Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.36

Ventspilī 2012.gada 2.martā (prot. Nr.4; 7.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Nolūkā precizēt Ventspils pilsētas domes saistošos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra lēmumu Nr.4), kas likuma "Par pašvaldībām" 45.panta sestās daļas noteiktajā kārtībā nav stājušies spēkā, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 27.februāra vēstulē Nr.17-le/3304 minētajiem ieteikumiem, kā arī vadoties no Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijas 2012.gada 24.februāra ieteikuma un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 24.februāra atzinuma, Ventspils pilsētas dome

nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra lēmumu Nr.4) saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" konsolidēto redakciju saskaņā ar pielikumu Nr.2.

3. Ventspils pilsētas domes saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" un "Grozījumi Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" apstiprināt ar vienoto kārtas numuru Nr.1.

4. Ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Domes sēdes saistošo noteikumu Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" konsolidēto redakciju nosūtīt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5. Saistošo noteikumu Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" konsolidētā redakcija stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sēdes vadītājs
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

 

Pielikums Nr.1
Apstiprināts
ar Ventspils pilsētas domes
2012.gada 2.marta
lēmumu Nr.36 (prot. Nr.4; 7.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdarīt Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr.4) šādus grozījumus:

1. papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu.

2. izteikt 1.nodaļas terminu "pašvaldības īpašumā esošie sociālie dzīvokļi" šādā redakcijā:

"Pašvaldības īpašumā esošie sociālie dzīvokļi - dzīvokļi, kuri atrodas pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pašvaldību funkciju realizēšanu, un ir izīrēti ģimenēm (personām), kuras, saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos noteikto sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību Ventspils pilsētā, atzītas par tiesīgām īrēt šos dzīvokļus."

3. papildināt 1. nodaļu ar jaunu terminu skaidrojumu šādā redakcijā:

"Pašvaldības sociālie pabalsti - šo saistošo noteikumu izpratnē - pabalsti, kas tiek piešķirti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu."

4. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Ventspils pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) sociālo pabalstu, kas tiek piešķirti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, veidus un apmērus, saņemšanas kārtību, personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējami ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, kā arī ienākumu novērtēšanas kārtību atsevišķu pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai."

5. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Palīdzības nodaļa lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī par pabalsta apmēru pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums, ienākumus apliecinoši dokumenti, aizpildīta un parakstīta Deklarācija."

6. izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai piešķir ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu."

7. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai piešķir ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu."

8. izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Palīdzības nodaļa dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai pakalpojumu sniedzējam pārskaita vienu reizi mēnesī par palīdzības pieprasītāja patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem, kas patērēti pēdējo 12 mēnešu laikā."

9. izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pašvaldības īpašumā esošā sociālā dzīvokļa pārvaldītājam."

10. aizstāt 74.punktā vārdu "apakšpunktā" ar vārdu "apakšnodaļā".

11. aizstāt 76.punktā vārdu "apakšpunktā" ar vārdu "punktā".

12. izteikt 91.punktu šādā redakcijā:

"91. Ikmēneša pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesības saņemt:

91.1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu specializētās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai 100% apmērā;

91.2. bērniem no trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, kas nav minētas šo Noteikumu 91.1. apakšpunktā, ēdināšanas izdevumu segšanai 50% apmērā."

13. svītrot 144.punktu.

14. svītrot 155.punktā vārdu "daļēji".

15. svītrot 183.punktā vārdus "pilnībā vai daļēji" un aizstāt vārdu "apakšpunktā" ar vārdu "apakšnodaļā".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

 

Pielikums Nr.2
Apstiprināts
ar Ventspils pilsētas domes
2012.gada 13.janvāra
lēmumu Nr.4 (prot.Nr.4; 4.§)

Grozījumi:
Apstiprināti
ar Ventspils pilsētas domes
2012.gada 2.marta
lēmumu Nr.36 (prot. Nr.4; 7.§)

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1
"Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14.panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
19.3.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"
43.punktu

1. Noteikumos lietotie termini

Apgādnieks - persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par sociālās palīdzības pieprasītāju.

Atsevišķas situācijas - dažādas situācijas un izveidojušies apstākļi, kuru dēļ ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Daudzbērnu ģimene - ģimene, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.

Dzīvokļa kompensējamā platība - platība dzīvoklī, ko izmanto dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, nosakot to vienistabas dzīvoklī - dzīvokļa kopējās platības apmērā, bet divu un vairāku istabu dzīvoklī - rēķinot 27 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

Dzīvokļa pabalsts - pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Ģimene - šo saistošo noteikumu izpratnē, laulātie, bērni un personas, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī.

Inkontinences līdzekļi - autiņbiksītes un ieliktņi, kas paredzēti urīna nesaturēšanas gadījumos.

Izdevumus apliecinošs dokuments - kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts pašvaldības sociālo pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa.

Krīzes situācija - stāvoklis, kad kāda ģimene (persona), kas nonākusi sarežģītā sociāli - ekonomiskā situācijā nav spējīga dzīvot tā, lai nodrošinātu sociālo vajadzību apmierināšanu.

Līdzdarbības pienākums - personas darbība ar mērķi attīstīt sociālo problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

Maznodrošināta ģimene (persona) - ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Ventspils pilsētas domes noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni.

Medikamenti - zāles, kas sagatavotas noteiktam ievadīšanas veidam konkrētā formā un kas tiek izplatītas ar konkrētu nosaukumu konkrētā iepakojumā.

Mīkstais inventārs - apavi, apģērbs, gultas veļa u.tml. priekšmeti.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai - naudas un/vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.

Pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Pašvaldības īpašumā esošie sociālie dzīvokļi - dzīvokļi, kuri atrodas pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pašvaldību funkciju realizēšanu, un ir izīrēti ģimenēm (personām), kuras, saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos noteikto sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību Ventspils pilsētā, atzītas par tiesīgām īrēt šos dzīvokļus.

Pašvaldības sociālie pabalsti - šo saistošo noteikumu izpratnē - pabalsti, kas tiek piešķirti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

Rehabilitācijas pakalpojumi - pasākumu komplekss personas fiziskā, psiholoģiskā, sociālā, aroda un izglītības potenciāla attīstīšanai vai atgūšanai atbilstoši personas fizioloģiskajiem vai anatomiskajiem ierobežojumiem.

Stomas aprūpes preces - stomas maisiņi un to piederumi, stomas pacientu ādas aizsardzības, kopšanas un tīrīšanas līdzekļi.

Sociālās vajadzības - sociālo prasību kopums, kas nepieciešams indivīda, ģimenes, sociālās grupas funkcionēšanas nodrošināšanai - mājoklis (pajumte, dzīvoklis), pārtika, sadzīves priekšmeti (apģērbs, pārvietošanās iespējas, mājturības priekšmeti), izglītības un audzināšanas iespējas, veselības un sociālās aprūpes iespējas.

SOPA - sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskā sistēma, kurā elektroniski tiek uzglabāta informācija par ģimenēm (personām) piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem.

Trūcīga ģimene (persona) - ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikto ienākumu līmeni.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

2. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Ventspils pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) sociālo pabalstu, kas tiek piešķirti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, veidus un apmērus, saņemšanas kārtību, personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējami ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, kā arī ienākumu novērtēšanas kārtību atsevišķu pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.

