Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.817

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 41.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" (turpmāk – aktivitāte) projektu iesniegumu atlases otro un turpmākās kārtas;

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk – finansējums) šīs aktivitātes ietvaros sniedz:

2.1. šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām darbībām saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014);

2.2. šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām darbībām saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.106 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2014. noteikumiem Nr.351)

3. Aktivitātes mērķis ir stimulēt vietējos komersantus ieguldīt zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

4. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2013.gada beigām atbalstīt 95 augstas pievienotās vērtības projektus;

4.2. līdz 2013.gada beigām piesaistīt privāto finansējumu 298 803 080 euro apmērā komercdarbības attīstībai;

4.3. nodrošināt, lai līdz 2013.gada beigām atbalstītajiem komersantiem divus gadus pēc finansējuma saņemšanas apgrozījums pieaugtu par 20 %.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā, ks grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1177)

5. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455)

7. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

7.1. atbildīgā iestāde:

7.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1.punktā minēto principu aktivitātes līmenī;

7.1.2. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

7.1.3. publicē valsts atbalsta tīmekļa vietnē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas;

7.2. sadarbības iestāde:

7.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, tās sastāvu saskaņo ar atbildīgo iestādi un izstrādā vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

7.2.2. pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, izstrādā un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un projekta īstenošanas līguma paraugu, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

7.2.3. atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu, tai skaitā pieprasot nepieciešamo papildu informāciju no atbildīgajām institūcijām kritēriju izvērtēšanai;

7.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

7.2.5. izvērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

7.2.6. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

7.2.7. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju;

7.2.8. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1.punktā minēto principu projektu līmenī;

7.2.9. analizē problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā, kā arī sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus, kā uzlabot aktivitātes un projektu īstenošanu;

7.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.2.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

7.2.12. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

7.2.13. pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējiem un veic tā uzskaiti atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos par de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106; MK 30.06.2014. noteikumiem Nr.351)

8. Aktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 90 711 820 euro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 7 511 434 euro. Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 63 326 803 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina savu līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 23., 28. un 29. punktu. Atlases kārtas ietvaros pieejamo finansējumu norāda paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

8.1 (Svītrots ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1177)

9. Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

10. Lielie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

11. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai. Piemērojot šo noteikumu 24. punktu, projekta iesniedzēja saistīto personu grupas statuss tiek fiksēts atbilstoši situācijai, kāda ir šo noteikumu 57. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienā.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.653)

11.1 Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

11.2 Piešķirot atbalstu, jāvērtē, vai atbalsta projekts nav kvalificējams kā vienots investīciju projekts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam. Ja tas ir vienots investīciju projekts, piemēro nosacījumus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

12. Projekta īstenošanas vieta šo noteikumu izpratnē ir vieta, kur projekta iesniedzējs ražo (tai skaitā ražošanas apstākļos testē) savu produkciju vai sniedz pakalpojumus (tai skaitā izstrādā prototipu). Projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā)

12.1 Struktūrvienība, kuras izveidei vai modernizācijai ir iesniegts projekts, šo noteikumu izpratnē ir projekta iesniedzēja teritorija vai būve, kurā saimniecisko darbību veic ar projekta ietvaros iegādātajām iekārtām. Struktūrvienība var atrasties vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde. Struktūrvienībai ir nošķirta naudas plūsma no citas projekta iesniedzēja darbības.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā)

12.2 Ilgtspēja šo noteikumu izpratnē ir projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma ilgtspējīgas konkurētspējas priekšrocība pret citiem noieta tirgū esošiem līdzvērtīgiem produktiem vai pakalpojumiem (tai skaitā projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma aizsardzība ar patentu vai licenci vai integrācija globālajās piegāžu ķēdēs).

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā)

12.3 Lai apliecinātu pētniecības un attīstības kapacitātes stiprināšanu un attīstīšanu, projekta iesniedzējs biznesa plānā norāda pirms projekta iesniegšanas veiktās pētniecības un attīstības aktivitātes jauno produktu vai tehnoloģiju izstrādei, kuras tiek ieviestas ražošanā šā projekta ietvaros un atspoguļo turpmāk plānotās pētniecības un attīstības aktivitātes, kas saistītas ar konkrētu jauno produktu vai tehnoloģiju (tai skaitā komersanta paša pētniecības un attīstības personāla un laboratoriju veiktie darbi vai pētniecības un attīstības darbu pasūtīšana nacionālajām un starptautiskajām zinātniskajām institūcijām un laboratorijām).

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

13. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējumu:

13.1. ja tas ir Latvijā reģistrēts komersants;

13.2. ja tas atbilst šādiem darbības un finanšu rādītājiem:

13.2.1. projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir pamatojis, ka no projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoma tas eksportēs vismaz 30 % (vidēji nākamo triju kalendāra gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas);

13.2.2. projekta iesniedzējs ir iesniedzis šo noteikumu 46.punktā minēto kredītiestādes garantijas vēstuli, apliecinot projekta ietvaros sasniedzamo finanšu progresa apjomu.

14. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

14.1. projekta iesniedzējs citu Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektu īstenošanas laikā ir tīši maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju par attiecīgo projektu īstenošanu;

14.2. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

14.3. projekta iesniedzējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 28. un 29.punktā noteikto;

14.4. projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju;

14.5. projekta iesniedzējs ir pārkāpis šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā;

14.6. projekta iesniedzējs – lielais komersants – nav iesniedzis projekta iesniedzēja parakstītu apliecinājumu, ka saņemtais atbalsts netiks izmantots, lai pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts;

14.7. uz projekta iesniedzēju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

14.8. projekta iesniedzējs ir sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455; MK 30.06.2014. noteikumiem Nr.351)

15. Īpašums, tai skaitā zeme, kurā veic ilgtermiņa ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā, projekta iesniedzējam ir noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesību vai projekta iesniedzējam uz to ir zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas projekta iesniedzējiem, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu statusam, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas projekta iesniedzējiem, kuri atbilst lielo komersantu statusam).

15.1 Ja de minimis atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, atbalsta sniedzējs pārbauda, vai atbalsta apmērs, kas atbilstoši šiem noteikumiem piešķirts vienam saimnieciskās darbības veicējam viena vienota uzņēmuma līmenī, kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktā maksimālā de minimis atbalsta apmēru.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

16. Finansējumu piešķir:

16.1. projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros ieguldījumiem pamatlīdzekļos – iekārtu iegādei, ēku un būvju būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai, kas saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Projektu iesniegumu atlases trešās kārtas un turpmāko kārtu ietvaros finansējumu piešķir tikai tādu iekārtu iegādei, kas saistītas ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros finansējumu nepiešķir kravu iekraušanas, izkraušanas, celšanas, pārvadāšanas un glabāšanas iekārtu iegādei;

16.2. projektu iesniegumu atlases trešās kārtas un turpmāko kārtu ietvaros kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.106 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.653)

17. Ilgtermiņa ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos:

17.1. izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un tikai finansējuma saņēmēja saimnieciskajā darbībā;

17.2. iekļauj finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamus ilgtermiņa ieguldījumus, tie paliek finansējuma saņēmēja īpašumā un tos nenodod lietošanā trešajām personām:

17.2.1. sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem – vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas;

17.2.2. lielajiem komersantiem – vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas;

17.3. iegādājas no trešajām personām par tirgus nosacījumiem.

17.1 Par neatbalstāmām darbībām šo noteikumu ietvaros tiek uzskatītas darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā un 13. panta "d" apakšpunktā noteiktajam.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

17.2 Atbalstu nepiešķir Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "e" apakšpunktā noteiktajām reģionālā atbalsta kategorijām. Ja projekta iesniedzējs darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulā Nr. 651/2014 minētās darbības jomas, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. otrās, trešās un turpmāko kārtu ietvaros – jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē un kuras iekļautas finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, kas nosaka un skaidro pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un ar pamatlīdzekļiem saistītās informācijas norādīšanu finanšu pārskatos;

18.2. otrās kārtas ietvaros – ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, kas paredzētas tikai finansējuma saņēmēja ražošanas vajadzībām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju klasifikāciju tiek klasificētas kā rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas, ielas un ceļi, sliežu ceļi, vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi, ķīmiskās rūpniecības komersantu būves, iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves, akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves (attiecināmas tikai meliorācijas darbu izmaksas), kā arī ārstniecības un rehabilitācijas pasākumu veikšanai nepieciešamās ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēku būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas. Kopējās ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas nepārsniedz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.3. trešās kārtas un turpmāko kārtu ietvaros – kredītiestādes garantijas izmaksas avansa un starpposma maksājumu iesniegšanai. Kopējās kredītiestādes garantiju izmaksas nepārsniedz 10 % no visu avansa un starpposma maksājumu kopsummas.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106; MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.653)

18.1 Ja atbalstu piešķir būtiskām pārmaiņām ražošanas procesā, attiecināmajām izmaksām jābūt lielākām nekā ar modernizējamo darbību saistīto aktīvu amortizācijai iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā. Ja atbalstu piešķir, lai dažādotu darbības attiecīgajā uzņēmējdarbības vietā, attiecināmajām izmaksām vismaz par 200 % jāpārsniedz atkārtoti izmantoto aktīvu uzskaites vērtība, kas reģistrēta iepriekšējā fiskālajā gadā pirms darbu sākšanas."

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

19. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

19.1. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumiem;

19.2. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un līgumsoda maksājumi;

19.3. apdrošināšanas izmaksas;

19.4. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu darījumiem;

19.5. iekārtu rezerves daļu vai komponentu iegāde, kā arī sastāvdaļu iegāde, izņemot gadījumus, ja iegādājamā iekārtas sastāvdaļa spēj darboties autonomi;

19.6. izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu aizstāšanu ar jaunām iekārtām, kuru parametri neatšķiras un kas nenodrošina ražošanas paplašināšanu, izmaiņas produktā vai tehnoloģiskā procesa racionalizāciju, modernizāciju vai diversifikāciju;

19.7. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu iegādes izmaksas, ja tiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir nepieciešama reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā vai ja tie tiek reģistrēti Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu reģistrā vai kādā no Latvijas Jūras administrācijas kuģu reģistriem, vai ja uz tiem attiecas Latvijas Republikas normatīvie akti par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos;

19.8. tādu iekārtu, tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas, kas paredzētas transporta (pārvadājumu) pakalpojumu sniegšanai (minēto pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama licence):

19.8.1. jūras transporta pakalpojumu izmaksas;

19.8.2. gaisa transporta pakalpojumu izmaksas;

19.8.3. sauszemes autotransporta pakalpojumu izmaksas;

19.8.4. dzelzceļa transporta pakalpojumu izmaksas;

19.8.5. pilsētas transporta pakalpojumu izmaksas;

19.8.6. iekšzemes ūdenstransporta pakalpojumu izmaksas;

19.8.7. kombinētā transporta pakalpojumu izmaksas;

19.9. ēku un būvju un iekārtu un aprīkojuma uzturēšanas izmaksas;

19.10. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

19.11. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

19.12. projekta administrēšanas izmaksas;

19.13. operatīvais līzings;

19.14. zemes iegādes izmaksas;

19.15. ēku un būvju nojaukšanas, restaurācijas, būvprojektā paredzētās teritorijas labiekārtošanas (mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošanai atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanas un rekultivācijas izmaksas;

19.16. izmaksas, kuras nav tieši saistītas ar ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē;

19.17. ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas, kas nav saistītas ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu;

19.18. izmaksas, kas nav sākotnēji paredzētas vai nav nepieciešamas projekta īstenošanai;

19.19. izmaksas, kas saistītas ar tādu ēku un būvju izbūvi, būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju klasifikāciju netiek klasificētas kā rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas, ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, ielas un ceļi, sliežu ceļi, vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi, ķīmiskās rūpniecības komersantu būves un iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves, akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves (meliorācijas darbu izmaksas);

19.20. būvvaldē iesniedzamo dokumentu izstrādes izmaksas;

19.21. būvprojektēšanas izmaksas;

19.22. būvniecības izmaksu virsizdevumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvizmaksu noteikšanu, tai skaitā ietverot peļņu un neparedzētos darbus, kas kopā pārsniedz 15 % no būvniecības tāmes attiecināmo izmaksu kopsummas;

19.23. izmaksas, kas saistītas ar komersanta eksporta apjomiem, preču izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību, kā arī ar komercsabiedrības kārtējiem izdevumiem eksporta operācijām;

19.24. sākotnējo ieguldījumu izmaksas, ja piegādātājs ir reģistrēts valstīs, kas minētas normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām;

19.25. izmaksas, kuras radušās pēc līguma par projekta īstenošanu termiņa beigām vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.

20. Projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros iekārtas, kuru darbība saistīta ar ostas pakalpojumu nodrošināšanu (piemēram, loču pakalpojumi, velkoņu pakalpojumi, stividorpakalpojumi) ostas teritorijā vai ārpus tās, nav uzskatāmas par transporta (pārvadājumu) pakalpojumu sniegšanas iekārtām šo noteikumu izpratnē. Projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas un turpmāko kārtu ietvaros iekārtas, kuru darbība ir saistīta ar stividorpakalpojumu nodrošināšanu, nav uzskatāmas par transporta (pārvadājumu) pakalpojumu sniegšanas iekārtām šo noteikumu izpratnē.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106)

21. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ilgtermiņa ieguldījumus, par kuriem projekta noslēguma vai starpposma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā samaksāts, kuri uz projekta noslēguma brīdi būs finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un kuri tiks izmantoti projektā paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai. Starpposma attiecināmajās izmaksās var iekļaut arī atbilstoši projekta iesniegumam faktiski veiktos izdevumus par ilgtermiņa ieguldījumiem, kas vēl nav finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā, ja sadarbības iestāde ir konstatējusi, ka ir iestājies šo noteikumu 21.1 punktā minētais gadījums, vai ja par starpposma pārskatā norādīto finansējuma apmēru ir iesniegta Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes garantija, ka ilgtermiņa ieguldījumi projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā samaksāti, būs finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā un tiks izmantoti projektā paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai. Kredītiestādes garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par projekta īstenošanu paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.106 redakcijā)

21.1 Sadarbības iestādei ir tiesības izmaksāt starpposma maksājumu, kurā ietvertas attiecināmās izmaksas par atbilstoši projekta iesniegumam faktiski veiktajiem izdevumiem par ilgtermiņa ieguldījumiem, kas vēl nav finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā, un, ja sadarbības iestāde, ievērojot drošas finanšu vadības principu, gūst pārliecību, ka nepastāv apstākļi, kas liecina par būtiskiem riskiem projekta īstenošanā, tai skaitā finansējuma saņēmēja iepriekšējā noslēgtā finanšu pārskata gada neto apgrozījums vismaz trīs reizes pārsniedz apstiprinātā projekta attiecināmās izmaksas vai ir vismaz 4 745 000 euro un projektā paredzēto iekārtu piegādātājs ir šo iekārtu ražotājs no Eiropas Savienības vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.106 redakcijā)

22. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas, pamatotas un atbilst Padomes 2002.gada 25.jūnija Regulas (EK, EURATOM) Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, prasībām.

V. Finansējuma apmēra noteikšanas kārtība

23. Projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 45 % no attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei un 100 % no attiecināmajām izmaksām kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai. Projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros, ja šo noteikumu 57. punktā minēto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestādes vadītājs ir pieņēmis līdz 2014. gada 30. jūnijam, maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 45 % no attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei un 100 % no attiecināmajām izmaksām kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai. Ja šo noteikumu 57. punktā minēto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestādes vadītājs pieņem pēc 2014. gada 30. jūnija, maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 100 % no attiecināmajām izmaksām kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai, 35 % no attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei lielajiem komersantiem un 45 % no attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

24. Projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 4 268 615 euro un maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 4 268 615 euro. Projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 142 287 euro un maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 1 280 585 euro, neieskaitot kredītiestādes garantijas izmaksas. Projektu iesniegumu atlases ceturtās un turpmāko kārtu ietvaros minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 50 000 euro un maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 2 135 000 euro, neieskaitot kredītiestādes garantijas izmaksas.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.653 redakcijā)

25. Finansējuma saņēmējiem, kas saņēmuši finansējumu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā, ir tiesības iesniegt projekta iesniegumu aktivitātes otrajā un turpmākajās kārtās saskaņā ar šiem noteikumiem.

26. Finansējuma saņēmējs, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, projekta īstenošanā iegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

27. (Svītrots ar MK 30.06.2014. noteikumiem Nr.351)

28. Piešķirto finansējumu šo noteikumu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar de minimis atbalstu, ja piešķirtais finansējums kopā ar de minimis atbalstu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti (sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 55 %, vidējiem komersantiem – 45 % un lielajiem komersantiem – 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem vai valsts līdzekļiem. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu nedrīkst apvienot ar citu Eiropas Savienības līdzekļu finansētu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām izmaksām.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

29. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem vai valsts līdzekļiem:

29.1. sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem – 55 %;

29.2. vidējiem komersantiem – 45 %;

29.3. lielajiem komersantiem – 35 %.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

29.1 Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas, var apvienot ar:

29.1 1. citu valsts atbalstu, ja vien šie pasākumi attiecas uz dažādām nosakāmām attiecināmajām izmaksām;

29.1 2. citu valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas, tikai tādā gadījumā, ja šādas apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā saskaņā ar šiem noteikumiem un Komisijas regulu Nr. 651/2014 piemērojamā finansējuma intensitāte vai maksimālais publiskā finansējuma apjoms.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

29.2 Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas un kuram saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21., 22. un 23. pantu piešķirts atbrīvojums, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot attiecīgo augstāko kopējā finansējuma robežvērtību, kas konkrētā gadījuma īpašajiem apstākļiem noteikta Komisijas regulā Nr. 651/2014 vai citā Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā vai lēmumā.

(MK 30.06.2014. noteikumu Nr.351 redakcijā)

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

30. (Svītrots ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1177)

31. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo un vadošo iestādi, izsludina:

31.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

31.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1177)

32. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina, norādot atlases kārtas ietvaros pieejamo finansējumu un projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minēto informāciju pirms izsludināšanas saskaņo ar vadošo iestādi, un tā ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1177 redakcijā)

33. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Sadarbības iestāde iesniegto iepirkuma dokumentāciju izvērtē 15 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas.

34. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

34.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

34.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

34.2.1. deklarāciju par projekta iesniedzēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai (mikro)) vai vidējai komercsabiedrībai (ja projekta iesniedzējs šo noteikumu ietvaros pretendē uz finansējumu saskaņā ar sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem noteiktajām prasībām). Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā tikai dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējam nav noslēgts finanšu gads, tiek ņemti vērā dati no operatīvā finanšu pārskata;

34.2.2. operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu par 12 mēnešiem līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem;

34.2.3. konsolidēto gada pārskatu, ja mātes sabiedrība ir ārvalstīs reģistrēta juridiska persona;

34.2.4. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455);

34.2.5. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455);

34.2.6. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455);

34.2.7. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455);

34.2.8. iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus (ja attiecināms);

34.2.9. biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Ja projekts tiek īstenots atsevišķā projekta iesniedzēja struktūrvienībā, minētie dati jānorāda gan par projekta iesniedzēju, gan par struktūrvienību, kurā tiek īstenots projekts;

34.2.10. iekārtu tehniskās specifikācijas, norādot kvalitātes prasību (CE marķējuma esība) atbilstību citiem brīvprātīgi piemērojamiem standartiem, to apjomu, drošību, garantiju, iesaiņošanu, marķēšanu, ražības rādītājus (iekārtas jauda, izlaides apjomus stundā/minūtē) un pieslēgumu jaudas (kWh) (kopiju). Papildus ir jāsniedz skaidrojums par to, kā tika veikta tirgus izpēte par projekta ietvaros nepieciešamajām iekārtām, šo iekārtu noteikto cenu un informācijas avotu, ja šajā apakšpunktā minētā informācija nav ietverta šo noteikumu 34.2.8. un 34.2.9.apakšpunktā minētajos dokumentos;

34.2.11. ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants:

34.2.11.1. iesniedz projekta iesniedzēja parakstītu apliecinājumu, ka saņemtais atbalsts netiks izmantots, lai pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts;

34.2.11.2. iesniedz informāciju par visu ražošanas (piemēram, rūpnīcas) un pakalpojumu sniegšanas (piemēram, laboratorijas, datu centri, zvanu centri) infrastruktūru, kas ir projekta iesniedzēja saistīto personu grupas īpašumā vai valdījumā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un projekta iesniedzēja saistīto personu grupas nodarbināto skaitu katrā no Eiropas Savienības dalībvalstīm;

34.2.12. apliecinājumu, ka uz projekta iesniedzēja vārda vai projekta iesniedzēja daļu īpašnieka vārda ir reģistrēta pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija vai patents vai ir noslēgts līgums ar trešajām personām par produkta ražošanu vai pakalpojuma sniegšanu (kopija), vai dokumentu kopijas vai to izrakstus, kas apliecina no trešās personas iegādātu patentu vai to licenču, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju vai to licenču iegādi (minēto dokumentu kopijas vai to izrakstus parakstījusi trešā persona, no kuras tiek iegādāts minētais patents vai tā licence, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija vai tās licence), kā arī apliecinājumu no ārvalstu institūcijas, kas ir tiesīga to sniegt, ka šāda intelektuālo tiesību nodošana ir notikusi un ir spēkā līdz projekta pabeigšanas dienai un dod tiesības projekta iesniedzējam ražot un tirgot produktu vai sniegt pakalpojumu. Ja minētā informācija ir Latvijas Republikas Patentu valdes rīcībā, sadarbības iestāde nepieciešamo informāciju pieprasa no Latvijas Republikas Patentu valdes (ja attiecināms);

34.2.13. aizdevuma līgumu ar kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti un apliecinājumu par kredītiestādes izvirzīto nosacījumu aizdevuma saņemšanai izpildi (ja attiecināms);

34.2.14. nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar nogaidu tiesību (kopiju) (ja attiecināms);

34.2.15. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

34.2.16. Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes garantijas vēstuli, kas izsniegta par labu sadarbības iestādei atbilstoši šo noteikumu 46.punktam;

34.2.17. ja projekta īstenošanas vieta bez pielāgošanas nav piemērota projektā paredzēto iekārtu uzstādīšanai, – vienu no šādiem dokumentiem, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs (telpu iznomātājs, īpašnieks) plāno par saviem līdzekļiem izveidot vai pielāgot telpas iekārtu izvietošanai:

34.2.17.1. būvvaldes izsniegtu būvatļauju (kopiju) vai būvvaldē akceptētu vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma karti (kopiju);

34.2.17.2. būvvaldes akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā (kopiju) vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par tās saņemšanu (kopiju);

34.2.17.3. būvvaldes saskaņotu būvprojektu skiču projekta stadijā (kopiju) vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma karti (kopiju).

