Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.703

Rīgā 2011.gada 13.septembrī (prot. Nr.52 13.§)
Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 428)

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12. panta otrās daļas 1., 2., 3. un 6. punktu, trešo daļu un
12.1 panta pirmo un ceturto daļu
(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 428 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas atļauju (turpmāk – atļauja) izsniegšanas un anulēšanas kārtību;

1.2. atļaujās ietvertās prasības atkritumu apsaimniekotājam;

1.3. atļaujas veidlapas paraugu atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai;

1.4. (svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576);

1.5. (svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576);

1.6. valsts nodevas apmēru par atļaujas izsniegšanu un tās samaksas kārtību;

1.7. kārtību, kādā Valsts vides dienests (turpmāk – dienests) reģistrē atkritumu tirgotājus un atkritumu apsaimniekošanas starpniekus;

1.8. kārtību, kādā atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks paziņo par noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem darījumiem.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 428)

2. Ja atkritumu apsaimniekotājs ir saņēmis atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai un šajā atļaujā ir iekļauti nosacījumi atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, tam nav nepieciešama atsevišķa atļauja atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai.

2.1 Ja atkritumu apsaimniekotājs ir saņēmis atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai un šajā atļaujā ir iekļauti nosacījumi atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, un tas vēlas atrakt slēgtu vai rekultivētu atkritumu izgāztuvi un pāršķirot tajā esošos atkritumus, tam papildus ir nepieciešama slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas (turpmāk – šķirošana) atļauja.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

3. Dienests izsniedz atkritumu apsaimniekotājam atļaujas:

3.1. atkritumu savākšanai no atkritumu radītājiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centros vai stacijās, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punktos (vietās), izlietotā iepakojuma pieņemšanas punktos vai atkritumu savākšanai no atkritumu radītājiem vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos (vietās) un pārvadāšanai;

3.2. atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai;

3.3. atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai;

3.4. atkritumu uzglabāšanai;

3.5. atkritumu pārvadāšanai;

3.6. slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

II. Atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujā ietvertās prasības

(Nodaļas nosaukums MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

4. Atkritumu apsaimniekotājs pirms attiecīgās darbības uzsākšanas vai atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz dienestā atbilstoši savai juridiskajai adresei iesniegumu atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas saņemšanai. Sagatavojot iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā sniedz šādu informāciju:

4.1. ziņas par atkritumu savākšanu:

4.1.1. plānotais atkritumu savākšanas sistēmas veids (piemēram, dalītā atkritumu vākšana, atkritumu šķirošana, atkritumu vākšana no konteineriem, dalītās savākšanas punktos vai savākšanas laukumos) un tās apraksts;

4.1.2. noslēgtie līgumi, ja tādi ir (sarakstā norāda katra līguma puses, līguma darbības termiņu):

4.1.2.1. ar pašvaldību, ja atļauja nepieciešama sadzīves atkritumu savākšanai;

4.1.2.2. ar komersantu, ja atļauja nepieciešama ražošanas vai bīstamo atkritumu savākšanai;

4.1.3. atkritumu savākšanā izmantojamo specializēto transportlīdzekļu, iekārtu un inventāra apraksts, iekļaujot arī atkritumu konteineru aprakstu;

4.1.4. apraksts par tehniskajām iespējām veikt konteineru apkopi, tajā skaitā mazgāšanu un dezinficēšanu;

4.1.5. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu, šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punktu, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punktu un videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas punktu adreses un apraksts, norādot to atbilstību normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas vietu ierīkošanu un apsaimniekošanu izvirzītajām prasībām (katrai savākšanas vietai);

4.1.6. plānotie savācamo atkritumu veidi un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (norāda katrai savākšanas vietai) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

4.2. ziņas par atkritumu pārkraušanu:

4.2.1. atkritumu pārkraušanas vietu adreses;

4.2.2. apraksts par atkritumu pārkraušanā izmantoto tehniku, iekārtām un inventāru (katrai pārkraušanas vietai);

4.2.3. atkritumu pārkraušanas centru vai staciju apraksts, raksturojot to atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām atkritumu pārkraušanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai (norāda katrai pārkraušanas vietai);

4.2.4. plānotie pārkraujamo atkritumu veidi un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (norāda katrai pārkraušanas vietai) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

4.3. ziņas par atkritumu šķirošanu:

4.3.1. atkritumu šķirošanas vietu adreses;

