Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 6. augusta noteikumus Nr. 527 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.672

Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 30.§)
Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 10.panta ceturto daļu,
12.panta sesto daļu, 15.panta otro daļu, 26.panta sesto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību.

2. Maksu par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. abonents – ģeoinformācijas sistēmu pakalpojuma izmantotājs (valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona). Abonentam var būt vairāki lietotāja identifikatori ar vienlaicīga pieslēguma iespējām;

3.2. aktuālie pamatdati – jaunākie pieejamie ģeotelpiskās informācijas pamatdati par attiecīgo teritoriju;

3.3. apgabals – daudzstūra teritorija Latvijas Republikā, kuras platība nepārsniedz 12800 km2 un kurai ir noteiktas virsotņu ģeodēziskās koordinātas;

3.4. datne – ģeotelpiskās informācijas pamatdatu datne, kurā ietverta informācija par attiecīgo teritoriju Latvijas Republikā atbilstoši 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) nomenklatūras kartes lapai attiecīgajā mērogā;

3.5. noteikta veida datu vienība – pamatojoties uz ģeodēziskajiem mērījumiem, punktā noteikts raksturlielums (piemēram, koordinātas (ģeodēziskais platums un garums), pacēlums, absolūtais augstums, ģeoīda vilnis), kuram atbilstoši Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) apstiprinātajiem dokumentiem ir noteiktas aeronavigācijas datu kvalitātes prasības;

3.5.1 LAS dati – ar lāzerskenēšanas metodi iegūti dati, kuriem veikta iegūto punktu klasificēšana un zemes virsmas slāņa punktu sakārtošana;

3.6. lietotāja identifikators – abonentam izsniegtais lietotāja identifikators (lietotāja vārds un parole);

3.7. neaktuālie pamatdati – iepriekšējie ģeotelpiskās informācijas pamatdati, ja par attiecīgo teritoriju ir pieejami aktuāli pamatdati (neaktuālie pamatdati satur iepriekšējo sagatavošanas ciklu informāciju par attiecīgo teritoriju);

3.8. nepieejams punkts – objekts vai punkts, kurā nevar uzstādīt ģeodēzisko instrumentu, lai veiktu ģeodēziskos mērījumus;

3.9. punkts – ģeodēzisko mērījumu vieta, kurai nosaka ģeodēziskos raksturlielumus;

3.10. zona – Latvijas Republikas teritorija atbilstoši 1944.gada 7.decembra konvencijas "Starptautiskā konvencija par civilo aviāciju" 15.pielikumā (Aeronautical Information Services) noteiktajam iedalījumam:

3.10.1. 1.zona – Latvijas Republikas gaisa telpa (Area 1);

3.10.2. 2.zona – lidlauka gaisa satiksmes vadības rajons (Area 2);

3.10.3. 3.zona – lidlauka teritorija (Area 3).

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.45)

II. Cenrāža I nodaļas 1.punkta piemērošanas kārtība

4. Ja vienā punktā nepieciešams veikt vairākus dažādus ģeodēziskos mērījumus (piemēram, koordinātu noteikšanu un smaguma spēka noteikšanu), pakalpojuma kopējo cenu nosaka, summējot nepieciešamajiem mērījumiem noteikto cenu.

5. Summējot cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu, piemēro koeficientu 0,90, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

5.1. ģeodēziskos mērījumus nepieciešams veikt vismaz trijos punktos, un tālākais punkts atrodas ne tālāk par 100 km no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā), kā arī attālums starp punktiem nepārsniedz 30 km;

5.2. nepieciešams veikt vismaz trīs dažādus ģeodēziskos mērījumus vienā punktā, ievērojot nosacījumu, ka punkts atrodas ne tālāk par 100 km no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā);

5.3. nepieciešams veikt divus dažādus ģeodēziskos mērījumus vismaz divos punktos, ievērojot nosacījumu, ka tālākais punkts atrodas ne tālāk par 100 km no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā) un attālums starp punktiem nepārsniedz 30 km.

6. Ja vienā punktā nepieciešams veikt vienu ģeodēzisko mērījumu un minētais punkts atrodas 70 līdz 120 km attālumā no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā), cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādītajai pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 1,2.

7. Ja vienā punktā nepieciešams veikt vienu ģeodēzisko mērījumu un minētais punkts atrodas 200 km attālumā vai tālāk no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā), cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādītajai pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 1,35.

8. Ja apkārtējās vides ietekmē ģeomagnētisko vērtību nav iespējams noteikt, veicot mērījumu vienā punktā, pakalpojuma cenu nosaka, cenrāža 1.1.3.1., 1.1.3.2. un 1.1.3.3.apakšpunktā norādīto summu reizinot ar uzmērīto punktu skaitu, kas nepieciešami, lai attiecīgai vietai noteiktu ģeomagnētisko vērtību.

9. Cenrāža I nodaļas 1.1.1.9. un 1.1.2.apakšpunktā norādītā pakalpojuma minimālā mērvienība ir 1 km. Ja mērījums pārsniedz 1 km, cenu nosaka proporcionāli attālumam, kāds nepieciešams pakalpojuma izpildei (piemēram, nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma precizitāti ne sliktāku kā 1,0 mm/km – 1,3 km/1 km = 1,3).

10. Cenrāža I nodaļas 1.2.apakšpunkts attiecināms tikai uz ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzēm aeronavigācijas vajadzībām Latvijas Republikas teritorijā.

11. Ja cenrāža I nodaļas 1.2.apakšpunktā norādītā pakalpojuma ietvaros veic atkārtotu ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaudi, cenrādī norādītajai ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas pārbaudes cenai piemēro koeficientu 0,7.

11.1 Ja cenrāža I nodaļas 1.2.apakšpunktā norādītā pakalpojuma ietvaros veic atkārtotu ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālo pārbaudi, cenrādī norādītajai ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālās pārbaudes cenai piemēro koeficientu 0,7.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

12. Ja cenrāža I nodaļas 1.2.3.apakšpunktā norādītā pakalpojuma ietvaros ekspertīzei ir pieteiktas vairāk nekā 10 noteikta veida datu vienības, sākot ar vienpadsmito vienību, katras nākamās vienības cenai piemēro koeficientu 0,7.

13. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešams vairāk par vienu dienu, cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenas noteikšanai izmanto šādu formulu:

Imp = (Hizm x S1+Hizm x Sn) x K + KOizm x A, kur

Imp – pakalpojuma cena (Ls);

Hizm – vienas vienības pakalpojuma cena (Ls) saskaņā ar cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktu;

S1...n – mērījumi punktā vai mērījumu veidu skaits;

K – piemērotais koeficients saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu;

KOizm – komandējuma izmaksas vienam speciālistam pakalpojuma izpildes laikā (Ls);

A – pakalpojuma izpildē iesaistīto un komandēto speciālistu skaits.

14. Ģeodēzisko mērījumu raksturlielumu precizitāti punktam veido cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādīto mērījumu precizitāte un mērījumu izejas punkta attiecīgā ģeodēziskā raksturlieluma precizitāte.

15. Cenrāža I nodaļas 1.3.5.apakšpunktā norādītā cena piemērojama pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas pozicionēšanas sistēma" pēcapstrādes datiem, kas vecāki par diviem mēnešiem.

16. Cenrāža I nodaļas 1.3.5.apakšpunktā norādītā pakalpojuma cenu summē ar cenrāža I nodaļas 4.2.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu atbilstoši datu nodošanas veidam.

III. Cenrāža I nodaļas 2.punkta piemērošanas kārtība

17. Cenrāža I nodaļas 2.punktā minētie ģeotelpiskās informācijas pamatdati sagatavoti Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92).

18. Datu izplatītājam papildus cenrāža I nodaļas 2.2.apakšpunktā norādītajai cenai par ģeotelpiskās informācijas pamatdatu izmantošanu nosaka cenu atbilstoši pakārtoti izsniegtajām atļaujām vai sublicencēm (sublicenču skaits) saskaņā ar cenrāža I nodaļas 2.1.apakšpunktā attiecīgajam pakalpojumam norādīto cenu.

19. Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanas pakalpojums ietver aktuālo pamatdatu saņemšanu visā abonēšanas laikā. Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanas pakalpojuma minimālā cena ir gada abonēšanas maksa, pirmā iemaksa ir gada abonēšanas maksas apmērā.