2. Pašvaldības sociālo pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ģimenēm (personām), kuru ienākumi nepārsniedz šajos Noteikumos noteikto ienākumu līmeni, kā arī mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

3. Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti:

3.1. personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir sasniedzamas Ventspils pilsētā deklarētajā adresē;

3.2. personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Šādos gadījumos Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) struktūrvienība Sociālās palīdzības nodaļa (turpmāk - Palīdzības nodaļa) noslēdz vienošanos ar personu, piešķirot tai maznodrošinātā statusu uz trim mēnešiem, vienojoties, ka persona deklarēs savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā trīs mēnešu laikā no vienošanās noslēgšanas brīža. Ja šī vienošanās netiek izpildīta un persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspilī, Palīdzības nodaļa var turpmāk personai nepiešķirt maznodrošinātā statusu.

4. Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālajiem pabalstiem un atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc rakstiska vai mutvārdos izteikta iesnieguma, kam atbilstoši šiem Noteikumiem un pieprasījuma mērķim pievienoti nepieciešamie dokumenti, ja tādi nepieciešami, saņemšanas Palīdzības nodaļā, kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - palīdzības pieprasītājs). Iesniegumā norādāms palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, dzīvesvieta, pieprasītā palīdzība, palīdzības pieprasītāja paraksts. Mutvārdos izteiktu iesniegumu Palīdzības nodaļa nekavējoties noformē rakstveidā un nodod parakstīšanai palīdzības pieprasītājam (saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību).

5. Pieprasot pašvaldības sociālos pabalstus, palīdzības pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

6. Parakstot šo Noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas Palīdzības nodaļai dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni.

7. Persona, kurai ir pārvietošanās grūtības, 4.punktā minēto iesniegumu var iesniegt vai tā iesniegšanas nepieciešamību var pieteikt:

7.1. pa pastu;

7.2. ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību;

7.3. informējot Palīdzības nodaļu pa tālruni.

8. Pēc šo Noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma vai informācijas saņemšanas Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists 5 darba dienu laikā apmeklē personu dzīvesvietā, aizpilda iesniegumu un to reģistrē.

9. Palīdzības nodaļa, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Palīdzības nodaļa pieņem arī lēmumu par pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk - GMI) piešķiršanu vai atteikumu piešķirt GMI pabalstu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

10. Lēmumu par citu šajos Noteikumos noteikto pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstus pieņem Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 4.  punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

11. Pašvaldības sociālie pabalsti netiek piešķirti personām:

11.1. kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus, izņemot šo Noteikumu 184.3 un 184.6. apakšpunktā noteiktos pabalstus;

11.2. kuras atrodas ieslodzījumā.

12. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu no tā kalendārā mēneša, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieņemšanu.

13. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā tiek piešķirts:

13.1. uz laiku līdz trim mēnešiem - ja vismaz viens no palīdzības pieprasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti;

13.2. uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem - pārējos gadījumos.

14. Beidzoties šo Noteikumu 13. punktā minētajam periodam, ģimenei (personai) var atkārtoti noteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu pēc šo Noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma un nepieciešamo dokumentu atkārtotas iesniegšanas.

15. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šajos Noteikumos noteikto vidējo ienākumu līmeni uz vienu ģimenes locekli maznodrošinātā statusa saņemšanai vai atsevišķu pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, vai arī nav ievērotas citas šajos Noteikumos minētās prasības, Palīdzības nodaļa pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt vai atcelt jau piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atsevišķus pašvaldības sociālos pabalstus vai pārtraukt šo pabalstu izmaksu.

16. Palīdzības nodaļa var atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, atcelt pieņemto lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikt, pārtraukt (daļēji vai pilnīgi) pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu arī šādos gadījumos:

16.1. ja ģimene (persona) ir atteikusies no līdzdarbības vai noteiktā laikā nav iesaistījusies pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;

16.2. ja tiek konstatēts, ka sniegtas nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, vai ģimene (persona) atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo palīdzības pieprasītāja spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;

16.3. ja ģimene (persona) nepiekrīt dzīves apstākļu novērtēšanai (apsekošanai dzīvesvietā);

16.4. ja nav noskaidrojama ģimenes (personas) patiesā dzīvesvieta un / vai mājsaimniecības sastāvs;

16.5. ja Palīdzības nodaļa konstatē, ka palīdzības pieprasītājs spēj nodrošināt savas pamatvajadzības minimālā apmērā;

16.6. tiek konstatēts, ka palīdzības pieprasītāja bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem ir materiālie resursi, lai nodrošinātu palīdzības pieprasītāju ar dažādiem palīdzības veidiem (gadījumos, kad palīdzības pieprasītājs lūdz piešķirt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām)).

17. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam novērtē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu.

18. Pašvaldības sociālo pabalstu veidi:

18.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI);

18.2. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai;

18.3. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai;

18.4. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos;

18.5. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai;

18.6. Pabalsts ārkārtas situācijā;

18.7. Pabalsts skolēnu brīvpusdienām;

18.8. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;

18.9. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

18.10. Pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā;

18.11. Pabalsts vispārizglītojošo skolu absolventiem;

18.12. Bērna piedzimšanas pabalsts;

18.13. Pabalsts zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai;

18.14. Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai;

18.15. Pabalsts aprūpei mājās;

18.16. Pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;

18.17. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai;

18.18. Pabalsts bērniem invalīdiem medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai;

18.19. Pabalsts pensionāriem un invalīdiem medikamentu un medicīnas ierīču iegādei;

18.20. Pabalsts daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

18.21. Pabalsts 100 gadu sasniegušām personām;

18.22. Pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām;

18.23. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;

18.24. Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

18.25. Pabalsts audžuģimenei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai

19. Palīdzības nodaļa, saņemot palīdzības pieprasītāja iesniegumu, novērtē ģimenes (personas) ienākumus un, nepieciešamības gadījumā arī materiālos resursus, pamatojoties uz:

19.1. palīdzības pieprasītāja sniegtajām ziņām un iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem, ja tādi nepieciešami;

19.2. pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamajām ziņām par ģimeni (personu);

19.3. ziņām, kas iegūtas no pašvaldību un valsts institūcijām vai citām personām;

19.4. informāciju, kas iegūta, apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā, ja tāda bijusi nepieciešama.

20. Pilnīgai ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai, Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk - Deklarācija) elektroniskajā sistēmā SOPA, pamatojoties uz tajā pieejamo informāciju par palīdzības pieprasītāju, palīdzības pieprasītāja sniegto informāciju un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina Deklarācijā norādītos faktus.

21. Deklarācijā tiek norādītas ziņas par palīdzības pieprasītāju un pārējām ģimenē dzīvojošām personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu laulāto un / vai bērna vecāku.

22. Deklarācijā norāda šādus palīdzības pieprasītāja ģimenes (personas) ienākumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:

22.1. ienākumus no algota darba;

22.2. atlīdzības un pensijas, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus, valsts sociālos pabalstus, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļus;

22.3. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu;

22.4. citus ienākumus, izņemot šo Noteikumu 24. punktā minētos.

