Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.964

Rīgā 2011.gada 20.decembrī (prot. Nr.75 17.§)
Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu
Izdoti saskaņā ar Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība"
ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – fonds) 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanas kārtību un fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus šādās aktivitātēs:

1.1.1. 1.1.aktivitātē "Programmu izstrāde un pasākumi ar mērķi popularizēt nesen iebraukušo trešo valstu valstspiederīgo pielāgošanos uzņemošajai sabiedrībai un palīdzēt viņiem apgūt latviešu valodu, zināšanas par Latvijas vēsturi, institūcijām, sociālo un ekonomisko raksturojumu, kultūras dzīvi u.c." (turpmāk – 1.1.aktivitāte);

1.1.2. 1.2.aktivitātē "Uzlabot trešo valstu valstspiederīgo piekļuvi valsts un privātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī palīdzēt viņiem integrēties Latvijas sabiedrībā, nodrošinot starpniecības pakalpojumus un nepieciešamās konsultācijas" (turpmāk – 1.2.aktivitāte);

1.1.3. 1.3.aktivitātē "Izstrādāt izglītības vai adaptācijas programmas jauniešiem – trešo valstu valstspiederīgajiem" (turpmāk – 1.3.aktivitāte);

1.1.4. 1.4.aktivitātē "Veicināt labvēlīgāku attieksmi pret migrāciju uzņemošajā sabiedrībā, kā arī integrācijas pasākumu pieņemšanu, īstenojot izglītojošas kampaņas, jo īpaši masu informācijas līdzekļos" (turpmāk – 1.4.aktivitāte);

1.1.5. 2.1.aktivitātē "Informācijas tehnoloģiju sistēmas izveide efektīvas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas plānošanai un pielāgošanai imigrantu vajadzībām" (turpmāk – 2.1.aktivitāte);

1.1.6. 2.2.aktivitātē "Uzraudzības instrumentu un izvērtējuma shēmu izstrāde integrācijas politikai un īstenotajiem integrācijas pasākumiem" (turpmāk – 2.2.aktivitāte);

1.1.7. 3.1.aktivitātē "Izstrādāt un ieviest mācību kursus valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, medicīnas personālam, NVO un starptautisko organizāciju pārstāvjiem u.c. speciālistiem, kuri nodrošina pakalpojumus imigrantiem" (turpmāk – 3.1.aktivitāte);

1.1.8. 3.2.aktivitātē "Nevalstisko organizāciju iesaiste starpkultūru dialoga veidošanā starp Latvijas sabiedrību un trešo valstu valstspiederīgajiem un trešo valstu valstspiederīgo pilsoniskās aktivitātes veicināšanā" (turpmāk – 3.2.aktivitāte);

1.1.9. 4.1.aktivitātē "Palīdzība efektīvi funkcionējošas integrācijas politikas veidošanā, veicot pieredzes un labās prakses apmaiņu ar citām dalībvalstīm" (turpmāk – 4.1.aktivitāte);

1.2. prasības projekta iesnieguma iesniedzējiem (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.3. fonda projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) atlases organizēšanas kārtību;

1.4. projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību;

1.5. projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;

1.6. granta līguma slēgšanas kārtību;

1.7. projektu īstenošanas kārtību;

1.8. tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību.

2. Maksājumus fonda projektu ietvaros par izdevumiem, kas radušies līdz 2012.gada 30.jūnijam, var veikt laikposmā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināts atzinums par nosacījumu izpildi, līdz granta līgumā noteiktajam projekta gala pārskata iesniegšanas termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.jūlijam.

3. Ar fonda aktivitāšu īstenošanu saistītos Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 7.pantā noteiktos vadošās iestādes pienākumus un tiesības īsteno Kultūras ministrija (turpmāk – vadošā iestāde).

4. Fonda mērķa grupa:

4.1. trešo valstu pilsoņi, kā arī bezvalstnieki (turpmāk – trešo valstu valstspiederīgie), kuri Latvijā ieradušies pēdējo piecu gadu laikā, pirms uzsākta fonda projekta īstenošana, un legāli uzturas Latvijas Republikas teritorijā;

4.2. trešo valstu valstspiederīgie, kuri ir saņēmuši atļauju ieceļošanai Latvijas Republikā, lai tiem pirms ieceļošanas nodrošinātu integrācijas pakalpojumus, un trešo valstu valstspiederīgie, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā 5–10 gadus, pirms uzsākta fonda projekta īstenošana, kā arī studenti un pētnieki. Minētās personas var iekļaut mērķa grupā, ja tas nepieciešams fonda projekta mērķa sasniegšanai un projekta iesniedzējs to pamatojis projekta iesniegumā.

5. Fonda mērķa grupa nav tādi trešo valstu valstspiederīgie, kuri iesnieguši patvēruma pieteikumu un par kuriem galīgais lēmums vēl nav pieņemts, kuriem ir bēgļa vai alternatīvais statuss vai kuri var pretendēt uz bēgļa vai alternatīvo statusu saskaņā ar Patvēruma likumu, kā arī sezonas strādnieki, pat ja šie trešo valstu valstspiederīgie atbilst šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

II. Prasības projekta iesniedzējam

6. Vispārīgās prasības projekta iesniedzējam:

6.1. tas ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā), tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistra informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms);

6.2. tas nav sniedzis nepatiesu informāciju vadošajai iestādei saistībā ar fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

6.3. tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

6.4. tas nav saņēmis finansējumu vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

6.5. tas ir ievērojis finansējuma saņemšanas nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, un maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

6.6. tas vienas fonda aktivitātes ietvaros ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu;

6.7. ja tas ir bijis projekta iesniedzējs citā fonda gada programmā, tas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, ja vadošā iestāde to ir pieprasījusi.

7. Specifiskās prasības projektu iesniedzējam tiek noteiktas attiecīgajā šo noteikumu nodaļā, kas regulē katras aktivitātes īstenošanu.

III. Projektu iesniegumu atlases organizēšana

8. Projektu iesniegumu atlasi vadošā iestāde rīko kā ierobežotu projektu iesniegumu atlasi vai kā atklātu projektu iesniegumu atlasi, ņemot vērā šo noteikumu prasības, kas attiecināmas uz katru konkrēto aktivitāti.

9. Projektu iesniegumu atlasi vadošā iestāde var rīkot katrai aktivitātei atsevišķi, vienlaikus vairākām aktivitātēm vai vienlaikus visām aktivitātēm.

10. Projektu iesniegumu atlasē ir šādi posmi:

10.1. vadošā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai, ja paredzēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, nosūtot uzaicinājumu konkrētam projekta iesniedzējam, kas minēts šo noteikumu konkrētā aktivitātē;

10.2. projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu;

10.3. vadošā iestāde nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības vai izpildīti šo noteikumu pielikumos minētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikums);

10.4. ja projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu, vadošā iestāde nodrošina, lai tiktu izvērtēta nosacījumu izpilde;

10.5. vadošā iestāde noslēdz ar apstiprinātā projekta iesnieguma iesniedzēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) granta līgumu par projekta īstenošanu.

11. Sludinājumā par atklātu projektu iesniegumu atlasi vai ierobežotas projektu iesniegumu atlases uzaicinājumā vadošā iestāde norāda:

11.1. fonda aktivitātes nosaukumu un mērķus;

11.2. fonda aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu;

11.3. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību un termiņu;

11.4. norādi par projektu iesniegumu sagatavošanai izmantojamiem materiāliem, projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, Eiropas Savienības un valsts finansējuma piešķiršanas kārtību, kas pieejami vadošās iestādes mājaslapā internetā, un jautājumu uzdošanas kārtību.

IV. Projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

12. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz vadošajā iestādē šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētajā sludinājumā vai uzaicinājumā norādītajā termiņā.

13. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (12.pielikums) un šādiem papildu dokumentiem:

13.1. projekta budžeta veidlapa (13.pielikums);

13.2. detalizēts rakstisks pamatojums, ja projekta apakšlīgumu summa pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām (ja attiecināms);

13.3. projekta iesniedzēja apliecināta reģistrācijas apliecības kopija (neattiecas uz valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, publisko tiesību juridiskajām personām un starptautiskām organizācijām);

13.4. projekta iesniedzēja statūtu kopija (ja attiecināms);

13.5. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas) vai projekta iesniedzēja parakstīts pilnvarojums, kurā tas pilnvaro vadošo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta šajā apakšpunktā minēto izziņu (neattiecas uz valsts pārvaldes iestādēm un publisko tiesību juridiskajām personām);

13.6. Uzņēmumu reģistra izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā un neatrodas likvidācijas procesā (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas), vai projekta iesniedzēja rakstisks pilnvarojums, kurā tas pilnvaro vadošo iestādi pieprasīt šajā apakšpunktā minēto izziņu Uzņēmumu reģistrā (šis apakšpunkts neattiecas uz valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm un publisko tiesību juridiskajām personām);

13.7. projekta iesnieguma iesniedzēja fonda projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu dzīvesgaitas apraksts (CV) (ja attiecināms);

13.8. projekta sadarbības partneru apliecinājums par piekrišanu piedalīties fonda projekta īstenošanā (14.pielikums);

13.9. sadarbības partnera apliecināta reģistrācijas apliecības kopija (neattiecas uz valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm) un sadarbības partnera statūtu kopija (ja attiecināms);

13.10. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu (izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms fonda projekta iesnieguma iesniegšanas) vai sadarbības partnera parakstīta piekrišanas vēstule, kurā tas pilnvaro vadošo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta šajā apakšpunktā minēto izziņu (neattiecas uz valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm un publisko tiesību juridiskajām personām);

13.11. Uzņēmumu reģistra izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā un neatrodas likvidācijas procesā (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas), vai sadarbības partnera rakstiska piekrišanas vēstule, kurā tas pilnvaro vadošo iestādi saņemt šajā apakšpunktā minēto izziņu (neattiecas uz valsts pārvaldes iestādēm un publisko tiesību juridiskajām personām);

13.12. projekta sadarbības partnera fonda projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu dzīvesgaitas apraksts (CV) (ja attiecināms);

13.13. kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu projekta iesniedzējam vai tā sadarbības partnerim vai to konta atlikumiem, ja projektā paredzēts izmantot papildu finanšu līdzekļus, piesaistot projekta iesnieguma iesniedzēja vai tā partnera finansējumu. Minētās izziņas iesniedz par summu, kas nav mazāka par projektā plānoto papildu finanšu līdzekļu kopsummu. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām.

14. Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda projekta iesniedzēja nosaukumu, gada programmu, aktivitātes numuru, projekta iesnieguma nosaukumu un pievienoto dokumentu sarakstu.

15. Projekta iesniegumu sagatavo saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

16. Projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesniegumu vadošajā iestādē var iesniegt:

16.1. papīra formā, iesniedzot personīgi, vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē;

16.2. elektroniska dokumenta veidā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtot uz vadošās iestādes elektroniskā pasta adresi.

17. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā, pievienojot identisku elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā ar attiecīgām norādēm. Projekta iesnieguma eksemplāru papīra formā iesniedz caurauklotu, sanumurētu, ar satura rādītāju, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar projekta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumenta lapu skaitu, apliecinājumu par dokumenta satura pareizību, dokumenta autora nosaukumu, parakstu, datumu un dokumenta izstrādāšanas vietu. Projekta iesniedzēja pilnvarojumus (ja attiecināms) un pavadvēstuli iesniedz atsevišķi, necaurauklojot.

18. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, to izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā, paraksta ar drošu elektronisko parakstu un pievieno laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

19. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, to ievieto aploksnē vai kastē, uz kuras norāda šādu informāciju:

19.1. norāde "Ierobežotas pieejamības informācija";

19.2. vadošās iestādes nosaukums un adrese;

19.3. projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

19.4. norāde "Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta iesniegums";

19.5. gada programma, aktivitātes numurs un nosaukums;

19.6. projekta iesnieguma nosaukums.

20. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz vadošās iestādes elektroniskā pasta adresi, elektroniskā pasta paziņojuma sadaļā "Tēma" norāda šo noteikumu 19.1., 19.4., 19.5. un 19.6.apakšpunktā minēto informāciju.

21. Vadošā iestāde, saņemot projekta iesniegumu, reģistrē projekta iesnieguma saņemšanas laiku un datumu un iereģistrē Kultūras ministrijas dokumentu uzskaites reģistrā. Projektu iesniegumiem numurus piešķir projektu iesniegumu atvēršanas sanāksmē, kurā piedalās projektu iesniegumu vērtēšanas komisija un vadošās iestādes pārstāvji.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

22. Iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina vadošās iestādes izveidotā projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija).

23. Ja paredzēta atklāta projektu iesniegumu atlase, komisija uzsāk darbu pēc projektu iesniegumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

24. Ja paredzēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, komisija var uzsākt projekta iesniegumu vērtēšanu pirms uzaicinājumā norādītā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs, kam nosūtīts uzaicinājums, jau iesniedzis projekta iesniegumu.

25. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūtā informācija un dokumentu saturs netiks izpausts trešajām personām. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

26. Komisija konstatē, kuri projektu iesniegumi ir iesniegti sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktajā termiņā. Projektu iesniegumus, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa beigām, neatver un neizskata, un vadošā iestāde tos nosūta atpakaļ projekta iesniedzējiem, norādot neizskatīšanas iemeslu.

27. Vadošā iestāde rakstiski informē projektu iesniedzējus par projekta iesniegumam piešķirto reģistrācijas numuru.

28. Komisija projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem administratīvajiem un konkrētajai aktivitātei noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikums). Katru projekta iesniegumu vērtē vismaz divi komisijas locekļi.

29. Vispirms komisija vērtē projekta iesniegumus saskaņā ar neprecizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (1.pielikums). Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam neprecizējamam administratīvajam vērtēšanas kritērijam, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka projekta iesniegumu noraidīt.

30. Ja projekta iesniegums atbilst visiem neprecizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, komisija vērtē projekta iesniegumu saskaņā ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikums). Ja sākotnēji piesaistīto vērtētāju zemākais un augstākais piešķirtais punktu skaits saskaņā ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem atšķiras vairāk nekā par 30 % no maksimāli iespējamā punktu skaita, komisijas vadītājs uzdod izvērtēt projekta iesniegumu vēl vienam komisijas loceklim vai pats to izvērtē.

31. Kopējo vērtējumu saskaņā ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem iegūst, summējot katra vērtētāja piešķirto punktu skaitu un summu izdalot ar vērtētāju skaitu. Komisija iesaka projekta iesniegumu noraidīt, ja projekta iesniegums vismaz vienā kvalitātes vērtēšanas kritērijā ieguvis mazāk par minimāli nepieciešamo punktu skaitu saskaņā ar šo noteikumu attiecīgo pielikumu, kas nosaka kvalitātes vērtēšanas kritērijus.

32. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē komisija:

32.1. projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu un virza apstiprināšanai, ja projekta iesniegums kvalitātes vērtēšanas kritērijos ieguvis vismaz 55 % no maksimāli iespējamā punktu skaita, sasniedzis minimāli nepieciešamo punktu skaitu saskaņā ar konkrēto kvalitātes vērtēšanas kritēriju un aktivitātes ietvaros ir pietiekams finansējums tā īstenošanai;

32.2. projekta iesniegumu virza apstiprināšanai ar nosacījumu, ja ir nepieciešami precizējumi kādā kritērijā, kurš atbilstoši šiem noteikumiem ir noteikts par tādu, ar kuru saskaņā projekta iesniegumu drīkst precizēt (1.pielikums);

32.3. sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē vērtēšanas ziņojumu, kurā iekļauj informāciju par saņemtajiem projektu iesniegumiem, vērtēšanas procesā iesaistītajām personām, vērtēšanas gaitu, kā arī apstiprināšanai un noraidīšanai ieteiktajiem projektu iesniegumiem un to noraidījuma iemesliem.

