Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.62

Rīgā 2012.gada 17.janvārī (prot. Nr.3 23.§)
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas un Šveices sadarbības programmas prioritātes "Cilvēkresursu un sociālā attīstība" apakšprioritātes "Pētniecība un attīstība" grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" (turpmāk – grantu shēma) apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu, kurā ietverti apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

2. Grantu shēmas vispārīgais mērķis ir attīstīt un paaugstināt Latvijas augstskolu un koledžu (turpmāk – augstākās izglītības iestādes) un zinātnisko institūciju potenciālu, nodrošinot pastiprinātu pieeju kvalitatīvai augstākajai izglītībai un pētniecībai.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.593 redakcijā)

3. Grantu shēmas tiešais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sadarbību ar Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām, piesaistot Šveices augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju (turpmāk – nosūtītājinstitūcija) personālu, kam ir profesora, asociēta profesora, docenta vai vadošā pētnieka akadēmiskais amats (turpmāk – pētnieks), lai vadītu lekcijas vai dalītos zinātniskās darbības pieredzē Latvijas augstākajās izglītības iestādēs un zinātniskajās institūcijās.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

4. Grantu shēmas mērķa grupa ir Latvijas augstāko izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, studenti un Latvijas zinātnisko institūciju zinātniskie darbinieki.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

5. Starpniekinstitūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra.

6. Apakšprojektiem pieejamo finansējumu veido Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts budžeta finansējums (turpmāk – finansējums).

II. Apakšprojekta atbalstāmā aktivitāte un tās īstenošanas periods

7. Apakšprojekta atbalstāmā aktivitāte ir pētnieka atsevišķu lekciju vai lekciju kursa nodrošināšana studiju programmu sekmīgai īstenošanai un pilnveidošanai Latvijā un pieredzes apmaiņas veicināšana augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā visās zinātnes nozarēs Latvijas augstākajās izglītības iestādēs un Latvijas zinātniskajās institūcijās (turpmāk – aktivitāte).

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

8. Viena apakšprojekta īstenošanā var piesaistīt vienu pētnieku.

9. Minimālais aktivitātes īstenošanas periods ir piecas kalendāra dienas, kurā ietilpst vismaz trīs darbdienas. Maksimālais aktivitātes īstenošanas periods ir 60 kalendāra dienas.

10. Aktivitātes īstenošanas periods ir nepārtraukts. Aktivitāti augstākajā izglītības iestādē īsteno divu studiju semestru laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu. Aktivitāti zinātniskajā institūcijā īsteno gada laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

11. Aktivitāti īsteno un apakšprojekta ietvaros visus paredzētos maksājumus veic līdz 2015.gada 30.jūnijam.

III. Apakšprojekta iesniedzējs

12. Apakšprojekta iesniedzējs var būt akreditēta Latvijas augstākās izglītības iestāde vai Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

13. Apakšprojekta iesniedzējs var sagatavot apakšprojekta iesniegumu un īstenot apakšprojektu patstāvīgi vai piesaistot sadarbības partnerus. Sadarbības partneris var būt akreditēta Latvijas augstākās izglītības iestāde un Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija. Sadarbības partneru skaits nav ierobežots.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

14. Apakšprojekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējumu, ja tas atbilst šādām prasībām:

14.1. tas nav iesniedzis vienu un to pašu apakšprojekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem un nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša apakšprojekta īstenošanai;

14.2. tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu vai maksātnespēju;

14.3. tam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

14.4. tas ir iepazinies ar visiem finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir noteikti šajos noteikumos, un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot.

15. Apakšprojekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu apakšprojektu iesniegumu skaitu katrā atklāta konkursa atlases kārtā. Apakšprojekta iesniegumu par vienu un to pašu pētnieku var iesniegt katrā atklāta konkursa kārtā.

IV. Grantu shēmas un apakšprojekta finansējums

16. Apakšprojektiem piešķirtais kopējais finansējums ir 195 543 Šveices franku.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.22 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

18. Starpniekinstitūcija piešķir finansējumu apakšprojekta iesniedzējam, kura apakšprojekta iesniegumu ir apstiprinājusi starpniekinstitūcija un ar kuru ir noslēgts apakšprojekta īstenošanas līgums (turpmāk – apakšprojekta īstenotājs).

