Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1177

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.55 55.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 170.nr.; 2012, 101.nr.; 2013, 57., 149.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. līdz 2013.gada beigām piesaistīt privāto finansējumu 298 803 080 euro apmērā komercdarbības attīstībai;";

1.2. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Aktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 69 314 849 euro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 9 101 018 euro. Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 58 066 164 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina savu līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 23., 28. un 29.punktu. Atlases kārtas ietvaros pieejamo finansējumu norāda paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.";

1.3. svītrot 8.1punktu;

1.4. izteikt 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"23. Projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektu iesniegumu atlases trešās un turpmāko kārtu ietvaros maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 45 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

24. Projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 4 268 615 euro un maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 4 268 615 euro. Projektu iesniegumu atlases trešās un turpmāko kārtu ietvaros minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 142 287 euro un maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 1 280 585 euro.";

1.5. izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, tam ir jāpamato finansējuma stimulējošā ietekme vismaz vienā no veidiem, kas minēti Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā.

28. Piešķirto finansējumu šo noteikumu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar de minimis atbalstu, ja piešķirtais finansējums kopā ar de minimis atbalstu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti (sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem - 70 %, vidējiem komersantiem - 60 % un lielajiem komersantiem - 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem vai valsts līdzekļiem. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu nedrīkst apvienot ar citu Eiropas Savienības līdzekļu finansētu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām izmaksām.";

1.6. aizstāt 29.1.apakšpunktā vārdus "valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem" ar vārdiem "vai valsts līdzekļiem";

1.7. svītrot 30.punktu;

1.8. papildināt 31.punkta ievaddaļu aiz vārda "ar atbildīgo" ar vārdiem "un vadošo";

1.9. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina, norādot atlases kārtas ietvaros pieejamo finansējumu un projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minēto informāciju pirms izsludināšanas saskaņo ar vadošo iestādi, un tā ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.";

1.10. aizstāt 46.punktā skaitli un vārdu "5 000 latu" ar skaitli un vārdu "7 114 euro";

1.11. aizstāt 57.punktā skaitļus un vārdus "2013.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2014.gada 30.jūnijam";

1.12. izteikt 71.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.2. projekta iesniegums iesniegts sadarbības iestādē, un sadarbības iestāde, pirms finansējuma saņēmējs ir uzsācis projekta atbalstāmās darbības, ir veikusi pirmslīguma pārbaudi projekta īstenošanas vietā, bet attiecībā uz lielo komersantu - izvērtējusi, vai ir izpildīti šo noteikumu 27.punktā minētie nosacījumi, par to aizpildot pārbaudes lapu un informējot projekta iesniedzēju;";

1.13. papildināt noteikumus ar 71.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.8. finansējuma saņēmējs nav pabeidzis projekta īstenošanu pirms šo noteikumu 57.punktā minētā sadarbības iestādes lēmuma pieņemšanas.";

1.14. aizstāt 80.1. un 80.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "200 000 latu" ar skaitli un vārdu "284 574 euro";

1.15. izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājumi";

1.16. papildināt noteikumus ar 86. un 87.punktu šādā redakcijā:

"86. Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķinus veic latos un summas, kas šo noteikumu ietvaros noteiktas euro, pārrēķina latos, ievērojot Padomes 1997.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

87. Projektu iesniegumos, kas iesniegti sadarbības iestādē līdz 2013.gada 31.decembrim, lietotā naudas vienība ir lats.";

1.17. izteikt 1.pielikuma 6.1.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta pieprasītais finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām*

(Pieprasīto finansējuma apmēru nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam, norādot to ar diviem cipariem aiz komata, noapaļojot uz leju.)

Gads

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)

Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas (LVL)

Projekta kopējās izmaksas (LVL)

Pieprasītais finansējuma apmērs (LVL) (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz leju)

Pieprasītā finansējuma intensitāte % (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz augšu)

2013

         

2014

         

2015

         

Kopā

         

*Maksimālais publiskā finansējuma apmērs projekta iesniedzēja saistīto personu grupai (LVL) - 900 000 (LVL). Maksimālā finansējuma intensitāte (45%).";

1.18. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.19. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.20. izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.21. svītrot 5.pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.11.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 31.decembrī.

3. Šo noteikumu 1.18. un 1.19.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.oktobra
noteikumiem Nr.1177

"1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.817

 

 

 
 

 

Projekta iesnieguma veidlapa

 

 
Projekta nosaukums:  
     
Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums:

"Uzņēmējdarbība un inovācijas"

Prioritātes numurs un nosaukums:

2.1.prioritāte "Zinātne un inovācijas"

Pasākuma numurs un nosaukums:

2.1.2.pasākums "Inovācijas"

Aktivitātes numurs un nosaukums:

2.1.2.4. aktivitāte "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

 

Projekta iesniedzējs:  
 

Aizpilda sadarbības iestāde:

 
Projekta identifikācijas Nr.:  
Projekta iesniegšanas datums:  
 
Projektu atlases veids:
ierobežota   atklāta

X

   
   

 

1. sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:  
1.1.2. Struktūrvienības nosaukums  
1.1.3. Reģistrācijas numurs:  
1.1.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:  
1.1.5. Juridiskā adrese:  
Iela, mājas Nr.  
Pilsēta, novads  
Valsts  
Pasta indekss  
1.1.6. mājas lapas adrese (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā  

*aizpilda, ja faktiskā adrese atšķiras no juridiskās adreses

1.1.7. Kontaktpersonas:  
Atbildīgā persona:  
Vārds, uzvārds  
Ieņemamais amats  
E-pasts:  
Tālrunis:  
Fakss:  
Kontaktpersona:*  
Vārds, uzvārds  
Ieņemamais amats  
E-pasts:  
Tālrunis:  
Fakss:  

*aizpilda, ja kontaktpersona atšķiras no atbildīgās personas

1.1.8. Komersanta kategorija Mazais, sīkais (mikro);

Vidējais komersants;

Lielais komersants;

1.1.9. Projekta iesniedzēja saistītās personas (ja projekta iesniegumam ir pievienota deklarāciju par projekta iesniedzēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai, šī sadaļa nav jāaizpilda). Saistītās personas atbilst Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikuma 3.panta 3.punktā noteiktajai saistīto personu definīcijai:

Autonoms komersants;

Partnerkomersanti;

 

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

1.Komersanta nosaukums          
2. ...          
3. …          

Kopā

         

Saistītie komersanti.