19.1 Cenrāža I nodaļas 2.2.apakšpunktā norādītos neaktuālos pamatdatus var abonēt tikai tad, ja ir abonēti aktuālie pamatdati par attiecīgo teritoriju.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

20. Cenrāža I nodaļas 2.punktā norādīto pakalpojumu mazākais iespējamais apjoms ir viena datne. Cenrāža I nodaļas 2.punktā norādīto pakalpojumu cena tiek noteikta proporcionāli teritorijai, par kuru tiek saņemts pakalpojums, piemēram:

20.1. topogrāfiskajam plānam mērogā 1:2 000 – 1,35 km2/1 km2 = 1,35;

20.2. topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2;

20.3. topogrāfiskajai kartei mērogā 1:50 000 – 800 km2/625 km2 = 1,28;

20.4. digitālajam zemes virsmas modelim, vizualizētam horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

20.1 Cenrāža I nodaļas 2.1.6.9. un 2.2.6.9.apakšpunktā norādītā pakalpojuma mazākais apjoms ir pamatdati 25 km2 vienlaidus teritorijai.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

21. Cenrāža I nodaļas 2.punktā norādīto pakalpojumu cenu nosaka, summējot to ar pakalpojumam atbilstošu cenu par ģeotelpiskās informācijas digitālo datu nodošanu (cenrāža I nodaļas 4.2.apakšpunkts) un ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanu (cenrāža I nodaļas 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. un 4.1.apakšpunkts), ja nepieciešama ģeotelpiskās informācijas pamatdatu papildu apstrāde.

22. Cenrāža I nodaļas 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.4., 2.1.2.5., 2.1.6.2., 2.1.6.4., 2.1.6.5., 2.1.6.6., 2.1.6.9., 2.1.6.10., 2.1.7.9., 2.2.2.1., 2.2.2.3., 2.2.2.4., 2.2.6.2., 2.2.6.4., 2.2.6.5., 2.2.6.6., 2.2.6.9., 2.2.6.10. un 2.2.7.9.apakšpunktā norādītajai cenai atbilstoši katra pakalpojuma apjomam piemēro šādus koeficientus, ievērojot nosacījumu, ka apjoms ir mazāks par Latvijas teritoriju:

22.1. koeficientu 1, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju līdz 250 km2 platībā (līdz 10 datnēm);

22.2. koeficientu 0,95, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 251 km2 līdz 1500 km2 platībā (no 11 līdz 60 datnēm);

22.3. koeficientu 0,9, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 1501 km2 līdz 4000 km2 platībā (no 61 līdz 160 datnēm);

22.4. koeficientu 0,85, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 4001 km2 līdz 14000 km2 platībā (no 161 līdz 560 datnēm);

22.5. koeficientu 0,8, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 14001 km2 līdz 64599 km2 platībā (no 561 līdz 2788 datnēm).

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.45)

23. Cenrāža I nodaļas 2.1.3.1., 2.1.3.3., 2.1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.3.6., 2.1.6.7., 2.1.6.11., 2.1.6.12., 2.1.7.1., 2.1.7.5., 2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.4., 2.2.3.5., 2.2.3.6., 2.2.6.7., 2.2.6.11., 2.2.6.12., 2.2.7.1. un 2.2.7.5.apakšpunktā norādītajai cenai atbilstoši katra pakalpojuma apjomam piemēro šādus koeficientus, ievērojot nosacījumu, ka apjoms ir mazāks par Latvijas teritoriju:

23.1. koeficientu 1, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju līdz 3125 km2 platībā (līdz 5 datnēm);

23.2. koeficientu 0,95, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 3126 km2 līdz 12500 km2 platībā (no 6 līdz 20 datnēm);

23.3. koeficientu 0,9, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 12501 km2 līdz 31250 km2 platībā (no 21 līdz 50 datnēm);

23.4. koeficientu 0,85, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 31251 km2 līdz 64599 km2 platībā (no 51 līdz 131 datnei).

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.45)

23.1 Cenrāža I nodaļas 2.1.1., 2.1.6.1., 2.2.1. un 2.2.6.1.apakšpunktā norādītajai cenai atbilstoši katra pakalpojuma apjomam piemēro šādus koeficientus:

23.1 1. koeficientu 1, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju līdz 20 km2 platībā (līdz 20 datnēm);

23.1 2. koeficientu 0,90, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 21 km2 līdz 100 km2 platībā (līdz 100 datnēm);

23.1 3. koeficientu 0,80, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju vairāk nekā 100 km2 platībā (vairāk nekā 100 datņu);

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

IV. Cenrāža I nodaļas 3.punkta piemērošanas kārtība

24. Cenu par ģeoinformācijas sistēmas pakalpojumu abonēšanu nosaka, atsevišķi aprēķinot maksu par katru pakalpojumu.

25. Cenrāža I nodaļas 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5., 3.1.2.6., 3.1.2.7., 3.1.2.8., 3.1.2.9., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.3.5., 3.1.3.6., 3.1.3.7., 3.1.3.8. un 3.1.3.9.apakšpunktā norādītie ģeoinformācijas sistēmu pakalpojumi var būt pieejami vairākās ģeotelpisko datu kopās, kas ir saistītas ar sagatavošanas cikliem.

26. Cenrāža I nodaļas 3.punktā norādītie ģeoinformācijas sistēmu pakalpojumi ietver ģeotelpisko informāciju par visu Latvijas teritoriju, izņemot cenrāža I nodaļas 3.1.2.19., 3.1.2.20., 3.1.2.21., 3.1.3.19., 3.1.3.20. un 3.1.3.21.apakšpunktā norādītos pakalpojumus, kas atbilstoši aktuālākajai informācijai ir pieejami par atsevišķām Latvijas teritorijām.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

27. Cenrāža I nodaļas 3.1.1.1. un 3.1.2.1.apakšpunktā norādītajā abonēšanas maksā par tīmekļa pakalpes izmantošanu iekļauta Latvijas pārskata kartes (mērogā 1:1 000 000, 1:500 000 un 1:250 000) datu abonēšana.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

28. Cenrāža I nodaļas 3.1.1.1.apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama visiem 3.1.1.2.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un 3.1.2.1.apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama visiem 3.1.2.2.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, papildus summējot 3.1.1.1. un 3.1.2.1.apakšpunktā un attiecīgajā punktā norādītā pakalpojuma cenu atbilstoši abonēšanas laikam. Cenrāža I nodaļas 3.1.1.1. un 3.1.2.1.apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama viena lietotāja identifikatoram neatkarīgi no abonējamo ģeotelpisko datu kopu skaita. Ja lietotāja identifikatoram ir pieslēgums vairāku dažādu ģeotelpisko datu kopu pakalpojumu izmantošanai un ir dažāds abonēšanas laiks, pakalpojuma cenu summē ar abonēšanas maksu par ilgāko periodu.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

V. Cenrāža I nodaļas 4. un 5.punkta piemērošanas kārtība

29. Cenrāža I nodaļas 4.punktā norādīto pakalpojumu kopējo cenu nosaka, sagatavojot individuālu pakalpojuma izpildes tāmi. Tāmi sagatavo, izmantojot šādu cenu aprēķina formulu:

Imp = (Hizm x S1+ Hizm x S2+... Hizm x Sn)+(Tizm x C) + (KOizm x A)+Lizm x K), kur

Imp – pakalpojuma cena (Ls);

Hizm – speciālistu izmaksas (Ls), ko nosaka saskaņā ar cenrāža I nodaļas 4.1.apakšpunktu;

S1...n – speciālistu plānotais darba apjoms (stundu skaits);

Tizm – transporta izmaksas (Ls), ko nosaka saskaņā ar cenrāža I nodaļas 4.5.2.apakšpunktu;

C – plānotais nobraukums kilometros (km);

KOizm – komandējuma izmaksas (Ls) vienam speciālistam;

A – komandēto speciālistu skaits;

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma vai papildu materiālu iegādes izmaksas (Ls) atbilstoši līgumpartneru sagatavotajai izmaksu tāmei;

K – 1,1 – administrācijas izdevumi 10 % apmērā no līgumpartneru atbilstoši tāmei veiktajām izmaksām.

30. Cenrāža I nodaļas 5.punktā minēto pakalpojumu kopējo cenu nosaka, sagatavojot individuālu pakalpojuma izpildes tāmi. Tāmi sagatavo, izmantojot šādu cenu aprēķina formulu:

Imp = (Hizm x S1+ Hizm x S2+>...Hizm x Sn) + (Tizm x C)+(KOizm x A) + Lizm x K),

kur

Imp – pakalpojuma cena (Ls);

Hizm – speciālistu izmaksas (Ls), ko nosaka saskaņā ar cenrāža I nodaļas 5.1.apakšpunktu;

S1...n – speciālistu plānotais darba apjoms (stundu skaits);

Tizm – transporta izmaksas (Ls), ko nosaka saskaņā ar cenrāža I nodaļas 5.5.2.apakšpunktu;

C – plānotais nobraukums kilometros (km);

KOizm – komandējuma izmaksas (Ls) vienam speciālistam;

A – komandēto speciālistu skaits;

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma vai papildu materiālu iegādes izmaksas (Ls) atbilstoši līgumpartneru sagatavotajai izmaksu tāmei;

K – 1,1 – administrācijas izdevumi 10 % apmērā no līgumpartneru atbilstoši tāmei veiktajām izmaksām.

30.1 Cenrāža I nodaļas 4.3.5., 4.3.10., 5.3.5. un 5.3.10.apakšpunktā norādītās A1 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 594 mm x 841 mm. Pasūtot garāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas garumam (piemēram, 1200 mm/841 mm = 1,43 lapas).