23. Palīdzības pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka Deklarācijā norādītās ziņas (par ienākumiem, īpašumiem, transportlīdzekļiem, uzkrājumiem, parādsaistībām, uztura līgumiem u.c.) par sevi un citām Deklarācijā norādītajām personām ir precīzas un patiesas. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par Deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

24. Par ienākumiem šo Noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

24.1. piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsts par asistenta izmantošanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalsti bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī pašvaldības izmaksātie sociālie pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;

24.2. naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums;

24.3. piemaksa par darba stāžu, ko saņem pensionāri un invalīdi pie valsts noteiktās vecuma vai invaliditātes pensijas;

24.4. ienākumi, ko skolēni, kuri mācās vispārizglītojošā vai profesionālās izglītības iestādē, vai koledžā, guvuši no algota darba vasaras mēnešos (jūnijā - augustā).

25. Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas.

26. Aprēķinot vidējos ienākumus, ienākumu apmēru samazina par to summu, kuru persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam, ja uzturlīdzekļu maksātājs iesniedz maksājumus apliecinošus dokumentus.

27. Novērtējot ģimenes (personas) ienākumus, personām, kuras ir vecākas par 15 gadiem un iegūst izglītību pilna laika vispārizglītojošā skolā vai profesionālās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā, Palīdzības nodaļā ir jāiesniedz izziņa no mācību iestādes.

28. Personām, kuras ir vecākas par 15 gadiem un iegūst izglītību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu no mācību iestādes pieprasa Sociālais dienests.

29. Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists, veicot palīdzības pieprasītāja sniegto datu apstrādi elektroniskajā datu bāzē SOPA un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda palīdzības pieprasītāja sniegtās ziņas.

30. Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, novērtē ģimenes (personas) dzīves apstākļus, apsekojot palīdzības pieprasītāju dzīvesvietā, un aizpilda aktu par apsekošanu dzīvesvietā.

31. Apsekošana dzīvesvietā var notikt, sociālā darba speciālistam vienojoties ar palīdzības pieprasītāju vai ar kādu no viņa pilngadīgajiem ģimenes locekļiem par apsekošanas datumu un laiku. Sociālā darba speciālists ir tiesīgs veikt apsekošanu arī bez iepriekšējas saskaņošanas ar palīdzības pieprasītāju.

4. Nosacījumi ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu

32. Ģimene (persona) ir atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst vismaz vienai no šajā punktā minētajām pazīmēm un nepastāv neviens no 33.punktā minētajiem ierobežojumiem:

32.1. visi palīdzības pieprasītāja pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un / vai invalīdi, un ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 145,38 mēnesī;

32.2. vismaz viens no palīdzības pieprasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, un ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 107,00 mēnesī.

33. Ģimene (persona) nav atzīstama par maznodrošinātu, ja:

33.1. visi nestrādājošie darbspējas vecumā esošie ģimenes locekļi nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, izņemot, ja tā ir:

33.1.1. invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;

33.1.2. sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;

33.1.3. viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;

33.1.4. persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.

33.2. tā savām vajadzībām īrē vairāk nekā vienu mājokli vai tai ir īpašumā vai valdījumā vairāk kā viens mājoklis, izņemot gadījumus, kad ģimenei (personai) otrs mājoklis ir īpašumā vai valdījumā ne ilgāk kā pēdējos 3 gadus;

33.3. tā savām vajadzībām vienu mājokli īrē, bet otrs mājoklis tai ir īpašumā vai valdījumā, izņemot gadījumus, kad ģimenei (personai) otrs mājoklis ir īpašumā vai valdījumā ne ilgāk kā pēdējos 3 gadus;

33.4. tās īpašumā vai valdījumā ir īpašums, izņemot zemi ne vairāk kā 1000 m2 ar vai bez dārza mājas, kas atrodas Ventspils pilsētas vai Ventspils novada administratīvajā teritorijā, uz ģimeni (personu), ja tā tiek izmantota ģimenes (personas) uzturā izmantojamās pārtikas audzēšanai;

33.5. tai ir parādsaistības, izņemot:

33.5.1. studiju un/vai studējošo kredītu;

33.5.2. kredītu mājokļa pielāgošanai invalīdam;

33.5.3. kredītu vai citādi noformētu aizdevumu, kas nepārsniedz trīs minimālo mēneša darba algas apmēru kopā uz ģimeni, ko kādam no ģimenes locekļiem vai atsevišķai personai, kas pretendē uz maznodrošinātā statusu, izsniegusi juridiska vai fiziska persona;

33.5.4. kredītu vai citādi noformētu aizdevumu, ko kādam no ģimenes locekļiem vai atsevišķai personai, kas pretendē uz maznodrošinātā statusu, izsniegusi juridiska vai fiziska persona palīdzības pieprasītāja īrētā dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas privatizācijai Ventspils pilsētā;

33.5.5. parādu par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem, komunālajiem pakalpojumiem deklarētajā dzīvesvietā, kā arī parādu par pacienta iemaksu vai pacienta līdzmaksājumu, saņemot no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

33.6. tai pieder vērtspapīri un naudas līdzekļu uzkrājumi vairāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā uz katru ģimenes locekli;

33.7. tā ir izsniegusi aizdevumu (-us);

33.8. tai par labu ir noslēgts uztura līgums;

33.9. ģimene (persona) dzīvo dzīvoklī, no kura privatizācijas tā ir atteikusies par labu trešajām personām. Šādos gadījumos ģimene (persona) ir atzīstama par maznodrošinātu tikai tad, ja ģimenei (personai) ir noslēgts īres līgums ar privatizētā dzīvokļa īpašnieku. Atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams konstatēt mājsaimniecības sastāvu, sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt notariāli apstiprinātu īres līgumu;

33.10. tā pēdējo divu gadu laikā ir atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja pēc dzīvokļa īpašuma pārdošanas iegādāts platības ziņā mazāks dzīvoklis un/vai dzīvoklis ar mazākām uzturēšanas izmaksām, nekā iepriekš ģimenes (personas) īpašumā esošais dzīvoklis;

33.11. tā ir pensionārs vai invalīds, kura mājoklī ir deklarēta nepilngadīga persona, kura neatrodas minētās personas aizbildnībā. Šādos gadījumos maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir, izvērtējot nepilngadīgās personas apgādnieku ienākumus. Maznodrošinātā statusa piešķiršanai apgādnieku ienākumi katram ģimenes loceklim pēdējo trīs mēnešu laikā nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru uz katru apgādnieka ģimenes locekli;

33.12. tā saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījumā.

34. Par īpašumu šo Noteikumu 4. nodaļas izpratnē nav uzskatāmi:

34.1. mājokļa iekārtojums un mājsaimniecībā dzīvojošo personu materiālie resursi pamatvajadzību nodrošināšanai;

34.2. nekustamais īpašums - mājoklis, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo palīdzības pieprasītājs un mājsaimniecībā dzīvojošās personas, un zeme, kas funkcionāli nepieciešama tā uzturēšanai;

34.3. viena garāža, viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim;

34.4. ja ģimenē ir vairākas personas ar invaliditāti - viens automobilis katram invalīdam, kurš Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzē reģistrēts uz invalīda vārda.