 

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (EUR)

Gada bilances kopsumma (EUR)

1.Komersanta nosaukums          
2. ...          
3. …          

Kopā

         

1.1.10. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

 

Kods

Nosaukums
 

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 

I-2

Akciju sabiedrība
 

I-5

Individuālais komersants
 

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību

1.1.11. Projekta iesniedzēja pamatdarbības nozare saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2.red. (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

     

kods

nosaukums

1.1.12. Projekta iesniedzēja akcionāri (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība un akcionāra ieguldījums ir vismaz 5% no kopējā ieguldījuma komersantā)

Nr.
p.k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums %

Balsstiesības

1.      
2.      
     
 

Kopā

100%

100%

1.2. Projekta iesniedzēja īstenotie un plānotie projekti, par kuriem ir saņemts vai kas ir iesniegti atbalsta saņemšanai valsts, Eiropas Savienības vai cita veida atbalsta programmās (ja tādu projektu nav, tad nepieciešams ievilkt "-" vai ierakstīt "nav").

Nr.
p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids, projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (EUR)

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg-mm/gggg)

1.            
2.            
           

1.3. Projekta iesniedzēja saistīto personu īstenotie un sagatavotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt finansējumu šajā aktivitātē (ja tādu projektu nav, tad nepieciešams ievilkt "-" vai ierakstīt "nav").

Nr.
p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids, projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (EUR)

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg-mm/gggg)

1.            
2.            

1.4. Projekta izmaksu pozīciju apvienošana ar citiem vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem.

Norādīt projekta iesniedzēja īstenotos un plānotos projektus, kuros saņemtais vai plānotais valsts vai cita veida atbalsts tiks kombinēts ar šī projekta ietvaros pieprasīto finansējumu, kā arī norādīt citu valsts atbalsta programmu vai individuālo atbalsta programmu ietvaros plānoto vai saņemto finansējumu, kas tiks apvienots ar šī projekta noteiktajām attiecināmajām izmaksām (ja tādu projektu nav, tad nepieciešams ievilkt "-" vai ierakstīt "nav").

Finansējuma sniedzējs  
Finansējuma veids  
Projekta nosaukums un numurs (ja piešķirts)  

Nr.
p.k.

Kombinējamā attiecināmo izmaksu pozīcija

Kopējās attiecināmās izmaksas (EUR)

Piešķirtais/plānotais finansējuma apjoms citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta programmā (EUR)

Sniegtā atbalsta intensitāte %, ko sastāda vietējais, reģionālais vai valsts atbalsts (no 4. kolonā norādītā kopējā finansējuma)

1.

2.

3.

4.

5.

         
         
         
         

 

2. sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (līdz 500 zīmēm):

 

2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (-es), un kadastra numurs (-i) (ja iespējams norādīt):  
Pašvaldība:  
Plānošanas reģions (atzīmēt): Kurzeme  
Latgale  
Zemgale  
Vidzeme  
Rīga  
Administratīvā vienība (atzīmēt): Rīgas pilsēta  
  Visa Latvija  

2.3. Projekta īstenošanas nozare - projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma atbilstošā nozare (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo un norādīt atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):

  Pārtikas rūpniecībā
  Kokrūpniecībā
  Ķīmiskā rūpniecība un tās sakarnozares
  Elektrisko un optisko iekārtu ražošanā
  Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
  Mašīnbūve un metālapstrāde
  Transporta un loģistikas un to saistītajās nozares
  Veselības aprūpes nozarē
  Citā atbalstāmajā tautsaimniecības nozarē - __________________ (lūdzam norādīt nosaukumu un atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu )

*Atbilstoši normatīvā akta par apakšaktivitātes īstenošanu 3.pielikumam.

2.4. Projektā plānotās darbības

Norādiet katras izmaksu pozīcijas atbilstību atbalstāmajām darbībām. (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo un sniegt skaidrojumu).

Nr.
p.k.

Ieguldījums

Atbalstāmās darbības

   

 

  saistīts ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu

 

  saistīts ar esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu

 

  saistīts ar esoša komersanta produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem
 

 

  saistīts ar esoša komersanta vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu
 

 

2.7. Finansējuma nepieciešamības pamatojums (aizpilda tikai lielie komersanti):

pateicoties atbalstam, ir būtiski palielināta kopsumma, ko saņēmējs ir iztērējis projektam (Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta (c) apakšpunkts);

Skaidrojums (līdz 500 vārdiem):

 

 

pateicoties atbalstam, ir būtiski palielināts projekta apjoms (Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta (a) apakšpunkts) vai pateicoties atbalstam ir būtiski paplašināta projekta darbība joma (Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta (b) apakšpunkts);

Skaidrojums (līdz 500 vārdiem):

 

 

pateicoties atbalstam, ir būtiski palielinājies attiecīgā projekta izpildes ātrums (Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta (d) apakšpunkts);

Skaidrojums(līdz 500 vārdiem):

 

 

 

3. Projekta īstenošana

3.1. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

 

(pilnos mēnešos)

Projekta īstenošana tiks uzsākta pēc (atzīmēt atbilstošo):

projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.

līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi.

 

4. sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

Plāksne telpās    
Preses relīzes    
Informēšana masu medijos    
Informācijas stendi    
Informācijas plāksnes    
Informācija mājas lapā internetā    
Citi (lūdzu norādīt)  

4.2. Raksturot 4.1.sadaļā minētos pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

 

 

5.sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1.Projekta ietekme uz prioritāti "Vienlīdzīgas iespējas"

Projektā tiks nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības un aktīvās novecošanās, kā arī personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu:

Atzīmēt vajadzīgo:

Projektā tiks nodarbināti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji vai strādājošas personas ar invaliditāti, un šīs personas veidos vismaz 15 % no projektā nodarbināto darbinieku kopskaita.
"Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs" un "strādājoša persona ar invaliditāti" ir persona, kura atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 2.panta 18., 19. un 20.punktā noteiktajai definīcijai.
 
Projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu, tai skaitā sadalījumu pēc: dzimuma, vecuma un invaliditātes.  
Projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamajiem sociālās atstumtības riskiem.  
Projektā nav paredzēta pamatprincipu ievērošana  

 

6. Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

6.1. Projekta pieprasītais finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām*

(Pieprasīto finansējuma apjomu nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam, norādot to ar diviem cipariem aiz komata noapaļojot uz leju).

Gads

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR)

Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas (EUR)

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Pieprasītais finansējuma apmērs (EUR) (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojumus veicot uz leju)

Pieprasītā finansējuma intensitāte % (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojumus veicot uz augšu)

2013

         

2014

         

2015

         

Kopā

         

*Maksimālais publiskā finansējuma apmērs projekta iesniedzēja saistīto personu grupai (EUR) - 1 280 585 (EUR). Maksimālā finansējuma intensitāte (45%).

