Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija saistošos noteikumus "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.166

Rīgā 2012.gada 28.februārī (prot. Nr.77, 7.§)
Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 44.panta 4.punktu un
Ceļu satiksmes likuma 9.panta trešo daļu,
10.panta pirmās daļas 1.punktu un 16.panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.

2. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi.

3. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izmantojamos specializētos tūristu transportlīdzekļus reģistrē Rīgas domes Satiksmes departaments, kas veic specializēto tūristu transportlīdzekļu un to piekabju uzskaiti, fiksējot katra specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes tehniskos datus un datus par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

4. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam (līzinga līguma gadījumā) jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā:

4.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (1.pielikums);

4.2. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības;

4.3. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

4.4. sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta kopiju.

5. Rīgas domes Satiksmes departaments pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu reģistrācijas dokumentu, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumiem.

6. Rīgas domes Satiksmes departaments piešķir reģistrācijas numuru katram specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcējam un katrai piekabei atbilstoši šādiem principiem:

6.1. vilcēja numura pirmie seši simboli ir: "STT-V-";

6.2. pēdējais vilcēja numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram vilcējam, sākot no "1";

6.3. piekabes numura pirmie seši simboli ir: "STT-P-";

6.4. pēdējais piekabes numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai piekabei, sākot no "1".

7. Numuri jāuzkrāso uz specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. numuri jāuzkrāso ar melnu krāsu; ja transportlīdzekļa virsbūve ir tumšā krāsā, tad numuri jāuzkrāso ar baltu krāsu;

7.2. uzkrāsojamā numurā katra simbola augstums – 12 cm, katra simbola platums – 6 cm, attālums starp simboliem – 16 mm;

7.3. simboliem jāizmanto "Arial" fonts;

7.4. uzkrāsotajiem numuriem jābūt skaidri saredzamiem.

8. Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, personai, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā:

8.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (2.pielikums);

8.2. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem;

8.3. jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa iepriekšējā apskate ir veikta un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai ir sniegts vairāk kā pirms 12 mēnešiem;

8.4. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma.

9. Rīgas domes Satiksmes departaments pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt maršrutu, ja:

9.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki;

9.2. var tikt apdraudēta satiksmes drošība;

9.3. maršruta apstiprināšana nav pieļaujama no pilsētbūvniecības, kultūras pieminekļu aizsardzības un/vai vides aizsardzības viedokļa;

9.4. nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 8.punkta nosacījumiem.

10. Maršruts tiek apstiprināts uz periodu līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem.

11. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu un aprīkotu specializēto tūristu transportlīdzekli ir atļauts izmantot pasažieru pārvadāšanai, ja tā tehniskais stāvoklis atbilst drošai pasažieru pārvadāšanai, ko apliecina ne vairāk kā pirms 12 mēnešiem izsniegts sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums.

12. Rīgas domes Satiksmes departaments pieņem lēmumu par maršruta apstiprināšanu, kurā norāda:

12.1. specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;

12.2. maršrutu un periodu, uz kādu maršruts ir apstiprināts;

12.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa pieļaujamo braukšanas ātrumu.

13. Lēmums par specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu stājas spēkā dienā, kad ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi, ko apliecina Rīgas domes Satiksmes departamenta atzīme uz lēmuma:

13.1. pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis Rīgas domes Satiksmes departamentā spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

13.2. uz specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes ārējās virsbūves ir uzkrāsoti piešķirtie reģistrācijas numuri.

14. Rīgas domes Satiksmes departaments lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu var atcelt, ja:

14.1. pakalpojuma sniedzējs pieteikumā Rīgas domes Satiksmes departamentam sniedzis nepatiesu informāciju;

14.2. specializētais tūristu transportlīdzeklis nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām;

14.3. attiecībā uz specializēto tūristu transportlīdzekli nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

14.4. sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai ir sniegts vairāk kā pirms 12 mēnešiem;

14.5. pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šo saistošo noteikumu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

14.6. tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu dzīvība vai veselība;

14.7. specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājam nav Ceļu satiksmes likumā noteiktajām prasībām atbilstošas vadītāja apliecības kategorijas, kas dod tiesības vadīt specializēto tūristu transportlīdzekli.

