Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.799

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 6.§)
Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantu reģistrē būvkomersantu reģistrā (turpmāk – reģistrs), pārreģistrē un izslēdz no reģistra, reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību, kā arī valsts nodevas apmēru par reģistrācijas darbībām reģistrā un tās samaksas kārtību.

2. Komersantu reģistrāciju, pārreģistrāciju, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu veic par būvniecības nozari atbildīgā ministrija. Minētā ministrija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā komersantu reģistrāciju, pārreģistrāciju, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu var deleģēt atvasinātai publiskai personai, kā arī privāto tiesību juridiskai personai vai šādu personu apvienībai (turpmāk – reģistra iestāde).

3. Reģistra iestāde uztur reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā, ievērojot informācijas atklātību un datu aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus. Reģistrs ir būvniecības informācijas sistēmas sastāvdaļa, un tās pārzinis ir par būvniecības nozari atbildīgā ministrija.

II. Komersanta reģistrācijas nosacījumi

4. Komersants var pretendēt uz reģistrāciju reģistrā, ja:

4.1. komersants uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu arhitektu, inženierizpētes veicēju, projektētāju, būvekspertu, būvdarbu vadītāju vai būvuzraugu un attiecīgajai personai ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu (turpmāk – speciālists) vai komersanta valdes loceklis ir speciālists;

4.2. komersanta nodarbinātais speciālists vienlaikus kā speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā diviem citiem komersantiem, kas reģistrēti reģistrā (turpmāk − būvkomersants).

5. Šo noteikumu 4.1.apakšpunkts neattiecas uz personālsabiedrībām, kuru vismaz viens biedrs ir būvkomersants, un individuālajiem komersantiem, kas ir speciālisti.

6. Lai reģistrētos reģistrā, komersants iesniedz reģistra iestādē iesniegumu komersanta reģistrācijai reģistrā (1.pielikums) (turpmāk − reģistrācijas iesniegums).

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

7. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas vai 5 darbdienu laikā, ja iesniegums saņemts elektroniski, pārbauda iesniegumā minēto informāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. par komersanta reģistrāciju reģistrā, ja komersants atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un ir samaksājis valsts nodevu;

7.2. par komersanta reģistrācijas atlikšanu, ja:

7.2.1. valsts nodeva par komersanta reģistrāciju reģistrā segta daļējā apmērā;

7.2.2. rakstiski iesniegtajā reģistrācijas iesniegumā nav speciālista paraksta vai elektroniski iesniegtais reģistrācijas iesniegums nav sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

7.3. par atteikumu reģistrēt komersantu reģistrā, ja komersants neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām vai nav samaksājis valsts nodevu, kā arī ja attiecībā uz komersantu pieņemtais kompetentās iestādes lēmums kļuvis neapstrīdams vai stājies spēkā tiesas spriedums par aizliegumu veikt komercdarbību būvniecības jomā.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.567)

8. Ja komersants 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas nav novērsis tajā norādītos trūkumus, reģistra iestāde atsaka reģistrēt komersantu reģistrā.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

III. Reģistra ziņu saturs un aktualizācija

9. Reģistra iestāde reģistrā iekļauj šādu informāciju:

9.1. reģistrācijas iesniegumā norādītā informācija;

9.2. būvniecības joma, kurā būvkomersants veic komercdarbību (norāda, ievērojot šo noteikumu 4.punktu);

9.3. informācija par būvkomersanta darbību iepriekšējā gadā un vidējo iepriekšējā gadā būvniecībā nodarbināto skaitu (turpmāk – ikgadējā informācija), kas norādīta ikgadējās informācijas iesniegumā (2.pielikums);

9.4. informācija par reģistra iestādes pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz būvkomersantu;

9.5. ikgadējās informācijas iesniegšanas datums;

9.6. informācija par būvkomersanta pieļautajiem šo noteikumu, kā arī nodokļu, darba drošību, būvniecību un citas jomas regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas ir fiksēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un paziņoti reģistra iestādei.

10. Šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minēto informāciju kompetentā iestāde paziņo reģistra iestādei pēc tam, kad kļuvis neapstrīdams tās lēmums vai stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums.

11. Būvkomersants reizi gadā līdz reģistra iestādes noteiktajam datumam iesniedz reģistra iestādē ikgadējās informācijas iesniegumu (2.pielikums).

12. Būvkomersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas informēt reģistra iestādi, ja:

12.1. būvkomersants izbeidzis vai nodibinājis darba tiesiskās attiecības ar speciālistiem vai mainījusies cita reģistrā norādītā informācija par speciālistiem, iesniedzot iesniegumu par ziņu izmaiņām (3.pielikums);

12.2. mainījusies būvkomersanta vispārīgā informācija (komersanta veids, firma, juridiskā adrese vai kontaktinformācija).

