Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.614

Rīgā 2011.gada 2.augustā (prot. Nr.46 43.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2. apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"

(Noteikumu nosaukums MK 17.06.2014. noteikumu Nr.322 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2. prioritātes "Finanšu pieejamība" 2.2.1. pasākuma "Finanšu resursu pieejamība" 2.2.1.4. aktivitātes "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai" 2.2.1.4.2. apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.322)

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt saimnieciskās darbības veicējiem pieeju finansējumam saimnieciskās darbības attīstībai un Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai, saņemot mezanīna aizdevumus un nodrošinājuma garantijas situācijās, kad saimnieciskās darbības veicēja rīcībā esošais pašu kapitāls nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā, kā arī veicināt Latvijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju, sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos esošajos tirgos.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.322 redakcijā)

3. Aktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs – līdz 2016. gada 30. jūnijam mezanīna aizdevumus saņēmuši 15 komersanti.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 457; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 629)

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

6. Atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei:

6.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tajā skaitā piemēro n+2 principu aktivitātes un projekta līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1.punktā minēto principu;

6.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un izstrādā komisijas darbības kārtību;

6.3. nosūta projekta iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

6.4. pirms uzsākta projektu iesniegumu iesniegšana, izstrādā, apstiprina un nosūta projekta iesniedzējam projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī paraugu līgumam par projekta īstenošanu;

6.5. izvērtē projekta iesniegumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par pieņemto lēmumu projekta iesniedzēju;

6.6. ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu par projekta īstenošanu, ievērojot Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – regula Nr. 1828/2006), 43.panta 5. un 6.punktā noteiktās prasības;

6.7. izvērtē projekta grozījumus un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

6.8. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma noteikumu izpildi;

6.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu, progresa pārskatus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

6.10. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

6.11. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projekta iesniegumu un projektu.

7. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs izveido aizdevumu fondu atbilstoši regulas Nr. 1828/2006 43.panta prasībām (turpmāk – aizdevumu fonds).

8. Aktivitātē pieejamā publiskā finansējuma apmērs ir 26 456 849 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 599 209 euro un valsts budžeta finansējums 3 524 263 euro. Papildus ir pieejams finansējums 7 333 377 euro, ko veido šajā aktivitātē un 2.2.1.1. aktivitātē "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" gūtie ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, kā arī darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūtie ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem un gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības, atbalstāmā darbība, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

9. Projekta iesniedzējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra".

10. Finansējuma saņēmējs sniedz atbalstu saimnieciskās darbības veicējiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mezanīna aizdevumiem un garantijām saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.322 redakcijā)

11. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

11.1. vadības izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 1828/2006 43.panta 4.punktu. Minētās izmaksas vienā projekta īstenošanas gadā nedrīkst pārsniegt vidēji 3 % no aizdevumu fonda apjoma;

11.2. finansējums mezanīna aizdevumiem un mezanīna aizdevumu darījuma strukturēšanas izmaksām kredītiestādē vai tās meitas sabiedrībā, kā arī aizdevuma ķīlas reģistrācijas izmaksām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai;

11.3. finansējums garantijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par garantijām saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.322)

12. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

12.1. izmaksas, kas radušās, pirms noslēgts līgums par projekta īstenošanu un pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma;

12.2. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma naudas, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi.

13. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

III. Projektu iesniegumu atlase un iesniegšana

14. Projektu iesniegumu atlasi organizē vienā kārtā par visu aktivitātē pieejamo finansējumu.

15. Atbildīgā iestāde pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam rakstiski nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) un šo noteikumu 6.4.apakšpunktā norādīto informāciju. Uzaicinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, iesniegšanas adresi un atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kā arī pieejamo finansējumu.

16. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs atbildīgajā iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

16.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums);

16.2. biznesa plāna, kurā iekļauta vismaz šāda informācija:

16.2.1. saimnieciskās darbības veicēja mērķa tirgus un tā finansēšanas kritēriji, noteikumi un nosacījumi;

16.2.2. finansēšanas vadības instrumenta darbības budžets;

16.2.3. finansēšanas vadības instrumenta piederība;

16.2.4. noteikumi par vadības profesionalitāti, kompetenci un neatkarību;

16.2.5. struktūrfondu ieguldījuma pamatojums;

16.2.6. finansēšanas vadības instrumenta politika, ko izmanto, apturot ieguldījumus uzņēmumos;

16.2.7. noteikumi finansēšanas vadības instrumentu darbības izbeigšanai, tai skaitā to resursu atkārtotai izmantošanai, ko finansēšanas vadības instruments atgūst no ieguldījumiem vai kas atliek pēc visu saistību izpildes un ko attiecina uz darbības programmas ieguldījumu;

16.2.8. brīvo līdzekļu izvietošanas kārtība;

16.2.9. finansējuma apguves plāns.