4.3.2. atkritumu šķirošanā izmantoto tehnisko paņēmienu un aprīkojuma apraksts;

4.3.3. atkritumu šķirošanas centru un staciju apraksts, raksturojot to atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atkritumu šķirošanas centru ierīkošanai un apsaimniekošanai (katrai šķirošanas vietai);

4.3.4. plānotie šķirojamo atkritumu veidi un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (norāda katrai šķirošanas vietai) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

4.4. ziņas par atkritumu uzglabāšanu:

4.4.1. atkritumu uzglabāšanas vietu raksturojums un adreses;

4.4.2. atkritumu uzglabāšanai izmantotā aprīkojuma raksturojums (katrai uzglabāšanas vietai);

4.4.3. plānotie uzglabājamo atkritumu veidi un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (katrai uzglabāšanas vietai) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

4.5. ziņas par plānotajiem pasākumiem nodarbināto drošības un veselības aizsardzībā;

4.6. ziņas par darbinieku kvalifikāciju un tās paaugstināšanas pasākumiem;

4.7. vēlamais atļaujas un citas informācijas saņemšanas veids.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

5. Lai saņemtu atļauju atkritumu pārvadāšanai, atkritumu apsaimniekotājs iesniegumā papildus šo noteikumu 4.punktā minētajai informācijai norāda šādu informāciju:

5.1. atkritumu pārvadāšanā izmantojamo specializēto transportlīdzekļu saraksts;

5.2. ja ar personu, kura saņem atkritumus, ir noslēgti līgumi, – informācija par līgumiem (sarakstā norāda līgumslēdzējas puses, līguma darbības termiņu);

5.3. ziņas par plānotajiem pārvadājamo atkritumu veidiem un apjomu (tonnas) kalendāra gadā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

5.4. ja tiek veikts pašpārvadājums – pašpārvadājuma sertifikāta numurs, derīguma termiņš, institūcija, kas to izdevusi (ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autopārvadājumiem šāds sertifikāts ir nepieciešams);

5.5. ja tiek veikts komercpārvadājums ar autotransporta līdzekli – dokuments, kas apliecina pārvadātāja pielaidi komercpārvadājumiem, numurs, derīguma termiņš un institūcija, kas to izdevusi.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

6. Ja atļauja nepieciešama bīstamo atkritumu pārvadāšanai, atkritumu apsaimniekotājs papildus šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajai informācijai iesniegumā norāda arī:

6.1. informāciju par sertifikātu, kas apliecina transportlīdzekļu piemērotību bīstamo kravu pārvadājumiem, norādot informāciju par sertifikāta numuru, izdošanas laiku un vietu, institūciju, kas izdevusi sertifikātu (ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu bīstamo atkritumu pārvadājumiem ir nepieciešami šādi sertifikāti);

6.2. paziņojumu par drošības konsultanta norīkošanu (ja paziņojums nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem par drošības konsultantu norīkošanu, drošības konsultantu kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā);

6.3. autovadītāju sarakstu, kuriem ir bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja apliecība un kuri veiks bīstamo kravu pārvadāšanu attiecīgā atkritumu apsaimniekotāja uzdevumā (ja šāda apliecība ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu).

7. Atkritumu apsaimniekotājs uzrāda šo noteikumu 4. un 5.punktā minēto līgumu oriģinālus pēc dienesta amatpersonu pieprasījuma.

7.1 Atļauja bīstamo atkritumu pārvadājumiem ir derīga, ja bīstamo atkritumu apsaimniekotājs (pārvadātājs) ir reģistrējies Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā. Atļauja būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumiem ir derīga, ja apsaimniekotājs (pārvadātājs) ir reģistrējies Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

8. Šo noteikumu 4.punktā minētajā iesniegumā norādītās informācijas patiesumu atkritumu apsaimniekotāja pilnvarotā persona apliecina ar parakstu.

