Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.608

Rīgā 2011.gada 2.augustā (prot. Nr.46 27.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos
" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" (turpmāk – konkurss) nolikumu, tai skaitā vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas un apstiprināšanas kārtību, finansējuma piešķiršanas un projektu īstenošanas kārtību.

2. Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu (izmēģinājumprojektu) īstenošanu Latvijā.

3. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

4. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums (turpmāk – finansējums) ir 3 975 000,14 euro. Finansējumu veido finanšu instruments. Šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei pieejamais finansējums nepārsniedz 30 % no kopējā konkursam pieejamā finansējuma.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1337; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4.1 Finanšu instrumenta finansējumu pievieno atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" pieejamam finanšu instrumenta finansējumam, ja:

4.1 1. projekta iesniedzējs zaudējis tiesības slēgt projekta līgumu;

4.1 2. projekta iesniegumā, kas ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu, norādīto aktivitāšu īstenošanai nav pietiekams finansējuma atlikums un ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu;

4.1 3. konkursa īstenošanas laikā tiek izbeigts ar finansējuma saņēmēju noslēgtais projekta līgums;

4.1 4. projekta īstenošanas laikā, grozot ar finansējuma saņēmēju noslēgto projekta līgumu, tiek samazināta šā projekta līguma ietvaros pieejamā finanšu instrumenta finansējuma summa;

4.1 5. pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas un gala maksājuma pārskaitīšanas tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nav izmantojis visu projekta ietvaros pieejamo finanšu instrumenta finansējumu.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.665 redakcijā)

5. Par konkursa īstenošanu atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Projektu īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds).

6. Konkursa ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiks ir viens gads no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.decembrim.

7. Projekta īstenošanas rezultātā panākto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, kas izteikts oglekļa dioksīda vienībās, aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

8. Konkursa ietvaros atbalsta šādas projekta aktivitātes:

8.1. jauna un inovatīva produkta vai tehnoloģijas (turpmāk – tehnoloģija) izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana, ja šādai tehnoloģijai ir siltumnīcefekta gāzu samazinājuma potenciāls un ja šādai tehnoloģijai ir praktiska lietojuma iespējas;

8.2. tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pārnese, īstenojot pilotprojektus (izmēģinājumprojektus), lai demonstrētu inovatīvu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju darbību praksē, arī zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju ieviešanu un atjaunojamo energoresursu efektīvāku izmantošanu, tai skaitā:

8.2.1. tādu transportlīdzekļu iegāde vai pielāgošana, kas izmanto no atjaunojamiem resursiem iegūtu degvielu, kā arī tikai ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu iegāde vai lietošana un to uzlādes sistēmu iegāde un uzstādīšana;

8.2.2. papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo enerģijas resursu veicināšanai. Šādā gadījumā komersantiem attiecināmās izmaksas aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma II nodaļai;

8.2.3. tādu papildu ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt siltumenerģiju vai elektroenerģiju.

9. Finansējumu komersantiem sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008), tai skaitā:

9.1. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 31.panta nosacījumiem eksperimentālajai izstrādei;

9.2. šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 19.panta nosacījumiem;

9.3. šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei – atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 23.panta nosacījumiem;

9.4. šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei – atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.panta nosacījumiem.

10. Konkursa ietvaros neatbalsta:

10.1. eksperimentālo izstrādi, kas ietver regulāru vai ierastu izmaiņu veikšanu produktos, ražošanas līnijās, ražošanas procesos, esošajos pakalpojumos vai citās operācijās darbības procesā, pat tad, ja šādas izmaiņas nozīmē uzlabojumus;

10.2. tehnoloģiju pārnesi, īstenojot pilotprojektus (izmēģinājumprojektus):

10.2.1. ja attiecīgā tehnoloģija jau ir komerciāli pieejama Latvijas teritorijā (izņemot elektrotransporta iegādi šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei) vai ja siltumnīcefekta gāzu samazinājums uz saražoto enerģijas vienību ir mazāks nekā komerciāli pieejamām tehnoloģijām;

10.2.2. ja projekta sastāvā nav pieredzes vai zināšanu pārneses;

10.3. tehnoloģiju, kas jau ir atbalstāma šādos finanšu instrumenta finansētos projektu konkursos:

10.3.1. atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā;

10.3.2. tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem vai atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai;

10.4. projekta iesniegumu, kurā par konkursā attiecināmajām izmaksām projektu iesniedzējs ir saņēmis vai paredz saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, tai skaitā no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļiem, kuru ietvaros ir paredzēts finansējums arī darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi", 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" un 3.5.2.2.aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" īstenošanai.

11. Ja tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas iesniegtais projekta iesniegums tiek kvalificēts kā komercdarbības atbalsta projekts, atbildīgā iestāde piemēro šo noteikumu nosacījumus, kas attiecas uz komersantiem.

12. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

II. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris

13. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vienu projekta iesniegumu par šo noteikumu 8.1. vai 8.2.apakšpunktā minēto aktivitāti. Par vienu un to pašu aktivitāti var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Vienā projekta iesniegumā nedrīkst būt iekļautas vairākas šo noteikumu 8.punktā minētās aktivitātes.

14. Šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto aktivitāti projekta iesniedzējs īsteno patstāvīgi vai kopā ar vienu vai vairākiem projekta sadarbības partneriem (turpmāk – sadarbības partneris). Sadarbības partneris ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, vai ārvalstu komersants. Šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajās aktivitātēs nevar būt sadarbības partneri.

15. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris, ja tas ir komersants, atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā iekļautajiem nosacījumiem sīkajam (mikro), mazajam vai vidējam komersantam vai lielā komersanta kategorijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktu.

16. Sadarbības partneris projektā var būt gan tiešais sadarbības partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan finanšu sadarbības partneris, kas piedalās projekta finansēšanā.

17. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību projekta ieviešanā, ieguldījumu apjomu un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām.

18. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneri ir tieši iesaistīti projekta īstenošanā, tie nevar darboties kā starpnieki, kuri projekta īstenošanu veic nevis pamatā ar saviem cilvēkresursiem (pastāvīgiem vai piesaistītiem), bet lielāko daļu aktivitāšu vai finansējuma nodod apakšuzņēmējiem (fiziskām vai juridiskām personām).

19. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja:

19.1. projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 142,29 euro;

19.2. projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu vides aizsardzības, konkurences vai darba tiesību pārkāpumā;

19.3. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona);

19.4. projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām ir saņēmis vai plāno saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

19.5. projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ir komersants, un tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kuram:

19.5.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tas atrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

19.5.2. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi pārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla;

19.5.3. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, jaudas pārpalikums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība;

19.5.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no sava īpašnieka vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā noteikti izraisīs komercsabiedrības nespēju turpināt darbību;

19.6. projekta iesniedzējs nonācis situācijā, kad pret to vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu no citām valsts atbalsta programmām saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas vai valsts atbalsta programmu apsaimniekotāju lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

19.7. projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno īstenot projektu kādā no neatbalstāmām nozarēm un aktivitātēm saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punktu;

19.8. projekta iesniedzējs veic rekonstrukciju un būvniecību (tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu) siltumavotam, kura uzstādītā jauda ir lielāka par 3 MW. Siltumavots ir tehnoloģisko iekārtu (kas sastāv no vienas vai vairākām katlu iekārtām) un būvju kopums siltumenerģijas ražošanai;

