Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.926

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 129.nr.; 2005, 68.nr.; 2007, 99.nr.; 2008, 150.nr.; 2010, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.punktā vārdus "lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi".

2. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. pārvietojamiem un pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un elpošanas aparātu baloniem;".

3. Izteikt 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. ūdens piegādes, sadales un aizvades tīkliem (piemēram, spiedvadiem, spiedtuneļiem, spiedstobriem hidroelektrostacijās) un ar tiem saistītām ierīcēm un ūdensvadiem;".

4. Svītrot 5.1 1. un 5.1 2.apakšpunktu.

5. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - inspicēšanas institūcija), ja tā:

5.1 1. akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, kā arī Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā apliecinājusi inspicēšanas institūcijas kompetenci atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem;

5.1 2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā;

5.1 3. piedalās vai nodrošina deleģēta pārstāvja dalību šo noteikumu 4.punktā minētajā standartu tehniskajā komitejā."

6. Aizstāt 6.punktā vārdus "piemērojamo standartu" ar vārdiem "lietošanas dokumentācijā noteiktajām".

7. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Valdītājs kopā ar spiedieniekārtu kompleksa pasi glabā šādus dokumentus:

10.1. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju valsts valodā. Lietošanas instrukcijā norāda vismaz šādu informāciju:

10.1.1. spiedieniekārtu kompleksa uzstādīšanas un pārvietošanas prasības;

10.1.2. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas kārtību;

10.1.3. spiedieniekārtu kompleksa tehniskās apkopes un uzraudzības kārtību, kā arī veicamās lietotāja pārbaudes;

10.1.4. spiedieniekārtu kompleksa tehnoloģisko shēmu. Tehnoloģiskajā shēmā norāda visas spiedieniekārtas kompleksa sastāvā ietilpstošās spiedieniekārtas un to tehniskos raksturotājus (maksimāli pieļaujamais spiediens, pārbaudes spiediens, temperatūra, tilpums, nominālais izmērs, vide un citi raksturotāji, kas ļauj identificēt ar spiedieniekārtu kompleksa lietošanu saistītos riskus), kā arī attiecīgos mērīšanas līdzekļus un drošības ierīces, kas nodrošina spiedieniekārtu kompleksa drošu lietošanu un kurām tiek veiktas šajos noteikumos paredzētās pārbaudes. Tehnoloģiskajai shēmai var pievienot rasējumus, specifikācijas, diagrammas un aprēķinus, ja tie palīdz izprast lietošanas instrukcijā sniegtās norādes;

10.2. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas žurnālu. Lietošanas žurnālā norāda datus par spiedieniekārtu kompleksam veiktajām tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukcijām, kā arī datus par veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu 4.nodaļā minētajām pārbaudēm."

8. Papildināt noteikumus ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja spiedieniekārtu kompleksam nav šo noteikumu 10.punktā minētās dokumentācijas vai tā ir nepilnīga, valdītājs ir atbildīgs par tās izstrādi.

10.2 Šo noteikumu 10.punktā minētā dokumentācija atrodas tiešā spiedieniekārtu kompleksa tuvumā un pēc pieprasījuma nekavējoties tiek uzrādīta Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūcijai tehniskās pārbaudes laikā."

9. Svītrot 12.punktu.

10. Aizstāt 13.1.apakšpunktā vārdus "lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā iekārtas konstrukciju un lietošanas apstākļus" ar vārdiem "ņemot vērā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju".

11. Aizstāt 13.3.apakšpunktā vārdus "darba instrukcijas" ar vārdiem "darba aizsardzības instrukcijas".

12. Svītrot 13.4.apakšpunktu.

13. Aizstāt 14.2.apakšpunktā vārdus "darba drošības instrukcijām" ar vārdiem "darba aizsardzības instrukcijām".

14. Svītrot 14.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "kurā tiek norādīti dati par spiedieniekārtu kompleksam veiktajām tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukciju, kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajām pārbaudēm".