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

30.2 Cenrāža I nodaļas 4.3.6., 4.3.11., 5.3.6. un 5.3.11.apakšpunktā norādītās A0 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 841 mm x 1189 mm. Pasūtot garāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas garumam (piemēram, 2400 mm/1189 mm = 2,02 lapas).

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

VI. Cenrāža II nodaļas piemērošanas kārtība

31. Pakalpojumiem, kuru apjomu nosaka loksnēs, cenu aprēķina proporcionāli lokšņu skaitam (piemēram, 650/1000 = 0,65).

32. Ja pakalpojuma izpildē izmantoti citu līgumpartneru (kas nav attiecīgā pakalpojuma saņēmējs) materiāli vai pakalpojums, cenrāža II nodaļas 6.punktā norādīto pakalpojumu cenu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Imp = (H1 x S1) + (H2 x S2) +....+ (Hn x Sn) + Mizm+ (Lizm x K), kur

Imp – pakalpojuma cena (Ls);

H1...n – pakalpojumu izmaksas, ko nosaka saskaņā ar cenrāža II nodaļas 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktā norādītajām pozīcijām;

S1...n – pakalpojuma apjoms (mērvienību skaits);

Mizm – materiālu (papīra) izmaksas (Ls), kas atbilst piegādāto materiālu izmaksām;

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma izmaksas (Ls) atbilstoši līgumpartneru pavadzīmei–rēķinam;

K – 1,1 – administrācijas izdevumi 10 % apmērā no līgumpartneru atbilstoši tāmei veiktajām izmaksām.

VII. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.283 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 73.nr.; 2008, 104.nr.; 2009, 71.nr.).

34. Cenrāža III nodaļas 3.1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

35. Maksa par pakalpojumu, kura izpilde ir uzsākta vai par kuru noslēgts līgums līdz 2013.gada 27.janvārim, ir aprēķināma atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija pakalpojuma uzsākšanas vai līguma spēkā stāšanās dienā, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.672
Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 22.01.2013. noteikumu Nr.45 redakcijā)

I. Ģeotelpiskās informācijas produkti un pakalpojumi

1. Ģeodēzija

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN
(Ls)*

Cena ar PVN
(Ls)

1.1.Ģeodēziskie mērījumi (ģeodēzisko mērījumu darba plānošana, ģeodēziskais mērījums uz lauka, ģeodēziskā mērījuma apstrāde, ģeodēzisko mērījumu atskaites sagatavošana)
1.1.1.koordinātu noteikšana
1.1.1.1.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 10 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas pozicionēšanas sistēma" (turpmāk – LatPos) pēcapstrādes datus

1 punkts

115,06

0

115,06

1.1.1.2.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 20 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot LatPos pēcapstrādes datus

1 punkts

93,78

0

93,78

1.1.1.3.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 40 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot LatPos ar RTK (Real Time Kinematic) metodi

1 punkts

36,01

0

36,01

1.1.1.4.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 40 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot LatPos pēcapstrādes datus

1 punkts

69,44

0

69,44

1.1.1.5.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 10 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot valsts ģeodēziskā tīkla punktus un pēcapstrādes datus

1 punkts

210,62

0

210,62

1.1.1.6.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 20 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot valsts ģeodēziskā tīkla punktus un pēcapstrādes datus

1 punkts

162,33

0

162,33

1.1.1.7.nepieejama punkta ģeodēzisko koordinātu un augstuma noteikšana ar precizitāti, ne sliktāku kā 50 mm

1 punkts

98,31

0

98,31

1.1.1.8.nepieejama punkta ģeodēzisko koordinātu un augstuma noteikšana ar precizitāti, ne sliktāku kā 50 mm, ja tiek veikti mērījumi vairākos viena objekta punktos (cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 1.1.1.7.apakšpunktā noteikto cenu)

1 punkts

19,19

0

19,19

1.1.1.9.mērījums ar tahimetrijas gājienu ar precizitāti, ne sliktāku kā 30 mm, no ģeodēziskā atbalstpunkta

1 km

126,96

0

126,96

1.1.2.augstuma noteikšana ar nivelēšanu (ģeometriskā nivelēšana no vidus)
1.1.2.1.nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma precizitāti, ne sliktāku kā 0,5 mm/km

1 km

288,54

0

288,54

1.1.2.2.nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma precizitāti, ne sliktāku kā 1,0 mm/km

1 km

246,73

0

246,73

1.1.2.3.nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma precizitāti, ne sliktāku kā 3,0 mm/km

1 km

225,37

0

225,37

1.1.3.ģeomagnētisko un gravimetrisko vērtību noteikšana
1.1.3.1.kopējā magnētiskā lauka intensitātes vērtības noteikšana ar precizitāti 10 nT (nanoteslas)

1 punkts

57,19

0

57,19

1.1.3.2.magnētiskās deklinācijas un inklinācijas noteikšana ar precizitāti, ne sliktāku kā 0,1º (cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 1.1.3.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 punkts

44,44

0

44,44

1.1.3.3.magnētiskās deklinācijas un inklinācijas noteikšana ar precizitāti, ne sliktāku kā 0,2º (cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 1.1.3.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 punkts

33,48

0

33,48

1.1.3.4.smaguma spēka vērtības noteikšana ar precizitāti 10–25 µGal (mikrogal)

1 punkts

121,11

0

121,11

1.1.3.5.smaguma spēka vērtības noteikšana ar precizitāti 25–50 µGal (mikrogal)

1 punkts

93,67

0

93,67

1.2.Ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzes
1.2.1.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze aeronavigācijas vajadzībām
1.2.1.1.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (ne vairāk kā 2 vienībām)

1 dokumentu kopa

45,70

0

45,70

1.2.1.2.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.1.1.apakšpunktā minētajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.1.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

15,88

0

15,88

1.2.1.3.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (ne vairāk kā 2 vienības)

1 pārbaude

83,33

0

83,33

1.2.1.4.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (vienas kamerālās pārbaudes ietvaros papildus 1.2.1.3.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.1.3.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

34,09

0

34,09

1.2.1.5.1.zonas ekspertīzes lauka ģeodēziskie mērījumipakalpojuma cenu nosaka saskaņā ar 1.1.1.7. un 1.1.1.8.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu
1.2.1.6.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 1.zonas noteikta veida datu vienību

1 slēdziens

51,14

0

51,14

1.2.1.7.ekspertīzes slēdziena sagatavošana 1.zonas noteikta veida datu vienībai (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.1.6.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.1.6.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

12,60

0

12,60

1.2.2.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze aeronavigācijas vajadzībām
1.2.2.1.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (ne vairāk kā 2 vienībām)

1 dokumentu kopa

45,70

0

45,70

1.2.2.2.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.2.1.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.2.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

12,75

0

12,75

1.2.2.3.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (ne vairāk kā 2 vienībām)

1 pārbaude

83,35

0

83,35

1.2.2.4.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (vienas kamerālās pārbaudes ietvaros papildus 1.2.2.3.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.2.3.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

19,54

0

19,54

1.2.2.5.2.zonas ekspertīzes lauka ģeodēziskie mērījumipakalpojuma cenu nosaka saskaņā ar 1.1.1.7. un 1.1.1.8.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu
1.2.2.6.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 2.zonas noteikta veida datu vienību (ne vairāk kā 2 vienībām)

1 slēdziens

51,14

0

51,14

1.2.2.7.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 2.zonas noteikta veida datu vienību (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.2.6.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.2.6.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

12,60

0

12,60

1.2.3.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze aeronavigācijas vajadzībām
1.2.3.1.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (1 vienībai)

1 dokumentu kopa

40,02

0

40,02

1.2.3.2.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.3.1.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 2.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.3.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

12,53

0

12,53

1.2.3.3.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (1 vienībai)

1 pārbaude

55,90

0

55,90

1.2.3.4.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (vienas kamerālās pārbaudes ietvaros papildus 1.2.3.3.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 2.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.3.3.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

18,97

0

18,97

1.2.3.5.3.zonas ekspertīzes lauka ģeodēziskie mērījumipakalpojuma cenu nosaka saskaņā ar 1.1.1.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu
1.2.3.6.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 3.zonas noteikta veida datu vienību (1 vienībai)

1 slēdziens

36,60

0

36,60

1.2.3.7.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 3.zonas noteikta veida datu vienību (1 vienībai) (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.3.6.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 2.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.3.6.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

12,60

0

12,60

1.2.4.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze aeronavigācijas vajadzībām
1.2.4.1.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (8 noteikta veida datu vienībām)

1 dokumentu kopa

65,12

0

65,12

1.2.4.2.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.4.1.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 9.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.4.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

9,05

0

9,05

1.2.4.3.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (8 noteikta veida datu vienībām )

1 pārbaude

132,56

0

132,56

1.2.4.4.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (vienas kamerālās pārbaudes ietvaros papildus 1.2.4.3.apakšpunktā norādītajam noteikta veida datu vienību skaitam iekļautajai 9.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.4.3.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