35. Šo Noteikumu 33.4. apakšpunktā minētās normas ir jāņem vērā arī novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

5. Palīdzības pieprasītāja pienākumi

36. Palīdzības pieprasītāja pienākums ir:

36.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;

36.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanu vai pabalstu apmēru;

36.3. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā, piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai, apgūšanai;

36.4. sadarboties ar sociālā darba speciālistiem;

36.5. saņemtos pašvaldības sociālos pabalstus izmantot atbilstoši iesniegumā norādītājiem mērķiem;

36.6. atļaut sociālā darba speciālistam veikt apsekošanu dzīvesvietā.

6. Līdzdarbības pienākumi

37. Līdzdarbības pienākumu mērķis ir attīstīt personas problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

38. Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, sociālā darba speciālistam savstarpēji vienojoties ar palīdzības pieprasītāju. Vienošanās par līdzdarbības pienākumu pildīšanu GMI pabalsta saņemšanai, noslēdzama saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams GMI pabalsts un slēdzama vienošanās par līdzdarbību. Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu paraksta abas puses.

39. Nepieciešamības gadījumā sociālā darba speciālistam ir tiesības noslēgt vienošanos par līdzdarbību ar palīdzības pieprasītāju arī par citu pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanu.

40. Vienošanās tiek sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie palīdzības pieprasītāja, bet otrs Palīdzības nodaļā.

41. Sociālā darba speciālists, atbilstoši palīdzības pieprasītāja individuālajai situācijai, var noteikt šādus līdzdarbības pienākumus:

41.1. personiski ierasties Sociālajā dienestā, ja šajos Noteikumos nav noteikts citādi;

41.2. pakļauties medicīniskajai izmeklēšanai, ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem atbilstoši rehabilitācijas plānam;

41.3. darbspējīgai personai ir pienākums aktīvi iesaistīties darba tirgū, lai palielinātu savu pelnītspēju;

41.4. pildīt citus līdzdarbības pienākumus saskaņā ar noslēgto vienošanos.

7. Pabalstu veidi

7.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)

42. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras atbilst visiem sekojošiem nosacījumiem:

42.1. kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

42.2. kuru ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni;

42.3. kuras pilda līdzdarbības pienākumus (izņemot Ministru kabineta noteikumos par GMI pabalsta piešķiršanas kārtību noteiktos gadījumus).

43. Pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību GMI līmeņa nodrošināšanai pašvaldība nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

44. Palīdzības nodaļa lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī par pabalsta apmēru pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums, ienākumus apliecinoši dokumenti, aizpildīta un parakstīta Deklarācija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

7.2. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai

45. Ikmēneša dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai var saņemt:

45.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

45.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 169,58 mēnesī un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. - 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

46. Pabalsta kopsumma ietver maksājumu par šādiem pakalpojumiem - centrālo apkuri apkures sezonā, cirkulācijas nodrošināšanu un karstā ūdens sagatavošanu visu gadu:

46.1.  par centrālo apkuri - 55 % apmērā no maksājuma summas mēnesī par siltumenerģijas patēriņu apkurei dzīvokļa kompensējamā platībā, izņemot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar trīs līdz pieciem bērniem, kurām pabalsts noteikts 60 % apmērā, un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem, kurām pabalsts noteikts 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī par patērēto siltumenerģiju apkurei;

46.2.  par cirkulācijas nodrošināšanu - 55 % apmērā no maksājuma summas par šo pakalpojumu mēnesī, izņemot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar trīs līdz pieciem bērniem, kurām pabalsts noteikts 60 % apmērā, un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem, kurām pabalsts noteikts 100 % apmērā no maksājuma summas mēnesī par patērēto siltumenerģiju cirkulācijas nodrošināšanai;

46.3.  par karstā ūdens sagatavošanu - 55 % apmērā no maksājuma summas par katru patērēto karstā ūdens m3 mēnesī, izņemot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar trīs līdz pieciem bērniem, kurām pabalsts noteikts 60 % apmērā, un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem, kurām pabalsts noteikts 100 % apmērā no maksājuma summas mēnesī par katru patērēto karstā ūdens m3.

47. Lai saņemtu šo pabalstu, Palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda līgums ar siltumenerģijas piegādātāju par siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanas kārtību.

48. Šo Noteikumu 45.punktā minētām ģimenēm (personām) pabalstu piešķir par tām personām, kuras ir deklarētas un dzīvo deklarētajā adresē un tam ir tiesisks pamats, ko apliecina īres līgums vai īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

49. Personām, kurām ir parādsaistības par siltumenerģijas piegādi, pabalstu piešķir, nosakot līdzdarbības pienākumus.

50. Pabalsta saņēmējiem ir pienākums nekavējoties informēt Palīdzības nodaļu, ja dzīvoklī mainās tajā dzīvojošo personu skaits, dzīvoklis tiek privatizēts uz trešās personas vārda vai dzīvoklis tiek mainīts.

51. Ja pabalsta saņēmējs nav ievērojis šo Noteikumu 50. punktā minētās prasības, Palīdzības nodaļa pārtrauc pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļuva zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu pabalsta izmaksāšanai.

52. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai piešķir ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

53. Novērtējot materiālo stāvokli dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai saņemšanai 45.2. apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

54. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un šo Noteikumu 47. un 48. punktā minēto dokumentu uzrādīšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī pabalsta apmēru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

7.3. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai

55. Ikmēneša dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai var saņemt:

55.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

55.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 169,58 mēnesī, un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. - 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

56. Pabalsts par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem ir noteikts 50 % apmērā no maksājuma summas mēnesī, nepārsniedzot Ventspils pilsētā noteiktās patēriņa normas vienai personai. Dzīvoklī ar ūdens skaitītājiem pabalsta apmērs tiek aprēķināts pēc pabalsta pieprasītāja nolasītiem ūdens skaitītāja rādījumiem, bet dzīvoklī bez ūdens skaitītājiem pabalsta apmēru aprēķina pēc Ventspils pilsētā noteiktajām patēriņa normām vienai personai.

57. Lai saņemtu šo pabalstu, Palīdzības nodaļā:

57.1. jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda līgums ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanas kārtību;

57.2. jāuzrāda abonentu grāmatiņa vai maksājumus apliecinoši dokumenti par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu patēriņu ne vairāk kā par pēdējiem 12 mēnešiem, kuros norādīts siltā un aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis, ja dzīvoklī uzstādīti ūdens skaitītāji.

58. Šo Noteikumu 55. punktā minētām ģimenēm (personām) pabalstu piešķir par tām personām, kuras ir deklarētas un dzīvo deklarētajā adresē un tam ir tiesisks pamats, ko apliecina īres līgums vai īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

59. Personām, kurām ir parādsaistības par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, pabalstu piešķir, nosakot līdzdarbības pienākumus.

60. Palīdzības nodaļa, novērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli, trūcīgiem un maznodrošinātiem pensionāriem, trūcīgiem un maznodrošinātiem invalīdiem, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm var sniegt materiālu palīdzību, lai kompensētu skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas izdevumus līdz 50% apmērā.

61. Pabalsta saņēmējiem ir pienākums nekavējoties informēt Palīdzības nodaļu, ja dzīvoklī mainās tajā dzīvojošo personu skaits, dzīvoklis tiek privatizēts uz trešās personas vārda, dzīvoklis tiek mainīts vai dzīvoklī tiek uzstādīti ūdens skaitītāji.