15. Rīgas domes Satiksmes departaments lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu atceļ, ja:

15.1. pakalpojuma sniedzējs iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu par atteikšanos no maršruta;

15.2. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli;

15.3. pakalpojuma sniedzējs sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo saistošo noteikumu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

16. Ja specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas laikā pakalpojuma sniedzējs saņem jaunu sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai vai tiek noslēgts jauns apdrošināšanas līgums par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, pakalpojuma sniedzējs 10 dienu laikā iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā šo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

17. Specializētajā tūristu transportlīdzeklī pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai maršruta shēmai, informācijai par pakalpojuma maksu, kā arī lietošanas drošības noteikumiem latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās.

18. Specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pārsniegt lēmumā par maršruta apstiprināšanu noteikto braukšanas ātrumu, un viņam ir pienākums ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas.

19. (Svītrots ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 234)

20. Pakalpojuma sniedzējs un specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, un, ja ar specializēto tūristu transportlīdzekli tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzekļa priekšpusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 234)

21. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota satiksme kādā no maršruta posmiem, specializētais tūristu transportlīdzeklis šajā laikā ir tiesīgs braukt tikai tajā maršruta daļā, kurā satiksme ir atļauta.

22. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas un Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienesta amatpersonas kontrolē saistošo noteikumu izpildi un veic administratīvā pārkāpuma procesu.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 106 redakcijā)

23. Par saistošo noteikumu 2., 7., 11., 17., 18., 20., 21. punktā noteikto prasību neievērošanu pakalpojuma sniedzējam piemēro naudas sodu no 2 līdz 44 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 106 redakcijā)

24. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 106)

25. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1. pielikums
Rīgas domes 2012.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.166

PARAUGS

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTAM

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai

1. Pieteikuma iesniedzējs 
 (komersanta nosaukums vai personas vārds, uzvārds)

2. Reģistrācijas numurs Komercreģistrā vai personas kods

            
            

 

3. Komersanta juridiskā adrese vai personas deklarētās dzīvesvietas adrese 
  
4. Tālrunis , fakss , e-pasts 

Lūdzu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli:

       
Transportlīdzekļa parametriDzinēja tipsIzgatavošanas datumsMotora jaudaPasažieru sēdvietu skaitsRažotāja noteiktais maksimālais ātrumsKrāsa
garumsplatums
        
  
Transportlīdzekļa īpašnieks 
Transportlīdzekļa turētājs 

Pielikumā pievienotie dokumenti:

1) sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai;

2) dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības, kopijas (uzrādot oriģinālus);

3) transportlīdzekļa tehniskos rādītājus raksturojoši dokumenti.

20____.gada ______. ______________________Z.v.
     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)

 

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2. pielikums
Rīgas domes 2012.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.166

PARAUGS

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTAM

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai

1. Pieteikuma iesniedzējs 
 (komersanta nosaukums vai personas vārds, uzvārds)

2. Reģistrācijas numurs Komercreģistrā vai personas kods

            
            

 

3. Komersanta juridiskā adrese vai personas deklarētās dzīvesvietas adrese 
  
4. Tālrunis , fakss , e-pasts 

Lūdzu apstiprināt specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu:

   
Maršruta aprakstsPlānotais maksimālais braukšanas ātrums maršrutāPeriods, kādā plānots braukt noteiktajā maršrutā
   

Pielikumā pievienotie dokumenti:

1) sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, ja pēdējā specializētā tūristu transportlīdzekļa apskate ir veikta un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums ir sniegts vairāk kā 12 mēnešus pirms pieteikuma specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai iesniegšanas Rīgas domes Satiksmes departamentā;

2) dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā ietvertā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem;

3) specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma.

20____.gada ______. ______________________Z.v.
     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3. pielikums
Rīgas domes 2012.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.166
PAZĪŠANAS ZĪME

(Pielikums Rīgas domes 20.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 234 redakcijā)

Raksturojums:

dzeltena kvadrātveida pazīšanas zīme (malas garums no 250 mm līdz 300 mm) ar sarkanu apmali (apmales platums – 1/10 no malas garuma) un bērnu simbolu melnā krāsā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 166Pieņemts: 28.02.2012.Stājas spēkā: 29.03.2012.Zaudē spēku: 01.09.2023.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 28.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
245880
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2016","iso_value":"2016\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2016.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2013","iso_value":"2013\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2012","iso_value":"2012\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2012.-06.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)