21,83

0

21,83

1.2.4.5.lidlauka atbalsttīkla ekspertīzes lauka ģeodēziskie mērījumipakalpojuma cenu nosaka saskaņā ar 1.1.1.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu
1.2.4.6.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par lidlauka atbalsttīklu (8 noteikta veida datu vienībām )

1 slēdziens

68,16

0

68,16

1.2.4.7.ekspertīzes slēdziena sagatavošana lidlauka atbalsttīklam (vienas ekspertīzes slēdziena ietvaros papildus 1.2.4.6.apakšpunktā norādītajam noteikta veida datu vienību skaitam iekļautajai 9.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, papildus summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.4.6.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

8,78

0

8,78

1.3.LatPos izmantošana
1.3.1.LatPos reālā laika datu korekcijas abonēšana mērījumiem ar precizitāti no 1 cm līdz 4 cm, izmantojot RTK (Real Time Kinematic) metodi (visa Latvijas teritorija)
1.3.1.1.līdz 5 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

377,03

0

377,03

1.3.1.2.no 6 līdz 12 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

330,89

0

330,89

1.3.1.3.no 13 līdz 30 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

296,63

0

296,63

1.3.1.4.31 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

262,37

0

262,37

1.3.1.5.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

58,36

0

58,36

1.3.1.6.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

33,75

0

33,75

1.3.1.7.LatPos lietotāja identifikators vismaz 1 dienai, bet ne ilgāk kā 30 dienām

1 LatPos lietotāja identifikators

13,20

0

13,20

1.3.2.LatPos reālā laika datu abonēšana mērījumiem ar precizitāti no 1 cm līdz 4 cm, izmantojot RTK (Real Time Kinematic) metodi (viens apgabals)
1.3.2.1.līdz 5 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

219,84

0

219,84

1.3.2.2.no 6 līdz 12 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

168,26

0

168,26

1.3.2.3.no 13 līdz 30 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

133,33

0

133,33

1.3.2.4.31 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

113,49

0

113,49

1.3.2.5.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

36,55

0

36,55

1.3.2.6.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

20,59

0

20,59

1.3.2.7.LatPos lietotāja identifikators vismaz 1 dienai, bet ne ilgāk kā 30 dienām

LatPos lietotāja identifikators

10,95

0

10,95

1.3.3.LatPos reālā laika datu korekcijas abonēšana mērījumiem ar precizitāti, ne sliktāku kā 1 m, izmantojot DGPS (Differential Global Positioning System) (visa Latvijas teritorija)
1.3.3.1.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

112,11

0

112,11

1.3.3.2.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

74,27

0

74,27

1.3.3.3.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

34,42

0

34,42

1.3.3.4.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

20,20

0

20,20

1.3.4.LatPos reālā laika datu korekcijas abonēšana mērījumiem ar precizitāti, ne sliktāku kā 1 m, izmantojot DGPS (Differential Global Positioning System) (viens apgabals)
1.3.4.1.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

64,41

0

64,41

1.3.4.2.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

37,33

0

37,33

1.3.4.3.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

20,10

0

20,10

1.3.4.4.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

15,80

0

15,80

1.3.5.LatPos pēcapstrādes dati, 30 s intervāls, vecāki par 2 mēnešiem

1 dienas dati

8,74

0

8,74

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2. Kartogrāfija (ģeotelpiskās informācijas pamatdati)

(Ģeotelpiskās informācijas pamatdati gala lietotājam, pakalpojumu sniedzējam un datu izplatītājam piemērojami atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN
(Ls)*

Cena ar PVN
(Ls)

2.1.Ģeotelpiskās informācijas pamatdati gala lietotājam
2.1.1.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000
2.1.1.1.vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS

1 datne/1 km2

32,52

0

32,52

2.1.1.2.rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG

1 datne/1 km2

10,56

0

10,56

2.1.2.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000
2.1.2.1.aktuālie pamatdati (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

1 datne/25 km2

14,93

0

14,93

2.1.2.2.aktuālie pamatdati visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

Latvijas teritorija

28694,51

0

28694,51

2.1.2.3.neaktuālie pamatdati (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

1 datne/25 km2

9,91

0

9,91

2.1.2.4.aktuālo pamatdatu slānis (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)
2.1.2.4.1.autoceļi

1 datu slānis/25 km2

6,50

0

6,50

2.1.2.4.2.hidrogrāfija un hidrotehniskās būves

1 datu slānis/25 km2

6,50

0

6,50

2.1.2.4.3.apbūve

1 datu slānis/25 km2

6,50

0

6,50

2.1.2.4.4.veģetācija

1 datu slānis/25 km2

6,50

0

6,50

2.1.2.5.aktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)

1 datne/25 km2

8,81

0

8,81

2.1.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000
2.1.3.1.aktuālie pamatdati (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)

1 datne/625 km2

49,05

0

49,05

2.1.3.2.aktuālie pamatdati visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)

Latvijas teritorija

4151,13

0

4151,13

2.1.3.3.neaktuālie pamatdati (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS )

1 datne/625 km2

27,82

0

27,82

2.1.3.4.aktuālo pamatdatu slānis (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)
2.1.3.4.1.autoceļi

1 datu slānis/625 km2

13,62

0

13,62

2.1.3.4.2.hidrogrāfija un hidrotehniskās būves

1 datu slānis/625 km2

13,62

0

13,62

2.1.3.4.3.apbūve

1 datu slānis/625 km2

13,62

0

13,62

2.1.3.4.4.veģetācija

1 datu slānis/625 km2

13,62

0

13,62

2.1.3.4.5.reljefs

1 datu slānis/625 km2

13,62

0

13,62

2.1.3.5.aktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)

1 datne/625 km2

11,64

0

11,64

2.1.3.6.neaktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)

1 datne/625 km2

7,66

0

7,66

2.1.4.Latvijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)

Latvijas teritorija

120,90

0

120,90

2.1.5.Latvijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (rastra datu formāts – TIFF, JPG,PDF, PNG)

Latvijas teritorija

38,44

0

38,44

2.1.6.Ortofotokarte
2.1.6.1.mērogā 1:2000 (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/1 km2

4,82

0

4,82

2.1.6.2.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/25 km2

6,50

0

6,50

2.1.6.3.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai (rastra datu formāts – TIFF)

Latvijas teritorija

8467,61

0

8467,61

2.1.6.4.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 0,5 m/pix – krāsainas, infrasarkanas (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/25 km2

5,18

0

5,18

2.1.6.5.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/25 km2

4,26

0

4,26

2.1.6.6.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – melnbaltā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/25 km2

2,92

0

2,92

2.1.6.7.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/625 km2

59,15

0

59,15

2.1.6.8.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID)

Latvijas teritorija

5389,71

0

5389,71

2.1.6.9.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) pasūtītāja norādītajai teritorijai atbilstoši mēroga 1:5 000 nomenklatūras lapām

25 km2

7,39

0

7,39

2.1.6.10.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) pasūtītāja norādītajai teritorijai atbilstoši mēroga 1:5 000 nomenklatūras lapām (par katru nākamo datni cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 2.1.6.9.apakšpunktā noteikto cenu)

6,25 km2

1,67

0

1,67

2.1.6.11.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 0,5 m/pix – krāsainā, infrasarkanā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/625 km2

39,31

0

39,31

2.1.6.12.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – krāsainā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/625 km2

26,12

0

26,12

2.1.6.13.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – melnbaltā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID)

1 datne/2500 km2

11,36

0

11,36

2.1.7.digitālais zemes virsmas modelis
2.1.7.1.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati (teksta ASCII datu formāts)

1 datne/625 km2

7,09

0

7,09

2.1.7.2.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati visai Latvijas teritorijai (teksta ASCII datu formāts)

Latvijas teritorija

541,86

0

541,86

2.1.7.3.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati (teksta ASCII un LAS datu formāts) no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi

1 datne/6,25 km2

5,50

0

5,50

2.1.7.4.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 5 m (GRID datu formāts) no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi

1 datne/6,25 km2

7,33

0

7,33

2.1.7.5.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 20 m (GRID datu formāts)

1 datne/625 km2

17,39

0

17,39

2.1.7.6.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 70 m (GRID datu formāts)

Latvijas teritorija

194,82

0

194,82

2.1.7.7.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 100 m (GRID datu formāts)

Latvijas teritorija

152,04

0

152,04

2.1.7.8.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 200 m (GRID datu formāts)

Latvijas teritorija

119,95

0

119,95

2.1.7.9.digitālais zemes virsmas modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

1 datne/25 km2

10,57

0

10,57

2.1.7.10.digitālais zemes virsmas modelis ar 50 m horizontālo soli ESRI ArcGIS GeoDatubāzes formātā

Latvijas teritorija

209,06

0

209,06

2.2.Ģeotelpiskās informācijas pamatdati pakalpojumu sniedzējam un izplatītājam
2.2.1.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000
2.2.1.1.vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGISpirmā iemaksa