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

12.1 Šo noteikumu 4.2.apakšpunkts attiecas uz ikvienu būvkomersanta nodarbināto speciālistu.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

13. (Svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.567)

14. Šo noteikumu 11.punktā un 12.2.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar reģistrā norādīto speciālistu var nosūtīt pa elektronisko pastu, neizmantojot drošu elektronisko parakstu, ja reģistrācijas iesniegumā ir norādīts šāds saziņas veids.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

15. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11. un 12.punktā minētās informācijas saņemšanas vai 5 darbdienu laikā, ja informācija saņemta elektroniski, iekļauj to reģistrā vai pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut informāciju reģistrā.

15.1 Reģistra iestādei ir tiesības pārbaudīt reģistrā norādīto ziņu atbilstību citās valsts informācijas sistēmās norādītajām ziņām. Ja reģistra iestāde konstatē ziņu neatbilstību, tā veic ziņu izmaiņas reģistrā vai izslēdz komersantu no reģistra atbilstoši šo noteikumu 19.1.apakšpunktam.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.567)

17. (Svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.567)

IV. Būvkomersanta darbības apturēšana un izslēgšana no reģistra

18. Reģistra iestāde aptur būvkomersanta reģistrāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja saņemts attiecīgs būvkomersanta iesniegums. Šajā laikposmā būvkomersants nav tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomā, kurā nepieciešams speciālists.

19. Būvkomersantu izslēdz no reģistra, ja:

19.1. reģistra iestāde konstatē, ka būvkomersants vairs neatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām;

19.2. būvkomersants līdz reģistra iestādes noteiktajam datumam nav iesniedzis ikgadējo informāciju;

19.3. būvkomersants atkārtoti laikus nav iesniedzis informāciju par reģistrā norādītā speciālista atbrīvošanu no speciālista amata;

19.4. būvkomersants sniedzis reģistra iestādei nepatiesas ziņas;

19.5. kļuvis neapstrīdams kompetentās iestādes lēmums vai stājies spēkā tiesas spriedums par aizliegumu būvkomersantam veikt komercdarbību būvniecības jomā;

19.6. būvkomersants izslēgts no komercreģistra;

19.7. saņemts būvkomersanta iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

19.8. saņemts būvkomersanta iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar vienīgo speciālistu.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.567)

20. Reģistra iestāde lēmumu par būvkomersanta izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā no dienas, kad reģistra iestādei ir kļuvis zināms par šo noteikumu 19.punktā minēto faktu iestāšanos.

21. Ja būvkomersants vai tā speciālists tiek izslēgts no reģistra, reģistra iestāde reģistrā iekļautās ziņas par attiecīgo būvkomersantu vai tā speciālistu ievieto reģistra arhīva datubāzē.

22. Reģistra datubāzē iekļautās ziņas reģistra iestāde glabā pastāvīgi, bet reģistra arhīva datubāzē iekļautās ziņas – 10 gadu pēc attiecīgo ziņu iekļaušanas reģistra arhīva datubāzē. Pēc glabāšanas termiņa beigām reģistra arhīva datubāzē iekļautās ziņas reģistra iestāde dzēš.

23. Reģistra iestādes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. Komersantu, kurš ir izslēgts no reģistra, var reģistrēt atkārtoti. Komersanta atkārtota reģistrācija notiek šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

V. Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām reģistrā

25. Valsts nodevas apmērs par reģistrācijas darbībām reģistrā ir šāds:

25.1. par komersanta reģistrāciju reģistrā – 71,14 euro;

25.2. par komersanta atkārtotu reģistrāciju reģistrā:

25.2.1. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5. un 19.6.apakšpunktu, – 355,72 euro;

25.2.2. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 19.7. vai 19.8.apakšpunktu, – 71,14 euro;

25.3. (svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.567).

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.567; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.715)

26. Valsts nodevu maksā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, pirms šo noteikumu 25.punktā minēto darbību veikšanas.

27. Ja reģistra iestāde pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu, valsts nodevu neatmaksā.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

28. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

28.1 Samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnā apmērā, ja iesniedzējs nav komersants un nevar pretendēt uz reģistrāciju reģistrā vai nodeva samaksāta par reģistrācijas darbībām, kas nav nodevas objekts. Ja samaksāta lielāka valsts nodeva, nekā tas paredzēts šo noteikumu 25.punktā, iesniedzējam atmaksā summas daļu, kas pārsniedz valsts nodevas apmēru.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.715 redakcijā)

29. Atzīt par spēku zaudējušiem:

29.1. Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumus Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 101.nr.);

29.2. Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumus Nr.137 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 32.nr.).

