Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/23

Rīgā 2011.gada 26.oktobrī (prot. Nr.39, 13.p.)
Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
8.panta sesto daļu, 16.panta pirmo daļu un trešo daļu
(SPRK padomes 26.02.2014. lēmuma Nr.1/4 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika (turpmāk – metodika) nosaka kārtību, kādā aprēķina un nosaka pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus (turpmāk – tarifi).

2. Metodikā lietoti šādi termini un mērvienības:

2.1. diferencētie tarifi – konkrēti pārvades tarifi, pēc kuriem par pārvades sistēmas pakalpojumiem norēķinās pārvades sistēmas lietotāji;

2.2. elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām – pārvades sistēmas operatora darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai izlietotā elektroenerģija;

2.3. elektroenerģijas zudumi – pārvades sistēmai pievadīto un no pārvades sistēmas aizvadīto elektroenerģijas apjomu starpība attiecīgā laika periodā, neskaitot elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām;

2.4. elektroietaise – vairākas savstarpēji saistītas elektroiekārtas vienotu uzdevumu veikšanai;

2.5. elektroietaises piederības robeža – piederības robeža starp pārvades sistēmas operatora un lietotāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošām elektroietaisēm;

2.6. komercuzskaites mēraparāts – elektroenerģijas uzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma elektroenerģijas daudzuma uzskaitei komercnorēķinu veikšanai;

2.7. regulējamo aktīvu bāze (RAB) – pārvades sistēmas operatora īpašumā esošie un nomātie uz pārvades sistēmas pakalpojumu attiecināmie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, kā arī krājumi. RAB vērtībā neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, naudas līdzekļi, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļa, kas finansēta no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta;

2.8. pārvades tarifs – atbilstoši izmaksām noteikts pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs noteiktā pieslēguma punktā;

2.9. EUR/kWheuro par kilovatstundu.

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; sk. 90.1 punktu)

3. Pārvades sistēmas operators precīzi un pārskatāmi atspoguļo pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar pārvades sistēmas pakalpojumiem saistītos aktīvus un darbības. Tarifu aprēķinā iekļauj tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas efektīvai pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanai.

4. Pārvades sistēmas operators lieto izmaksu attiecināšanas modeli, kura pamatprincipus un ieviešanu saskaņo ar regulatoru.

5. Kapitāla izmaksu noteikšanai izmanto regulējamo aktīvu bāzi un kapitāla atdeves likmi. Kapitāla atdeves likme ir regulatora noteikta vidējā svērtā likme no pašu kapitālam noteiktās atdeves likmes un aizņemtajam kapitālam noteiktās ilgtermiņa kredītu procentu likmes. Kapitāla atdeves likmi aprēķina noteiktai pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecībai. Kapitāla atdeves likmi nosaka tā, lai neietekmētu pārvades sistēmas operatora un elektroenerģijas sistēmas īpašnieka (turpmāk – sistēmas īpašnieks) izvēli starp pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla izmantošanu. Pirms tarifu projekta iesniegšanas pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram lūgumu noteikt kapitāla atdeves likmi un regulators pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas nosaka kapitāla atdeves likmi.

6. Ja pārvades sistēmas operators pārvades pakalpojumu sniegšanai izmanto nomātus aktīvus, pārvades sistēmas operators tarifu aprēķinā iekļauj saskaņā ar šo metodiku noteiktu apgrozījuma rentabilitāti.

7. Ja pārvadīto apjomu, patēriņa struktūras un citu rādītāju prognozes, kas izmantotas, apstiprinot esošos tarifus, atšķiras no faktiskajiem šo rādītāju lielumiem un tas ietekmē pārvades sistēmas operatora darbības neto apgrozījumu vai izmaksas, kas saistītas ar pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu, pārvades sistēmas operators ņem vērā šīs atšķirības un nākamajā tarifu projektā par prognožu novirzes summu samazina vai palielina plānotos ieņēmumus un tam atbilstoši arī tarifus:

7.1. ja pārvades sistēmas operatora faktiskā peļņa no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir lielāka nekā spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļautais plānotās peļņas apjoms, pārvades tarifu projekta aprēķinā izmaksu korekcijas apjomu nosaka tā, lai nākamajā periodā par pārsniegto plānotās peļņas apjomu samazinātu tarifu projektā iekļautās izmaksas. Ja korekcijas apjoms pārsniedz spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļauto plānoto apgrozījuma rentabilitāti, korekciju veic pakāpeniski vairāku gadu laikā tā, lai tarifu aprēķinā iekļautais ikgadējais korekcijas apjoms nepārsniegtu attiecīgajam gadam plānoto apgrozījuma rentabilitāti;

7.2. ja pārvades sistēmas operatora faktiskā peļņa no pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanas ir mazāka nekā 50% no spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļautā plānotās peļņas apjoma, pārvades tarifu projekta aprēķinā izmaksu korekcijas apjomu nosaka tā, lai nākamajā periodā palielinātu tarifu projektā iekļautās izmaksas par starpību starp 50% no spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļautā plānotās peļņas apjoma un pārvades sistēmas operatora faktiskās peļņas no pārvades pakalpojumu sniegšanas.

(Grozīts ar SPRK padomes 11.12.2014. lēmumu Nr. 1/18)

8. Pārvades sistēmas operators visas izmaksas uzrāda ar precizitāti līdz 0,5 tūkstošiem euro [tūkst.EUR] un pārvadītās elektroenerģijas daudzumu ar precizitāti līdz 0,5 miljoniem kilovatstundu [milj.kWh].

