Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 605 "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.927

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 11.§)
Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka šādu iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu (turpmāk – paziņojums) saturu un sagatavošanas kārtību:

1.1. iepriekšējais informatīvais paziņojums;

1.2. (svītrots ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 21);

1.3. paziņojums par līgumu;

1.4. paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;

1.5. paziņojums par apakšuzņēmuma līgumu;

1.6. paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem;

1.7. brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

2. Paziņojuma sagatavošana ietver paziņojuma aizpildīšanu un iesniegšanu publicēšanai.

3. Paziņojumu var sagatavot pasūtītājs, kas reģistrējies publikāciju vadības sistēmā atbilstoši tās lietošanas noteikumiem. Paziņojumu par apakšuzņēmuma līgumu attiecībā uz tām procedūrām, kurās atzīts par uzvarētāju, var sagatavot iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents, kas reģistrējies publikāciju vadības sistēmā atbilstoši tās lietošanas noteikumiem.

4. Paziņojumu aizpilda elektroniski, ietverot tajā šajos noteikumos paredzēto informāciju.

5. Publicēšanai iesniedz tikai atbilstoši šiem noteikumiem aizpildītu paziņojumu. Iepirkumu uzraudzības birojs veic tehniskus pasākumus, ciktāl tie iespējami, lai nodrošinātu, ka publicēšanai netiek iesniegti neatbilstoši aizpildīti paziņojumi.

II. Iepriekšējais informatīvais paziņojums

6. Sagatavojot iepriekšējo informatīvo paziņojumu, pasūtītājs tajā iekļauj šādu informāciju:

6.1. pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese un pircēja profila adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds;

6.2. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt papildu informāciju par iepirkuma procedūru;

6.3. norāde par pasūtītāja veidu un galveno darbības jomu;

6.4. norāde par iepirkuma veikšanu citu pasūtītāju vajadzībām;

6.5. pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība), kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu;

6.6. iepirkuma līguma nosaukums;

6.7. norāde par iepirkuma līguma veidu (būvdarbi, piegāde vai pakalpojumi);

6.8. attiecībā uz pakalpojumu līgumu – pakalpojumu kategorijas numurs atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai;

6.9. būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta un statistiskā teritoriālo vienību klasifikatora kods;

6.10. norāde par vispārīgās vienošanās noslēgšanu;

6.11. īss būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veida un apjoma apraksts un, ja piemērojams, paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) vai līgumcenas robežas (norādot valūtu);

6.12. iepirkumam atbilstošs iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods un papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods;

6.13. ja zināms, iepirkuma procedūras uzsākšanas datums un iepirkuma līguma darbības termiņš;

6.14. attiecībā uz būvdarbu līgumu – galvenie finansēšanas un samaksas noteikumi (ja zināmi) un atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē;

6.15. norāde par privileģēto līgumu;

6.16. norāde par iepirkuma līguma saistību ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī atsauce uz projektu un programmu;

6.17. valsts iestādes (nosaukumi, reģistrācijas numuri, adreses, valstspiederība, tālruņa numuri, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, vispārējās interneta adreses, kontaktpersonu vārdi un uzvārdi), kurās var saņemt informāciju par nodokļiem, vides aizsardzību, darba aizsardzību un darba apstākļiem;

6.18. attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas datums.

7. Ja nepieciešams, pasūtītājs iepriekšējā informatīvajā paziņojumā var iekļaut citu organizatorisku informāciju.

8. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un par katru iepirkuma daļu atsevišķi norāda šo noteikumu 6.6., 6.11. un 6.12.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atšķirīgu iepirkuma procedūras uzsākšanas datumu vai atšķirīgu iepirkuma līguma darbības laiku (ja piemērojams).

9. Pasūtītājs iepriekšējā informatīvajā paziņojumā, ja nepieciešams, atkārto šo noteikumu 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12. un 6.13.apakšpunktā minēto informāciju, norādot to atsevišķi par katru plānoto iepirkuma līgumu.