II1. Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu šķirošanas atļaujā ietvertās prasības

(Nodaļa MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

8.1 Atkritumu apsaimniekotājs pirms slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas iesniedz dienestā iesniegumu slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas atļaujas saņemšanai. Sagatavojot iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā sniedz šādu informāciju:

8.1 1. ziņas par slēgto vai rekultivēto atkritumu izgāztuvi:

8.1 1.1. slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves kategorija atbilstoši tās bīstamībai un potenciāli radītajam vides piesārņojuma riskam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju;

8.1 1.2. kartogrāfiska informācija par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrašanās vietu un plānoto pārrakšanas platību;

8.1 1.3. slēgtajā vai rekultivētajā izgāztuvē esošo atkritumu daudzuma un veidu novērtējums atbilstoši izgāztuves rekultivācijas projektā ietvertajai informācijai. Ja atkritumu izgāztuve nav rekultivēta vai rekultivēta, pirms stājušies spēkā normatīvie akti par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju, slēgtajā vai rekultivētajā izgāztuvē esošo atkritumu daudzuma un veidu novērtējumu sniedz atbilstoši inženierģeoloģiskajiem mērījumiem;

8.1 1.4. ziņas par plānoto šķirojamo atkritumu daudzumu un veidiem;

8.1 1.5. ziņas par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves teritorijas ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem;

8.1 1.6. ziņas par slēgtajā vai rekultivētajā atkritumu izgāztuvē ierīkotajiem monitoringa urbumiem un informācija par triju gadu vides monitoringa rezultātiem;

8.1 2. ziņas par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanu:

8.1 2.1. slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanas plāns, izmantotās tehnoloģijas apraksts;

8.1 2.2. slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanā izmantojamo specializēto transportlīdzekļu saraksts, atkritumu atrakšanai izmantojamo iekārtu un inventāra apraksts;

8.1 3. ziņas par atrakto atkritumu šķirošanu:

8.1 3.1. atkritumu šķirošanā izmantoto tehnisko paņēmienu un aprīkojuma apraksts;

8.1 3.2. plānotie atrakto atkritumu veidi atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, un apjoms (tonnas), kuru ir iespējams iegūt kalendāra gadā, šķirojot visus izgāztuvē apglabātos atkritumus;

8.1 3.3. ziņas par komersantu, kas veiks šķiroto atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju (juridiskā adrese, reģistrācijas numurs);

8.1 4. ziņas par atrakto atkritumu uzglabāšanu:

8.1 4.1. atkritumu uzglabāšanai izmantotā aprīkojuma raksturojums (katrai uzglabāšanas vietai);

8.1 4.2. plānotie uzglabājamo atkritumu veidi atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (katrai uzglabāšanas vietai);

8.1 5. ziņas par plānotajiem pasākumiem nodarbināto drošības un veselības aizsardzībā;

8.1 6. ziņas par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atkritumu apsaimniekotāja atbildīgo darbinieku, tā profesionālās kvalifikācijas atbilstību attiecīgo darbu veikšanai;

8.1 7. slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atkritumu apsaimniekotāja ekonomiski pamatots novērtējums par atkritumu izgāztuves atkārtotas rekultivācijas izmaksām;

8.1 8. vēlamais atļaujas un citas informācijas saņemšanas veids.

8.2 Atkritumu apsaimniekotājs šo noteikumu 8.1 punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.2 1. pašvaldības un zemesgabala īpašnieka rakstisku saskaņojumu par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanu. Ja rekultivētās atkritumu izgāztuves rekultivācijas finansēšanā ir piedalījušās vairākas pašvaldības, pievieno visu iesaistīto pašvaldību rakstisku piekrišanu atkritumu izgāztuves atrakšanai;

8.2 2. līgumu ar zemes īpašnieku par slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves zemes izmantošanu, paredzot nosacījumus īpašuma sakārtošanai atbilstoši vides aizsardzības normu prasībām pēc atrakšanas un gadījumos, ja tiek pārtraukti slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un atkritumu šķirošanas darbi;

8.2 3. līgumus, ko noslēguši rekultivētas atkritumu izgāztuves atkritumu apsaimniekotājs un komersants, kurš veiks atkritumu izvešanu, šķirošanu, nodošanu pārstrādei vai reģenerācijai (sarakstā norāda līgumslēdzējas puses, līguma darbības termiņu), ja minētās darbības neveiks pats atkritumu apsaimniekotājs;

8.2 4. slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atkritumu apsaimniekotāja un attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligona operatora noslēgto līgumu par atkritumu nešķirojamās daļas nogādāšanu apglabāšanai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonā;

8.2 5. izgāztuves rekultivācijas vai atkārtotas rekultivācijas plānu;

8.2 6. bankas izsniegtu garantiju vai galvojuma vēstuli, vai atkritumu apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (kopija) par atraktās slēgtās atkritumu izgāztuves rekultivācijai vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atkārtotai rekultivācijai nepieciešamās summas samērojamību atbilstoši šo noteikumu 8.1 7. punktā minētajam novērtējumam. Minētajam finansiālajam nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas atļaujas darbības laikā.

