Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 7. maija noteikumus Nr. 188 "Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs".
Ministru kabineta noteikumi Nr.939

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 15.§)
Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai;

1.2. prasības, kas komersantam jāievēro speciālās atļaujas (licences) darbības laikā;

1.3. kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālo atļauju (licenci), tās dublikātu vai atkārtotu speciālo atļauju (licenci);

1.4. kārtību, kādā komersantam anulē speciālo atļauju (licenci) un aptur speciālās atļaujas (licences) darbību;

1.5. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

II. Prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

2. Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) (1.pielikums) kādā no šo noteikumu 22.punktā minētajiem darbības veidiem:

2.1. atkarībā no plānotās komercdarbības veida nodrošina, ka tiek izbūvētas (ierīkotas) telpas ieroču, munīcijas vai speciālo līdzekļu izgatavošanai, remontam, glabāšanai un realizācijai atbilstoši ieroču un speciālo līdzekļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (vai arī noslēdz līgumu par minētajām prasībām atbilstošu telpu nomu):

2.1.1. ražošanas telpas (ja vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) ieroču, munīcijas vai speciālo līdzekļu izgatavošanai);

2.1.2. noliktava (ja vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) ieroču, munīcijas vai speciālo līdzekļu izgatavošanai vai vairumtirdzniecībai);

2.1.3. veikals (ja vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) ieroču, munīcijas vai speciālo līdzekļu mazumtirdzniecībai);

2.1.4. remontdarbnīca (ja vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) ieroču vai speciālo līdzekļu remontam);

2.2. nodrošina kompetentām valsts institūciju amatpersonām iespēju noteiktā termiņā pārbaudīt attiecīgās ražošanas telpas, remontdarbnīcas, noliktavas un veikala atbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

3. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), kas dod tiesības veikt komercdarbību ar šaujamieročiem, patronām, to sastāvdaļām vai lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem, individuālais komersants un personas, kas ieņem amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās (personālsabiedrības biedri, kas ir tiesīgi pārstāvēt to, un kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļi) (turpmāk – komersanta amatpersonas), kā arī komersanta darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem ir pieejami ieroči, munīcija un to sastāvdaļas (turpmāk – darbinieki), nokārto Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (turpmāk – eksāmens).

4. Ja plānotās komercdarbības veikšanai nepieciešama noliktava, komersants izveido:

4.1. noliktavas atrašanās vietas plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000. Plānā atzīmē noliktavas atrašanās vietu apvidū un 200 metru rādiusā esošās celtnes un galvenos autoceļus;

4.2. noliktavas telpu plānu mērogā 1:50 vai 1:100. Plānā norāda glabāšanai paredzēto lielāko munīcijas daudzumu, kā arī noliktavas adresi un tālruņa numuru. Komersants norīko noliktavas vadītāju.

5. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz Valsts policijā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (2.pielikums). Iesniegumā norāda šādas ziņas:

5.1. komercsabiedrība:

5.1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

5.1.2. kontaktinformāciju (juridiskā adrese, tālruņa numurs, kā arī elektroniskā pasta adrese (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

5.1.3. informāciju par komersanta amatpersonām (vārds, uzvārds un personas kods vai personas dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts);

5.1.4. informāciju par kapitālsabiedrības dalībniekiem un personālsabiedrības biedriem (turpmāk – komersanta dalībnieki):

5.1.4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai personas dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts;

5.1.4.2. juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs;

5.2. individuālais komersants:

5.2.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

5.2.2. kontaktinformāciju (juridiskā adrese, tālruņa numurs, kā arī elektroniskā pasta adrese (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

5.3. ziņas par individuālā komersanta un komersanta amatpersonu nokārtoto eksāmenu (eksāmena apliecības numurs un izsniegšanas datums (lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar šaujamieročiem, patronām, to sastāvdaļām vai lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem));

5.4. plānotos darbības veidus (izgatavošana, remonts, imports, eksports, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība) un ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu veidus un šaujamieroču un pneimatisko ieroču kategorijas;

5.5. remontdarbnīcas, ražošanas telpas, noliktavas vai veikala adresi;

5.6. speciālās atļaujas (licences) saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

6. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka komersanta valdījumā vai turējumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt, remontēt vai izgatavot ieročus, munīciju vai speciālos līdzekļus (iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā);

6.2. apsardzes līguma kopiju, kas apliecina, ka ražošanas telpas, remontdarbnīca, noliktava vai veikals ir aprīkots ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

6.3. šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētos plānus, ja komercdarbības veikšanai nepieciešama noliktava;