III. Paziņojums par pircēja profilu

(Nodaļa svītrota ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 21)

10. (Svītrots ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 21)

11. (Svītrots ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 21)

12. (Svītrots ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 21)

IV. Paziņojums par līgumu

13. Sagatavojot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs norāda šo noteikumu 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.12., 6.15., 6.16., 6.18.apakšpunktā minēto informāciju un 6.1.apakšpunktā minēto informāciju, papildus iekļaujot informāciju par interneta adresi, kurā pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ja pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentus publicē internetā, un interneta adresi, kura izmantojama pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai, ja pasūtītājs paredz pieteikumu un piedāvājumu elektronisko iesniegšanu, kā arī iekļauj paziņojumā īsu līguma vai iepirkuma aprakstu un šādu informāciju:

13.1. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus;

13.2. institūcija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā iesniedzami pieteikumi vai piedāvājumi;

13.3. norāde par būvdarbu vai piegādes veidu (būvdarbu veikšana, projektēšana un būvdarbu veikšana, būve vai tās realizācija ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst pasūtītāja norādītajām prasībām, pirkums, nomaksas pirkums, noma, noma ar izpirkuma tiesībām, īre, īre ar izpirkuma tiesībām vai minēto piegāžu veidu kombinācija);

13.4. attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu papildus norāda šādu informāciju:

13.4.1. vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits vai paredzētais maksimālais dalībnieku skaits;

13.4.2. vispārīgās vienošanās darbības termiņš (norādot pamatojumu, ja darbības termiņš pārsniedz septiņus gadus);

13.4.3. paredzamā līgumcena (norādot valūtu) vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas (norādot valūtu);

13.4.4. informācija par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežumu (ja zināma), kā arī šo līgumu paredzamā līgumcena;

13.5. informācija par apakšuzņēmuma līgumiem ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem (ja piemērojams), kurā ietver norādes par to, vai:

13.5.1. pretendentam piedāvājumā jānorāda visas līguma apjoma daļas, par kurām tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem, un visi piedāvātie apakšuzņēmēji, kā arī katram apakšuzņēmējam paredzētā apakšuzņēmuma līguma priekšmets (ja piemērojams);

13.5.2. pretendentam jāpaziņo jebkādas izmaiņas, kas līguma izpildes laikā rodas attiecībā uz nesaistītiem apakšuzņēmējiem (ja piemērojams);

13.5.3. pasūtītājs var noteikt pienākumu izraudzītajam pretendentam visu vai konkrētu apakšuzņēmuma līgumu ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem slēgšanas tiesības piešķirt saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumiem;

13.5.4. izraudzītajam pretendentam ir pienākums nodot izpildei nesaistītiem apakšuzņēmējiem noteiktu līguma apjoma daļu saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumiem. Šādā gadījumā norāda šīs daļas minimālo apjomu, izsakot to procentos un norādot vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentu no līguma kopējās līgumcenas;

13.5.5. izraudzītajam pretendentam ir pienākums norādīt, kuru vai kuras līguma daļas tas plāno nodot izpildei nesaistītiem apakšuzņēmējiem, pārsniedzot noteikto procentuālo attiecību, kā arī norādīt jau zināmos apakšuzņēmējus (ja piemērojams);

13.6. norāde par iepirkuma sadalījumu daļās un norāde, vai piedāvājums iesniedzams tikai par vienu daļu, par vienu vai vairākām daļām vai par visām daļām;

13.7. norāde par piedāvājumu variantu iesniegšanas iespējām;

13.8. paredzamā līgumcena (norādot valūtu) vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas (norādot valūtu);

13.9. norāde par iespējamiem papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumiem un to apraksts (tai skaitā informācija par paredzamo papildu iepirkumu veikšanas laika grafiku);

13.10. norāde par iespējamu atkārtotu līgumu slēgšanu, iespējamais atkārtotu līgumu slēgšanas reižu skaits vai tā diapazona robežas un plānotais laika grafiks (ja zināms) atkārtotu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā;

13.11. līguma darbības laiks vai izpildes termiņš;