1 datne/1 km2

35,02

0

35,02

maksājums par katru nākamo gadu

1 datne/1 km2

5,14

0

5,14

2.2.1.2.rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNGpirmā iemaksa

1 datne/1 km2

13,06

0

13,06

maksājums par katru nākamo gadu

1 datne/1 km2

2,94

0

2,94

2.2.2.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000
2.2.2.1.aktuālie pamatdati (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

1 datne/25 km2

17,29

0

17,29

maksājums par katru nākamo gadu

3,69

0

3,69

2.2.2.2.aktuālie pamatdati visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

29036,81

0

29036,81

maksājums par katru nākamo gadu

3511,35

0

3511,35

2.2.2.3.neaktuālie pamatdati (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

1 datne/25 km2

11,51

0

11,51

2.2.2.4.aktuālo pamatdatu slānis (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)
2.2.2.4.1.autoceļipirmā iemaksa

1 datu slānis/25 km2

8,30

0

8,30

maksājums par katru nākamo gadu

2,75

0

2,75

2.2.2.4.2.hidrogrāfija un hidrotehniskās būvespirmā iemaksa

1 datu slānis/25 km2

8,30

0

8,30

maksājums par katru nākamo gadu

2,75

0

2,75

2.2.2.4.3.apbūvepirmā iemaksa

1 datu slānis/25 km2

8,30

0

8,30

maksājums par katru nākamo gadu

2,75

0

2,75

2.2.2.4.4.veģetācijapirmā iemaksa

1 datu slānis/25 km2

8,30

0

8,30

maksājums par katru nākamo gadu

2,75

0

2,75

2.2.2.5.aktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)pirmā iemaksa

1 datne/25 km2

11,17

0

11,17

maksājums par katru nākamo gadu

2,92

0

2,92

2.2.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 
2.2.3.1.aktuālie pamatdati (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

1 datne/625 km2

51,40

0

51,40

maksājums par katru nākamo gadu

8,16

0

8,16

2.2.3.2.aktuālo pamatdatu slānis (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)
2.2.3.2.1.autoceļipirmā iemaksa

1 datu slānis/625 km2

17,19

0

17,19

maksājums par katru nākamo gadu4,44

0

4,44

2.2.3.2.2.hidrogrāfija un hidrotehniskās būvespirmā iemaksa

1 datu slānis/625 km2

17,19

0

17,19

maksājums par katru nākamo gadu4,44

0

4,44

2.2.3.2.3.apbūvepirmā iemaksa

1 datu slānis/625 km2

17,19

0

17,19

maksājums par katru nākamo gadu4,44

0

4,44

2.2.3.2.4.veģetācijapirmā iemaksa

1 datu slānis/625 km2

17,19

0

17,19

maksājums par katru nākamo gadu4,44

0

4,44

2.2.3.2.5.reljefspirmā iemaksa

1 datu slānis/625 km2

17,19

0

17,19

maksājums par katru nākamo gadu4,44

0

4,44

2.2.3.3.aktuālie pamatdati visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

4179,68

0

4179,68

maksājums par katru nākamo gadu

527,22

0

527,22

2.2.3.4.neaktuālie pamatdati (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)

1 datne/625 km2

29,62

0

29,62

2.2.3.5.aktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)pirmā iemaksa

1 datne/625 km2

15,19

0

15,19

maksājums par katru nākamo gadu

2,61

0

2,61

2.2.3.6.neaktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF,PNG)

1 datne/625 km2

7,66

0

7,66

2.2.4.Latvijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

131,60

0

131,60

maksājums par katru nākamo gadu

18,49

0

18,49

2.2.5.Latvijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

45,56

0

45,56

maksājums par katru nākamo gadu

6,39

0

6,39

2.2.6.ortofotokarte
2.2.6.1.mērogā 1:2000 (rastra datu formāts –TIFF)

1 datne/1 km2

6,06

0

6,06

2.2.6.2.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (rastra datu formāts – TIFF)pirmā iemaksa

1 datne/25 km2

8,85

0

8,85

maksājums par katru nākamo gadu

3,10

0

3,10

2.2.6.3.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai (rastra datu formāts – TIFF)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

8885,89

0

8885,89

maksājums par katru nākamo gadu

967,19

0

967,19

2.2.6.4.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 0,5 m/pix – krāsainā, infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/25 km2

5,75

0

5,75

2.2.6.5.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/25 km2

4,59

0

4,59

2.2.6.6.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – melnbaltā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/25 km2

3,29

0

3.29

2.2.6.7.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapāmpirmā iemaksa

1 datne/625 km2

61,48

0

61,48

maksājums par katru nākamo gadu

19,23

0

19,23

2.2.6.8.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

5458,57

0

5458,57

maksājums par katru nākamo gadu

1786,32

0

1786,32

2.2.6.9.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) pasūtītāja norādītajai teritorijai atbilstoši mēroga 1:5 000 nomenklatūras lapāmpirmā iemaksa

25 km2

8,26

0

8,26

maksājums par katru nākamo gadu

2,47

0

2,47

2.2.6.10.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) pasūtītāja norādītajai teritorijai atbilstoši mēroga 1:5 000 nomenklatūras lapām (par katru nākamo datni cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 2.2.6.9.apakšpunktā noteikto cenu)pirmā iemaksa

6,25 km2

4,34

 

4,34

maksājums par katru nākamo gadu

1,31

 

1,31

2.2.6.11.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 0,5 m/pix – krāsainā, infrasarkanā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/625 km2

49,88

0

49,88

2.2.6.12.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – krāsainā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/625 km2

33,39

0

33,39

2.2.6.13.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – melnbaltā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID)

1 datne/2500 km2

9,82

0

9,82

2.2.7.digitālais zemes virsmas modelis
2.2.7.1.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati (teksta ASCII datu formāts)pirmā iemaksa

1 datne/625 km2

8,86

0

8,86

maksājums par katru nākamo gadu

1,79

0

1,79

2.2.7.2.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati visai Latvijas teritorijai (teksta ASCII datu formāts)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

598,91

0

598,91

maksājums par katru nākamo gadu

42,78

0

42,78

2.2.7.3.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati (teksta ASCII un LAS datu formāts) no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodipirmā iemaksa

1 datne/6,25 km2

7,26

0

7,26

maksājums par katru nākamo gadu

1,88

0

1,88

2.2.7.4.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 5 m (GRID datu formāts) no lāzerskenētajiem datiempirmā iemaksa

1 datne/6,25 km2

8,50

0

8,50

maksājums par katru nākamo gadu

1,88

0

1,88

2.2.7.5.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 20 m (GRID datu formāts)pirmā iemaksa

1 datne/625 km2

19,77

0

19,77

maksājums par katru nākamo gadu

2,35

0

2,35

2.2.7.6.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 70 m (GRID datu formāts)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

209,06

0

209,06

maksājums par katru nākamo gadu

42,78

0

42,78

2.2.7.7.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 100 m (GRID datu formāts)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

166,30

0

166,30

maksājums par katru nākamo gadu

28,52

0

28,52

2.2.7.8.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 200 m (GRID datu formāts)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

134,17

0

134,17

maksājums par katru nākamo gadu

28,52

0

28,52

2.2.7.9.digitālais zemes virsmas modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

1 datne/25 km2

10,57

0

10,57

maksājums par katru nākamo gadu

2,13

0

2,13

2.2.7.10.digitālais zemes virsmas modelis ar 50 m horizontālo soli ESRI ArcGIS formātāpirmā iemaksa

Latvijas teritorija

216,21

0

216,21

maksājums par katru nākamo gadu

42,78

0

42,78

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

3. Ģeoinformācijas sistēmas

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN
(Ls)*

Cena ar PVN
(Ls)

3.1.Ģeotelpiskās informācijas abonēšana, izmantojot informācijas sistēmas tīmekļa pakalpi (WMS pakalpojumus)
3.1.1.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana gala lietotājam (gala lietotāji abonē ģeotelpiskās informācijas pamatdatus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību)
3.1.1.1.abonēšanas maksa par tīmekļa pakalpi un Latvijas pārskata kartēm
3.1.1.1.1.abonēšanas maksa 1 gadam

1 lietotāja identifikators

246,22

0

246,22

3.1.1.1.2.abonēšanas maksa 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

158,75

0

158,75

3.1.1.1.3.abonēšanas maksa 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

32,49

0

32,49

3.1.1.2.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana
3.1.1.2.1.ortofotokartes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

674,16

0

674,16

3.1.1.2.2.ortofotokartes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

383,29

0

383,29

3.1.1.2.3.ortofotokartes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

79,29

0

79,29

3.1.1.2.4.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

1747,31

0

1747,31

3.1.1.2.5.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

919,86

0

919,86

3.1.1.2.6.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

168,72

0

168,72

3.1.1.2.7.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

582,19

0

582,19

3.1.1.2.8.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

337,30

0

337,30

3.1.1.2.9.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

71,63

0

71,63

3.1.1.2.10.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

388,41

0

388,41

3.1.1.2.11.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

240,41

0

240,41

3.1.1.2.12.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis 20 m) datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