6.4. atzinumu (izziņu) par fiziskās personas veselības stāvokli (izsniedz psihiatrs, narkologs un ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā fiziskā persona ir reģistrēta un veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus (turpmāk – psihiatra, narkologa un ģimenes ārsta izziņa)) vai atzinumu (izziņu) par individuālā komersanta un komersanta amatpersonu, komersanta dalībnieku (fizisko personu) un darbinieku veselības stāvokli (izsniedz īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kuru vada ģimenes ārsts vai internists un kuras sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otorinolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs (turpmāk – medicīniskās komisijas izziņa));

6.5. darbinieku sarakstu, kurā norāda:

6.5.1. darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un amatu;

6.5.2. ziņas par nokārtoto eksāmenu – eksāmena apliecības numuru un izsniegšanas datumu (lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar šaujamieročiem, patronām, to sastāvdaļām vai lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem);

6.6. darba līgumu kopijas, kas noslēgti ar darbiniekiem par attiecīgu darbu veikšanu.

7. Psihiatra, narkologa un ģimenes ārsta izziņa un medicīniskās komisijas izziņa ir derīga iesniegšanai 90 dienas no tās izsniegšanas datuma, izņemot gadījumu, ja medicīniskās komisijas izziņā ir norādīts derīguma termiņš (datums, kad veicama kārtējā veselības pārbaude).

8. Iesniedzot dokumenta kopiju, uzrāda tā oriģinālu. Šo noteikumu 5.3. un 6.5.2.apakšpunktā minētās eksāmena apliecības kopiju var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu.

9. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

III. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība

10. Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai Valsts policija izveido licencēšanas komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā (turpmāk – licencēšanas komisija).

11. Saņemot iesniegumu, licencēšanas komisija pārbauda, vai tajā norādītas visas šo noteikumu 5.punktā minētās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti.

12. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 5.punktā minētās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, licencēšanas komisija par to informē komersantu, nosakot termiņu, kas nav mazāks par piecām darbdienām, konstatēto trūkumu novēršanai.

13. Ja komersants noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītās ziņas vai dokumentus, licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci). Licencēšanas komisijas pieņemto lēmumu ieraksta komisijas sēdes protokolā un paziņo komersantam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

14. Licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas:

14.1. triju darbdienu laikā pieprasa:

14.1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamā teritorijā ierīkota ieroču un speciālo līdzekļu remontdarbnīca, ieroču, munīcijas vai speciālo līdzekļu ražošanas telpas, noliktava vai veikals, – atzinumu atbilstoši kompetencei par remontdarbnīcas, ražošanas telpu, noliktavas un veikala atbilstību (atkarībā no norādītā komercdarbības veida) normatīvo aktu prasībām, kas nosaka ugunsdrošības prasības ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu remontdarbnīcai, ražošanas telpām, noliktavai un veikalam;

14.1.2. Valsts policijas reģionālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamā teritorijā ierīkota ieroču un speciālo līdzekļu remontdarbnīca, ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu ražošanas telpas, noliktava vai veikals, – atzinumu atbilstoši kompetencei par remontdarbnīcas, ražošanas telpu, noliktavas un veikala atbilstību (atkarībā no norādītā komercdarbības veida) ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

14.1.3. Valsts vides dienestam – atzinumu par remontdarbnīcas un ražošanas telpu atbilstību vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

14.2. 15 dienu laikā pārbauda, vai:

14.2.1. uz individuālo komersantu, komercsabiedrību, komersanta amatpersonām, komersanta dalībniekiem un darbiniekiem neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi;

14.2.2. individuālais komersants, komersanta amatpersonas un darbinieki ir nokārtojuši eksāmenu (speciālās atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai ar šaujamieročiem, patronām, to sastāvdaļām vai lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem);

14.2.3. komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt, remontēt vai izgatavot ieročus, munīciju vai speciālos līdzekļus.

15. Šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2. un 14.1.3.apakšpunktā minētās institūcijas atzinumus sniedz 15 dienu laikā pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma saņemšanas.

16. Šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2. un 14.1.3.apakšpunktā minētos atzinumus var iesniegt arī komersants vienlaikus ar iesniegumu. Minētie atzinumi ir derīgi iesniegšanai 90 dienas no to izsniegšanas datuma.

17. Licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu attiecīgam komercdarbības veidam vai par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci).

18. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci), ja:

18.1. šo noteikumu 14.2.1.apakšpunktā minētajā pārbaudē konstatēts, ka uz individuālo komersantu, komercsabiedrību, komersanta amatpersonām, komersanta dalībniekiem vai darbiniekiem attiecas kāds no Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā minētajiem ierobežojumiem;

18.2. šo noteikumu 14.2.2.apakšpunktā minētajā pārbaudē konstatēts, ka individuālais komersants, komersanta amatpersona vai darbinieks nav nokārtojis eksāmenu;

18.3. šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2. vai 14.1.3.apakšpunktā minētais atzinums ir komersantam negatīvs;

18.4. komersantam īpašumā, valdījumā vai turējumā nav nekustamā īpašuma, kurā glabāt, realizēt, remontēt vai izgatavot ieročus, munīciju vai speciālos līdzekļus;

18.5. komersants licencēšanas komisijai apzināti sniedzis nepatiesu informāciju speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai komersanta iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām.

19. Komersants un viņa pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgi piedalīties licencēšanas komisijas sēdē, kurā izskata komersanta iesniegumu.

20. Licencēšanas komisija pieņemto lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) ieraksta licencēšanas komisijas sēdes protokolā un paziņo komersantam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

21. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz pēc šajos noteikumos noteiktās valsts nodevas samaksas. Speciālā atļauja (licence) ir derīga ar tās saņemšanas dienu.

22. Licencēšanas komisija atbilstoši pieņemtajam lēmumam izsniedz speciālo atļauju (licenci) šādiem darbības veidiem:

22.1. noteikta veida un kategorijas ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu izgatavošanai. Speciālā atļauja (licence) dod tiesības izgatavot un remontēt tajā norādītā veida un kategorijas ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, glabāt tos speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā adresē, importēt un eksportēt, eksponēt izstādēs un realizēt vairumtirdzniecībā, kā arī mazumtirdzniecībā, ja ierīkots veikals;

22.2. noteiktas kategorijas šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes pistoļu (revolveru) un speciālo līdzekļu remontam. Speciālā atļauja (licence) dod tiesības remontēt tajā norādītā veida un kategorijas ieročus un speciālos līdzekļus;

22.3. noteikta veida un kategorijas ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu vairumtirdzniecībai. Speciālā atļauja (licence) dod tiesības iegādāties tajā norādītā veida un kategorijas ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, tos importēt, eksportēt un realizēt vairumtirdzniecībā, kā arī veikt starpniecības darījumus ar tiem;

22.4. noteikta veida un kategorijas ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu mazumtirdzniecībai. Speciālā atļauja (licence) dod tiesības iegādāties tajā norādītā veida un kategorijas ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, tos importēt, eksportēt un realizēt mazumtirdzniecībā, kā arī veikt starpniecības darījumus ar tiem;

22.5. A, B, C un D kategorijas dienesta lietojumam klasificētu šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru), to patronu un speciālo līdzekļu (kas paredzēti sabiedriskās kārtības un drošības sargāšanai, dienesta vai darba pienākumu pildīšanai) vairumtirdzniecībai. Speciālā atļauja (licence) dod tiesības tos iegādāties, importēt un realizēt vairumtirdzniecībā tādu juridisko personu vajadzībām, kurām saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu ir tiesības iegādāties attiecīgos ieročus, munīciju vai speciālos līdzekļus, kā arī eksportēt tos.

23. Speciālajā atļaujā (licencē) norāda komersanta nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru un juridisko adresi, speciālās atļaujas (licences) veidu, ražotnes, remontdarbnīcas, noliktavas un veikala adresi, kurā atļauta noteikta veida un kategorijas ieroču, to munīcijas un speciālo līdzekļu glabāšana, realizācija, izgatavošana un remonts, kā arī speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas datumu un numuru.

24. Ja speciālajā atļaujā (licencē) nevar norādīt visas atļautās ieroču, to munīcijas un speciālo līdzekļu noliktavu, ražošanas telpu, remontdarbnīcu vai veikalu adreses, tās norāda speciālās atļaujas (licences) pielikumā.

25. Izsniedzot speciālo atļauju (licenci), licencēšanas komisija pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.

26. Ja komersants ir izteicis vēlmi speciālo atļauju (licenci) saņemt elektroniska dokumenta veidā, licencēšanas komisija pārbauda, vai valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā, un triju darbdienu laikā nosūta komersantam speciālo atļauju (licenci) elektroniska dokumenta veidā.

27. Ja komersants sešu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu nesamaksā noteikto valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai nav saņēmis speciālo atļauju (licenci), iesniegums iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

IV. Speciālās atļaujas (licences) darbības laikā pildāmās prasības, atkārtotas speciālās atļaujas (licences) un speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšana

28. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā paredzēts mainīt komersanta dalībnieku sastāvu, iecelt (ievēlēt) jaunu komersanta amatpersonu vai pieņemt darbā jaunu darbinieku, komersants par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 5.1.3., 5.1.4. un 5.3.apakšpunktā minēto informāciju un kuram pievieno šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētos dokumentus un, ja darbā tiek pieņemts jauns darbinieks, arī šo noteikumu 6.6.apakšpunktā minēto dokumentu.