13.12. informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja tādas paredzētas);

13.13. galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē;

13.14. ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei, – juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums slēgt līgumu;

13.15. citi konkrēti noteikumi, kuri reglamentē līguma izpildi, īpaši attiecībā uz līguma izpildes drošību un informācijas aizsardzību (ja paredzēti);

13.16. informācija par atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) un speciālu atļauju pieejai valsts noslēpumam (fiziskai personai) (ja piemērojams), norādot termiņu, līdz kuram kandidāti, kuriem vēl nav minētā sertifikāta vai atļaujas, var to iegūt;

13.17. noteikumi par kandidātu un apakšuzņēmēju izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

13.18. minimālās prasības attiecībā uz kandidātu un apakšuzņēmēju saimniecisko un finansiālo stāvokli un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

13.19. minimālās prasības attiecībā uz kandidātu un apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām spējām un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

13.20. attiecībā uz pakalpojumu līgumu – norāde, vai pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem, un atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, kā arī norāde, vai juridiskām personām jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija;

13.21. norāde par tās iepirkuma procedūras veidu, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai;

13.22. paātrinātas iepirkuma procedūras izvēles pamatojums (ja tāda tiek piemērota);

13.23. to piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā, kā arī minēto piegādātāju izvēles kritēriji;

13.24. norāde par piegādātāju skaita samazināšanu sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu;

13.25. norāde par piedāvājuma izvēles kritēriju (piedāvājums ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums). Ja izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, papildus norāda piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (minētos kritērijus norāda tikai tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas);

13.26. norāde par elektroniskās izsoles piemērošanu, kā arī informācija par to;

13.27. iepirkuma identifikācijas numurs;

13.28. norāde par iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, kā arī informācija par to;

13.29. norāde par citu iepriekšēju publikāciju saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, kā arī informācija par to;

13.30. termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus;

13.31. norāde par dokumentu pavairošanas faktisko izdevumu samaksu, tās apmēru un samaksas kārtību, ja piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā;

13.32. pieteikumu iesniegšanas termiņš;

13.33. termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms);

13.34. pieteikumā vai piedāvājumā izmantojamā valoda;

13.35. norāde par to, vai tas ir kārtējais iepirkums, kā arī plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai;

13.36. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese), kas ir atbildīga par iesniegumu izskatīšanu;

13.37. precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem vai, ja nepieciešams, iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese), kurā var saņemt attiecīgo informāciju;

13.38. norāde par to, vai paziņojums par konkrēto iepirkuma procedūru saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par līgumu var iekļaut citu organizatorisku informāciju.

15. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un par katru iepirkuma daļu atsevišķi norāda šo noteikumu 6.6., 6.11. un 6.12.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atšķirīgu iepirkuma procedūras uzsākšanas datumu vai atšķirīgu iepirkuma līguma darbības laiku (ja piemērojams).

V. Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

16. Sagatavojot paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.18. un 13.38.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

16.1. paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma līguma nosaukums;

16.2. paziņojumā par līgumu ietvertais līguma vai iepirkuma apraksts;

16.3. paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods;

16.4. paziņojumā par līgumu norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai;

16.5. paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma identifikācijas numurs;

16.6. norāde par paziņojuma par līgumu publicēšanu, ietverot paziņojuma publicēšanas datumu un reģistrācijas numuru (ja tāds piešķirts);

16.7. paziņojuma par līgumu nosūtīšanas datums;

16.8. norāde par paziņojuma saturu (iepirkuma procedūras pārtraukšana vai izbeigšana, labojums vai papildinājums);

16.9. norāde par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu (iepirkuma procedūra tika pārtraukta, iepirkuma procedūra tika izbeigta) un iespējamu atkārtotu paziņojuma par līgumu publicēšanu;

16.10. norāde par to, kādēļ nepieciešami labojumi vai papildinājumi (grozījums pasūtītāja iesniegtajā sākotnējā informācijā, paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja sniegtajai sākotnējai informācijai vai abi iemesli);

