi tirgus dalībniekiem. Ja Komisija publisko informāciju par tirgus dalībniekam piemērotu ierobežojošu pasākumu vai sankciju, tā nekavējoties informē par to Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi. Reizi gadā Komisija nosūta šai iestādei apkopojumu par visiem tirgus dalībniekiem gada laikā piemērotajiem ierobežojošajiem pasākumiem un sankcijām.

(6) Komisijai ir tiesības informēt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par gadījumiem, kad citas dalībvalsts uzraudzības iestāde nesniedz informāciju pēc motivēta Komisijas pieprasījuma vai nesniedz informāciju atbilstošā (saprātīgā) termiņā, vai, neraugoties uz Komisijas pieprasījumu, atsaka Komisijai iespēju šīs dalībvalsts teritorijā veikt pārbaudi vai pārbaudē piedalīties Komisijas pilnvarotiem pārstāvjiem, vai neatbild uz šādu pieprasījumu atbilstošā (saprātīgā) termiņā."

69. 148.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "emitentam" ar vārdiem "publiskā piedāvājuma izteicējam";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par nepatiesas vai maldinošas obligātās informācijas izplatīšanu Komisijai ir tiesības emitentam vai personai, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 10 000 latu.";

izteikt 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Par paziņojuma par korporatīvo pārvaldību nesagatavošanu saskaņā ar šā likuma 56.2 panta prasībām vai tā nepublicēšanu šā likuma 56.2 pantā noteiktajā kārtībā Komisijai ir tiesības emitentam izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 10 000 latu.";

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Ja finanšu instrumentu tirgus dalībnieks nepilda šā likuma 4.1 panta prasības, Komisijai ir tiesības izteikt šai personai brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 10 000 latu."

70. Papildināt pārejas noteikumus ar 47. un 48.punktu šādā redakcijā:

"47. Šā likuma F sadaļas prasības tiek attiecinātas uz tiem līgumiem par darījumiem ar šā likuma 3.panta otrās daļas 6.punktā minētajiem finanšu instrumentiem, kuri noslēgti pēc 2012.gada 1.jūlija.

48. Līdz 2012.gada 31.decembrim tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir saņēmusi Komisijas atļauju riska svērto vērtību aprēķinam piemērot uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju vai atļauju operacionālā riska kapitāla prasību aprēķinam piemērot attīstīto mērīšanas pieeju, pašu kapitāls ir vismaz 80 procenti no minimālā pašu kapitāla, kurš aprēķināts, lietojot piemērotas vienkāršākas pieejas kredītriska un operacionālā riska kapitāla prasību noteikšanai saskaņā ar Komisijas noteikto minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas kārtību."

71. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"28) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra direktīvas 2010/73/ES, ar ko groza direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū;

29) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra direktīvas 2010/78/ES, ar ko groza direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 22.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 11.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.03.2012.Stājas spēkā: 25.04.2012.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 11.04.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
246380
25.04.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)