29. Ja saņemts šo noteikumu 28.punktā minētais iesniegums, licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas veic šo noteikumu 14.2.1. un 14.2.2.apakšpunktā minēto pārbaudi un sniedz komersantam atbildi, vai uz attiecīgo personu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu likumā noteiktie ierobežojumi.

30. Komersants izdara izmaiņas komersanta dalībnieku sastāvā, ieceļ (ievēlē) jaunu komersanta amatpersonu vai pielaiž darbinieku darbam ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem pēc tam, kad saņemta licencēšanas komisijas atbilde, ka uz attiecīgo personu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu likumā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi.

31. Komersants nodrošina, ka pirms licencēšanas komisijai iesniegtajā psihiatra, narkologa un ģimenes ārsta izziņā vai medicīniskās komisijas izziņā norādītā derīguma termiņa beigām (pirms izziņā norādītā datuma, kad veicama kārtējā veselības pārbaude) attiecīgā persona veic veselības pārbaudi ārstniecības iestādē.

32. Ja licencēšanas komisijai iesniegtajā psihiatra, narkologa un ģimenes ārsta izziņā vai medicīniskās komisijas izziņā nav norādīts derīguma termiņš (datums, kad veicama kārtējā veselības pārbaude), komersants nodrošina, ka attiecīgā persona veic veselības pārbaudi ārstniecības iestādē ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem no iepriekšējās izziņas izsniegšanas dienas.

33. Komersants iesniedz licencēšanas komisijai jaunu psihiatra, narkologa un ģimenes ārsta izziņu vai medicīniskās komisijas izziņu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepriekš iesniegtās izziņas derīguma termiņa (datuma, kad veicama kārtējā veselības pārbaude) beigām, bet, ja izziņā nav norādīts derīguma termiņš (datums, kad veicama kārtējā veselības pārbaude), – ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem pēc iepriekš iesniegtās izziņas izsniegšanas dienas.

34. Ja saņemta informācija, ka uz individuālo komersantu, komercsabiedrību, komersanta amatpersonu, komersanta dalībnieku vai darbinieku attiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi, komersants liedz attiecīgajai personai piekļuvi ieročiem, munīcijai un speciālajiem līdzekļiem.

35. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā mainījušies tajā norādītie dati par komersantu, komersants piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām iesniedz licencēšanas komisijai attiecīgu iesniegumu atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

36. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā no šo noteikumu 35.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz komersantam atkārtotu speciālo atļauju (licenci).

37. Ja izsniegtā speciālā atļauja (licence) ir bojāta, nozaudēta vai nolaupīta, komersants piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu speciālās atļaujas (licences) dublikāta saņemšanai. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz vai nosūta komersantam speciālās atļaujas (licences) dublikātu.

38. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā ierīko citu remontdarbnīcu, ražošanas telpu, noliktavu vai veikalu, komersants pirms attiecīgo telpu izmantošanas par to informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un attiecīgi pievienojot tam šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētos dokumentus.

39. Licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 38.punktā minētā iesnieguma saņemšanas triju darbdienu laikā pieprasa šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2. un 14.1.3.apakšpunktā minētos atzinumus. Kad saņemti pozitīvi attiecīgie atzinumi, licencēšanas komisija izsniedz komersantam atkārtotu speciālo atļauju (licenci).

40. Šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2. un 14.1.3.apakšpunktā minētos atzinumus var iesniegt arī komersants vienlaikus ar šo noteikumu 38.punktā minēto iesniegumu. Komersants uzsāk komercdarbību citās telpās pēc atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

41. Saņemot atkārtotu speciālo atļauju (licenci), komersants nodod iepriekš papīra formā izsniegto speciālo atļauju (licenci). Atkārtotu speciālo atļauju (licenci) izsniedz, ievērojot šo noteikumu 25.punktā minēto kārtību.

42. Komersants ne retāk kā reizi gadā nodrošina darbinieku apmācību par ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu izgatavošanas, remonta, realizācijas, glabāšanas un pārvadāšanas kārtību, drošības prasībām un citiem jautājumiem, kas saistīti ar ieroču un munīcijas apriti (atkarībā no veicamās komercdarbības veida).

43. Ja komersants pārtrauc speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību, tas piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju un nodod papīra formā izsniegto speciālo atļauju (licenci).