17. Ja šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētais biznesa plāns un tam pievienotie dokumenti nav latviešu valodā, pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

18. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi atbildīgajā iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi atbildīgajā iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta uzaicinājumā.

19. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā, cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autors, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

20. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas iesniedz atbildīgajā iestādē elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

21. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

21.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

21.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

21.3. projekta iesnieguma veidlapa un šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētais biznesa plāns un tam pievienotie dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētais biznesa plāns un tam pievienotie dokumenti ir kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

22. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

23. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

24. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, un rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet atbildīgā iestāde pēc projekta iesniedzēja lūguma pamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

25. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā vai nosūtīts pa pastu, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

26. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz projektu iesniegumu vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, – līdz 2021.gada 31.decembrim. Projekta iesniedzējam ir pienākums sniegt Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām to kopijām.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmumu pieņemšana

27. Projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem kritērijiem nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

27.1. komisijas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

27.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

28. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

29. Projekta iesnieguma vērtēšana:

29.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 23.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

29.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 23.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 14.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

29.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 14.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3. un 4.punktā minētie kritēriji);

29.4. atbilstoši pārējiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kritērijiem projekta iesniegumu turpina vērtēt tikai tad, ja šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētajos kritērijos kopsummā ir saņemts vismaz 30 punktu.

30. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, vai tā nav pilnīga, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

31. Atbildīgās iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 14. un 23.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētajos kritērijos kopsummā ir saņēmis vismaz 30 punktu. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 14. un 23.punktā minētajiem kritērijiem vai šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētajos kritērijos kopsummā nav saņēmis vismaz 30 punktu, atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus atbildīgās iestādes vadītājs pieņem 10 darbdienu laikā no projekta iesnieguma saņemšanas datuma.

32. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

33. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 2.pielikuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24. un 25.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama.

34. Atbildīgās iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 15 darbdienām no lēmuma parakstīšanas dienas. Minēto termiņu nevar pagarināt.

35. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību nosacījumiem, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam pa pastu divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas, kā arī vienas darbdienas laikā uz projekta iesniegumā norādīto faksu vai elektroniskā pasta adresi.

36. Informāciju par šo noteikumu 33.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē vērtēšanai. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no informācijas saņemšanas to izvērtē un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

37. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu neiesniedz noteiktajā termiņā vai projekta iesniegumu noraida, atbildīgā iestāde rakstiski nosūta aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu atbilstoši šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām.

38. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 15 darbdienu laikā no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atbildīgās iestādes atzinums par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, noslēgt ar atbildīgo iestādi līgumu par projekta īstenošanu.

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

39. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, un projektu īsteno līdz 2016. gada 31. oktobrim.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 629; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 170)

40. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi mēnesī.

41. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc tam, kad pabeigta projekta īstenošana, saskaņā ar regulas Nr. 1828/2006 43.panta 2.punktu.

42. Finansējuma iemaksas kārtību aizdevumu fondā un aizdevumu fonda finansējuma izlietojuma nosacījumus nosaka līgums par projekta īstenošanu.

43. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai paredzētu finansējuma saņēmēja kontu, kurš norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

44. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz atbildīgajā iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta
noteikumiem Nr. 614

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta
noteikumiem Nr. 614
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas nosaukums un numurs2.Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes nosaukums un numurs2.2.Finanšu pieejamība
Pasākuma nosaukums un numurs2.2.1.Finanšu resursu pieejamība
Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums un numurs2.2.1.4.2.Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai
Projektu atlases veidsIerobežota projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestādeEkonomikas ministrija

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

punkti

min. – 30

1.Projekta iesniedzēja triju gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbalstītais komersantu skaits konkurētspējas uzlabošanai

Min. – 10

1.1.vairāk nekā 151 komersants

15

1.2.101–150 komersantu

10

1.3.51–100 komersantu

5

1.4.līdz 50 komersantu

0

2.Projekta iesniedzēja kapacitāte

Min. – 5

2.1.projekta iesniedzējs ir ieviesis Eiropas Savienības
(turpmāk – ES) struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir 10 milj. latu vai vairāk

