Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.86

Rīgā 2012.gada 15.martā
Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
38. panta pirmo un ceturto daļu un 39. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu un Latvijas Republikā reģistrēto dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāļu (tālāk tekstā – kredītiestāde) obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apvienošanās – darbība, kurā viena vai vairākas kredītiestādes (apvienojušās kredītiestādes) bez to likvidācijas nodod visas savas prasības un saistības citai kredītiestādei (iegūstošajai kredītiestādei), kas var būt arī jaundibināmā kredītiestāde;

2.2. dalīšanās – darbība, kurā viena kredītiestāde (dalāmā kredītiestāde) bez tās likvidācijas nodod visas savas prasības un saistības vai daļu no tām vienai vai vairākām kredītiestādēm (pārņēmējām kredītiestādēm), kas var būt arī jaundibināmās kredītiestādes;

2.3. izpildes periods – periods, par kuru tiek aprēķināta obligāto rezervju prasību izpilde un kurš sākas mēneša 24. datumā un beidzas nākamā mēneša 23. datumā;

2.4. Latvijas Bankas noteiktā aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme – zemākā Latvijas Bankas noteiktā aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme;

2.5. obligāto rezervju prasības (tālāk tekstā – rezervju prasības) – prasības kredītiestādei rezervju kontā turēt rezervju normai atbilstošas rezerves;

2.6. reorganizācijas pasākumi – maksātnespējas process (t.sk. sanācija), norēķinu ierobežošana, kā arī citas tiesiska rakstura darbības, kas varētu ietekmēt trešo personu tiesības un kas tiek veiktas, lai saglabātu vai atjaunotu kredītiestādes maksātspēju;

2.7. rezervju bāze – rezervju prasībām pakļautās kredītiestādes saistības;

2.8. rezervju konta dienas beigu atlikums – rezervju konta atlikums Latvijas Bankas norēķinu dienas beigās;

2.9. rezervju konts – kredītiestādes naudas konts Latvijas Bankā norēķiniem latos;

2.10. rezervju norma – procentos izteikta rezervju bāzes daļa.

2.11. Terminu "dalībvalsts", "ārvalsts", "sanācija" un "likvidācija" lietojums atbilst šo terminu lietojumam Kredītiestāžu likumā.

2.12. Terminu "MFI" un "ne-MFI" lietojums atbilst šo terminu lietojumam Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumos".

3. Obligāto rezervju prasībām pakļautas visas kredītiestādes, izņemot tās, kuras atbrīvotas no obligāto rezervju prasību izpildes saskaņā ar šiem noteikumiem.

II. Rezervju bāze

4. Rezervju bāze ietver šādas saistības saskaņā ar Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumiem":

4.1. ne-MFI noguldījumi;

4.2. kredītiestādes emitētie parāda vērtspapīri;

4.3. saistības pret MFI, izņemot saistības pret Latvijas Banku un šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautajām kredītiestādēm.

5. Ja kredītiestāde spēj Latvijas Bankai sniegt pierādījumus par tās saistībām emitēto parāda vērtspapīru veidā pret šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautu kredītiestādi, kredītiestāde šīs saistības var izslēgt no rezervju bāzes.

6. Kredītiestādes pierādījums par tās saistībām emitēto parāda vērtspapīru veidā pret šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautu kredītiestādi ir depozitārās institūcijas konta izraksta kopija ar parāda vērtspapīru īpašnieka, kas ir šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļauta kredītiestāde, norādi konkrētā datumā. Kredītiestādei pēc Latvijas Bankas pieprasījuma ir pienākums sniegt papildu ziņas par vērtspapīru patieso īpašnieku.

7. Rezervju bāzi attiecīgajam izpildes periodam kredītiestāde aprēķina, izmantojot rezervju bāzē ietverto saistību atlikumus tā mēneša pēdējā datumā, kam seko mēnesis, kurā sākas izpildes periods.