62. Ja pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo Noteikumu 61. punktā minētās prasības, Palīdzības nodaļa pārtrauc pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļūst zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu pabalsta izmaksāšanai.

63. Dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai piešķir ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

64. Palīdzības nodaļa dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai pakalpojumu sniedzējam pārskaita vienu reizi mēnesī par palīdzības pieprasītāja patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem, kas patērēti pēdējo12 mēnešu laikā.

65. Novērtējot materiālo stāvokli dzīvokļa pabalsta ūdens un kanalizācijas pakalpojuma daļējai kompensēšanai saņemšanai 55.2. apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

66. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 57. un 58. punktā minēto dokumentu uzrādīšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī pabalsta apmēru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

7.4. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos

67. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai dzīvoklim, kuram ar Ventspils pilsētas domes lēmumu ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss, tiek piešķirts ģimenei (personai), ar kuru ir noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums.

68. Pabalsta apmērs ir 2/3 (divas trešdaļas) no īres maksas, kas noteikta Ventspils pilsētas pašvaldības dzīvokļiem.

69.  Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

70. Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pašvaldības īpašumā esošā sociālā dzīvokļa pārvaldītājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

7.5. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai

71. Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai var saņemt:

71.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

71.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 169,58 mēnesī un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. - 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

72. Pabalsta apmērs ir Ls 61,00 gadā vienai mājsaimniecībai.

73. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums un kurināmā iegādes izdevumus apliecinoši dokumenti.

74. Pabalstu var saņemt tās ģimenes (personas), kuras nesaņem 7.2.apakšnodaļā noteikto pabalstu.

75. Novērtējot materiālo stāvokli dzīvokļa pabalsta kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai saņemšanai 71.2. apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

76. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 73.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī pabalsta apmēru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

7.6. Pabalsts ārkārtas situācijā

77. Palīdzības nodaļa, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, satiksmes negadījums u.tml.) tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

78. Pabalstu piešķir, ja palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

79. Palīdzības pieprasītājam, ja tas iespējams, iesniegumam ir jāpievieno atbilstoši, ārkārtas situāciju raksturojoši dokumenti pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma.

80. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, sociālā darba speciālists izvērtē palīdzības pieprasītāja sociālo situāciju un nepieciešamās palīdzības apmēru, ņemot vērā sekojošo:

80.1. palīdzības pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā ārkārtas situācijas izraisītās sekas;

80.2. palīdzības pieprasītāja materiālos zaudējumus, kas radušies ārkārtas situācijas izraisīto seku rezultātā;

80.3. palīdzības pieprasītāja īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

81. Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālistam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā Ls 30,00 vienai ģimenei (personai), saskaņojot lēmumu ar Palīdzības nodaļas vadītāju. Šādos gadījumos pabalsts tiek piešķirts ar Sociālā dienesta vadītāja rīkojumu.

82. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz šo Noteikumu 81. punktā noteikto summu, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu.

83. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz Ls 50,00, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, pirms tam palīdzības pieprasītāja iesniegumu izvērtējot Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

7.7. Pabalsts skolēnu brīvpusdienām

84. Ikmēneša pabalstu skolēnu brīvpusdienām piešķir skolēniem, kuru ģimenēm Palīdzības nodaļa ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un kuri mācās vispārizglītojošās skolās Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā.

85. Lai saņemtu pabalstu skolēnu brīvpusdienām, Palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums.

86. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

87. Skolēnam, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, daļēji izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz Palīdzības nodaļas atzinumu, brīvpusdienas var piešķirt ar attiecīgās skolas direktora rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Palīdzības nodaļai par brīvpusdienu piešķiršanu skolēnam, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, var iesniegt skolēna vecāki vai aizbildnis, vai arī skolas sociālais pedagogs.

88. Paredzētā summa viena skolēna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" vai Ventspils novada pašvaldības noteikto ēdināšanas maksu.

89. Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu, kuram pievienota mācību iestādes izziņa par skolēna, kuram atbilstoši šo Noteikumu 84. un 87. punktiem ir piešķirtas brīvpusdienas, apmeklējumu ēdināšanas pakalpojuma apmaksājamā mēnesī, ar noteikumu, ka:

89.1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs noslēdzis trīspusēju līgumu par skolēnu ēdināšanu Ventspils pilsētas pašvaldības vispārizglītojošās skolās ar Sociālo dienestu un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde";

89.2. Ventspils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par skolēnu ēdināšanu Ventspils novada vispārizglītojošās skolās.

90. Skolēniem, kuri mācās vakara (maiņu) skolā un kuriem tiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, brīvpusdienas tiek piešķirtas līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), pie nosacījuma, ka skolēns nestrādā.

7.8. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

91. Ikmēneša pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesības saņemt:

91.1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu specializētās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai 100% apmērā;

91.2. bērniem no trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, kas nav minētas šo Noteikumu 91.1. apakšpunktā, ēdināšanas izdevumu segšanai 50% apmērā.

92. Lai saņemtu pabalstu bērnu ēdināšanai Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, Palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums.

93. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

94. Paredzētā summa viena bērna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" noteikto ēdināšanas maksu.

95. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde", pamatojoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" Sociālajam dienestam iesniegto rēķinu, kam pievienots apmaksājamā mēneša pirmsskolas izglītības iestādes bērna, kurš saņem šo pabalstu, apmeklējumu saraksts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

7.9. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

96. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir vienu reizi gadā:

96.1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

96.2. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

96.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

97. Pabalstu piešķir katram bērnam, kurš atbilst kādam no 96. punktā minētajiem nosacījumiem, un kurš mācās vispārizglītojošā skolā vai profesionālās izglītības iestādē. Trūcīgiem un maznodrošinātiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri turpina studijas augstskolā, pabalstu piešķir, uzsākot studijas augstskolā, un turpmākajā pabalsta piešķiršanā tiek vērtēta studiju programmas sekmīga apgūšana.

98. Pabalstu Palīdzības nodaļa piešķir šādā apmērā:

98.1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm - Ls 21,00 apmērā par katru bērnu;

98.2. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošā skolā - Ls 30,00 apmērā par katru bērnu;

98.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās profesionālās izglītības iestādē - Ls 43,00 apmērā par katru bērnu;

98.4. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuri sekmīgi studē augstskolā - Ls 85,00 apmērā katram.

99. Vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie pabalstu 98.1., 98.2. un 98.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā var saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka izglītojamais, sākoties mācību gadam, nestrādā.

100. Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri sekmīgi studē augstskolā, pabalstu 98.4. apakšpunktā noteiktajā apmērā var saņemt ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

101. Pabalstu nepiešķir bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

102. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums un izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka bērns mācās vispārizglītojošā skolā, profesionālās izglītības iestādē vai ir studējošais augstskolā.

103. Personām, kuras iegūst izglītību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu no mācību iestādes pieprasa Sociālais dienests.

104. Pēc 102. punktā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un pabalsta apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.10. Pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā

105. Tiesības saņemt pabalstu mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērns(-i) mācās Ventspils mūzikas vidusskolas 1. -9. klasē.