8.3 Atkritumu apsaimniekotājs uzrāda šo noteikumu 8.2 2., 8.2 3. un 8.2 4. apakšpunktā minēto līgumu oriģinālus pēc dienesta amatpersonu pieprasījuma.

8.4 Šo noteikumu 8.1 punktā minētajā iesniegumā norādītās informācijas patiesumu atkritumu apsaimniekotāja pilnvarotā persona apliecina ar parakstu.

8.5 Atļauju slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai neizsniedz, ja attiecībā uz slēgto vai rekultivēto atkritumu izgāztuvi nav pieejama informācija par vides monitoringa mērījumiem par iepriekšējiem trim gadiem.

8.6 Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas atļauju:

8.6 1. šķiro izgāztuvē esošos atkritumus;

8.6 2. atraktos atkritumus šķiro izgāztuves teritorijā;

8.6 3. nešķirotos atkritumus pārved apglabāšanai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonā.

8.7 Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu šķirošanas atļauju III kategorijas rekultivētajām atkritumu izgāztuvēm izsniedz pēc izgāztuves vides monitoringa programmas beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju.

8.8 Ja atļaujas derīguma termiņa laikā atkritumu apsaimniekotājam, kuram izdota atļauja slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai, nav iespējams izpildīt visus atļaujā iekļautos nosacījumus, viņš trīs mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz dienestā iesniegumu atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai. Sagatavojot iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

8.8 1. atļaujas derīguma laikā veiktās darbības;

8.8 2. pamatojums atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai, tai skaitā atļaujā iekļauto nosacījumu neizpildes iemeslu skaidrojums.

8.9 Dienests ir tiesīgs pagarināt atļauju slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai uz termiņu, kas nav ilgāks par diviem gadiem.

II2. Atļaujas izsniegšanas kārtība, nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu un tās maksāšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

9. Dienests izskata iesniegumu un, ja iesniegumā nav norādīta vai tam nav pievienota visa normatīvajos aktos noteiktā informācija, piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē atkritumu apsaimniekotāju, un norāda dienestā papildus iesniedzamo informāciju. Minēto informāciju var paziņot un iesniegt, arī izmantojot elektroniskos sakarus, ja atkritumu apsaimniekotājs šādu informācijas sniegšanas veidu ir norādījis iesniegumā.

10. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

11. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

12. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

13. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

14. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

15. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

16. Ja nepieciešams pārbaudīt iesniegumā sniegto ziņu atbilstību, dienesta amatpersona apmeklē iesniegumā minētās atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas vietas un apskata aprīkojumu.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

17. Dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas izsniedz atļauju (pielikums) atkritumu savākšanai, atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai, atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai, atkritumu uzglabāšanai, atkritumu pārvadāšanai, slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu šķirošanai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesniedzējam un pašvaldībai, kuras teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekotājs plāno savu darbību. Ja saskaņā ar iesniegumu atkritumu apsaimniekotājs veic vairākas atkritumu apsaimniekošanas darbības, pārvalde izsniedz vienu atļauju, iekļaujot tajā visas iesniegumā minētās un atkritumu apsaimniekotājam atļautās darbības. Sagatavojot atļauju elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

18. Dienests atļaujā norāda:

18.1. prasības tāda vides piesārņojuma samazināšanai, kurš rodas, savācot, pārkraujot, šķirojot, uzglabājot, pārvadājot atkritumus vai atrokot slēgtu vai rekultivētu atkritumu izgāztuvi;

18.2. prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai, pārkraušanai, šķirošanai, uzglabāšanai vai pārvadāšanai;

18.3. prasības atkritumu apsaimniekošanas kontroles pasākumiem;

18.4. pienākumu sniegt informāciju dienestam, citām valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai par attiecīgajā atļaujā minētajām atkritumu apsaimniekošanas darbībām;

18.5. prasību saņemt valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" atļauju, ja atkritumu apsaimniekošanas darbību paredzēts veikt 15 km rādiusā ap lidlauka kontrolpunktu un tā var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barošanās avots un ligzdošanas vietas);

18.6. prasības un termiņu, kādā jāveic atraktas slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves rekultivācija vai atkārtota rekultivācija.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

19. Atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju izsniedz uz 10 gadiem vai īsāku laikposmu (atbilstoši iesniegumā norādītajam termiņam). Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu šķirošanas atļauju izsniedz ne ilgāk kā uz 5 gadiem (atbilstoši iesniegumā norādītajam termiņam, iekļaujot izgāztuves atkārtotai rekultivācijai paredzēto laiku).