33. Atklātā fonda projektu iesniegumu atlasē:

33.1. komisija pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas iesniedz projektu iesniegumus fonda vadības komitejā izvērtēšanai saskaņā ar specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 2.pielikumā;

33.2. par noraidāmajiem projektu iesniegumiem komisija sagatavo apkopojošu informāciju fonda vadības komitejai;

33.3. katru projekta iesniegumu atbilstoši specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē divi fonda vadības komitejas dalībnieki. Ja minēto vadības komitejas dalībnieku piešķirto punktu kopsumma saskaņā ar specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem atšķiras vairāk nekā par 30 % no maksimālā punktu skaita, ko iespējams iegūt saskaņā ar specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, vadības komitejas vadītājs uzdod projekta iesniegumu izvērtēt vēl vienam fonda vadības komitejas dalībniekam;

33.4. vadības komiteja pēc projekta iesnieguma specifisko kritēriju novērtēšanas saskaita iegūto punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un sakārto projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam;

33.5. projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu un virza apstiprināšanai, ja īstenoti visi šie nosacījumi:

33.5.1. projekta iesniegums kvalitātes vērtēšanas kritērijos un specifiskajos vērtēšanas kritērijos ieguvis vismaz 55 % no maksimāli iespējamā punktu skaita;

33.5.2. projekta iesniegums saņēmis vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu saskaņā ar konkrēto kvalitātes vērtēšanas kritēriju vai specifisko vērtēšanas kritēriju;

33.5.3. pēc projektu iesniegumu sakārtošanas prioritārā secībā, ņemot vērā, ka apstiprināmi projektu iesniegumi, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu, ir pietiekams finansējums projekta iesnieguma īstenošanai;

33.6. projekta iesniegumu virza apstiprināšanai ar nosacījumu, ja ir nepieciešami precizējumi kādā kritērijā, kurš atbilstoši šiem noteikumiem ir noteikts par tādu, ar kuru saskaņā projekta iesniegumu drīkst precizēt;

33.7. fonda vadības komiteja sagatavo un iesniedz komisijai specifisko vērtēšanas kritēriju vērtējumu apkopojumu;

33.8. komisija, pamatojoties uz fonda vadības komitejas un komisijas vērtējumiem, iesniedz vadošajā iestādē vērtēšanas ziņojumu, kurā iekļauj informāciju par saņemtajiem projektu iesniegumiem, vērtēšanas procesā iesaistītajām personām, vērtēšanas gaitu, kā arī apstiprināšanai un noraidīšanai ieteiktajiem projektu iesniegumiem un to noraidījuma iemesliem.

34. Vadošā iestāde, pamatojoties uz komisijas vērtēšanas ziņojumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma:

34.1. apstiprināšanu šo noteikumu 32.1. un 33.5.apakšpunktā minētajos gadījumos;

34.2. apstiprināšanu ar nosacījumu šo noteikumu 32.2. un 33.6.apakšpunktā minētajos gadījumos;

34.3. noraidīšanu, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

34.3.1. projekta iesniegums neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijam, kas atbilstoši šiem noteikumiem noteikts par tādu, ar kuru saskaņā projekta iesniegumu nevar precizēt;

34.3.2. projekta iesniegums kvalitātes vērtēšanas kritērijos un specifiskajos vērtēšanas kritērijos (ja attiecināms) nav ieguvis vismaz 55 % no maksimāli iespējamā punktu skaita;

34.3.3. projekta iesniegums nav sasniedzis minimāli nepieciešamo punktu skaitu saskaņā ar konkrēto kvalitātes vērtēšanas vai specifisko vērtēšanas kritēriju (ja attiecināms);

34.3.4. pēc projektu iesniegumu sakārtošanas prioritārā secībā, ņemot vērā, ka apstiprināmi projektu iesniegumi, kas ieguvuši augstāko punktu skaitu, nav pietiekama finansējuma projekta iesnieguma īstenošanai.

35. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu projekta iesniedzējam.

36. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteikto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina vadošās iestādes noteiktajā termiņā.

37. Komisija (gan ierobežotā, gan atklātā fonda projektu atlasē) 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par nosacījumu izpildi, izvērtē to atbilstību šo noteikumu 36.punktā minētajā lēmumā ietvertajiem nosacījumiem attiecībā uz administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

38. Atklātā fonda projektu iesniegumu atlasē vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad komisija izvērtējusi nosacījumu izpildi, nosūta vadības komitejai pārbaudīt, vai nosacījumi izpildīti saskaņā ar specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

39. Pēc nosacījumu izpildes izvērtēšanas vadošā iestāde sagatavo atzinumu par nosacījumu izpildi. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, vadošā iestāde informē projekta iesnieguma iesniedzēju par granta līguma slēgšanas nosacījumiem.

40. Ja lēmumā par projekta iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

41. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas jebkurā projekta iesnieguma izskatīšanas stadijā, vadošā iestāde aptur projekta iesnieguma turpmāku virzību, nevērtē to un informē projekta iesniedzēju.

VI. Granta līguma slēgšana aktivitāšu ietvaros

42. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vadošā iestāde ar finansējuma saņēmēju noslēdz granta līgumu, kurā noteikti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai nodrošinātu fonda projekta īstenošanu.

43. Vadošā iestāde izbeidz projektu iesniegumu atlasi, neslēdzot granta līgumu, ja visi iesniegtie projektu iesniegumi neatbilst vērtēšanas kritērijiem vai ir noraidīti citu objektīvu iemeslu dēļ (nepārvarama vara, nav pieejami finanšu līdzekļi vai citi specifiski apstākļi, kas liedz īstenot fonda projektu).

44. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un sniedz vadošajai iestādei pārskatu par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar granta līgumu.

45. Ja finansējuma saņēmējs nesasniedz projekta uzraudzības rādītājus, bet sasniedz projekta mērķi, vadošā iestāde proporcionāli samazina finansējumu attiecīgajam projekta pasākumam, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs sasniedzis vismaz 85 % no uzraudzības rādītāja un pierāda, ka ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu projekta uzraudzības rādītājus.

46. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai atver atsevišķu kontu Valsts kasē, no kura tiek veikti un kurā tiek saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi.

47. Grozījumus projektā izdara atbilstoši granta līgumā noteiktajai kārtībai. Nedrīkst grozīt projekta mērķi vai uzraudzības rādītājus, kā arī jautājumus, kuri ietekmē vērtēšanas kritērijos noteikto informāciju, kas šajos noteikumos attiecībā uz konkrēto aktivitāti noteikti par tādiem, ar kuriem saskaņā projekta iesniegumu nedrīkst precizēt.

48. Ja projekta īstenošanas laikā nepieciešami grozījumi projektā, finansējuma saņēmējs iesniedz vadošajā iestādē grozījumu projektu un to pamatojumu. Ja vadošā iestāde, izvērtējot iesniegto granta līguma grozījumu projekta atbilstību šo noteikumu 47.punktam un normatīvo aktu prasībām, kā arī to ietekmi uz projekta mērķa sasniegšanu, konstatē nepieciešamību grozīt granta līgumu, tā sagatavo granta līguma grozījumu projektu un nosūta to projekta finansējuma saņēmējam.

49. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu savā mājaslapā internetā.

50. Finansējuma saņēmējs nodrošina visu informācijas tehnisko raksturojumu un darbības publicitāti atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada 5.marta Lēmuma 2008/457/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Padomes Lēmums 2007/435/EK, ar ko laikposmam no 2007.gada līdz 2013.gadam izveido Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu kā daļu no vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība", attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību, 35.pantam.

51. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās informācijas un dokumentācijas glabāšanu līdz 2021.gada 31.decembrim.

VII. 1.1.aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

52. 1.1.aktivitātes mērķis ir trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētu kvalitatīvu adaptācijas programmu (latviešu valodas kursu, kultūrorientācijas kursu, atbalsta pasākumu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām) izstrāde un organizēšana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un iesaisti uzņemošajā sabiedrībā, kā arī nostiprinātu integrācijas pasākumu spēju sasniegt mazaizsargātas trešo valstu valstspiederīgo grupas – sievietes, bērnus, gados vecus cilvēkus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām vai personas ar zemu izglītības līmeni.

53. 1.1.aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

53.1. integrācijas kursos un apmācībās iesaistīti vismaz 100 trešo valstu valstspiederīgie;

53.2. izstrādāti vismaz trīs dažādu veidu informatīvie materiāli (piemēram, par darba tiesībām, darba aizsardzību, sociālajām garantijām, piekļuvi izglītībai un veselības aprūpei);

53.3. izveidoti vismaz trīs dažādi atbalsta mehānismi mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām (piemēram, bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, specifiskas atbalsta grupas kādai no minētajām mērķauditorijām, pasākumi, kas vērsti uz informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, izveidotas subsidētas darba vietas, piemēram, cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni, invalīdiem);

53.4. īstenots vismaz viens interaktīvs, izglītojošs un iniciatīvu veicinošs pasākums trešo valstu valstspiederīgo bērniem.

54. 1.1.aktivitāti īsteno kā atklātu projektu iesniegumu atlasi.

55. 1.1.aktivitātē projekta iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes un publisko tiesību juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi, augstskolas un starptautiskas organizācijas.

56. 1.1.aktivitātē projektu ietvaros atļauti šādi pasākumi:

56.1. integrācijas kursu un ievadprogrammu izveide un īstenošana, lai sniegtu iespēju imigrantiem iegūt pamatzināšanas latviešu valodas, vēstures, sociālo un ekonomikas iezīmju, kultūras dzīves, valsts pārvaldes sistēmas, pamattiesību un citās jomās;

56.2. pasākumi, kas attīsta un uzlabo ievadprogrammu kvalitāti nacionālā un reģionālā mērogā, īpašu vērību veltot trešo valstu valstspiederīgo pilsoniskajai līdzdalībai un vietējās sabiedrības iesaistei trešo valstu valstspiederīgo integrācijā;

56.3. atbalsta mehānismu izveide un pakalpojumu nodrošināšana mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām (piemēram, bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, specifiskas atbalsta grupas kādai no minētajām mērķauditorijām, izveidotas subsidētas darba vietas, tai skaitā cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni vai jauniešiem bez darba pieredzes, invalīdiem);

56.4. izglītojošu, interaktīvu un iniciatīvu veicinošu pasākumu īstenošana bērniem (bērnu iesaistīšana sabiedriskajās aktivitātēs, tai skaitā brīvprātīgajā darbā un neformālās izglītības programmās, pasākumi bērniem un jauniešiem no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm kultūras un tradīciju saglabāšanas veicināšanai).

57. 1.1.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 421 682 lati, ko veido fonda finansējums 316 262 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 105 420 latu apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta iesnieguma finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

58. 1.1.aktivitātē minimālais pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir 14 056 lati.

59. Projekta ietvaros var īstenot tādus apmācību kursus un programmas, kuras izstrādātas iepriekš. Apmācību kursa vai programmas aktualizācijas izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 % no tās izstrādes izmaksām. Apmācību kurss vai programma uzskatāma par aktualizētu, ja izmaiņas tās saturā pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no tās apjoma. Apmācību kurss vai programma, kurā izmaiņas saturā nepārsniedz 10 %, uzskatāma par neaktualizētu, bet apmācību kurss vai programma, kurā izmaiņas pārsniedz 50 %, uzskatāma par jaunu.

60. 1.1.aktivitātes ietvaros apmācību kursa vai programmas minimālais apjoms ir 40 stundu.

61. Projektu iesniegumus 1.1.aktivitātē vērtē saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 3.pielikumā, un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 2.pielikumā.

VIII. 1.2.aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

62. 1.2.aktivitātes mērķis ir ilgtspējīgas organizatoriskās struktūras izveide, lai uzlabotu trešo valstu valstspiederīgo piekļuvi valsts un privātajiem pakalpojumiem un precēm, kā arī palīdzētu integrēties Latvijas sabiedrībā, nodrošinot starpniecības pakalpojumus un nepieciešamās konsultācijas.

63. 1.2.aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

63.1. nodrošināta vismaz četru dažādu speciālistu palīdzība trešo valstu valstspiederīgajiem;

63.2. izveidots un uzturēts informatīvais bezmaksas tālrunis;

63.3. sniegtas konsultācijas pakalpojumu sniedzējiem un dažādu jomu profesionāļiem;

63.4. organizēti informatīvie pasākumi;

63.5. nodrošināts konsultatīvās padomes darbs;

63.6. nodrošināta četru reģionālo integrācijas atbalsta punktu darbība;

63.7. nodrošināta reģionālo integrācijas atbalsta punktu koordinācijas funkcija;

63.8. nodrošinātas vismaz divas konsultatīvā atbalsta (supervīzijas) sesijas reģionālajos integrācijas atbalsta punktos.

64. 1.2.aktivitāti īsteno kā ierobežotu projektu iesniegumu atlasi.

65. 1.2.aktivitātē projekta iesniedzēji var būt valsts iestādes, kas īsteno valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā un sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu, koordinē atbalsta sistēmas pilnveidi, lai veicinātu imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

66. 1.2.aktivitātē projektu ietvaros atļauti šādi pasākumi:

66.1. speciālistu – juristu, psihologu, sociālo darbinieku – konsultāciju nodrošināšana trešo valstu valstspiederīgajiem;

66.2. palīdzības sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem krīzes situācijās;

66.3. informatīvo un kultūras pasākumu organizēšana un informatīvo materiālu izdošana;

66.4. nacionālā integrācijas centra mājaslapas internetā uzturēšana latviešu, krievu un angļu valodā;

66.5. konsultāciju sniegšana sociālo pakalpojumu un palīdzību nodrošinošo institūciju pārstāvjiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem un konsultatīvā atbalsta (supervīziju) organizēšana speciālistiem;

66.6. konsultāciju sniegšana citiem pakalpojumu sniedzējiem un dažādu jomu profesionāļiem;

66.7. bezmaksas informatīvā tālruņa nodrošināšana trešo valstu valstspiederīgajiem;

66.8. konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana, lai integrētu un veicinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē un uzlabotu attiecības starp trešo valstu valstspiederīgajiem un pārējo sabiedrību, tai skaitā ar valsts institūcijām, sociālajiem partneriem un sabiedrības vairākumu;

66.9. konsultāciju sniegšana un darbības koordinēšana reģionālo integrācijas atbalsta punktu attīstībai.

67. 1.2.aktivitātes projekta iesniegumā jāparedz visi šo noteikumu 66.punktā minētie pasākumi un jāsasniedz visi šo noteikumu 63.punktā minētie uzraudzības rādītāji.

68. 1.2.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 281 122 lati, ko veido fonda finansējums 210 841 lata apmērā un valsts budžeta finansējums 70 281 lata apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

69. 1.2.aktivitātē minimālais pieejamais finansējums viena projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 14 056 lati.

70. Projektu iesniegumus 1.2.aktivitātē vērtē saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 4.pielikumā.

IX. 1.3.aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

71. 1.3.aktivitātes mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo jauniešu adaptācijas un integrācijas procesu Latvijas vidē, nodrošinot atbalsta sistēmu veidošanu un attīstot starpkultūru saskarsmes prasmes visos iesaistes līmeņos.

72. 1.3.aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

72.1. izveidota vismaz viena starpkultūru mācību un daudzveidības pārzināšanas sistēma (pasākumu komplekss, kas ietver programmas izstrādi un aprobāciju un personāla apmācību);

72.2. izveidots vismaz viens atbalsta mehānisms trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem (piemēram, konsultācijas trešo valstu valstspiederīgo studentu interešu aizstāvības organizāciju izveidei, jauniešu nometnes trešo valstu valstspiederīgo jauniešu iesaistei starpkultūru dialoga veidošanā Latvijā).