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; sk. 90.1 punktu)

9. Ņemot vērā, ka 110 kilovoltu (turpmāk – kV) un 330 kV pārvades tīkli darbojas paralēli, lai nodrošinātu pārvades sistēmas darbības drošumu, pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksas elektroenerģijas lietotājiem (turpmāk – lietotāji), kuru elektroietaises pieslēgtas 110 kV vai 330 kV sprieguma līmenim, nav noteiktas atšķirīgas.

10. Pārvades sistēmas uzstādīto jaudu (turpmāk – pārvades jauda) lietotājiem nosaka kā 110/20-10-6 kV transformatoru uzstādīto jaudu summu atbilstoši šo transformatoru tehniskajām pasēm, savukārt elektroenerģijas ražotājam pārvades jaudu nosaka kā pieprasīto jaudu pašpatēriņa vajadzībām, ja elektroenerģiju neražo.

2. Pārvades sistēmas elektroenerģijas bilance

11. Pārvades sistēmas operatora elektroenerģijas bilance ir Latvijas elektroenerģijas patēriņam pārvadītā elektroenerģijas daudzuma atbilstība sadales sistēmas operatoriem, lietotājiem, kuru piederības robeža ir 110 kV kopnes vai līnijas, elektroenerģijas patēriņam tehnoloģiskām vajadzībām un elektroenerģijas zudumiem pārvades sistēmā nepieciešamajam elektroenerģijas daudzumam.

12. Pārvades tarifu aprēķināšanai pārvades sistēmas operators sastāda elektroenerģijas bilanci saskaņā ar šādu formulu:

EPSOpārv = EPSOpārv SSO + EPSOnod liet 110 kV + EPSO tehn + EPSOzud, kur

EPSO pārv – prognozējamais Latvijas lietotājiem pa 330 kV un 110 kV tīkliem pārvadītais elektroenerģijas daudzums [kWh];

EPSOpārv SSO – prognozējamais sadales sistēmas operatoriem no 110/6-20 kV apakšstacijām pārvadītais elektroenerģijas daudzums [kWh];

EPSOnod liet 110 kV – prognozējamais no 110 kV tīkla lietotājiem nodotās elektroenerģijas daudzums [kWh];

EPSO zud – elektroenerģijas zudumi: no elektroenerģijas ražotājiem un ārvalstīm saņemto un sadales sistēmas operatoriem un elektroenerģijas tirgotājiem pārvadīto elektroenerģijas apjomu starpība gada laikā, neskaitot elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām un ar tranzītu saistītos zudumus [kWh];

EPSOtehn – elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām (t.sk., šunta reaktoru patēriņš, sinhrono kompensatoru patēriņš un kondensatoru bateriju patēriņš) [kWh].

13. Prognozējamais Latvijas lietotājiem nodotās elektroenerģijas daudzums (EPSOnod) tiek aprēķināts saskaņā ar šādu formulu:

EPSOnod = EPSOpārv SSO + EPSOnod liet 110 kV ,

kur

EPSOnod liet 110 kV = EPSO nod liet 110 līn+ EPSO nod liet 110 kopn

EPSO nod.liet 110 līn – prognozējamais nodotās elektroenerģijas daudzums lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas [kWh];

EPSO nod liet 110 kopn – prognozējamais nodotās elektroenerģijas daudzums lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes [kWh].

3. Pārvades tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas

14. Pārvades tarifu aprēķinā iekļauj izmaksas, kas sastāv no kapitāla izmaksām (Ikap), ekspluatācijas izmaksām (Iekspl), nodokļiem (Inod) un izmaksu korekcijas, kas saistīta ar iepriekšējo periodu prognožu novirzēm (Ikor). Pārvades tarifu aprēķinā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.

IPSO = Ikap + Inod + Iekspl + Ikor

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)

15. Ja pārvades sistēmas operators pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanai izmanto nomātus aktīvus, uz pārvades tarifu attiecināmā nomas maksa nedrīkst pārsniegt pamatotu nomas maksas apjomu. Pamatotas nomas maksas aprēķinā ietverto kapitāla atdevi sistēmas īpašniekam nosaka, izmantojot sistēmas īpašnieka pašu un aizņemtā kapitāla īpatsvaru un pašu un aizņemtā kapitāla atdeves likmi atbilstoši šai metodikai. Sistēmas īpašnieka pašu kapitāla atdeves likmi pielīdzina regulatora noteiktajai pārvades sistēmas operatora pašu kapitāla atdeves likmei.

3.1. Kapitāla izmaksas

16. Kapitāla izmaksas (Ikap) veido pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Inol) (amortizācija), pārvades sistēmas aktīvu nomas maksa (Inoma) un pārvades sistēmas operatora peļņa (P):

Ikap = P + Inol + Inoma

17. Pamatojoties uz kapitāla izmaksām, regulators analizē pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka darbības rentabilitāti un finanšu resursu pietiekamību. Pārvades sistēmas operators atbilstoši sniegtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem veido tādu kapitāla izmaksu un to attiecināšanas uzskaiti, kas dod skaidru un nepārprotamu priekšstatu par izmaksu izmaiņām.