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

20. Atkritumu apsaimniekotājs pirms atļaujas saņemšanas samaksā valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu, izmantojot vienu no šādiem maksāšanas veidiem:

20.1. ar kredītiestādes vai citas iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

20.2. ar maksājumu karti dienestā.

21. Valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu maksā šādā apmērā:

21.1. par atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai atbilstoši šo noteikumu 3.1.apakšpunktam – 71,14 euro;

21.2. par atļauju atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;

21.3. par atļauju atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;

21.4. par atļauju atkritumu uzglabāšanai – 71,14 euro;

21.5. par atļauju atkritumu pārvadāšanai – 71,14 euro;

21.6. par atļauju slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai – 350 euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 748; MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576; 21.6. apakšpunkts stājas spēkā 29.12.2015., sk. 43. punktu)

22. Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas divas šo noteikumu 21.punkta dažādos apakšpunktos minētās darbības (izņemot 21.6. apakšpunktā minēto darbību), ir 106,72 euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 748; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 722; grozījums punktā par tā papildināšanu pēc vārdiem "minētās darbības" ar vārdiem un skaitli "(izņemot 21.6. apakšpunktā minēto darbību)" stājas spēkā 29.12.2015., sk. 45. punktu)

23. Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas trīs (vai vairāk) šo noteikumu 21.punkta dažādos apakšpunktos minētās darbības (izņemot 21.6. apakšpunktā minēto darbību), ir 142,29 euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 748; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 722; grozījums punktā par tā papildināšanu pēc vārdiem "minētās darbības" ar vārdiem un skaitli "(izņemot 21.6. apakšpunktā minēto darbību)" stājas spēkā 29.12.2015., sk. 45. punktu)

24. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

25. Atļauju atkritumu pārvadāšanai izsniedz, ja atkritumu saņēmējs ir saņēmis A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju atkritumu reģenerācijai vai apglabāšanai vai tam ir noslēgts līgums ar atkritumu reģenerācijas iekārtas vai apglabāšanas poligona operatoru, kuram ir attiecīga A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja vai citas nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

26. Atļauja sadzīves atkritumu savākšanai konkrētā administratīvajā teritorijā ir spēkā, kamēr ir spēkā normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktais līgums, ko atkritumu apsaimniekotājs noslēdzis ar attiecīgo pašvaldību.

27. Informāciju par izsniegto atļauju dienests piecu darbdienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

28. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju (lēmumu attiecīgi pamatojot) šādos gadījumos:

28.1. ja iesniegumā minētā atkritumu apsaimniekošana rada epidēmijas draudus vai draudus sabiedrības veselībai vai var pasliktināt vides kvalitāti;

28.2. ja atļaujas pieprasītājs iesniegumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

28.3. ja iesniegumā minētā atkritumu apsaimniekošanas kārtība neatbilst normatīvo aktu prasībām atkritumu apsaimniekošanas jomā;

28.4. ja atkritumu apsaimniekotāja tehniskās iespējas veikt iesniegumā norādīto atkritumu apsaimniekošanas darbību nav pietiekamas.

29. Ja atkritumu apsaimniekotājs pēc atļaujas saņemšanas tās darbības laikā ar pašvaldību noslēdz jaunu līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tas piecu darbdienu laikā pēc atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanas informāciju par noslēgto līgumu un tā darbības termiņu ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

30. Ja nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujā sakarā ar plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu (piemēram, paredzot jauna atkritumu dalītās vākšanas laukuma apsaimniekošanu, atkritumu savākšanu citas pašvaldības teritorijā, pārkraušanas stacijas darbības izbeigšanu) vai ar atkritumu apsaimniekotāja firmas vai juridiskās adreses maiņu, atkritumu apsaimniekotājs informāciju par plānotajām izmaiņām ievieto dienesta tīmekļa vietnē, norādot attiecīgu informāciju atbilstoši šo noteikumu 4., 5., 6., 8.1 un 8.2 punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

31. Piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atkritumu apsaimniekotājs ievietojis dienesta tīmekļa vietnē šo noteikumu 29. un 30.punktā minēto informāciju, dienests pieņem lēmumu par grozījumiem atļaujā un paziņo to atkritumu apsaimniekotājam normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajā kārtībā.