19.9. projekta iesniedzējs veic siltumavota (kas ir Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas iekārta) rekonstrukciju un būvniecību, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu, kas projekta iesniedzējam pieder vai ir nomā vai koncesijā (vismaz viena iekārta);

19.10. projekta iesniedzējs veic tāda siltumavota rekonstrukciju un būvniecību (tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu), kurā pirms projekta īstenošanas tika izmantoti atjaunojamie energoresursi, ja tiek paaugstināta attiecīgā siltumavota efektivitāte;

19.11. projekta iesniedzējs veic rekonstrukciju un būvniecību (tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu) koģenerācijas elektrostacijai, kuras uzstādītā jauda ir lielāka par 3 MW. Koģenerācijas elektrostacija atbilst efektivitātes kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1020; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1337; grozījumi 19.1.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

19.1 Šo noteikumu 19.5.3.apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro komersantiem, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikuma 2.pantā noteiktajai definīcijai.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

19.2 Šo noteikumu 19.5.2., 19.5.3. un 19.5.4.apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro komersantiem pirmos trīs gadus pēc to reģistrācijas.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

III. Projekta finansēšana

20. Vienam projekta iesniedzējam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 4268,62 euro. Vienam projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 355 717,95 euro.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1337 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

21. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

21.1. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

21.1.1. 45 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

21.1.2. 35 % – vidējiem komersantiem;

21.1.3. 25 % – lielajiem komersantiem, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

21.2. šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

21.2.1. 75 % – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

21.2.2. 55 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

21.2.3. 45 % – vidējiem komersantiem;

21.2.4. 35 % – lielajiem komersantiem;

21.3. šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

21.3.1. 75 % – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

21.3.2. 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

21.3.3. 55 % – vidējiem komersantiem;

21.3.4. 45 % – lielajiem komersantiem;

21.4. šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

21.4.1. 75 % – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

21.4.2. 80 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

21.4.3. 70 % – vidējiem komersantiem;

21.4.4. 60 % – lielajiem komersantiem.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

22. Atbalsta intensitāti attiecībā uz šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto aktivitāti var palielināt par papildu 15 %, ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

22.1. projekts ietver ne mazāk kā divu neatkarīgu komersantu sadarbību, no kuriem vismaz viens ir mazais vai vidējais komersants, un neviens no projektā iesaistītajiem komersantiem nesedz vairāk par 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

22.2. projekts ietver komersanta un pētniecības organizācijas sadarbību, pētniecības organizācija sedz vismaz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt projekta ietvaros pašas veikto pētījumu rezultātus.

23. Šo noteikumu ietvaros piešķirto finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar de minimis atbalstu vai citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 7.panta 3.punkta nosacījumiem.

24. Ja projekta īstenošanas gaitā projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz projektam piešķirto finansējumu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera finanšu līdzekļiem.

IV. Konkursa ietvaros attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

25. Konkursa ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

25.1. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

25.1.1. darbaspēka atalgojums – projekta īstenošanā iesaistītā personāla – vadības, pētnieku, zinātniski tehniskā personāla un palīgpersonāla (turpmāk – personāls) – darba alga, slimības nauda (darbnespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējais atvaļinājums;

25.1.2. darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par projekta īstenošanā iesaistīto personālu;

25.1.3. projekta īstenošanā iesaistītā personāla ārvalstu komandējumu (darba braucienu) izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām – dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ekonomiskās klases ceļa (transporta) izdevumi, bagāžas izdevumi, ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas, vietējā transporta izmaksas (sabiedriskais transports, taksometrs, autotransporta noma), degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports;

25.1.4. ārējo pakalpojumu izmaksas, kas bijušas nepieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķi (piemēram, juridiskie pakalpojumi, grāmatvedības pakalpojumi, būvniecības izmaksas), tai skaitā līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un patentu vai to licenču tirgus izmaksas, ja darījums ir veikts konkurences apstākļos, nav bijis slepenu norunu. Ja licenču un patentu darbības laiks pārsniedz laiku, kas nepieciešams šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai, par attiecināmām izmaksām uzskatāmas tikai licenču un patentu amortizācijas izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

25.1.5. aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu (jaunu vai lietotu) iegādes izmaksas, ja tās atbilst vidējām tirgus cenām un to iegāde ir nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai. Ja nepieciešamā aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu (tai skaitā instrumentu) izmantošanas laiks projektā neaptver šo instrumentu un iekārtu lietderīgās lietošanas visu laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

25.1.6. materiālu un izejvielu izmaksas, ja to iegāde ir nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai;

25.2. šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

25.2.1. transportlīdzekļu pārveidošanai nepieciešamo iekārtu un papildmateriālu izmaksas, tai skaitā mērījumu izmaksas;

25.2.2. izmaksu starpība starp jauna transportlīdzekļa iegādi, kas atbilst pašreizējām vides aizsardzības prasībām, un jauna transportlīdzekļa iegādi, kas nodrošina augstāku vides aizsardzības līmeni, kā arī šo transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas izmaksas;

25.2.3. iekārtu uzstādīšanas izmaksas, tai skaitā tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas un ekspluatācijas testu veikšanas izmaksas;

25.2.4. elektrotransporta uzlādes sistēmu iegādes, uzstādīšanas un atbilstošo mērījumu izmaksas, ja to piegādātājs vai uzstādītājs nodrošina vismaz divu gadu garantiju, tai skaitā tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas un tādu sertificētu ekspertu atalgojums, kuri veic minētās iekārtas uzstādīšanu un testēšanu (ja sertificētu ekspertu atalgojuma izmaksas sastāda daļu no pamatlīdzekļa vērtības (tās grāmato kopā ar pamatlīdzekli));

25.2.5. konsultāciju izmaksas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai;

25.3. šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

25.3.1. siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādes, būvniecības, uzstādīšanas, rekonstrukcijas vai nomaiņas izmaksas, lai fosilos energoresursus izmantojošās iekārtas varētu aizvietot ar atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām;

25.3.2. elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādes, būvniecības, uzstādīšanas, rekonstrukcijas vai nomaiņas izmaksas elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;

25.3.3. koģenerācijas elektrostaciju iekārtu iegādes, būvniecības, uzstādīšanas, rekonstrukcijas vai nomaiņas izmaksas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;

25.3.4. patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai;

25.3.5. būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar atbalstāmajām aktivitātēm;

25.3.6. konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

25.3.7. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ja tās tiek uzskaitītas kā ieguldījumu izmaksas;

25.4. šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

25.4.1. energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi;

25.4.2. izmaksas energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanais iekštelpās;

25.4.3. konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un zvērināta revidenta atzinuma sagatavošanas izmaksas par šo noteikumu 25.4.1. un 25.4.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas 800/2008 21.pantam;

25.4.4. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ja tās tiek uzskaitītas kā ieguldījumu izmaksas.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1020)

26. Projekta attiecināmajām izmaksām ir noteikti šādi nosacījumi:

26.1. šo noteikumu 25.3.4. un 25.3.6.apakšpunktā minēto izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 7 % no projekta iesniegumā norādītajām plānotajām attiecināmajām izmaksām;

26.2. šo noteikumu 25.3.3. un 25.3.5.apakšpunktā minēto izmaksu pozīcijām neparedzēto izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta iesniegumā norādītajām plānotajām attiecināmajām izmaksām;

26.3. komersantiem šo noteikumu 25.1.4.apakšpunktā minētās juridisko pakalpojumu un grāmatvedības izmaksas, kā arī šo noteikumu 25.2.5., 25.3.6. un 25.4.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ievērojot Komisijas regulas Nr. 800/2008 26.panta nosacījumu;

