Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumus Nr. 811 "Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.185

Rīgā 2012.gada 20.martā (prot. Nr.16 20.§)
Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. jūrnieku ārstu atzīšanas kritērijus un kārtību;

1.2. jūrnieku ārstu pienākumus.

2. Atzinumu par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa (turpmāk – atzinums) atbilstoši 1978.gada Starptautiskajai konvencijai par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu, ar grozījumiem (turpmāk – STCW konvencija) un 2006. gada Konvencijai par darbu jūrniecībā sniedz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra (turpmāk – Jūrnieku reģistrs) atzīti jūrnieku ārsti.

(Grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 199)

3. Jūrnieku ārstu atzīst uz ārstam izsniegtā arodveselības un arodslimību ārsta specialitātes sertifikāta derīguma laiku.

4. Jūrnieku reģistrs uztur atzīto jūrnieku ārstu sarakstu. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" jūrnieku ārstu sarakstu publicē savā tīmekļa vietnē (www.lja.lv) un paziņo to Starptautiskajai Jūrniecības organizācijai.

II. Atzīšanas kritēriji un kārtība

5. Lai tiktu atzīts par jūrnieku ārstu, ārsts iesniedz Jūrnieku reģistrā iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. arodveselības un arodslimību ārsta sertifikāta kopiju;

5.2. vienu no šādiem darba pieredzi apliecinošiem dokumentiem (kopiju):

5.2.1. dokumentāru apliecinājumu, ka ārstam ir vismaz viena gada darba pieredze kuģa ārsta amatā;

5.2.2. dokumentāru apliecinājumu, kā ārstam ir vismaz divu gadu pieredze atzinumu sniegšanā atbilstoši STCW konvencijā noteiktajām prasībām;

5.2.3. ja ārsts ir Starptautiskās Jūrniecības veselības asociācijas (International Maritime Health Association) individuālais biedrs – dokumentāru apliecinājumu, ka ārstam ir vismaz piecu gadu arodveselības un arodslimību ārsta darba pieredze;

5.3. ārsts, kas iesniedz darba pieredzi apliecinošu dokumentu atbilstoši šo noteikumu 5.2.1. vai 5.2.3.apakšpunktā minētajām prasībām, – atzīta jūrnieku ārsta apliecinājumu, ka ārsts ir vismaz divus mēnešus praktizējies viņa vadībā;

5.4. ārsta paraksta un zīmogu nospiedumu paraugus divos eksemplāros;

5.5. šo noteikumu 9.8.apakšpunktā minētās kvalitātes vadības sistēmas procedūru aprakstus.

6. Iesniegumā ārsts apliecina, ka:

6.1. iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir patiesa;

6.2. sniedzot atzinumu, viņš ir profesionāli un finansiāli neatkarīgs no jūrnieka, jūrnieka darba devēja un jūrnieku darba devēju organizācijām;

6.3. viņš pārzina nacionālo normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar jūrnieku veselības pārbaudēm, un ir iepazinies ar Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) publikāciju "Norādījumi par jūrnieku veselības pārbaudi" ("Guidelines on the medical examinations of seafarers") (publicēta valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" tīmekļvietnē (www.lja.lv)), tās turpmākajiem izdevumiem un citām piemērojamām starptautiskajām vadlīnijām, kuras ir izdevusi Starptautiskā Darba organizācija (ILO), Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) vai Pasaules Veselības organizācija (WHO);

6.4. viņam ir pieejami nepieciešamie resursi (piemēram, telpas, medicīniskās ierīces), lai novērtētu jūrnieku veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa atbilstoši nacionālo normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko normatīvo aktu prasībām;

6.5. piekrīt viņa personas datu apstrādei, ko veic Jūrnieku reģistrs saistībā ar tā pienākumu pildīšanu.

(Grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 199)

7. Jūrnieku reģistrs novērtē ārstu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem atzīšanas kritērijiem. Novērtējot ārstu, Jūrnieku reģistrs, ja nepieciešams, pieprasa atbildīgajām valsts iestādēm sniegt informāciju vai – ja valsts iestāžu rīcībā šādas informācijas nav – lūdz, lai ārsts Jūrnieku reģistra noteiktajā termiņā iesniedz papildu informāciju vai precizē iesniegto informāciju.