6.2. Projekta izmaksu tāme

Projekta izmaksu pozīcijas

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas (EUR)

Kopā izmaksas (EUR)

Attiecināmās (bez PVN)

Neattiecināmās

Paredzēts starpposma maksājums (norāda projekta īstenošanas mēnesi, kurā tiks iesniegts LIAA starpposma maksājuma pieprasījums)

bez PVN

PVN attiecināmajām

PVN neattiecināmajām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Iekārtu iegādes izmaksas                  
1.1. Jaunu iekārtu (un aprīkojuma iegādes izmaksas)                  
....                  

Kopā (1.)

                 

6.3. Projekta finansēšanas avoti* (naudas plūsmas)

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti
projekta īstenošanas laikā

Summa (EUR)

%

1.Avansa maksājums (avansa maksājums nevar pārsniegt 35% no pieprasītā finansējuma apmēra)    
2.Projekta iesniedzēja paša resursi (brīvi no komercdarbības atbalsta)    
3.Aizņēmums no kredītiestādes (brīvi no komercdarbības atbalsta)    
4.Citi (norādīt finansēšanas avotu)    

Kopā (1.+2.+3+4.+5.)

  100%

*Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 6.1. sadaļā norādītajām kopējām projekta izmaksām.

Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, tad lūdzam norādīt, kurā kredītiestādē ir plānots ņemt aizdevumu, kā arī norādīt kontaktpersonu kredītiestādē, kura var sniegt sīkāku informāciju par aizdevumu, minētās personas e-pasta adresi un telefona numuru.

 

7. Projekta iesniedzēja apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja
  projekta iesniedzēja nosaukums
atbildīgā amatpersona, ,
  vārds, uzvārds  
  ,
  amata nosaukums  
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, :  
  dd/mm/gggg    

7.1. Projekta iesniedzēja atbilstība:

7.1.1. projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants;

7.1.2. projekta iesniedzējs nav ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.1.3. projekta iesniedzēja neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;

7.1.4. projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus pilnā apmērā un normatīvajos aktos nodokļu jomā noteiktajos termiņos;

7.1.5. projekta iesniedzējs citu Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektu īstenošanas laikā nav tīši maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju saistībā ar minēto projektu īstenošanu;

7.1.6. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kura rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

7.1.7. projekta iesniedzējs ir ievērojis finansējuma saņemšanas nosacījumus;

7.1.8. projekta iesniedzēja rīcībā ir stabili un pietiekami finanšu resursi, kas tiks ieguldīti projekta realizācijā;

7.1.9. projekta ietvaros veiktos ilgtermiņa ieguldījumus izmantots tikai projektā paredzētajiem mērķiem, kā arī komersanta, kurš saņem atbalstu, saimnieciskajā darbībā un projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā;

7.1.10. projekta ietvaros veiktie ilgtermiņa ieguldījumi tiks iekļauti komersanta aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas paliks mikro, mazā un vidējā komersanta īpašumā Latvijā un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas paliks lielā komersanta īpašumā Latvijā, un netiks nodoti lietošanā trešajām personām;

7.1.11. projekta iesniegumā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumi tiks iegādāti no trešajām personām par tirgus cenu;

7.1.12. gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, tas ir sniedzis garantiju, ka saņemtais atbalsts netiks izmantots, lai pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts;

7.1.13. uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punka "a" apakšpunktā

7.1.14. projekta iesniedzējs nav pārkāpis šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā

7.1.15. projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

7.1.16.projekta iesniedzēja kompetenta institūcija vai amatpersona ir pieņēmusi lēmumu par projekta realizēšanu.

7.2. Atbilstība Eiropas Savienības horizontālajām prioritātēm:

7.2.1. Projektu īstenojot, tiks ievērotas horizontālās prioritātes: vienlīdzīgas iespējas un makroekonomiskā stabilitāte. Projekts negatīvi neietekmēs šīs horizontālās prioritātes.

7.3. Finansējuma saņemšanas nosacījumi:

7.3.1. šīs aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu neapvieno ar citas aktivitātes vai individuālā atbalsta projekta ietvaros sniegto finansējumu, izņemot normatīvajā aktā par attiecīgās aktivitātes īstenošanu minētos gadījumus. Citas aktivitātes vai individuālā atbalsta projekta ietvaros atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai šīs aktivitātes ietvaros;

7.3.2. projekta apstiprināšanas gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

7.3.3. projekta iesniedzējs, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, projekta īstenošanā ieguldīs vismaz 25% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

7.3.4. projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās darbības nav uzsāktas un attiecināmās izmaksas nav radušās:

7.3.4.1. projekta iesniedzējam, kurš atbilst sīko, mazo un vidējo komersantu statusam - pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā;

7.3.4.2. projekta iesniedzējs, kurš atbilst lielo komersantu statusam - pirms Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu;

7.3.5. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

7.3.6.normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos projektā paredzētajām darbībām tiks veikts ietekmes uz vidi izvērtējums;

7.2.7. iepirkumu procedūras ir notikušas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;

7.3.8. ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir neatbalstāma, un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs nodrošinās atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas finansējuma saņēmējiem, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu statusam, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas finansējuma saņēmējiem, kuri atbilst lielo komersantu statusam.

7.4. Projekta atbilstība:

7.4.1. projekta iesniegumā ir norādīti visi saistītie uzņēmumi saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumu - sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu definīcija;

7.4.2. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7.4.3. projekta iesniedzējam nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret minēto juridisko personu - projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Atbildīgās amatpersonas amats:

 

Vārds, uzvārds:

 
Datums:  
  dd/mm/gggg

Vieta:

 

Paraksts:

 

(Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un "Zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām)."

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.oktobra
noteikumiem Nr.1177

"2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.817

Biznesa plāns

I KOMERSANTA PAŠREIZĒJAIS STĀVOKLIS

1. Vispārējā informācija par komersantu (informācija tiks izmantota, lai gūtu priekšstatu par komersantu, tā pašreizējo finanšu un saimnieciskās darbības stāvokli):

1.1. īsa vēsture;

1.2. darbības nozare. Ja vairākas, būtiskākās nozares pēc apgrozījuma pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados;

1.3. esošo produktu vai pakalpojumu apraksts (produktu grupas, nosaukums, īpašības, tehniskie parametri, kvalitāte, pielietošanas veids, tirdzniecības zīmes u.c. īpašības);

1.4. uzņēmuma struktūra, pamatdarbības vieta un struktūrvienības (ja tādas ir);

1.5. zeme un ēkas - īpašumā un nomātie;

1.6. galvenās tehnoloģijas un iekārtas - īpašumā un nomātās, norādot adreses un kadastra numurus;