73. 1.3.aktivitāti īsteno kā ierobežotu projektu iesniegumu atlasi.

74. 1.3.aktivitātē projektu iesnieguma iesniedzēji var būt valsts iestādes, kas izstrādā valsts izglītības standartus un atbilstoši standartos noteiktajām prasībām izstrādā un apstiprina izglītības programmu paraugus, mācību priekšmetu standartus un mācību priekšmetu un kursu paraugus.

75. 1.3.aktivitātē projektu ietvaros atļauti šādi pasākumi:

75.1. starpkultūru mācību un daudzveidības pārzināšanas sistēmu izveide un īstenošana (pasākumu komplekss, kas ietver programmas izstrādi, aprobāciju un personāla apmācību);

75.2. atbalsta mehānismu izveide trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem (piemēram, konsultācijas trešo valstu valstspiederīgo studentu interešu aizstāvības organizāciju izveidei, jauniešu nometnes trešo valstu valstspiederīgo jauniešu iesaistei starpkultūru dialoga veidošanā Latvijā).

76. 1.3.aktivitātes projekta iesniegumā jāparedz visi šo noteikumu 75.punktā minētie pasākumi un jāsasniedz visi šo noteikumu 72.punktā minētie uzraudzības rādītāji.

77. 1.3.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 140 561 lats, ko veido fonda finansējums 105 421 lata apmērā un valsts budžeta finansējums 35 140 latu apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

78. 1.3.aktivitātē minimālais pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir 14 056 lati.

79. Projektu iesniegumus 1.3.aktivitātē vērtē saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 5.pielikumā.

X. 1.4.aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

80. 1.4.aktivitātes mērķis ir veicināt labvēlīgu attieksmi pret migrāciju un trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas pasākumiem Latvijas sabiedrībā, kā arī veicināt iecietību, izplatot informāciju un izglītojot Latvijas sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un dzīvi Latvijā.

81. 1.4.aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

81.1. īstenoti vismaz trīs dažādi sabiedrības informēšanas pasākumi (piemēram, televīzija, radio, vides reklāma, plakāti), informatīvas kampaņas, diskusijas, izstādes;

81.2. apmācībās par trešo valstu valstspiederīgo dzīves jautājumiem iesaistīti vismaz piecu Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvji;

81.3. īstenots vismaz viens informatīvs publisks pasākums, kurā ir iesaistīti trešo valstu valstspiederīgie.

82. 1.4.aktivitāti īsteno kā ierobežotu fonda projektu iesniegumu atlasi.

83. 1.4.aktivitātē projektu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kas īsteno valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā un sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu, koordinē atbalsta sistēmas pilnveidi, lai veicinātu imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

84. 1.4.aktivitātē projektu ietvaros atļauti šādi pasākumi:

84.1. izglītojoši un informatīvi pasākumi, kas uzrunā plašu iedzīvotāju loku un palielina izpratni par imigrantu integrācijas jautājumiem, kā arī veicina imigrantu iekļaušanos Latvijas kultūras un sabiedriskajā dzīvē;

84.2. pasākumi, kas veicina plašsaziņas līdzekļu iesaisti trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanā un tolerantākas sabiedrības veidošanos.

85. 1.4.aktivitātes projekta iesniegumā jāparedz visi šo noteikumu 84.punktā minētie pasākumi un jāsasniedz visi šo noteikumu 81.punktā minētie uzraudzības rādītāji.

86. 1.4.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 96 586 lati, ko veido fonda finansējums 72 439 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 24 147 latu apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

87. 1.4.aktivitātē minimālais pieejamais finansējums viena projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 14 056 lati.

88. Projektu iesniegumus 1.4.aktivitātē vērtē saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 6.pielikumā.

XI. 2.1.aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

89. 2.1.aktivitātes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu datu pieejamību efektīvai trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas plānošanai, īstenošanai un uzraudzībai.

90. 2.1.aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

90.1. izstrādāta metodikas un rekomendāciju pakete, kas, izmantojot informācijas tehnoloģijas, sniedz dažādu veidu informāciju par trešo valstu valstspiederīgo pilsonību, vecumu, dzimumu, izglītību, profesiju, uzturēšanās termiņiem, ģimenes apvienošanu un citu informāciju;

90.2. apmācīti darbinieki darbam ar statistikas datiem;

90.3. izveidota un uzturēta vide, kas ļauj veikt datu analīzi imigrantu vajadzību izpētei.

91. 2.1.aktivitāti īsteno kā ierobežotu fonda projektu atlasi.

92. 2.1.aktivitātē projekta iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kas īsteno valsts migrācijas un patvēruma politiku un veic iedzīvotāju uzskaiti valstī.

93. 2.1.aktivitātē projekta ietvaros atļauti pasākumi, kas ievieš un īsteno instrumentus informācijas vākšanai un analīzei par trešo valstu valstspiederīgajiem, valsts un reģionālā līmenī.

94. Projekta iesniegumā 2.1.aktivitātē jāparedz šo noteikumu 93.punktā minētie pasākumi un jāsasniedz šo noteikumu 90.punktā minētie uzraudzības rādītāji.

95. 2.1.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 50 602 lati, ko veido fonda finansējums 37 951 lata apmērā un valsts budžeta finansējums 12 651 lata apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

96. 2.1.aktivitātē minimālais pieejamais finansējums viena projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 14 056 lati.

97. Projekta iesniegumus 2.1.aktivitātē vērtē saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 7.pielikumā.

XII. 2.2.aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

98. 2.2.aktivitātes mērķis ir izveidot uzraudzības instrumentus un izvērtējuma shēmas, lai noregulētu integrācijas politiku un imigrantu integrācijas progresu un efektīvāk izmantotu pieejamos resursus un metodes.

99. 2.2.aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

99.1. izstrādāti uzraudzības un izvērtējuma indikatori un sistēma uzraudzības un izvērtēšanas īstenošanai par īstenotajiem integrācijas pasākumiem un integrācijas politiku;

99.2. izstrādātas un pārbaudītas metodes uzraudzības un izvērtējuma īstenošanai.

100. 2.2.aktivitāti īsteno kā ierobežotu projektu iesniegumu atlasi.

101. 2.2.aktivitātē projektu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kas īsteno valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā un sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu, koordinē atbalsta sistēmas pilnveidi, lai veicinātu imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

102. 2.2.aktivitātē projektu ietvaros atļauti pasākumi:

102.1. kas stiprina spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas īstenošanu;

102.2. kas ievieš un īsteno instrumentus informācijas vākšanai un analīzei valsts un reģionālā līmenī par trešo valstu valstspiederīgajiem.

103. 2.2.aktivitātes projekta iesniegumā jāparedz visi šo noteikumu 102.punktā minētie pasākumi un jāsasniedz visi šo noteikumu 99.punktā minētie uzraudzības rādītāji.

104. 2.2.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 21 084 latu ekvivalents pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, ko veido fonda finansējums 15 813 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 5 271 lata apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

105. 2.2.aktivitātē minimālais pieejamais finansējums viena projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 14 056 lati.

106. Projektu iesniegumus 2.2.aktivitātē vērtē saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 8.pielikumā, un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 2.pielikumā.

XIII. 3.1.aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

107. 3.1.aktivitātes mērķis ir stiprināt spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu starpkultūru dialoga prasmes kultūru daudzveidības pārzināšanā.

108. 3.1.aktivitātē sasniedzams šāds uzraudzības rādītājs – izstrādāta un īstenota vismaz viena starpkultūru mācību programma dažādu jomu speciālistiem.

109. 3.1.aktivitāti īsteno kā atklātu fonda projektu iesniegumu atlasi.

110. 3.1.aktivitātē fonda projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes un publisko tiesību juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi, augstskolas un starptautiskās organizācijas.

111. 3.1.aktivitātē projektu ietvaros atļauti šādi pasākumi:

111.1. pasākumi, kuru ietvaros izveido un īsteno starpkultūru mācību sistēmu;

111.2. speciālistu apmācības un kompetences celšana par imigrācijas jautājumiem un starpkultūru komunikāciju.

112. 3.1.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 63 533 lati, ko veido fonda finansējums 47 650 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 15 883 latu apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

113. 3.1.aktivitātē minimālais pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir 14 056 lati.

114. Projekta iesnieguma ietvaros var īstenot tādus apmācību kursus un programmas, kuras izstrādātas iepriekš. Apmācību kursa vai programmas aktualizācijas izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 % no tās izstrādes izmaksām. Apmācību kurss vai programma uzskatāma par aktualizētu, ja izmaiņas tās saturā pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no tās apjoma. Apmācību kurss vai programma, kurā izmaiņas nepārsniedz 10 %, uzskatāma par neaktualizētu, bet apmācību kurss vai programma, kurā izmaiņas pārsniedz 50 %, uzskatāma par jaunu.

115. 3.1.aktivitātes ietvaros apmācību kursa vai programmas minimālais apjoms ir 30 stundu.

116. Projektu iesniegumus 3.1.aktivitātē vērtē saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 9.pielikumā, un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 2.pielikumā.

XIV. 3.2.aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

117. 3.2.aktivitātes mērķis ir atbalstīt to nevalstisko organizāciju attīstību, kuras sniedz ieguldījumu divpusējos procesos, izveidojot platformas apspriedēm ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kā arī platformas dialogam starp dažādu kultūru, ticību un reliģiju kopienām.

118. 3.2.aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

118.1. nevalstisko organizāciju ietvaros izveidotas platformas dialogam ar trešo valstu valstspiederīgajiem vismaz divām dažādām mērķa grupām (piemēram, pēc etniskās piederības);

118.2. atbalstītas vismaz piecas nevalstiskās organizācijas kompetences paaugstināšanā darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

119. 3.2.aktivitāti īsteno kā atklātu fonda projektu iesniegumu atlasi.

120. 3.2.aktivitātē fonda projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes un publisko tiesību juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi, augstskolas un starptautiskās organizācijas.

121. 3.2.aktivitātē projektu ietvaros atļauti pasākumi:

121.1. kas veicina nevalstisko organizāciju iesaisti trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu uzlabošanā, veidojot platformas dialogam ar trešo valstu valstspiederīgajiem (piemēram, mazākumtautību organizācijas iesaiste starpkultūru dialoga veidošanā ar trešo valstu valstspiederīgajiem un praktisks atbalsts Latvijas kultūras un valodas apguvē);

121.2. kas paaugstina nevalstisko organizāciju kompetenci darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem (piemēram, pieredzes apmaiņa starp organizācijām, kuras jau strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, un organizācijām, kuru pieredze ir neliela vai tās ir tikko sākušas darbu šajā jomā).

122. 3.2.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 50 883 lati, ko veido fonda finansējums 38 162 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 12 721 lata apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

123. 3.2.aktivitātē minimālais pieejamais finansējums viena projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 14 056 lati.

124. Projekta iesniegumus 3.2.aktivitātē vērtē saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 10.pielikumā, un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 2.pielikumā.

XV. 4.1.aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

125. 4.1.aktivitātes mērķis ir apgūt citu Eiropas Savienības valstu labāko pieredzi un praksi efektīvi darbojošos trešo valstu valstspiederīgo integrācijas sistēmu izveidošanā un analizēt iespējas ieviest gūto pieredzi Latvijā.

126. 4.1.aktivitātē sasniedzams šāds uzraudzības rādītājs – vismaz 20 speciālisti, kas strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, apguvuši citu dalībvalstu pieredzi trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikā.

127. 4.1.aktivitāti īsteno kā ierobežotu projektu iesniegumu atlasi.

128. 4.1.aktivitātē projektu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kas īsteno valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā un sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu, koordinē atbalsta sistēmas pilnveidi, lai veicinātu imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

129. 4.1.aktivitātē projektu ietvaros atļauti pasākumi, kas veicina informācijas un labākās pieredzes apmaiņu un sadarbību ar dalībvalstīm saistībā ar trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politiku, pasākumu izstrādi un īstenošanu.

130. 4.1.aktivitātes projekta iesniegumā jāparedz visi šo noteikumu 129.punktā minētie pasākumi un jāsasniedz šo noteikumu 126.punktā minētais uzraudzības rādītājs.

131. 4.1.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 28 112 latu, ko veido fonda finansējums 21 084 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 7 028 latu apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

132. 4.1.aktivitātē minimālais pieejamais finansējums viena projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 14 056 lati.

133. Projektu iesniegumus 4.1.aktivitātē vērtē saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikumā, un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 11.pielikumā.

XVI. Projektu īstenošana

134. Projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta vadību, īstenošanu un projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu.

135. Īstenojot atklātu fonda projektu iesniegumu atlasi, projekta iesniegumā var paredzēt, ka projekts tiks īstenots sadarbībā ar partneriem. Sadarbības partneriem ir jāatbilst visām tām prasībām, kas noteiktas projekta iesniedzējam.

136. Īstenojot ierobežotu fonda projektu iesniegumu atlasi, projekta īstenošanā sadarbības partnerus neiesaista.

137. Īstenojot atklātu fonda projektu iesniegumu atlasi, sadarbības partnerus attiecībās ar vadošo iestādi pārstāv projekta iesniedzējs, vadošajai iestādei saistības ir tikai ar projekta iesniedzēju. Sadarbības partneri (visi kopā) drīkst īstenot ne vairāk kā 30 % no projekta aktivitātēm un saņemt ne vairāk kā 30 % no projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma.

138. Fonda ietvaros ir attiecināmas tiešās un netiešās izmaksas atbilstoši fonda izmaksu noteikumiem (15.pielikums). Projekta iesniedzējs sagatavo detalizētu izmaksu aprēķinu, kurā izdevumi atbilst ieņēmumiem.

139. Ja, īstenojot projektu, atbilstoši veiktās tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par projekta iesniegumā paredzētajām izmaksām, vadošā iestāde pieņem lēmumu par projekta netiešo attiecināmo izmaksu proporcionālu samazinājumu, lai netiešās attiecināmās izmaksas nepārsniegtu šo noteikumu 15.pielikumā noteikto proporciju no projekta atbilstoši veiktajām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

140. Ja, īstenojot projektu, tiek konstatēts, ka apakšlīgumi pārsniegs 40 % no tiešajām attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmējs pirms apakšlīgumu slēgšanas informē vadošo iestādi, iesniedzot pārsnieguma pamatojumu. Vadošā iestāde granta līgumā paredzētajā kārtībā izskata pārsnieguma pamatojumu, izvērtējot, vai aktivitātes, kuras paredzēts īstenot, slēdzot attiecīgos apakšlīgumus, finansējuma saņēmējs vai tā sadarbības partneris nevar īstenot efektīvāk un labāk, vai apakšlīgumu slēgšana ir nepieciešama konkrētās aktivitātes īstenošanai un vai netiek pārkāptas šo noteikumu 137.punktā minētās prasības. Ja vadošā iestāde piekrīt apakšlīgumu proporcijas palielināšanai, tā izsniedz rakstisku saskaņojumu apakšlīgumu slēgšanai. Ja vadošā iestāde nepiekrīt apakšlīgumu proporcijas palielināšanai, tā nesaskaņo apakšlīguma slēgšanu un nosūta finansējuma saņēmējam rakstisku ziņojumu. Ja finansējuma saņēmējs ir noslēdzis apakšlīgumus, bet nav iesniedzis pārsnieguma pamatojumu vadošajā iestādē, vadošā iestāde pārsnieguma summu atzīst par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.

141. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus fonda projekta ietvaros plāno kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.

142. Finansējuma saņēmējam, slēdzot līgumus par projekta aktivitāšu īstenošanu, jānodrošina atklātuma, brīvas konkurences un optimāla fonda līdzekļu izmantošanas principa un publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošana.