3.1.1. Regulējamo aktīvu bāze

18. Uz pārvades sistēmas RAB attiecina tikai pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanai efektīvi izmantojamos aktīvus vai to daļu, RAB vērtības aprēķinos iekļaujot pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un krājumu iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo vai bilances vērtību gada beigās. RAB atbilst ilgtermiņa pakalpojumu sniegšanai piesaistītā kapitāla vērtībai (pašu kapitāls un ilgtermiņa kredīti vai atbilstoša nomāto aktīvu kapitāla daļa).

19. Pamatlīdzekļus, kas iegūti par maksu (pieslēguma maksu), kura saņemta no lietotāja, neiekļauj RAB vērtībā, šo pamatlīdzekļu nolietojumu nesedz ar pārvades tarifiem un no šiem aktīviem neplāno kapitāla atdevi.

19.1 Aktīvu vērtības daļu, kas finansēta no pārslodzes maksas, neiekļauj RAB vērtībā, šo pamatlīdzekļu nolietojumu nesedz ar pārvades tarifiem un no šiem aktīviem neplāno kapitāla atdevi.

(SPRK padomes 11.12.2014. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

20. Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā RAB sastāvā iekļauto aktīvu vērtību regulators var noteikt atšķirīgu no attiecīgo aktīvu bilances vērtības. Lai noteiktu vai RAB sastāvā iekļautie aktīvi nepieciešami pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanai efektīvā veidā, regulatoram ir tiesības uzdot veikt pārvades sistēmas operatoram vai sistēmas īpašniekam RAB sastāvā iekļauto aktīvu tehniskā stāvokļa, kalpošanas ilguma un izmantošanas efektivitātes novērtējumu. Regulators apstiprina novērtējuma darba uzdevumu un pieņem šī darba uzdevuma izpildi.

21. Regulatoram ir tiesības, ja tas nepieciešams, kapitāla atdeves un nolietojuma noteikšanai uzdot pārvades sistēmas operatoram vai sistēmas īpašniekam pārvērtēt RAB sastāvā iekļauto aktīvu vērtību. Regulators izstrādā vai apstiprina RAB pārvērtēšanas darba uzdevumu un pieņem šī darba uzdevuma izpildi. RAB pārvērtēšanu veic, izmantojot vienu no šādām metodēm:

21.1. aktīvu iegādes vērtība mīnus nolietojums (finanšu pārskatu vērtība);

21.2. aktīvu iegādes vērtība, indeksēta ar inflācijas rādītāju, mīnus nolietojums;

21.3. nosakot atlikušo aktīvu aizvietošanas vērtību (aizvietošanas vērtība, ņemot vērā pašreizējās cenas un iespējamās aktīvu kvalitātes izmaiņas, mīnus eksperta noteikts faktiskais nolietojums);

21.4. ņemot vērā aktīvu tirgus vērtību;

21.5. nosakot aktīvu atgūstamo vērtību, kas ir augstākā no aktīva tīrās pārdošanas vērtības vai aktīvu izmantošanas vērtības (diskontētās naudas plūsmas no aktīvu izmantošanas).

22. Papildus aktīvu pārvērtēšanai, lai noteiktu RAB, regulators var veikt korekcijas attiecībā uz kapitāla izmaksu noteikšanu, ja pārvades sistēmas operators tarifu aprēķinos iekļāvis aktīvus vai aktīvu daļu, kuri netiek izmantoti pārvades sistēmas pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai.

3.1.2. Pārvades sistēmas operatora peļņa

23. Pārvades sistēmas operatora peļņu (P) veido kapitāla atdeve (PKA) un apgrozījuma rentabilitāte (Prent):

P = PKA + Prent

24. Kapitāla atdevi aprēķina pēc formulas:

PKA = (RAB-PR) * wacc,

kur

PKA – kapitāla atdeve [EUR];

RAB – RAB vērtība [EUR];

PR – uz RAB sastāvā ietilpstošajiem pamatlīdzekļiem attiecinātā pārvērtēšanas rezerves vērtība [EUR];

wacc – vidējā svērtā kapitāla atdeves likme procentos [%].

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; sk. 90.1 punktu)

25. Vidējo svērto kapitāla atdeves likmi aprēķina:

wacc = re * E/(E + D) + rd * D/(E+D),

kur

re – pašu kapitāla atdeves likme procentos [%];

E/(E+D) – pašu kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu;

rd – aizņemtā kapitāla atdeves likme procentos [%];

D/(E+D) – aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu.

26. Pašu kapitāla atdeves likmi aprēķina:

re = rf + rc,

kur

rf – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) grupas valstu vidējā valsts ilgtermiņa (bezriska) vērtspapīru procentu likme [%];

rc – riska prēmija, kas ietver valsts un nozares riska novērtējumu [%].

27. Aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka, pamatojoties uz vienu no šādiem principiem:

27.1. kā vidējo ilgtermiņa kredītu likmi iekšzemes komersantiem, to samazinot par iespējamo apjoma atlaidi;

27.2. kā pakalpojumu sniedzēja faktisko ilgtermiņa kredītu vidējo likmi;

27.3. kā ilgtermiņa valsts parāda vērtspapīru likmes un nozares riska piemaksas summu.