16.11. norāde par to, kur veicami labojumi vai papildinājumi (paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, vai abos);

16.12. ja labojumi vai papildinājumi veicami paziņojumā par līgumu, papildus norāda:

16.12.1. labojumus, kas veicami paziņojuma par līgumu tekstā;

16.12.2. labojumus, kas veicami paziņojumā par līgumu norādītajos datumos;

16.12.3. labojumus, kas veicami paziņojumā par līgumu norādītajā kontaktinformācijā;

16.12.4. tekstu, ar ko papildināms paziņojums par līgumu.

17. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu var iekļaut citu organizatorisku informāciju.

18. Pasūtītājs paziņojumā par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja nepieciešams, atkārto šo noteikumu 16.8., 16.9., 16.10., 16.11. un 16.12.apakšpunktā minēto informāciju.

VI. Paziņojums par apakšuzņēmuma līgumu

19. Sagatavojot paziņojumu par apakšuzņēmuma līgumu, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents norāda šo noteikumu 6.2., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.12., 6.16., 6.18., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.8., 13.11., 13.12., 13.27., 13.28., 13.29., 13.33., 13.34. un 13.38.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī iekļauj paziņojumā īsu līguma vai iepirkuma aprakstu un šādu informāciju:

19.1. iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese un pircēja profila adrese; kontaktpersonas vārds un uzvārds; interneta adrese, kurā pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents iepirkuma procedūras dokumentus publicē internetā; interneta adrese, kura izmantojama pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents paredz pieteikumu un piedāvājumu elektronisko iesniegšanu;

19.2. pasūtītāja noteiktās prasības apakšuzņēmēju atlasei, kā arī citas prasības un kritēriji, kurus iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents piemēros apakšuzņēmēju atlasei un piedāvājumu izvērtēšanai;

19.3. apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji;

19.4. pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

20. Ja nepieciešams, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents paziņojumā par apakšuzņēmuma līgumu var iekļaut citu organizatorisku informāciju.

VII. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

21. Sagatavojot paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, pasūtītājs norāda šo noteikumu 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.9., 6.10., 6.12., 6.16., 6.18., 13.3., 13.21., 13.27., 13.28., 13.29., 13.36., 13.37. un 13.38.apakšpunktā minēto informāciju un 6.1.apakšpunktā minēto informāciju, iekļaujot informāciju par interneta adresi, kurā pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ja pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentus publicē internetā, un interneta adresi, kura izmantojama pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai, ja pasūtītājs paredz pieteikumu un piedāvājumu elektronisko iesniegšanu, kā arī šo noteikumu 6.8.apakšpunktā minēto informāciju, iekļaujot norādi par to, vai pasūtītājs piekrīt paziņojuma publicēšanai, ja iepirkuma līgums tiek slēgts par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem, kā arī iekļauj paziņojumā īsu līguma vai iepirkuma aprakstu un šādu informāciju:

21.1. kopējā līgumcena (norādot valūtu) vai vislētākā vērtētā piedāvājuma un visdārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

21.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pamatojums, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu:

21.2.1. sarunu procedūra;

21.2.2. iepirkuma līgums par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā "Pakalpojumu, kuru iepirkumam var piemērot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta septītās daļas noteikumus, nomenklatūra" minētajiem pakalpojumiem;

21.2.3. iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras;

21.3. norāde par piedāvājuma izvēles kritēriju (piedāvājums ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums). Ja izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, papildus norāda piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā;

21.4. norāde par elektroniskās izsoles piemērošanu;

21.5. ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums;

21.6. lēmuma pieņemšanas datums;

21.7. piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi un personas kodi), adreses un valstspiederība, kā arī to piedāvātās līgumcenas (norādot valūtu) un, ja attiecināms, norāde par pretendentu izslēgšanas iemesliem un pieteikumus iesniegušo kandidātu izslēgšanas iemesliem;