19. Apakšprojekta īstenotājs pētniekam maksā stipendiju, nodrošinot šo noteikumu 3.punktā minēto mērķu sasniegšanu.

20. Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apjomā:

20.1. dienas nauda 65 Šveices franki par katru aktivitātes īstenošanas perioda kalendāra dienu;

20.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) 120 Šveices franku par katru aktivitātes īstenošanas perioda nakti;

20.3. ceļa izdevumi 700 Šveices franku par ekonomiskās klases aviobiļetēm abos virzienos vienu reizi vienam pētniekam.

21. Stipendijas apjomu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

SA = DN x ds + II x ns + CI, kur

SA – stipendijas apjoms;

DN – dienas nauda;

ds – kalendāra dienu skaits;

II – izdevumi par viesnīcu (naktsmītni);

ns – nakšu skaits;

CI – ceļa izdevumi.

22. Aktivitātes īstenošanas periodu, par kuru starpniekinstitūcija piešķir finansējumu apakšprojekta īstenotājam stipendijas izmaksai pētniekam, nosaka atbilstoši apakšprojekta iesniegumam.

23. Starpniekinstitūcija apakšprojekta īstenotājam veic šādus maksājumus:

23.1. avansa maksājumu 20 procentu apjomā no apakšprojektam piešķirtā kopējā finansējuma izmaksā 30 darbdienu laikā no dienas, kad stājies spēkā apakšprojekta īstenošanas līgums;

23.2. noslēguma maksājumu 80 procentu apjomā no apakšprojektam piešķirtā kopējā finansējuma izmaksā 20 darbdienu laikā no dienas, kad starpniekinstitūcijā apstiprināts noslēguma pārskats par apakšprojekta īstenošanu.

24. Ja apakšprojekta kopējās izmaksas pārsniedz apakšprojektam piešķirto finansējumu, starpību sedz no apakšprojekta īstenotāja līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

V. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība

25. Atklātus konkursus izsludina 2012.gada martā un septembrī un 2013.gada martā un septembrī. 2013.gada septembrī izsludina pēdējo atklāto konkursu par visu grantu shēmas ietvaros atlikušo pieejamo finansējumu. Pēdējo atklāto konkursu īsteno apakšprojektu iesniegumu atlases kārtās, nosakot, ka viena apakšprojektu iesniegumu atlases kārta ir divi kalendāra mēneši, un apakšprojektu iesniegumu pieņemšanu izbeidz, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums. Starpniekinstitūcija var izsludināt atklāta konkursa papildkārtu, ja pēc apakšprojektu iesniegumu pēdējās atlases kārtas ir atlicis finansējums.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.593 redakcijā)

26. Starpniekinstitūcija, izsludinot atklātu konkursu, ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv).

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

26.1 Starpniekinstitūcija paziņojumu par apakšprojektu iesniegumu pieņemšanas izbeigšanu ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv) ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, kad noslēgusies apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa pēdējā atlases kārta, kuras ietvaros bija pieejams finansējums.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.593 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

VI. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

28. Apakšprojekta iesniedzējs aizpilda apakšprojekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums).

29. Apakšprojekta iesniedzējs apakšprojekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus:

29.1. apakšprojekta iesniedzēja apliecinājumu (latviešu valodā) par atbalsta nodrošināšanu pētniekam Latvijā (2.pielikums);

29.2. nosūtītājinstitūcijas izsniegtu apliecinājumu (angļu valodā) par pētnieka dalību apakšprojektā (3.pielikums);

29.3. pētnieka dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae (CV) angļu valodā) (4.pielikums).

30. Apakšprojekta iesniedzējs apakšprojekta iesniegumu iesniedz starpniekinstitūcijā personīgi vai nosūta pa pastu, vai iesniedz elektroniski.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

31. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz papīra formā, apakšprojekta iesniedzējs iesniedz aizpildīto apakšprojekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 29.punktā minētos pielikumus (vienā eksemplārā). Apakšprojekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots). Apakšprojekta iesniegumam pievieno apakšprojekta iesnieguma veidlapas un šo noteikumu 29.punktā minēto pielikumu elektroniskās versijas elektronisko datu nesējā vai nosūta uz starpniekinstitūcijas elektroniskā pasta adresi (sveicespetnieki@viaa.gov.lv).