55,48

0

55,48

3.1.1.2.13.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

258,89

0

258,89

3.1.1.2.14.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

147,96

0

147,96

3.1.1.2.15.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

32,38

0

32,38

3.1.1.2.16.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

295,92

0

295,92

3.1.1.2.17.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

184,95

0

184,95

3.1.1.2.18.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

36,99

0

36,99

3.1.1.2.19.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

143,74

0

143,74

3.1.1.2.20.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

85,77

0

85,77

3.1.1.2.21.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

24,31

0

24,31

3.1.2.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana pakalpojuma sniedzējiem (pakalpojumu sniedzēji ģeotelpiskās informācijas pamatdatus abonē atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību)
3.1.2.1.abonēšanas maksa par tīmekļa pakalpi un Latvijas pārskata kartēm
3.1.2.1.1.abonēšanas maksa 1 gadam

1 lietotāja identifikators

316,88

0

316,88

3.1.2.1.2.abonēšanas maksa 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

194,06

0

194,06

3.1.2.1.3.abonēšanas maksa 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

49,12

0

49,12

3.1.2.2.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana
3.1.2.2.1.ortofotokartes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

825,45

0

825,45

3.1.2.2.2.ortofotokartes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

477,47

0

477,47

3.1.2.2.3.ortofotokartes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

107,33

0

107,33

3.1.2.2.4.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

2329,64

0

2329,64

3.1.2.2.5.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

1228,67

0

1228,67

3.1.2.2.6.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

232,53

0

232,53

3.1.2.2.7.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

715,16

0

715,16

3.1.2.2.8.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

413,08

0

413,08

3.1.2.2.9.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

96,60

0

96,60

3.1.2.2.10.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

443,87

0

443,87

3.1.2.2.11.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

277,4

0

277,44

3.1.2.2.12.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

73,99

0

73,99

3.1.2.2.13.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

332,91

0

332,91

3.1.2.2.14.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

203,44

0

203,44

3.1.2.2.15.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

55,48

0

55,48

3.1.2.2.16.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

332,91

0

332,91

3.1.2.2.17.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

203,44

0

203,44

3.1.2.2.18.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

55,48

0

55,48

3.1.2.2.19.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

190,13

0

190,13

3.1.2.2.20.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

108,97

0

108,97

3.1.2.2.21.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

35,89

0

35,89

3.2.Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana pēc pasūtījuma LKS-92 koordinātu sistēmā
3.2.1.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2 000 vektordatu DGN formāta transformēšana uz vektordatu DWG formātu

1 datne/1 km2

6,11

0

6,11

3.2.2.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 vektordatu DGN formāta transformēšana uz vektordatu DWG formātu

1 datne/25 km2

10,72

0

10,72

3.2.3.digitālā zemes virsmas modeļa, vizualizēta horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 vektordatu DGN formāta transformēšana uz vektordatu DWG formātu

1 datne/25 km2

8,41

0

8,41

3.3.Karšu pārlūka abonēšana lietotāja mājaslapā uz 1 gadu

karšu pārlūks

124,53

0

124,53

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

4. Citi ar valsts aģentūras ''Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra'' ģeotelpisko informāciju saistītie pakalpojumi

(valsts ģeodēziskā punkta ierīkošana, apsekošana un sakārtošana, ortofotokaršu, topogrāfisko karšu un plānu sagatavošana un aktualizācija, digitālā zemes virsmas modeļa vektorizēšana, lāzerskenēto datu apstrāde, individuālo karšu sagatavošana pēc pasūtītāja parametriem, izmantojot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, ģeotelpiskās informācijas pamatdatu konvertēšana uz dažādiem grafiskajiem datu formātiem, datubāzes veidošana, sasaistot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus ar pasūtītāja iesniegto informāciju, ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze (izņemot ekspertīzi aeronavigācijas vajadzībām Latvijas Republikas teritorijā), ģeotelpiskās informācijas pamatdatu atlase, kā arī citi pakalpojumi, kas saistīti ar valsts aģentūras ''Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra'' ģeotelpiskās informācijas apstrādi, aktualizēšanu un sniegšanu)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN
(Ls)*

Cena ar PVN
(Ls)

4.1.Speciālistu pakalpojumi
4.1.1.ģeodēzijas inženiera pakalpojumi

1 stunda

6,87

0

6,87

4.1.2.ģeodēzijas eksperta pakalpojumi

1 stunda

7,57

0

7,57

4.1.3.kartogrāfijas inženiera pakalpojumi

1 stunda

6,94

0

6,94

4.1.4.kartogrāfijas eksperta pakalpojumi

1 stunda

7,64

0

7,64

4.1.5.ģeodēzijas un kartogrāfijas vecākā eksperta pakalpojumi

1 stunda

10,95

0

10,95

4.1.6.ģeoinformātikas inženiera pakalpojumi

1 stunda

7,23

0

7,23

4.1.7.ģeoinformātikas eksperta pakalpojumi

1 stunda

8,66

0

8,66

4.1.8.lietotājprogrammu izstrādātāja speciālista pakalpojumi

1 stunda

10,82

0

10,82

4.1.9.ģeogrāfisko nosaukumu speciālista pakalpojumi

1 stunda

7,48

0

7,48

4.1.10.arhīva eksperta pakalpojumi

1 stunda

6,39

0

6,39

4.2.Ģeotelpiskās informācijas digitālo datu nodošana
4.2.1.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu lejupielāde, izmantojot datu apmaiņas protokola serveri (FTP) vienreizējai pamatdatu nodošanai

vienreizējs pieslēgums

10,95

0

10,95

4.2.2.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu lejupielāde, izmantojot datu apmaiņas protokola serveri (FTP)

pieslēgums gadam

86,79

0

86,79

4.2.3.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana elektroniskajā datu nesējā (CD vai DVD-ROM) un noformēšana

1 datu nesējs

2,68

0

2,68

4.2.4.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana pasūtītāja datu nesējā (izņemot ārējo cieto disku)

1 datu nesējs

1,10

0

1,10

4.2.5.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu ierakstīšana pasūtītāja ārējā cietajā diskā

1 ārējais cietais disks

13,00

 

13,00

4.3.Ģeotelpiskās informācijas izdruka (tajā skaitā uz plotera)
4.3.1.datu sagatavošana izdrukai

1 stunda

8,74

0

8,74

4.3.2.A4 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

0,81

0

0,81

4.3.3.A3 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

1,58

0

1,58

4.3.4.A2 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

2,90

0

2,90

4.3.5.A1 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

6,31

0

6,31

4.3.6.A0 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

8,76

0

8,76

4.3.7.A4 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

1,75

0

1,75

4.3.8.A3 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

3,25

0

3,25

4.3.9.A2 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

5,04

0

5,04

4.3.10.A1 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

8,12

0

8,12

4.3.11.A0 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

12,96

0

12,96

4.4.Ģeotelpiskās informācijas izdrukas tipogrāfiskā formā
4.4.1.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (aktuālā izdevuma dati)

1 kartes lapa

1,30

0

1,30

4.4.2.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 – standarta variants

1 kartes lapa

1,23

0

1,23

4.4.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 – abpusējais variants

1 kartes lapa

2,19

0

2,19

4.4.4.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 –nestandarta variants

1 kartes lapa

1,54

0

1,54

4.4.5.Latvijas teritorijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (uz 3 lapām) (visa Latvijas teritorija)

1 komplekts

5,12

0

5,12

4.4.6.laminēta Latvijas teritorijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (visa Latvijas teritorija)

1 kartes lapa

17,33

0

17,33

4.4.7.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:100 000 (Ventspils)

1 kartes lapa

1,70

0

1,70

4.4.8.topogrāfiskā karte mērogā 1:2 000

1 kartes lapa

1,06

0

1,06

4.4.9.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:25 000

1 kartes lapa

0,65

0

0,65

4.4.10.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (iepriekšējā izdevuma dati)

1 kartes lapa

0,65

0

0,65

4.4.11.Latvijas satelītkarte mērogā 1:50000

1 kartes lapa

0,65

0

0,65

4.5.Citi pakalpojumi    
4.5.1.informācijas elektronizēšana (skenēšana)
4.5.1.1.A4 formāta lapa

1 lapa

2,23

0

2,23

4.5.1.2.A3 formāta lapa

1 lapa

2,62

0

2,62

4.5.1.3.A2 formāta lapa

1 lapa

4,21

0

4,21

4.5.1.4.A1 formāta lapa

1 lapa

4,78

0

4,78

4.5.1.5.A0 formāta lapa

1 lapa

5,51

0

5,51

4.5.1.6.skenēto ģeoinformācijas datu piesaiste koordinātu tīklam

1 stunda

8,71

0

8,71

4.5.2.transporta izmantošana, ja tas nepieciešams pakalpojuma izpildei

1 km

0,30

0

0,30

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

5. Citi pakalpojumi ģeoinformācijas jomā

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN 21 %
(Ls)

Cena ar PVN
(Ls)

5.1.