143. Finansējuma saņēmējs, uz kuru neattiecas publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti, slēdzot līgumus par projekta aktivitāšu īstenošanu līdz 3514 latiem (bez pievienotās vērtības nodokļa), nodrošina atklātumu, brīvu konkurenci un optimālu fonda līdzekļu izmantošanu. Preču vai pakalpojumu līgumus, kuru vērtība ir mazāka par 50 000 latu (bez pievienotās vērtības nodokļa), var slēgt, ja finansējuma saņēmējs ir saņēmis vismaz trīs cenu piedāvājumus.

144. Plānotais atalgojums projekta iesniegumā nepārsniedz projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera samaksu par līdzīgu darbu veikšanu un ir ne vairāk kā seši lati stundā (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas), izņemot samaksu par virsstundu darbu. Par virsstundu darbu maksā saskaņā ar darba tiesības regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

145. Finansējuma saņēmējam aizliegts piedalīties lēmuma pieņemšanā par līguma slēgšanu un slēgt līgumus (izņemot darba līgumus, vienošanos par papildu darbu veikšanu vai virsstundu darbu) ar personām, kas ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera darbinieki, biedri, amatpersonas, brīvprātīgie vai to laulātie, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi, māsas, pusbrāļi vai pusmāsas, adoptētie vai adoptētāji, vai ar komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuru dalībnieki, kapitāldaļu īpašnieki vai valdes locekļi ir šajā punktā minētās personas.

146. Finansējuma saņēmējs var slēgt līgumus par projektā paredzētu pienākumu veikšanu projekta īstenošanā ar sadarbības partnera darbiniekiem, amatpersonām, biedriem vai brīvprātīgajiem, ja visu ar vienu personu noslēgto līgumu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 143.punktā norādīto apmēru, un šo līgumu summas ņem vērā, aprēķinot sadarbības partneriem nodotā finansējuma apjomu saskaņā ar šo noteikumu 137.punktu.

XVII. Tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošana

147. Tehniskās palīdzības aktivitāti īsteno šādas fondu vadībā, kontrolē un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas (turpmāk – atbildīgās iestādes):

147.1. vadošā iestāde;

147.2. revīzijas iestāde;

147.3. sertificēšanas iestāde.

148. Tehniskās palīdzības aktivitātes maksimāli pieejamo fonda finansējumu nosaka fonda gada programma. Par tehniskās palīdzības finansējuma sadalījumu starp vadošo iestādi, revīzijas iestādi un sertificēšanas iestādi vienojas fonda vadības komitejā.

149. Tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas attiecināmos izdevumus sedz 100 % apmērā no fonda finansējuma.

150. Lai nodrošinātu revīzijas iestādes vai sertificēšanas iestādes tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanu, kā arī pienācīgu revīzijas iestādes un sertificēšanas iestādes funkciju nodalīšanu, vadošā iestāde ar revīzijas iestādi un sertificēšanas iestādi slēdz vienošanos par revīzijas iestādes vai sertificēšanas iestādes tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību.

151. Lai nodrošinātu vadošās iestādes tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanu, vadošā iestāde izdod iekšējo normatīvo aktu, kurā nosaka vadošās iestādes tehniskās palīdzības projekta īstenošanas un uzraudzības kārtību, kā arī grozījumu veikšanas kārtību vadošās iestādes tehniskās palīdzības projektā.

152. Vadošā iestāde šo noteikumu 150.punktā minēto vienošanos slēdz un šo noteikumu 151.punktā minēto iekšējo normatīvo aktu izdod par visu programmas fondu īstenošanas periodu.

153. Grozījumus tehniskās palīdzības projektā veic pēc atbildīgās iestādes ierosinājuma, grozot šo noteikumu 150.punktā minēto vienošanos vai izdodot rīkojumu par vadošās iestādes tehniskās palīdzības projekta grozījumiem. Saņemot atbildīgās iestādes ierosinājumu izdarīt grozījumus tehniskās palīdzības projektā, vadošā iestāde izvērtē ierosināto grozījumu atbilstību fonda izmaksu noteikumiem, gada programmām un citiem fondu regulējošiem tiesību aktiem un sagatavo vienošanās grozījumu vai rīkojuma grozījumu projektu vai nosūta vēstuli, ar kuru informē, ka iesniegtie grozījumi neatbilst fonda izmaksu noteikumiem, gada programmām un citiem fondu regulējošiem tiesību aktiem un nav atbalstāmi.

XVIII. Noslēguma jautājums
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu projektu iesniegumu administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Drīkst (P)/nedrīkst (N) precizēt fonda projekta iesniegumu

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts sludinājumā par atklāta konkursa izsludināšanu vai uzaicinājumā noteiktajā termiņā

N

2.

Projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona projekta iesniegumu ir iesniegusi personīgi vai nosūtījusi pa pastu aizzīmogotā iepakojumā, vai nosūtījusi elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu

N

3.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, tam pievienoti visi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) minētie pielikumi

N

4.

Projekta iesniegums ir izstrādāts atbilstoši noteikumu prasībām

N

5.

Projekta iesniegumam pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija un tā pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja attiecināms)

N

6.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

7.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

8.

Projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneri atbilst noteikumu prasībām

N

9.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā amatpersona atbilstoši normatīvajiem aktiem

N

10.

Ja projekta iesnieguma iesniedzējs ir bijis projekta iesniedzējs citā fonda gada programmā, tas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir atmaksājis neatbilstoši veiktos izdevumus, ja vadošā iestāde to ir pieprasījusi

N

11.

Projekta iesniedzējam un tā sadarbības partneriem nav nodokļu parādu

N

12.

Projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneri nav pasludināti par maksātnespējīgiem, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā (valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un publisko tiesību juridiskās personas saskaņā ar šo kritēriju nevērtē)

N

13.

Vienas fonda aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu

N

14.

Projekta budžets ir sabalansēts (izmaksu kopsumma atbilst izdevumu kopsummai), un tā izdevumi nepārsniedz vienam projektam konkrētās aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu

P

15.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķini, tai skaitā fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma apjoms, ir sastādīti latos un ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāti

P

16.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumos minētajām izmaksām

P

17.

Projekta iesniegumā norādītā apakšlīgumu proporcija nepārsniedz noteikumos minēto proporciju vai arī projekta iesniegumam pievienotais detalizētais rakstiskais pamatojums sniedz pietiekamu skaidrojumu par apakšlīgumu proporcijas pārsniegšanu

P

18.

Projekta iesniegumā ievērota proporcija, cik lielu finansējuma un pasākumu īstenošanas daļu var nodot sadarbības partneriem

P

19.

Projekta kalendāra plānā paredzēti saprātīgi un pietiekami termiņi projekta pasākumu īstenošanai

P

20.

Projekta iesniegumā ir ievēroti fonda teritoriālās darbības ierobežojumi

P

21.

Projekta iesniegums (vai atsevišķi tajā ietvertie pasākumi) nav iesniegts vai apstiprināts finansēšanai no cita finanšu avota, izņemot gadījumus, ja pirms iesniegšanas vadošajā iestādē projektu iesniegumu atlasei tas jau noraidīts

N

22.

Projekta plānoto līgumu saraksts atbilst projekta pasākumiem, fonda projekta budžeta tāmei un detalizētajam izmaksu aprēķinam un ir pareizi izstrādāts, izvēlētās iepirkuma procedūras atbilst normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā

P

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu projektu iesniegumu specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt fonda projekta iesniegumu

1. Projekta iesnieguma ieguldījums, lai risinātu politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

0–5

2/N

1.1. projekta iesniegums nerisina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā

0

 
1.2. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

 
1.3. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un sniedz būtisku ieguldījumu problēmu risināšanā

5

 
2. Inovāciju un jaunu metožu izmantošana projekta iesnieguma pasākumu ietvaros:

0–5

2/P

2.1. projekta iesniegumā plānotie pasākumi nav inovatīvi un neparedz izmantot jaunas metodes

0

 
2.2. mazāk nekā puse no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

2

 
2.3. lielākā daļa no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

4

 
2.4. visi projekta iesniegumā plānotie pasākumi ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu, un tie ir efektīvs risinājums projekta mērķu sasniegšanai

5

 
3. Projekta rezultātu tālāka izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

3.1. projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

 
3.2. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

3

 
3.3. projekta iesniegumā ir aprakstīts kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma izmantošana projekta rezultātu tālākā izmantošanā

5

 

Kopā

0–15

 
Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.1.aktivitātes "Programmu izstrāde un pasākumi ar mērķi popularizēt nesen iebraukušo trešo valstu valstspiederīgo pielāgošanos uzņemošajai sabiedrībai un palīdzēt viņiem apgūt latviešu valodu, zināšanas par Latvijas vēsturi, institūcijām, sociālo un ekonomisko raksturojumu, kultūras dzīvi u.c." projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (atklāta projektu iesniegumu atlase)

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1. Projekta iesniegumā vispārīgais un specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1. nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

 
1.2. definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

 
1.3. skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

 
2. Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

1/N

2.1. nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

 
2.2. dod ieguldījumu viena aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

1

 
2.3. dod ieguldījumu divu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

3

 
2.4. dod ieguldījumu trīs vai četru aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

 
3. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1. neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) noteiktajiem atļautajiem pasākumiem

0

 
3.2. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

2

 
3.3. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5

 
4. Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

 
4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

 
4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

 
5. Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1. nav definēta un pamatota

0

 
5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

 
5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

 
5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

 
6. Projekta iesniegumā savstarpējā sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1. nav norādīta

0

 
6.2. ir norādīta, taču neskaidri

2

 
6.3. ir skaidri norādīta

5

 
7. Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

 
7.2. sniedz priekšstatu par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

 
7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

 
8. Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1. nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

 
8.2. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

 
8.3. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

 
8.4. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

 
8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

 
9. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

2/P

9.1. nav pietiekama un tā netiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

0

 
9.2. nav pietiekama, taču tā tiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

2

 
9.3. ir nodrošināta daļēji, taču projekta budžeta ietvaros tiks nodrošināta pilnībā

3

 
9.4. ir nodrošināta pilnībā

5

 
10. Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1. nav definēta

0

 
10.2. ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

 
10.3. ir skaidri definēta, nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

 
11. Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1. nav definēti

0

 
11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

 
11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

 
12. Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām

0

 
12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim, ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

 
12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

 
13. Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1. nav formulētas

0

 
13.2. ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

 
13.3. ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

 
14. Projekta iesniegumā riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1. nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

 
14.2. ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

 
14.3. ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

 

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

15. Projekta iesniegumā plānotais tiešo labuma guvēju skaits visos fonda projektā plānotajos pasākumos kopumā:

1–5

1/P

15.1. ir līdz 50 (ieskaitot) cilvēkiem

1

 
15.2. ir 51–99 (ieskaitot) cilvēki

2

 
15.3. ir 100–149 (ieskaitot) cilvēki

3

 
15.4. ir 150–200 (ieskaitot) cilvēki

4

15.5. ir vairāk nekā 200 cilvēki

5

 
16. Projekta iesniegumā norādes par veikto pasākumu ietekmi uz pakalpojumu pieejamību un kvalitāti trešo valstu valstspiederīgajiem:

0–5

0/P

16.1. nav ietvertas

0

 
16.2. ir ietvertas, bet nav detalizēti un skaidri aprakstīta projekta pasākumu ietekme uz pakalpojumu pieejamību un kvalitāti trešo valstu valstspiederīgajiem

2

 
16.3. ir ietvertas, ir detalizēti un skaidri aprakstīta projekta pasākumu ietekme uz pakalpojumu pieejamību un kvalitāti trešo valstu valstspiederīgajiem

5

 
17. Projekta iesniegums paredz jaunu vai esošu adaptācijas programmu izstrādi un organizēšanu šādām mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām:

0–5

1/P

17.1. nevienai no 17.4.kritērijā minētām mazaizsargātajām trešo valstu valstspiederīgo grupām

0

 
17.2. vienai līdz divām no 17.4.kritērijā minētām mazaizsargātajām trešo valstu valstspiederīgo grupām

1

 
17.3. trijām līdz četrām no 17.4.kritērijā minētām mazaizsargātajām trešo valstu valstspiederīgo grupām

3

 
17.4. sievietēm, bērniem, jauniešiem, gados vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni

5

 
Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.2.aktivitātes "Uzlabot trešo valstu valstspiederīgo piekļuvi valsts un privātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī palīdzēt viņiem integrēties Latvijas sabiedrībā, nodrošinot starpniecības pakalpojumus un nepieciešamās konsultācijas" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (ierobežota projektu iesniegumu atlase)

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1. Projekta iesniegumā vispārīgais un specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1. nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

 
1.2. definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

 
1.3. skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

 
2. Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

5/N

2.1. nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

 
2.2. dod ieguldījumu visu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

 
3. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1. neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) noteiktajiem atļautajiem pasākumiem

0

 
3.2. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

2

 
3.3. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5

 
4. Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

 
4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

 
4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

 
5. Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1. nav definēta un pamatota

0

 
5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

 
5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

 
5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

 
6. Projekta iesniegumā savstarpējā sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1. nav norādīta

0

 
6.2. ir norādīta, taču neskaidri

2

 
6.3. ir skaidri norādīta

5

 
7. Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

 
7.2. sniedz priekšstatu par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

 
7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

 
8. Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1. nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

 
8.2. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

 
8.3. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

 
8.4. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

 
8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

 
9. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

2/P

9.1. nav pietiekama un tā netiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

0

 
9.2. nav pietiekama, taču tā tiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

2

 
9.3. ir nodrošināta daļēji, taču projekta budžeta ietvaros tiks nodrošināta pilnībā

3

 
9.4. ir nodrošināta pilnībā

5

 
10. Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1. nav definēta

0

 
10.2. ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

 
10.3. ir skaidri definēta un nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

 
11. Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1. nav definēti

0

 
11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

 
11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

 
12. Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām

0

 
12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

 
12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

 
13. Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1. nav formulētas

0

 
13.2. ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

 
13.3. ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

 
14. Projekta iesniegumā riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1. nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

 
14.2. ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

 
14.3. ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

 
15. Projekta iesnieguma ieguldījums, lai risinātu politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

0–5

2/N

15.1. projekta iesniegums nerisina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā

0

 
15.2. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

 
15.3. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un sniedz būtisku ieguldījumu problēmu risināšanā

5

 
16. Inovāciju un jaunu metožu izmantošana projekta iesnieguma pasākumu ietvaros:

0–5

2/P

16.1. projekta iesniegumā plānotie pasākumi nav inovatīvi un neparedz izmantot jaunas metodes

0

 
16.2. mazāk nekā puse no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

2

 
16.3. lielākā daļa no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

4

 
16.4. visi projekta iesniegumā plānotie pasākumi ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu, tie ir efektīvs risinājums fonda projekta mērķu sasniegšanai

5

 
17. Projekta rezultātu tālāka izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

17.1. projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

 
17.2. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

3

 
17.3. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma izmantošana projekta rezultātu tālākā izmantošanā

5

 

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

18. Projekta iesniegumā paredzētā sadarbība projekta pasākumu īstenošanā:

0–5

0/P

18.1. projekta pasākumu īstenošanā nav paredzēts sadarboties ar kompetentām institūcijām

0

 

18.2. projekta pasākumu īstenošanā paredzēts iesaistīt divus no 18.3.kritērijā minētajām institūcijām

2

 

18.3. projekta pasākumu īstenošanā paredzēts sadarboties ar šādām kompetentajām institūcijām: valsts institūcijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas

5

 

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.3.aktivitātes "Izstrādāt izglītības vai adaptācijas programmas jauniešiem1 – trešo valstu valstspiederīgajiem" kvalitātes vērtēšanas kritēriji (ierobežota projektu iesniegumu atlase)

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1. Projekta iesniegumā vispārīgais un specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1. nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

1.2. definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

1.3. skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

2. Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

5/N

2.1. nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

2.2. dod ieguldījumu visu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

3. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1. neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) noteiktajiem atļautajiem pasākumiem

0

3.2. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

2

3.3. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5

4. Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

5. Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1. nav definēta un pamatota

0

5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

6. Projekta iesniegumā savstarpējā sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1. nav norādīta

0

6.2. ir norādīta, taču neskaidri

2

6.3. ir skaidri norādīta

5

7. Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā uz identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

7.2. sniedz priekšstatu par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā uz identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā uz identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

8. Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1. nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

8.2. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

8.3. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

8.4. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

9. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

2/P

9.1. nav pietiekama un tā netiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

0

9.2. nav pietiekama, taču tā tiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

2

9.3. ir nodrošināta daļēji, taču projekta budžeta ietvaros tiks nodrošināta pilnībā

3

9.4. ir nodrošināta pilnībā

5

10. Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1. nav definēta

0

10.2. ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

10.3. ir skaidri definēta un nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

11. Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1. nav definēti

0

11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

12. Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām

0

12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

13. Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1. nav formulētas

0

13.2. ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanā

3

13.3. ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanā

5

14. Projekta iesniegumā riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1. nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

14.2. ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

14.3. ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

15. Projekta iesnieguma ieguldījums, lai risinātu politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

0–5

2/N

15.1. projekta iesniegums nerisina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā

0

15.2. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

15.3. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un sniedz būtisku ieguldījumu problēmu risināšanā

5

16. Inovāciju un jaunu metožu izmantošana projekta iesnieguma pasākumu ietvaros:

0–5

2/P

16.1. projekta iesniegumā plānotie pasākumi nav inovatīvi un neparedz izmantot jaunas metodes

0

16.2. mazāk nekā puse no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

2

16.3. lielākā daļa no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

4

16.4. visi projekta iesniegumā plānotie pasākumi ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu, tie ir efektīvs risinājums fonda projekta mērķu sasniegšanai

5

17. Projekta rezultātu tālāka izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

17.1. projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

17.2. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

3

17.3. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma izmantošana projekta rezultātu tālākā izmantošanā

5


Nr.p.k.