III. Rezervju prasību aprēķināšana

8. Rezervju bāzei piemērojama Latvijas Bankas noteiktā rezervju norma.

9. Latvijas Banka var noteikt atšķirīgu rezervju normu katrai no šādām pasīvā esošo piesaistīto līdzekļu kategorijām:

9.1. noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem;

9.2. noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem;

9.3. kredītiestādes emitētie neatsaucamie (bez tiesībām atpirkt pirms dzēšanas termiņa) parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem;

9.4. repo darījumi;

9.5. visas pārējās saistības, kas ietvertas rezervju bāzē.

10. Rezervju prasības aprēķina rezervju normas apmērā no šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā aprēķinātās rezervju bāzes.

IV. Rezervju prasību izpilde

11. Rezervju prasību izpildi veido izpildes perioda vidējais rezervju konta dienas beigu atlikums.

12. Kredītiestāde ir izpildījusi rezervju prasības, ja attiecīgā izpildes perioda vidējais rezervju konta dienas beigu atlikums nav mazāks par rezervju prasību summu, kas izpildes periodam aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 10. punkta nosacījumiem.

V. "Obligāto rezervju prasību aprēķina" sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

13. Kredītiestāde, kas pakļauta rezervju prasībām, iesniedz "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" (1.pielikums) septiņu darbadienu laikā pēc tā mēneša pēdējā datuma, kam seko mēnesis, kurā sākas izpildes periods.

(Grozīts ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.107)

14. Par "Obligāto rezervju prasību aprēķina" pareizību atbild kredītiestādes vadītājs.

15. "Obligāto rezervju prasību aprēķinā" summas norāda veselos latos.

16. Konstatējot, ka iesniegtais "Obligāto rezervju prasību aprēķins" ir kļūdains, kredītiestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms attiecīgā izpildes perioda sākuma, iesniedz Latvijas Bankai labotu "Obligāto rezervju prasību aprēķinu". "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" nedrīkst grozīt pēc tā izpildes perioda sākuma, uz kuru tas attiecas.

17. Kredītiestāde "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" iesniedz Latvijas Bankai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas elektroniskās informācijas apmaiņas noteikumiem.

VI. Rezervju prasības kredītiestāžu apvienošanās un dalīšanās gadījumā

18. Izpildes periodā, kurā notiek kredītiestāžu apvienošanās, apvienojušos kredītiestāžu rezervju prasības ar apvienošanās dienu pārņem iegūstošā kredītiestāde. Iegūstošās kredītiestādes rezervju prasības aprēķina, pamatojoties uz apvienojušos kredītiestāžu un iegūstošās kredītiestādes rezervju bāzu kopsummu. Iegūstošās kredītiestādes rezervju prasību izpildē summē visu apvienojušos kredītiestāžu rezervju prasību izpildi.

19. Izpildes periodā, kurā notiek kredītiestādes dalīšanās, rezervju prasību izpildi uzņemas dalāmā kredītiestāde un pārņēmēja kredītiestāde atbilstoši proporcijai, kādā tiek sadalīta dalāmās kredītiestādes rezervju bāze. Atbilstoši tādai pašai proporcijai starp dalāmo kredītiestādi un pārņēmēju kredītiestādi sadala dalāmās kredītiestādes rezervju prasību izpildi tai izpildes perioda daļai, kurā sadalīšana vēl nav veikta.

20. Divu darbadienu laikā pēc kredītiestādes dalīšanās dalāmā kredītiestāde un pārņēmēja kredītiestāde iesniedz Latvijas Bankai kopīgu rakstisku apliecinājumu par izpildes perioda, kurā notiek kredītiestādes dalīšanās, rezervju bāzes proporciju, kādā dalāmās kredītiestādes rezervju bāze procentuāli sadalīta starp dalāmo kredītiestādi un pārņēmēju kredītiestādi.