1.7. problēmas un riski;

1.8. stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze;

1.9. panākumu iemesli (konkurences priekšrocības);

1.10. darbības raksturīgākie finanšu ekonomiskie rādītāji vismaz pēdējos trīs noslēgtajos finanšu gados;

Gads

2010
(pirmpirmpēdējā noslēgtajā finanšu gadā, ja tas nesakrīt ar kalendāro gadu)

2011
(pirmspēdējā noslēgtajā finanšu gadā, ja tas nesakrīt ar kalendāro gadu)

2012
(pēdējā noslēgtajā finanšu gadā, ja tas nesakrīt ar kalendāro gadu)

Bilances rādītāji      
Aktīvu kopsumma      
Pamatkapitāls      
PZA rādītāji      
Ieņēmumi      
Izmaksas      
EBITDA      
Neto peļņa/zaudējumi      
       
Uzņēmuma darbinieku skaits      
Vadība      
Pārējie darbinieki      

1.11. saistīto komersantu apraksts - nosaukums, reģistrācijas numurs, galvenās darbības nozares, galvenie produkti vai pakalpojumi (par katru saistīto komersantu);

1.12. komersanta un tā saistīto personu grupas pašu kapitāls par pēdējo noslēgto finanšu gadu (norādīts atsevišķi katrai saistītai personai) (informāciju izmanto 3.kritērija vērtēšanai):

Pašu kapitāls atbilstoši pēdējā noslēgtā finanšu gada (lūdzu norādīt pēdējā noslēgtā finanšu gada periodu) datiem

Projekta iesniedzējam:

Saistītajām personām (ja attiecināms):

Kopā:

_________ EUR

[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR

_________ EUR
jeb
______ %
no projekta attiecināmajām izmaksām

[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR
[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR
[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR
[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR
[nosaukums, reģ.nr.]:
_________ EUR

2. Komersanta vadība:

2.1. valde, padome, prokūristi u.c. vadošies darbinieki (vārds, uzvārds, amats, cik ilgi nodarbināts komersantā;

2.2. 2.1.punktā minēto darbinieku izglītība un pieredze, kas atbilst pamatdarbībai un projektā plānotajām darbībām.

Informāciju var aizstāt ar BP pievienotiem CV, uz kuriem norādīta atsauce.

II PROJEKTA APRAKSTS

3. Projekta mērķis un izvēlētā risinājuma pamatojums:

3.1. projekta mērķis (konkrēts, kvantitatīvi un kvalitatīvi izmērāms sasniedzamais rezultāts) - pamatojums, kāpēc komersants vēlas īstenot projektu;

3.2. problēmas, kas tiks atrisinātas projekta rezultātā un ieguvumi no projekta īstenošanas;

3.3. jaunie produkti vai tehnoloģijas (tādi, kas uz projekta iesniegšanas brīdi nav pieejami komersantam), kuras tiek ieviestas ražošanā projekta rezultātā;

3.4. problēmas risināšanas alternatīvas (pamatojot ar finanšu aprēķiniem un citu salīdzinošu informāciju);

3.5. problēmas risinājuma izvēles pamatojums (viena no 3.4.punktā minētajām alternatīvām, kura izvēlēta, atzīstot to kā efektīvāko un reālāko projekta mērķa sasniegšanai).

4. Projekta attiecināmās izmaksas (informācija tiks izmantota, lai vērtētu 20.kritēriju "Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte"):

4.1. projektā plānotās iekārtas nosaukums, modelis, ražotājs, piegādātājs (ja atšķiras no ražotāja) (nosaukums, reģistrācijas numurs, valsts, saite uz ražotāja/piegādātāja publiskā interneta tīmekļa mājas lapu, statuss - ražotājs, autorizēts ražotāja pārstāvis reģionā, iekārtu vairumtirgotājs);

4.2. katras 4.1.punktā norādītās iekārtas nepieciešamības pamatojums projekta mērķa sasniegšanai;

4.3. iekārtu tehniskā specifikācija, ražības rādītāji (jauda, izlaides apjoms), pieslēgumu jauda (kWh), izmantojamās izejvielas, izejvielu patēriņš, iespējamā produkta rādītāji, izmēri, svars, atbilstība nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzības prasībām u.c. prasības (var atsaukties uz pievienotajām tehniskajām specifikācijām);

4.4. iekārtu pamatojums un pielietojums (sniegt skaidrojumu par katras iekārtas plānoto pielietojumu un noslodzi produkcijas vai pakalpojuma ražošanas procesā, raksturojot katras 4.1.punktā minētās iekārtas funkcijas);

4.5. pamatojums konkrēto iekārtu izvēlei saistībā ar tās funkcionalitāti, jaudu un citiem tās parametriem, un skaidrot, kā tie atbilst komersanta darbības modelim, salīdzinot ar funkcionāli līdzvērtīgām iekārtām;

4.6. aptaujātie komersanti, to iekārtu un cenu piedāvājumi;

4.7. iespējamās alternatīvās iekārtas;

4.8. plānotā iekārtu noslodze un maksimālie ražošanas apjomi;

4.9. ja plānots iegādāties jaunas iekārtas, lai aizstātu esošās iekārtas, jo esošās ir novecojušas straujas tehnoloģiju attīstības rezultātā, jānorāda iekārtu parametru atšķirības, proti, esošā iekārta pret jauno iekārtu, norādot konkrēti un salīdzinoši, un jāpaskaidro, kāds būs sagaidāmais rezultāts kopumā, proti, paredzētās produkta izmaiņas vai tehnoloģiskā procesa racionalizācija, modernizācija vai diversifikācija;

5. Projekta īstenošanas apraksts (informācija tiks izmantota, lai vērtētu 20.kritēriju "Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte"; papildus tam informācija par projekta īstenošanas vietu un laika grafiku tiks izmantota, lai sekotu līdzi projekta progresam un veiktu kontroles projekts īstenošanas vietā):

5.1. projekta īstenošanas vieta, norādot precīzi, projektu plānots realizēt uzņēmumā vai atsevišķā struktūrvienībā. Ja plānots īstenot atsevišķā struktūrvienībā, tad:

5.1.1. struktūrvienības apraksts (darbības apraksts, pašreiz nodarbināto darbinieku skaits, iekļaušanās kopējā komersanta struktūrā),

5.1.2. projekta īstenošanas vietas raksturojums (ģeogrāfiskais novietojums, nekustamā īpašuma statuss, faktiskā situācija);

5.2. nekustamais īpašums:

5.2.1. ēkas raksturojums, kurā plānots izvietot iekārtas, īpašuma tiesības, atbilstība (fizikālie parametri - m2, pieslēgumi, jaudas u.tml.), nepieciešamās pārveide, papildus veicamās darbības telpās, lai varētu īstenot projektu, termiņi šo darbību veikšanai un nepieciešamais finansējums;

5.2.2. zemes raksturojums (īpašuma tiesības, pievadceļi, infrastruktūra, nepieciešamās investīcijas u.tml.).