30. Būvkomersants, iesniedzot šo noteikumu 11.punktā norādīto ikgadējās informācijas iesniegumu par 2013.gadu, būvniecības pakalpojumu apjomus norāda latos.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.715 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.799

(Pielikums MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

Iesniegums
komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā
1. Komersanta veids un nosaukums (firma) 

 

2. Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs           

 

3. Ārvalsts komersanta mītnes valsts, reģistrs, kurā ārvalstu komersants ir ierakstīts, un reģistrācijas numurs 
 

 

4. Kontaktinformācija (publiskojamā daļa):

4.1. Komersanta faktiskā vai korespondences adrese (ja tā nesakrīt ar juridisko adresi)

 
 

4.2. tālruņa numurs ___________________________________

4.3. elektroniskā pasta adrese ___________________________

4.4. mājaslapa _______________________________________

5. Kontaktinformācija (nepubliskojamā daļa):

5.1. elektroniskā pasta adrese, no kuras atbilstoši Paziņošanas likuma 9.panta otrajai daļai tiks iesniegts Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" minētais ikgadējās informācijas iesniegums, vispārīgās informācijas izmaiņas (komersanta veids, firma, juridiskā adrese vai kontaktinformācija), informācija par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar reģistrā norādīto speciālistu, kā arī kuru reģistra iestāde izmantos komunikācijai ar komersantu

__________________________________________________________________________________________________

5.2. kontaktpersonas tālruņa numurs būvkomersanta reģistrācijas jautājumos ___________________________________

6. Speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta numurs

Joma*

Darba līgums**

Speciālista paraksts***

numurs

datums

termiņš (ja noslēgts uz laiku)

       
       
       

7. Valsts nodeva

Maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konta numurs

Maksājuma datums

Maksājuma summa

Maksājuma identifikācijas numurs

     

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 19.4.apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas (arī personas datu) apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

amats, vārds, uzvārds

 

Paraksts***

 

 

 

Datums***

     
 

diena

 

mēnesis

 

gads

Piezīmes.

1. * Norāda sertificēšanas jomas kārtas numuru saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumu Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu" pielikumu.

Nr.p.k.

Joma

1.Arhitekta prakse
2.Būvprakse:
2.1.inženierizpēte – ģeotehniskā inženierizpēte
2.2.projektēšana:
2.2.1.ēku konstrukciju projektēšana
2.2.2.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana
2.2.3.siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana
2.2.4.aukstumapgādes sistēmu projektēšana
2.2.5.lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana
2.2.6.maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana
2.2.7.elektroietaišu projektēšana
2.2.8.telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana
2.2.9.meliorācijas sistēmu projektēšana
2.2.10.jūras hidrotehnisko būvju projektēšana
2.2.11.upju hidrotehnisko būvju projektēšana
2.2.12.dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
2.3.projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība:
2.3.1.ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.3.2.tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība:
2.4.1.ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.2.restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.3.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.4.siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.5.aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.6.lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.7.maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.8.elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.9.telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.10.meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.11.jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.12.upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.13.dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība

2. ** Neaizpilda, ja individuālais komersants ir speciālists vai ja speciālists ir valdes sastāvā.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.799

(Pielikums MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.715)

Ikgadējās informācijas iesniegums
būvkomersantu reģistram par 20___.gadu
1. Komersanta veids un nosaukums (firma)


 

2. Būvkomersanta reģistrācijas numurs

R


 

3. Komercdarbību būvniecībā raksturojošas ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu (apjomi norādāmi, neskaitot pievienotās vērtības nodokli):

3.1. kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms, EUR_______________

Projektēšana (t.sk. inženierizpēte),

EUR_______________

Būvdarbi (t.sk. būvuzraudzība, būvekspertīze),

EUR_______________

Latvijas Republikā,

EUR_______________

Ārpus Latvijas Republikas,

EUR______________

Latvijas Republikā,

EUR_______________

Ārpus Latvijas Republikas,

EUR_______________

3.2. pašu spēkiem (bez apakšuzņēmējiem) sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms, EUR_______________
Projektēšana (t.sk. inženierizpēte),

EUR_______________

Būvdarbi (t.sk. būvuzraudzība, būvekspertīze),

EUR_______________

Latvijas Republikā,

EUR_______________

Ārpus Latvijas Republikas,

EUR______________

Latvijas Republikā,

EUR_______________

Ārpus Latvijas Republikas,

EUR_______________

4. Vidējais būvniecībā nodarbināto skaits _________________________
Projektēšanā (t.sk. inženierizpētē)

_______________

Būvdarbos (t.sk. būvuzraudzībā, būvekspertīzē),

_______________

Latvijas Republikā

_______________

Ārpus Latvijas Republikas

_______________

Latvijas Republikā

_______________

Ārpus Latvijas Republikas

_______________


 

5. Izmaiņas vispārīgajā informācijā par komersantu (ja veiktas)

6. Sertificēšanas jomas, kurās komersants nodarbina speciālistu (ja būvkomersants nenorāda jomu, kurā nodarbina speciālistu, tad būvkomersantu reģistrā tiek norādītas visas jomas, kurās speciālists ir sertificēts)

Vārds, uzvārds

Sertifikāta numurs

Joma*

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 19.4.apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas (arī personas datu) apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu

amats, vārds, uzvārds


 

Paraksts**


 

Datums**

diena

mēnesis

gads

Piezīmes.

