Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.864

Rīgā 2011.gada 8.novembrī (prot. Nr.66 25.§)
Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 9.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir izglītot sabiedrību un sniegt valsts un pašvaldību iestādēm ieteikumus un atzinumus dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. analizēt un izvērtēt dzīvnieku labturības un aizsardzības situāciju valstī;

2.2. izglītot sabiedrību dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumos;

2.3. sadarboties ar valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu iestādēm un organizācijām dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā.

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. izvērtēt dzīvnieku labturību un aizsardzību regulējošos normatīvos aktus un to projektus un sniegt atzinumus par tiem;

3.2. izvērtēt un sniegt atzinumu Pārtikas un veterinārajam dienestam par atļaujas saņemšanu izmantot dzīvniekus izmēģinājumā;

3.3. informēt valsts iestādes un sabiedrību par dzīvnieku labturības un aizsardzības prasību pārkāpumiem;

3.4. sagatavot un izplatīt informatīvus un izglītojošus materiālus par dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumiem;

3.5. sniegt valsts un pašvaldību iestādēm ieteikumus dzīvnieku aizsardzības jomā.

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī no nevalstiskajām organizācijām padomes darbībai nepieciešamo informāciju;

4.2. uzaicināt valsts, pašvaldību un citu iestāžu amatpersonas un nevalstisko organizāciju pārstāvjus piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

4.3. veidot darba grupas, lai sagatavotu padomes sēdēs izskatāmos jautājumus;

4.4. iepazīties ar tiesību aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentiem dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā.

III. Padomes sastāvs

5. Padomes sastāvā ir vismaz 10 locekļu:

5.1. pa vienam pārstāvim no Pārtikas un veterinārā dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Veterinārārstu biedrības;

5.2. pārstāvji, kas rakstiski informējuši Zemkopības ministriju par vēlmi darboties padomē, no:

5.2.1. biedrībām, nodibinājumiem un citām institūcijām, kas nodarbojas ar dzīvnieku aizsardzības jautājumiem (turpmāk – organizācija) un atbilst šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem;

5.2.2. augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām (turpmāk – institūcija), kuras atbilst šo noteikumu 7.punktā minētajiem kritērijiem.

6. Padomē iekļauj pārstāvjus no organizācijas, kura atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. tās statūtos dzīvnieku aizsardzība ir noteikta kā mērķis vai viens no virzieniem mērķa sasniegšanai;

6.2. tai ir vismaz divus gadus ilga pieredze dzīvnieku aizsardzības jomā;

6.3. tai ir valsts, pašvaldību iestādes vai citas institūcijas apliecinājums par organizācijas piedalīšanos tiesību aktu sagatavošanā, labdarībā, kā arī sabiedrības informēšanā;

6.4. tai nav sodāmības par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem;

6.5. sabiedriskā labuma organizācijai nav atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (ja vien tā pati nav atteikusies no šā statusa);

6.6. tā nav veikusi nekādas publiskas darbības, kas ir pretrunā ar dzīvnieku aizsardzības pamatprincipiem.

7. Padomē iekļauj pārstāvjus no institūcijas, kura atbilst šādiem kritērijiem:

7.1. tai ir vismaz divus gadus ilga zinātniskā pieredze;

7.2. tā darbojas veterinārmedicīnas, bioloģijas, medicīnas vai farmācijas jomā;

7.3. vismaz viens tās pārstāvis ir apguvis apmācības kursu par izmēģinājumu dzīvnieku labturības prasībām;

7.4. tai nav sodāmības par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem;

7.5. tā nav piedalījusies projektos vai veikusi citas darbības, kas ir pretrunā ar dzīvnieku aizsardzības pamatprincipiem.

8. Padomes locekļu pilnvaru termiņš ir divi gadi.

9. Padomes sastāvu, pamatojoties uz valsts iestāžu, organizāciju un institūciju pilnvarojumu, apstiprina zemkopības ministrs.

10. Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē padomes locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

IV. Padomes darba organizācija un lēmumu pieņemšana

11. Padomes sēdi ne retāk kā reizi ceturksnī sasauc padomes priekšsēdētājs. Padomes ārkārtas sēdi sasauc, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi.

12. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse padomes locekļu. Katram padomes loceklim ir viena balss.

13. Padomes locekļi pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja, pieņemot lēmumu, balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

14. Padomes locekļi, kas pārstāv organizācijas un institūcijas, par kuru darbību tiek pieņemts lēmums, nepiedalās jautājuma apspriešanā un balsojumā.

15. Ja padomes loceklis objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties padomes sēdē, viņš ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms padomes sēdes par to informē padomes sekretāru. Padomes locekļa prombūtnes laikā cits attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, organizācijas un institūcijas pārstāvis tiek pilnvarots piedalīties padomes sēdē.

16. Padomes sēdes protokolē. Protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un sekretārs. Padomes sēdes protokolā norāda:

16.1. personas, kas piedalījušās sēdē;

16.2. darba kārtības jautājumus;

16.3. personas, kas izteikušās par konkrēto jautājumu;

16.4. diskusijas saturu un pieņemtos lēmumus.

17. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt padomes lēmumam, attiecīgā padomes locekļa atsevišķo viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta protokolā.

18. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

19. Padomes priekšsēdētājs:

19.1. plāno un organizē padomes darbu;

19.2. apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

19.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi;

19.4. kontrolē padomes lēmumu izpildi un informē par to padomi.

20. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus.

21. Padomes sekretāra funkcijas pilda padomes apstiprināta persona.

22. Padomes sekretārs:

22.1. sagatavo padomes sēdes darba kārtības projektu, padomes sēdē izskatāmos materiālus un dokumentus;

22.2. vismaz 10 darbdienas pirms padomes sēdes paziņo sēdes laiku un vietu visiem padomes locekļiem un tām iestādēm, organizācijām un institūcijām, kuru pārstāvji piedalās padomes sēdē ar padomdevēja tiesībām;

22.3. vismaz trīs darbdienas pirms padomes ārkārtas sēdes paziņo sēdes laiku un vietu visiem padomes locekļiem un tām iestādēm, organizācijām un institūcijām, kuru pārstāvji piedalās padomes sēdē ar padomdevēja tiesībām;

22.4. vismaz trīs darbdienas pirms padomes sēdes elektroniski nosūta visiem padomes locekļiem un tām iestādēm, organizācijām un institūcijām, kuru pārstāvji piedalās padomes sēdē ar padomdevēja tiesībām, padomes sēdes darba kārtības jautājumus, padomes sēdē izskatāmos materiālus un dokumentus;

22.5. vismaz trīs darbdienas pirms padomes sēdes elektroniski nosūta Zemkopības ministrijas atbildīgajam departamentam informāciju par padomes sēdi un darba kārtību;

22.6. protokolē padomes sēdes gaitu;

22.7. elektroniski nosūta saskaņošanai padomes locekļiem padomes sēdes protokolu. Saskaņoto protokolu apstiprina nākamajā padomes sēdē;

22.8. nosūta padomes lēmumu kopiju visām iesaistītajām iestādēm, organizācijām un institūcijām.

23. Padomes locekļi ievēro padomes sēdē iegūtās informācijas konfidencialitāti.

24. Zemkopības ministrija tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros materiāltehniski nodrošina padomes darbību, kā arī šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētās darbības.

25. Padome ar lēmumu ir tiesīga ierosināt padomes locekļa pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izslēgšanu no padomes sastāva, ja konkrētais padomes loceklis trīs reizes pēc kārtas nepiedalās padomes sēdēs.

26. Zemkopības ministrija ievieto padomes nolikumu, padomes sēdes protokolus, padomes informāciju, kā arī (reizi gadā) pārskatu par padomes darbu Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.

V. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 11.jūnija noteikumus Nr.227 "Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 90.nr.; 2005, 206.nr.).

28. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – veselības ministre I.Circene
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 864Pieņemts: 08.11.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Zaudē spēku: 01.07.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 11.11.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
239297
01.01.2012
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"