26.4. šo noteikumu 25.2.4.apakšpunktā minētās izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 % no projekta attiecināmajām izmaksām (šajā punktā noteiktā prasība neattiecas uz komersantiem);

26.5. ja sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants ir saņēmis riska kapitālu, projekta attiecināmās izmaksas nosaka, ievērojot Komisijas regulas 800/2008 7.panta 5.punkta "a" apakšpunkta nosacījumus.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1020)

27. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja:

27.1. tās atbilst šo noteikumu 25.punktā minētajām izmaksām;

27.2. tās ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā;

27.3. tās ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, izņemot šo noteikumu 25.2.5., 25.3.6. un 25.4.3.apakšpunktā minētās izmaksas;

27.3.1 šo noteikumu 25.2.5., 25.3.6. un 25.4.3.apakšpunktā minētās izmaksas:

27.3.1 1. ir radušās pēc projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs ir komersants;

27.3.1 2. ir radušās pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

27.4. tās ir norādītas projekta iesniedzēja un sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai dokumentu atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši lietvedību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

27.5. tās ir norādītas projekta starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumā, pievienojot projekta līgumā noteikto attaisnojošo dokumentu kopijas, tai skaitā projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem, darbu pieņemšanas un nodošanas aktiem, rēķiniem, maksājuma uzdevumiem;

27.6. projekta iesniedzējs – lielais komersants – projekta īstenošanas laikā izpilda Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punktā noteiktās prasības un atbildīgā iestāde pirms projekta īstenošanas to pārbauda;

27.7. projekta iesniedzējs – sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – projekta īstenošanas laikā izpilda Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 2.punktā noteiktās prasības un atbildīgā iestāde pirms projekta īstenošanas to pārbauda;

27.8. transportlīdzekļa pārbūve tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem un transportlīdzeklim īstenotā pārbūve tiek reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja projekta iesniedzējs ir komersants, kā arī ir ievērotas Komisijas regulas Nr. 800/2008 19.panta 4.punktā noteiktās prasības par vides aizsardzības standartiem;

27.9. tās atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 19.panta 6.punktam, ja projekta iesniedzējs ir komersants un tas plāno īstenot šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, izņemot šo noteikumu 25.2.5.apakšpunktā minētās izmaksas;

27.10. tās atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 23.panta 3.punktam, īstenojot šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, izņemot šo noteikumu 25.3.6.apakšpunktā minētās izmaksas;

27.11. tās atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.panta 3.punktam, īstenojot šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minēto aktivitāti, izņemot šo noteikumu 25.4.3.apakšpunktā minētās izmaksas;

27.12. tās ir iekļautas kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi komersanta, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas aktīvos.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1020)

28. Konkursa ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

28.1. izmaksas, kas radušās pirms projekta līguma noslēgšanas vai pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

28.2. izmaksas, kas tiek segtas citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

28.3. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

28.4. projekta iesniedzēja kārtējie uzturēšanas izdevumi;

28.5. līzinga un nomas darījumu izmaksas;

28.6. pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas, ja projekts tiek īstenots kādā no šo noteikumu 8.1., 8.2.2. vai 8.2.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm;

28.7. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie jebkādā veidā ir atgūstami no valsts budžeta;

28.8. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

28.9. izmaksas, kas nav saistītas ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma sasniegšanu;

28.10. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas.

V. Konkursa izsludināšanas kārtība

29. Konkursu par visu šo noteikumu 4.punktā minēto finansējumu izsludina 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā. Ja konkursā nav izmantots viss pieejamais finansējums, konkursa nākamo kārtu izsludina ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem pēc iepriekšējā konkursa īstenošanas.

30. Konkursa sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (atbildīgās iestādes adresi) un elektroniskā pasta adresi.

31. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1337)

32. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši pēc atklāta konkursa izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē, Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1020; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1337)

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšanas kārtība

33. Projekta iesniegumu (aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums) un šo noteikumu 34.punktā minētos papildus iesniedzamos dokumentus) iesniedz atbildīgajā iestādē papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu, pievienojot projekta iesniegumam otru oriģināleksemplāru vai apliecinātu kopiju un identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā (CD). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā nosūta pa elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

34. Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts:

34.1. ja projekta iesniedzējs ir komersants, jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem:

34.1.1. projekta iesniedzēja apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, norādot juridisku vai fizisku personu, kurai naudas aizdevums pieprasīts. Ja projekta līdzfinansējumu nodrošina fiziska vai juridiska persona, kura nav kredītiestāde vai krājaizdevumu sabiedrība, projekta iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais līdzekļu apjoms;

34.1.2. projekta iesniedzēja apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem. Projekta iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais līdzekļu apjoms. Jaundibināti komersanti iesniedz gada operatīvo pārskatu;

34.1.1 ja projekta iesniedzējs ir komersants – zvērināta revidenta atzinums par šo noteikumu 25.4.1. un 25.4.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.pantam (ja attiecināms);

34.2. tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes apliecinājums, ka tās vai tās institucionālajā padotībā esošās iestādes projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta ieviešanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta, un iestādes attīstības un investīciju stratēģija ēkā ir saskaņota;

34.3. projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valde vai padome) pārstāvis, pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vadītājs vai tās ministrijas atbildīgā amatpersona, kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde, un kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms, vai minētā lēmuma izraksts;

34.4. deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecināms);

34.5. pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms);

34.6. paziņojuma kopija par šo noteikumu 35.punktā norādītās iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai (ja attiecināms);

34.7. ja projekts paredz sadarbības partnera iesaistīšanos projekta īstenošanā vai finansēšanā, sadarbības partnerim jāiesniedz:

34.7.1. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīta vienošanās par pušu atbildību projekta īstenošanā, ieguldījumu apjomiem un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām;

34.7.2. ārvalsts nodokļu administrēšanas iestādes izdota izziņa, kas apliecina, ka ārvalstu sadarbības partnerim projekta iesniegšanas brīdī nav nodokļu parādu valstī, kurā ir tā galvenā uzņēmējdarbības vieta (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1020)

35. Iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai un īstenošanai, projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

36. Ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

37. Projekta iesniedzējs aizpildītu šo noteikumu 33.punktā minēto projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs, otrs – apliecināta kopija vai otrs oriģināleksemplārs. Minētajiem dokumentiem pievieno arī projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā bez papildus iesniedzamajiem dokumentiem. Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

37.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

37.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 3.2.2.apakšpunktu;

37.3. projekta iesniegumā nav neatrunātu svītrojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, labojumu un papildinājumu;

37.4. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmanto naudas vienību – euro;

37.5. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona;

37.6. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

37.6.1. projekta iesnieguma veidlapai jābūt identiskai ar projekta iesniegumam pievienoto projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā veidā;

37.6.2. projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā veidā izstrādā DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā;

37.6.3. visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra un tā kopijas lapas ir numurētas;

37.6.4. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots), arī oriģināleksemplāra kopija ir cauršūta (caurauklota);

37.7. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā:

37.7.1. to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

37.7.2. projekta iesnieguma veidlapu izstrādā DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā;

37.7.3. projekta iesnieguma veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1337; grozījumi 37.4.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

38. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz:

38.1. papīra formā, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot atbildīgajā iestādē personīgi, projekta iesniegumu ievieto slēgtā iepakojumā un uz tā norāda:

38.1.1. adresātu:

38.1.1.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

38.1.1.2. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija;

38.1.2. konkursa nosaukumu – "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana";

38.1.3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

38.1.4. norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas";

38.2. elektroniska dokumenta formā, to nosūta elektroniski uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā.