V. Speciālās atļaujas (licences) anulēšana un darbības apturēšana

44. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajos gadījumos pieņem Valsts policijas kompetenta amatpersona, bet lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu – licencēšanas komisija.

45. Komersants, kuram izsniegtās speciālās atļaujas (licences) darbība ir apturēta, speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību atsāk tikai pēc tam, kad Valsts policijas kompetenta amatpersona pieņēmusi lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanu.

46. Licencēšanas komisija, pieņemot lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, var noteikt datumu, ar kuru speciālā atļauja (licence) ir anulēta, bet tas nedrīkst būt vēlāk par 30 dienām no lēmuma pieņemšanas dienas.

47. Ja speciālā atļauja (licence) anulēta, komersantam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu nodot licencēšanas komisijai speciālo atļauju (licenci).

48. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu augstākai Valsts policijas struktūrvienībai (amatpersonai), bet licencēšanas komisijas lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu – iesniegumu Valsts policijas priekšniekam.

VI. Kārtība un apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu

49. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

49.1. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu A kategorijas šaujamieroču (izņemot militāros ieročus), B, C un D kategorijas šaujamieroču, gāzes pistoļu (revolveru), patronu, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas un speciālo līdzekļu (izņemot militāros speciālos līdzekļus) izgatavošanai – 2134,31 euro;

49.2. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu A, B, C un D kategorijas šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) patronu un pneimatisko ieroču munīcijas izgatavošanai – 711,44 euro;

49.3. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, auksto ieroču un speciālo līdzekļu (izņemot militāros speciālos līdzekļus) izgatavošanai – 426,86 euro;

49.4. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu A kategorijas šaujamieroču (izņemot militāros ieročus), B, C un D kategorijas šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes pistoļu (revolveru) un speciālo līdzekļu (izņemot militāros speciālos līdzekļus) remontam – 1422,87 euro;

49.5. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu gāzes pistoļu (revolveru) un speciālo līdzekļu (izņemot militāros speciālos līdzekļus) remontam – 711,44 euro;

49.6. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu B, C un D kategorijas medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieroču, pašaizsardzībai paredzētu gāzes pistoļu (revolveru), minēto ieroču patronu, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, pašaizsardzībai paredzētu speciālo līdzekļu un auksto ieroču realizācijai (vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai) – 2134,31 euro;

49.7. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu B, C un D kategorijas medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieroču un pašaizsardzībai paredzētu gāzes pistoļu (revolveru) patronu un pneimatisko ieroču munīcijas realizācijai (vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai) – 711,44 euro;

49.8. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pašaizsardzībai paredzētu gāzes pistoļu (revolveru), mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, auksto ieroču un pašaizsardzībai paredzētu speciālo līdzekļu realizācijai (vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai) – 711,44 euro;

49.9. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu A, B, C un D kategorijas dienesta šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru), to patronu un speciālo līdzekļu (kas paredzēti sabiedriskās kārtības un drošības sargāšanai, dienesta vai darba pienākumu pildīšanai) vairumtirdzniecībai – 1422,87 euro.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.717 redakcijā)

50. Par speciālās atļaujas (licences) dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

50.1. par speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšanu – 14,23 euro;

50.2. par atkārtotu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu – 14,23 euro.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.717 redakcijā)

51. Komersants, kas samaksājis šo noteikumu 49.1. vai 49.6.apakšpunktā minēto valsts nodevu un saņēmis attiecīgu speciālo atļauju (licenci), par šajos noteikumos paredzētas cita veida speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksā valsts nodevu, kāda noteikta par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

52. Komersants, kas samaksājis šo noteikumu 49.punktā minēto valsts nodevu un saņēmis attiecīgu speciālo atļauju (licenci), par šajos noteikumos paredzētas cita veida speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, par kuru maksājama lielāka valsts nodeva, maksā šo valsts nodevu apmēru starpību.

53. Ja iesniegumu iesniedz un speciālo atļauju (licenci) izsniedz elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 49.punktā paredzētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

54. Valsts nodevu maksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. Valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

55. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VII. Noslēguma jautājumi

56. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai speciālajiem līdzekļiem, kuras izsniegtas uz noteiktu termiņu, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām. Pēc speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām komersanti saņem speciālās atļaujas (licences) atbilstoši šo noteikumu prasībām, maksājot valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tādā apmērā, kāds noteikts par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

57. Komersants maksā valsts nodevu šo noteikumu 56.punktā minētajā apmērā, ja iesniegumu jaunas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.939

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.939

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 939Pieņemts: 06.12.2011.Stājas spēkā: 14.12.2011.Zaudē spēku: 10.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 13.12.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
241120
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2011","iso_value":"2011\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)