Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.63

Rīgā 2012.gada 17.janvārī (prot. Nr.3 24.§)
Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātās personas (turpmāk – notiesātais), kas sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādē vai audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem (turpmāk – brīvības atņemšanas iestāde), nodarbina par samaksu (turpmāk – nodarbināšana).

II. Notiesāto nodarbināšana, pārcelšana un atbrīvošana no darba

2. Notiesātais, kas vēlas tikt nodarbināts brīvības atņemšanas iestādes teritorijā, iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam rakstisku iesniegumu, kurā norāda vēlamo nodarbināšanas veidu un ziņas par savu izglītību, darba pieredzi un prasmēm.

3. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks 14 dienu laikā izskata šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu un informē notiesāto par iespēju strādāt saimnieciskajā apkalpē vai pie komersanta brīvības atņemšanas iestādē, ņemot vērā notiesātajam noteikto soda izciešanas režīmu.

4. Notiesātais, kas sodu izcieš atklātā cietumā un vēlas strādāt ārpus cietuma teritorijas, patstāvīgi meklē nodarbināšanas iespējas atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktajam attiecībā uz soda izpildes režīmu atklātajā cietumā. Atrodot darbu ārpus brīvības atņemšanas iestādes, notiesātais iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam rakstisku iesniegumu, kurā norāda darba vietu, adresi un amatu un lūdz izdot šo noteikumu 7.punktā minēto rīkojumu.

5. Vienošanos par darba veikšanu (turpmāk – vienošanās) starp komersantu un notiesāto vai darba līgumu ar notiesāto, kurš sodu izcieš atklātā cietumā, ja tas nodarbināts ārpus brīvības atņemšanas iestādes, noslēdz trijos eksemplāros.

6. Komersants, kurš noslēdzis vienošanos vai darba līgumu ar notiesāto, pirms notiesātā nodarbināšanas vienu vienošanās vai darba līguma eksemplāru iesniedz brīvības atņemšanas iestādes administrācijai triju darbdienu laikā pēc vienošanās vai darba līguma noslēgšanas. Vienu vienošanās vai darba līguma eksemplāru ievieto notiesātā personas lietā.

7. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, izdodot Latvijas Sodu izpildes kodeksā minēto rīkojumu par notiesātā nodarbināšanu (turpmāk – rīkojums), tajā norāda:

7.1. notiesātā vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personas koda nav, – dzimšanas gadu, mēnesi un datumu, ārvalstniekiem – identifikācijas numuru);

7.2. darba uzsākšanas datumu;

7.3. darba veikšanas vietu (atrašanās vietu darba laikā);

7.4. ja notiesātais tiks nodarbināts saimnieciskajā apkalpē, – arī amatu, darba samaksas apmēru un izmaksas laiku, vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu, nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku, pārbaudes laiku (ja tāds tiek noteikts);

7.5. citus nosacījumus, kas saistīti ar notiesātā nodarbināšanu.

8. Ja šo noteikumu 7.punktā minēto rīkojumu izdod par notiesāto, kurš sodu izcieš atklātā cietumā, rīkojumā ietver noteikumus, kas notiesātajam jāievēro, atrodoties ārpus cietuma teritorijas. Rīkojumā paredz vietu notiesātā parakstam, kas apliecina iepazīšanos ar minētajiem noteikumiem.

9. Saimnieciskajā apkalpē nodarbinātu notiesāto (izņemot notiesātos atklātos cietumos) pārceļ citā darbā ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu, ja notiesātais ir piekritis šādai pārcelšanai. Ja notiesātais ir piekritis pārcelšanai, rīkojums kļūst par vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. Atklātā cietuma saimnieciskajā apkalpē nodarbinātu notiesāto citā darbā pārceļ Darba likumā noteiktajā kārtībā, grozot darba līgumu.

10. Pie komersanta brīvības atņemšanas iestādē nodarbinātu notiesāto pārceļ citā darbā ar komersanta rīkojumu, ja notiesātais ir piekritis šādai pārcelšanai, un brīvības atņemšanas iestāde nodrošina šo noteikumu 7.punktā minētā rīkojuma attiecīgu grozīšanu, ja tas nepieciešams.

11. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks ar rīkojumu atstādina notiesāto no darba pienākumu pildīšanas, ja:

11.1. brīvības atņemšanas iestādes par drošību vai uzraudzību atbildīgā struktūrvienība sniegusi pamatotu informāciju par notiesātā gatavošanos izdarīt noziedzīgu nodarījumu vai par tā izdarīšanu;

11.2. notiesātais ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.