5.3. papildus iekārtas (tehniskie rādītāji), tehniskie līdzekļi vai darbi, to izmaksas, kas nepieciešami, lai īstenotu projektu, nepieciešamais finansējums, plānotais risinājums, termiņi, nepieciešamības pamatojums;

5.4. nepieciešamā saskaņošana ar valsts un pašvaldības iestādēm, piem., piesārņojošu darbību veikšanai, būvniecībai, darbībai ekonomiskajā zonā, sertifikācija u.tml., termiņi, izmaksas;

5.5. projektā iesaistīto vadošo darbinieku (vadītāja, finanšu vadītāja, tehniskā vadītāja, zinātniskā vadītāja) dzīvesgaitas apraksts, norādot iegūto izglītību, pieredzi, projekta ietvaros galvenos veicamos uzdevumus;

5.6. darba spēka nodrošināšana projekta rezultātā iegūto iekārtu izmantošanai, nepieciešamās apmācības;

5.7. kopējie finanšu resursi, kas nepieciešami projektam īstenošanas termiņā un pēc tā pabeigšanas trīs gadu garumā, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet piecu gadu garumā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, to iegūšanas avoti, termiņi, finansējuma pieejamība, iesniedzot projektu;

5.8. nodrošinājums (ķīlas) finansējuma piesaistei (ja nav nepieciešams, lūdzu paskaidrot kāpēc?);

5.9. kopējais projekta īstenošanas termiņš un tā ietvaros:

5.9.1. paredzēto darbību secība un plānotais ilgums katrai darbībai (aktivitāšu plāns);

5.9.2. finanšu resursu apguves laika grafiks, t.sk. vai projekta ietvaros būs nepieciešams avanss.

6. Projekta rezultāts (informācija tiks izmantota 1.kritērija "Projekta izmaksu efektivitāte" vērtēšanai, kā arī veicot uzraudzību 3 gadus (MVK) vai 5 gadus (lielajiem komersantiem) pēc projekta īstenošanas pabeigšanas):

6.1. projekta ietekme uz komersanta saimniecisko darbību (pamatot ar sekojošiem komersanta ekonomiskajiem rādītājiem - neto apgrozījums, eksports, bruto peļņa, neto peļņa, rentabilitāte attiecībā pret apgrozījumu, produktivitāte uz vienu strādājošo, pievienotā vērtība uz vienu strādājošo, darba vietu skaits) un salīdzinājums ar situāciju pirms projekta īstenošanas;

6.2. projekta izmaksu efektivitāte, norādot un skaidrojot pievienotās vērtības aprēķinu uz vienu darbinieku pēc projekta īstenošanas (informācija tiks izmantota 1.kritērija "Projekta izmaksu efektivitāte" vērtēšanai);

6.3. projekta ietvaros sasniedzamo rādītāju kopsavilkums:

Indikatori

Pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas*

Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas uzsākšanas (jānorāda dati projekta īstenošanas laikā un 3 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet 5 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants)

0.gads

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

5.gads

6.gads

7.gads

8.gads

Neto apgrozījums (EUR):* *                  
t.sk. no projekta īstenošanas                  
Plānotais eksporta apjoms (EUR)                  
t.sk. no projekta rezultātā saražotās produkcijas, sniegtajiem pakalpojumiem                  
Investīcijas komercdarbības attīstībai (LVL):                  
Pievienotā vērtība struktūrvienībā uz vienu darbinieku (EUR):                  
Parādu nomaksas koeficients (DSCR)***                  
Parāda seguma koeficients ****                  
Darba vietas (skaits):                  

Pilna laika darba vietas

                 

Vadība

                 

Pārējie darbinieki

                 

Daļēja laika darba vietas

                 

Vadība

                 

Pārējie darbinieki

                 

*Saskaņā ar pēdējo noslēgto gada pārskatu pirms projekta iesniegšanas, kas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam.
**Neto apgrozījums ir komercsabiedrības pamatdarbības, preču pārdošanas un pakalpojumu veikšanas rezultātā gūtie ieņēmumi, no kuriem atskaitītas tirdzniecības u. c. atlaides, kā arī apgrozījuma, akcīzes u. c. nodokļi.
*** Neto ienākumi / kopējās kredītsaistību apkalpošanas izmaksas
****Kredītsaistību apjoms / peļņa pirms procentu likmju maksas, nodokļiem, nolietojuma atskaiti un amortizāciju

7. Projekta rezultātā ražoto produktu un sniegto pakalpojumu apraksts un projekta ilgtspējas nodrošināšana (Informācija tiks izmantota 9.kritērija "Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, tai skaitā tas ir pamatots ar projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma aizsardzības līmeni (piemēram, patentu vai licenci)" vērtēšanai):

7.1. produktu un pakalpojumu apraksts (tehniskās, funkcionālās u.c. īpašības);

7.2. produkta vai pakalpojumu aizsardzības līmenis (ja attiecināms):

7.2.1. uz projekta iesniedzēja vārda vai projekta iesniedzēja daļu īpašnieka vārda reģistrēta pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija vai patents (biznesa plānam jāpievieno pusvadītāja izstrādājumu topogrāfijas vai patenta kopija);

7.2.2. no trešās personas ir iegādāts patents vai licence, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, kas ļauj projekta iesniedzējam ražot un tirgot produktu vai pakalpojumu (biznesa plānam jāpievieno patenta, licences vai pusvadītāja izstrādājumu topogrāfijas kopija);

7.2.3. apraksts par produkta vai pakalpojuma aizsardzības līmeni, aprakstot faktorus (resursi, spējas), kas ierobežo citus komersantus piedāvāt līdzīgu produktu vai pakalpojumu.