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455)

35. Ja projekta iesniegumā paredzēta būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija, sadarbības iestāde ar būvniecību, rekonstrukciju un renovāciju saistīto informāciju iegūst, izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Būvniecības informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma).

36. Projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minētajiem pielikumiem var iesniegt citus dokumentus, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

37. Ja šo noteikumu 34. un 36.punktā minētie iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

38. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā cietos vākos, caurauklotu (izņemot būvprojektu), ar secīgi numurētām lapām, uz pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

40. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas iesniedz sadarbības iestādē elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums) un biznesa plānu (2.pielikums) DOC, XLS vai PDF datņu formātā. Šo noteikumu 1.pielikuma 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā un šo noteikumu 2.pielikuma 1.10., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. un 11.5.apakšpunktā veiktos aprēķinus iesniedz XLS datņu formātā.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā)

41. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

41.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

41.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

41.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms konkrētās projektu atlases kārtas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

42. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

43. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektronisko pasta adresi, un rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

44. Projekta iesniedzēja pienākumi:

44.1. sagatavot un glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz projektu iesniegumu vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, – līdz 2021.gada 31.decembrim;

44.2. sniegt Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju šo noteikumu 44.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām to kopijām.

45. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā vai nosūtīts pa pastu, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

VII. Kredītiestādes garantijas vēstule

46. Projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes izsniegtu pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstuli četru procentu vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1177; MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106)

47. Šo noteikumu 46. punktā minētās garantijas vēstules garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc projekta iesniegumā norādītā projekta īstenošanas beigu datuma.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.106 redakcijā)

48. Sadarbības iestādei ir pienākums atbrīvot šo noteikumu 46.punktā minētajā garantijas vēstulē norādīto summu pirms šo noteikumu 47.punktā noteiktā termiņa šādos gadījumos:

48.1. ja sadarbības iestāde pēc projekta iesnieguma vērtēšanas ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu vai parakstījusi atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas neatbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem;

48.2. ja sadarbības iestāde ir konstatējusi, ka finansējuma saņēmējs 12 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē ir iesniedzis starpposma maksājuma pieprasījumu vismaz par 35 % no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra, un tas atbilst šo noteikumu 21.punktā noteiktajam;

48.3. ja sadarbības iestāde ir pārkāpusi šajos noteikumos un līgumā par projekta īstenošanu noteiktos tai saistošos termiņus.

49. Šo noteikumu 46.punktā minētajā garantijas vēstulē norādīto summu kredītiestāde izmaksā pēc pirmā sadarbības iestādes pieprasījuma šādos gadījumos:

49.1. ja projekta iesniedzējs pēc projekta iesnieguma iesniegšanas ir atsaucis iesniegto projekta iesniegumu;

49.2. ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, bet noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs nav sniedzis nepieciešamo informāciju vai nav sniedzis argumentētu pamatojumu par nespēju sniegt nepieciešamo informāciju;

49.3. ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs nav noslēdzis ar sadarbības iestādi līgumu par projekta īstenošanu;

49.4. ja līgums par projekta īstenošanu tiek izbeigts pēc finansējuma saņēmēja vai sadarbības iestādes iniciatīvas, tai skaitā šo noteikumu 72. un 73. punktā minētajos gadījumos;

49.5. (svītrots ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106);

49.6. ja projekta iesniegumā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumi neatbilst tirgus cenai vai netiek iegādāti par tirgus cenu.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106)

50. Šo noteikumu 49.punktā noteiktajā kārtībā iegūtos finanšu līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

VIII. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

51. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem kritērijiem nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

51.1. komisijas sastāvā ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas izvirzītie pārstāvji;

51.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, atbildīgās un sadarbības iestādes pārstāvji;

51.3. komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

51.4. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455).

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455)

52. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

53. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

54. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Sadarbības iestāde šo noteikumu 4.pielikuma 3. un 5.punktā, kā arī 8.2. un 8.4.apakšpunktā minēto kritēriju izvērtēšanai nepieciešamo informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā no atbildīgajām institūcijām.

55. Kritēriju vērtēšanas secība:

55.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 27.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 27.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

55.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 27.punktā minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina pēc šo noteikumu 4.pielikuma 8.1.apakšpunktā minētā kritērija. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 8.1.apakšpunktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

55.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 8.1.apakšpunktā minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina pēc šo noteikumu 4.pielikuma 8.2., 8.5.apakšpunktā, 9., 10., 11., 12., 14. un 20.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 8.2., 8.5.apakšpunktā, 9., 10., 11., 12., 14. un 20.punktā minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

55.4. atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 14.punktā minētajam kritērijam vērtē, izmantojot šo noteikumu 3.pielikumā iekļauto neatbalstāmo nozaru sarakstu;

55.5. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 8.2., 8.5.apakšpunktā, 9., 10., 11., 12., 14. un 20.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina pēc šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punkts);

55.6. visus projektu iesniegumus, kas šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā ir saņēmuši vismaz astoņus punktus, 2.punktā ir saņēmuši vismaz 10 punktu, 3.punktā ir saņēmuši vismaz 10 punktu un 4.punktā ir saņēmuši vismaz 15 punktu, turpina vērtēt pēc pārējiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā nav saņēmis vismaz astoņus punktus, 2.punktā nav saņēmis vismaz 10 punktu, 3.punktā nav saņēmis vismaz 10 punktu vai 4.punktā nav saņēmis vismaz 15 punktu, tā vērtēšanu neturpina;

55.7. ja, vērtējot projektu iesniegumus pēc šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punkts), vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

55.7.1. augstāku novērtējumu saņem projektu iesniegumi ar augstāku pievienoto vērtību uz vienu darbinieku;

55.7.2. ja pievienotā vērtība uz vienu darbinieku ir vienāda, tad augstāku novērtējumu saņem projektu iesniegumi ar augstāku projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavību uzsākšanai;

55.7.3. ja projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai ir vienāda, tad augstāku novērtējumu saņem projektu iesniegumi ar zemāku finansējuma intensitāti;

55.8. pēc pārējiem šo noteikumu 4.pielikuma 8.3., 8.4.apakšpunktā, 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28. un 29.punktā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam.

56. Ja projekta iesniegumā nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

57. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem triju mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.455 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1177; MK 30.06.2014. noteikumiem Nr.351)

58. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

59. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 4.pielikuma 8.3., 8.4.apakšpunktā, 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28. un 29.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Precizējot projekta iesniegumu, nedrīkst palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti, izņemot šo noteikumu 59.1 punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106)

59.1 Projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektu iesniedzēji drīkst precizēt projekta iesniegumu, kā arī projektu iesniegumu atlases trešās un ceturtās kārtas finansējuma saņēmēji drīkst precizēt projektu pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, palielinot attiecināmo izmaksu kopsummu un finansējuma apjomu, lai iekļautu kredītiestādes garantijas izmaksas, vienlaikus iesniedzot šo noteikumu 34.2.15. apakšpunktā minēto dokumentu un ņemot vērā šo noteikumu 24. punktā minētos nosacījumus un nemainot intensitāti.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.653 redakcijā)

60. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par trim nedēļām no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

61. Šo noteikumu 60.punktā minēto termiņu nevar pagarināt.

62. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem nosūta pa pastu projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc lēmumu vai atzinuma parakstīšanas.

63. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem vienas darbdienas laikā pēc lēmumu vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa vai elektroniskā pasta adresi.

64. Informāciju par šo noteikumu 59.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde divu nedēļu laikā no informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

IX. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

65. Lai noslēgtu līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējam ir jāiesniedz sadarbības iestādē viens no šādiem apliecinošajiem dokumentiem (ja projekta iesniedzējam bija jāiesniedz šo noteikumu 59.punktā minētā informācija, šajā punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc tam, kad saņemts sadarbības iestādes atzinums par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem, vai, ja projekta iesniedzējam nebija jāiesniedz šo noteikumu 59.punktā minētā informācija, šajā punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz divu mēnešu laikā no sadarbības iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas):

65.1. līgums, kas noslēgts ar Eiropas Savienībā reģistrētu kredītiestādi, par projekta īstenošanai nepieciešamā aizdevuma piešķiršanu vismaz 70 % apmērā no projekta kopējām izmaksām;

65.2. līgums, kas noslēgts ar saistīto komersantu par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, ja šā saistītā komersanta pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējo izmaksu summas;

65.3. projekta iesniedzēja valdes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem, ja projekta iesniedzēja pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējo izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455)

66. Šo noteikumu 65.punktā minētos apliecinājuma dokumentus par finansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai var iesniegt katru par daļu no projekta kopējām izmaksām, ja to kopējā summa ir vienāda ar projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

67. Ja projekta iesniedzējs tiesības uz projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu ir apliecinājis ar nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar nogaidu tiesību, pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi minētais līgums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

68. Projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no dienas, kad sadarbības iestādē saņemts iesniegums par projekta īstenošanu, ja projekta iesnieguma iesniedzējs uzsāk atbalstāmās darbības pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja projekta iesniedzējs plāno uzsākt atbalstāmās darbības pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no minētā līguma noslēgšanas dienas. Projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015. gada 15. septembrim. Projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas un turpmāko kārtu ietvaros projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015. gada 15. novembrim.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.106 redakcijā)

69. Ja projekta īstenošanai nepieciešamas iekārtas, uzskata, ka projekta atbalstāmās darbības uzsāktas, kad tiek parakstīts līgums par iekārtu iegādi, bet, veicot ēku un būvju būvniecību, rekonstrukciju un renovāciju, ar projekta atbalstāmo darbību uzsākšanu tiek saprasta būvdarbu uzsākšana.

70. Ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, nav atbalstāma un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas, ja finansējuma saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu statusam, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas, ja tas atbilst lielo komersantu statusam. Neatbalstāmās nozares ir definētas šo noteikumu 3.pielikumā.

71. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

71.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

71.2. projekta iesniegums iesniegts sadarbības iestādē, un sadarbības iestāde, pirms finansējuma saņēmējs ir uzsācis projekta atbalstāmās darbības, ir veikusi pirmslīguma pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

71.3. finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu, nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, kas atbilst normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, kā arī finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

71.4. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē starpposma (ja nepieciešams) vai noslēguma maksājuma pieprasījums, un ir pievienotas dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts un norādīts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē;

71.5. projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem;

71.6. pārbaudes projekta īstenošanas vietā sadarbības iestādei ir tiesības veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā, kad projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādē;

71.7. visus maksājumus finansējuma saņēmējs veic no atsevišķa, projekta īstenošanai paredzēta konta, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu;

71.8. finansējuma saņēmējs nav pabeidzis projekta īstenošanu pirms šo noteikumu 57.punktā minētā sadarbības iestādes lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.455; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1177; MK 30.06.2014. noteikumiem Nr.351)

72. Sadarbības iestāde izbeidz līgumu par projekta īstenošanu, un finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt piešķirto finansējumu sadarbības iestādes norādītajā kontā par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī:

72.1. ja projekta iesniegumam ir pievienots nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesību, bet sešu mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs nav īstenojis pirkuma līgumu ar nogaidu tiesību un iesniedzis sadarbības iestādē zemesgrāmatā reģistrētus īpašumtiesības apliecinošus dokumentus (kopijas) par īpašumu, kurā veic ilgtermiņa ieguldījumus;

72.2. ja sešu mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumus ar piegādātājiem par summu, ne mazāku kā 75 % no projektā paredzētajām jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādes izmaksām;

72.3. (svītrots ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106);

72.4. ja 12 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumus ar piegādātājiem par visu summu no projektā paredzētajām jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādes izmaksām un ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksām;

72.5. ja projekta iesniegumā ir paredzētas ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, bet 12 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegta būvvaldes apstiprināta būvatļauja nepieciešamo ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšanai.

73. Sadarbības iestāde lemj, vai izbeigt līgumu par projekta īstenošanu:

73.1. minētajā līgumā noteiktajos gadījumos;

73.2. ja projekta iesniegumā ir paredzētas ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, bet sešu mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumus par ēku un būvju būvniecību, rekonstrukciju un renovāciju par summu, ne mazāku kā 75 % no projektā paredzētajām ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksām;

73.3. ja projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas un turpmāko kārtu ietvaros finansējuma saņēmējs līdz 2014.gada 1.decembrim sadarbības iestādē nav iesniedzis avansa vai starpposma maksājumu pieprasījumus vismaz par 35 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma apmēra;

73.4. ja 12 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegti starpposma maksājumu pieprasījumi vismaz par 35 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma apmēra.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.106 redakcijā)

74. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējumu un veic finanšu korekciju:

74.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

74.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

74.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

74.4. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

74.5. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā;

74.6. (svītrots ar MK 30.06.2014. noteikumiem Nr.351);

74.7. ja izmaksas pārsniedz šo noteikumu 18.2. un 18.3. apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojumu.

(Grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106)

75. Ja projekta īstenošanas laikā rodas papildu izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz tos no saviem līdzekļiem.

76. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

77. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas, kā arī lai pārbaudītu attiecināmo izmaksu pozīciju atbilstību projektā plānotajam.

78. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai paredzēto finansējuma saņēmēja bankas kontu, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

79. Finansējuma saņēmējs starpposma maksājumos un avansa maksājumos var saņemt līdz 90 % no projekta līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma apmēra. Avanss tiek izsniegts, ja sadarbības iestāde gūst pārliecību par avansa pilnīgas un efektīvas izmantošanas iespējām izdevumu attiecināmības periodā un kredītiestādes garantijas saņemšanas nosacījumi neliedz izmantot avansu projektā nepieciešamajiem maksājumiem piegādātājiem. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes garantiju par avansa atdošanu. Kredītiestādes garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par projekta īstenošanu paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma. Finansējuma saņēmējs līdz projekta īstenošanas beigām iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu vai pieprasījumus par izsniegtā avansa apjomu.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.653 redakcijā)

80. Starpposma maksājumus var saņemt:

80.1. ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja starpposma pārskatu iesniedz par summu, kas nepārsniedz 284 574 euro;

80.2. biežāk nekā reizi trijos mēnešos, ja starpposma pārskatu iesniedz par summu, kas pārsniedz 284 574 euro.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1177)

81. Starpposma maksājumu veic pēc attiecīgā projekta īstenošanas posma pabeigšanas.

82. (Svītrots ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.653)

83. Finansējuma saņēmējs projektu iesniegumu atlases otrās un trešās kārtas ietvaros projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. septembrim. Sadarbības iestāde var pagarināt minēto termiņu par 15 darbdienām, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 15. septembrim, ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.106 redakcijā)

83.1 Finansējuma saņēmējs projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas un turpmāko kārtu ietvaros projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. novembrim. Sadarbības iestāde var pagarināt minēto termiņu par 15 darbdienām, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 15. novembrim, ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.106 redakcijā)

84. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, ievērojot normatīvo aktu prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1177 redakcijā)

85. Šo noteikumu 35.punkts stājas spēkā līdz ar informācijas sistēmas izveidi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecības informācijas sistēmu. Ar šo noteikumu 35.punkta stāšanos spēkā spēku zaudē šo noteikumu 34.2.apakšpunktā ietvertās prasības attiecībā uz tādas informācijas iesniegšanu, kas ir pieejama informācijas sistēmā.

86. Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķinus veic latos un summas, kas šo noteikumu ietvaros noteiktas euro, pārrēķina latos, ievērojot Padomes 1997.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1177 redakcijā)

87. Projektu iesniegumos, kas iesniegti sadarbības iestādē līdz 2013.gada 31.decembrim, lietotā naudas vienība ir lats.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1177 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.817

(Pielikums MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1177 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106)

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:
Darbības programmas 2007.–2013.gadam nosaukums:

"Uzņēmējdarbība un inovācijas"

Prioritātes numurs un nosaukums:

2.1.prioritāte "Zinātne un inovācijas"

Pasākuma numurs un nosaukums:

2.1.2.pasākums "Inovācijas"

Aktivitātes numurs un nosaukums:

2.1.2.4. aktivitāte "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Projekta iesniedzējs:

Aizpilda sadarbības iestāde:

Projekta identifikācijas Nr.:
Projekta iesniegšanas datums:
Projektu atlases veids:
ierobežota atklāta

X


1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:
1.1.2. Struktūrvienības nosaukums
1.1.3. Reģistrācijas numurs:
1.1.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
1.1.5. Juridiskā adrese:
Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
1.1.6. mājas lapas adrese (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā

*aizpilda, ja faktiskā adrese atšķiras no juridiskās adreses

1.1.7. Kontaktpersonas:
Atbildīgā persona:
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
E-pasts:
Tālrunis:
Fakss:
Kontaktpersona:*
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
E-pasts:
Tālrunis:
Fakss:

*aizpilda, ja kontaktpersona atšķiras no atbildīgās personas

1.1.8. Komersanta kategorija Mazais, sīkais (mikro);

Vidējais komersants;

Lielais komersants;

1.1.9. Projekta iesniedzēja saistītās personas (ja projekta iesniegumam ir pievienota deklarāciju par projekta iesniedzēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai, šī sadaļa nav jāaizpilda). Saistītās personas atbilst Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikuma 3.panta 3.punktā noteiktajai saistīto personu definīcijai:

Autonoms komersants;

Partnerkomersanti;

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

1.Komersanta nosaukums
2. ...
3. …

Kopā

Saistītie komersanti.

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

1.Komersanta nosaukums
2. ...
3. …

Kopā

1.1.10. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

Kods

Nosaukums

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-2

Akciju sabiedrība

I-5

Individuālais komersants

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību

1.1.11. Projekta iesniedzēja pamatdarbības nozare saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2.red. (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

kods

nosaukums

1.1.12. Projekta iesniedzēja akcionāri (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība un akcionāra ieguldījums ir vismaz 5% no kopējā ieguldījuma komersantā)

Nr.
p.k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums %

Balsstiesības

1.
2.

Kopā

100%

100%

1.2. Projekta iesniedzēja īstenotie un plānotie projekti, par kuriem ir saņemts vai kas ir iesniegti atbalsta saņemšanai valsts, Eiropas Savienības vai cita veida atbalsta programmās (ja tādu projektu nav, tad nepieciešams ievilkt "-" vai ierakstīt "nav").

Nr.
p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids, projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (EUR)

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg–mm/gggg)

1.
2.

1.3. Projekta iesniedzēja saistīto personu īstenotie un sagatavotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt finansējumu šajā aktivitātē (ja tādu projektu nav, tad nepieciešams ievilkt "-" vai ierakstīt "nav").

Nr.
p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids, projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (EUR)

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg–mm/gggg)

1.
2.

1.4. Projekta izmaksu pozīciju apvienošana ar citiem vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem.

Norādīt projekta iesniedzēja īstenotos un plānotos projektus, kuros saņemtais vai plānotais valsts vai cita veida atbalsts tiks kombinēts ar šī projekta ietvaros pieprasīto finansējumu, kā arī norādīt citu valsts atbalsta programmu vai individuālo atbalsta programmu ietvaros plānoto vai saņemto finansējumu, kas tiks apvienots ar šī projekta noteiktajām attiecināmajām izmaksām (ja tādu projektu nav, tad nepieciešams ievilkt "-" vai ierakstīt "nav").

Finansējuma sniedzējs
Finansējuma veids
Projekta nosaukums un numurs (ja piešķirts)

Nr.
p.k.

Kombinējamā attiecināmo izmaksu pozīcija

Kopējās attiecināmās izmaksas (EUR)

Piešķirtais/plānotais finansējuma apjoms citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta programmā (EUR)

Sniegtā atbalsta intensitāte %, ko sastāda vietējais, reģionālais vai valsts atbalsts (no 4. kolonā norādītā kopējā finansējuma)

1.

2.

3.

4.

5.


2. sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (līdz 500 zīmēm):

2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (-es), un kadastra numurs (-i) (ja iespējams norādīt):
Pašvaldība:
Plānošanas reģions (atzīmēt): Kurzeme
Latgale
Zemgale
Vidzeme
Rīga
Administratīvā vienība (atzīmēt): Rīgas pilsēta
Visa Latvija

2.3. Projekta īstenošanas nozare – projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma atbilstošā nozare (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo un norādīt atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):

Pārtikas rūpniecībā
Kokrūpniecībā
Ķīmiskā rūpniecība un tās sakarnozares
Elektrisko un optisko iekārtu ražošanā
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
Mašīnbūve un metālapstrāde
Transporta un loģistikas un to saistītajās nozares
Veselības aprūpes nozarē
Citā atbalstāmajā tautsaimniecības nozarē – __________________ (lūdzam norādīt nosaukumu un atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu )

*Atbilstoši normatīvā akta par apakšaktivitātes īstenošanu 3.pielikumam.

2.4. Projektā plānotās darbības

Norādiet katras izmaksu pozīcijas atbilstību atbalstāmajām darbībām. (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo un sniegt skaidrojumu).

Nr.
p.k.

Ieguldījums

Atbalstāmās darbības

saistīts ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu
saistīts ar esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu
saistīts ar esoša komersanta produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem
saistīts ar esoša komersanta vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu

2.7. Finansējuma nepieciešamības pamatojums (aizpilda tikai lielie komersanti):

pateicoties atbalstam, ir būtiski palielināta kopsumma, ko saņēmējs ir iztērējis projektam (Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta (c) apakšpunkts);

Skaidrojums (līdz 500 vārdiem):

pateicoties atbalstam, ir būtiski palielināts projekta apjoms (Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta (a) apakšpunkts) vai pateicoties atbalstam ir būtiski paplašināta projekta darbība joma (Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta (b) apakšpunkts);

Skaidrojums (līdz 500 vārdiem):

pateicoties atbalstam, ir būtiski palielinājies attiecīgā projekta izpildes ātrums (Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta (d) apakšpunkts);

Skaidrojums(līdz 500 vārdiem):


3. Projekta īstenošana

3.1. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

(pilnos mēnešos)

Projekta īstenošana tiks uzsākta pēc (atzīmēt atbilstošo):

projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.

līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi.