1. * Norāda sertificēšanas jomas kārtas numuru saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumu Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu" pielikumu.

Nr.p.k.

Joma

1.Arhitekta prakse
2.Būvprakse:
2.1.inženierizpēte – ģeotehniskā inženierizpēte
2.2.projektēšana:
2.2.1.ēku konstrukciju projektēšana
2.2.2.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana
2.2.3.siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana
2.2.4.aukstumapgādes sistēmu projektēšana
2.2.5.lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana
2.2.6.maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana
2.2.7.elektroietaišu projektēšana
2.2.8.telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana
2.2.9.meliorācijas sistēmu projektēšana
2.2.10.jūras hidrotehnisko būvju projektēšana
2.2.11.upju hidrotehnisko būvju projektēšana
2.2.12.dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
2.3.projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība:
2.3.1.ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.3.2.tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība:
2.4.1.ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.2.restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.3.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.4.siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.5.aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.6.lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.7.maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.8.elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.9.telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.10.meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.11.jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.12.upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.13.dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.799

(Pielikums MK 21.08.2012. noteikumu Nr.567 redakcijā)

Iesniegums
par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā
1. Komersanta veids un nosaukums (firma) 

 

2. Būvkomersanta reģistrācijas numurs     

R

    

3. Speciālisti, ar kuriem nodibinātas darba tiesiskās attiecības (ja būvkomersants nenorāda jomu, kurā nodarbina speciālistu, tad būvkomersantu reģistrā tiek norādītas visas jomas, kurās speciālists ir sertificēts)

Vārds, uzvārds

Sertifikāta numurs

Joma*

Darba līgums**

Speciālista paraksts***

numurs

datums

termiņš (ja noslēgts uz laiku)

       
       
       

4. Speciālisti, kuri izbeiguši darba tiesiskās attiecības vai kuri pārtraukuši pildīt arhitekta, inženierizpētes veicēja, projektētāja, būveksperta, būvdarbu vadītāja vai būvuzrauga darba pienākumus

Vārds, uzvārds

Sertifikāta numurs

Datums, ar kuru izbeidza darba tiesiskās attiecības vai ar kuru pārtrauca pildīt speciālista pienākumus

   
   

5. Izmaiņas nodarbinātības jomās būvkomersantu reģistrā norādītajiem speciālistiem

Vārds, uzvārds

Sertifikāta numurs

Joma*

Dokumenta datums (rīkojums, vienošanās, ar kuru tiek uzsākts vai izbeigts pildīt šos pienākumus)

Speciālista paraksts*** (ja joma tiek pievienota)

     
     
     

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 19.4.apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas (arī personas datu) apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

amats, vārds, uzvārds

 

Paraksts***

 

 

 

Datums***

     
 

diena

 

mēnesis

 

gads

Piezīmes.

1. * Norāda sertificēšanas jomas kārtas numuru saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumu Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu" pielikumu.

Nr.p.k.

Joma

1.Arhitekta prakse
2.Būvprakse:
2.1.inženierizpēte – ģeotehniskā inženierizpēte
2.2.projektēšana:
2.2.1.ēku konstrukciju projektēšana
2.2.2.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana
2.2.3.siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana
2.2.4.aukstumapgādes sistēmu projektēšana
2.2.5.lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana
2.2.6.maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana
2.2.7.elektroietaišu projektēšana
2.2.8.telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana
2.2.9.meliorācijas sistēmu projektēšana
2.2.10.jūras hidrotehnisko būvju projektēšana
2.2.11.upju hidrotehnisko būvju projektēšana
2.2.12.dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
2.3.projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība:
2.3.1.ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.3.2.tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība:
2.4.1.ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.2.restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.3.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.4.siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.5.aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.6.lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.7.maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.8.elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.9.telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.10.meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.11.jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.12.upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
2.4.13.dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība

2. ** Neaizpilda, ja individuālais komersants ir speciālists vai ja speciālists ir valdes sastāvā.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 799Pieņemts: 19.10.2011.Stājas spēkā: 26.10.2011.Zaudē spēku: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 25.10.2011.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
238298
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2012","iso_value":"2012\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-23.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)