21. Dalāmā kredītiestāde un pārņēmēja kredītiestāde uzņemas rezervju prasību izpildi atbilstoši šo noteikumu 19. punktā minētajai proporcijai izpildes periodā, kas seko pēc tā izpildes perioda, kurā notiek dalīšanās, ja dalāmās kredītiestādes iesniegtajā "Obligāto rezervju prasību aprēķinā" par šo periodu norādītais rezervju bāzē ietverto saistību atlikums ir dalāmās kredītiestādes saistību atlikums pirms dalīšanās.

VII. Saraksts

22. Latvijas Banka uztur un regulāri aktualizē Latvijas Bankas interneta vietnē (www.bank.lv) šādus informatīvus sarakstus:

22.1. sarakstu, kurā iekļauj kredītiestādes, kuras pakļautas rezervju prasību izpildei, un kredītiestādes, kuras Latvijas Banka atbrīvojusi no rezervju prasību izpildes saskaņā ar šo noteikumu 27.1. apakšpunktu (rezervju prasībām pakļauto kredītiestāžu saraksts);

22.2. sarakstu, kurā iekļauj kredītiestādes, kuras Latvijas Banka atbrīvojusi no rezervju prasību izpildes, pamatojoties uz šo noteikumu 27.2. apakšpunktu (no rezervju prasībām atbrīvoto kredītiestāžu saraksts).

23. Aizpildot "Obligāto rezervju prasību aprēķinu", kredītiestāde ņem vērā šo noteikumu 22. punktā minētajos sarakstos ietverto informāciju tā mēneša pēdējā datumā, kam seko mēnesis, kurā sākas izpildes periods.

24. Ja šo noteikumu 13. punktā minētajā septiņu darbadienu laikā mainās šo noteikumu 22. punktā minētie saraksti, Latvijas Banka šajā periodā uztur arī sarakstus, kuri bija aktuāli tā mēneša pēdējā datumā, kas seko mēnesim, kurā sākas izpildes periods.

25. Par kredītiestādes iekļaušanu sarakstos vai svītrošanu no tiem Latvijas Banka informē šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautās kredītiestādes.

VIII. No rezervju prasību izpildes atbrīvotās kredītiestādes

26. Kredītiestāde ir atbrīvota no rezervju prasību izpildes, ja tai tiek anulēta licence (atļauja) kredītiestādes darbībai vai tā tiek atzīta par likvidējamu. Šajā punktā minētajos gadījumos kredītiestāde ir atbrīvota no rezervju prasību izpildes ar tā izpildes perioda sākumu, kurā kredītiestādei tiek anulēta licence (atļauja) kredītiestādes darbībai vai tā tiek atzīta par likvidējamu.

27. Latvijas Banka, nodrošinot vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi, saņemot attiecīgu informāciju, var atbrīvot kredītiestādi no rezervju prasību izpildes, ja tās pakļaušana rezervju prasībām neveicina Latvijas Bankas mērķu īstenošanu un tai saskaņā ar kompetentās iestādes lēmumu:

27.1. piemēroti reorganizācijas pasākumi;

27.2. aizliegts piesaistīt noguldījumus vai noteikti citi līdzīga veida tiesību un darbības ierobežojumi.

28. Kredītiestāde, kas ar Latvijas Bankas lēmumu atbrīvota no rezervju prasību izpildes saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu, rezervju prasību izpildi atsāk tajā izpildes periodā, kurš seko pēc reorganizācijas pasākumu pabeigšanas vai pārtraukšanas, vai šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minēto ierobežojumu pilnīgas atcelšanas. Kredītiestāde septiņu darbadienu laikā pēc reorganizācijas pasākumu pabeigšanas vai pārtraukšanas, vai šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minēto ierobežojumu pilnīgas atcelšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms izpildes perioda sākuma, iesniedz Latvijas Bankai "Obligāto rezervju prasību aprēķinu".

