Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.36

Rīgā 2012.gada 10.janvārī (prot. Nr.2 16.§)
Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, un atzīšanas kritērijus.

2. Lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas vai koledžas izveidota studiju rezultātu atzīšanas komisija (turpmāk – komisija).

3. Augstskola vai koledža izveido vismaz vienu komisiju katrā Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajā izglītības tematiskajā jomā, ja attiecīgajā augstskolā vai koledžā tiek īstenotas studiju programmas šajā izglītības tematiskajā jomā. Augstskola vai koledža var izveidot vienu kopīgu komisiju vairākās izglītības tematiskajās jomās.

4. Komisijas tiesības un pienākumus, tās veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver augstskolas senāta vai koledžas padomes apstiprinātajā nolikumā, bet komisijas personālsastāvu apstiprina augstskolas rektors vai koledžas direktors.

5. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti, iesniedz augstskolā vai koledžā iesniegumu par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu.

6. Iesniegumā norāda:

6.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

6.2. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus;

6.3. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atbilstības pamatojumu attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām;

6.4. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas mērķi;

6.5. institūcijas nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu vai profesionālās pieredzes ieguves veidu un vietu, kurā studiju rezultāti ir sasniegti;

6.6. laikposmu, kurā studiju rezultāti ir sasniegti;

6.7. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstami iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti;

6.8. personas kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), uz kurieni nosūtāms komisijas lēmums, kā arī tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja tāda ir.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 430; grozījumi 6.8. apakšpunktā, kas paredz, ka iesniegumā par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu norāda oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, stājas spēkā 01.06.2018., sk. 24. punktu)

7. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus. Ja iesniegumam pievieno šo dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus.

8. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9. Komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus. Lēmumu nosūta iesniedzējam.

10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

11. Ja nepieciešams, komisija var noteikt pārbaudījumus iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai.

12. Lai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus atzītu par atbilstošiem tam studiju programmas studiju kursam vai studiju modulim, kuru apgūstot iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci, vai šo noteikumu 14.6.4.apakšpunktā minētajā veidā iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus atzītu par atbilstošiem studiju programmas studiju kursam vai studiju modulim, persona kārto attiecīgajā studiju kursā vai studiju modulī noteiktos pārbaudījumus.

13. Ja komisijas rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu.

14. Lai iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti tiktu atzīti, jābūt izpildītiem šādiem kritērijiem:

14.1. uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par sasniegtajiem studiju rezultātiem;

14.2. par sasniegtajiem studiju rezultātiem iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu;

14.3. personas iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju programmā;

14.4. šo noteikumu 11. vai 12.punktā noteiktajos pārbaudījumos persona ir uzrādījusi attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci;

14.5. profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai:

14.5.1. tajā attiecīgās studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai;

14.5.2. tajā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru apgūstot iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci;

14.6. iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti:

14.6.1. profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;

14.6.2. atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs;

14.6.3. studiju programmas daļā;

14.6.4. citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju programmas, kuras atbilst reglamentētajām profesijām.

15. Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai Augstskolu likuma 59.2 panta piektajā daļā noteiktajā apjomā no profesionālās vai akadēmiskās studiju programmas.

16. Vienu kredītpunktu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtiem studiju rezultātiem var piešķirt, ja tie sasniegti vismaz vienu nedēļu ilgā (40 akadēmiskās stundas) izglītošanās procesā.

17. Komisija pieņem lēmumu par:

17.1. iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, ja ir izpildīti visi šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.6.apakšpunktā minētie kritēriji, kā arī 14.4.apakšpunktā minētais kritērijs, ja saskaņā ar šo noteikumu 11. vai 12.punktu tika noteikti attiecīgi pārbaudījumi;

17.2. profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu, ja ir izpildīti visi šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.5.apakšpunktā minētie kritēriji, kā arī 14.4.apakšpunktā minētais kritērijs, ja saskaņā ar šo noteikumu 11. vai 12.punktu tika noteikti attiecīgi pārbaudījumi.

18. Lēmumā par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu norāda atzīto sasniegto studiju rezultātu apmēru kredītpunktu izteiksmē, kā arī studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa nosaukumu, kur tiek ieskaitīti atzīto studiju rezultātu kredītpunkti.

19. Lēmumus par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu reģistrē īpašā attiecīgās augstskolas vai koledžas reģistrā šīs augstskolas vai koledžas noteiktajā kārtībā.

20. Persona, kura nav attiecīgās studiju programmas studējošais, pēc studiju rezultātu atzīšanas var tikt imatrikulēta šīs studiju programmas atbilstošā studiju posmā, ja nepieciešams, individuāli nosakot papildus apgūstamo studiju kursu vai studiju moduļu apjomu un attiecīgos pārbaudījumus.

21. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos un atzītos studiju rezultātus nevar ieskaitīt kā attiecīgās studiju programmas gala pārbaudījumu, valsts pārbaudījumu, noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu vai promocijas darbu.

22. Personai par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu var noteikt maksu augstskolas vai koledžas noteiktajā kārtībā vai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto maksas pakalpojumu cenrādi, ja tā ir valsts dibināta koledža vai valsts dibināta augstskola, kas nav atvasināta publiska persona.

23. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu attiecīgās augstskolas rektoram vai koledžas direktoram, un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. Grozījumi šo noteikumu 6.8. apakšpunktā, kas paredz, ka iesniegumā par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu norāda oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 430 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 36Pieņemts: 10.01.2012.Stājas spēkā: 13.01.2012.Zaudē spēku: 17.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
242653
{"selected":{"value":"01.06.2018","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2017","iso_value":"2017\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2012","iso_value":"2012\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2012.-27.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"