28. Apgrozījuma rentabilitāte (Prent) tiek aprēķināta, fiksētu apgrozījuma rentabilitātes procentu reizinot ar pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksām, no kurām izslēdz nomāto aktīvu nomas maksu (Inoma). Rentabilitāti iekļauj kopējās pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksās. Fiksētu apgrozījuma rentabilitātes procentu nosaka kā pēdējo sešu mēnešu vidējo Latvijas Bankas publicēto nefinanšu sabiedrībām izsniegto īstermiņa kredītu (euro) mainīgo procenta likmi.

(SPRK padomes 11.12.2014. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2015., sk. 90.3 punktu)

3.1.3. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Inol)

29. Pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina:

Inol = Inol pam + Inol nem,

kur

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [EUR];

Inol pam – pamatlīdzekļu nolietojums [EUR];

Inol nem – nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksu norakstījums [EUR].

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; sk. 90.1 punktu)

30. Pamatlīdzekļu nolietojumu (Inol pam) aprēķina saskaņā ar starptautiskiem grāmatvedības standartiem un pārvades sistēmas operatora pieņemto grāmatvedības politiku.

31. Ja pamatlīdzekļi nav pilnībā noslogoti, noteikto indeksu koriģē atbilstoši pamatlīdzekļu lietderīgai izmantošanai.

32. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu (Inol nem) aprēķina pētniecības un pārvades sistēmas operatora attīstības izmaksām, koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un citu nemateriālo ieguldījumu izmaksām (izņemot pārvades sistēmas operatora nemateriālo vērtību), saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un pārvades sistēmas operatora pieņemto grāmatvedības politiku.

3.1.4. Pārvades sistēmas aktīvu nomas maksa

33. Pārvades sistēmas aktīvu nomas maksa (Inoma). Pārvades tarifu aprēķinā iekļaujama tikai pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aktīvu noma. Uz pārvades tarifu attiecināmā nomas maksa nedrīkst pārsniegt pamatotu nomas maksas apjomu. Nomas maksā atsevišķi uzrāda vismaz šādas pozīcijas: nolietojums, kapitāla atdeve, apdrošināšana, nodokļi.

3.2. Nodokļi

34. Nekustamā īpašuma nodokli (Iīp nod) aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem tikai no RAB sastāvā iekļautiem aktīviem.

35. Uzņēmumu ienākuma nodokli (Iien nod) aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.3. Ekspluatācijas izmaksas

36. Pārvades sistēmas operatora ekspluatācijas izmaksas (Iekspl) aprēķina:

Iekspl = Itehn proc - Ikomp tr + Iakt uzt - Isist palīgpak + Ipers+ Isaimn,

kur

Itehn proc – uz Latvijas lietotāju elektroapgādes vajadzībām attiecināto elektroenerģijas pārvades sistēmas zudumu un tehnoloģiskā procesa (regulēšanas un avārijas rezervju jaudas) nodrošināšanas izmaksas [EUR];

Ikomp tr – ieņēmumu un izdevumu saldo par kompensācijām par tranzīta plūsmām [EUR];

Iakt uzt – pārvades sistēmas aktīvu uzturēšanas izmaksas [EUR];

Isist palīgpak – ieņēmumu un izdevumu saldo par pārvades sistēmas palīgpakalpojumiem [EUR];

Ipers – personāla un sociālās izmaksas [EUR];

Isaimn – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas [EUR];

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; sk. 90.1 punktu)

37. Ar elektroenerģijas zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu pārvades sistēmā saistītās izmaksas (Itehn proc) aprēķina:

Itehn proc = Izud tehn + Irez fiks

38. Izmaksas (Izud tehn) ir saistītas ar attiecīgā laika periodā pārvades sistēmai Latvijas lietotāju vajadzībām pievadītās un no pārvades sistēmas aizvadītās elektroenerģijas apjomu starpību, ko veido elektroenerģijas zudumi un elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām. Šīs izmaksas aprēķina:

Izud tehn = Izud + Itehn = (Ezud + Etehn ) * Czud PSO ,

kur

Czud PSO prognozētā vidējā elektroenerģijas zudumu cena [EUR/kWh];

Izud maksa par elektroenerģijas zudumiem pārvades sistēmā [EUR];

Iteh maksa par elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām [EUR];

Ezud prognozētie elektroenerģijas zudumi pārvades sistēmā [kWh];

Etehn prognozētais elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām [kWh].

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; sk. 90.1 punktu)

39. Maksa par avārijas un regulēšanas jaudas rezervju uzturēšanu (Irez fiks) – fiksēta maksa par iepriekš noteikta apjoma jaudas rezerves uzturēšanu atbilstoši noteiktām tehniskām prasībām, bet kas neietver šo rezervju izmantošanas izmaksas.

40. Ieņēmumu un izdevumu saldo par kompensācijām par tranzīta plūsmām (Ikomp.tr) aprēķina:

Ikomp.tr = I ENTSO-E komp.tr. + Ine-EEZ komp.tr. - I zud.tr. ,

kur

I ENTSO-E komp.tr. – ieņēmumu un izdevumu saldo, kas tiek veikta starp Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstu pārvades sistēmas operatoriem, par savstarpēju elektroenerģijas tranzīta plūsmu nodrošināšanu atbilstoši Eiropas pārvades sistēmu operatoru asociācijas (ETNSO-E) elektroenerģijas tranzīta plūsmu radīto zudumu kompensācijas metodikai [EUR];

I ne-EEZ komp.tr. ieņēmumu un izdevumu saldo, kas tiek veikta ar valstu, kas neietilpst EEZ, pārvades sistēmas operatoriem, par savstarpēju elektroenerģijas tranzīta plūsmu nodrošināšanu [EUR];

I zud.tr. elektroenerģijas izmaksas tranzīta zudumu segšanai [EUR];

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; sk. 90.1 punktu)

41. Pārvades sistēmas aktīvu uzturēšanas izmaksās (Iakt uzt) ietver pārvades sistēmas aktīvu uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas. Šajā pozīcijā uzskaitītās izmaksas noraksta pārskata periodā, kurā tās radušās. Remontu nepieciešamību nosaka pienākums nodrošināt drošu un nepārtrauktu pārvades sistēmas darbību. Remonta izmaksas, kuras kapitalizē, šajā pozīcijā neieskaita.