15

2.2.projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir 5 milj.– 9,99 milj. latu

10

2.3.projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir 1 milj.– 4,99 milj. latu

5

2.4.projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus, kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav lielāks par 0,99 milj. latu

0

3.Projekta iesniedzēja pieredze finanšu pakalpojumu sniegšanā komersantiem

Min. – 5

3.1virs 10 gadiem

15

3.2.6–10 gadu

10

3.3.2–5 gadi

5

3.4.mazāk par 2 gadiem

0

4.Projekta iesniedzējs paredz nodrošināt ekonomiski efektīvu projekta administratīvo īstenošanu, vidēji projekta īstenošanas laikā paredzot administratīvo izmaksu apmēru, mazāku nekā maksimāli pieļaujamais slieksnis, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – regula Nr. 1828/2006), 43.panta 4.daļas "b" apakšpunktu.

Vērtējums tiek palielināts par 1 punktu par katru 0,1 procentpunktu zem maksimāli pieļaujamā sliekšņa (samazinot atbalsta intensitāti par vairāk nekā 2 procentpunktiem, tiek piešķirts maksimālais punktu skaits šajā kritērijā –
20 punktu)

20

Min. – 0

1.1. KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

Punkti

5.Horizontālā prioritāte "Vienādas iespējas"
5.1.projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu, un ir apzinājis savu darbinieku sociālo portretu, tai skaitā datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

5

Min. – 0

5.2.projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

3

5.3.projekta iesniedzējs ir apzinājis savu darbinieku sociālo portretu, tai skaitā datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes, bet neīstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

0

6.Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

Min. – 0

6.1.projektā ir paredzēts piesaistīt klientus šādos veidos (tiek izpildīti visi minētie nosacījumi):

1) izplatot informāciju par aktivitāti plašsaziņas līdzekļos;

2) izplatot informāciju par aktivitāti, izmantojot projekta iesniedzēja mājaslapu internetā;

3) organizējot seminārus par aktivitāti

5

6.2.projektā nav paredzēts piesaistīt klientus šādos veidos (netiek izpildīti visi minētie nosacījumi):

1) izplatot informāciju par aktivitāti plašsaziņas līdzekļos;

2) izplatot informāciju par aktivitāti, izmantojot projekta iesniedzēja mājaslapu internetā;

3) organizējot seminārus par aktivitāti

0

7.Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte" (piesaistītā privātā finansējuma apjoms komercdarbības attīstībai)

Min. – 0

7.1.piesaistītā privātā finansējuma apjoms ir 20 milj. latu vai vairāk

5

7.2.piesaistītā privātā finansējuma apjoms ir 15–19,99 milj. latu

4

7.3.piesaistītā privātā finansējuma apjoms ir 10–14,99 milj. latu

3

7.4.piesaistītā privātā finansējuma apjoms ir 5–9,99 milj. latu

1

7.5.piesaistītā privātā finansējuma apjoms nepārsniedz 5 milj. latu

0

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

8.Projektā ir plānots sniegt mezanīna aizdevumus investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai

N

9.Projekta iesniedzējs nodrošina regulas Nr. 1828/2006 43.panta 2.punktā noteikto prasību īstenošanu

P

10.Projektā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu

P

11.Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām

P

12.Projekta attiecināmās izmaksas ir ekonomiski pamatotas, nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

P

13.Projekta ieviešanas laika grafiks atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajiem termiņiem

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

14.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

15.Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

16.Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam apmēram

P

17.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu minētie dokumenti, un tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

P

18.Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

P

19.Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts

P

20.Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

P

21.Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu, ja tas iesniegts papīra dokumenta formā

P

22.Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats – LVL

P

23.Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

24.Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā datorrakstā

P

25.Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un projekta iesnieguma veidlapa – elektroniskā veidā (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā)

P

Piezīme. * Ja saņemts negatīvs vērtējums, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu (apzīmējums – N) vai var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā (apzīmējums – P).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2. apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 614Pieņemts: 02.08.2011.Stājas spēkā: 19.08.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 18.08.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
234581
{"selected":{"value":"25.03.2016","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.03.2016","iso_value":"2016\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2015","iso_value":"2015\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2015.-24.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2014","iso_value":"2014\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2014.-09.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-25.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2011","iso_value":"2011\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2011.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.03.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)