39. Atbildīgā iestāde izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti atbildīgajai iestādei vai nodoti pasta iestādē (pasta zīmogs) līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda laiks, kad projekta iesniegums ir nosūtīts.

40. Ja projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā iestāde informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neatvērtu var saņemt atpakaļ.

41. Atbildīgā iestāde reģistrē projektu iesniegumus, to saņemšanas brīdī piešķir tiem identifikācijas numurus un septiņu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma identifikācijas numuru piešķir un projekta iesniedzējam paziņo projekta iesniegšanas brīdī.

VII. Projekta iesnieguma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu

42. Projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai atbildīgā iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).

43. Vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību nosaka vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina ar atbildīgās iestādes rīkojumu.

44. Vērtēšanas komisijā ietilpst četri atbildīgās iestādes pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Satiksmes ministrijas. Vērtēšanas komisiju vada atbildīgās iestādes pārstāvis.

45. Projekta iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 3.pielikumā. Administratīvās vērtēšanas kritērijus vērtē ar "Jā" vai "Nē", vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

45.1. uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina, un atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

45.2. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2., 3. un 4.punktā minētajiem kritērijiem.

46. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, tai skaitā arī aritmētiskas kļūdas, atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina projekta iesniegumu precizēt. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no atbildīgās iestādes informācijas saņemšanas dienas par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

47. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms vērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

48. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un iesnieguma noraidīšanu.

49. Projektu iesniegumus, kas atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 4.pielikumā. Maksimālais vienam projektam piešķiramais punktu skaits ir 80 punktu.

50. Vērtēšanas komisija, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, pārbauda projekta iesniegumā norādīto sasniedzamo rādītāju atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai dokumentācijai.

51. Ja vērtēšanas komisija projektu vērtēšanas laikā konstatē, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

52. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēšanas komisija sarindo projektu iesniegumus dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēts augstāks oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā.

53. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

53.1. projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

53.2. projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 52.punktā minētajā secībā ir pietiekams finansējums atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un ieviešanas nosacījumi

54. Atbildīgā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu nosūta projekta iesniedzējam attiecīgo lēmumu un, ja pieņemtais lēmums ir par projekta iesnieguma apstiprināšanu, uzaicina projekta iesniedzēju noslēgt projekta līgumu ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu.

55. Projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu projekta līgumu, izņemot gadījumu, ja projekta iesniedzēja līdzfinansējums tiek nodrošināts saskaņā ar šo noteikumu 67.punktu. Ja šo noteikumu 67.punktā minētajā kārtībā finansējums netiek nodrošināts 50 darbdienu laikā, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt projekta līgumu.

56. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu 20 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai neiesniedz šo noteikumu 58.punktā minētos dokumentus, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt minēto līgumu.

57. Ja šo noteikumu 56.punktā minēto iemeslu dēļ projekta līgums ar projekta iesniedzēju netiek noslēgts, atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds slēdz projekta līgumu ar to iesnieguma iesniedzēju, kura iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja finanšu instrumenta finansējuma atlikums ir pietiekams šā projekta finansēšanai atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

58. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz projekta līguma noslēgšanai:

58.1. ja finansējuma saņēmējs ir komersants, tas iesniedz Vides investīciju fondā lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu (ja tādus ir paredzēts piesaistīt) piešķiršanu vai nodrošināšanu projektam, norādot projektam piešķiramā finansējuma apmēru;

58.2. ja finansējuma saņēmējs ir komersants, tas iesniedz paziņojumu par norēķinu konta numuru Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē (turpmāk – projekta konts) (finansējuma saņēmēji, kas nav valsts budžeta iestādes, atver norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību) un informē par to Vides investīciju fondu, lai varētu saņemt finansējumu, kā arī pēc projekta līguma noslēgšanas veikt visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus;

58.3. ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, tā iesniedz atbildīgajā iestādē apliecinājumu par finanšu līdzekļu pieejamību.

59. Visus projekta ietvaros veiktos izdevumus finansējuma saņēmējs pamato ar rakstiskiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.

60. Uz finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri attiecas normatīvie akti par publisko iepirkumu.

61. Sadarbības partneris nedrīkst pretendēt uz projekta ietvaros finansējuma saņēmēja izsludinātajiem iepirkumiem.

62. Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs:

62.1. informāciju par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu izvieto savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir);

62.2. projekta īstenošanas laikā organizē vismaz vienu pasākumu, kurā tas informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem, tai skaitā par ietekmi uz vidi un siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu;

62.3. veic citus publicitātes pasākumus pēc saviem ieskatiem.

63. Projekta līguma darbības laikā par katru triju mēnešu periodu (turpmāk – projekta ceturksnis) līdz projekta ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – starpposma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai. Starpposma pārskatam pievieno projekta aktivitāšu izpildi apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā.

64. Finansējuma saņēmējs pēc projekta līgumā paredzēto aktivitāšu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc attiecīgā projekta līguma beigu termiņa iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par projekta īstenošanu kopumā (turpmāk – noslēguma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai. Noslēguma pārskatam pievieno projekta aktivitāšu izpildi apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā.

65. Vides investīciju fondam ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

66. Ja finansējuma saņēmējs konstatē, ka projektā paredzētās aktivitātes nav iespējams veikt termiņā, kas ir noteikts projekta līgumā, tas ne vēlāk kā vienu mēnesi līdz minētajā līgumā noteiktā termiņa beigām var pieprasīt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā iesniegumu, norādot apstākļus, kas kavē projekta īstenošanu (piemēram, iekārtu piegādes termiņš, ko iepriekš nebija iespējams paredzēt). Pēc minētā iesnieguma izskatīšanas atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds noslēdz rakstisku vienošanos ar finansējuma saņēmēju par grozījumiem projekta līgumā, pagarinot projekta īstenošanas termiņu uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem. Grozījumus par projekta līguma pagarinājumu drīkst izdarīt vienu reizi.

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksājumu kārtība

67. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, projekta īstenošanai finansējuma saņēmējs līdzfinansējumu nodrošina no valsts budžeta un maksājumus veic no līdzekļiem, kas finanšu instrumenta projekta īstenošanai paredzēti tās ministrijas budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Finanšu instrumenta finansējuma daļu projekta īstenošanai plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem vai transferta pārskaitījumu no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem no atbildīgās iestādes atsevišķā budžeta programmā vai apakšprogrammā. Valsts budžeta iestādes saņem maksājumus saskaņā ar projekta līgumā noteikto kārtību un nosacījumiem.

68. Finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, ir pieejami šādi maksājumu veidi:

68.1. avansa maksājums līdz 15 % no projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma summas, ja tiek ievērotas šo noteikumu 69.punktā minētās prasības;

68.2. viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa nav lielāka par 75 % no projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma;

68.3. noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposmu maksājumus, kuru kopējā summa nav lielāka par 90 % no projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma, nepārsniedz projektam apstiprināto kopējo finanšu instrumenta finansējuma summu.

69. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, atbilstoši šo noteikumu 68.1.apakšpunktam avansa maksājumu var saņemt, ja tas:

69.1. iesniedzis Vides investīciju fondā maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai;

69.2. ir komersants, kas iesniedzis Vides investīciju fondā kredītiestādes avansa maksājuma garantijas vēstuli par pilnu avansa summu, un kredītiestādes garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu, kā arī satur nosacījumu par līdzekļu atgriešanu pēc pirmā pieprasījuma un nosacījumu par garantijas termiņa pagarināšanas iespēju.

70. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, starpposma maksājumu var saņemt ne biežāk kā reizi ceturksnī, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

70.1. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un to apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā;

70.2. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo ceturksni, un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

70.3. starpposma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

70.4. visus ar projektu saistītos maksājumus tas ir veicis vai saņēmis projekta kontā.

71. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, var saņemt noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

71.1. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un to apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā;

71.2. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu, un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

71.3. noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

71.4. visus ar projektu saistītos maksājumus tas ir veicis vai saņēmis projekta kontā;

71.5. tas ir pilnībā īstenojis projektā plānotās aktivitātes.

X. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

(Nodaļa MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā; sk. 85. punktu)

72. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu, tai skaitā par oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

73. Trīs gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām (turpmāk – monitoringa periods) finansējuma saņēmējs vai viņa pilnvarotā persona, kas īsteno kādu no šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm, katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz katra nākamā gada 31. janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu (turpmāk – monitoringa pārskats) atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša pirmajā datumā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Finansējuma saņēmējs iesniedz monitoringa pārskatu par monitoringa gadu, kas sākas kārtējā kalendāra gada 1. janvārī un ilgst līdz kārtējā kalendāra gada 31. decembrim. Finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu par nepilnu monitoringa gadu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

74. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam par iepriekšējo monitoringa gadu (izņemot pēdējo monitoringa gadu) konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc monitoringa pārskata saņemšanas aprēķina neatbilstības apmēru (turpmāk – oglekļa dioksīda emisijas neatbilstība) par pilnu monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

75. Finansējuma saņēmējs 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 74. punktā minētās informācijas saņemšanas par oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības apmēru iesniedz Vides investīciju fondā pasākumu plānu oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības novēršanai (turpmāk – plāns). Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu vai plānu šajos noteikumos minētajā termiņā, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

76. Finansējuma saņēmējs plānā ietver:

76.1. nepieciešamos oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas organizatoriskos un tehniskos pasākumus;

76.2. ja nepieciešams, – papildu energoefektivitātes pasākumus (turpmāk – papildu pasākumi), izņemot tos, kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs ir saņēmis finanšu instrumenta finansējumu vai ir saņēmis vai plāno saņemt finansējumu jebkuru citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Papildu pasākumus apstiprina neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;

76.3. pamatotu informāciju par iepriekš neparedzamiem vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgiem ārējiem apstākļiem, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

77. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas pārbauda tā atbilstību šo noteikumu 76. punktam un apstiprina to. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka plāns neatbilst šo noteikumu 76. punktam, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas rakstiski informē finansējuma saņēmēju, un finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas novērš konstatētos trūkumus. Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz plānu vai nenovērš minētos trūkumus, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Ja plāns atbilst šo noteikumu 76. punktam, finansējuma saņēmējs īsteno plānu saskaņā ar šo noteikumu 78. punktu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

78. Finansējuma saņēmējs plānu īsteno par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. decembrim no dienas, kad plānu ir apstiprinājis Vides investīciju fonds. Monitoringa periodā neieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 76.2. apakšpunktā minētie papildu pasākumi. Monitoringa periodā ieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 76.1. apakšpunktā minētie pasākumi, ja tādā veidā tiek sasniegts projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā. Pēc plāna īstenošanas finansējuma saņēmējs monitoringu nodrošina attiecībā uz esošajām projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un plānā īstenotajiem pasākumiem.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

79. Ja Vides investīciju fonds pēc monitoringa perioda pēdējā monitoringa gada monitoringa pārskata saņemšanas konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa perioda monitoringa gadu vidējo oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību un atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu saskaņā ar šo noteikumu 80. punktu. Atbildīgā iestāde, ievērojot šo noteikumu 80. un 81. punktu, pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, atbildīgā iestāde ziņo Ministru kabinetam par pieņemto lēmumu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

80. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisijas neatbilstībai nosaka:

80.1. izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒ (CO2_1.gads + CO2_2.gads + CO2_n.gads)/n ) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
CO2_Līgums

KPFIn.l. – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums – projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, kilogrami;

CO2_1.gads; CO2_2.gads; CO2_n.gads – triju gadu monitoringa periodā katrā monitoringa gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums, kilogrami (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

n – gadu skaits;

KPFI – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

80.2. ja monitoringa periods tiek pagarināts un ir ilgāks par trim gadiem, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒ (CO2_max1 + CO2_max2 + CO2_max3)/3 ) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
CO2_Līgums

KPFIn.l. – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums – projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, kilogrami;

CO2_max1; CO2_max2; CO2_max3 – trīs monitoringa gadi no kopējā monitoringa perioda, kuros ir lielākais sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, kilogrami (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

KPFI – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

81. Atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finansējuma atgūšanu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisijas neatbilstībai, ņem vērā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma apjomu no papildu pasākumiem, kas veikti pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, un finansējuma saņēmēja sniegto pamatoto informāciju par oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu, ja ir radušies iepriekš neparedzami vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgi ārēji apstākļi, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

82. Finansējuma saņēmējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, to uzrāda finanšu instrumenta pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

82.1 Atbildīgajai iestādei un Vides investīciju fondam ir tiesības projekta starpposma vai noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām pārbaudīt starpposma pārskatā, noslēguma pārskatā, projekta līgumā un monitoringa pārskatā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, un finansējuma saņēmējs nodrošina piekļuvi tai.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

82.2 Ja triju gadu laikā pēc projekta līguma termiņa beigām tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā produkta, tehnoloģijas vai iekārtas darbību, Vides investīciju fonds rakstiski informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi par visu finansējuma saņēmējam izmaksāto un atgūstamo finanšu instrumenta finansējumu. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

82.3 Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 66. punktā minētajā termiņā nav īstenojis projekta aktivitātes, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu. Atgūstamajiem līdzekļiem piemēro Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likmi, kas ir spēkā dienā, kad pieņemts lēmums par līdzekļu atgūšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

82.4 Finansējuma saņēmējam, kura projekta monitoringa periods vai pēdējais monitoringa gads ir beidzies un projekta līgumā un projekta iesniegumā noteiktais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā monitoringa periodā nav sasniegts, ir tiesības lūgt Vides investīciju fondu pagarināt šo noteikumu 73. punktā minēto monitoringa periodu, bet ne ilgāk kā par trim gadiem, iesniegt plānu un veikt projekta monitoringu par attiecīgi pagarināto periodu atbilstoši šajā nodaļā minētajām prasībām. Atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds izdara projekta līgumā attiecīgus grozījumus. Ja projekta monitoringa periodu pagarina, šo noteikumu 73. punktā minētās prasības izpilda par attiecīgi pagarināto projekta monitoringa periodu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

83. Projektu iesniegumus, kas konkursa ietvaros iesniegti līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši šo noteikumu prasībām, kas bija spēkā projektu iesniegumu iesniegšanas dienā.