III. Atļaujas anulēšana

32. Dienests anulē atļauju šādos gadījumos:

32.1. atkritumu apsaimniekotājs neievēro atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos vai atļaujā noteiktās prasības;

32.2. atkritumu apsaimniekotājs ir iesniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

32.3. atkritumu apsaimniekotājs, tā likvidators vai administrators ir iesniedzis informāciju par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo visu atkritumu šķirošanas darbību izbeigšanu;

32.4. atkritumu apsaimniekotāja veiktā atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana vai uzglabāšana vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšana un tajā esošo visu atkritumu šķirošana rada epidēmijas draudus vai draudus sabiedrības veselībai vai pasliktina vides kvalitāti;

32.5. nav saņemta šo noteikumu 18.5.apakšpunktā minētā atļauja;

32.6. ir beigušies šo noteikumu 4. un 8.2 punktā minēto līgumu termiņi vai šie līgumi ir izbeigti un pārvaldē nav iesniegta informācija par minēto līgumu pagarināšanu vai jaunu līgumu noslēgšanu;

32.7. atkritumu apsaimniekotāja tehniskās iespējas nav pietiekamas;

32.8. atkritumu apsaimniekotājs gada laikā nav veicis atļaujā noteikto darbību;

32.9. ja dienests konstatē, ka atkritumu apsaimniekotājs triju mēnešu laikā no dienas, kad izsniegta būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadāšanas atļauja, nav reģistrējies Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā vai Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā, izņemot šo noteikumu 44. punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

32.1 Ja atļauja ir izsniegta ne tikai būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadāšanai, bet arī citām šo noteikumu pielikuma 2. punktā minētajām darbībām un atkritumu apsaimniekotājs triju mēnešu laikā no dienas, kad atļauja izsniegta, nav reģistrējies Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā vai Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā, dienests anulē atļaujas daļu, kas attiecināma uz atļaujā iekļautajām atkritumu apsaimniekotāja tiesībām veikt būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadājumus, izņemot šo noteikumu 44. punktā minēto gadījumu.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

33. Atkritumu pārvadāšanas vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu šķirošanas atļauju anulē, ja atkritumu saņēmējam ir atcelta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja atkritumu pārstrādei vai apglabāšanai vai cita nepieciešamā atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju anulē, ja atkritumu apsaimniekotājs ir saņēmis A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, kurā ir iekļauti nosacījumi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

34. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

35. Dienests lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļaujas anulēšanu paziņo atkritumu apsaimniekotājam un pašvaldībai, ar kuru apsaimniekotājs ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Dienests lēmumu par ražošanas vai bīstamo atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas anulēšanu paziņo atkritumu apsaimniekotājam. Dienests lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas anulēšanu ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

36. Lēmumā par sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļaujas anulēšanu ietver arī nosacījumus par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu vai uzglabāšanu līdz dienai, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar citu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kas izraudzīts publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību reglamentējošos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī nosacījumus par atkritumu uzglabāšanas vietas sakārtošanu atbilstoši vides kvalitātes prasībām. Informāciju par anulētajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

37. Dienesta pieņemto lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai lēmumu par atļaujas anulēšanu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – birojs). Biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III1. Atkritumu apsaimniekošanas tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtība

(Nodaļa MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 428)

37.1 Atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pirms atkritumu tirdzniecības darbību uzsākšanas iesniedz dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei reģistrācijas iesniegumu. Iesniegumā norāda:

37.11. komersanta firmu vai personas nosaukumu, vai vārdu un uzvārdu, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks nav komersants;

37.1 2. reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

37.1 3. juridisko adresi;

37.1 4. kontaktinformāciju (faktiskā adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese un tīmekļa vietne);

37.1 5. atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka filiāļu firmas, filiāļu juridiskās adreses un reģistrācijas numurus Uzņēmumu reģistrā;

37.1 6. darbības, kas tiks veiktas, – atkritumu tirdzniecība vai atkritumu apsaimniekošanas starpniecība;

37.1 7. to atkritumu veidu (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus), ar kuriem atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks paredzējis veikt šo noteikumu 37.1 6. apakšpunktā minētās darbības;

37.1 8. apliecinājumu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

(Sk. 41.1 punktu)

37.2 Atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 37.1 punktā minēto iesniegumu un šo noteikumu 37.10 punktā minēto informāciju dienestam var iesniegt papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski), elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai pēc elektroniskas reģistrēšanās aizpildot informāciju tiešsaistes režīmā dienesta vienotās vides informācijas sistēmas "TULPE" tīmekļa vietnē.