Speciālistu pakalpojumi

5.1.1.ģeodēzijas inženiera pakalpojumi

1 stunda

6,87

1,44

8,31

5.1.2.ģeodēzijas eksperta pakalpojumi

1 stunda

7,57

1,59

9,16

5.1.3.kartogrāfijas inženiera pakalpojumi

1 stunda

6,94

1,46

8,40

5.1.4.kartogrāfijas eksperta pakalpojumi

1 stunda

7,64

1,60

9,20

5.1.5.ģeodēzijas un kartogrāfijas vecākā eksperta pakalpojumi

1 stunda

10,95

2,30

13,25

5.1.6.ģeoinformātikas inženiera pakalpojumi

1 stunda

7,23

1,52

8,75

5.1.7.ģeoinformātikas eksperta pakalpojumi

1 stunda

8,66

1,82

10,48

5.1.8.lietotājprogrammu izstrādātāja speciālista pakalpojumi

1 stunda

10,82

2,27

13,09

5.1.9.ģeogrāfisko nosaukumu speciālista pakalpojumi

1 stunda

7,48

1,57

9,05

5.2.Ģeotelpiskās informācijas digitālo datu nodošana
5.2.1.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu lejupielāde, izmantojot datu apmaiņas protokola serveri (FTP) vienreizējai pamatdatu nodošanai

vienreizējs pieslēgums

10,95

2,30

13,25

5.2.2.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana elektroniskajā datu nesējā (CD vai DVD-ROM) un noformēšana

1 datu nesējs

2,68

0,56

3,24

5.2.3.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana pasūtītāja datu nesējā

1 datu nesējs

1,10

0,23

1,33

5.3.Ģeotelpiskās informācijas izdruka (tajā skaitā uz plotera)
5.3.1.datu sagatavošana izdrukai

1 stunda

8,74

1,84

10,58

5.3.2.A4 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

0,81

0,17

0,98

5.3.3.A3 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

1,58

0,33

1,91

5.3.4.A2 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

2,90

0,61

3,51

5.3.5.A1 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

6,31

1,33

7,64

5.3.6.A0 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

8,76

1,84

10,60

5.3.7.A4 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

1,75

0,37

2,12

5.3.8.A3 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

3,25

0,68

3,93

5.3.9.A2 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

5,04

1,06

6,10

5.3.10.A1 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

8,12

1,71

9,83

5.3.11.A0 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

12,96

2,72

15,68

5.4.Citi pakalpojumi
5.4.1.informācijas elektronizēšana (skenēšana)
5.4.1.1.A4 formāta lapa

1 lapa

2,23

0,47

2,70

5.4.1.2.A3 formāta lapa

1 lapa

2,62

0,55

3,17

5.4.1.3.A2 formāta lapa

1 lapa

4,21

0,88

5,09

5.4.1.4.A1 formāta lapa

1 lapa

4,78

1,00

5,78

5.4.1.5.A0 formāta lapa

1 lapa

5,51

1,16

6,67

5.4.1.6.skenēto ģeoinformācijas datu piesaiste koordinātu tīklam

1 stunda

8,71

1,83

10,54

5.4.2.transporta izmantošana, ja tas nepieciešams pakalpojuma izpildei

1 km

0,30

0,06

0,36

II. Poligrāfijas pakalpojumi

6. Poligrāfiskās produkcijas izgatavošana

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN 21 %
(Ls)

Cena ar PVN
(Ls)

6.1.Reprogrāfija un maketēšana
6.1.1.izdevumu vāka noformējuma izstrāde

1 izdevuma vāks

112,99

23,73

136,72

6.1.2.grāmatas atvēruma mākslinieciskās koncepcijas izstrāde

1 koncepcija

46,89

9,85

56,74

6.1.3.tehniskā maketēšana

1 lapaspuse

1,79

0,38

2,17

6.1.4.reklāmas bukletu maketēšana (A4, divpusējs)

1 gab.

33,83

7,10

40,93

6.1.5.plakātu mākslinieciskā noformējuma izstrāde (A1, A0, B1)

1 gab.

54,27

11,40

65,67

6.1.6.vizītkartes mākslinieciskā noformējuma izstrāde

1 vizītkarte

10,80

2,27

13,07

6.1.7.logotipa izveide

1 logotips

86,10

18,08

104,18

6.1.8.attēlu sagatavošana krāsu dalījumam (skenēšana ar apstrādi)
6.1.8.1.melnbalts, līdz A5 formātam

1 attēls

1,09

0,23

1,32

6.1.8.2.melnbalts, līdz A4 formātam

1 attēls

2,13

0,45

2,58

6.1.8.3.melnbalts, līdz A3 formātam

1 attēls

3,83

0,80

4,63

6.1.8.4.krāsains, līdz A5 formātam

1 attēls

2,13

0,45

2,58

6.1.8.5.krāsains, līdz A4 formātam

1 attēls

4,72

0,99

5,71

6.1.8.6.krāsains, līdz A3 formātam

1 attēls

7,60

1,60

9,20

6.1.9.paraugnovilkuma izdrukāšana uz plotera A1 formātā

1 izdruka

12,00

2,52

14,52

6.1.10.paraugnovilkuma izdrukāšana uz plotera A2 formātā

1 izdruka

10,08

2,12

12,22

6.1.11.paraugnovilkuma izdrukāšana uz plotera A3 formātā

1 izdruka

8,08

1,70

9,78

6.1.12.paraugnovilkuma izdrukāšana uz plotera A4 formātā

1 izdruka

6,07

1,27

7,34

6.2.Poligrāfiskā iespiešana
6.2.1.formu izgatavošana
6.2.1.1.kopējot no digitālā materiāla B3 formātā

1 gab.

1,11

0,23

1,34

6.2.1.2.kopējot no digitālā materiāla B2 formātā

1 gab.

2,12

0,45

2,57

6.2.1.3.kopējot no digitālā materiāla B1 formātā

1 gab.

4,08

0,86

4,94

6.2.2.papīra ruļļu iztīšana
6.2.2.1.no 1 ruļļa

1000 loksnes

3,73

0,78

4,54

6.2.2.2.no 2 ruļļiem

1000 loksnes

2,50

0,53

3,03

6.2.2.3.no 3 ruļļiem

1000 loksnes

1,88

0,39

2,37

6.2.2.4.no 4 ruļļiem

1000 loksnes

1,72

0,36

2,08

6.2.3.papīra apgriešana pirms drukas
6.2.3.1.formāts līdz 84 x 100, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,72

0,36

2,08

6.2.3.2.formāts līdz 84 x 100, krītpapīrs

1000 loksnes

1,91

0,40

2,31

6.2.3.3.formāts līdz 106 x 124, ofsetpapīrs

1000 loksnes

2,05

0,43

2,48

6.2.3.4.formāts līdz 106 x 124, krītpapīrs

1000 loksnes

2,13

0,45

2,58

6.2.4.produkcijas iespiešana
6.2.4.1.iespiešana
6.2.4.1.1.no 60 g līdz 90 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

5,06

1,06

6,12

6.2.4.1.2.no 91 g līdz 150 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

7,05

1,48

8,53

6.2.4.1.3.no 151 g līdz 250 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

9,01

1,89

10,90

6.2.4.1.4.no 251g līdz 250 g un vairāk, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

10,98

2,31

13,29

6.2.4.1.5.no 60 g līdz 90 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

10,12

2,13

12,25

6.2.4.1.6.no 91 g līdz 150 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

12,68

2,66

15,34

6.2.4.1.7.no 151 g līdz 250 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

16,20

3,40

19,60

6.2.4.1.8.no 251 g līdz 250 g un vairāk, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

19,74

4,15

23,89

6.2.4.2.formu pierīkošana, drukājot ar procesa krāsām

1 forma

7,32

1,54

8,86

6.2.4.3.formu pierīkošana, drukājot ar Pantone krāsām

1 forma

8,81

1,85

10,66

6.2.4.4.krāsu sistēmas mazgāšana, drukājot ar procesa krāsām

1 sekcija

4,91

1,03

5,94

6.2.4.5.krāsu sistēmas mazgāšana, drukājot ar Pantone krāsām

1 sekcija

5,82

1,22

7,04

6.2.4.6.lakošana (vienpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

9,90

2,08

11,98

6.2.4.7.lakošana (divpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

17,77

3,73

21,50

6.2.5.Iespiestās produkcijas kvalitātes kontrolēšana (papildus 6.2.4.apakšpunktā norādītajai cenai)
6.2.5.1.1 krāsa, vienpusējā druka