15. Svītrot 15.8.apakšpunktā vārdus "izņemot gadījumus, ja spiedieniekārtu kompleksa ražotājs žurnālu nav paredzējis".

16. Izteikt 15.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.9. pārtraukt spiedieniekārtu kompleksa darbību, ja ir bojāts spiedieniekārtu komplekss un tā aprīkojums, kā arī informēt valdītāju par spiedieniekārtu kompleksa darbības pārtraukšanu, ja paredzētajā termiņā nav izdarītas spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes."

17. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Spiedieniekārtu kompleksa apkalpojošajam personālam ir šādi pienākumi:

16.1. veikt darbus saskaņā ar spiedieniekārtu kompleksa lietošanas un darba aizsardzības instrukcijām;

16.2. apstādināt spiedieniekārtu kompleksa darbību un ziņot atbildīgajam speciālistam vai valdītājam, ja spiedieniekārtu komplekss un tā aprīkojums ir bojāts."

18. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Spiedieniekārtu komplekss un tā aprīkojums ir uzskatāms par bojātu šādos gadījumos:

16.1 1. bojātas spiedieniekārtu kompleksa drošības ierīces:

16.1 1.1. drošības ierīces neatbilst šo noteikumu 3.2.apakšnodaļas prasībām;

16.1 1.2. drošības vārsti nav noplombēti atbilstoši šo noteikumu prasībām, izņemot šo noteikumu 45.1 punktā minētos gadījumus;

16.1 2. spiediens paaugstinājies par 10 % virs pieļaujamā darba spiediena, un veiktie pasākumi nespēj apturēt tā paaugstināšanos;

16.1 3. šķidruma līmenis ar liesmu vai citādi karsējamā spiedieniekārtu kompleksā ir zemāks par pieļaujamo līmeni vai augstāks par to;

16.1 4. nestrādā neviens no temperatūras un šķidruma līmeņrāžiem vai tie neatbilst šo noteikumu 3.2.apakšnodaļas prasībām;

16.1 5. spiedieniekārtu kompleksam atklāti plīsumi, izspiedumi, neblīvumi, neblīvumi metinātajās šuvēs, pārrautas stiprības saites, enkuru caurules vai blīves;

16.1 6. bojāts manometrs un ar citiem mērīšanas līdzekļiem nevar noteikt spiedienu:

16.1 6.1. manometrs neatbilst šo noteikumu 30.punktā minētajām prasībām;

16.1 6.2. šo noteikumu 31.punktā minēto iemeslu dēļ manometrs ir nederīgs lietošanai;

16.1 7. ar liesmu vai citādi karsējamam spiedieniekārtu kompleksam kameru kurtuvēs nodzisusi liesma, izņemot gadījumus, kad deglis strādā pozicionālā režīmā;

16.1 8. nav elektriskās strāvas automātiskajai vadībai, kontroles mērīšanas līdzekļiem, signalizācijai un drošības automātikai;

16.1 9. izcēlies ugunsgrēks vai stihiska nelaime, kas apdraud spiedieniekārtu kompleksu;

16.1 10. ar liesmu vai citādi karsējamam spiedieniekārtu kompleksam kurtuvē vai dūmejās eksplodējis kurināmā un gaisa maisījums;

16.1 11. ar liesmu vai citādi karsējamam spiedieniekārtu kompleksam barošanas šķidruma cirkulācija caur ūdens vai šķidruma sildāmo spiedieniekārtu kompleksu ir mazāka par pieļaujamo;

16.1 12. ar liesmu vai citādi karsējamam spiedieniekārtu kompleksam barošanas šķidruma spiediens un temperatūra ūdens vai šķidruma sildāmajā spiedieniekārtu kompleksā neatbilst pieļaujamajiem parametriem;

16.1 13. citos gadījumos, kas paredzēti apkalpojošā personāla darba aizsardzības instrukcijās;

16.1 14. spiedieniekārtu komplekss, kurā uzglabā dabasgāzi vai sašķidrināto naftas gāzi, nav aprīkots ar iezemēšanas kontūru vai tā aprīkojums neatbilst šo noteikumu 20.1 punktā minētajām prasībām;

16.1 15. slēgierīces un regulēšanas ierīces neatbilst šo noteikumu 34.punktā minētajām prasībām;

16.1 16. automātikas aprīkojums neatbilst šo noteikumu 34.1 punktā minētajām prasībām."