12. Šo noteikumu 11.punktā minētajā rīkojumā norāda atstādināšanas ilgumu.

13. Komersants, kas nodarbina notiesāto, nekavējoties uzsaka darba līgumu vai vienošanos ar notiesāto, ja saņemta rakstiska brīvības atņemšanas iestādes informācija, ka šo noteikumu 7.punktā minētais rīkojums atcelts atbilstoši šo noteikumu 17. un 18.punktam.

14. Brīvības atņemšanas iestāde vai komersants notiesāto atbrīvo no darba, brīdinot par darba līguma vai vienošanās izbeigšanu:

14.1. 10 dienas pirms atbrīvošanas no darba, ja notiesātais bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līguma vai vienošanās nosacījumus vai noteikto darba kārtību;

14.2. nekavējoties, ja notiesātais, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis brīvības atņemšanas iestādes administrācijas vai komersanta uzticību;

14.3. trīs dienas pirms atbrīvošanas no darba, ja notiesātais rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

14.4. 10 dienas pirms atbrīvošanas no darba, ja notiesātajam nav pietiekamu profesionālo spēju darba veikšanai;

14.5. trīs dienas pirms atbrīvošanas no darba pārbaudes laikā;

14.6. trīs dienas pirms atbrīvošanas no darba, ja notiesātais nevar veikt darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums;

14.7. 10 dienas pirms atbrīvošanas no darba, ja tiek samazināts pie komersanta vai saimnieciskajā apkalpē nodarbināto notiesāto skaits;

14.8. 10 dienas pirms atbrīvošanas no darba, ja tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība;

14.9. mēnesi pirms atbrīvošanas no darba, ja saimnieciskajā apkalpē nodarbinātais notiesātais atsakās no pārcelšanas citā darbā;

14.10. nekavējoties, ja notiesātais ar šo noteikumu 11.punktā minēto brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu ir atstādināts no darba pienākumu pildīšanas un notiesātajam ir piemērots disciplinārsods par atrašanos alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī darba laikā.

15. Brīvības atņemšanas iestāde vai komersants notiesāto atbrīvo no darba nekavējoties, ja notiesātajam tiek noteikts soda izciešanas režīms, kas neļauj turpināt darbu.

16. Noslēdzot vienošanos vai darba līgumu, tajā paredz nosacījumu, ka notiesātais var vienpusēji atkāpties no tā, ja nevar izpildīt darbu kāda no viņa neatkarīga iemesla dēļ un to apliecina brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, izsniedzot komersantam rakstisku izziņu. Par atkāpšanos no darba līguma vai vienošanās nosacījumiem notiesātais nekavējoties rakstiski paziņo komersantam vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijai (ja notiesātais ir nodarbināts saimnieciskajā apkalpē).

17. Šo noteikumu 7.punktā minēto rīkojumu atceļ šo noteikumu 14., 15.punktā un 27.1., 27.2., 27.4. un 27.5.apakšpunktā minētajos gadījumos.

18. Brīvības atņemšanas iestādes administrācija nekavējoties informē komersantu, ja tiek atcelts šo noteikumu 7.punktā minētais rīkojums vai pieņemts cits brīvības atņemšanas iestādes administrācijas lēmums, ar kuru saskaņā nav pieļaujama tā notiesātā nodarbināšana, kuru nodarbina komersants.

III. Darba samaksas noteikšana

19. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, noslēdzot vienošanos vai darba līgumu ar notiesāto, kas tiek nodarbināts saimnieciskajā apkalpē, norāda:

19.1. notiesātā darba samaksas apmēru (tas nedrīkst pārsniegt valsts tiešās pārvaldes iestādes attiecīgā amata mēnešalgu grupas 1.kvalifikācijas pakāpes minimālo mēnešalgu);

19.2. notiesātā darba samaksas organizāciju (laika algas sistēma vai akorda algas sistēma);

19.3. dienas darba laiku.

20. Saimnieciskajā apkalpē nodarbinātā notiesātā darba samaksas aprēķinus un darba laika uzskaiti veic brīvības atņemšanas iestādes administrācija.