84. Projekta iesniedzējam, kas konkursa ietvaros iesniedzis projekta iesniegumu līdz 2012.gada 1.janvārim, līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības iesniegt precizētu projekta iesniegumu atbilstoši grozījumiem šo noteikumu 19.5.apakšpunktā, 21.punktā, 25.3.6., 25.4.3., 26.3., 26.4., 27.3., 27.9., 27.10., 27.11. un 27.12.apakšpunktā, 32.punktā, 2.pielikuma 8.sadaļā un 2.pielikuma iesnieguma veidlapas 2.pielikumā, 3.pielikuma 3.1.apakšpunktā un 2.piezīmē un atbilstoši šo noteikumu 19.1 un 19.2 punktam, 25.3.7., 25.4.4., 27.3.1 un 34.1.1 apakšpunktam un 2.pielikuma 7.sadaļas 1.1 punktam, kas stājušies spēkā 2012.gada 1.janvārī. Ja projekta iesniedzējs iesniedzis precizētu projekta iesniegumu, to izskata atbilstoši šo noteikumu prasībām, kas ir spēkā precizētā projekta iesniegšanas dienā.

85. Šo noteikumu X nodaļa piemērojama attiecībā uz visiem projektiem neatkarīgi no attiecīgā projekta iesnieguma iesniegšanas vai izskatīšanas dienas.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta noteikumiem Nr.608
Oglekļa dioksīda (CO2) samazinājuma un projekta attiecināmo izmaksu aprēķins

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1337; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

I. Oglekļa dioksīda samazinājuma aprēķins

1. Tehnoloģijas ieviešanas vai produkta izmantošanas rezultātā panākto oglekļa dioksīda samazinājumu aprēķina šādi:

1.1. Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumu Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 8.1.apakšpunktā minētajām aktivitātēm – kā jaunās tehnoloģijas vai produkta ieviešanas rezultātā panākto oglekļa dioksīda ietaupījumu salīdzinājumā ar tirgū pieejamu līdzvērtīgas jaudas un lietojuma tehnoloģiju vai produktu;

1.2. noteikumu 8.2.1., 8.2.2. un 8.2.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm – tehnoloģijas uzstādīšanas rezultātā panākto oglekļa dioksīda ietaupījumu gadā atbilstoši tehnoloģijas nominālās jaudas noslodzei.

2. Oglekļa dioksīda samazinājuma aprēķinā, izņemot noteikumu 8.2.1.apakšpunktu, izmanto šādus emisijas faktorus:

2.1. oglekļa dioksīda samazinājumam siltumenerģijas ražošanai vai izmantošanai piemēro oglekļa dioksīda vidējo emisijas faktoru – 264 g/kWh, kas raksturo, cik daudz oglekļa dioksīda tiek emitēts vidēji gadā, lai saražotu 1 kWh siltumenerģijas Latvijas siltumenerģijas pārveidošanas sektorā;

2.2. oglekļa dioksīda samazinājumu attiecībā uz saražotās vai patērētās elektroenerģijas daudzumu nosaka atbilstoši oglekļa dioksīda emisijas faktoram – 397 g/kWh, kas raksturo, cik daudz oglekļa dioksīda tiek samazināts, aizvietojot pēdējo marginālo elektroenerģijas ražošanas vienību un pārvadot saražoto elektroenerģiju gala patērētājam tīklā.

3. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma apjomu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = Ef x Q , kur

E – emisijas (kgCO2);

Ef – emisijas faktors (kgCO2/kWh);

Q – saražotās vai samazinātās siltumenerģijas vai elektroenerģijas daudzums (kWh).

4. Noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minēto sasniedzamo oglekļa dioksīda samazinājumu siltumnīcefekta gāzēm pārveidojamā transportlīdzekļa vienībai, lietojot ilgtspējīgu degvielu, aprēķina viena gada periodam, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2ekv. x P x N. x eaizviet., kur

E – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma rādītājs gadā uz vienu transportlīdzekļa vienību (kgCO2ekv. gadā/viens transportlīdzeklis);

ECO2ekv. – šā pielikuma 1.tabulā norādītais emisijas faktors fosilas izcelsmes degvielai. Ja tiek aizvietoti dažādi fosilas izcelsmes degvielas veidi, norāda vidējo svērto rādītāju (kgCO2ekv./l);

P – projekta iesniegumā norādītais pārveidojamā vai – transportlīdzekļa iegādes gadījumā – līdzvērtīgas klases transportlīdzekļa vidējais izlīdzinātais degvielas patēriņš saskaņā ar attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju (l/km);

N – Ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktās pārveidojamā transportlīdzekļa tehniskās apskates dokumentācijā norādītais kopējais tehniskās apskates perioda nobraukums, kuru attiecina uz pilnu kalendāra gadu, vai – transportlīdzekļa iegādes gadījumā – līdzvērtīgas klases transportlīdzekļa nobraukums, kas sakrīt ar iegādātā transportlīdzekļa paredzēto nobraukumu (km/gadā);

eaizviet. – ilgtspējīgu degvielu plānotā izmantošanas proporcija attiecībā pret fosilas izcelsmes transportlīdzekļu degvielu (procentos).

5. Ja izlietotās degvielas uzskaite ir dokumentāri pamatota, šā pielikuma 4.punktā norādītajā formulā reizinājumu P x N atļauts aizstāt ar faktiski patērēto degvielu (l/gadā).

1.tabula

Degvielas emisijas faktori

Nr.p.k.

Degviela

Emisijas faktors (kgCO2ekv./litrs)

1.

Dīzeļdegviela 2,63

2.

Benzīns 2,315

3.

Sašķidrināta naftas gāze 1,498

6. Noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei attiecināmās izmaksas aprēķina atbilstoši noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

II. Fosilos un atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju investīciju izmaksas

7. Fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju vidējās investīciju izmaksas:

7.1. siltumenerģijas ražošana

2.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas (euro/kWth)*

Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons (MWth)

7.1.1. Gāzes katls

116,68

no 0,025 līdz 0,05 (neieskaitot)
7.1.2. Gāzes katls

110,98

no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot)
7.1.3. Gāzes katls

85,37

no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot)
7.1.4. Gāzes katls

81,10

no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot)
7.1.5. Gāzes katls

59,76

1,0 un vairāk

Piezīme. * Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi. Izmaksas neietver pievienotās vērtības nodokli (PVN).

7.2. elektroenerģijas ražošana

3.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas (euro/kWel)*

Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons (MWel)

7.2.1. Kombinētā cikla gāzes turbīna

711,44

atsauce attiecas uz saules, vēja un hidroelektrostacijām
7.2.2. Gāzes dzinējs, dabasgāze

1920,88

līdz 0,25 (neieskaitot)
7.2.3. Gāzes dzinējs, dabasgāze

1565,16

0,25 un vairāk

Piezīme. * Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi. Izmaksas neietver pievienotās vērtības nodokli (PVN).

8. Noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētajām aktivitātēm saskaņā ar noteikumu 9.3.apakšpunktu projekta attiecināmās izmaksas (I) komersantiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = (IRES – Ifos ) x P , kur

IRES – projektā plānotās atjaunojamo energoresursu investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel);

Ifos – fosilo energoresursu investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel) atbilstoši jaudas diapazonam (2. un 3.tabula);

P – tehnoloģiskās iekārtas plānotā uzstādāmā jauda (kW).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta noteikumiem Nr.608
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana"

(Pielikums grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1020; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1337; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Iesnieguma veidlapas 2.pielikums

Šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētās aktivitātes izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, euro (ar PVN)

Kopā izmaksas, euro (t.sk. PVN)

Izmaksas, euro

attiecināmās

neattiecināmās

kopā attiecināmās izmaksas, euro

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

bez PVN

PVN

1. Darbaspēka atalgojums:

1.1.
...

Kopā

2. Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
2.1.
...