21.8. kopējais iepirkumā saņemto piedāvājumu skaits un ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits;

21.9. uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valstspiederība, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un vispārējā interneta adrese (ja pretendents šādu informāciju ir norādījis);

21.10. paredzamā līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

21.11. uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena (norādot valūtu) vai vislētākā vērtētā piedāvājuma un visdārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

21.12. norāde par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem un informācija par nesaistītiem apakšuzņēmējiem, papildus norādot:

21.12.1. līgumcenu un līguma daļu, par kuru tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem;

21.12.2. līguma vērtības vai daļas īss apraksts (ja zināms);

21.12.3. norāde par to, vai tiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz visiem vai konkrētiem apakšuzņēmuma līgumiem vai attiecībā uz līguma daļu, izsakot to procentos un norādot vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentu no līguma kopējās līgumcenas.

22. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem var iekļaut citu organizatorisku informāciju.

23. Ja iepirkums bijis sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 21.5., 21.6., 21.7., 21.8., 21.9., 21.10., 21.11. un 21.12.apakšpunktā minēto informāciju par katru iepirkuma daļu norāda atsevišķi.

24. Šo noteikumu 21.7.apakšpunktā minēto informāciju nepublisko.

VIII. Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem

25. Sagatavojot brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, pasūtītājs iekļauj šo noteikumu 6.3., 6.6., 6.7., 6.9., 6.12., 6.16., 13.21., 13.27., 13.38., 21.2., 21.3., 21.5., 21.6., 21.7. un 21.9. apakšpunktā minēto informāciju un 6.1. apakšpunktā minēto informāciju, norādot kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodu. Paziņojumā iekļauj īsu līguma vai iepirkuma aprakstu, norādi par iepirkuma sadalījumu daļās, norādi par Valsts iepirkuma nolīguma attiecināšanu uz konkrēto iepirkuma līgumu, uzvarējušā pretendenta kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodu un norādi par uzvarējušā pretendenta mazā un vidējā uzņēmuma statusu, kā arī informāciju par kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu), kopējo iepirkumā saņemto piedāvājumu skaitu un norādi par līguma piešķiršanu ekonomikas dalībnieku grupai, uzvarējušā pretendenta piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu). Šo noteikumu 21.7. apakšpunktā minēto informāciju nepublisko. Papildus norādītajam pasūtītājs, sagatavojot brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, tajā var iekļaut arī šo noteikumu 6.10., 13.28., 13.29., 13.36., 13.37. un 21.12. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī paredzamo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu).

(MK 09.01.2018. noteikumu Nr. 21 redakcijā)

26. Ja nepieciešams, pasūtītājs brīvprātīgā paziņojumā par iepirkuma rezultātiem var iekļaut citu organizatorisku informāciju.

27. Ja iepirkums bijis sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un par katru iepirkuma daļu atsevišķi norāda šo noteikumu 6.9., 6.16., 21.3., 21.5., 21.6., 21.7. un 21.9. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī īsu līguma vai iepirkuma aprakstu, norādi par iespējām un to aprakstu, uzvarējušā pretendenta kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodu un norādi par uzvarējušā pretendenta mazā un vidējā uzņēmuma statusu, kopējo iepirkumā saņemto piedāvājumu skaitu un norādi par līguma piešķiršanu ekonomikas dalībnieku grupai, uzvarējušā pretendenta piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu). Šo noteikumu 21.7. apakšpunktā minēto informāciju nepublisko. Papildus norādītajam pasūtītājs, sagatavojot brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, tajā var iekļaut arī šo noteikumu 21.10. un 21.12. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī iepirkumam atbilstošo iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas papildu kodu (ja piemērojams) un papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kodu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

(MK 09.01.2018. noteikumu Nr. 21 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 927Pieņemts: 06.12.2011.Stājas spēkā: 09.12.2011.Zaudē spēku: 25.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 08.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
240912
{"selected":{"value":"12.01.2018","content":"<font class='s-1'>12.01.2018.-24.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.01.2018","iso_value":"2018\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2018.-24.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-11.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)