37.3 Šo noteikumu 37.1 punktā minēto iesniegumu paraksta persona, kurai atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentiem ir tiesības pārstāvēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir komersants. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.

37.4 Ja, izskatot šo noteikumu 37.1 punktā minēto iesniegumu, dienests konstatē, ka iesniegumā nav sniegta visa šo noteikumu 37.1 punktā minētā informācija vai iesniegumu nav parakstījusi persona, kurai ir tiesības pārstāvēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, kā arī norāda papildus iesniedzamo informāciju. Dienesta pieprasīto informāciju vai dokumentus iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

37.5 Dienests 10 darbdienu laikā pēc visas šo noteikumu 37.1 punktā minētās informācijas saņemšanas nodrošina, ka atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir informēts par:

37.5 1. termiņu, kādā tiks pieņemts lēmums par reģistrāciju vai tās atteikumu;

37.5 2. lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;

37.5 3. tiesībām uzsākt pakalpojumu sniegšanu, ja dienests šo noteikumu 37.6 punktā minētajā termiņā neinformē iesniedzēju par reģistrēšanu vai par šo noteikumu 37.7 punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

37.6 Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 37.1 punktā minētā iesnieguma vai šo noteikumu 37.4 punktā minētās informācijas saņemšanas reģistrē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku un paziņo lēmumu attiecīgajam atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajai kārtībai.

37.7 Dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku šādos gadījumos:

37.7 1. nav iesniegta šo noteikumu 37.1 punktā minētā informācija;

37.7 2. iesniegtā informācija ir nepilnīga;

37.7 3. iesniegtā informācija ir nepatiesa;

37.7 4. šo noteikumu 37.1 punktā minētajā iesniegumā norādītās atkritumu apsaimniekošanas darbības neatbilst normatīvo aktu prasībām atkritumu apsaimniekošanas jomā.

37.8 Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju vai par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrācijas anulēšanu dienests atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku sarakstā dienesta tīmekļa vietnē norāda šādu informāciju:

37.8 1. komersanta firmu, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir komersants;

37.8 2. citas personas nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks nav komersants;

37.8 3. reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, juridisko adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi;

37.8 4. norādi par to, vai persona ir reģistrēta kā atkritumu tirgotājs vai kā atkritumu apsaimniekošanas starpnieks;

37.8 5. to atkritumu veidu (atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus), ar kuriem atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks paredzējis veikt šo noteikumu 37.1 6. apakšpunktā minētās darbības;

37.8 6. reģistrācijas datumu;

37.8 7. datumu, kad komersants vai cita persona izslēgta no reģistra atbilstoši šo noteikumu 37.13 punktam.

37.9 Ja dienests šo noteikumu 37.6 punktā minētajā termiņā neinformē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku par reģistrēšanu vai par šo noteikumu 37.7 punktā minētā lēmuma pieņemšanu, uzskatāms, ka reģistrācija ir veikta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

37.10 Ja nepieciešams precizēt šo noteikumu 37.1 punktā minēto informāciju, atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks informāciju par plānotajām izmaiņām iesniedz dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei, norādot attiecīgo informāciju atbilstoši šo noteikumu 37.1 punktā minētajām prasībām.

(Sk. 41.1 punktu)

37.11 Dienests piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir iesniedzis dienestā šo noteikumu 37.10 punktā minēto informāciju, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrētajā informācijā un atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajai kārtībai paziņo lēmumu atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam, kā arī precizē šo noteikumu 37.8 punktā minēto atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku sarakstu.

37.12 Dienests pieņem lēmumu anulēt atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju šādos gadījumos:

37.12 1. dienests ir konstatējis, ka atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks neievēro atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

37.12 2. atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 37.1 punktā minētajā iesniegumā ir norādījis nepatiesu informāciju;

37.12 3. atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, tā likvidators vai administrators ir iesniedzis informāciju par darbības izbeigšanu.

37.13 Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 37.12 punktā minētā lēmuma pieņemšanas paziņo to atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajā kārtībā un precizē šo noteikumu 37.8 punktā minēto sarakstu.