Kopā

3. Darbaspēka komandējumu izmaksas:
3.1.
...

Kopā

4. Ārējo pakalpojumu izmaksas:
4.1.
...

Kopā

5. Aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu iegādes izmaksas:
5.1.
...

Kopā

6. Materiālu, izejvielu izmaksas:
6.1.
...

Kopā

KOPĀ
(1 + 2...+ 6)

100 %

Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes.

Šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētās aktivitātes izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, euro (ar PVN)

Kopā izmaksas, euro (t.sk. PVN)

Izmaksas, euro

attiecināmās

neattiecināmās

kopā attiecināmās izmaksas,

euro

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

bez PVN

PVN

1.Transportlīdzekļu pārveidošanai nepieciešamo iekārtu un papildmateriālu izmaksas, tai skaitā mērījumu izmaksas:
1.1.
...

Kopā

2. Izmaksu starpība starp jauna transportlīdzekļa iegādi, kas atbilst pašreizējām vides aizsardzības prasībām, un jauna transportlīdzekļa iegādi, kas nodrošina augstāku vides aizsardzības līmeni, nekā noteikts standartos, kā arī šo transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas izmaksas:
2.1.
...

Kopā

3. Iekārtu uzstādīšanas izmaksas, tai skaitā tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas un ekspluatācijas testu veikšanas izmaksas:
3.1.
...

Kopā

4. Elektrotransporta uzlādes sistēmu iegādes, uzstādīšanas un atbilstošo mērījumu izmaksas, ja to piegādātājs vai uzstādītājs nodrošina vismaz divu gadu garantiju, tai skaitā tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas un sertificētu ekspertu atalgojums, kuri uzstāda un testē iepriekšminētās iekārtas:
4.1.
...

Kopā

5. Konsultāciju izmaksas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai:
5.1.
...

Kopā

KOPĀ
(1 + 2...+ 5)

100 %

Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes.

Šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētās aktivitātes izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, euro (ar PVN)

Kopā izmaksas, euro (t.sk. PVN)

Izmaksas, euro

attiecināmās

neattiecināmās

kopā attiecināmās izmaksas, euro

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

bez PVN

PVN

1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādes, būvniecības, uzstādīšanas, rekonstrukcijas vai nomaiņas izmaksas:
1.1.
...

Kopā

2. Elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādes, būvniecības, uzstādīšanas, rekonstrukcijas vai nomaiņas izmaksas:
2.1.
...

Kopā

3. Koģenerācijas elektrostaciju iekārtu iegādes, būvniecības, uzstādīšanas, rekonstrukcijas vai nomaiņas izmaksas:
3.1.
...

Kopā

4. Patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai:
4.1.
...

Kopā

5. Būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar atbalstāmajām aktivitātēm:
5.1.
...

Kopā

6. Konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai:
6.1.
...
7. Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas:

Kopā

KOPĀ
(1 + 2... + 7)

100 %

Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes.

Šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minētās aktivitātes izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, euro (ar PVN)

Kopā izmaksas, euro (t.sk. PVN)

Izmaksas, euro

Attiecināmās

neattiecināmās

kopā attiecināmās izmaksas, euro

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

bez PVN

PVN

1. Energoefektivitāti paaugstinošu papildu ieguldījumu izmaksas:
1.1.
...

Kopā

2. Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanas izmaksas iekštelpās:
2.1.
...

Kopā

3. Konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas:
3.1.
...
4. Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas

KOPĀ

(1 + 2...+ 4)

100 %

Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta noteikumiem Nr.608
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1020; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1337; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.p.k. Kritērijs

NA*

P/N**

1.

Projekta atbilstības pamatkritēriji:

1.1. ir iesniegta projekta iesnieguma veidlapa (atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumu Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 2.pielikumam) N
1.2. projekta iesniedzējs ir:
1.2.1. noteikumu 3.punktā minētais komersants, kas reģistrēts Latvijas Republikā N
1.2.2. tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde N
1.2.3. atvasināta publiska persona N
1.3. projekta iesniedzējs noteikumu 8.punktā minētās aktivitātes ietvaros neīsteno projektu nozarēs, kas noteiktas Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punktā N
1.4.

projekta iesniegums ir iesniegts:

1.4.1. papīra dokumenta formā, un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona, kurai ir paraksta tiesības N
1.4.2. elektroniska dokumenta veidā, uz kura ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs N
1.5. projekta iesniegums ir ievietots slēgtā iepakojumā N
1.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā N
2.

Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji

2.1. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā P
2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta P
2.3. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu (dzēsumu, svītrojumu, aizkrāsojumu un papildinājumu) P
2.4. projekta iesnieguma veidlapa ir sagatavota latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 3.2.2.apakšpunktu P
2.5. papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā P
2.6. papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai to kopijas, kas sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā P
2.7. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmanto naudas vienību – euro P
2.8.

prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā:

2.8.1. ir iesniegts viens oriģināleksemplārs un viena projekta iesniedzēja apliecināta kopija vai otrs iesnieguma oriģināleksemplārs P
2.8.2. projekta iesniegumam ir pievienots kompaktdisks (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā veidā, kas ir sagatavota DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā P
2.8.3. projekta iesnieguma veidlapa papīra formā ir identiska ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā veid ā P
2.8.4. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots), arī oriģināleksemplāra kopija ir cauršūta (caurauklota) P
2.8.5. visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra un tā kopijas lapas ir numurētas P
2.9.

prasības, kas attiecas tikai uz projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta veidā:

2.9.1. elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datņu formātā P
3.

Projekta atbilstības kritēriji:

3.1. projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris neatbilst noteikumu 19.5.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem P
3.2. sniegts projekta iesniedzēja pieredzes raksturojums P
3.3. sniegts sadarbības partnera (ja attiecināms) pieredzes raksturojums P
3.4. izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts P
3.5.

sniegts projekta nepieciešamības pamatojums:

3.5.1. noteiktais problēmas risinājums orientēts uz projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu P
3.5.2. projekta mērķis atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam P
3.6. sniegts projekta inovācijas apraksts P
3.7. sniegts projekta aktivitāšu piemērotības pamatojums P
3.8. sniegts aprēķins par projekta rezultātā panākto oglekļa dioksīda samazinājumu P
3.9. sniegts aprēķins par projekta rezultātā panākto oglekļa dioksīda ietaupījumu gadā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu P
3.10. sniegts projekta ilgtspējas pamatojums P
3.11. projekta iesniegumā ir identificēti un raksturoti iespējamie projekta ieviešanas riski un raksturoti preventīvie pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai P
3.12. projekta iesniegumā ir raksturota pieredzes vai zināšanu pārnese, kas tiks panākta, īstenojot projektu P
3.13. projektā plānotās aktivitātes atbilst noteikumu projektā noteiktajām atbalstāmajām aktivitātēm P
3.14. projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz 2012.gada 1.decembrim, to izpildes laiki ir saprotami un viennozīmīgi noteikti P
3.15. sniegts projekta multiplikatīvā efekta pamatojums P
3.16. norādīti ar projekta mērķi saistītie līdzšinējie pētījumi P
3.17. norādīti projekta īstenošanas publicitātes pasākumi P
3.18.

līdzfinansējums:

3.18.1. projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām P
3.18.2. attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm P
3.18.3. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nav mazāks par 4268,62 euro P
3.18.4. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nav lielāks par 355 717,95 euro P
3.18.5. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo (no projekta kopējām attiecināmām izmaksām) P
3.18.6. norādīts projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu finanšu apgrozījums katrā gadā (ja attiecināms) P
3.19. sniegts finansējuma nepieciešamības pamatojums atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punktam, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants P
4.