8. Lēmumu par jūrnieku ārsta atzīšanu vai par atteikumu atzīt jūrnieku ārstu Jūrnieku reģistrs, pamatojoties uz ārsta atzīšanas novērtējumu, pieņem mēneša laikā no šo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas. Pieņemto lēmumu paziņo ārstam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 199)

III. Jūrnieku ārsta pienākumi

9. Jūrnieku ārstam ir šādi pienākumi:

9.1. pārzināt un ievērot nacionālos normatīvos aktus un Latvijai saistošos starptautiskos normatīvos aktus, un starptautiskās vadlīnijas, kas saistītas ar jūrnieku veselības pārbaudēm;

9.2. sniedzot atzinumu, ņemt vērā jūrnieku darba specifiku un sadzīves apstākļus uz kuģiem;

9.3. desmit darbdienu laikā rakstiski informēt Jūrnieku reģistru par šādām izmaiņām savā darbībā, ja nepieciešams, iesniedzot izmaiņas apliecinošus dokumentus:

9.3.1. prakses vietas maiņu;

9.3.2. kontaktinformācijas maiņu;

9.3.3. zīmoga nospieduma vai paraksta maiņu;

9.3.4. arodveselības un arodslimību ārsta sertifikāta anulēšanu;

9.3.5. jūrnieku ārsta darbības izbeigšanu;

9.4. vienas darbdienas laikā pēc deklarācijas par jūrnieka veselības stāvokļa neatbilstību darbam uz kuģa (turpmāk – deklarācija) izsniegšanas informēt par to Jūrnieku reģistru, nosūtot deklarācijas kopiju;

9.5. ievērot Jūrnieku reģistra norādījumus par to nacionālo normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko normatīvo aktu prasību īstenošanu, kas saistīti ar jūrnieku veselības pārbaudēm;

9.6. pēc pieprasījuma sniegt informāciju ieinteresētajām pusēm par medicīniskā sertifikāta par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa (turpmāk – medicīniskais sertifikāts) autentiskumu;

9.7. ne retāk kā reizi divos gados pilnveidot savu profesionālo kompetenci jūrnieku veselības jomā, piedaloties mācību kursos un semināros;

9.8. ieviest un savā darbībā izmantot kvalitātes vadības sistēmu, nodrošinot nepārtrauktu jūrnieku veselības pārbaudes un atzinuma sniegšanas procesa kontroli un pārraudzību. Kvalitātes vadības sistēma ietver vismaz šādu procedūru aprakstus valsts valodā:

9.8.1. veselības pārbaudes norises un medicīniskā sertifikāta izsniegšanas kārtība;

9.8.2. deklarācijas izsniegšanas un paziņošanas kārtība;

9.9. ja nepieciešams, lai Jūrnieku reģistrs pārliecinātos par šo noteikumu prasību ievērošanu, nodrošināt iespēju Jūrnieku reģistra pārstāvim apmeklēt jūrnieku ārstu tā prakses vietā;

9.10. ja nepieciešams, pieprasīt Jūrnieku reģistram atbilstoši tā kompetencei sniegt informāciju par jūrnieku nodarbinātību un profesionālo kvalifikāciju.

(Grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 199)

IV. Noslēguma jautājums

10. Šo noteikumu 9.8.apakšpunktā minētos kvalitātes vadības sistēmas procedūru aprakstus izstrādā, ievieš un iesniedz Jūrnieku reģistrā līdz 2012.gada 31.decembrim.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 2012/35/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis

1. pielikums

Ministru kabineta
2012.gada 20.marta noteikumiem Nr.185

LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJAS
JŪRNIEKU REĢISTRAM

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 199)

IESNIEGUMS
par jūrnieku ārsta atzīšanu

1. Iesniedzējs:

vārds, uzvārds, personas kods


prakses vietas nosaukums un adrese


adrese korespondences saņemšanai


tālruņa un faksa numurs


mobilā tālruņa numurs


e-pasta adrese

2. Iesniegumam pievienoju (pievienotos dokumentus atzīmēt ar x):

arodveselības un arodslimību ārsta sertifikāta kopiju;

dokumentāru apliecinājumu par vismaz viena gada darba pieredzi kuģa ārsta amatā vai par vismaz divu gadu pieredzi atzinumu sniegšanā atbilstoši STCW konvencijas noteiktajām prasībām, vai par vismaz piecu gadu darba pieredzi arodveselības un arodslimību ārsta amatā, ja ārsts ir Starptautiskās Jūrniecības veselības asociācijas (International Maritime Health Association) individuālais biedrs;

atzīta jūrnieku ārsta apliecinājumu, ka ārsts ir vismaz divus mēnešus strādājis viņa vadībā;

paraksta un zīmogu nospiedumu paraugus divos eksemplāros;

Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumu Nr.185 "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība" 9.8.apakšpunktā minētās kvalitātes vadības sistēmas procedūru aprakstus.