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.593 redakcijā)

32. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, apakšprojekta iesniedzējs aizpildīto apakšprojekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 29.punktā minētos pielikumus paraksta ar drošu elektronisko parakstu, apliecina ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūta uz starpniekinstitūcijas elektroniskā pasta adresi (sveicespetnieki@viaa.gov.lv).

33. Starpniekinstitūcija izskata apakšprojektu iesniegumus, kuri ir iesniegti starpniekinstitūcijā vai nodoti pasta iestādē līdz šo noteikumu 26.1 punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai atklāta konkursa papildkārtas sludinājumā norādītajā termiņā:

33.1. ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas datumu uzskata starpniekinstitūcijas zīmogā norādīto saņemšanas datumu;

33.2. ja apakšprojekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

33.3. ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas datumu un laiku uzskata datumu un laiku, kad tas nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, apakšprojekta iesniedzējam jāpierāda, ka apakšprojekta iesniegums ir nosūtīts pirms apakšprojekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja starpniekinstitūcija apgalvo, ka apakšprojekta iesniegums nav saņemts, apgalvojumu pamato.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

VII. Apakšprojektu iesniegumu vērtēšana

34. Apakšprojektu iesniegumus vērtē divos posmos:

34.1. apakšprojektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums);

34.2. apakšprojektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (6.pielikums).

35. Starpniekinstitūcija atver apakšprojektu iesniegumus un katram apakšprojekta iesniegumam piešķir identifikācijas numuru to iesniegšanas secībā.

36. Starpniekinstitūcija vērtē apakšprojektu iesniegumu atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

37. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst kaut vienam šo noteikumu 5.pielikuma 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. vai 14.punktā minētajam administratīvās vērtēšanas kritērijam, starpniekinstitūcija, nosūtot pieprasījumu pa pastu, vienu reizi rakstiski pieprasa apakšprojekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju vai precizēt apakšprojekta iesniegumu.

38. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst kaut vienam šo noteikumu 5.pielikuma 1., 2., 3. (ja attiecināms), 4., 5. vai 6.punktā minētajam administratīvās vērtēšanas kritērijam, starpniekinstitūcija neturpina konkrētā apakšprojekta iesnieguma vērtēšanu un apakšprojekta iesniegumu iekļauj administratīvās vērtēšanas kritērijiem neatbilstošo apakšprojektu iesniegumu sarakstā.

39. Apakšprojekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 37.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz starpniekinstitūcijā personīgi, nosūta pa pastu (pasta zīmogs) vai nosūta elektroniska dokumenta formā nepieciešamo papildu informāciju vai precizējumus.

40. Starpniekinstitūcija pēc papildu informācijas vai precizējumu saņemšanas atkārtoti vērtē apakšprojekta iesnieguma atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

41. Ja pēc atkārtotas vērtēšanas atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem apakšprojekta iesniegums neatbilst kaut vienam administratīvās vērtēšanas kritērijam vai ja apakšprojekta iesniedzējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis nepieciešamo papildu informāciju vai precizējumus, apakšprojekta iesniegumu iekļauj šo noteikumu 38.punktā minētajā administratīvās vērtēšanas kritērijiem neatbilstošo apakšprojektu iesniegumu sarakstā.

42. Starpniekinstitūcija iesniedz administratīvās vērtēšanas kritērijiem neatbilstošo apakšprojektu iesniegumu sarakstu izskatīšanai starpniekinstitūcijas izveidotajā Projektu vadības un mazo projektu apstiprināšanas komitejā (turpmāk – komiteja), kas darbojas saskaņā ar starpniekinstitūcijas izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

43. Komitejas sastāvā ir viens starpniekinstitūcijas pārstāvis, pa diviem pārstāvjiem no Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Studentu padomes, un pa vienam pārstāvim no Augstākās izglītības padomes, Latvijas Zinātnes padomes, Rektoru padomes, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības.

44. Komitejas darbā novērotāja statusā var piedalīties Kultūras ministrijas un Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijas Republikā pārstāvji.

45. Starpniekinstitūcija, pamatojoties uz komitejas sagatavoto ieteikumu par administratīvās vērtēšanas kritērijiem neatbilstoša apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu, pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu.