37.14 Dienesta lēmumu par atteikumu veikt atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju, lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekotāja starpnieka reģistrētajā informācijā vai lēmumu par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrācijas anulēšanu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

37.15 Atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša divdesmitajam datumam dienestā iesniedz pārskatu par noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem darījumiem par iepriekšējo ceturksni.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 428 redakcijā; sk. 46. punktu)

37.16 Atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pārskatu par noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem darījumiem dienestā var iesniegt papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski) vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

38. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

39. Dienests līdz 2012.gada 1.oktobrim nodrošina iespēju atkritumu apsaimniekotājam ievietot dienesta tīmekļa vietnē šo noteikumu 29. un 30.punktā minēto informāciju par atļaujām.

40. Atkritumu apsaimniekotājs līdz 2012.gada 1.oktobrim dienestā rakstiski iesniedz šo noteikumu 29. un 30.punktā minēto informāciju. Dienests pieņem lēmumu par grozījumiem atļaujā un paziņo to iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atkritumu apsaimniekotājs ir iesniedzis dienestā šo noteikumu 29. un 30.punktā minēto informāciju.

41. Dienests sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas ievieto savā tīmekļa vietnē informāciju par visām spēkā esošajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, kuras ir izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas (norāda arī atļauju izsniegšanas datumu un darbības laiku).

41.1 No 2016. gada 1. janvāra atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 37.1 punktā minēto iesniegumu un šo noteikumu 37.10 punktā minēto informāciju dienestā var iesniegt, pēc elektroniskas reģistrēšanās aizpildot informāciju tiešsaistes režīmā dienesta vienotās vides informācijas sistēmas "TULPE" tīmekļa vietnē.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija noteikumus Nr.613 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 119.nr.).

43. Šo noteikumu 21.6. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

44. Ja atkritumu apsaimniekotājs, kuram atļauja ir izdota līdz 2015. gada 1. novembrim būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadāšanai, nav reģistrējies Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā vai Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā, viņš reģistrējas attiecīgajā sistēmā līdz 2016. gada 1. janvārim.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

45. Grozījumi šo noteikumu 22. un 23. punktā stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz valsts nodevas noteikšanu par slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un pāršķirošanas atļaujas izsniegšanu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

46. Atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 37.15 punktā minēto informāciju pirmo reizi dienestam sniedz mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas par laikposmu no 2018. gada 1. janvāra.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.septembra noteikumiem Nr.703

(Pielikums grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 576)

Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.____
1. Adresāts
 
(komersanta firma)
 
(reģistrācijas numurs komercreģistrā)
 
(juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese)

2. Atļauja izsniegta (norāda atbilstošo):

 atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai
 atkritumu pārvadāšanai
 atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai
 atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai
 atkritumu uzglabāšanai
 slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu šķirošanai

3. Atļauja derīga no ______.gada _____________ līdz ______.gada _____________

4. Prasības, kas jāievēro, veicot atļaujā noteiktās darbības

  
  
  

Datums __________

   
(amats) (paraksts, vārds, uzvārds)
Z.v.  

Pielikumā:

1. Informācija par atļautajām atkritumu savākšanas darbībām – atkritumu savākšanas vietas, savācamo atkritumu veidi un daudzums atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

2. Informācija par atļautajām atkritumu pārvadāšanas darbībām – atkritumu atrašanās vieta pirms pārvadājuma uzsākšanas (arī komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, pārvadājamo atkritumu veidi un daudzums atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus), atkritumu pārvadājumu galamērķis (adrese, komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs).

3. Informācija par atļautajām atkritumu pārkraušanas darbībām – atkritumu pārkraušanas vietas, pārkraujamo atkritumu veidi un daudzums atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

4. Informācija par atļautajām atkritumu šķirošanas darbībām – atkritumu šķirošanas vietas, šķirojamo atkritumu veidi un daudzums atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

5. Informācija par atļautajām atkritumu uzglabāšanas darbībām – atkritumu uzglabāšanas vietas, uzglabājamo atkritumu veidi un daudzums atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 703Pieņemts: 13.09.2011.Stājas spēkā: 16.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 15.09.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
236019
{"selected":{"value":"20.07.2018","content":"<font class='s-1'>20.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.07.2018","iso_value":"2018\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2015","iso_value":"2015\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-19.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2015","iso_value":"2015\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2015.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2015","iso_value":"2015\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2015.-17.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-27.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2011","iso_value":"2011\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.07.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"