106. Pabalsts tiek noteikts 100% apmērā no Ventspils mūzikas vidusskolas noteiktās mācību maksas vienam audzēknim.

107. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums.

108. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists Ventspils Mūzikas vidusskolā pārliecinās par iesniegto ziņu atbilstību un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

109. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta Ventspils mūzikas vidusskolai, saskaņā ar Sociālajā dienestā iesniegto rēķinu, kam pievienots attiecīgā mēneša Ventspils mūzikas vidusskolu apmeklējušo trūcīgo un maznodrošināto audzēkņu saraksts.

7.11. Pabalsts vispārizglītojošo skolu absolventiem

110. Vienreizēju pabalstu vispārizglītojošo skolu 9.un12.klašu absolventiem uz izlaidumu var saņemt:

110.1. bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm - Ls 25,00 apmērā;

110.2. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm - Ls 30,00 apmērā.

111. Tiesības uz pabalstu ir vispārizglītojošo skolu absolventiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka absolvents nestrādā.

112. Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pabalstu 110.2. apakšpunktā noteiktajā apmērā var saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka absolvents nestrādā.

113. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums.

114. Ja izglītības iestāde, ko skolēns absolvē, nav Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāde, tad Palīdzības nodaļā jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka absolvents ir vispārizglītojošās skolas 9. vai 12. klases skolēns.

115. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.12. Bērna piedzimšanas pabalsts

116. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreiz izmaksājams pabalsts nolūkā sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā pamatvajadzību apmierināšanai.

117. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās jaundzimušā bērna pirmā deklarētā dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā un vismaz viena no viņa vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pabalsta pieprasīšanas brīdī.

118. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā.

119. Pabalstu var pieprasīt līdz bērna 6 mēnešu vecumam (ieskaitot).

120. Persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, pabalstu var pieprasīt līdz bērna 12 mēnešu vecumam (ieskaitot), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

121. Pabalsta izmaksu var atteikt, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz bāriņtiesas rakstisku lēmumu. Pabalstu 119.punktā noteiktajā termiņā var saņemt, pamatojoties uz atkārtotu bāriņtiesas rakstisku lēmumu par to, ka bērna vecāki vai cita persona par bērnu rūpējas un audzina.

122. Pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

122.1. Ls 120,00 par katru jaundzimušo:

122.1.1. ja abi bērna vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pabalsta pieprasīšanas brīdī;

122.1.2. ja jaundzimušā bērna dzimšanas apliecībā ir reģistrēts tikai viens no bērna vecākiem, un šis vecāks ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pabalsta pieprasīšanas brīdī;

122.1.3. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pabalsta pieprasīšanas brīdī, bet otrs bērna vecāks ir miris.

122.2. Ls 60,00 par katru jaundzimušo - ja tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pabalsta pieprasīšanas brīdī.

123. Lai saņemtu pabalstu, Palīdzības nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

124. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.13. Pabalsts zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai

125. Vienu reizi gadā pensionāri un invalīdi, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki, politiski represētas personas, kurām piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, var saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu kompensēšanai.

126. Pabalstu piešķir 50% apmērā no izdevumiem, kas norādīti palīdzības pieprasītāja Palīdzības nodaļā iesniegtajā maksājumu apliecinošā dokumentā, bet kopsummā ne vairāk kā Ls 38,00 gadā.

127. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Palīdzības nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums, kam pievienots kārtējā gadā izsniegts izdevumus apliecinošs dokuments par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu.

128. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 127. punktā minēto dokumentu iesniegšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.14. Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai

129. Pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai var saņemt:

129.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss,

129.2. pensionāri un invalīdi, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 169,58 mēnesī un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. - 33.11. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

130. Pabalstu piešķir pacienta iemaksu daļējai segšanai ārstniecības iestādēs un privātpraksēs Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, kurām ir noslēgts līgums ar Veselības ministrijas padotības iestādi "Nacionālais veselības dienests".

131. Pabalsta apmērs ir:

131.1. par katru ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu - Ls 0,50;

131.2. par katru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu - Ls 1,20;

131.3. par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu - Ls 3,80 dienā.

132. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam ārstniecības iestādē jāuzrāda Palīdzības nodaļas izsniegtā izziņa, kas apliecina, ka personai ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot Ventspils pašvaldības piešķirtās pacientu iemaksas atlaides.

133. Piešķirtā pabalsta summa mēnesī vienai personai tiek noteikta, izmantojot ģimenes ārstu, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārstu un ārstniecības iestāžu iesniegtās pacientu apmeklējumu uzskaites lapas.

134. Novērtējot materiālo stāvokli pabalsta pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai saņemšanai 129.2. apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

135. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pacienta apmeklējumu uzskaites lapu saņemšanas no ģimenes ārstiem, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārstiem un ārstniecības iestādēm.

136. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegtā rēķina.

137. Personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, un ir pilnībā vai daļēji atbrīvotas no pacienta iemaksas un/vai līdzmaksājuma, nesaņem pacienta iemaksas kompensāciju saskaņā ar šo Noteikumu 131. punktu.

7.15. Pabalsts aprūpei mājās

138. Ikmēneša pabalstu var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

138.1. kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 169,58 mēnesī;

138.2. attiecībā uz kuriem nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. - 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem;

138.3. kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi pilnībā vai daļēji aprūpēt;

138.4. kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.

139. Pabalsta apmērs vienai personai tiek noteikts atkarībā no nepieciešamā pakalpojumu veida un apjoma:

139.1. ja persona sevi daļēji aprūpē - Ls 21,00 mēnesī;

139.2. ja persona nevar sevi aprūpēt - Ls 30,00 mēnesī.

140. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Palīdzības nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe mājās.

141. Novērtējot materiālo stāvokli pabalsta aprūpei mājās saņemšanai, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

142. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

143. Sociālā darba speciālistam, izņēmuma gadījumos, uz laiku līdz 6 mēnešiem kalendārajā gadā, ir tiesības piešķirt pabalstu aprūpei mājās personām, kuras neatbilst kādam no 138.  punkta nosacījumiem un kurām veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama aprūpe mājās, izskatot palīdzības pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos sociālā darba speciālists lēmumu pieņem pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

144. Svītrots.

145. Pabalsts aprūpei mājās netiek piešķirts personām, kuras saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 12.1 pantu un Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, šī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, saņem pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

7.16. Pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai

146. Ikmēneša pabalstu uz vienu gadu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai, atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām, var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

146.1. kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 169,58 mēnesī;

146.2. attiecībā uz kuriem nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2 - 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem;

146.3. ģimenes (personas) dzīvesvieta ir deklarēta un tā pastāvīgi dzīvo nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana;

146.4. neviens no ģimenes locekļiem veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju;

145.5. nevienam no ģimenes locekļiem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.

147. Pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu, noteikto izcenojumu par personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām.

148. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Palīdzības nodaļā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums, kam jāpievieno sekojoši dokumenti:

148.1. ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju;

148.2. īpašumā esošā zemes gabala plāna kopija.

149. Novērtējot materiālo stāvokli pabalsta nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai saņemšanai, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

150. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

151. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu par personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām, pēc Sociālajā dienestā iesniegtā rēķina un veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīšanas.