(SPRK padomes 11.12.2014. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2015., sk. 90.3 punktu)

42. Ieņēmumu un izdevumu saldo par pārvades sistēmas palīgpakalpojumiem (Isist.palīgpak) – ietver balansēšanas pakalpojuma, avārijas jaudas un regulēšanas rezervju realizācijas ieņēmumu un izdevumu saldo.

43. Personāla un sociālās izmaksas (Ipers) - ietver darba samaksu darbiniekiem, ko aprēķina saskaņā ar Darba likumu, obligāto sociālo apdrošināšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī atlaišanas pabalstus darbiniekiem, kuri atlaisti pēc darba devēja iniciatīvas vai savstarpēji vienojoties.

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7)

44. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (Isaimn) - ar pārvades sistēmas operatora saimniecisko darbību saistītās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu, un kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos.

3.4. Izmaksu korekcija

45. Izmaksu korekcija, kas saistīta ar iepriekšējo periodu prognožu novirzēm (Ikor) ir ar pārvades sistēmas operatora darbību saistītas izmaksas, kas rodas neizpildoties iepriekšējo periodu prognozēm.

Korekcijas aprēķinam izmantoto pārvades tarifu ietekmējošo rādītāju, izņemot izmaksas, kas saistītas ar pārvades sistēmas operatora peļņu, prognožu novirze tiek izteikta kā ietekme uz pārvades tarifu kopējām izmaksām un ieņēmumiem, salīdzinot pārvades tarifu noteikšanai izmantotās prognozes ar kārtējā perioda sagaidāmo izpildi un iepriekšējā perioda faktisko izpildi. Izmaksu korekciju aprēķina kā summu izmaksu korekcijai par iepriekšējo un kārtējo periodu.

3.5. Garantētā maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu

(Apakšnodaļa svītrota ar SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)

451. (Svītrots ar SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)

4. Izmaksu attiecināšanas principi

46. Kopējās pārvades sistēmas operatora izmaksas (IPSO), kas saistītas ar regulējamo pakalpojumu sniegšanu, attiecina uz visiem pakalpojumiem, lai noteiktu katra pakalpojuma izmaksas.

IPSO = Ielek + Ijaud

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)

47. Kopējās pārvades sistēmas operatora izmaksas iedala divās grupās:

47.1. izmaksas, kas ir saistītas ar elektroenerģijas pārvadīšanu (Ielek);

47.2. izmaksas, kas ir saistītas ar pārvades sistēmas uzturēšanu, attīstību un nepieciešamas, lai nodrošinātu pārvades sistēmas darbību, drošumu un noteiktas jaudas piegādi lietotājiem neatkarīgi no pārvadītās elektroenerģijas daudzuma (Ijaud);

47.3. (svītrots ar SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4).

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)

48. Daļa pārvades sistēmas operatora izmaksu attiecas tikai uz elektroenerģijas pārvadīšanu, daļa – gan uz elektroenerģijas pārvadīšanu, gan arī pārvades jaudas uzturēšanu.

49. Pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksas (Ipārv), kuras ir tieši attiecināmas uz pārvades pārvadīšanas pakalpojumiem, veido:

49.1. maksa par elektroenerģijas zudumiem (Izud) un elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām (Itehn);

49.2. maksa par avārijas un regulēšanas jaudas rezervju uzturēšanu (Irez fiks).

Ipārv = Itehn proc

50. Pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksas, kas attiecināmas gan uz pārvades jaudas uzturēšanu, gan arī elektroenerģijas pārvadīšanas pakalpojumu (Ikop), veido:

50.1. kapitāla izmaksas (Ikap);

50.2. personāla un sociālās izmaksas (Ipers);

50.3. pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (Isaimn);

50.4. tīkla darbības nodrošināšanas un ikdienas uzturēšanas izmaksas (Iakt uzt);

50.5. nekustamā īpašuma un uzņēmuma ienākuma nodokļi (Inod);

50.6. izmaksu korekcija (Ikor);

50.7. ieņēmumu un izdevumu saldo par kompensācijām par tranzīta plūsmām (Ikomp.tr);

50.8. ieņēmumu un izdevumu saldo par pārvades sistēmas palīgpakalpojumiem (Isist.palīgpak).

51. Maksu par pārvades jaudas uzturēšanu nosaka katram lietotājam atbilstoši 110/20-10-06 kV transformatoru uzstādītajai jaudai saskaņā ar to tehniskajām pasēm, savukārt elektroenerģijas ražotājam maksu par pārvades jaudas uzturēšanu nosaka kā pieprasīto jaudu pašpatēriņa vajadzībām - režīmā, kad elektrostacijā elektroenerģiju neražo. Pārvades sistēmas pakalpojumu lietotāji var būt gan sadales sistēmu operatori, gan lietotāji, kuru elektroietaises ir tieši pieslēgtas pārvades sistēmai.

52. Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas pārvadīšanas pakalpojumu (Ielek) aprēķina:

Ielek= Ipārv + k * (Ikap + Ipers+ Iakt uzt + Isaim - Ikomp tr - Isist.palīgpak + Inod + Ikor)

Koeficients k nosaka, cik liela daļa no katras izmaksu pozīcijas tiek izmantota elektroenerģijas pārvadīšanas pakalpojumu sniegšanai, tā vērtību nosaka saskaņā ar izmaksu attiecināšanas modeli, kuru pārvades sistēmas operators saskaņo ar regulatoru.

53. Izmaksas, kas saistītas ar pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu (Ijaud) aprēķina:

Ijaud = (1-k) * ( Ikap +Ipers+ Iakt uzt + Isaimn - Ikomp tr - Isist palīgpak + Inod + Ikor)

54. Kopējās pārvades sistēmas operatora izmaksas, kas saistītas ar pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu aprēķina:

IPSO = Ikap + Iekspl + Inod + Ikor = Ielek + Ijaud

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)

55. Kopējās pārvades sistēmas operatora izmaksas aprēķina:

IPSO = Itehn proc + Ikap + Ipers + Iakt uzt + Isaimn - Ikomp tr - Isist palīgpak + Inod + Ikor

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)

56. Pārvadītās elektroenerģijas izmaksas uz vienu vienību (TPSO), pamatojoties uz pārvades sistēmas operatora izmaksām un pārvadīto elektroenerģijas daudzumu, aprēķina:

TPSO = I PSO / EPSOnod

Pārvades sistēmas operatora izmaksu shematisks attēlojums:

 

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7; SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)
5. Pārvades tarifu aprēķins pēc elektroietaišu piederības robežas

57. Kopējās pārvades sistēmas operatora izmaksas pēc elektroietaišu piederības robežas iedala:

57.1. izmaksas lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas. Uz 110 kV līnijām attiecinātās izmaksu pozīcijas apzīmētas "līn";

57.2. izmaksas lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes. Uz 110 kV kopnēm attiecinātās izmaksu pozīcijas apzīmētas "kopn";

57.3. izmaksas lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 06-20 kV pusē. Uz 110/6-20 kV transformatoriem attiecinātās izmaksu pozīcijas apzīmētas "transf"

5.1. Pārvades tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas
5.1.1. Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs

58. Izmaksas, kas attiecināmas gan uz pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu, gan elektroenerģijas pārvadīšanu līnijās (Ikop līn) aprēķina:

Ikop līn = Ikap līn +Ipers līn + Iakt uzt līn + Isaimn līn + Inod līn+ Ikor līn - Ikomp tr -Isist.palīgpak

59. Ar elektroenerģijas pārvadīšanu saistītās izmaksas līnijās (Ielek līn) aprēķina:

Ielek līn = Ipārv līn + k * Ikop līn,

kur

Ipārv līn = Izud līn +Itehn līn+ Irez fiks

60. Maksu par elektroenerģijas zudumiem līnijās (Izud līn) un elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām līnijās (Itehn līn) aprēķina:

Izud līn = (EPSO zud 330kV + EPSO zud 110kV līn)* Czud PSO

Itehn līn = EPSO tehn 330kV* Czud PSO ,

kur

EPSO zud 330kV – elektroenerģijas zudumi 330 kV pārvades tīklā [kWh];

EPSO zud 110kV līn – elektroenerģijas zudumi 110 kV līnijās [kWh];

EPSO tehn 330kV – elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām 330 kV pārvades tīklā [kWh].

61. Izmaksas 1 kWh elektroenerģijas pārvadīšanai līnijās (T’elek līn) aprēķina:

T’elek līn = Ielek līn / EPSOnod

62. Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas (Telek līn) aprēķina:

Telek līn = T’elek līn

5.1.2. Tarifs pārvades jaudas uzturēšanai un attīstīšanai

63. Izmaksas, kas saistītas ar pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu līnijās (Ijaud līn) aprēķina:

Ijaud līn = (1-k) * Ikop līn

64. Izmaksas 1 kW jaudas uzturēšanai līnijās (T’jaud līn) aprēķina:

T’jaud līn = Ijaud līn / N ,

kur
N – kopējā 110/6 - 20 kV transformatoru uzstādītā jauda.

65. Tarifu pārvades jaudas uzturēšanai un attīstīšanai lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas (Tjaud līn) aprēķina:

Tjaud līn = T’jaud līn

5.2. Pārvades tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes
5.2.1. Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs

66. Izmaksas, kas attiecināmas gan uz pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu, gan elektroenerģijas pārvadīšanu 110 kV kopnēm (Ikop kopn) aprēķina:


Ikop kopn = Ikap kopn+ Ipers kopn+ Iakt uzt kopn+ Isaimn kopn + Inod kopn + Ikor kopn

67. Ar elektroenerģijas pārvadīšanu saistītās izmaksas 110 kV kopnēs (Ielek kopn) aprēķina:


Ielek kopn = Ipārv kopn + k * Ikop kopn

Ipārv kopn = Izud kopn +Itehn kopn

68. Maksu par elektroenerģijas zudumiem 110 kV kopnēs (Izud kopn) un elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskajām vajadzībām 110 kV kopnēs (Itehn kopn) aprēķina:

Izud kopn = EPSO zud 110 kopn * Czud PSO

Itehn kopn = EPSO tehn 110 kopn* Czud PSO ,

kur

EPSO zud 110 kopn zudumi 110 kV kopnēs [kWh];

EPSO tehn 110 kopn tehnoloģiskie zudumi 110 kV kopnēs [kWh].