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

18. Starpkultūru mācību programmas izstrādē projekta iesniedzējs:

0–5

2/P

18.1. nav plānojis apkopot un analizēt imigrantu, kompetento valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju viedokļus, kā arī jaunāko pētījumu rezultātus

0

18.2. plānojis apkopot un analizēt trīs no 18.3.kritērijā minētajiem viedokļiem

2

18.3. plānojis apkopot un analizēt imigrantu, kompetento valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju viedokļus, kā arī jaunāko pētījumu rezultātus

5


1 Saskaņā ar Jaunatnes likumu mērķa grupa ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.4.aktivitātes "Veicināt labvēlīgāku attieksmi pret migrāciju uzņemošajā sabiedrībā, kā arī integrācijas pasākumu pieņemšanu, īstenojot izglītojošas kampaņas, jo īpaši masu informācijas līdzekļos" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (ierobežota projektu iesniegumu atlase)

Nr. p.k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1. Projekta iesniegumā vispārīgais un specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1. nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

1.2. definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

1.3. skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

2. Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

5/N

2.1. nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

2.2. dod ieguldījumu visu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

3. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1. neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) noteiktajiem atļautajiem pasākumiem

0

3.2. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

2

3.3. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5

4. Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

5. Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1. nav definēta un pamatota

0

5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

6. Projekta iesniegumā savstarpēja sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1. nav norādīta

0

6.2. ir norādīta, taču neskaidri

2

6.3. ir skaidri norādīta

5

7. Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

7.2. sniedz priekšstatu par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

8. Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1. nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

8.2. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

8.3. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

8.4. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

9. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

2/ P

9.1. nav pietiekama un tā netiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

0

9.2. nav pietiekama, taču tā tiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

2

9.3. ir nodrošināta daļēji, taču projekta budžeta ietvaros tiks nodrošināta pilnībā

3

9.4. ir nodrošināta pilnībā

5

10. Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1. nav definēta

0

10.2. ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

10.3. ir skaidri definēta un nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

11. Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1. nav definēti

0

11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

12. Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām

0

12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

13. Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1. nav formulētas

0

13.2. ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

13.3. ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

14. Projekta iesniegumā riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1. nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

14.2. ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

14.3. ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

15. Projekta iesnieguma ieguldījums, lai risinātu politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

0–5

2 /N

15.1. projekta iesniegums nerisina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā

0

15.2. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

15.3. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un sniedz būtisku ieguldījumu problēmu risināšanā

5

16. Inovāciju un jaunu metožu izmantošana projekta iesnieguma pasākumu ietvaros:

0–5

2/P

16.1. projekta iesniegumā plānotie pasākumi nav inovatīvi un neparedz izmantot jaunas metodes

0

16.2. mazāk nekā puse no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

2

16.3. lielākā daļa no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

4

16.4. visi projekta iesniegumā plānotie pasākumi ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu, tie ir efektīvs risinājums fonda projekta mērķu sasniegšanai

5

17. Projekta rezultātu tālāka izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

17.1. projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

17.2. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

3

17.3. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma izmantošana projekta rezultātu tālākā izmantošanā

5


Nr.p.k.

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

18. Projekta iesniegumā plānoto sabiedrības informēšanas pasākumu veidu skaits:

0–5

1/P

18.1. nav plānots īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus

0

18.2. plānots īstenot trīs dažādus sabiedrības informēšanas pasākumus

1

18.3. plānots īstenot četrus dažādus sabiedrības informēšanas pasākumus

2

18.4. plānots īstenot piecus dažādus sabiedrības informēšanas pasākumus

5

19. Projekta iesniegumā plānotajās apmācībās par trešo valstu valstspiederīgo dzīves jautājumiem iesaistītie pārstāvji no Latvijas plašsaziņas līdzekļiem:

0–5

1/P

19.1. nav plānots iesaistīt pārstāvjus no Latvijas plašsaziņas līdzekļiem

0

19.2. iesaistīti pārstāvji no pieciem Latvijas plašsaziņas līdzekļiem

1

19.3. iesaistīti pārstāvji no sešiem Latvijas plašsaziņas līdzekļiem

2

19.4. iesaistīti pārstāvji no septiņiem Latvijas plašsaziņas līdzekļiem

5

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 2.1.aktivitātes "Informācijas tehnoloģiju sistēmas izveide efektīvas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas plānošanai un pielāgošanai imigrantu vajadzībām" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (ierobežota projektu iesniegumu atlase)

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1. Projekta iesniegumā vispārīgais un specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1. nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

1.2. definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

1.3. skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

2. Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

5/N

2.1. nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

2.2. dod ieguldījumu visu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

3. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1. neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) noteiktajiem atļautajiem pasākumiem

0

3.2. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

2

3.3. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5

4. Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

5. Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1. nav definēta un pamatota

0

5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

6. Projekta iesniegumā savstarpējā sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1. nav norādīta

0

6.2. ir norādīta, taču neskaidri

2

6.3. ir skaidri norādīta

5

7. Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

7.2. sniedz priekšstatu par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

8. Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1. nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

8.2. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

8.3. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

8.4. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

9. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

2/ P

9.1. nav pietiekama un tā netiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

0

9.2. nav pietiekama, taču tā tiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

2

9.3. ir nodrošināta daļēji, taču projekta budžeta ietvaros tiks nodrošināta pilnībā

3

9.4. ir nodrošināta pilnībā

5

10. Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1. nav definēta

0

10.2. ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

10.3. ir skaidri definēta un nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

11. Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1. nav definēti

0

11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

12. Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām

0

12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

13. Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1. nav formulētas

0

13.2. ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

13.3. ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

14. Projekta iesniegumā riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1. nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

14.2. ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

14.3. ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

15. Projekta iesnieguma ieguldījums, lai risinātu politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

0–5

2 /N

15.1. projekta iesniegums nerisina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā

0

15.2. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

15.3. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un sniedz būtisku ieguldījumu problēmu risināšanā

5

16. Inovāciju un jaunu metožu izmantošana projekta iesnieguma pasākumu ietvaros:

0–5

2/P

16.1. projekta iesniegumā plānotie pasākumi nav inovatīvi un neparedz izmantot jaunas metodes

0

16.2. mazāk nekā puse no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

2

16.3. lielākā daļa no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

4

16.4. visi projekta iesniegumā plānotie pasākumi ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu, tie ir efektīvs risinājums fonda projekta mērķu sasniegšanai

5

17. Projekta rezultātu tālāka izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

17.1. projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

17.2. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

3

17.3. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma izmantošana projekta rezultātu tālākā izmantošanā

5


Nr.p.k.

Projekta iesnieguma kvalitātes kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

18. Projekta iesniegumā plānots izveidot un uzturēt datu vidi:

0–5

2/P

18.1. projekta iesniegumā nav aprakstīts, kāda datu vide tiks izveidota un kā tā uzlabos un pilnveidos integrācijas procesu

0

18.2. datu vidē paredzēts uzkrāt statistikas datus par imigrantiem un dažādos veidos tos apstrādāt, tomēr projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā izveidotā datu vide ļaus uzlabot un pilnveidot integrācijas procesu

2

18.3. datu vidē paredzēts uzkrāt statistikas datus par imigrantiem un dažādos veidos tos apstrādāt, kā rezultātā iespējams analizēt imigrantu datus padziļināti, uzlabojot un pilnveidojot integrācijas procesu

5

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 2.2.aktivitātes "Uzraudzības instrumentu un izvērtējuma shēmu izstrāde integrācijas politikai un īstenotajiem integrācijas pasākumiem" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (ierobežota projektu iesniegumu atlase)

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1. Projekta iesniegumā vispārīgais un specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1. nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

1.2. definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

1.3. skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

2. Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

5/N

2.1. nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

2.2. dod ieguldījumu visu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

3. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1. neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) noteiktajiem atļautajiem pasākumiem

0

3.2. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

2

3.3. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5

4. Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

5. Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1. nav definēta un pamatota

0

5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

6. Projekta iesniegumā savstarpēja sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1. nav norādīta

0

6.2. ir norādīta, taču neskaidri

2

6.3. ir skaidri norādīta

5

7. Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

7.2. sniedz priekšstatu par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

8. Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1. nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

8.2. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

8.3. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

8.4. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

9. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

2/ P

9.1. nav pietiekama un tā netiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

0

9.2. nav pietiekama, taču tā tiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

2

9.3. ir nodrošināta daļēji, taču projekta budžeta ietvaros tiks nodrošināta pilnībā

3

9.4. ir nodrošināta pilnībā

5

10. Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1. nav definēta

0

10.2. ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

10.3. ir skaidri definēta un nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

11. Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1. nav definēti

0

11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

12. Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām

0

12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

13. Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1. nav formulētas

0

13.2. ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

13.3. ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

14. Projekta iesniegumā riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1. nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

14.2. ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

14.3. ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

15. Projekta iesnieguma ieguldījums, lai risinātu politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

0–5

2 /N

15.1. projekta iesniegums nerisina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā

0

15.2. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

15.3. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un sniedz būtisku ieguldījumu problēmu risināšanā

5

16. Inovāciju un jaunu metožu izmantošana projekta iesnieguma pasākumu ietvaros:

0–5

2/P

16.1. projekta iesniegumā plānotie pasākumi nav inovatīvi un neparedz izmantot jaunas metodes

0

16.2. mazāk nekā puse no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

2

16.3. lielākā daļa no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

4

16.4. visi projekta iesniegumā plānotie pasākumi ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu, tie ir efektīvs risinājums fonda projekta mērķu sasniegšanai

5

17. Projekta rezultātu tālāka izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

17.1. projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

17.2. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

3

17.3. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma izmantošana projekta rezultātu tālākā izmantošanā

5


Nr.p.k.

Projekta iesnieguma kvalitātes kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

18. Projekta iesniedzējs sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām indikatoru sistēmas izveidei:

0–3

2/P

18.1. nav paredzējis

0

18.2. ir paredzējis, taču tās nav aprakstītas skaidri un detalizēti vai nav pietiekamas efektīvai aktivitātes mērķa sasniegšanai

2

18.3. ir paredzējis, un tās ir aprakstītas skaidri un detalizēti un ir pietiekamas efektīvai aktivitātes mērķa sasniegšanai

3

19. Projekta iesniedzēja pieredze integrācijas indikatoru izstrādē:

0–5

3/P

19.1. nav norādīta projekta iesnieguma veidlapā

0

19.2. ir norādīta projekta iesnieguma veidlapā, nenorādot konkrētu modeļu izstrādi

3

19.3.

ir skaidri norādīta projekta iesnieguma veidlapā, norādot konkrētu modeļu izstrādi

5

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 3.1.aktivitātes "Izstrādāt un ieviest mācību kursus valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, medicīnas personālam, NVO un starptautisko organizāciju pārstāvjiem u.c. speciālistiem, kuri nodrošina pakalpojumus imigrantiem" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (atklāta projektu iesniegumu atlase)

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1. Projekta iesniegumā vispārīgais un specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1. nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

1.2. definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

1.3. skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

2. Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

5/N

2.1. nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

2.2. dod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

5

3. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1. neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) noteiktajiem atļautajiem pasākumiem

0

3.2. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

2

3.3. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5

4. Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

5. Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1. nav definēta un pamatota

0

5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

6. Projekta iesniegumā savstarpējā sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1. nav norādīta

0

6.2. ir norādīta, taču neskaidri

2

6.3. ir skaidri norādīta

5

7. Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

7.2. sniedz priekšstatu par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

8. Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1. nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

8.2. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

8.3. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

8.4. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

9. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

2/ P

9.1. nav pietiekama un tā netiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

0

9.2. nav pietiekama, taču tā tiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

2

9.3. ir nodrošināta daļēji, taču projekta budžeta ietvaros tiks nodrošināta pilnībā

3

9.4. ir nodrošināta pilnībā

5

10. Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1. nav definēta

0

10.2. ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

10.3. ir skaidri definēta un nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

11. Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1. nav definēti

0

11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

12. Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām

0

12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

13. Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1. nav formulētas

0

13.2. ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

13.3. ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

14. Projekta iesniegumā riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1. nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

14.2. ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

14.3. ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5


Nr.p.k.

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

15. Projekta iesniegumā plānots izstrādāt un īstenot mācību programmu:

0–5

0/P

15.1. speciālistiem no vienas nozares, kas minēta 15.4.kritērijā

0

15.2. speciālistiem no divām līdz trim nozarēm, kas minētas 15.4.kritērijā

2

15.3. speciālistiem no četrām nozarēm, kas minētas 15.4.kritērijā

4

15.4. speciālistiem, kuri saistīti ar imigrantu nodarbinātības, veselības aizsardzības, drošības, pilsoniskās un politiskās līdzdalības jautājumiem

5

16. Projekta iesniegumā norādes par veikto pasākumu ietekmi uz pakalpojumu pieejamību un kvalitāti trešo valstu valstspiederīgajiem:

0–5

0/P

16.1. nav ietvertas

0

16.2. ir ietvertas, bet nav detalizēti un skaidri aprakstīta projekta pasākumu ietekme uz pakalpojumu pieejamību un kvalitāti trešo valstu valstspiederīgajiem

2

16.3. ir ietvertas, ir detalizēti un skaidri aprakstīta projekta pasākumu ietekme uz pakalpojumu pieejamību un kvalitāti trešo valstu valstspiederīgajiem

5

17. Starpkultūru mācību programmas izstrādē projekta iesniedzējs:

0–5

2/P

17.1. nav plānojis apkopot un analizēt imigrantu, kompetento valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju viedokļus, kā arī jaunāko pētījumu rezultātus

0

17.2. plānojis apkopot un analizēt trīs no 18.3.kritērijā minētajiem viedokļiem

2

17.3. plānojis apkopot un analizēt imigrantu, kompetento valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju viedokļus, kā arī jaunāko pētījumu rezultātus

5

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
10.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 3.2.aktivitātes "Nevalstisko organizāciju iesaiste starpkultūru dialoga veidošanā starp Latvijas sabiedrību un trešo valstu valstspiederīgajiem un trešo valstu valstspiederīgo pilsoniskās aktivitātes veicināšanā" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (atklāta projektu iesniegumu atlase)

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1. Projekta iesniegumā vispārīgais un specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1. nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

1.2. definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

1.3. skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

2. Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

3/N

2.1. nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

2.2. dod ieguldījumu viena aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

3

2.3. dod ieguldījumu divu aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

5

3. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1. neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) noteiktajiem atļautajiem pasākumiem

0

3.2. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

2

3.3. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5

4. Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

5. Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1. nav definēta un pamatota

0

5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

6. Projekta iesniegumā savstarpēja sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1. nav norādīta

0

6.2. ir norādīta, taču neskaidri

2

6.3. ir skaidri norādīta

5

7. Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

7.2. sniedz priekšstatu par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

8. Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1. nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

8.2. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

8.3. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

8.4. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

9. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

2/ P

9.1. nav pietiekama un tā netiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

0

9.2. nav pietiekama, taču tā tiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

2

9.3. ir nodrošināta daļēji, taču projekta budžeta ietvaros tiks nodrošināta pilnībā

3

9.4. ir nodrošināta pilnībā

5

10. Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1. nav definēta

0

10.2. ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

10.3. ir skaidri definēta un nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

11. Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1. nav definēti

0

11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

12. Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām

0

12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

13. Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1. nav formulētas

0

13.2. ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

13.3. ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

14. Projekta iesniegumā riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1. nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

14.2. ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

14.3. ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5


Nr.p.k.