IX. Kredītiestādes pārbaudes

29. Latvijas Bankas pilnvarotajai personai ir tiesības pārbaudīt kredītiestādes iesniegtā "Obligāto rezervju prasību aprēķina" atbilstību kredītiestādes grāmatvedības datiem.

30. Ja pārbaudes laikā konstatētas kļūdas, Latvijas Bankai ir tiesības pieprasīt, lai kredītiestāde tās novērstu.

X. Atlīdzība

31. Par rezervju turēšanu rezervju kontā Latvijas Banka aprēķina atlīdzību saskaņā ar šādām formulām:

Rt =Ht × nt × rt  un
100 × 360
rt =ntNi,
nt
i = 1

kur:

Rt – atlīdzība par rezervju turēšanu rezervju kontā t izpildes periodā;

Ht – rezervju prasību izpildi veidojošais vidējais rezervju konta atlikums t izpildes periodā;

nt – dienu skaits t izpildes periodā;

rt – rezervju prasību atlīdzības likme t izpildes periodā, noapaļota līdz procenta simtdaļām;

it izpildes perioda i diena;

Nii dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme.

32. Latvijas Banka nemaksā atlīdzību par rezervju konta vidējā atlikuma pārsniegumu virs aprēķinātā rezervju prasību apjoma.

33. Otrajā darbadienā pēc izpildes perioda beigām Latvijas Banka ieskaita atlīdzību kredītiestādes rezervju kontā.

34. Ja vienu darbadienu pirms šo noteikumu 33. punktā noteiktā termiņa Latvijas Banka nav saņēmusi dalāmās kredītiestādes un pārņēmējas kredītiestādes kopīgu rakstisku apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 20. punkta noteikumiem, atlīdzību par rezervju turēšanu rezervju kontā Latvijas Banka ieskaita dalāmās kredītiestādes un pārņēmējas kredītiestādes rezervju kontā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 20. punktā minētā kredītiestāžu kopīgā rakstiskā apliecinājuma saņemšanas.

35. Ja kredītiestāde atbrīvota no rezervju prasību izpildes atbilstoši šo noteikumu 26. vai 27. punkta nosacījumiem, Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 31. un 32. punktā noteikto kārtību aprēķina un izmaksā atlīdzību par rezervju konta vidējo atlikumu līdz tai izpildes perioda dienai (neieskaitot), kurā kredītiestādei iestājies kāds no šo noteikumu 26. vai 27. punktā minētajiem gadījumiem, izņemot, ja Latvijas Banka jau samaksājusi atlīdzību par attiecīgo izpildes periodu.

XI. Atbildība par rezervju prasību neizpildi

36. Par kredītiestādēm, kas nav izpildījušas rezervju prasības, piecu darbadienu laikā pēc rezervju prasību izpildes perioda beigām Latvijas Banka rakstiski informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

37. Latvijas Banka salīdzina kredītiestādes rezervju konta dienas beigu vidējo atlikumu ar rezervju prasību summu. Latvijas Banka informē kredītiestādi par aprēķināto maksu par rezervju prasību neizpildi, nosūtot SWIFT paziņojumu. Ja kredītiestādei nosūtīt SWIFT paziņojumu nav iespējams, kredītiestādi informē papīra dokumenta veidā. Kredītiestāde veic aprēķinātās maksas par rezervju prasību neizpildi pārvedumu uz Latvijas Bankas naudas kontu nākamajā darbadienā pēc paziņojuma par rezervju prasību neizpildi saņemšanas no Latvijas Bankas.

38. Procentu likmi par rezervju prasību neizpildi nosaka izpildes periodam, kurā neizpilde pieļauta, attiecīgi par 2.5 procentu punktiem palielinot Latvijas Bankas noteikto aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmi.