69. Izmaksas 1 kWh elektroenerģijas pārvadīšanai 110 kV kopnēm (T’elek kopn) aprēķina:

T’elek kopn = Ielek kopn / (EPSOnod – EPSO nod liet 110 līn )

70. Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifu lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes (Telek kopn) aprēķina:


Telek kopn = T’elek līn + T’elek kopn

5.2.2. Tarifs pārvades jaudas uzturēšanai un attīstīšanai

71. Izmaksas, kas saistītas ar pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu 110 kV kopnēs (Ijaud kopn) aprēķina:


Ijaud kopn = (1-k) * Ikop kopn

72. Izmaksas 1 kW jaudas uzturēšanai 110 kV kopnēs (T’jaud kopn) aprēķina:

T’jaud kopn = Ijaud kopn / (N – Nliet 110 līn) ,

kur
Nliet 110 līn lietotāju, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas, 110/20-6 kV transformatoru uzstādītā jauda.

73. Tarifu par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes (Tjaud kopn) aprēķina:

Tjaud kopn = T’ jaud līn + T’ jaud kopn

5.3. Pārvades tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 06-20 kV pusē
5.3.1. Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs

74. Izmaksas, kas attiecināmas gan uz pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu, gan elektroenerģijas pārvadīšanu 110/6-20 kV transformatoros (Ikop transf) aprēķina:

Ikop transf = Ikap transf + Ipers transf+ Iakt uzt transf + Isaimn transf + Inod transf + Ikor transf

75. Ar elektroenerģijas pārvadīšanu saistītās izmaksas 110/6-20 kV transformatoros (Ielek transf) aprēķina:

Ielek transf = Ipārv transf + k * Ikop transf

Ipārv transf = Izud transf + Itehn transf

76. Maksu par elektroenerģijas zudumiem 110/6-20 kV transformatoros (Izud transf) un elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām 110/6-20 kV transformatoros (Itehn transf) aprēķina:

Izud transf = E PSOzud 110 transf * Czud PSO

Itehn transf = EPSOtehn 110 transf * Czud PSO ,

kur

EPSO zud 110 transf zudumi 110/6-20 kV transformatoros [kWh];

EPSO tehn 110 transf tehnoloģiskie zudumi 110/6-20 kV transformatoros [kWh].

77. Izmaksas 1 kWh elektroenerģijas pārvadīšanai 110/6-20 kV transformatoros (T’elek transf) aprēķina:

T’elek transf = I elek transf / EPSO pārv SSO

78. Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifu lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir pēc 110/6-20 kV transformatora (T elek transf) aprēķina:


Telek transf = T’elek līn + T’elek kopn + T’elek transf

5.3.2. Tarifs pārvades jaudas uzturēšanai un attīstīšanai

79. Izmaksas, kas saistītas ar pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu 110/6-20 kV transformatoros (Ijaud transf) aprēķina:

Ijaud transf = (1-k) * Ikop transf

80. Izmaksas 1 kW jaudas uzturēšanai un attīstīšanai 110/6-20 kV transformatoros (T’jaud transf) aprēķina:

T’jaud transf = Ijaud transf/ NSSO,

kur

NSSO 110/20-6 kV transformatoru uzstādītā jauda lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 06-20 kV pusē.

81. Tarifu pārvades jaudas uzturēšanai un attīstīšanai lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir pēc 110/6-20 kV transformatora (Tjaud transf) aprēķina:

Tjaud transf = T’jaud līn +T’jaud kopn + T’jaud transf

5.4. Garantētās maksas komponente

(Apakšnodaļa svītrota ar SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)

811. (Svītrots ar SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4)

6. Pārvades tarifu noteikšanas procedūra
6.1. Tarifu projekta izstrādāšana un iesniegšana

82. Tarifu projektu pārvades sistēmas operators izstrādā saskaņā ar šo metodiku, nosakot izmaksas attiecībā uz pārvades sistēmas pakalpojumiem. Vienlaicīgi ar prognozētajām izmaksām pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram informāciju par sagaidāmajām izmaksām kārtējā gadā un divu iepriekšējo gadu faktiskajām izmaksām. Tarifu projekts ietver:

82.1.pārvades tarifu izmaksu aprēķinu lietotāju grupām atkarībā no to elektroietaišu pieslēguma vietas pārvades sistēmai un to pamatojošām izmaksām;

82.2.diferencētos tarifus.

83. Pārvades sistēmas operators saskaņā ar metodiku nosaka izmaksas un aprēķina šādus pārvades tarifus:

83.1. pārvades tarifu lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas, veido:

83.1.1. elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs;

83.1.2. maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu;

83.1.3. (svītrots ar SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4).

83.2. pārvades tarifu lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes, veido:

83.2.1. elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs;

83.2.2. maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu;

83.2.3. (svītrots ar SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4).

83.3. pārvades tarifu lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 06-20 kV pusē, veido:

83.3.1. elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs;

83.3.2. maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu;

83.3.3. (svītrots ar SPRK padomes 26.02.2014. lēmumu Nr.1/4).