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

15. Projekta pasākumu īstenošanā iesaistīto organizāciju skaits:

0–5

0/P

15.1. projekta iesniedzējs neplāno projektu īstenot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām

0

15.2. projekta iesniedzējs plāno projektu īstenot sadarbībā ar vienu nevalstisko organizāciju

1

15.3. projekta iesniedzējs plāno projektu īstenot sadarbībā ar divām nevalstiskajām organizācijām

2

15.4. projekta iesniedzējs plāno projektu īstenot sadarbībā ar trim nevalstiskajām organizācijām

4

15.5. projekta iesniedzējs plāno projektu īstenot sadarbībā ar četrām nevalstiskajām organizācijām

5

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
11.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 4.1.aktivitātes "Palīdzība efektīvi funkcionējošas integrācijas politikas veidošanā, veicot pieredzes un labās prakses apmaiņu ar citām dalībvalstīm" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (ierobežota projektu iesniegumu atlase)

Nr.p.k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1. Projekta iesniegumā vispārīgais un specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1. nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

1.2. definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

1.3. skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

2. Projekta iesnieguma īstenošana:

0–3

1/N

2.1. nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

2.2. dod ieguldījumu vienas aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

1

2.3. dod ieguldījumu divu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

3

3. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1. neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) noteiktajiem atļautajiem pasākumiem

0

3.2. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

2

3.3. atbilst noteikumos noteiktajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5

4. Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1. nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

4.2. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

4.3. pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

5. Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1. nav definēta un pamatota

0

5.2. ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

5.3. ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

5.4. ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

6. Projekta iesniegumā savstarpējā sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1. nav norādīta

0

6.2. ir norādīta, taču neskaidri

2

6.3. ir skaidri norādīta

5

7. Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1. nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

7.2. sniedz priekšstatu par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

7.3. sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

8. Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1. nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

8.2. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

8.3. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

8.4. ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

8.5. apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

9. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

2/ P

9.1. nav pietiekama un tā netiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

0

9.2. nav pietiekama, taču tā tiks nodrošināta projekta budžeta ietvaros

2

9.3. ir nodrošināta daļēji, taču projekta budžeta ietvaros tiks nodrošināta pilnībā

3

9.4. ir nodrošināta pilnībā

5

10. Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1. nav definēta

0

10.2. ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

10.3. ir skaidri definēta un nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

11. Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1. nav definēti

0

11.2. ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

11.3. ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

12. Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1. izmaksas ir nesamērīgas un neatbilstošas tirgus cenām

0

12.2. izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr atsevišķās pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

12.3. izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

13. Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1. nav formulētas

0

13.2. ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

13.3. ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

14. Projekta iesniegumā riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1. nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

14.2. ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

14.3. ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

15. Projekta iesnieguma ieguldījums, lai risinātu politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

0–5

2 /N

15.1. projekta iesniegums nerisina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā

0

15.2. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

15.3. projekta iesniegums risina sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un sniedz būtisku ieguldījumu problēmu risināšanā

5

16. Inovāciju un jaunu metožu izmantošana projekta iesnieguma pasākumu ietvaros:

0–5

2/P

16.1. projekta iesniegumā plānotie pasākumi nav inovatīvi un neparedz izmantot jaunas metodes

0

16.2. mazāk nekā puse no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

2

16.3. lielākā daļa no projekta iesniegumā plānotajiem pasākumiem ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu

4

16.4. visi projekta iesniegumā plānotie pasākumi ir inovatīvi un paredz jaunu metožu izmantošanu, tie ir efektīvs risinājums fonda projekta mērķu sasniegšanai

5

17. Projekta rezultātu tālāka izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

17.1. projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

17.2. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

3

17.3. projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno uzturēt un tālāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma izmantošana projekta rezultātu tālākā izmantošanā

5


Nr.p.k.

Projekta iesnieguma kvalitātes kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

18. Projekta iesniegumā plānoto speciālistu skaits, kuri gūs pieredzi par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politiku citās valstīs:

0–5

2/P

18.1. mazāk par 20 speciālistiem

0

18.2. 20–25 speciālisti

2

18.3. 26 speciālisti un vairāk

5

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

12.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

FONDA PROJEKTA IESNIEGUMS

Fonda nosaukums Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds
Fonda projekta iesniedzējs  
Fonda projekta nosaukums  
 
Turpmākās sadaļas aizpilda vadošā iestāde!
   
Fonda projekta iesnieguma iesniegšanas datums
______/______/_______
dd /mm/gggg
Iesnieguma Nr. Nr. ____________
Fonda projekta iesnieguma atkārtotais iesniegšanas datums pēc nosacījumu izpildes (ja attiecināms)
______/______/_______
dd /mm/gggg
Apstiprinātajam projekta iesniegumam piešķirtais projekta numurs
__________/_________/_________/_________
Fonds/gads/aktivitāte/projekta numurs
 
Turpmākās sadaļas aizpilda projekta iesnieguma iesniedzējs!
 
SATURS
     
Dokumenti Pievienots
(Jā, Nē, NA

(Nav attiecināms))
Kopējais lapu skaits
 
FONDA PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SARAKSTS
1.Projekta iesnieguma veidlapa    
FONDA PROJEKTA IESNIEGUMA PIELIKUMU SARAKSTS
2.Projekta budžeta veidlapa    
3.Detalizēts rakstisks pamatojums, ja projekta apakšlīgumu summa pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām( ja attiecināms)    
4.Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu projekta iesniedzējam vai tā sadarbības partnerim vai to konta atlikumiem, ja projektā paredzēts izmantot papildu finanšu līdzekļus, kas nav fonda vai valsts budžeta finansējums, ja projekta īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā tiks piesaistīts fonda projekta iesnieguma iesniedzēja vai tā partnera finansējums. Minētās izziņas iesniedz par summu, kas nav mazāka par projektā plānoto papildus finanšu līdzekļu kopsummu. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām    
Dokumenti, kas saistīti ar projekta iesniedzēju
5. Projekta iesniedzēja apliecināta reģistrācijas apliecības kopija (neattiecas uz valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, publisko tiesību juridiskajām personām un starptautiskām organizācijām)    
6.Projekta iesniedzēja statūtu kopija (ja attiecināms);    
7.Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas) vai projekta iesniedzēja parakstīta pilnvarojuma , kurā tas pilnvaro vadošo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta šajā punktā minēto izziņu (neattiecas uz valsts pārvaldes iestādēm un publisko tiesību juridiskajām personām)    
8. Uzņēmumu reģistra izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas), vai projekta iesniedzēja rakstiska pilnvarojuma, kurā tas pilnvaro vadošo iestādi pieprasīt šajā punktā minēto izziņu Uzņēmumu reģistrā(šis apakšpunkts neattiecas uz valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm un publisko tiesību juridiskajām personām)    
9.Projekta iesnieguma iesniedzēja fonda projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV) (ja attiecināms)    
Dokumenti, kas saistīti ar sadarbības partneriem:
10.Sadarbības partneru apliecinājums par piekrišanu piedalīties fonda projekta īstenošanā    
11.Sadarbības partnera apliecināta reģistrācijas apliecības kopija (neattiecas uz valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm) un sadarbības partnera statūtu kopija (ja attiecināms)    
12. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu (izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms fonda projekta iesnieguma iesniegšanas) vai sadarbības partnera parakstīta piekrišanas vēstule, kurā tas pilnvaro vadošo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta šajā punktā minēto izziņu (šis apakšpunkts neattiecas uz valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm un publisko tiesību juridiskajām personām)    
13. Uzņēmumu reģistra izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms fonda projekta iesnieguma iesniegšanas), vai sadarbības partnera rakstiska piekrišanas vēstulē, kurā tas pilnvaro vadošo iestādi saņemt šajā punktā minēto izziņu (šis apakšpunkts neattiecas uz valsts pārvaldes iestādēm un publisko tiesību juridiskajām personām)    
14. Sadarbības partnera fonda projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV) (ja attiecināms)    
   
Kopējais projekta iesnieguma un tā pielikumu lapu skaits:  
   
Kopējais projekta iesnieguma un tā pielikumu dokumentu skaits:  
 
I INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU

1.1. Informācija par projekta iesniedzēju

Iesniedzēja institūcijas nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.  
Juridiskā adrese  
Kontaktadrese  
Dibināšanas un darbības uzsākšanas datums  
Galvenie darbības virzieni  

1.2. Kontaktpersonas

  Institūcijas vadītājs Finanšu dienesta vadītājs Projekta vadītājs
Vārds, uzvārds      
Amats      
Tālrunis      
Fakss      
E-pasta adrese      

1.3. Projekta iesniedzēja īstenotie ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta līdzfinansētie projekti

1.3.1. Īstenotie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums  
Projekta budžets (LVL)  
Īstenošanas periods  
Projekta finansēšanas avots  

1.3.2. Iesāktie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums:  
Projekta budžets (LVL):  
Ieviešanas periods:  
Projekta finansēšanas avoti:  

1.3.3. Plānotie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums:  
Projekta budžets (LVL):  
Ieviešanas periods:  
Projekta finansēšanas avoti:  

1.4. Projekta iesniedzēja pieredze darbā ar fonda mērķa grupu – ilgums un īstenotās aktivitātes, veiktie darbi u.tml.

 
 
II INFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PARTNERIEM
(aizpilda par katru sadarbības partneri, nemainot sadaļu numerāciju)

2.1. Informācija par sadarbības partneri

Iesniedzēja institūcijas nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.  
Juridiskā adrese  
Kontaktadrese  
Dibināšanas un darbības uzsākšanas datums  
Galvenie darbības virzieni  

2.2 Kontaktpersonas

  Institūcijas vadītājs Finanšu dienesta vadītājs Sadarbības partnera kontaktpersona
Vārds, uzvārds      
Amats      
Tālrunis      
Fakss      
E-pasta adrese      

2.3. Sadarbības partnera īstenotie ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta līdzfinansētie projekti

2.3.1. Īstenotie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums  
Projekta budžets (LVL)  
Īstenošanas periods  
Projekta finansēšanas avoti  
Īstenotā projekta saistība ar citiem projektiem un šo projektu  

2.3.2. Iesāktie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums:  
Projekta budžets (LVL):  
Ieviešanas periods:  
Projekta finansēšanas avoti:  
Iesāktā projekta saistība ar citiem projektiem un šo projektu:  

2.3.3. Plānotie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums:  
Projekta budžets (LVL):  
Ieviešanas periods:  
Projekta finansēšanas avoti:  
Plānotā projekta saistība ar citiem projektiem un šo projektu:  

2.4. Sadarbības partera pieredze darbā ar fonda mērķa grupu – ilgums un īstenotās aktivitātes, veiktie darbi

 
 
III INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

3.1. Projekta iesnieguma kopsavilkums (kopsavilkums par projekta mērķi, aktivitātēm, īstenošanas ilgumu un budžetu, kā arī cita būtiskākā informācija par projektu, šajā punktā norādītā informācija projekta apstiprināšanas gadījumā tiks publiskota)

 

3.2. Projekta iesnieguma atbilstība fonda mērķiem un plānošanas dokumentiem

Prioritāte  
Aktivitāte  

3.3. Projekta atbilstība valsts politikai sabiedrības integrācijas jomā

 

3.4. Projekta mērķi

Projekta vispārīgais mērķis  
Projekta specifiskais mērķis  

3.5. Projekta mērķa grupas raksturojums (dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības u.c. griezumos, norādot arī mērķa grupai piederošo personu skaitu Latvijas Republikā)

 

3.6. Situācijas un problēmu apraksts

 

3.7. Projekta ietvaros piedāvātais problēmu risinājums

 

3.8. Projekta ietvaros veicamie pasākumi, auditējamās vērtības un projekta rezultāti

3.8.1. Veicamie pasākumi un rezultāti

Pasākuma/ apakšpasākuma numurs Pasākuma/ apakšpasākuma nosaukums Detalizēts pasākuma/ apakšpasākuma apraksts Rezultāti
apraksts skaits mērvienība
           

3.8.2. Projekta rezultāts

Apraksts Uzraudzības rādītājs Informācijas avoti
esošā situācija prognoze pēc projekta ieviešanas
       

3.9. Projekta ietekme uz aktivitātes uzraudzības rādītājiem

Aktivitātes uzraudzības rādītājs Projekta plānotā ietekme
   
   

3.10. Projekta īstenošanas ilgums

Kopējais projekta īstenošanas ilgums   mēneši

3.11. Projekta kalendārais plāns

Pasākuma/ apakšpasākuma numurs, nosaukums 1. ieviešanas kalendārais gads 2. ieviešanas kalendārais gads
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                                                 

3.12. Faktiskā projekta īstenošanas vieta(-s)

Adrese:  

3.13. Projekta saikne ar finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partneru agrāk īstenotiem projektiem

Projekta nosaukums Projekta finansētājs Projekta īstenošanas laiks Saikne ar projekta iesniegumu
       

3.14. Projekta tiešie galējā labuma guvēji (katrā pasākumā/apakšpasākumā norādot skaitu)

Pasākuma/ apakšpasākuma numurs Pasākuma/ apakšpasākuma nosaukums Tiešo labuma guvēju raksturojums Tiešo labuma guvēju skaits Plānotais tiešo labuma guvēju skaitu un veidu apliecinošais dokuments
         

3.15. Projekta netiešie labuma guvēji

 

3.16. Projektā plānoto līgumu saraksts

Nr. Pasākuma/ apakšpasākuma numurs, nosaukums Līguma priekšmets Līguma veids Paredzamā līguma summa (izņemot pievienotās vērtības nodokli, bet ieskaitot citu nodokļu maksājumus, ja tādi tiks veikti saistībā ar līgumu), LVL Paredzamā pievienotās vērtības nodokļa summa, LVL Iepirkuma procedūra
             
             
IV PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ORGANIZĀCIJA

4.1. Projekta īstenošanā iesaistīto personu galveno pienākumu un kvalifikācijas apraksts (ja persona ir projekta iesniedzēja vai tā sadarbības partnera darbinieks, amatpersona, biedrs vai brīvprātīgais un ir zināma konkrētā persona – pievieno CV)

 

4.2. Fonda projekta īstenošanai nepieciešamais materiāli tehniskā nodrošinājuma apraksts

Projekta pasākuma/ apakšpasākuma
numurs, nosaukums
Materiāltehniskā nodrošinājuma apraksts Pieejams/nepieciešams
     

4.3. Projekta īstenošanas uzraudzība

 

4.4. Projekta īstenošanas riski un to mazināšanas pasākumi

Projekta pasākuma/ apakšpasākuma numurs, nosaukums Riska apraksts Riska mazināšanas pasākumi
     

4.5. Projekta ilgtspēja un pārmantojamība

 

4.6. Plānotie projekta informācijas un publicitātes pasākumi

4.6.1. Publikācijas/kampaņas plašsaziņas līdzekļos (prese, radio, TV, tīmekļa lapas)

Nr. Publikācijas/kampaņas nosaukums Plānotais publicēšanas datums Plašsaziņas līdzekļa veids
       

4.6.2. Informācijas izplatīšana (brošūras, bukletu, konferenču/semināru materiālu, mācību materiālu drukāšana)

Nr.