39. Maksu par rezervju prasību neizpildi aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

,

kur:

Pt – maksa par rezervju prasību neizpildi t izpildes periodā;

Dt – rezervju prasību neizpildes apjoms t izpildes periodā;

nt – dienu skaits t izpildes periodā;

it izpildes perioda i diena;

Lii dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme.

40. Rezervju prasību neizpilde vairāk nekā divas reizes jebkurā 12 mēnešu periodā uzskatāma par rezervju prasību neizpildes atkārtošanos.

41. Katrā rezervju prasību neizpildes atkārtošanās gadījumā maksu par rezervju prasību neizpildi aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 39. punktā minēto formulu, skaitli 2.5 tajā aizstājot ar skaitli 5.0.

XII. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumus Nr. 26 "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 10, Nr. 119; 2011, Nr. 10, Nr. 74).

43. Noteikumi stājas spēkā 2012. gada 24. aprīlī.

44. Kredītiestāde, ko Latvijas Banka atbrīvojusi no rezervju prasību izpildes un svītrojusi no saraksta saskaņā ar Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 26 "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" 37. punktu, netiek iekļauta šo noteikumu 22. punktā minētajos sarakstos un ir atbrīvota no rezervju prasību izpildes, izņemot, ja zudis Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 26 "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" 37. punktā noteiktais pamats kredītiestādes atbrīvošanai no rezervju prasību izpildes.

45. Kredītiestāde iesniedz "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu par izpildes periodiem no 2012. gada 24. maija. Par izpildes periodiem līdz 2012. gada 23. maijam kredītiestāde "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" iesniedz saskaņā ar Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 26 "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" 1.pielikumu.

(Grozīts ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.107)

46. Izpildes periods, kas sākas 2013. gada 24. novembrī, noslēdzas 2013. gada 31. decembrī. Kredītiestāde "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" (1. pielikums) par šo izpildes periodu sagatavo, pamatojoties uz 2013. gada 31. oktobra mēneša bilances pārskata datiem, un iesniedz Latvijas Bankā līdz 2013. gada 11. novembrim.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.107 redakcijā)

47. Atlīdzību par rezervju turēšanu rezervju kontā Latvijas Bankā izpildes periodā, kas sākas 2013. gada 24. novembrī un noslēdzas 2013. gada 31. decembrī, Latvijas Banka ieskaitīs kredītiestādes kontā Latvijas Bankā 2014. gada 3. janvārī.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.107 redakcijā)

48. Atbilstoši Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regulas Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (tālāk tekstā – regula) prasībām, lai nodrošinātu rezervju prasību izpildi 2014. gada pirmajos trijos izpildes periodos, kas noslēdzas 2014. gada 14. janvārī, 11. februārī un 11. martā, kredītiestāde sagatavo "Rezervju bāzes un prasību aprēķinu" (2. pielikums), pamatojoties attiecīgi uz 2013. gada 31. oktobra, 30. novembra un 31. decembra mēneša bilances pārskata datiem, un iesniedz Latvijas Bankā septiņu darbadienu laikā pēc tā mēneša pēdējā datuma, par kuru "Rezervju bāzes un prasību aprēķins" sagatavots.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.107 redakcijā)

49. Kredītiestāde "Rezervju bāzes un prasību aprēķinā" saistības pret Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestādi, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāli, kura reģistrēta Latvijas Republikā, un saistības pret Latvijas Republikā reģistrētu krājaizdevu sabiedrību uzrāda kā saistības pret MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.107 redakcijā)

50. "Rezervju bāzes un prasību aprēķinu" iesniedz Latvijas Bankai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.107 redakcijā)

51. Terminu lietojums "Rezervju bāzes un prasību aprēķinā" atbilst šo terminu lietojumam regulā.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.107 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 15.marta noteikumiem Nr.86

(Pielikuma numerācija grozīta ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.107)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2012. gada 15. marta noteikumiem Nr. 86
Rezervju bāzes un prasību aprēķins

(Pielikums LB 11.07.2013. noteikumu Nr.107 redakcijā)