1000 loksnes

3,77

0,79

4,56

6.2.5.2.2 krāsas, vienpusējā druka

1000 loksnes

4,25

0,89

5,14

6.2.5.3.4 krāsas, vienpusējā druka

1000 loksnes

4,64

0,97

5,61

6.2.5.4.1 krāsa, divpusējā druka

1000 loksnes

3,77

0,79

4,56

6.2.5.5.2 krāsas, divpusējā druka

1000 loksnes

4,81

1,01

5,82

6.2.5.6.4 krāsas, divpusējā druka

1000 loksnes

5,48

1,15

6,63

6.3.Pēcapstrādes darbi poligrāfiskās produkcijas izgatavošanai
6.3.1.lokšņu locīšana
6.3.1.1.formāta maiņa

1 reize

4,31

0,91

5,22

6.3.1.2.1 locījums, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,27

0,27

1,54

6.3.1.3.2 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,34

0,28

1,62

6.3.1.4.3 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

2,15

0,45

2,60

6.3.1.5.4 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

2,26

0,47

2,73

6.3.1.6.5 un 6 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

4,04

0,85

4,89

6.3.1.7.presēšana, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,37

0,29

1,66

6.3.1.8.1 locījums, krītpapīrs

1000 loksnes

1,60

0,34

1,94

6.3.1.9.2 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

1,82

0,38

2,20

6.3.1.10.3 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

2,61

0,55

3,16

6.3.1.11.4 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

3,28

0,69

3,97

6.3.1.12.5 un 6 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

4,81

1,01

5,82

6.3.1.13.1 locījums ar rokām, ofsetpapīrs

1000 loksnes

11,35

2,38

13,73

6.3.1.14.2, 3, 4 locījumi ar rokām, ofsetpapīrs

1000 loksnes

45,58

9,57

55,15

6.3.1.15.5, 6, 7 locījumi ar rokām, ofsetpapīrs

1000 loksnes

113,17

23,77

136,94

6.3.1.16.1 locījums ar rokām, krītpapīrs

1000 loksnes

16,84

3,54

20,38

6.3.1.17.2, 3, 4 locījumi ar rokām, krītpapīrs

1000 loksnes

71,29

14,97

86,26

6.3.1.18.5, 6, 7 locījumi ar rokām, krītpapīrs

1000 loksnes

178,18

37,42

215,60

6.3.2.lokšņu komplektēšana    
6.3.2.1.1–10 salocītas loksnes

1000 gab.

24,85

5,22

30,07

6.3.2.2.11–20 salocītas loksnes

1000 gab.

69,80

14,66

84,46

6.3.2.3.21 un vairāk salocītu lokšņu

1000 gab.

128,42

26,97

155,39

6.3.2.4.ielikšana vākos

1000 gab.

33,14

6,96

40,10

6.3.3.izdevuma brošēšana un šūšana
6.3.3.1.formāta maiņa (papildus šūšanai minētajām cenām)

1 reize

8,91

1,87

10,78

6.3.3.2.šūšana ar 1–2 pašuzlicējiem

1000 eks.

6,47

1,36

7,83

6.3.3.3.šūšana ar 3–4 pašuzlicējiem

1000 eks.

12,03

2,53

14,56

6.3.3.4.šūšana ar 5–6 pašuzlicējiem

1000 eks.

20,16

4,23

24,39

6.3.3.5.šūšana, burtnīcu uzliekot ar rokām

1000 eks.

26,03

5,47

31,50

6.3.3.6.šūšana ar sakomplektētas brošūras uzlikšanu

1000 eks.

32,00

6,72

38,72

6.3.3.7.brošūras (A5 formāts) šūšana, izmantojot stieples šujmašīnu

1000 eks.

33,97

7,13

41,10

6.3.3.8.brošūras (A4 formāts) šūšana, izmantojot stieples šujmašīnu

1000 eks.

40,49

8,50

48,99

6.3.3.9.grāmatu līmēšana, izmantojot līmēšanas mašīnu Eurobind, muguriņas biezums līdz 1 cm

1000 eks.

55,54

11,66

67,20

6.3.3.10.grāmatu līmēšana, izmantojot līmēšanas mašīnu Eurobind, muguriņas biezums 1–1,5 cm

1000 eks.

61,58

12,93

74,51

6.3.3.11.grāmatu līmēšana, izmantojot līmēšanas mašīnu Eurobind, muguriņas biezums vairāk par 1,5 cm

1000 eks.

69,75

14,65

84,40

6.3.4.gatavās produkcijas griešana
6.3.4.1.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām

1000 loksnes

2,81

0,59

3,40

6.3.4.2.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 2 daļās

1000 loksnes

3,12

0,66

3,78

6.3.4.3.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 4 daļās

1000 loksnes

3,22

0,68

3,90

6.3.4.4.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 6–8 daļās

1000 loksnes

3,54

0,74

4,28

6.3.4.5.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana vairāk nekā 8 daļās

1000 loksnes

4,17

0,88

5,05

6.3.4.6.krītpapīra apgriešana no 4 malām

1000 loksnes

2,99

0,63

3,62

6.3.4.7.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 2 daļās

1000 loksnes

3,22

0,68

3,90

6.3.4.8.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 4 daļās

1000 loksnes

3,73

0,78

4,51

6.3.4.9.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 6–8 daļās

1000 loksnes

4,17

0,88

5,05

6.3.4.10.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana vairāk nekā 8 daļās

1000 loksnes

4,81

1,01

5,82

6.3.4.11.apgriešana no 3 malām, izmantojot 3 nažu griežamo mašīnu

1000 eks.

7,75

1,63

9,38

6.3.4.12.apgriešana no 3 malām, izmantojot 1 naža griežamo mašīnu

1000 eks.

25,70

5,40

31,10

6.3.5.lokšņu laminēšana
6.3.5.1.loksnes garums līdz 350 mm

1000 loksnes

17,32

3,64

20,96

6.3.5.2.loksnes garums līdz 600 mm

1000 loksnes

22,90

4,81

27,71

6.3.5.3.loksnes garums virs 600 mm

1000 loksnes

28,25

5,93

34,18

6.3.6.lokšņu rievošana
6.3.6.1.izciršana, rievošana

1000 loksnes

24,78

5,20

29,98

6.3.6.2.rievošana ar ENDEVOR, 1–3 rievas

1000 loksnes

12,99

2,73

15,72

6.3.6.3.rievošana ar ENDEVOR, 4–6 rievas

1000 loksnes

26,10

5,48

31,58

6.3.7.iesiešana cietajos vākos ar iesienamo mašīnu OPUS

1 eks.

2,26

0,47

2,73

6.4.Citi pakalpojumi
6.4.1.mapju izgatavošana ar auklām, atlokiem

1000 eks.

128,42

26,97

155,39

6.4.2.mapju rievošana
6.4.2.1.1–3 rievas

1000 eks.

10,08

2,12

12,20

6.4.2.2.4–6 rievas

1000 eks.

14,48

3,04

17,52

6.4.2.3.7–8 rievas

1000 eks.

22,66

4,76

27,42

6.4.3.piezīmju bloku izgatavošana
6.4.3.1.A5 formāts

1000 eks.

108,67

22,82

131,49

6.4.3.2.A4 formāts

1000 eks.

142,12

29,85

171,97

6.4.4.aplokšņu izgatavošana
6.4.4.1.C4 formāts

1000 eks.

92,93

19,52

112,45

6.4.4.2.C5 formāts

1000 eks.

79,40

16,67

96,07

6.4.4.3.C6 formāts

1000 eks.

63,92

13,42

77,34

6.4.5.kalendāru, brošūru, grāmatu caurumošana

1000 eks.

10,93

2,30

13,23

6.4.6.karstspiede (zelta, sudraba un citas krāsas)
6.4.6.1.izmantojot iekārtu TJ-1

1000 loksnes

48,35

10,15

58,50

6.4.6.2.izmantojot iekārtu TYMB-750

1000 loksnes

38,98

8,19

47,17

6.4.6.3.pierīkošana karstspiedei (papildus 6.4.6.1. un 6.4.6.2.apakšpunktam, ja pasūtījums mazāks par 1000 loksnēm)

1 forma

13,22

2,78

16,00

6.4.7.spirāļošana
6.4.7.1.spirāļošana (līdz A4 formātam)

1 eks.

0,07

0,01

0,08

6.4.7.2.spirāļošana (virs A4 formāta)

1 eks.

0,13

0,03

0,16

6.4.8.kopiju sagatavošana uz kopētāja    
6.4.8.1.A4 formāts

1 kopija

0,05

0,01

0,06

6.4.8.2.A3 formāts

1 kopija

0,08

0,02

0,10

6.4.9.produkcijas saiņošana
6.4.9.1.pakās

1000 gab.

6,11

1,28

7,39

6.4.9.2.uz paletes

1000 gab.

0,28

0,06

0,34

6.4.10.ražošanas tehniķa pakalpojums

1stunda

6,94

1,46

8,40

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 672Pieņemts: 30.08.2011.Stājas spēkā: 08.09.2011.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 07.09.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
235418
{"selected":{"value":"28.01.2013","content":"<font class='s-1'>28.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.01.2013","iso_value":"2013\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2011","iso_value":"2011\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2011.-27.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.01.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)