Informatīvo materiālu nosaukums Plānotais informācijas izplatīšanas
datums
Saņēmēji
       

4.6.3. Informācijas uzstādīšana (informatīvie stendi, informācijas plāksnes, plakāti)

Nr. Uzstādītās informācijas nosaukums Plānotais uzstādīšanas datums Uzstādīšanas vieta
       

4.6.4. Aprīkojuma/tehnikas noformēšana (uzlīmes uz piegādātā aprīkojuma - tehnikas, automašīnas u.c. informācijas paneļi)

Nr. Noformētā aprīkojuma/ tehnikas nosaukums Plānotais noformēšanas datums Aprīkojuma/tehnikas atrašanās vieta
       
Iestādes vadītājs      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts)
Finanšu dienesta vadītājs      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts)
Projekta vadītājs      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts)
       
V APLIECINĀJUMS

5.1.Projekta iesniedzēja apliecinājums

Apliecinu, ka:

1. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – fonds) projekta īstenošanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

2. projekta iesniedzējs ir iepazinies ar finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta ieviešanas gaitā apņemas tos ievērot;

3. projekta iesniegumā un papildus iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir patiesa;

4. projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs un tas neradīs peļņu;

5. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta ieviešanu un vadību, fonda projekta rezultātu un mērķu sasniegšanu. Projekta iesniedzējs nav starpnieks;

6. nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas atzīta par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas finanšu intereses;

7. projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu, materiāltehniskie un cilvēkresursi, lai nodrošinātu projekta ieviešanas nepārtrauktību un īstenošanu paredzētajā termiņā;

8. projekts nav ieviests vai tā ieviešana nav uzsākta, finansējot to no citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, ārvalstu finanšu instrumentiem vai Latvijas Republikas valsts finansējuma;

9. projekta ietvaros iegādājamais vai nomājamais nekustamais īpašums pirms projekta ieviešanas nav iegādāts ar Eiropas Savienības finanšu atbalstu;

10. projekta iesniedzējs ir atbildīgs par iepirkuma procedūru un līguma slēgšanas procedūru norisi un dokumentēšanu;

11. projekta iesniedzējs vismaz astoņus gadus pēc projekta pabeigšanas glabās visu ar projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju un informāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīs, kā arī piekrīt Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms fonda projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

12. projekta iesniedzējs apliecina, ka sabiedrība tiks informēta par fonda finansējuma ieguldījumu projekta ieviešanā, kā arī tiks ievēroti granta līguma noteikumi par publicitāti un vizuālo identitāti;

13. ja projekta iesniedzējs ir bijis projekta iesniedzējs citā fonda gada programmā, tas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim ir atmaksājis neatbilstoši veiktus izdevumus, ja vadošā iestāde to ir pieprasījusi.

 Apzinos, ka, ja apzināti vai nolaidības dēļ esmu sniedzis nepatiesas ziņas, vadošā iestāde liegs iespēju saņemt fonda finansējumu, apturot fonda projekta iesnieguma izskatīšanu, un varēs vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

 Institūcijas vadītājs

               
(vārds, uzvārds)   (paraksts)   (datums)
Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
13.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds

Organizācijas nosaukums:  
Projekta Nr.  
Projekta nosaukums:  

BUDŽETA VEIDLAPA

1. Projekta finansējuma avoti

  Kopējās projekta izmaksas, LVL Kopējās projekta izmaksas, LVL
Kopējās izmaksas A A = B + C + D
Fonda finansējums (nepārsniedzot 75 % no attiecināmajām izmaksām) B  
Valsts budžeta finansējums (nepārsniedzot 25 % no attiecināmajām izmaksām) C  
Projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera finansējums (ja attiecināms) D  

2. Projekta kopējais budžets

Tiešās attiecināmās izmaksas Aktivitāte Aktivitāte Aktivitāte Aktivitāte Aktivitāte Kopā
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5
1. Personāla izmaksas            
2. Aprīkojums            
3. Nekustamā īpašuma noma (tikai projekta mērķiem)            
4. Apakšuzņēmumu līgumi            
5. Citas tiešās izmaksas            
Kopā tiešas attiecināmās izmaksas:            
Netiešās attiecināmās izmaksas
6. Netiešās administratīvās izmaksas            
Kopā attiecināmās izmaksas:            
             
      LVL % Maks %  
Kopējās tiešās izmaksas     100  
Kopējās netiešās izmaksas     7  
Kopējā apakšuzņēmumu līgumu summa     40  
             
      LVL % Maks %  
Sadarbības partnera izdevumu kopsumma     30  

3. Finansējuma saņēmēja budžets

Tiešās attiecināmās izmaksas Aktivitāte Aktivitāte Aktivitāte Aktivitāte Aktivitāte Kopā
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5
1. Personāla izmaksas            
2. Aprīkojums            
3. Nekustamā īpašuma noma (tikai projekta mērķiem)            
4. Apakšuzņēmumu līgumi            
5. Citas tiešās izmaksas            
Kopā tiešas attiecināmās izmaksas:            
Netiešās attiecināmās izmaksas
6. Netiešās administratīvās izmaksas            
Kopā attiecināmās izmaksas:            

4. Sadarbības partnera budžets (ja attiecināms)

Tiešās attiecināmās izmaksas Aktivitāte Aktivitāte Aktivitāte Aktivitāte Aktivitāte Kopā
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5
1. Personāla izmaksas            
2. Aprīkojums            
3. Nekustamā īpašuma noma (tikai projekta mērķiem)            
4. Apakšuzņēmumu līgumi            
5. Citas tiešās izmaksas            
Kopā tiešas attiecināmās izmaksas:            
Netiešās attiecināmās izmaksas
6. Netiešās administratīvās izmaksas            
Kopā attiecināmās izmaksas:            
       
Institūcijas vadītājs   V.Uzvārds  
  /paraksts/    
Finanšu dienesta vadītājs   V.Uzvārds  
  /paraksts/    
Projekta vadītājs   V.Uzvārds  
  /paraksts/    

Turpinājumā: budžeta līnijas Nr.1 - Nr.6

Tiešās attiecināmās izmaksas

1. Personāla izmaksas

Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 1 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 2 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 3 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 4 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 5 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       

Tiešās attiecināmās izmaksas

2. Aprīkojums

Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 1 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 2 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 3 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 4 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 5 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       

Tiešās attiecināmās izmaksas

3. Nekustamā īpašuma noma (tikai projekta mērķiem)

Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 1 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 2 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 3 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 4 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 5 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       

Tiešās attiecināmās izmaksas

4. Apakšuzņēmumu līgumi

Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 1 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 2 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 3 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 4 Finansējuma
saņēmējs

 

Sadarbības
partneris

 

Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 5 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       

Tiešās attiecināmās izmaksas

5. Citas tiešās izmaksas

Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 1 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 2 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 3 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 4 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 5 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       

Netiešās attiecināmās izmaksas

6. Netiešās administratīvās izmaksas

Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 1 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 2 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 3 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 4 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
             
Identifikācijas Nr. Aktivitāte Nr. 5 Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneris
Kopā
         
         
         
       
Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
14.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Sadarbības partnera apliecinājums

Apliecinu, ka:

1. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – fonds) projekta ieviešanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

2. pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vadošajā iestādē esmu iepazinies ar projekta iesnieguma saturu un savu lomu projekta ieviešanā;

3. pilnvaroju projekta iesniedzēju noslēgt granta līgumu ar vadošo iestādi un pārstāvēt sadarbības partneri visās ar projekta ieviešanu saistītajās darbībās;

4. vismaz astoņus gadus pēc projekta pabeigšanas glabāšu visu ar projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju un informāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīšu, kā arī piekrītu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

5. projekta ietvaros iegādājamais vai nomājamais nekustamais īpašums pirms projekta ieviešanas nav iegādāts ar Eiropas Savienības finanšu atbalstu;

6. ja sadarbības partneris ir bijis projekta iesniedzējs citā fonda gada programmā, tas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir atmaksājis neatbilstoši veiktos izdevumus, ja vadošā iestāde to ir pieprasījusi.

Sadarbības partnera institūcijas vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
15.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.964

Fonda izmaksu noteikumi

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Pamatprincipi

1.1. Projekta ietvaros izdevumi ir attiecināmi, ja tie:

1.1.1. atbilst fonda mērķiem;

1.1.2. ir veikti to pasākumu ietvaros, kas noteikti Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.964 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) attiecībā uz konkrēto aktivitāti;

1.1.3. nepieciešami, lai veiktu fonda projektā ietvertos pasākumus;

1.1.4. ir saprātīgi un atbilstoši pareizas finanšu pārvaldības principiem, jo īpaši attiecībā uz izdevīgumu un izmaksu lietderību;

1.1.5. radušies finansējuma saņēmējam vai tā sadarbības partnerim, kas darbojas Latvijas Republikā, izņemot izdevumus, kas attiecas uz starptautiskām publiskā sektora organizācijām, kuras izveidotas uz starpvaldību nolīguma pamata, un īpašām aģentūrām, ko izveidojušas minētās organizācijas, kā arī Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja un Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness Federācija, un kuras darbojas, lai sasniegtu tādus pašus mērķus kā noteikumos minētos. Noteikumus par izdevumu atbilstību piemēro finansējuma saņēmējam un ar atbilstošajām izmaiņām arī sadarbības partnerim;

1.1.6. saistīti ar fonda mērķa grupu;

1.1.7. radušies saskaņā ar granta līguma nosacījumiem.

1.2. Fonda atbalstītos projektus nevar finansēt no citiem Eiropas Savienības finansējuma avotiem. Fonda atbalstītos projektus var līdzfinansēt no valsts budžeta, kā arī citiem publiskiem un privātiem līdzekļiem.

2. Projekta budžets

2.1. Projekta budžetam jābūt sabalansētam – izmaksu kopsummai jābūt vienādai ar ienākumu kopsummu.

2.2. Projekta izmaksas iedala:

2.2.1. projekta tiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras tieši saistītas ar projekta īstenošanu;

2.2.2. projekta netiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras nav tieši saistītas ar konkrēto projektu.

2.3. Projekta izdevumos ieskaita projekta tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas, projekta ienākumos ieskaita Eiropas Savienības finansējumu, valsts budžeta finansējumu, finansējuma saņēmēja finansējumu, sadarbības partneru finansējumu, trešo pušu finansējumu un projekta ietvaros radušos ieņēmumus.

2.4. Ieņēmumi šo noteikumu izpratnē ir ienākumi, ko šā pielikuma 4.punktā minētajā atbilstības laikposmā projekts gūst no pārdošanas, nomas, pakalpojumiem vai reģistrēšanas nodevām, un citi tamlīdzīgi ienākumi.

3. Ienākumu un bezpeļņas nosacījums

3.1. Fonds atbalsta bezpeļņas projektus. Ja projekta ienākumi, ieskaitot projekta ietvaros radušos ieņēmumus, projekta noslēgumā pārsniedz faktiski veiktos atbilstošos projekta izdevumus, attiecīgi samazina fonda ieguldījumu projektā. Visus projekta ienākumu avotus reģistrē finansējuma saņēmēja grāmatvedībā, un tiem jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem.

3.2. Fonda un valsts budžeta finansējuma ieguldījumu no valsts budžeta, piemērojot bezpeļņas principu, aprēķina, no kopējām attiecināmajām izmaksām atņemot trešo personu ieguldījumu, finansējuma saņēmēja ieguldījumu, sadarbības partneru ieguldījumu un projekta ietvaros radušos ieņēmumus.

4. Atbilstības periods

4.1. Maksājumus izdara (izņēmums ir nolietojuma norakstījumi) un attiecīgās izmaksas rodas pēc tā gada 1.janvāra, kas minēts finansēšanas lēmumā, ar kuru apstiprināta gada programma. Atbilstības periods ir līdz N1 + 2 gada 30.jūnijam. Tas nozīmē, ka projekta izdevumiem ir jārodas pirms minētā datuma. Maksājumus var veikt arī pēc N1 + 2 gada 30.jūnija, bet pirms gala ziņojuma iesniegšanas vadošajā iestādē.

Piezīme. N1 – fonda gada programmas uzsākšanas gads.

5. Izdevumu uzskaite

5.1. Izdevumi atbilst tiešo finansējuma saņēmēju veiktajiem maksājumiem. Tie ir finanšu transakciju veidā, izņemot nolietojuma norakstījumu izdevumus.

5.2. Izdevumi ir pamatoti ar oficiāliem rēķiniem. Ja tas nav iespējams, izdevumus pamato ar uzskaites dokumentiem vai apliecinošiem dokumentiem, kam ir līdzvērtīga pierādījuma vērtība.

5.3. Izdevumi ir identificējami un pārbaudāmi. Tie ir:

5.3.1. norādīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites dokumentos;

5.3.2. veikti saskaņā ar Latvijas Republikas grāmatvedības standartiem un grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstoši finansējuma saņēmēja izdevumu uzskaites praksei;

5.3.3. deklarēti saskaņā ar prasībām nodokļu un sociālo jomu regulējošo normatīvo aktu jomā.

5.4. Uzskaites datu glabāšana un apstrāde atbilst normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

5.5. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu analītisku datorizēto grāmatvedības uzskaiti saimnieciskajiem darījumiem, kas radušies saistībā ar fonda projekta ietvaros īstenotajām darbībām.

5.6. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai pēc granta līguma noslēgšanas maksājumi tiktu veikti tikai no projekta konta. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plāno veikt maksājumus no cita konta, nepieciešams vadošās iestādes saskaņojums.

5.7. Finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneri nodrošina informācijas uzkrāšanu par projekta tehnisko un finansiālo progresu, kas ir nepieciešama attiecīgo ziņu sniegšanai. Informāciju uzkrāj finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partneru lietvedībā un grāmatvedības uzskaitē, tai skaitā elektronisko datu nesējos.

5.8. Attiecīgos gadījumos finansējuma saņēmējiem ir pienākums glabāt uzskaites dokumentu apliecinātas kopijas, kas pamato sadarbības partneru ienākumu un izdevumu saistību ar attiecīgo projektu.

6. Teritoriālā darbības joma

6.1. Izdevumi ir attiecināmi uz tiem finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem, kuri darbojas un ir reģistrēti Latvijas Republikā, izņemot starptautiskās starpvaldību organizācijas, kuras nodarbojas ar šajos noteikumos definēto mērķu sasniegšanu.

6.2. Fonda izdevumi atbilst šā pielikuma 1.1.5.apakšpunktā definēto finansējuma saņēmēju izdevumiem.

6.3. Izdevumi rodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā (izņemot izdevumus par pasākumiem, kuri to fizisko personu izcelsmes valstī, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, tiek veikti pirms izceļošanas un dod viņiem iespēju apgūt integrācijai nepieciešamās zināšanas un iemaņas, piemēram, profesionālo izglītību, informācijas materiālu izplatīšanu, daudzpusīgus pilsoniskas ievirzes kursus un valodu mācīšanu).