152. Sociālā darba speciālistam ir tiesības piešķirt pabalstu personām, kuras neatbilst kādam no 146. punktā minētajiem nosacījumiem un kuras veselības stāvokļa vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, uz laiku līdz 6 mēnešiem kalendārajā gadā, izskatot palīdzības pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos Sociālā darba speciālists lēmumu pieņem pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

7.17. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai

153. Tiesības saņemt pabalstu ir tām krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kurām objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu.

154. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Palīdzības nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

155. Pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī palīdzības pieprasītāja sociālo situāciju.

156. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, pabalsta saņemšanas ilgumu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

157. Pabalstu izsniedz, piešķirot palīdzības pieprasītājam noteikta parauga talonus, kas paredzēti zupas virtuves pakalpojuma saņemšanai pakalpojuma sniegšanas vietā. Atsevišķos gadījumos, pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma, pabalsts var tikt izsniegts pārtikas produktu veidā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

7.18. Pabalsts bērniem invalīdiem medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai

158. Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt bērniem invalīdiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

159. Pabalsta apmērs ir Ls 25,00 gadā.

160. Pabalsts paredzēts:

160.1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;

160.2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai;

160.3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai;

160.4. izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai.

161. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna invalīda vecākiem vai aizbildnim Palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums, jāuzrāda bērna invalīda apliecība un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču vai arī saņemtā rehabilitācijas pakalpojuma nosaukums.

162. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai vai izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai kompensēšanai, Palīdzības nodaļā jāiesniedz ārsta speciālista atzinums par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces, vai nepieciešamību pēc rehabilitācijas pakalpojumiem.

163. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 161. punktā un, ja nepieciešams, 162. punktā minēto dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.19. Pabalsts pensionāriem un invalīdiem medikamentu un medicīnas ierīču iegādei

164. Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem invalīdiem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 191,91 (pirms nodokļu nomaksas).

165. Pabalsta apmērs ir Ls 25,00 gadā.

166. Pabalsts paredzēts:

166.1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;

166.2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai;

166.3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai.

167. Lai saņemtu pabalstu, Palīdzības nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču nosaukums.

168. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai, pabalsta pieprasītājs iesniedz Palīdzības nodaļā ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces.

169. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 167. punktā un, ja nepieciešams, 168. punktā minēto dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.20. Pabalsts daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos

170. Ikmēneša pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos ir tiesības saņemt:

170.1. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem 3. grupas invalīdiem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 169,58 (pirms nodokļu nomaksas) - 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;

170.2. darbspējas vecumā esošām nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss - 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;

170.3. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem 3.grupas invalīdiem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 169,58 (pirms nodokļu nomaksas) un kuri vecāki par 80 gadiem - 90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos.

171. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Palīdzības nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

172. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

173. Palīdzības pieprasītājam, iegādājoties mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī, jāuzrāda Palīdzības nodaļas izsniegta izziņa, kurā norādīts piešķirtās kompensācijas apmērs.

174. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojumu sniedzējam pēc iesniegtā rēķina, kam pievienots personu saraksts, kuras iegādājušās mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī, izmantojot piešķirto atlaidi.

7.21. Pabalsts 100 gadu sasniegušām personām

175. Vienreizēju pabalstu ir tiesības saņemt personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu.

176. Vienreizējais pabalsts noteikts Ls 400,00 apmērā vienai personai.

177. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

178. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem sociālā darba speciālists.

7.22. Ikmēneša pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām

179. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu ir personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 191,91 (pirms nodokļu nomaksas).

180. Pabalsts noteikts Ls 30,00 apmērā.

181. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

182. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem sociālā darba speciālists.

7.23. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

183. Pabalsts tiek piešķirts atsevišķu situāciju risināšanai, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, vai bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, izņemot situācijas un apstākļus, kas noteikti šo Noteikumu 7.6. apakšnodaļā.

184. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir tiesības saņemt sekojošām iedzīvotāju grupām:

184.1. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērnu (-iem) - vienu reizi gadā Ziemassvētkos - Ls 20,00 apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;

184.2. trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm - divas reizes gadā:

184.2.1. gada pirmajā pusē - Mātes dienā - Ls 10,00 apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;

184.2.2. gada otrajā pusē - Ziemassvētkos - Ls 20,00 apmērā par katru nepilngadīgu bērnu.

184.3. nestrādājošām politiski represētām personām - vienu reizi gadā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā (18. novembrī) - Ls 30,00 apmērā;

184.4. nepilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem - vienu reizi gadā - Ziemassvētkos - Ls 30,00 apmērā;

184.5. nepilngadīgiem bērniem invalīdiem - divas reizes gadā:

184.5.1. gada pirmajā pusē - Lieldienās - Ls 20,00;

184.5.2. gada otrajā pusē - Ziemassvētkos - Ls 30,00.

184.6. pensionāriem, invalīdiem, kā arī Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pensionāriem, kuru pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai kaitējuma vai apdrošināšanas atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumu darbā apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 191,91 (pirms nodokļu nomaksas) - divas reizes gadā:

184.6.1. gada pirmajā pusē - Lieldienās - Ls 20,00 apmērā;

184.6.2. gada otrajā pusē - Ziemassvētkos - Ls 30,00 apmērā.

185. Personām, kuras vienlaicīgi papildus pensijai vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam saņem arī citus ienākumus no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 184.6.1. un 184.6.2. apakšpunktā noteiktie pabalsti tiek piešķirti, ņemot vērā pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

186. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Palīdzības nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

187. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

188. Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), papildus 184. punktā minētajiem gadījumiem, ir tiesības saņemt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai, ja tas nepieciešams ģimenes (personas) sociālo vajadzību apmierināšanai, šādā kārtībā:

188.1. Pabalstu piešķir, ja palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atsevišķās situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

188.2. Palīdzības pieprasītājam, ja tas iespējams, iesniegumam ir jāpievieno atbilstoši, atsevišķo situāciju raksturojoši dokumenti pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma.

188.3. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists izvērtē palīdzības pieprasītāja sociālo situāciju un nepieciešamo palīdzības apmēru, ņemot vērā sekojošo:

188.3.1. krīzes situācijā nonākušā palīdzības pieprasītāja spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas sociālās vajadzības;

188.3.2. palīdzības pieprasītāja Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (ja tādi ir) spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušā palīdzības pieprasītāja sociālo vajadzību apmierināšanai;

188.3.3. krīzes situācijā nonākušā palīdzības pieprasītāja konkrētās sociālās vajadzības nozīmīgumu šīs personas (ģimenes) pilnvērtīgas sociālās funkcionēšanas nodrošināšanā.

188.4. Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālistam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā Ls 30,00 vienai ģimenei (personai), saskaņojot lēmumu ar Palīdzības nodaļas vadītāju. Šādos gadījumos pabalsts tiek piešķirts ar Sociālā dienesta vadītāja rīkojumu.

188.5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī pabalsta apmēru, ja tas nepārsniedz Ls 30,00, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas pieņem sociālā darba speciālists.

188.6. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz šo Noteikumu 188.4. apakšpunktā noteikto summu, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu.