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7)

84. Pārvades sistēmas operators vienlaikus ar tarifu projektu var iesniegt regulatoram pieprasījumu atļaut pašam noteikt diferencētos tarifus.

6.2. Tarifu projekta izvērtēšana

85. Tarifu projektu regulators izvērtē likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajos termiņos.

86. Regulators apstiprina, uzdod veikt tarifu pārrēķinu vai noraida pārvades tarifus un diferencētos tarifus, izvērtējot to pamatojošās izmaksas.

87. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā pārvades sistēmas operators var iesniegt tarifu projekta labojumus un papildinājumus.

88. Noteiktie pārvades tarifi un diferencētie tarifi ir spēkā līdz jaunu tarifu noteikšanai.

89. Ja regulators ir devis atļauju atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 16.panta pirmajai daļai, pārvades sistēmas operators pats nosaka diferencētos tarifus saskaņā ar metodiku, ievērojot šādu kārtību:

89.1. pārvades sistēmas operators publicē diferencētos tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie stājas spēkā pārvades sistēmas operatora noteiktajā dienā, bet ne ātrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas;

89.2. vienlaicīgi pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram pamatojumu jauniem diferencētajiem tarifiem un informāciju par iepriekšējā perioda faktiskajiem ieņēmumiem un faktiskajām izmaksām, un jauno diferencēto tarifu prognozētajiem datiem, kā arī salīdzinājuma tabulas, kurās norādītas lietotāju struktūras izmaiņas un citus dokumentus, kuri pamato jauno diferencēto tarifu nepieciešamību;

89.3. regulators 21 dienas laikā pēc diferencēto tarifu saņemšanas izvērtē:

89.3.1. iesniegto diferencēto tarifu atbilstību metodikai;

89.3.2. iesniegto diferencēto tarifu ekonomisko pamatojumu.

89.4. ja regulators 21 dienas laikā pēc diferencēto tarifu saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību metodikas prasībām un ekonomiski pamatotām izmaksām, tad diferencētie tarifi stājas spēkā pārvades sistēmas operatora noteiktā laikā.

89.5. ja regulators 21 dienas laikā pēc diferencēto tarifu saņemšanas pieņem lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību metodikas prasībām un ekonomiski pamatotām izmaksām, tad tarifi nestājas spēkā pārvades sistēmas operatora noteiktā laikā. Regulators septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta pārvades sistēmas operatoram lēmumu par diferencēto tarifu neatbilstību metodikā noteiktajam un ekonomiski pamatotām izmaksām, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pieņemto lēmumu un atsauc diferencēto tarifu spēkā stāšanos.

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7)

7. Noslēguma jautājumi

90. Laika posmā no 2012. līdz 2016. gadam pamatotas nomas maksas kapitāla atdeves aprēķinā iekļaujamo RAB vērtību nosaka atbilstoši finanšu uzskaites vērtībai, kas samazināta par ieguldījuma rezultātā radušos sistēmas īpašnieka aktīvu vērtības pieaugumu 2011.gada 1.aprīlī salīdzinot ar 2011.gada 31.martu. Attiecīgo RAB vērtības pieaugumu pamatotas nomas maksas kapitāla atdeves aprēķinā iekļauj vienmērīgi un pakāpeniski līdz 2016.gadam.

90.1 Aizstāt visā tekstā apzīmējumu "Ls" un vārdu "lati" attiecīgajā locījumā ar apzīmējumu "EUR" un vārdu "euro". Šajā punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

(SPRK padomes 10.07.2013. lēmuma Nr.1/7 redakcijā)

90.2 Tarifu projektu, kurš aprēķināts un iesniegts regulatorā pirms euro ieviešanas dienas, sagatavo un aprēķina latos. Sākot ar euro ieviešanas dienu, latos aprēķinātu tarifu projektu, kura izvērtēšana nav pabeigta, pārvades sistēmas operators konvertē euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus (turpmāk – konvertētais tarifu projekts). Konvertētā tarifu projekta izmaksu kopsumma veidojas no konvertētajām tarifu projekta aprēķinā iekļautajām izmaksu pozīcijām un to kopsumma nepārsniedz izvērtēšanā esošā tarifu projekta izmaksu kopsummu latos, kura konvertēta euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. Tarifu projektu, kurš aprēķināts un iesniegts regulatorā euro ieviešanas dienā vai pēc tās, sagatavo un aprēķina euro. Pamatojošos dokumentus norāda tādā valūtā, kādā tie sagatavoti atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām un Euro ieviešanas kārtības likumam.

(SPRK padomes 10.07.2013. lēmuma Nr.1/7 redakcijā)

90.3 Grozījumi metodikas 28.punktā un 41.punktā stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

(SPRK padomes 11.12.2014. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

91. Atzīt par spēku zaudējušu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 28.novembra lēmumu Nr.556 "Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" ("Latvijas Vēstnesis", 2007, 196.nr, 2008, 93.nr.).

92. Metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar SPRK padomes 10.07.2013. lēmumu Nr.1/7)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/23Pieņemts: 26.10.2011.Stājas spēkā: 03.11.2011.Zaudē spēku: 28.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 02.11.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
238808
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-27.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-27.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2014","iso_value":"2014\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2014","iso_value":"2014\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2014.-16.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2011","iso_value":"2011\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2011.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)