4. sadaļa – Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

Plāksne telpās
Preses relīzes
Informēšana masu medijos
Informācijas stendi
Informācijas plāksnes
Informācija mājas lapā internetā
Citi (lūdzu norādīt)

4.2. Raksturot 4.1.sadaļā minētos pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:


5.sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1.Projekta ietekme uz prioritāti "Vienlīdzīgas iespējas"

Projektā tiks nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības un aktīvās novecošanās, kā arī personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu:

Atzīmēt vajadzīgo:

Projektā tiks nodarbināti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji vai strādājošas personas ar invaliditāti, un šīs personas veidos vismaz 15 % no projektā nodarbināto darbinieku kopskaita.
"Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs" un "strādājoša persona ar invaliditāti" ir persona, kura atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 2.panta 18., 19. un 20.punktā noteiktajai definīcijai.
Projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu, tai skaitā sadalījumu pēc: dzimuma, vecuma un invaliditātes.
Projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamajiem sociālās atstumtības riskiem.
Projektā nav paredzēta pamatprincipu ievērošana


6. Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

6.1. Projekta pieprasītais finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām*

(Pieprasīto finansējuma apmēru nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam un norādīt to ar diviem cipariem aiz komata, noapaļojot uz leju).

Gads

Projekta izmaksu pozīcijas

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR)

Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas (EUR)

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Pieprasītais finansējuma apmērs (EUR) (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojumus veicot uz leju)

Pieprasītā finansējuma intensitāte % (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojumus veicot uz augšu)

2014

Iekārtu iegādes izmaksas          
Kredītiestādes garantijas izmaksas          

2015

Iekārtu iegādes izmaksas          
Kredītiestādes garantijas izmaksas          

Kopā

           

* Maksimālais publiskā finansējuma apmērs projekta iesniedzēja saistīto personu grupai (EUR) – 2 135 000 EUR. Maksimālā finansējuma intensitāte ir 45 % no projekta attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei un 100 % no attiecināmajām izmaksām kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai.

6.2. Projekta izmaksu tāme

Projekta izmaksu pozīcijas

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas (EUR)

Kopā izmaksas (EUR)

Attiecināmās (bez PVN)

Neattiecināmās

Paredzēts starpposma maksājums (norāda projekta īstenošanas mēnesi, kurā tiks iesniegts LIAA starpposma maksājuma pieprasījums)

bez PVN

PVN attiecināmajām

PVN neattiecināmajām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Iekārtu iegādes izmaksas
1.1. Jaunu iekārtu (un aprīkojuma iegādes izmaksas)
....

Kopā (1.)

2. Kredītiestādes garantijas izmaksas                  
..                  

Kopā (2.)

                 

Kopā

                 

6.3. Projekta finansēšanas avoti* (naudas plūsmas)

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti
projekta īstenošanas laikā

Summa (EUR)

%

1.Avansa maksājums (avansa maksājums nevar pārsniegt 35% no pieprasītā finansējuma apmēra)
2.Projekta iesniedzēja paša resursi (brīvi no komercdarbības atbalsta)
3.Aizņēmums no kredītiestādes (brīvi no komercdarbības atbalsta)
4.Citi (norādīt finansēšanas avotu)

Kopā (1.+2.+3+4.+5.)

100%

*Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 6.1. sadaļā norādītajām kopējām projekta izmaksām.

Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, tad lūdzam norādīt, kurā kredītiestādē ir plānots ņemt aizdevumu, kā arī norādīt kontaktpersonu kredītiestādē, kura var sniegt sīkāku informāciju par aizdevumu, minētās personas e-pasta adresi un telefona numuru.


7. Projekta iesniedzēja apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja
projekta iesniedzēja nosaukums
atbildīgā amatpersona, ,
vārds, uzvārds
,
amata nosaukums
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, :
dd/mm/gggg

7.1. Projekta iesniedzēja atbilstība:

7.1.1. projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants;

7.1.2. projekta iesniedzējs nav ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.1.3. projekta iesniedzēja neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;

7.1.4. projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus pilnā apmērā un normatīvajos aktos nodokļu jomā noteiktajos termiņos;

7.1.5. projekta iesniedzējs citu Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektu īstenošanas laikā nav tīši maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju saistībā ar minēto projektu īstenošanu;

7.1.6. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kura rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

7.1.7. projekta iesniedzējs ir ievērojis finansējuma saņemšanas nosacījumus;

7.1.8. projekta iesniedzēja rīcībā ir stabili un pietiekami finanšu resursi, kas tiks ieguldīti projekta realizācijā;

7.1.9. projekta ietvaros veiktos ilgtermiņa ieguldījumus izmantots tikai projektā paredzētajiem mērķiem, kā arī komersanta, kurš saņem atbalstu, saimnieciskajā darbībā un projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā;

7.1.10. projekta ietvaros veiktie ilgtermiņa ieguldījumi tiks iekļauti komersanta aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas paliks mikro, mazā un vidējā komersanta īpašumā Latvijā un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas paliks lielā komersanta īpašumā Latvijā, un netiks nodoti lietošanā trešajām personām;

7.1.11. projekta iesniegumā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumi tiks iegādāti no trešajām personām par tirgus cenu;

7.1.12. gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, tas ir sniedzis garantiju, ka saņemtais atbalsts netiks izmantots, lai pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts;

7.1.13. uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punka "a" apakšpunktā

7.1.14. projekta iesniedzējs nav pārkāpis šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā

7.1.15. projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

7.1.16.projekta iesniedzēja kompetenta institūcija vai amatpersona ir pieņēmusi lēmumu par projekta realizēšanu.

7.2. Atbilstība Eiropas Savienības horizontālajām prioritātēm:

7.2.1. Projektu īstenojot, tiks ievērotas horizontālās prioritātes: vienlīdzīgas iespējas un makroekonomiskā stabilitāte. Projekts negatīvi neietekmēs šīs horizontālās prioritātes.

7.3. Finansējuma saņemšanas nosacījumi:

7.3.1. šīs aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu neapvieno ar citas aktivitātes vai individuālā atbalsta projekta ietvaros sniegto finansējumu, izņemot normatīvajā aktā par attiecīgās aktivitātes īstenošanu minētos gadījumus. Citas aktivitātes vai individuālā atbalsta projekta ietvaros atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai šīs aktivitātes ietvaros;

7.3.2. projekta apstiprināšanas gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

7.3.3. projekta iesniedzējs, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, projekta īstenošanā ieguldīs vismaz 25% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

7.3.4. projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās darbības nav uzsāktas un attiecināmās izmaksas nav radušās:

7.3.4.1. projekta iesniedzējam, kurš atbilst sīko, mazo un vidējo komersantu statusam - pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā;

7.3.4.2. projekta iesniedzējs, kurš atbilst lielo komersantu statusam - pirms Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu;

7.3.5. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

7.3.6.normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos projektā paredzētajām darbībām tiks veikts ietekmes uz vidi izvērtējums;

7.2.7. iepirkumu procedūras ir notikušas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;

7.3.8. ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir neatbalstāma, un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs nodrošinās atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas finansējuma saņēmējiem, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu statusam, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas finansējuma saņēmējiem, kuri atbilst lielo komersantu statusam.

7.4. Projekta atbilstība:

7.4.1. projekta iesniegumā ir norādīti visi saistītie uzņēmumi saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumu – sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu definīcija;

7.4.2. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7.4.3. projekta iesniedzējam nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Atbildīgās amatpersonas amats:
Vārds, uzvārds:
Datums:
dd/mm/gggg
Vieta:
Paraksts:

(Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un "Zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.817
Biznesa plāns

(Pielikums MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1177 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

I KOMERSANTA PAŠREIZĒJAIS STĀVOKLIS

1. Vispārējā informācija par komersantu (informācija tiks izmantota, lai gūtu priekšstatu par komersantu, tā pašreizējo finanšu un saimnieciskās darbības stāvokli):

1.1. īsa vēsture;

1.2. darbības nozare. Ja vairākas, būtiskākās nozares pēc apgrozījuma pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados;

1.3. esošo produktu vai pakalpojumu apraksts (produktu grupas, nosaukums, īpašības, tehniskie parametri, kvalitāte, pielietošanas veids, tirdzniecības zīmes u.c. īpašības);

1.4. uzņēmuma struktūra, pamatdarbības vieta un struktūrvienības (ja tādas ir);

1.5. zeme un ēkas – īpašumā un nomātie;

1.6. galvenās tehnoloģijas un iekārtas – īpašumā un nomātās, norādot adreses un kadastra numurus;

1.7. problēmas un riski;

1.8. stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze;

1.9. panākumu iemesli (konkurences priekšrocības);

1.10. darbības raksturīgākie finanšu ekonomiskie rādītāji vismaz pēdējos trīs noslēgtajos finanšu gados;

Gads

2010
(pirmpirmpēdējā noslēgtajā finanšu gadā, ja tas nesakrīt ar kalendāro gadu)

2011
(pirmspēdējā noslēgtajā finanšu gadā, ja tas nesakrīt ar kalendāro gadu)

2012
(pēdējā noslēgtajā finanšu gadā, ja tas nesakrīt ar kalendāro gadu)

Bilances rādītāji
Aktīvu kopsumma
Pamatkapitāls
PZA rādītāji
Ieņēmumi
Izmaksas
EBITDA
Neto peļņa/zaudējumi
Uzņēmuma darbinieku skaits
Vadība
Pārējie darbinieki

1.11. saistīto komersantu apraksts – nosaukums, reģistrācijas numurs, galvenās darbības nozares, galvenie produkti vai pakalpojumi (par katru saistīto komersantu);

1.12. komersanta un tā saistīto personu grupas pašu kapitāls par pēdējo noslēgto finanšu gadu (norādīts atsevišķi katrai saistītai personai) (informāciju izmanto 3.kritērija vērtēšanai):

Pašu kapitāls atbilstoši pēdējā noslēgtā finanšu gada (lūdzu norādīt pēdējā noslēgtā finanšu gada periodu) datiem

Projekta iesniedzējam:

Saistītajām personām (ja attiecināms):

Kopā:

_________ EUR

[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR

_________ EUR
jeb
______ %
no projekta attiecināmajām izmaksām

[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR
[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR
[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR
[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR
[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR

2. Komersanta vadība:

2.1. valde, padome, prokūristi u.c. vadošies darbinieki (vārds, uzvārds, amats, cik ilgi nodarbināts komersantā;

2.2. 2.1.punktā minēto darbinieku izglītība un pieredze, kas atbilst pamatdarbībai un projektā plānotajām darbībām.

Informāciju var aizstāt ar BP pievienotiem CV, uz kuriem norādīta atsauce.