7.3. Produkta vai pakalpojuma priekšrocības pret citiem tirgū esošiem līdzvērtīgiem produktiem vai pakalpojumiem:

7.3.1. atšķirības tehniskajā specifikācijā, sastāvdaļu, aprīkojuma un materiālu uzlabojumi, iekļautā programmatūra, lietotājam draudzīgu vai citādi funkcionālu raksturojumi, pielietojuma veidi (sniegt pamatojumu, kādas priekšrocības nodrošina minētās atšķirības un to nepieciešamību klientam);

Tirgū esošo līdzvērtīgu produktu vai pakalpojumu svarīgākie parametri, galvenās sastāvdaļas, materiāli, pielietojuma veidi Projekta iesniedzēja ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma atšķirīgie parametri, galvenās sastāvdaļas, materiāli, pielietojuma veidi
[esošie parametri] [atšķirīgie parametri]

7.3.2. iespējas saražot produktu vai sniegt pakalpojumu efektīvāk un par zemāku pašizmaksu (sniegt produkta vai pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu uz vienību (aprēķinā norādot visas ražošanas un neražošanas izmaksas) un salīdzinājumu pret tirgus vidējo cenu, ko pamatot ar mērķa klienta bāzes jūtīgumu pret cenas izmaiņām. Sniegt ražošanas iekārtu aprakstu un citus argumentus, kas tieši ietekmē produkta vai pakalpojuma zemāku pašizmaksu;

7.4. līdz projekta iesniegšanas brīdim veiktās un plānotās mārketinga aktivitātes (konkrētas darbības, raksturojot veicamos pasākumus, iesaistītos finanšu un cilvēkresursu, norādot termiņus), lai nodrošinātu stabilu un lojālu klientu bāzi un tirgus daļu;

7.5. komersanta konkurētspēja ar produktivitātes priekšrocībām attiecībā uz darbaspēku, materiālu, enerģijas, kapitāla resursiem un citiem faktoriem;

7.6. produktu vai pakalpojumu īpašības, kas nodrošinās komersanta ilgtspējīgas konkurētspējas priekšrocības;

7.7. konkurētspējas priekšrocības, kuras rodas no integrācija globālās piegāžu ķēdēs;

7.8. plānotā produktu turpmāka attīstība.

8. Projekta ietekme uz komersanta pētniecības un attīstības kapacitāti (Informācija tiks izmantota 10.kritērija "Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks stiprināta un attīstīta projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte" vērtēšanai):

8.1. līdzšinējās pētniecības un attīstības aktivitātes vismaz pēdējo 3 (trīs) noslēgto projekta finanšu pārskata gadu laikā, kas ir saistītas ar projektā plānotā produkta ražošanu vai pakalpojuma sniegšanu:

Veiktās pētniecības un attīstības (P&A) aktivitātes

P&A darbu nosaukums (pētījuma veids, būtība, mērķis, problēma rezultāts)

P&A izmaksas (EUR)

P&A laika periods (no mm.gggg. līdz mm.gggg.)

Darba veicējs (nosaukums, reģ.nr. vai vārds, uzvārds, amats, kvalifikācija)

P&A darbu saistība ar projektā plānotajām aktivitātēm (piemēram, produktivitātes celšana vai kvalitātes uzlabojumi)

P&A darbu pamatojums (atsauces uz pievienotajiem pielikumiem (līgumiem, pētījumiem, publikācijām); gada pārskata pozīcijām, citiem apliecinošiem dokumentiem; cita informācija, kas pamato, ka P&A darbības veiktas

           
           
           
           

8.2. veikto pētniecības un aktivitātes darbību saistība ar projekta īstenošanu:

8.2.1. kādas atšķirības tehniskajā specifikācijā, sastāvdaļu, aprīkojuma un materiālu uzlabojumi, iekļautā programmatūra, lietotājam draudzīgu vai citādi funkcionālu raksturojumi, pielietojuma veidā ir plānots panākt no projekta ietvaros veicamajām pētniecības un attīstības aktivitātēm un to sagaidāmā finansiālā ietekme;

8.2.2. vai pētniecības un attīstības aktivitāšu rezultātā būs iespējams saražot produktu vai sniegt pakalpojumu efektīvāk un par zemāku pašizmaksu un tā sagaidāmā finansiālā ietekme.

8.3. kopsavilkums par turpmāk plānotajām pētniecības un attīstības aktivitātēm, kas saistītas ar projekta ietvaros ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu:

8.3.1. kādas produkta vai tehnoloģijas īpašības ir plānots attīstīt un kādi ir plānotie ieguvumi, plānotie pakalpojumu sniedzēji;

8.3.2. projekta iesniedzēja pētniecības struktūrvienības un personāla apraksts;

8.3.3. plānotā sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

8.3.3.1. divus gadus pēc projekta īstenošanas nodrošināt vismaz divas darbavietas personām, kas projekta īstenošanas laikā ieguvušas akadēmisko grādu vai profesionālo augstāko izglītību, kura nodrošina 4. vai 5.profesionālo kvalifikāciju;

8.3.3.2. vismaz trīs maģistra vai doktora studiju programmā studējošajiem nodrošināt praksi, kuras apjoms ir vismaz 3 kredītpunkti;

8.3.3.3. zinātniskajai institūcijai nodrošināt piekļuvi projekta ietvaros attīstītajai infrastruktūrai, kas paredzēta pētniecībai vai testēšanai ražošanas apstākļos.

9. Sadarbība veicināšana starp nozaru komersantiem un citām nozares institūcijām (Informācija tiks izmantota 11.kritērija "Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta sadarbība starp nozaru komersantiem un citām nozares institūcijām" vērtēšanai):

9.1. izejvielu un komplektējošo detaļu piegādātāji projektā plānotajiem produktiem

9.1.1. piegādātāju nosaukums, priekšrocības salīdzinājumā ar citiem piegādātājiem un piegādātāja nozīme projekta iesniedzēja konkurētspējas veicināšanai;

9.2. pakalpojumu sniedzēji projektā plānotajiem produktiem vai pakalpojumiem (informācija jānorāda tikai par specializētiem pakalpojumu sniedzējiem):

9.2.1. pakalpojumu sniedzēja nosaukums, priekšrocības salīdzinājumā ar citiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzēja nozīme projekta iesniedzēja konkurētspējas veicināšanai;

9.3. Cita veida sadarbība, piemēram, ar izglītības iestādēm, kompetenču centriem, klasteriem, tehnoloģiju pārneses kontaktpunktiem u.c.

10. Tirgus un nozares analīze - šajā sadaļā apraksta pieņēmumus, uz kuriem balstās finanšu aprēķini, kas ir atspoguļoti 11.nodaļā (informācijas tiks izmantota, lai vērtētu 20.kritēriju "Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte"):

10.1. mērķa tirgus analīze (projekta ietvaros ražojamo produktu (pakalpojumu) būtiskāko noieta tirgu raksturojums. Vēlams - balstīti uz Latvijas oficiālo statistiku):

10.1.1. vietējais (kurš reģions, teritorija) vai ārvalstu (eksports uz kurām valstīm un kādos apjomos);

10.1.2. produkta patērētāji - citi uzņēmumi vai iedzīvotāju grupas;

10.1.3. patēriņa tirgu apjoms (piem. pēdējo piecu gadu laikā konkrētā produkta patēriņš gadā (vai mēnesī)).