19. Izteikt 21.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. drošības ierīces, kas aizsargā spiedieniekārtu kompleksu no spiediena pieļaujamo parametru pārsniegšanas, piemēram:

21.1.1. drošības vārsti - ierīces, kas nodrošina tiešu spiediena samazinājumu, novadot spiedienu citā telpā ārpus spiedieniekārtas kompleksa;

21.1.2. tādas drošības ierīces, kuras ierobežo spiediena palielinājumu spiedieniekārtas kompleksā (piemēram, ierīces, kas atslēdz spiediena avotus, iedarbina citas ierīces);".

20. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Spiedieniekārtu kompleksa aizsardzībai no spiediena paaugstināšanās virs pieļaujamā spiediena drīkst lietot tikai tādas drošības ierīces, kādas ir paredzējis ražotājs. Attiecīgās drošības ierīces norāda šo noteikumu 10.1.4.apakšpunktā minētajā shēmā, un to nomaiņa ar cita tipa drošības ierīcēm tiek uzskatīta par spiedieniekārtu kompleksa rekonstrukciju."

21. Aizstāt 26.punktā vārdus "Atsperes drošības" ar vārdiem "Atsperes tipa drošības".

22. Izteikt 30.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3. kuri norādīti šo noteikumu 10.1.4.apakšpunktā minētajā shēmā, verificē vai kalibrē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību;".

23. Aizstāt 31.1.apakšpunktā vārdu "pārbaudīts" ar vārdiem "verificēts vai kalibrēts".

24. Svītrot 33.4.apakšpunktu.

25. Izteikt 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.2 Spiedieniekārtu kompleksa pirmreizējā tehniskā pārbaude ietver:

43.2 1. pārbaudi, kurā izvērtē spiedieniekārtu kompleksa atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem;

43.2 2. lietošanas instrukcijas pārbaudi, kurā izvērtē tās atbilstību šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

43.2 3. lietošanas instrukcijā norādīto spiedieniekārtu kompleksu raksturojošo tehnisko parametru atbilstības pārbaudi attiecībā pret spiedieniekārtu kompleksa faktiskajiem parametriem;

43.2 4. spiedieniekārtu kompleksa ārējo tehnisko pārbaudi un, ja nepieciešams, iekšējo tehnisko pārbaudi un hidraulisko pārbaudi."

26. Papildināt 44.3.apakšpunktu aiz vārdiem "darbināšanas režīmam" ar vārdiem un skaitli "un šo noteikumu 10.1.4.apakšpunktā minētajai shēmai".

27. Izteikt 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Inspicēšanas institūcija spiedieniekārtu kompleksa tehnisko pārbaužu laikā pārbauda plombas esību drošības vārstiem un drošības vārstu noplombē, izņemot šādus gadījumus:

45.1 1. ja drošības vārstu ir noplombējis pats ražotājs;

45.1 2. ja drošības vārstam patvaļīgi nav iespējams mainīt tā regulējumu;

45.1 3. ja drošības vārsta plombējums var ietekmēt drošības ierīces funkcionalitāti."

28. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Ja inspicēšanas institūcija spiedieniekārtu kompleksa kārtējā vai ārpuskārtas tehniskajā pārbaudē konstatē tā neatbilstību šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija nekavējoties par to brīdina valdītāju, paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, elektroniski ievadot informāciju bīstamo iekārtu reģistrā, kā arī paziņo:

65.1. ja apdraudēta vide - Valsts vides dienestam;

65.2. ja apdraudēta nodarbināto drošība - Valsts darba inspekcijai;

65.3. ja konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ugunsdrošības prasību pārkāpumi - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam."

29. Izteikt 65.3 punktu šādā redakcijā:

"65.3 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot spiedieniekārtu kompleksu uzraudzību un kontroli to lietošanas laikā, ir tiesīgs aizliegt spiedieniekārtu kompleksa lietošanu, ja tam nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 926Pieņemts: 06.12.2011.Stājas spēkā: 09.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 08.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
240911
09.12.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)