II PROJEKTA APRAKSTS

3. Projekta mērķis un izvēlētā risinājuma pamatojums:

3.1. projekta mērķis (konkrēts, kvantitatīvi un kvalitatīvi izmērāms sasniedzamais rezultāts) – pamatojums, kāpēc komersants vēlas īstenot projektu;

3.2. problēmas, kas tiks atrisinātas projekta rezultātā un ieguvumi no projekta īstenošanas;

3.3. jaunie produkti vai tehnoloģijas (tādi, kas uz projekta iesniegšanas brīdi nav pieejami komersantam), kuras tiek ieviestas ražošanā projekta rezultātā;

3.4. problēmas risināšanas alternatīvas (pamatojot ar finanšu aprēķiniem un citu salīdzinošu informāciju);

3.5. problēmas risinājuma izvēles pamatojums (viena no 3.4.punktā minētajām alternatīvām, kura izvēlēta, atzīstot to kā efektīvāko un reālāko projekta mērķa sasniegšanai).

4. Projekta attiecināmās izmaksas (informācija tiks izmantota, lai vērtētu 20.kritēriju "Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte"):

4.1. projektā plānotās iekārtas nosaukums, modelis, ražotājs, piegādātājs (ja atšķiras no ražotāja) (nosaukums, reģistrācijas numurs, valsts, saite uz ražotāja/piegādātāja publiskā interneta tīmekļa mājas lapu, statuss – ražotājs, autorizēts ražotāja pārstāvis reģionā, iekārtu vairumtirgotājs);

4.2. katras 4.1.punktā norādītās iekārtas nepieciešamības pamatojums projekta mērķa sasniegšanai;

4.3. iekārtu tehniskā specifikācija, ražības rādītāji (jauda, izlaides apjoms), pieslēgumu jauda (kWh), izmantojamās izejvielas, izejvielu patēriņš, iespējamā produkta rādītāji, izmēri, svars, atbilstība nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzības prasībām u.c. prasības (var atsaukties uz pievienotajām tehniskajām specifikācijām);

4.4. iekārtu pamatojums un pielietojums (sniegt skaidrojumu par katras iekārtas plānoto pielietojumu un noslodzi produkcijas vai pakalpojuma ražošanas procesā, raksturojot katras 4.1.punktā minētās iekārtas funkcijas);

4.5. pamatojums konkrēto iekārtu izvēlei saistībā ar tās funkcionalitāti, jaudu un citiem tās parametriem, un skaidrot, kā tie atbilst komersanta darbības modelim, salīdzinot ar funkcionāli līdzvērtīgām iekārtām;

4.6. aptaujātie komersanti, to iekārtu un cenu piedāvājumi;

4.7. iespējamās alternatīvās iekārtas;

4.8. plānotā iekārtu noslodze un maksimālie ražošanas apjomi;

4.9. ja plānots iegādāties jaunas iekārtas, lai aizstātu esošās iekārtas, jo esošās ir novecojušas straujas tehnoloģiju attīstības rezultātā, jānorāda iekārtu parametru atšķirības, proti, esošā iekārta pret jauno iekārtu, norādot konkrēti un salīdzinoši, un jāpaskaidro, kāds būs sagaidāmais rezultāts kopumā, proti, paredzētās produkta izmaiņas vai tehnoloģiskā procesa racionalizācija, modernizācija vai diversifikācija;

5. Projekta īstenošanas apraksts (informācija tiks izmantota, lai vērtētu 20.kritēriju "Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte"; papildus tam informācija par projekta īstenošanas vietu un laika grafiku tiks izmantota, lai sekotu līdzi projekta progresam un veiktu kontroles projekts īstenošanas vietā):

5.1. projekta īstenošanas vieta, norādot precīzi, projektu plānots realizēt uzņēmumā vai atsevišķā struktūrvienībā. Ja plānots īstenot atsevišķā struktūrvienībā, tad:

5.1.1. struktūrvienības apraksts (darbības apraksts, pašreiz nodarbināto darbinieku skaits, iekļaušanās kopējā komersanta struktūrā),

5.1.2. projekta īstenošanas vietas raksturojums (ģeogrāfiskais novietojums, nekustamā īpašuma statuss, faktiskā situācija);

5.2. nekustamais īpašums:

5.2.1. ēkas raksturojums, kurā plānots izvietot iekārtas, īpašuma tiesības, atbilstība (fizikālie parametri – m2, pieslēgumi, jaudas u.tml.), nepieciešamās pārveide, papildus veicamās darbības telpās, lai varētu īstenot projektu, termiņi šo darbību veikšanai un nepieciešamais finansējums;

5.2.2. zemes raksturojums (īpašuma tiesības, pievadceļi, infrastruktūra, nepieciešamās investīcijas u.tml.).

5.3. papildus iekārtas (tehniskie rādītāji), tehniskie līdzekļi vai darbi, to izmaksas, kas nepieciešami, lai īstenotu projektu, nepieciešamais finansējums, plānotais risinājums, termiņi, nepieciešamības pamatojums;

5.4. nepieciešamā saskaņošana ar valsts un pašvaldības iestādēm, piem., piesārņojošu darbību veikšanai, būvniecībai, darbībai ekonomiskajā zonā, sertifikācija u.tml., termiņi, izmaksas;

5.5. projektā iesaistīto vadošo darbinieku (vadītāja, finanšu vadītāja, tehniskā vadītāja, zinātniskā vadītāja) dzīvesgaitas apraksts, norādot iegūto izglītību, pieredzi, projekta ietvaros galvenos veicamos uzdevumus;

5.6. darba spēka nodrošināšana projekta rezultātā iegūto iekārtu izmantošanai, nepieciešamās apmācības;

5.7. kopējie finanšu resursi, kas nepieciešami projektam īstenošanas termiņā un pēc tā pabeigšanas trīs gadu garumā, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet piecu gadu garumā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, to iegūšanas avoti, termiņi, finansējuma pieejamība, iesniedzot projektu;

5.8. nodrošinājums (ķīlas) finansējuma piesaistei (ja nav nepieciešams, lūdzu paskaidrot kāpēc?);

5.9. kopējais projekta īstenošanas termiņš un tā ietvaros:

5.9.1. paredzēto darbību secība un plānotais ilgums katrai darbībai (aktivitāšu plāns);

5.9.2. finanšu resursu apguves laika grafiks, t.sk. vai projekta ietvaros būs nepieciešams avanss.

6. Projekta rezultāts (informācija tiks izmantota 1.kritērija "Projekta izmaksu efektivitāte" vērtēšanai, kā arī veicot uzraudzību 3 gadus (MVK) vai 5 gadus (lielajiem komersantiem) pēc projekta īstenošanas pabeigšanas):

6.1. projekta ietekme uz komersanta saimniecisko darbību (pamatot ar sekojošiem komersanta ekonomiskajiem rādītājiem – neto apgrozījums, eksports, bruto peļņa, neto peļņa, rentabilitāte attiecībā pret apgrozījumu, produktivitāte uz vienu strādājošo, pievienotā vērtība uz vienu strādājošo, darba vietu skaits) un salīdzinājums ar situāciju pirms projekta īstenošanas;

6.2. projekta izmaksu efektivitāte, norādot un skaidrojot pievienotās vērtības aprēķinu uz vienu darbinieku pēc projekta īstenošanas (informācija tiks izmantota 1.kritērija "Projekta izmaksu efektivitāte" vērtēšanai);

6.3. projekta ietvaros sasniedzamo rādītāju kopsavilkums:

Indikatori

Pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas*

Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas uzsākšanas (jānorāda dati projekta īstenošanas laikā un 3 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet 5 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants)

0.gads

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

5.gads

6.gads

7.gads

8.gads

Neto apgrozījums (EUR):* *
t.sk. no projekta īstenošanas
Plānotais eksporta apjoms (EUR)
t.sk. no projekta rezultātā saražotās produkcijas, sniegtajiem pakalpojumiem
Investīcijas komercdarbības attīstībai (LVL):
Pievienotā vērtība struktūrvienībā uz vienu darbinieku (EUR):
Parādu nomaksas koeficients (DSCR)***
Parāda seguma koeficients ****
Darba vietas (skaits):

Pilna laika darba vietas

Vadība

Pārējie darbinieki

Daļēja laika darba vietas

Vadība

Pārējie darbinieki

*Saskaņā ar pēdējo noslēgto gada pārskatu pirms projekta iesniegšanas, kas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam.
**Neto apgrozījums ir komercsabiedrības pamatdarbības, preču pārdošanas un pakalpojumu veikšanas rezultātā gūtie ieņēmumi, no kuriem atskaitītas tirdzniecības u. c. atlaides, kā arī apgrozījuma, akcīzes u. c. nodokļi.
*** Neto ienākumi / kopējās kredītsaistību apkalpošanas izmaksas
****Kredītsaistību apjoms / peļņa pirms procentu likmju maksas, nodokļiem, nolietojuma atskaiti un amortizāciju

7. Projekta rezultātā ražoto produktu un sniegto pakalpojumu apraksts un projekta ilgtspējas nodrošināšana (Informācija tiks izmantota 9.kritērija "Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, tai skaitā tas ir pamatots ar projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma aizsardzības līmeni (piemēram, patentu vai licenci)" vērtēšanai):

7.1. produktu un pakalpojumu apraksts (tehniskās, funkcionālās u.c. īpašības);

7.2. produkta vai pakalpojumu aizsardzības līmenis (ja attiecināms):

7.2.1. uz projekta iesniedzēja vārda vai projekta iesniedzēja daļu īpašnieka vārda reģistrēta pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija vai patents (biznesa plānam jāpievieno pusvadītāja izstrādājumu topogrāfijas vai patenta kopija);

7.2.2. no trešās personas ir iegādāts patents vai licence, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, kas ļauj projekta iesniedzējam ražot un tirgot produktu vai pakalpojumu (biznesa plānam jāpievieno patenta, licences vai pusvadītāja izstrādājumu topogrāfijas kopija);

7.2.3. apraksts par produkta vai pakalpojuma aizsardzības līmeni, aprakstot faktorus (resursi, spējas), kas ierobežo citus komersantus piedāvāt līdzīgu produktu vai pakalpojumu.

7.3. Produkta vai pakalpojuma priekšrocības pret citiem tirgū esošiem līdzvērtīgiem produktiem vai pakalpojumiem:

7.3.1. atšķirības tehniskajā specifikācijā, sastāvdaļu, aprīkojuma un materiālu uzlabojumi, iekļautā programmatūra, lietotājam draudzīgu vai citādi funkcionālu raksturojumi, pielietojuma veidi (sniegt pamatojumu, kādas priekšrocības nodrošina minētās atšķirības un to nepieciešamību klientam);

Tirgū esošo līdzvērtīgu produktu vai pakalpojumu svarīgākie parametri, galvenās sastāvdaļas, materiāli, pielietojuma veidi Projekta iesniedzēja ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma atšķirīgie parametri, galvenās sastāvdaļas, materiāli, pielietojuma veidi
[esošie parametri] [atšķirīgie parametri]

7.3.2. iespējas saražot produktu vai sniegt pakalpojumu efektīvāk un par zemāku pašizmaksu (sniegt produkta vai pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu uz vienību (aprēķinā norādot visas ražošanas un neražošanas izmaksas) un salīdzinājumu pret tirgus vidējo cenu, ko pamatot ar mērķa klienta bāzes jūtīgumu pret cenas izmaiņām. Sniegt ražošanas iekārtu aprakstu un citus argumentus, kas tieši ietekmē produkta vai pakalpojuma zemāku pašizmaksu;

7.4. līdz projekta iesniegšanas brīdim veiktās un plānotās mārketinga aktivitātes (konkrētas darbības, raksturojot veicamos pasākumus, iesaistītos finanšu un cilvēkresursu, norādot termiņus), lai nodrošinātu stabilu un lojālu klientu bāzi un tirgus daļu;

7.5. komersanta konkurētspēja ar produktivitātes priekšrocībām attiecībā uz darbaspēku, materiālu, enerģijas, kapitāla resursiem un citiem faktoriem;

7.6. produktu vai pakalpojumu īpašības, kas nodrošinās komersanta ilgtspējīgas konkurētspējas priekšrocības;

7.7. konkurētspējas priekšrocības, kuras rodas no integrācija globālās piegāžu ķēdēs;

7.8. plānotā produktu turpmāka attīstība.