Papildus iesniedzamie dokumenti:

4.1.

ja projekta iesniedzējs ir komersants, jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem:

4.1.1. projekta iesniedzēja apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, norādot juridisku vai fizisku personu, kurai naudas aizdevums pieprasīts. Ja projekta līdzfinansējumu nodrošina fiziska vai juridiska persona, kura nav kredītiestāde vai krājaizdevumu sabiedrība, projekta iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais līdzekļu apjoms P
4.1.2. projekta iesniedzēja apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem. Projekta iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais līdzekļu apjoms. Jaundibināti komersanti iesniedz gada operatīvo pārskatu P
4.2. tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes apliecinājums, ka tās vai tās institucionālajā padotībā esošās iestādes projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta ieviešanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta, un iestādes attīstības un investīciju stratēģija ēkā ir saskaņota P
4.3. projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru ir parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valde vai padome) pārstāvis, pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vadītājs vai tās ministrijas atbildīgā amatpersona, kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde, un kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms, vai minētā lēmuma izraksts P
4.4. deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecināms) P
4.5. pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms) P
4.6. paziņojuma kopija par noteikumu 35.punktā norādītās iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai (ja attiecināms) P
4.7.

ja projekts paredz sadarbības partnera iesaistīšanos projekta īstenošanā vai finansēšanā, sadarbības partnerim jāiesniedz:

4.7.1. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīta vienošanās par pušu atbildību projekta īstenošanā, ieguldījumu apjomiem un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām P
4.7.2. ārvalsts nodokļu administrēšanas iestādes izdota izziņa, kas apliecina, ka ārvalstu sadarbības partnerim projekta iesniegšanas brīdī nav nodokļu parādu valstī, kurā ir tā galvenā uzņēmējdarbības vieta (ja attiecināms) P

Piezīmes.

1. * Nav attiecināms.

2. ** P – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri precizējami atbilstoši noteikumu 45.punktam; N – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta noteikumiem Nr.608
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1337; grozījumi pielikuma 1.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr. p.k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Iespējamais punktu skaits

Faktiskais vērtējums

1.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums* 1.1. tehnoloģijas ieviešanas vai produkta izmantošanas rezultātā panāktais oglekļa dioksīda samazinājums gadā uz vienu saražoto enerģijas vienību (kg CO2 gadā/kwh)

1–20

1.2. tehnoloģijas ieviešanas vai produkta izmantošanas rezultātā panāktais oglekļa dioksīda ietaupījums gadā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu (kgCO2 gadā/euro)

1–20

1. KOPĀ

1–40

2.

Novitāte 2.1. inovācijas vispārīgs novērtējums:
2.1.1. produkta vai tehnoloģijas izstrādē un darbībā inovācijas nav

0

2.1.2. inovācija ir atsevišķos produkta vai tehnoloģijas posmos vai sastāvdaļās

5

2.1.3. inovācija ietekmē visu produktu vai tehnoloģiju kopumā

10

2.2. inovācijas novērtējums Latvijā:
2.2.1. produkts vai tehnoloģija uz šo brīdi Latvijā jau ir īstenota

0

2.2.2. tiek demonstrēts Latvijā jau pieejamas tehnoloģijas vai produkta inovatīvs uzlabojums atbilstoši šā konkursa mērķim

5

2.2.3. produkts vai tehnoloģija līdz šim Latvijā nav īstenota

10

2. KOPĀ

0–20

3.

Projekta ilgtspēja un multiplikatīvais efekts 3.1. projekta multiplikatīvais efekts:
3.1.1. produkts vai tehnoloģija ir specifiska vai arī tā nevar sasniegt komerciālas izmantošanas līmeni tuvāko piecu gadu laikā

0

3.1.2. produktam vai tehnoloģijai tuvāko piecu gadu laikā var būt ierobežota komerciāla izmantošana, sasniedzot nebūtisku kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu valsts līmenī

2

3.1.3. produktam vai tehnoloģijai tuvāko piecu gadu laikā paredzama plaša komerciāla izmantošana, sasniedzot būtisku kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu valsts līmenī

7

3.1.4. produktam vai tehnoloģijai tuvāko piecu gadu laikā paredzama plaša komerciāla izmantošana, sasniedzot būtisku kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu valsts līmenī, kā arī tam ir eksporta potenciāls

10

3.2. projekta ilgtspējas izvērtējums:
3.2.1. izveidotā tehnoloģija vai produkts nav ilgtspējīgs

0

3.2.2. izveidotās tehnoloģijas vai produkta darbības ilgums ir no viena līdz pieciem gadiem

3

3.2.3. izveidotās tehnoloģijas vai produkta darbības ilgums ir no pieciem līdz 10 gadiem

5

3.2.4. izveidotās tehnoloģijas vai produkta darbības ilgums ir vairāk nekā 10 gadu

10

3. KOPĀ

0–20

Pavisam kopā

80

Piezīme. * Vērtējumu par šā pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem aprēķina šādi:

1) aprēķina vidējo rādītāju (vidējo aritmētisko), kas norādīts projektu iesniegumos, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, lai tālāk vērtētu atbilstību kvalitātes kritērijiem, izmantojot šādu formulu:

Rvid (0.0. vai 0.0.) = R(1.projekts) + …….+R(n projekts)/n

2) nosaka projekta R nobīdi no vidējā aritmētiskā rādītāja, izmantojot šādu formulu:

Nobīde no vidējā = ((R (projekta)/Rvid) – 1) x 100 %

3) piešķir vērtējumu atbilstoši šādai skalai:

Nr.p.k.

Nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja

Punktu skaits

3.1.

Mazāk par –95 %

0

3.2.

No –95 % līdz –75 % (neieskaitot)

2

3.3.

No –75 % līdz –55 % (neieskaitot)

4

3.4.

No –55 % līdz –35 % (neieskaitot)

6

3.5.

No –35 % līdz –15 % (neieskaitot)

8

3.6.

No –15 % līdz 15 % (neieskaitot)

10

3.7.

No 15 % līdz 35 % (neieskaitot)

12

3.8.

No 35 % līdz 55 % (neieskaitot)

14

3.9.

No 55 % līdz 75 % (neieskaitot)

16

3.10.

No 75 % līdz 95 % (neieskaitot)

18

3.11.

Vairāk par 95 %

20

4) oglekļa dioksīda aprēķinu šā pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajiem kritēriju rādītājiem veic šādi:

a) noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajām aktivitātēm – kā jaunās tehnoloģijas vai produkta ieviešanas rezultātā panākto oglekļa dioksīda ietaupījumu salīdzinājumā ar tirgū pieejamu līdzvērtīgas jaudas un lietojuma tehnoloģiju vai produktu;

b) noteikumu 8.2.1., 8.2.2. un 8.2.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm – tehnoloģijas uzstādīšanas rezultātā panākto oglekļa dioksīda ietaupījumu gadā atbilstoši tehnoloģijas nominālās jaudas noslodzei;

5) šo aprēķinu veic atsevišķi noteikumu 8.1., 8.2.1., 8.2.2. un 8.2.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 608Pieņemts: 02.08.2011.Stājas spēkā: 20.08.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 19.08.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
234664
{"selected":{"value":"01.09.2017","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2013","iso_value":"2013\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2012","iso_value":"2012\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2012.-22.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-04.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2011","iso_value":"2011\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)