46. Apakšprojektu iesniegumus, kas atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, starpniekinstitūcija iesniedz komitejā apakšprojektu iesniegumu saraksta apstiprināšanai. Starpniekinstitūcija apakšprojektu iesniegumu sarakstā iekļautos apakšprojektu iesniegumus nodod starpniekinstitūcijas pieaicinātiem neatkarīgiem ekspertiem turpmākai vērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.593 redakcijā)

47. Apakšprojekta iesniegumu, kas atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, vērtē divi neatkarīgie eksperti atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Par apakšprojektu iesniegumu vērtējumu neatkarīgie eksperti komitejai sniedz atzinumu.

VIII. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

48. Pēc neatkarīgo ekspertu atzinuma saņemšanas komiteja:

48.1. veic apakšprojektu iesniegumu vērtējumu salīdzinošu analīzi. Ja neatkarīgo ekspertu vērtējumi vienam apakšprojekta iesniegumam atšķiras vairāk nekā par 11 punktiem, apakšprojekta iesniegumu vērtē komiteja atbilstoši kvalitātes kritērijiem un piešķir apakšprojekta iesniegumam gala vērtējumu;

48.2. nosaka vidējo aritmētisko vērtējumu katram apakšprojekta iesniegumam un sastāda atbilstoši kvalitātes kritērijiem vērtēto apakšprojektu iesniegumu sarakstu, sarindojot tos prioritārā secībā atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijos iegūtajam punktu skaitam.

49. Ja vairāki apakšprojektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, komiteja apstiprināšanai iesaka apakšprojekta iesniegumu, ņemot vērā šādus kritērijus (prioritārā secībā):

49.1. apakšprojekta iesniegumu, kas vēl nav saņēmis finansējumu grantu shēmas ietvaros;

49.2. apakšprojekta iesniegumu, kas paredz vairāk sadarbības partneru;

49.3. apakšprojekta iesniegumu, kas paredz iesaistīt vairāk mērķa grupas dalībnieku.

50. Starpniekinstitūcija, pamatojoties uz komitejas sagatavoto ieteikumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

50.1. par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tas vērtēšanā atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem ir ieguvis vismaz 33 punktus un pieprasīto finansējumu var nodrošināt 100 % apjomā;

50.2. par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu, ja tas vērtēšanā atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem ir ieguvis mazāk nekā 33 punktus;

50.3. par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ, ja tas vērtēšanā atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem ir ieguvis vairāk nekā 33 punktus, bet šā apakšprojekta īstenošanai atklāta konkursa ietvaros nepietiek finansējuma.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

51. Lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu starpniekinstitūcija paziņo apakšprojekta iesniedzējam 10 darbdienu laikā no starpniekinstitūcijas lēmuma pieņemšanas dienas.

52. (Svītrots ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

IX. Apakšprojekta īstenošanas līguma slēgšana un grozīšana

53. Starpniekinstitūcija ar apakšprojekta īstenotāju slēdz apakšprojekta īstenošanas līgumu 45 darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu. Aktivitāti var sākt īstenot ar dienu, kad apakšprojekta īstenotājs un starpniekinstitūcija noslēguši apakšprojekta īstenošanas līgumu, ievērojot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos aktivitātes īstenošanas termiņus.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

54. Pirms apakšprojekta īstenošanas līguma noslēgšanas apakšprojekta īstenotājs starpniekinstitūcijā iesniedz sadarbības līgumu (kopiju), kas noslēgts starp apakšprojekta īstenotāju un nosūtītājinstitūciju. Šajā līgumā ir iekļauts pētnieka aktivitātes īstenošanas pasākumu plāns.

55. Ja apakšprojektā piesaista vienu vai vairākus sadarbības partnerus, pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta apstiprināšanu apakšprojekta īstenotājs iesniedz starpniekinstitūcijā sadarbības līgumu (kopiju), kas noslēgts starp apakšprojekta īstenotāju un vienu vai vairākiem sadarbības partneriem. Šajā līgumā ir iekļauts aktivitātes īstenošanas pasākumu plāns katrā sadarbības partnera institūcijā.