8. Projekta ietekme uz komersanta pētniecības un attīstības kapacitāti (Informācija tiks izmantota 10.kritērija "Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks stiprināta un attīstīta projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte" vērtēšanai):

8.1. līdzšinējās pētniecības un attīstības aktivitātes vismaz pēdējo 3 (trīs) noslēgto projekta finanšu pārskata gadu laikā, kas ir saistītas ar projektā plānotā produkta ražošanu vai pakalpojuma sniegšanu:

Veiktās pētniecības un attīstības (P&A) aktivitātes

P&A darbu nosaukums (pētījuma veids, būtība, mērķis, problēma rezultāts)

P&A izmaksas (EUR)

P&A laika periods (no mm.gggg. līdz mm.gggg.)

Darba veicējs (nosaukums, reģ.nr. vai vārds, uzvārds, amats, kvalifikācija)

P&A darbu saistība ar projektā plānotajām aktivitātēm (piemēram, produktivitātes celšana vai kvalitātes uzlabojumi)

P&A darbu pamatojums (atsauces uz pievienotajiem pielikumiem (līgumiem, pētījumiem, publikācijām); gada pārskata pozīcijām, citiem apliecinošiem dokumentiem; cita informācija, kas pamato, ka P&A darbības veiktas

8.2. veikto pētniecības un aktivitātes darbību saistība ar projekta īstenošanu:

8.2.1. kādas atšķirības tehniskajā specifikācijā, sastāvdaļu, aprīkojuma un materiālu uzlabojumi, iekļautā programmatūra, lietotājam draudzīgu vai citādi funkcionālu raksturojumi, pielietojuma veidā ir plānots panākt no projekta ietvaros veicamajām pētniecības un attīstības aktivitātēm un to sagaidāmā finansiālā ietekme;

8.2.2. vai pētniecības un attīstības aktivitāšu rezultātā būs iespējams saražot produktu vai sniegt pakalpojumu efektīvāk un par zemāku pašizmaksu un tā sagaidāmā finansiālā ietekme.

8.3. kopsavilkums par turpmāk plānotajām pētniecības un attīstības aktivitātēm, kas saistītas ar projekta ietvaros ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu:

8.3.1. kādas produkta vai tehnoloģijas īpašības ir plānots attīstīt un kādi ir plānotie ieguvumi, plānotie pakalpojumu sniedzēji;

8.3.2. projekta iesniedzēja pētniecības struktūrvienības un personāla apraksts;

8.3.3. plānotā sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

8.3.3.1. divus gadus pēc projekta īstenošanas nodrošināt vismaz divas darbavietas personām, kas projekta īstenošanas laikā ieguvušas akadēmisko grādu vai profesionālo augstāko izglītību, kura nodrošina 4. vai 5.profesionālo kvalifikāciju;

8.3.3.2. vismaz trīs maģistra vai doktora studiju programmā studējošajiem nodrošināt praksi, kuras apjoms ir vismaz 3 kredītpunkti;

8.3.3.3. zinātniskajai institūcijai nodrošināt piekļuvi projekta ietvaros attīstītajai infrastruktūrai, kas paredzēta pētniecībai vai testēšanai ražošanas apstākļos.

9. Sadarbība veicināšana starp nozaru komersantiem un citām nozares institūcijām (Informācija tiks izmantota 11.kritērija "Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta sadarbība starp nozaru komersantiem un citām nozares institūcijām" vērtēšanai):

9.1. izejvielu un komplektējošo detaļu piegādātāji projektā plānotajiem produktiem

9.1.1. piegādātāju nosaukums, priekšrocības salīdzinājumā ar citiem piegādātājiem un piegādātāja nozīme projekta iesniedzēja konkurētspējas veicināšanai;

9.2. pakalpojumu sniedzēji projektā plānotajiem produktiem vai pakalpojumiem (informācija jānorāda tikai par specializētiem pakalpojumu sniedzējiem):

9.2.1. pakalpojumu sniedzēja nosaukums, priekšrocības salīdzinājumā ar citiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzēja nozīme projekta iesniedzēja konkurētspējas veicināšanai;

9.3. Cita veida sadarbība, piemēram, ar izglītības iestādēm, kompetenču centriem, klasteriem, tehnoloģiju pārneses kontaktpunktiem u.c.

10. Tirgus un nozares analīze – šajā sadaļā apraksta pieņēmumus, uz kuriem balstās finanšu aprēķini, kas ir atspoguļoti 11.nodaļā (informācijas tiks izmantota, lai vērtētu 20.kritēriju "Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte"):

10.1. mērķa tirgus analīze (projekta ietvaros ražojamo produktu (pakalpojumu) būtiskāko noieta tirgu raksturojums. Vēlams – balstīti uz Latvijas oficiālo statistiku):

10.1.1. vietējais (kurš reģions, teritorija) vai ārvalstu (eksports uz kurām valstīm un kādos apjomos);

10.1.2. produkta patērētāji – citi uzņēmumi vai iedzīvotāju grupas;

10.1.3. patēriņa tirgu apjoms (piem. pēdējo piecu gadu laikā konkrētā produkta patēriņš gadā (vai mēnesī)).

10.1.4. Latvijā kopumā saražotais attiecīgās nozares produkcijas vai sniegto pakalpojumu fiziskais apjoms un apjoms naudas izteiksmē pēdējo trīs līdz piecu gadu laikā, nozares nozīmīgums Latvijas tautsaimniecībā;

10.1.5. nozares tendences un to analīze, cikliskums, sezonālās svārstības;

10.1.6. nozares attīstības perspektīvas – ražošanas vai pakalpojumu apjomu prognozes turpmākajiem trīs līdz pieciem gadiem.

10.2. patērētāju analīze:

10.2.1. komersantu - patērētāju raksturojums, patērētāju grupējums, lielums (lieli vai daudzi mazi), to teritoriālais izvietojums;

10.2.2. iedzīvotāju – patērētāju raksturojums, kādas grupas, teritoriālais izvietojums.

10.3. konkurentu analīze, to tirgus daļas un attīstības prognozes;

10.4. izplatīšanas kanālu analīze;

10.5. tirgvedības (mārketinga) plāns:

10.5.1. cenu politika (cenas veidošanās mehānisms - produkta/pakalpojuma pašizmaksas aprēķins + komersanta "gala" cenas veidošanās mehānisms un salīdzinājums ar līdzvērtīgu/ekvivalentu produktu/pakalpojumu tirgus cenu);

10.5.2. atrašanās vieta;

10.5.3. tirdzniecības veicināšana un reklāma (konkrētas aktivitātes un termiņi).

11. Projekta finansiālais pamatojums (lai nodalītu projekta finanšu plūsmu, finanšu aprēķini jāveic visam komersantam ar projektu un bez projekta. Starpība starp šiem diviem scenārijiem veido projekta finanšu plūsmu. Ja projekts tiek īstenots atsevišķā struktūrvienībā, finanšu aprēķini arī jāveic visam komersantam ar projektu un bez projekta) (informācijas tiks izmantota, lai vērtētu 20.kritēriju "Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte"):

11.1. bilance (projekta īstenošanas laika un trīs gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants) (ieteicams izmantot Latvijas oficiālās bilances formu);

11.2. projekta peļņas vai zaudējumu aprēķins (projekta īstenošanas laika un trīs gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants);

11.3. projekta naudas plūsmas pārskats (pa mēnešiem projekta īstenošanas laika un trīs gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants), atsevišķi norādot izvērstas šādas pozīcijas: naudas plūsma no saimnieciskās darbības, investīciju darbības, finansēšanas, atsevišķi izdalot projekta naudas plūsmu, ja iesniegta komersanta kopējā naudas plūsma;

11.4. katras naudas plūsmas pozīcijas skaidrojums – parādīti aprēķini kā veidojās katra pozīcija (vienību skaits, vienības izmaksas u.c.);

11.5. kredīta atmaksas (arī procentu) grafiks un tā atmaksas avoti.

12. Pielikumi

(uzskaitīt biznesa plānam pievienotos dokumentus – biznesa plāna minēto faktu un slēdzienu apstiprinošo dokumentu kopijas, shēmas, tabulas, diagrammas, tirgus pētījumu rezultāti, konkurences analīze, produkcijas rentabilitātes analīze, līgumu (nomas, ar klientiem un piegādātājiem), sertifikātu, ekspertīžu rezultātu un citu dokumentu kopijas).

Atbildīgās amatpersonas amats:
Vārds, uzvārds:
Datums:
dd/mm/gggg
Vieta:
Paraksts:

(Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un "Zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.817
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

(Pielikums grozīts ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.106; MK 30.06.2014. noteikumiem Nr.351)

Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.4.aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" finansējums netiek sniegts šādās nozarēs:

1. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu G sekciju "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts")).

2. Finanšu starpniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu J sekciju "Finanšu starpniecība")).

3. Komercpakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu 70.nodaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļu "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana")).

4. Azartspēles un derības (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu klasi 92.71 "Azartspēles un derības")).

5. Alkoholisko dzērienu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu 11. nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.05 "Alus ražošana", klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana" (NACE 1.1. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu grupu 15.9 "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 15.96 "Alus ražošana", klasi 15.97 "Iesala ražošana" un klasi 15.98 "Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana")).

6. Tabakas izstrādājumu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu 16.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana")).

7. Zivsaimniecība un akvakultūra. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā noteiktajai definīcijai.

8. Kuģu būve:

8.1. atbilstoši Nostādnēm par valsts atbalstu kuģu būvei (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2003.gada 30.decembris, C 317, 11.lpp.) kuģu būve tiek definēta kā pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve Eiropas Savienībā;

8.2. kuģu būves nozare ietilpst NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu klasē 30.11 "Kuģu un peldošo iekārtu būve" (NACE 1.1.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu klasē 35.11 "Kuģu būve un remonts").

9. Ogļu rūpniecība. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 13. punktā noteiktajai definīcijai.

10. Tērauda rūpniecība. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 43. punktā noteiktajai definīcijai.

11. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 44. punktā noteiktajai definīcijai.

12. Lauksaimniecības nozare. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 9. un 11. punktā noteiktajām definīcijām.

13. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (ierobežojumu nosaka saskaņā ar NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu D sadaļu "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana" (NACE 1.1.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu 40.nodaļu "Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde")) un elektroenerģijas, tvaiku, biodegvielas vai biogāzes iegūšana no atkritumiem (ietilpst NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu klasē 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)" (NACE 1.1.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu klase 90.02 "Atkritumu savākšana un apstrāde")).

14. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, kā arī elektroenerģijas, tvaiku, biodegvielas vai biogāzes iegūšana no atkritumiem. Elektroenerģijas un gāzes ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 130. punktā un 13. panta "a" un "c" ("ii") apakšpunktā noteiktajām definīcijām. Siltumapgādei un gaisa kondicionēšanai ierobežojumu nosaka saskaņā ar NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu grupā 35.3. "Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana", NACE 1.1. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu grupā 40.3. "Tvaika un karstā ūdens piegāde" un tvaiku, biodegvielas vai biogāzes iegūšana no atkritumiem, kas ietilpst NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu klasē 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)", NACE 1.1. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu klasē 90.02 "Atkritumu savākšana un apstrāde".

15. Transporta nozare. Atbilstoši Komisijas regulas 651/2014 2. panta 45. punktā un 13. panta "a" apakšpunktā noteiktajām definīcijām.

16. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, L 352) 1. panta 1. punktā minētajām nozarēm.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.817
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1177 redakcijā)

Darbības programmas nosaukums un numurs

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes nosaukums un numurs

2.1.

Zinātne un inovācijas
Pasākuma nosaukums un numurs

2.1.2.

Inovācijas
Aktivitātes nosaukums un numurs

2.1.2.4.

Augstas pievienotās vērtības investīcijas
Projektu atlases veids   Atklāts projektu konkurss
Atbildīgā iestāde   Ekonomikas ministrija

 
1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Ar punktiem

Min. 43 punkti (visu kritēriju kopsumma)

1.

Projekta izmaksu efektivitāte, kam šajā kritērijā tiek vērtēta plānotā pievienotā vērtība EUR, rēķinot uz vienu darbinieku gadā. Aprēķiniem tiek izmantoti dati par struktūrvienību, kuras izveidei vai modernizācijai ir iesniegts projekts. Pievienotā vērtība rēķināta, izmantojot šādu formulu:
(struktūrvienības plānotā bruto peļņa + struktūrvienības darbiniekiem plānotā bruto alga + amortizācijas atskaitījumi)/plānotais struktūrvienības darbinieku skaits
Aprēķiniem tiks izmantoti plānotie rādītāji par pirmo pilno gadu pēc projekta pabeigšanas

0-20

Min.-8 punkti

1.1.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir vismaz EUR 48 377,64

20

 

1.2.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir EUR 39 840,41–48 377,63

16

 

1.3.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir EUR 31 303,18–39 840,40

12

 

1.4.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir EUR 21 343,08–31 303,17

10

 

1.5.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir EUR 11 382,97–21 343,07

8

 

1.6.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir mazāka nekā EUR 11 382,97

0

 

2.

Projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai

0-20

Min.-10 punkti

2.1.

Projektam ir augsta gatavība uzsākšanai:
1. Ir saņemtas būvvaldes būvatļaujas projekta realizācijai (ja tiek veikti būvdarbi);
2. Ir veikts iepirkums un noskaidroti iepirkuma uzvarētāji;
3. Ir noslēgts aizdevuma līgums ar kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti un ir izpildīti visi kredītiestādes izvirzītie nosacījumi, lai saņemtu kredītu;

20

 

2.2.

Projektam ir vidēji augsta gatavība uzsākšanai:
1. Ir izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, kas pamatots ar sertificētā tāmētāja sastādītu būvniecības izmaksu aprēķinu (ja tiek veikti būvdarbi);
2. Ir iepirkuma komisijas apstiprināta iepirkuma dokumentācija, tai skaitā ietverot visa plānotā aprīkojuma tehniskās specifikācijas un ir uzsākta iepirkuma procedūra;
3. Ir saņemts kredītiestādes valdes, kredītkomitejas vai citas kompetentas institūcijas vai amatpersonas lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai, un ir projekta iesniedzēja kompetentas amatpersonas vai institūcijas lēmums par bankas izvirzīto nosacījumu izpildi;

15

 

2.3.

Projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai:
1. Ir izstrādāts būvdarbu skiču projekts (ja tiek veikti būvdarbi);
2. Ir apzināti potenciālie iekārtu piegādātāji, taču nav uzsākta iepirkuma procedūra;
3. Ir apzināti potenciālie projekta finansēšanas avoti un ir projekta iesniedzēja kompetentas amatpersonas vai institūcijas lēmums par projekta realizēšanu;

10

 

2.4.

Projektam nav atbilstoša gatavība uzsākšanai saskaņā ar 2.1., 2.2. vai 2.3. apakšpunktu

0

 

3.

Projekta iesniedzēja spēja piesaistīt ārējo finansējumu projekta īstenošanai

0 – 20

Min- 10 punkti

3.1.

Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir vismaz 35 % no projekta attiecināmajām izmaksām

20

 

3.2.

Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 30 % līdz 34,99 % no projekta attiecināmajām izmaksām

15

 

3.3.

Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 25 % līdz 29,99 % no projekta attiecināmajām izmaksām

10

 

3.4.

Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir mazāks kā 25% no projekta attiecināmajām izmaksām

0

 

4.

Projekts tiek īstenots mērķa nozarēs (nozarēs ar nozīmīgu ieguldījumu pievienotās vērtības un eksporta pieaugumā īsā un vidējā termiņā pašreizējos ekonomiskajos apstākļos)

0 – 18

Min.-15 punkti

4.1.

Projekts tiek īstenots tautsaimniecībai prioritārajās nozarēs (klasifikācija pēc NACE 2.red.):
1. Pārtikas rūpniecība (C10-11)
2. Kokrūpniecība (C16)
3. Ķīmiskā rūpniecība un tās sakarnozares (C20-22)
4. Elektrisko un optisko iekārtu ražošana (C26-27)
5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (J61-62)
6. Mašīnbūve un metālapstrāde (C24-25; C28-30)
7. Transports un loģistika (H49-52)

18

 

4.2.

Projekts tiek īstenots citā apstrādājošās rūpniecības nozarē, transporta un loģistikas nozares saistītajās nozarēs (H53), informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares saistītajās nozarēs (J58, J63) vai veselības aprūpes nozarē (Q86-88)

15

 

4.3.

Projekts tiek īstenots citā nozarē

0

 

5.

Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi.

0-6

Kritērijs dod papildus punktus

5.1.

Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai ir lielāki par 150 % no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja projekta iesniedzējs kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi laikposmā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas līdz projekta iesniegšanas dienai.

6

 

5.2.

Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai ir 100 %–150 % no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja projekta iesniedzējs kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi laikposmā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas līdz projekta iesniegšanas dienai.

3

 

5.3.

Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai ir mazāki par 100 % no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja projekta iesniedzējs kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi laikposmā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas līdz projekta iesniegšanas dienai.

0

 
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM    

6.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"
Pieprasītā finansējuma intensitāte.
Samazinot intensitāti par 1 procentpunktu, tiek saņemts vērtējums 1 punkts. Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vismaz 10 procentpunktiem, kritērijā saņem maksimālo novērtējumu. Aprēķinot pieprasītās finansējuma intensitātes samazinājumu, tiek ņemta vērā maksimālā finansējuma intensitāte, kura ir pieejama konkrētajam projektam

0 - 10

Kritērijs dod papildu punktus

7.

Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas"
Projektā tiks nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot darbības, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvo novecošanos, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu

0-6

Kritērijs dod papildu punktus
(vērtējums piešķirams kumulatīvi)

7.1.

Projektā tiks nodarbināti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji vai strādājošas personas ar invaliditāti, un šīs personas veido vismaz 15 % no projektā nodarbināto darbinieku kopskaita. "Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs" un "strādājoša persona ar invaliditāti" ir persona, kura atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 2.panta 18., 19. un 20.punktā noteiktajai definīcijai

3

7.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu un vajadzības, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes.

2

7.3.

Balstoties uz 7.2.apakšpunktā minēto projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem.

1

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

8.

Projekta iesniedzēja atbilstība:    

8.1.

Projekta iesniedzējs un projekta iesniedzēja sadarbības partneri (ja attiecināms) atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam juridiskajam statusam un finanšu un darbības rādītājiem.  

N

8.2.

Projekta iesniedzējs nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā  

N

8.3.

Projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants  

P

8.4.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu  

P

8.5.

Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.  

N

9.

Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, tai skaitā, tas ir pamatots ar projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma aizsardzības līmeni (piemēram, patentu vai licenci).  

N

10.

Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks stiprināta un attīstīta projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte.  

N

11.

Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta sadarbība starp nozaru komersantiem un citām nozares institūcijām.  

N

12.

Projekta mērķis atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim  

N

13.

Projektā paredzētās darbības atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām  

P

14.

Projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē, kura noteikta normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu  

N

15.

Projekta attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem  

P

16.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi un nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo finansējuma apmēru  

P

17.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi  

P

18.

Projekta īstenošanas periods atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam periodam (projekts tiek uzsākts noteiktajā laika periodā, un projekta īstenošana ir atbilstoša normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem termiņiem).  

P

19.

Ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, tas sniedz garantiju, ka saņemtais finansējums netiks izmantots, lai pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts.  

P

20.

Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):
20.1. plānotie izdevumi ir samērīgi, nepieciešami projekta īstenošanai (projektā norādīto aktivitāšu īstenošanai, mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, definētās problēmas risināšanai) un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos;
20.2. attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu;
20.3. attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu un atbilst projektā plānotajām aktivitātēm;
20.4. plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā
20.5. projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze.
 

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

21.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti saskaņā ar normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto.  

P

22.

Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu  

P

23.

Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks  

P

24.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta  

P

25.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā)  

P

26.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats vai euro. Projektu iesniegumus, kas iesniegti sadarbības iestādē līdz euro iesniegšanas dienai – 2014.gada 1.janvārim, iesniedz latos. No 2014.gada 1.janvāra projektu iesniegumus iesniedz euro.  

P

27.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā  

N

28.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā  

P

29.

Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra veidā, projekta iesnieguma veidlapa iesniegta arī elektroniskā veidā  

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/ Nē

 

30.

Ja projekta iesniegums atbilst, 8.1., 8.2., 8.5., 9., 10., 11., 12., 14., 20., 27.vērtēšanas kritērijam, kā arī 1.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 8 punktus, 2.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktus, 3.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktus un 4.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 15 punktus, tad sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums.  

N

* Piezīmes:
1. N - Negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida.
2. P - Negatīvā vērtējuma gadījumā var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmuma noteiktajā laikā).

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.817
Pasūtītāja būvniecības koptāme

(Pielikums svītrots ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1177)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 817Pieņemts: 19.10.2011.Stājas spēkā: 28.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 27.10.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
238461
{"selected":{"value":"30.10.2015","content":"<font class='s-1'>30.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.10.2015","iso_value":"2015\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-29.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-30.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2014","iso_value":"2014\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2014","iso_value":"2014\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2014.-29.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2013","iso_value":"2013\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2013","iso_value":"2013\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2013.-30.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-01.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.03.2013","iso_value":"2013\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2013.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2012","iso_value":"2012\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2012.-21.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2011","iso_value":"2011\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2011.-28.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.10.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)