188.7. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz Ls 50,00, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, pirms tam palīdzības pieprasītāja iesniegumu izvērtējot Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

189. Šo Noteikumu 184.2.1. un 184.2.2. apakšpunktā noteiktie pabalsti var tikt piešķirti iepirkumu kartes veidā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2012. Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.36)

7.24. Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

190.  Pašvaldība sniedz atvieglojumus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk - bērns), kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk - pilngadību sasniedzis bērns), par kuriem Ventspils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās:

190.1. vienreizēju pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - Ls 175,00 apmērā vai arī līdzvērtīgas summas apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;

190.2. vienreizēju pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam naudas līdzekļu veidā patstāvīgas dzīves uzsākšanai - divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;

190.3. ikmēneša pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā un sekmīgi apgūst izglītības programmu - viena sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;

190.4. ikmēneša pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam dzīvojamās telpas īres maksas izdevumu segšanai, līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.

191. Lai saņemtu šo Noteikumu 190. punktā noteiktos pabalstus, Palīdzības nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

192. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

193. Lai saņemtu pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas segšanai, palīdzības pieprasītājam, papildus 191. punktā noteiktajam, Palīdzības nodaļā jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopija.

7.25. Pabalsts audžuģimenei

194. Audžuģimenēm ir tiesības saņemt:

194.1. ikmēneša pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai - Ls 154,00 apmērā;

194.2. vienreizēju pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei - Ls 75,00 apmērā, kura izmaksas kārtība var tikt noteikta atbilstoši bērna vajadzībām, pabalsta vietā izsniedzot apģērbu, apavus vai citas bērnam nepieciešamas lietas;

194.3. atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi - atlīdzības apmērs ir proporcionāls dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības apmēru mēnesī, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu noteicis Ministru kabinets.

195. Lai saņemtu šo Noteikumu 194. punktā noteiktos pabalstus, audžuģimenei Palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums un, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, jānoslēdz līgums ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

196. Pēc iesnieguma saņemšanas no audžuģimenes ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

197. Pabalsta izmaksa audžuģimenei tiek pārtraukta ar dienu, kad bērns ar bāriņtiesas lēmumu atgriežas ģimenē, nodots pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā vai aizbildnības nodibināšanai.

198. Par pirmsadopcijas aprūpē esošu bērnu 194.1. apakšpunktā noteikto pabalstu izmaksā ģimenei, kurai ar bāriņtiesas lēmumu bērns ir nodots aprūpē un uzraudzībā. Ja adoptētāji ir ārvalstīs dzīvojošas personas, 194.1. apakšpunktā noteiktais pabalsts netiek izmaksāts.

8. Palīdzības nodaļas lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas kārtība

199. Palīdzības nodaļas lēmums par atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un lēmums par GMI pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, un Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālista lēmums par pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

200. Palīdzības nodaļa mutiski informē palīdzības pieprasītāju par pieņemto lēmumu piešķirt pabalstu un piešķirtā pabalsta apmēru. Par lēmumu atteikt piešķirt pabalstu, palīdzības pieprasītāju informē rakstveidā, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

201. Palīdzības nodaļa informē palīdzības pieprasītāju par pieņemto lēmumu piešķirt vai atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts, palīdzības pieprasītājam tiek izsniegta maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu apliecinoša izziņa. Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss netiek piešķirts, palīdzības pieprasītājam tiek izsniegts lēmums, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

9. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

202. Palīdzības nodaļas pieņemto lēmumu par atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un Palīdzības nodaļas lēmumu par GMI pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt GMI pabalstu, kā arī Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālista lēmumu par citu šajos Noteikumos noteikto pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram lēmumā norādītajā termiņā.

203. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

10. Pārejas noteikumi

204. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

205. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē ar Ventspils pilsētas domes 06.03.2008. lēmumu Nr. 51 apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 7 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības (pabalstu) piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā" un ar Ventspils pilsētas domes 21.01.2008. lēmumu Nr.8 apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par pašvaldības pabalstiem Ventspils pilsētā".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

 

Saistošo noteikumu Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Līdz šim Ventspils pilsētā pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtība un pabalstu apmēri tika noteikti divos dažādos saistošajos noteikumos:
1. Saistošajos noteikumos Nr.7 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības (pabalstu) piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumu Nr.51).
Šajos noteikumos tika noteikta kārtība, kādā varēja saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, ko piešķīra, izvērtējot ienākumu līmeni (pabalsti, kurus varēja saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), kā arī pensionāri un invalīdi, kuriem ienākumi nedaudz pārsniedza maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni).
2. Saistošajos noteikumos Nr.2 "Noteikumi par pašvaldības pabalstiem Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2008.gada 21.janvāra lēmumu Nr.8).
Šajos noteikumos tika noteikta kārtība, kādā dažādas iedzīvotāju grupas varēja saņemt pašvaldības pabalstus, daļēji izvērtējot vai neizvērtējot ienākumu līmeni.
Jauni saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību, nepieciešami tādēļ, ka:
• nepieciešams mainīt atsevišķu pabalstu apmērus, dažiem pabalstiem - arī saņēmēju loku un saņemšanas kārtību;
• Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.3.apakšpunktā ir noteikts, ka, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pašvaldībai saistošajos noteikumos jānosaka kritēriji, kā tiek novērtēts ģimenei (personai) piederošs nekustamais īpašums - zeme, mežs un ēkas. Līdz ar to pašvaldības saistošajos noteikumos nepieciešams iekļaut šādas normas.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.3.apakšpunktu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir visu pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību iekļaut vienos saistošajos noteikumos, kā arī iekļaut saistošajos noteikumos Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.3.apakšpunktā noteiktās normas.
Saistošajos noteikumos precizēta pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtība un atsevišķiem pabalstiem mainīti to apmēri, kā arī saņēmēju loks.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējami ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, Ventspils pašvaldības sociālo pabalstu veidus un apmērus, saņemšanas kārtību, personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, lēmuma par maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3.Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Šo saistošo noteikumu būtiska ietekme uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu netiek prognozēta.
Tā kā saistošie noteikumi paredz paplašināt pabalsta saņēmēju loku pabalstam nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai, un šādu pabalstu papildus varētu saņemt 24 vientuļi pensionāri un vientuļi invalīdi, budžetā papildus būtu nepieciešams finansējums Ls 4375 apmērā.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupas, ko ietekmē saistošie noteikumi, ir - trūcīgas personas, maznodrošinātas ģimenes (personas), pensionāri un invalīdi, kuriem ienākumi nepārsniedz saistošajos notikumos noteikto ienākumu līmeni, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, ārkārtas un krīzes situācijās nonākušas personas.
Saistošie noteikumi paredz, ka pabalstu nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai varēs saņemt arī atsevišķi dzīvojoši vientuļi pensionāri un vientuļi invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru pensija pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 169,58 mēnesī.
Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.
Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās Sociālā dienesta klientiem atsevišķu pabalstu saņemšanai vairs nebūs jāiesniedz izziņas no Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm. Nepieciešamo informāciju Sociālais dienests pieprasīs no attiecīgās izglītības iestādes.
Piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību citu pabalstu saņemšanai.
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā, kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 36Pieņemts: 02.03.2012.Stājas spēkā: 02.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 16.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
245391
02.03.2012
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)