56. Ja 45 darbdienu laikā no lēmuma par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas dienas apakšprojekta iesniedzējs nav noslēdzis apakšprojekta īstenošanas līgumu ar starpniekinstitūciju, apakšprojekta iesniedzējs zaudē tiesības noslēgt minēto līgumu un starpniekinstitūcija slēdz līgumu ar apakšprojekta iesniedzēju, kura apakšprojekta iesniegums ir guvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un ir noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

57. Starpniekinstitūcija 10 darbdienu laikā pēc apakšprojektu īstenošanas līgumu noslēgšanas publicē apstiprināto apakšprojektu iesniegumu sarakstu starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv) un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv), norādot apakšprojekta īstenotāja nosaukumu, apakšprojekta nosaukumu, kā arī piešķirtā finansējuma apjomu.

58. Pamatojoties uz attiecīgu apakšprojekta īstenotāja iesniegumu par nepieciešamību pārcelt aktivitātes īstenošanas periodu, apakšprojekta īstenošanas līgumā var izdarīt grozījumus un mainīt aktivitātes īstenošanas perioda datumus, ievērojot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos aktivitātes īstenošanas termiņus. Nav atļauts pagarināt vai saīsināt aktivitātes īstenošanas periodu.

59. Pēc apakšprojekta īstenošanas līguma noslēgšanas aktivitātes īstenošanu nodrošina tikai tas pētnieks, kurš piesaistīts apakšprojektam. Ja aktivitātes īstenošanai tiek piesaistīts cits pētnieks, starpniekinstitūcija vienpusēji lauž apakšprojekta īstenošanas līgumu ar apakšprojekta īstenotāju.

X. Pārskatu sniegšana

60. Apakšprojekta īstenotājs 20 darbdienu laikā pēc apakšprojekta īstenošanas perioda beigām iesniedz starpniekinstitūcijā šādus dokumentus:

60.1. noslēguma pārskatu par apakšprojekta īstenošanu;

60.2. pētnieka sagatavotu pārskatu (angļu valodā) par aktivitātes īstenošanas periodā paveikto;

60.3. katra sadarbības partnera (ja attiecināms) pārskatu par pētnieka paveikto attiecīgajā sadarbības partnera iestādē apakšprojekta ietvaros;

60.4. maksājuma iestādes izpildīto maksājuma uzdevumu kopijas, kas apliecina apakšprojekta īstenotāja stipendijas kopsummas pārskaitījumu pētniekam (pilnā apjomā);

60.5. aviobiļešu un iekāpšanas karšu kopijas, kas apliecina pētnieka ierašanos Latvijā un izbraukšanu no Latvijas.

61. Apakšprojekta īstenotājs un tā sadarbības partneri (ja attiecināms) nodrošina ar apakšprojekta īstenošanu un tā rezultātiem saistītās informācijas ievietošanu savas iestādes mājaslapā internetā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.62

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.62

Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.62

Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.62

Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.62
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.593)

Nr.
p.k.

Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (Jā/Nē)

Ja sākotnējais vērtējums ir "Nē", vai var prasīt precizēt

1.

Apakšprojekta iesniegums iesniegts atklāta konkursa sludinājumā norādītajā apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

Jā/Nē

2.

Apakšprojekta iesniedzējs ir akreditēta Latvijas augstākās izglītības iestāde vai Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija

Jā/Nē

3.

Apakšprojekta sadarbības partneris vai partneri ir akreditēta Latvijas augstākās izglītības iestāde vai Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija (ja attiecināms)

Jā/Nē

4.

Apakšprojektā paredzēts piesaistīt vienu pētnieku, kam ir profesora, asociēta profesora, docenta vai vadošā pētnieka akadēmiskais amats

Jā/Nē

5.

Apakšprojekta mērķa grupa ir Latvijas augstāko izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, studenti vai Latvijas zinātnisko institūciju zinātniskie darbinieki

Jā/Nē

6.