6.4. Projekta sadarbības partneri, kas reģistrēti un darbojas trešajās valstīs, var piedalīties projektā, neradot tam izmaksas, tādējādi šādu sadarbības partneru izdevumi nav attiecināmi. Minētais neattiecas uz starptautiskajām starpvaldību organizācijām.

II. Tiešās attiecināmās izmaksas

7. Tiešās attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu, un tās iekļauj projekta budžeta aprēķinā.

8. Personāla izmaksas

8.1. Projekta personāla izmaksas ir visas izmaksas, kas veiktas uz darba līguma pamata. Projekta personāla izmaksas ir faktiskās algas, pieskaitot sociālās apdrošināšanas maksājumus un citas tiesību aktos noteiktās izmaksas. Projekta personāla izmaksas atbilst tiešā saņēmēja atalgojuma shēmai, bet nepārsniedz šajos noteikumos noteikto likmi.

8.2. Personāla izmaksas sīki apraksta detalizētajā izdevumu aprēķinā, norādot funkcijas, personāla locekļu skaitu un uzvārdus. Ja personu uzvārdi vēl nav zināmi vai tos nevar atklāt, projektā sniedz norādes par tās personas profesionālo un tehnisko kvalifikāciju, kurai uzticēs īstenot nozīmīgas projekta funkcijas vai uzdevumus.

8.3. Projektam piešķirtās personāla izmaksas, piemēram, algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas, ir attiecināmas, ja tās nepārsniedz finansējuma saņēmēja atalgojuma shēmas vidējās likmes. Attiecīgos gadījumos var norādīt darba devēja veiktās iemaksas, izņemot prēmijas, veicināšanas maksājumus vai peļņas sadales shēmas. Nodevas, nodokļi vai maksājumi (jo īpaši algām piemērojamie tiešie nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi), kas attiecas uz fonda finansētiem projektiem, uzskatāmi par attiecināmām izmaksām tikai tad, ja tie faktiski radušies tiešajam finansējuma saņēmējam.

8.4. Attiecībā uz starptautiskajām organizācijām atbilstošās personāla izmaksas var ietver tiesību aktos paredzētos pienākumus un tiesības saistībā ar atalgojumu.

8.5. Attiecīgo valsts struktūru personāla algu izmaksas ir atbilstošas, ciktāl tās ir saistītas ar tādu darbību izmaksām, kuras valsts struktūra neveiktu, ja nebūtu attiecīga projekta. Šādu personālu pārceļ vai norīko projekta īstenošanai ar rakstisku tiešā saņēmēja lēmumu.

9. Komandējumu un uzturēšanās izmaksas

9.1. Komandējumu un uzturēšanās izdevumi ir attiecināmās tiešās izmaksas:

9.1.1. tikai attiecībā uz personālu, kas piedalās projekta darbībās un kura komandējumi ir nepieciešami projekta īstenošanai;

9.1.2. īpaši pamatotos gadījumos citām personām, kas piedalās projekta darbībās un kuru komandējumi ir nepieciešami projekta īstenošanai;

9.1.3. attiecībā uz personām, kas piedalās projekta pasākumos, ja finansējuma saņēmējs var uzrādīt apmeklējuma sarakstus.

9.2. Komandējumu izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām. Atmaksājamo izdevumu likmes nosaka, pamatojoties uz lētāko vai ekonomiski izdevīgāko sabiedriskā transporta veidu, lidojumi ir pieļaujami tikai tad, ja ceļojums ir garāks par 800 km (turp un atpakaļ) vai galamērķis ģeogrāfisku īpatnību dēļ attaisno aviosatiksmes izvēli. Biļetes saglabā. Ja izmanto personisko automašīnu, atmaksājamos izdevumus aprēķina, pamatojoties uz sabiedriskā transporta izmaksām vai nobrauktā attāluma likmēm, kas aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas oficiālajiem noteikumiem vai finansējuma saņēmēja izmantotiem noteikumiem.

9.3. Uzturēšanās izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām vai dienasnaudu. Ja organizācijai ir savas dienasnaudas likmes (uzturēšanās nauda), tās piemēro, ievērojot Latvijas Republikas noteikto maksimālo robežu saskaņā ar valsts tiesību normām un praksi. Uzturēšanās nauda ietver vietējā transporta (ieskaitot braucienus ar taksometru), nakšņošanas, ēdināšanas, vietējo telefona sakaru un citas papildu izmaksas.

10. Aprīkojuma izmaksas

10.1. Izmaksas par aprīkojuma iegādi ir attiecināmas tikai tad, ja tās ir būtiski nepieciešamas projekta īstenošanai.

10.2. Aprīkojumam piemīt projektam nepieciešamās tehniskās iezīmes, un tas atbilst spēkā esošajām normām un standartiem.

10.3. Izmaksas par aprīkojuma iegādi tiek attiecinātas, pamatojoties uz pamatlīdzekļu nolietojuma norakstījumiem, īres vai nomas izmaksām.

10.4. Izvēli starp īri, nomu vai pirkumu pamato ar vislētāko variantu (finansējuma saņēmējam ir jāsaglabā dokumenti, kas pamato, ka izvēlētais variants ir vislētākais). Ja īre vai noma nav iespējama projekta īstermiņa rakstura dēļ vai aprīkojuma vērtības straujas krišanās dēļ, pirkums ir pieļaujams un nolietojuma norakstījumu izdevumus var uzskatīt par attiecināmiem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par nolietojuma norakstījumiem.

10.5. Izdevumi par nomu vai īri var pretendēt uz finansējumu, ievērojot nomas vai īres termiņu saistībā ar projekta mērķiem.

10.6. Izdevumi par pirkumiem:

10.6.1. ja aprīkojumu pērk pirms projekta īstenošanas vai tā īstenošanas laikā, attiecināma ir tikai tā nolietojuma norakstījumu izdevumu daļa, kas atbilst aprīkojuma izmantošanas laikposmam un faktiskās izmantošanas apjomam projekta vajadzībām;

10.6.2. izmaksas attiecībā uz aprīkojumu, kas pirkts pirms projekta uzsākšanas, bet kuru izmanto projekta vajadzībām, ir attiecināmas, pamatojoties uz nolietojuma norakstījumiem. Šīs izmaksas nav attiecināmas, ja aprīkojums iegādāts, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu;

10.6.3. aprīkojuma iegādes izmaksas atbilst vidējai tirgus cenai. Nolietojumu aprēķina saskaņā ar finansējuma saņēmējam piemērojamiem nodokļu un grāmatvedības noteikumiem;

10.6.4. nolietojuma norakstījumus aprēķina par pilniem mēnešiem, ieskaitot aprīkojuma iegādes mēnesi;

10.6.5. atsevišķiem priekšmetiem, kuru vērtība ir mazāka par 14 056 latiem, visa pirkuma summa ir attiecināmās izmaksas, ja aprīkojums ir nopirkts pirms pēdējiem trim projekta mēnešiem. Atsevišķi priekšmeti, kas maksā 14 056 latus vai vairāk, ir atbilstoši, tikai pamatojoties uz amortizāciju.

11. Nekustamais īpašums

11.1. Nekustamajam īpašumam piemīt projektam nepieciešamās tehniskās iezīmes, un tas atbilst spēkā esošajām normām un standartiem.

11.2. Finansējumu nekustamā īpašuma nomai var saņemt, ja pastāv izprotama saikne starp nomu un attiecīgā projekta mērķiem un ir ievēroti šādi nosacījumi:

11.2.1. nekustamais īpašums nav iegādāts, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu;

11.2.2. nekustamais īpašums izmantojams tikai projekta īstenošanai. Pretējā gadījumā attiecināma ir tikai tā izmaksu daļa, kas ir proporcionāla projekta vajadzībām izmantotajām telpām.

12. Palīgmateriāli un vispārīgie pakalpojumi

12.1. Palīgmateriālu, piegādes un citu vispārīgo pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir identificējamas un tieši nepieciešamas projekta īstenošanai.

12.2. Biroja preču piegādes izmaksas, kā arī visu veidu sīku administratīvo palīgmateriālu piegādes izmaksas, reprezentācijas izmaksas un izmaksas par vispārīgajiem pakalpojumiem, kuras nav nodalītas no iestādes kopējām izmaksām un nav tieši nepieciešamas projekta īstenošanā (piemēram, kancelejas preces, tālrunis, internets, pasts, biroja uzkopšana, komunālie pakalpojumi, apdrošināšana, personāla mācības un darbā pieņemšanas izmaksas) nav tiešās attiecināmās izmaksas. Tās ietilpst netiešajās attiecināmajās izmaksās atbilstoši šā pielikuma III nodaļai.

13. Apakšuzņēmumu līgumi

13.1. Apakšuzņēmumu līgumi ir uzņēmumu līgumi, pakalpojumu līgumi, autorlīgumi un citi līgumi ar darbu izpildītājiem, kuru ietvaros izpildītājs nav tieši padots finansējuma saņēmējam un gūst peļņu. Apakšuzņēmējs ir trešā persona, kas nav ne projekta finansējuma tiešais saņēmējs, ne projekta partneris, un tas nodrošina palīdzību specifisku darbu un pakalpojumu izpildē, kurus nevar īstenot tiešais finansējuma saņēmējs vai partneris.

13.2. Finansējuma saņēmējs ir spējīgs pats īstenot projekta pasākumus, tāpēc finansējuma saņēmējs nevar noslēgt apakšuzņēmumu līgumus par projekta īstenošanu. Apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas iespēja ir ierobežota, un tā nedrīkst pārsniegt 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Apakšuzņēmumu līgumu izmaksas šo noteikumu izpratnē var būt, piemēram, izmaksas par tulkošanas pakalpojumiem, izdales materiālu drukāšana, apmācību kursu organizēšana (izmaksās ietilpst, piemēram, telpu noma, aprīkojuma noma), ēdināšanas pakalpojumi, interneta mājaslapas izstrāde.

13.3. Fonda finansējumu nevar saņemt par šādiem apakšuzņēmumu līgumiem:

13.3.1. projekta vispārējās pārvaldības uzdevumu apakšuzņēmumu līgumi, piemēram, projekta vadītājs, koordinators;

13.3.2. apakšuzņēmumu līgumi, kuri palielina projekta izmaksas, taču nerada samērīgu papildu vērtību;

13.3.3. apakšuzņēmumu līgumi ar starpniekiem vai konsultantiem, maksājumu nosakot procentuāli no projekta kopējām izmaksām, ja vien fonda finansējuma saņēmējs šāda veida maksājumu nav pamatojis ar veiktā darba vai pakalpojumu faktisko vērtību.

13.4. Attiecībā uz visiem apakšuzņēmumu līgumiem finansējuma saņēmējs pieprasa un apakšuzņēmējs apņemas revīzijas un kontroles iestādēm sniegt visu nepieciešamo informāciju par apakšuzņēmuma līgumu ietvaros veiktajām darbībām.

14. Izmaksas, kas tieši izriet no Eiropas Savienības finansējuma nosacījumiem

14.1. Izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu ar Eiropas Savienības finansējumu saistītās prasības (piemēram, izmaksas, kas saistītas ar publicitāti, pārskatāmību, projektu novērtējumu, neatkarīgu revīziju, bankas garantijām, tulkošanas izmaksas), ir tiešās attiecināmās izmaksas.

15. Ekspertu pakalpojumi

15.1. Maksa par juridiskajām konsultācijām, notāru pakalpojumiem vai tehnisko un finanšu ekspertu atalgojums ir tiešās attiecināmās izmaksas. Eksperta izmaksas šo noteikumu izpratnē ir vienreizējas, specifiskas izmaksas ar augstu pievienoto vērtību, kas radušās, piesaistot sertificētus ekspertus.

16. Īpašie izdevumi saistībā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas fonda piemērošanas joma

16.1. Pirkumi, ko finansējuma saņēmējs palīdzības sniegšanai veic saistībā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas fonda piemērošanas joma saskaņā ar pamatdokumentā sniegto definīciju, un tiešā saņēmēja veiktie izdevumu atlīdzināšanas maksājumi šīm personām ir atbilstoši izdevumi, ievērojot šādus īpašus nosacījumus:

16.1.1. tiešais saņēmējs noteikumos noteikto laiku glabā visu nepieciešamo informāciju un pierādījumus, ka uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas saņēmuši minēto palīdzību, attiecas fonda piemērošanas joma saskaņā ar pamatdokumentā sniegto definīciju;

16.1.2. tiešais saņēmējs noteikumos noteikto laiku glabā pierādījumus par trešo valstu valstspiederīgajiem sniegto palīdzību (piemēram, rēķinus, kvītis un (vai) apstiprinātus maksājuma uzdevumus).

16.2. Ja nepieciešams, lai personas, uz kurām attiecas fonda piemērošanas joma, apmeklētu pasākumus (piemēram, mācību pasākumus), var paredzēt nelielas naudas prēmijas kā papildu palīdzību ar nosacījumu, ka to kopējā summa vienā projektā nepārsniedz 17 570 latu un prēmijas izdala katrai personai attiecīgajā pasākumā, kursā vai cita veida darbībā. Tiešais saņēmējs glabā personu sarakstu, kurā fiksēts maksājuma laiks un datums, un nodrošina atbilstošus pasākumus, lai izvairītos no dubultas finansēšanas un līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas.

III. Netiešās attiecināmās izmaksas

17. Netiešās izmaksas ir tās izmaksas, kas, ņemot vērā šā pielikuma 1.punktā minētos atbilstības nosacījumus, nav uzskatāmas par īpašām izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta darbību.

18. Atkāpjoties no šā pielikuma 1.1.5.apakšpunkta un 5.punkta, darbības īstenošanas netiešās izmaksas var būt atbilstošas fiksētas vienotas likmes finansējuma ietvaros, kurš nepārsniedz 7 % no kopējām atbilstošajām tiešajām izmaksām. Netiešajās attiecināmajās izmaksās var iekļaut sakaru (piemēram, tālruņa, interneta) izmaksas, pasta, telpu uzkopšanas, komunālo maksājumu, apdrošināšanas, kancelejas preču izmaksas.

19. Finansējuma saņēmējiem, kas savas darbības nodrošināšanai saņem finansējumu no Eiropas Savienības budžeta, netiešās attiecināmās izmaksas nav attiecināmas.

IV. Neattiecināmās izmaksas

20. Neattiecināmās izmaksas ir šādas:

20.1. pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka viņš nespēj to atgūt;

20.2. starpniecības pakalpojumi, kas neatbilst šā pielikuma 1.1.4.apakšpunktā noteiktajam;

20.3. kapitāla peļņa, parādi un parādu apkalpošanas izmaksas, debeta procenti, ārvalstu valūtas maiņas komisijas maksa un zaudējumi valūtas kursa svārstību dēļ, uzkrājumi zaudējumu segšanai vai iespējamām saistībām nākotnē, procentu maksājumi, apšaubāmi parādi, soda naudas, naudas sodi, finansiālas sankcijas, ar tiesāšanos saistītas izmaksas un pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;

20.4. reprezentācijas izmaksas, kas attiecas tikai uz projekta darbiniekiem, ir attiecināmas saviesīgiem pasākumiem, ko attaisno projekta veids (piemēram, izmaksas projekta noslēguma pasākumam vai projekta koordinācijas grupas sanāksmēm). Reprezentācijas izmaksām jābūt saprātīgām;

20.5. izmaksas, ko deklarējis finansējuma saņēmējs un kas attiecas uz citu projektu vai darba programmu, kura saņem Eiropas Savienības finansējumu;

20.6. zemes iegāde, nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība un atjaunošana;

20.7. ieguldījumi natūrā.

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 964Pieņemts: 20.12.2011.Stājas spēkā: 31.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
242127
31.12.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)