Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.216

Rīgā 2012.gada 27.martā (prot. Nr.17 13.§)
Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtību.

2. Administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības robeža (turpmāk – robeža) ir nepārtraukta noslēgta līnija un ar šo līniju sakrītoša vertikāla virsma, kas norobežo administratīvo teritoriju vai tās teritoriālā iedalījuma vienības teritoriju, tās zemes dzīles un gaisa telpu no blakus esošās administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības.

3. Robežu veido robežas posmi. Robežas posmam ir sākuma un beigu robežpunkts. Robežpunkts šo noteikumu izpratnē ir punkts, kurš atrodas triju vai vairāku zemes vienību saskares punktā.

4. Robežas noteikšanā ietilpst robežas apraksta un tā grafiskā pielikuma – robežas kartes – sagatavošana.

5. Aktuālos robežu teksta datus un telpiskos datus uzkrāj Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā.

6. Ja pēc kadastrālās uzmērīšanas precizē zemes vienības robežu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastrs), Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā aktualizē robežu telpiskos datus, negrozot apstiprināto robežas aprakstu un robežas karti.

7. Ja ir grozīta robeža, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā aktualizē robežas teksta datus un telpiskos datus atbilstoši apstiprinātajam robežas aprakstam un robežas kartei.

8. Pašvaldība sagatavo un ar saistošajiem noteikumiem apstiprina administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienības robežas aprakstu un robežas karti.

9. Administratīvās teritorijas robežas karti pēc administratīvās teritorijas robežas apraksta un robežas kartes apstiprināšanas Ministru kabinetā publicē Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (www.vzd.gov.lv).

II. Robežas noteikšana, robežu teksta datu un telpisko datu sagatavošana

10. Lai sagatavotu robežu teksta datus un telpiskos datus administratīvās teritorijas robežas apraksta un robežu kartes pirmreizējai apstiprināšanai, izmanto:

10.1. kadastra teksta datus;

10.2. kadastra kartes datus;

10.3. topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 un lielākā mērogā;

10.4. ortofotokartes mērogā 1:10000 un lielākā mērogā;

10.5. zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus.

11. Robežu telpiskos datus pēc datu ieguves veida iedala šādi:

11.1. instrumentāli uzmērīti dati;

11.2. kartogrāfiski noteikti dati.

12. Sagatavojot robežu telpiskos datus, izmanto instrumentāli uzmērītus telpiskos datus, ja tādi ir pieejami.

13. Robežu pa sauszemi, ūdensteču un ūdenstilpju ūdeņiem nosaka pa kadastrā reģistrētas zemes vienības robežu, kas sakrīt ar blakus esošās administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma zemes vienības robežu vai zemes vienību robežām.

14. Robežu jūras piekrastē nosaka pa krasta līniju vai līnijām, kas savieno konkrētas ostas pretējās pusēs izvietoto hidrotehnisko būvju vai citu būvju punktus, kuri atrodas vistālāk uz jūras pusi.

15. Robežas karti sagatavo digitālā veidā un tajā norāda:

15.1. administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības nosaukumu;

15.2. robežas posmus ar robežpunktu numuriem;

15.3. kartē izmantoto apzīmējumu atšifrējumu;

15.4. kartes sagatavošanas datumu.

16. Robežpunktu numerāciju robežas kartē sāk administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības ziemeļrietumu pusē un turpina pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

III. Administratīvās teritorijas robežas apraksta sagatavošana pirmreizējai apstiprināšanai

17. Administratīvās teritorijas robežas aprakstu sagatavo digitālā veidā un tajā norāda:

17.1. administratīvās teritorijas robežas apraksta sagatavošanas datumu;

17.2. administratīvās teritorijas robežas posma sākuma robežpunkta numuru;

17.3. administratīvās teritorijas robežas posma beigu robežpunkta numuru;

17.4. robežpunkta telpisko datu ieguves veidu (instrumentāli uzmērīts vai kartogrāfiski noteikts);

17.5. administratīvās teritorijas robežas posma sākuma robežpunkta un beigu robežpunkta koordinātas;

17.6. administratīvās teritorijas robežas posma garumu ar precizitāti līdz 0,1 metram;

17.7. administratīvās teritorijas robežas kartes lapas numuru (norāde uz robežas posma attēlojumu administratīvās teritorijas robežas kartē);

17.8. situācijas elementus, pa kuriem noteikta administratīvās teritorijas robeža (jūra, ūdenstece (izņemot novadgrāvi), ūdenstilpe, iela, valsts autoceļš, dzelzceļš), un to nosaukumus;

17.9. robežojošās administratīvās teritorijas nosaukumu;

17.10. tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, pa kuru noteikta administratīvās teritorijas robeža.

18. Administratīvās teritorijas robežas posmam, kas noteikts pa situācijas elementu, administratīvās teritorijas robežas aprakstā norāda šo noteikumu 17.8.apakšpunktā, 20. un 21.punktā minēto informāciju, bet nenorāda administratīvās teritorijas robežas posma lūzuma punktu koordinātas.

19. Administratīvās teritorijas robežas posmam, kas nav noteikts pa situācijas elementu, administratīvās teritorijas robežas aprakstā norāda lūzuma punktu koordinātas.

20. Ja administratīvās teritorijas robežas posms šķērso vai sakrīt ar situācijas elementu – ūdensteci (izņemot novadgrāvi), ūdenstilpi, ielu, valsts autoceļu, dzelzceļu –, administratīvās teritorijas robežas aprakstā norāda administratīvās teritorijas robežas posma novietojumu attiecībā pret situācijas elementu (pa vidu, pa malu, pa krastu, šķērso).