3. Apliecinu, ka:

3.1. iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir patiesa;

3.2. sniedzot atzinumu, esmu profesionāli un finansiāli neatkarīgs(-a) no jūrnieka, jūrnieka darba devēja un jūrnieku darba devēju organizācijām;

3.3. pārzinu nacionālo normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar jūrnieku veselības pārbaudēm, un esmu iepazinies ar Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) publikāciju "Norādījumi par jūrnieku veselības pārbaudi" ("Guidelines on the medical examinations of seafarers"), tās turpmākajiem izdevumiem un citām piemērojamām starptautiskajām vadlīnijām, kuras ir izdevusi Starptautiskā Darba organizācija (ILO), Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) vai Pasaules Veselības organizācija (WHO).

3.4. man ir pieejami nepieciešamie resursi (piemēram, telpas, medicīniskās ierīces), lai novērtētu jūrnieku veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa atbilstoši saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasībām;

3.5. piekrītu manu personas datu apstrādei, ko valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs veic saistībā ar tā pienākumu pildīšanu.

Pievienoti dokumenti kopā uz ___ lp.

Ārsta paraksts*


Datums*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs A.Ronis

2. pielikums

Ministru kabineta
2012.gada 20.marta noteikumiem Nr.185

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 199)

(ārsta vārds, uzvārds)

(prakses vietas nosaukums un adrese)


Jūrnieku ārsta atzīšanas novērtējums Nr.xxxx

1. Novērtēšanas datums

(no/līdz)

2. Novērtēšanas mērķis – novērtēt ārstu saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 20. marta noteikumu Nr. 185 "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) 7. punktā minētajām prasībām.

3. Ārsta novērtējums atbilstoši šādiem kritērijiem (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Nepiemēro

3.1.

3.1. Vai ārsts pārzina nacionālo normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar jūrnieku veselības pārbaudēm, un ir iepazinies ar Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) publikāciju "Norādījumi par jūrnieku veselības pārbaudi" ("Guidelines on the medical examinations of seafarers"), tās turpmākajiem izdevumiem un citām piemērojamām starptautiskajām vadlīnijām, kuras ir izdevusi Starptautiskā Darba organizācija (ILO), Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) vai Pasaules Veselības organizācija (WHO)

3.2.

Vai ārsts pārzina jūrnieku darba specifiku un sadzīves apstākļus uz kuģiem

3.3.

Vai ir iesniegta arodveselības un arodslimību ārsta sertifikāta kopija

3.4.

Vai ir iesniegta noteikumu 5.2.apakšpunktam atbilstoša darba pieredzi apliecinoša dokumenta kopija

3.5.

Vai ir iesniegts atzīta jūrnieku ārsta apliecinājums, ka ārsts ir vismaz divus mēnešus strādājis viņa vadībā

3.6.

Vai ir iesniegti ārsta paraksta un zīmogu nospiedumu paraugi divos eksemplāros

3.7.

Vai ir iesniegti noteikumu 9.8.apakšpunktā minētās kvalitātes vadības sistēmas procedūru apraksti

3.8.

Vai iesniegtie dokumenti atbilst noteikumu prasībām

3.9.

Vai iepriekšējā atzīšanas termiņa laikā jūrnieku ārsts ir ievērojis noteikumu prasības

4. Piezīmes par novērtēšanas gaitu

5. Novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības

6. Novērtētāja atzinums

7. Novērtēšanu veica

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

8. Novērtējumu apstiprinu

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Datums*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs A.Ronis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 185Pieņemts: 20.03.2012.Stājas spēkā: 23.03.2012.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2012.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
245624
{"selected":{"value":"08.04.2016","content":"<font class='s-1'>08.04.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2016","iso_value":"2016\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2012","iso_value":"2012\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2012.-07.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)