20____. gada _____. ________________________________
(pārskata mēneša pēdējais datums)

MFI nosaukums ____________________________________________

VSPARK 27002050
Iesniedz Latvijas Bankai

MFI kods |__|__|__|

(veselos euro)

Pozīcijas
kods

Pozīcijas nosaukums

Summa

1

2

3

100

Ne-MFI noguldījumi1 

110

Ne-MFI noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem2 

120

Ne-MFI noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem3 

130

Repo darījumi ar ne-MFI4 

200

Emitētie parāda vērtspapīri5 

210

Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem6 

211

t.sk.saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām 

220

Pārējie parāda vērtspapīri (200–210)7 

221

t.sk.saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām (jānorāda, ja MFI neizmanto standartizēto atvilkumu) 

222

standartizētais atvilkums (jānorāda, ja MFI neizmanto iespēju pierādīt saistības) 

300

Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku8 

310

Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem9 

311

t.sk.saistības pret Latvijas MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem 

312

saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem 

VSPARK 27002050 (turpinājums)

MFI kods |_|_|_|

1

2

3

320

Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem10 

321

t.sk.saistības pret Latvijas MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem 

322

saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem 

330

Repo darījumi ar MFI, izņemot Latvijas Banku11 

331

t.sk.repo darījumi ar Latvijas MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības 

332

repo darījumi ar pārējo euro zonas valstu MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem 

340

Pārējās saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku (300–310–320–330)12 

341

t.sk.pārējās saistības pret Latvijas MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības 

342

pārējās saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām 

400

Rezervju bāze (410+420+430+440+450) 

410

Noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (110+310–311–312) 

420

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (120+320–321–322) 

430

Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (210–211) 

440

Repo darījumi (130+330–331–332) 

450

Pārējās rezervju bāzē ietvertās saistības (100–110–120–130+220–221–222+340–341–342) 

500

Rezervju prasības (510+520+530+540+550–600) 

510

Noguldījumiem ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (410 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 

520

Noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (420 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 

530

Parāda vērtspapīriem ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (430 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 

540

Repo darījumiem (440 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 

550

Pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām (450 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 

600

Piemērojamais samazinājums 

1 Mēneša bilances pārskata pasīvu 3200. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

2 Mēneša bilances pārskata B2-K5 pielikuma 320000. pozīcijas 05. un 06. ailes kopsumma.

3 Mēneša bilances pārskata B2-K5 pielikuma 320000. pozīcijas 11. ailes kopsumma.

4 Mēneša bilances pārskata B2-K5 pielikuma 320000. pozīcijas 12. ailes kopsumma.

5 Mēneša bilances pārskata pasīvu 3300. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

6 Mēneša bilances pārskata L pielikuma 3300. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.

VSPARK 27002050 (turpinājums)

MFI kods |_|_|_|

7 Mēneša bilances pārskata L pielikuma 3300. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu līdz 2 gadiem kopsumma.

8 Mēneša bilances pārskata pasīvu 3100. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

9 Mēneša bilances pārskata A2-K5 pielikuma 310000. pozīcijas 05. un 06. ailes kopsumma.

10 Mēneša bilances pārskata A2-K5 pielikuma 310000. pozīcijas 10. ailes kopsumma.

11 Mēneša bilances pārskata A2-K5 pielikuma 310000. pozīcijas 11. ailes kopsumma.

12 Mēneša bilances pārskata A2-K5 pielikuma 310000. pozīcijas 01., 02., 03., 04., 07., 08. un 09. ailes kopsumma.

Izpildītājs  Iesniegšanas datums  
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

    
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 86Pieņemts: 15.03.2012.Stājas spēkā: 24.04.2012.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 20.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
245483
{"selected":{"value":"01.10.2013","content":"<font class='s-1'>01.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2013","iso_value":"2013\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2012","iso_value":"2012\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2012.-30.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)