21. Komersants ir atbildīgs par nodarbinātā notiesātā darba laika vai darba normu izpildes uzskaiti.

IV. Vienošanās saturs, uzteikšanas un izbeigšanas kārtība

22. Noslēdzot vienošanos starp komersantu un notiesāto vai brīvības atņemšanas iestādi un notiesāto, tajā paredz nosacījumu par notiesātā brīvu gribu iesaistīties komersanta organizētajā darbā vai uzsākt darbu saimnieciskajā apkalpē un pildīt amata aprakstā noteiktos darba pienākumus, kā arī norāda:

22.1. notiesātā vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personas koda nav, – dzimšanas gadu, mēnesi un datumu, ārvalstniekiem – identifikācijas numuru);

22.2. amatu;

22.3. darba laiku;

22.4. darba izpildes vietu;

22.5. darba uzsākšanas laiku un paredzamo ilgumu (ja vienošanās tiek slēgta uz noteiktu laiku);

22.6. darba samaksas apmēru un organizāciju;

22.7. darba normas;

22.8. citus ar nodarbināšanu saistītus nosacījumus.

23. Notiesātā amata apraksts ir vienošanās obligāta sastāvdaļa.

24. Noslēdzot vienošanos, komersants ņem vērā brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumus un ierobežojumus, kā arī notiesātā tiesisko statusu un ar to saistītos ierobežojumus un apstākļus.

25. Notiesātais vienošanos var rakstiski uzteikt mēnesi pirms darba attiecību pārtraukšanas. Brīvības atņemšanas iestāde vai komersants vienošanos var izbeigt, pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski.

26. Brīvības atņemšanas iestādei vai komersantam saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu ir tiesības ne vēlāk kā mēnesi iepriekš rakstiski brīdināt notiesāto par vienošanās izbeigšanu ar nosacījumu, ka darba attiecības ar notiesāto tiks izbeigtas, ja notiesātais nepiekritīs tās turpināt atbilstoši brīvības atņemšanas iestādes vai komersanta piedāvātajiem vienošanās grozījumiem.

27. Vienošanos uzskata par izbeigtu ar dienu, kad:

27.1. notiesāto pārvieto uz citu brīvības atņemšanas iestādi;

27.2. notiesātais ir izcietis piespriesto sodu vai tiesa viņu ir atbrīvojusi no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa;

27.3. brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks ir atcēlis šo noteikumu 7.punktā minēto rīkojumu;

27.4. notiesātajam tiek mainīts soda izciešanas režīms, kas nepieļauj notiesātā nodarbināšanu tieši konkrētajā darba vietā;

27.5. izbeigts līgums starp brīvības atņemšanas iestādi un komersantu par sadarbību notiesāto nodarbināšanas organizēšanā.

28. Ja vienošanās tiek uzteikta, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks šo noteikumu 7.punktā minēto rīkojumu atceļ ar dienu, kad vienošanās uzskatāma par izbeigtu.

V. Darba samaksas izmaksāšanas kārtība

29. Komersants vai brīvības atņemšanas iestāde (ja notiesātais ir nodarbināts saimnieciskajā apkalpē) darba samaksu notiesātajam izmaksā bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu brīvības atņemšanas iestādes deponēto līdzekļu uzskaites kontā Valsts kasē.

30. Brīvības atņemšanas iestāde pēc šo noteikumu 29.punktā minētā pārskaitījuma un šo noteikumu 33.punktā minētās informācijas saņemšanas iegrāmato notiesātā darba samaksu viņa personīgajā kontā un izdara attiecīgu ierakstu notiesātā personiskās naudas uzskaites kartē.

31. Notiesātajam, kas sodu izcieš atklātā cietumā, darba samaksu izmaksā ar pārskaitījumu viņa norādītajā kontā kredītiestādē.

32. Izbeidzot vienošanos vai darba līgumu ar notiesāto, kas nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, notiesātajam izmaksā kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.

VI. Informācijas sniegšanas gadījumi un kārtība

33. Komersants, kas nodarbina notiesāto, katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz brīvības atņemšanas iestādē informāciju par notiesātajām nodarbinātajām personām aprēķināto darba samaksu, norādot katra notiesātā nodarbinātā darba samaksu pēc nodokļu un citu ieturējumu veikšanas.

34. Komersants, kas noslēdzis vienošanos vai darba līgumu ar notiesāto, nekavējoties rakstiski informē brīvības atņemšanas iestādes administrāciju par gadījumiem, kad notiesātais pārkāpis komersanta noteiktos darba kārtības noteikumus.

35. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks var lūgt komersantu, kas nodarbina notiesāto, iesniegt notiesātā raksturojumu, ja notiesātā nodarbinātības izvērtējums nepieciešams, lemjot jautājumu par notiesātā virzību soda izpildes progresīvajā sistēmā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 63Pieņemts: 17.01.2012.Stājas spēkā: 26.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 25.01.2012.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
243154
26.01.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)