21. Administratīvās teritorijas robežas aprakstā norādītos virzienus (labā puse, kreisā puse) nosaka administratīvās teritorijas robežas kartes numerācijas virzienā.

IV. Administratīvās teritorijas robežas apraksta pirmreizējā saskaņošana

22. Valsts zemes dienests sagatavo administratīvās teritorijas robežas aprakstu (1.pielikums) un robežas karti un elektroniski nosūta tai pašvaldībai, par kuras administratīvo teritoriju sagatavots robežas apraksts un robežas karte, un pašvaldībai, kura robežojas ar attiecīgo administratīvo teritoriju.

23. Pašvaldība triju mēnešu laikā pēc administratīvās teritorijas robežas apraksta un robežas kartes saņemšanas rakstiski informē Valsts zemes dienestu par administratīvās teritorijas robežas apraksta un robežas kartes saskaņošanu vai nesaskaņošanu.

24. Ja šo noteikumu 23.punktā minētajā termiņā pašvaldība nesniedz Valsts zemes dienestam attiecīgo informāciju, administratīvās teritorijas robežas aprakstu un robežas karti uzskata par saskaņotu.

25. Ja pašvaldība nesaskaņo administratīvās teritorijas robežas aprakstu un robežas karti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mēneša laikā pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma sniedz atzinumu par administratīvās teritorijas robežu.

26. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz administratīvās teritorijas robežas karti un informāciju, kas norādīta ar pašvaldību saskaņotajā robežas aprakstā, sagatavo administratīvās teritorijas robežas aprakstu (2.pielikums). Tieslietu ministrija Valsts zemes dienesta sagatavoto administratīvās teritorijas robežas aprakstu (2.pielikums) un robežas karti iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

V. Administratīvo teritoriju vai to teritoriālā iedalījuma vienību robežu aprakstu aktualizēšanas kārtība

27. Lai grozītu administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības robežu, pašvaldība, izmantojot apstiprināto administratīvās teritorijas robežas aprakstu, robežas karti un kadastra kartes datus, sagatavo grozāmā robežas posma robežas aprakstu (3.pielikums) un robežas karti.

28. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pašvaldības sagatavoto administratīvās teritorijas robežas aprakstu un robežas karti iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc administratīvās teritorijas robežas apraksta un robežas kartes apstiprināšanas Ministru kabinetā nosūta robežas karti Valsts zemes dienestam šo noteikumu 7. un 9.punktā minēto darbību veikšanai.

29. Ja, grozot teritoriālā iedalījuma vienības robežas, mainās administratīvās teritorijas robeža, pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc administratīvās teritorijas robežas grozīšanas sagatavo un apstiprina teritoriālā iedalījuma vienības robežas aprakstu.

30. Pašvaldība šo noteikumu 29.punktā minēto teritoriālā iedalījuma vienības robežas aprakstu, robežas karti un saistošos noteikumus par teritoriālā iedalījuma vienības robežu grozīšanu nosūta Valsts zemes dienestam šo noteikumu 7.punktā minēto darbību veikšanai.

VI. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumus Nr.478 "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 88.nr.).

32. Līdz valsts sauszemes robežas ar Krievijas Federāciju demarkācijas pabeigšanai un zemes vienību robežu attēlošanai kadastra kartē administratīvās teritorijas robežu nosaka pa Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas delimitācijas kartē noteikto valsts robežu.

33. Līdz jūras piekrastē esošo zemes vienību reģistrēšanai kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienests attēlo krasta līniju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas telpiskajos robežu datos, izmantojot topogrāfiskās kartes vai ortofotokartes.

34. Administratīvās teritorijas robežas apraksti un robežas kartes, kas ir saskaņotas ar pašvaldībām līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir uzskatāmas par saskaņotām, un atkārtota saskaņošana ar pašvaldībām nav jāveic.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.216
 

 

robežas apraksts 
 

(administratīvās teritorijas nosaukums)

 
  
 

(robežas apraksta sagatavošanas datums)


Sākuma/ beigu robežpunkta numurs

LKS-92 TM robežpunktu koordinātas (m)

Administratīvās teritorijas robežas posma lūzuma punktu koordinātas

Administratīvās teritorijas robežas kartes lapas numurs

Administratīvās teritorijas robežas posma garums (m)

Administratīvās teritorijas robežas posma apraksts (piemēram, situācijas elements, tās zemes vienības kadastra apzīmējums, pa kuru noteikta robeža)

Robežojošās administratīvās teritorijas nosaukums

instrumentāli uzmērītas

kartogrāfiski noteiktas

x

y

x

y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.216
 

 

robežas apraksts 
 

(administratīvās teritorijas nosaukums)

 

(robežas apraksta sagatavošanas datums)


Nr.p.k.

Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, pa kuru noteikta administratīvās teritorijas robeža

Robežojošās administratīvās teritorijas nosaukums

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.216
 

 

robežas apraksts 
 

(administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības nosaukums)

 

(robežas apraksta sagatavošanas datums)


Nr.p.k.

Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, pa kuru noteikta robeža

Robežojošās administratīvās teritorijas vai teritoriālā iedalījuma vienības nosaukums

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 216Pieņemts: 27.03.2012.Stājas spēkā: 30.03.2012.Zaudē spēku: 02.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 29.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
245963
30.03.2012
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"