Apakšprojekta īstenošanas vieta ir Latvija

Jā/Nē

7.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas visas sadaļas ir aizpildītas

Jā/Nē

8.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta datorrakstā latviešu valodā

Jā/Nē

9.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapu parakstījusi apakšprojekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

Jā/Nē

10.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienoti Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumu Nr.62 ''Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums'' 29.punktā minētie pielikumi:

10.1.

apakšprojekta iesniedzēja apliecinājums (latviešu valodā) par atbalsta nodrošināšanu pētniekam Latvijā (2.pielikums)

Jā/Nē

10.2.

nosūtītājinstitūcijas izsniegts apliecinājums (angļu valodā) par pētnieka dalību apakšprojektā (3.pielikums)

Jā/Nē

10.3.

pētnieka dzīvesgaitas apraksts (Curriculum vitae (CV) angļu valodā) (4.pielikums)

Jā/Nē

11.

Iesniegts apakšprojekta iesnieguma oriģināls vai apakšprojekta iesniegums iesniegts elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu

Jā/Nē

12.

Iesniegta apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija elektronisko datu nesējā vai tā ir nosūtīta uz starpniekinstitūcijas elektroniskā pasta adresi (sveicespetnieki@viaa.gov.lv), ja apakšprojekta iesniegums ir iesniegts papīra formā

Jā/Nē

13.

Aktivitātes īstenošanas periods ir ne īsāks par piecām kalendāra dienām (trijām darbdienām) un nav garāks par 60 kalendāra dienām

Jā/Nē

14.

Apakšprojekta finansējums (stipendijas apjoms) ir aprēķināts atbilstoši paredzētajam aktivitātes īstenošanas periodam un ir aritmētiski precīzs

Jā/Nē

Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.62
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

 Nr.p.k.

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Vērtējums

Maksimālais punktu skaits

1.Apakšprojekta un plānotās aktivitātes kvalitāte 

(20)

1.1.Tēmas nozīmība: apakšprojekta mērķis atbilst zinātnes nozares prioritātēm, aktivitāte sekmē studiju programmas pilnveidošanu un risina aktuālus zinātnes jautājumus 

5

1.2.Zinātniskais potenciāls: apakšprojekts paredz jauninājumus studiju programmas vai pētniecības darba saturā un pieejā, dod studiju programmas saturam pievienoto vērtību, veicina starpdisciplināro sadarbību, kā arī sekmē fundamentālās un lietišķās zinātnes attīstību 

5

1.3.Rezultāti: apakšprojekta rezultāti ir noderīgi mērķa grupai un ir pielietojami, sekmē sadarbību un partnerības nodibināšanu starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām 

5

1.4.Sadarbības partneru piesaistes nozīme: partneru piesaiste uzlabo aktivitātes ietvaros īstenojamo pasākumu un rezultātu kvalitāti 

5

2.Apakšprojektā piesaistītā pētnieka kvalifikācija 

(10)

2.1.Pētnieka atbilstība plānotajam aktivitātes ietvaros īstenojamam pasākumam, kā arī pētnieka motivācija dalībai apakšprojektā 

5

2.2.Pētnieka pieredze pētniecībā vai lektora darbā Šveicē un starptautiskā mērogā 

5

3.Aktivitātes ietvaros īstenojamo pasākumu atbilstība mērķa grupas vajadzībām 

(10)

3.1.Mērķa grupa un tās vajadzības ir skaidri definētas 

5

3.2.Aktivitātes ietvaros īstenojamie pasākumi atbilst mērķa grupas vajadzībām 

5

4.Apakšprojekta izmaksu efektivitāte 

(10)

4.1.Aktivitātes īstenošanas periods atbilst plānotajiem aktivitātes ietvaros īstenojamiem pasākumiem 

5

4.2.Aktivitātes īstenošanas periods atbilst sadarbības partneru un mērķa grupas dalībnieku skaitam 

5

5.Apakšprojekta ilgtspēja un apakšprojekta rezultātu izplatīšana

(5)

5.1.Apakšprojektā ir plānoti turpmākie pasākumi, turpmāka sadarbība, tas paredz iegūto zināšanu un pieredzes ilgtspēju un izplatību 

5

Kopā

 

55

Piezīme. Vērtējums: 0 – nav; 1 – vāji; 2 – nepietiekami; 3 – viduvēji; 4 – labi; 5 – izcili.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 62Pieņemts: 17.01.2012.Stājas spēkā: 27.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 26.01.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
243227
{"selected":{"value":"30.01.2015","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.01.2015","iso_value":"2015\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2013","iso_value":"2013\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2013.-29.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2012","iso_value":"2012\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2012.-22.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)