10.1.4. Latvijā kopumā saražotais attiecīgās nozares produkcijas vai sniegto pakalpojumu fiziskais apjoms un apjoms naudas izteiksmē pēdējo trīs līdz piecu gadu laikā, nozares nozīmīgums Latvijas tautsaimniecībā;

10.1.5. nozares tendences un to analīze, cikliskums, sezonālās svārstības;

10.1.6. nozares attīstības perspektīvas - ražošanas vai pakalpojumu apjomu prognozes turpmākajiem trīs līdz pieciem gadiem.

10.2. patērētāju analīze:

10.2.1. komersantu - patērētāju raksturojums, patērētāju grupējums, lielums (lieli vai daudzi mazi), to teritoriālais izvietojums;

10.2.2. iedzīvotāju - patērētāju raksturojums, kādas grupas, teritoriālais izvietojums.

10.3. konkurentu analīze, to tirgus daļas un attīstības prognozes;

10.4. izplatīšanas kanālu analīze;

10.5. tirgvedības (mārketinga) plāns:

10.5.1. cenu politika (cenas veidošanās mehānisms - produkta/pakalpojuma pašizmaksas aprēķins + komersanta "gala" cenas veidošanās mehānisms un salīdzinājums ar līdzvērtīgu/ekvivalentu produktu/pakalpojumu tirgus cenu);

10.5.2. atrašanās vieta;

10.5.3. tirdzniecības veicināšana un reklāma (konkrētas aktivitātes un termiņi).

11. Projekta finansiālais pamatojums (lai nodalītu projekta finanšu plūsmu, finanšu aprēķini jāveic visam komersantam ar projektu un bez projekta. Starpība starp šiem diviem scenārijiem veido projekta finanšu plūsmu. Ja projekts tiek īstenots atsevišķā struktūrvienībā, finanšu aprēķini arī jāveic visam komersantam ar projektu un bez projekta) (informācijas tiks izmantota, lai vērtētu 20.kritēriju "Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte"):

11.1. bilance (projekta īstenošanas laika un trīs gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants) (ieteicams izmantot Latvijas oficiālās bilances formu);

11.2. projekta peļņas vai zaudējumu aprēķins (projekta īstenošanas laika un trīs gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants);

11.3. projekta naudas plūsmas pārskats (pa mēnešiem projekta īstenošanas laika un trīs gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir MVK, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants), atsevišķi norādot izvērstas šādas pozīcijas: naudas plūsma no saimnieciskās darbības, investīciju darbības, finansēšanas, atsevišķi izdalot projekta naudas plūsmu, ja iesniegta komersanta kopējā naudas plūsma;

11.4. katras naudas plūsmas pozīcijas skaidrojums - parādīti aprēķini kā veidojās katra pozīcija (vienību skaits, vienības izmaksas u.c.);

11.5. kredīta atmaksas (arī procentu) grafiks un tā atmaksas avoti.

12. Pielikumi

(uzskaitīt biznesa plānam pievienotos dokumentus - biznesa plāna minēto faktu un slēdzienu apstiprinošo dokumentu kopijas, shēmas, tabulas, diagrammas, tirgus pētījumu rezultāti, konkurences analīze, produkcijas rentabilitātes analīze, līgumu (nomas, ar klientiem un piegādātājiem), sertifikātu, ekspertīžu rezultātu un citu dokumentu kopijas).

Atbildīgās amatpersonas amats:

 

Vārds, uzvārds:

 
Datums:  
  dd/mm/gggg

Vieta:

 

Paraksts:

 

(Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un "Zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām)."

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.oktobra
noteikumiem Nr.1177

"4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.817

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums un numurs

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes nosaukums un numurs

2.1.

Zinātne un inovācijas
Pasākuma nosaukums un numurs

2.1.2.

Inovācijas
Aktivitātes nosaukums un numurs

2.1.2.4.

Augstas pievienotās vērtības investīcijas
Projektu atlases veids   Atklāts projektu konkurss
Atbildīgā iestāde   Ekonomikas ministrija

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Ar punktiem

Min. 43 punkti (visu kritēriju kopsumma)

1.

Projekta izmaksu efektivitāte, kam šajā kritērijā tiek vērtēta plānotā pievienotā vērtība EUR, rēķinot uz vienu darbinieku gadā. Aprēķiniem tiek izmantoti dati par struktūrvienību, kuras izveidei vai modernizācijai ir iesniegts projekts. Pievienotā vērtība rēķināta, izmantojot šādu formulu:
(struktūrvienības plānotā bruto peļņa + struktūrvienības darbiniekiem plānotā bruto alga + amortizācijas atskaitījumi)/plānotais struktūrvienības darbinieku skaits
Aprēķiniem tiks izmantoti plānotie rādītāji par pirmo pilno gadu pēc projekta pabeigšanas

0-20

Min.-8 punkti

1.1.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir vismaz EUR 48 377,64

20

 

1.2.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir EUR 39 840,41-48 377,63

16

 

1.3.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir EUR 31 303,18-39 840,40

12

 

1.4.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir EUR 21 343,08-31 303,17

10

 

1.5.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir EUR 11 382,97-21 343,07

8

 

1.6.

Pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, ir mazāka nekā EUR 11 382,97

0

 

2.

Projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai

0-20

Min.-10 punkti

2.1.

Projektam ir augsta gatavība uzsākšanai:
1. Ir saņemtas būvvaldes būvatļaujas projekta realizācijai (ja tiek veikti būvdarbi);
2. Ir veikts iepirkums un noskaidroti iepirkuma uzvarētāji;
3. Ir noslēgts aizdevuma līgums ar kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti un ir izpildīti visi kredītiestādes izvirzītie nosacījumi, lai saņemtu kredītu;

20

 

2.2.

Projektam ir vidēji augsta gatavība uzsākšanai:
1. Ir izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, kas pamatots ar sertificētā tāmētāja sastādītu būvniecības izmaksu aprēķinu (ja tiek veikti būvdarbi);
2. Ir iepirkuma komisijas apstiprināta iepirkuma dokumentācija, tai skaitā ietverot visa plānotā aprīkojuma tehniskās specifikācijas un ir uzsākta iepirkuma procedūra;
3. Ir saņemts kredītiestādes valdes, kredītkomitejas vai citas kompetentas institūcijas vai amatpersonas lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai, un ir projekta iesniedzēja kompetentas amatpersonas vai institūcijas lēmums par bankas izvirzīto nosacījumu izpildi;

15

 

2.3.

Projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai:
1. Ir izstrādāts būvdarbu skiču projekts (ja tiek veikti būvdarbi);
2. Ir apzināti potenciālie iekārtu piegādātāji, taču nav uzsākta iepirkuma procedūra;
3. Ir apzināti potenciālie projekta finansēšanas avoti un ir projekta iesniedzēja kompetentas amatpersonas vai institūcijas lēmums par projekta realizēšanu;

10

 

2.4.

Projektam nav atbilstoša gatavība uzsākšanai saskaņā ar 2.1., 2.2. vai 2.3. apakšpunktu

0

 

3.

Projekta iesniedzēja spēja piesaistīt ārējo finansējumu projekta īstenošanai

0 - 20

Min- 10 punkti

3.1.

Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir vismaz 35 % no projekta attiecināmajām izmaksām

20

 

3.2.

Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 30 % līdz 34,99 % no projekta attiecināmajām izmaksām

15

 

3.3.

Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir no 25 % līdz 29,99 % no projekta attiecināmajām izmaksām

10

 

3.4.

Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir mazāks kā 25% no projekta attiecināmajām izmaksām

0

 

4.

Projekts tiek īstenots mērķa nozarēs (nozarēs ar nozīmīgu ieguldījumu pievienotās vērtības un eksporta pieaugumā īsā un vidējā termiņā pašreizējos ekonomiskajos apstākļos)

0 - 18

Min.-15 punkti

4.1.

Projekts tiek īstenots tautsaimniecībai prioritārajās nozarēs (klasifikācija pēc NACE 2.red.):
1. Pārtikas rūpniecība (C10-11)
2. Kokrūpniecība (C16)
3. Ķīmiskā rūpniecība un tās sakarnozares (C20-22)
4. Elektrisko un optisko iekārtu ražošana (C26-27)
5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (J61-62)
6. Mašīnbūve un metālapstrāde (C24-25; C28-30)
7. Transports un loģistika (H49-52)

18

 

4.2.

Projekts tiek īstenots citā apstrādājošās rūpniecības nozarē, transporta un loģistikas nozares saistītajās nozarēs (H53), informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares saistītajās nozarēs (J58, J63) vai veselības aprūpes nozarē (Q86-88)

15

 

4.3.

Projekts tiek īstenots citā nozarē

0

 

5.

Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi.

0-6

Kritērijs dod papildus punktus

5.1.

Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai ir lielāki par 150 % no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja projekta iesniedzējs kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi laikposmā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas līdz projekta iesniegšanas dienai.

6

 

5.2.

Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai ir 100 %-150 % no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja projekta iesniedzējs kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi laikposmā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas līdz projekta iesniegšanas dienai.

3

 

5.3.

Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai ir mazāki par 100 % no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja projekta iesniedzējs kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz projekta iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi laikposmā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas līdz projekta iesniegšanas dienai.

0

 
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM    

6.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"
Pieprasītā finansējuma intensitāte.
Samazinot intensitāti par 1 procentpunktu, tiek saņemts vērtējums 1 punkts. Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vismaz 10 procentpunktiem, kritērijā saņem maksimālo novērtējumu. Aprēķinot pieprasītās finansējuma intensitātes samazinājumu, tiek ņemta vērā maksimālā finansējuma intensitāte, kura ir pieejama konkrētajam projektam

0 - 10

Kritērijs dod papildu punktus

7.

Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas"
Projektā tiks nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot darbības, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvo novecošanos, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu

0-6

Kritērijs dod papildu punktus
(vērtējums piešķirams kumulatīvi)

7.1.

Projektā tiks nodarbināti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji vai strādājošas personas ar invaliditāti, un šīs personas veido vismaz 15 % no projektā nodarbināto darbinieku kopskaita. "Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs" un "strādājoša persona ar invaliditāti" ir persona, kura atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 2.panta 18., 19. un 20.punktā noteiktajai definīcijai

3

7.2.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu un vajadzības, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes.

2

7.3.

Balstoties uz 7.2.apakšpunktā minēto projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem.

1

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

8.

Projekta iesniedzēja atbilstība:    

8.1.

Projekta iesniedzējs un projekta iesniedzēja sadarbības partneri (ja attiecināms) atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam juridiskajam statusam un finanšu un darbības rādītājiem.  

N

8.2.

Projekta iesniedzējs nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā  

N

8.3.

Projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants  

P

8.4.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu  

P

8.5.

Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.  

N

9.

Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, tai skaitā, tas ir pamatots ar projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma aizsardzības līmeni (piemēram, patentu vai licenci).  

N

10.

Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks stiprināta un attīstīta projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte.  

N

11.

Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta sadarbība starp nozaru komersantiem un citām nozares institūcijām.  

N

12.

Projekta mērķis atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim  

N

13.

Projektā paredzētās darbības atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām  

P

14.

Projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē, kura noteikta normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu  

N

15.

Projekta attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem  

P

16.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi un nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo finansējuma apmēru  

P

17.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi  

P

18.

Projekta īstenošanas periods atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam periodam (projekts tiek uzsākts noteiktajā laika periodā, un projekta īstenošana ir atbilstoša normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem termiņiem).  

P

19.

Ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, tas sniedz garantiju, ka saņemtais finansējums netiks izmantots, lai pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts.  

P

20.

Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):
20.1. plānotie izdevumi ir samērīgi, nepieciešami projekta īstenošanai (projektā norādīto aktivitāšu īstenošanai, mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, definētās problēmas risināšanai) un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos;
20.2. attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu;
20.3. attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu un atbilst projektā plānotajām aktivitātēm;
20.4. plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā
20.5. projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze.
 

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

21.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti saskaņā ar normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto.  

P

22.

Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu  

P

23.

Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks  

P

24.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta  

P

25.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā)  

P

26.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats vai euro. Projektu iesniegumus, kas iesniegti sadarbības iestādē līdz euro iesniegšanas dienai - 2014.gada 1.janvārim, iesniedz latos. No 2014.gada 1.janvāra projektu iesniegumus iesniedz euro.  

P

27.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā  

N

28.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā  

P

29.

Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra veidā, projekta iesnieguma veidlapa iesniegta arī elektroniskā veidā  

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/ Nē

 

30.

Ja projekta iesniegums atbilst, 8.1., 8.2., 8.5., 9., 10., 11., 12., 14., 20., 27.vērtēšanas kritērijam, kā arī 1.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 8 punktus, 2.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktus, 3.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktus un 4.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 15 punktus, tad sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums.  

N

* Piezīmes:
1. N - Negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida.
2. P - Negatīvā vērtējuma gadījumā var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmuma noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1177Pieņemts: 22.10.2013.Stājas spēkā: 02.11.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 01.11.2013. OP numurs: 2013/214.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
261489
02.11.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)