Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.570

Rīgā 2011.gada 19.jūlijā (prot. Nr.44 27.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos
"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.punktā skaitli un vārdu "1.jūlijam" ar skaitli un vārdu "1.novembrim".

2. Papildināt 8.3.apakšpunktu aiz vārda "apliecina" ar vārdiem "ieraksts zemesgrāmatā un".

3. Aizstāt 21.punktā vārdus "sešus mēnešus" ar skaitli un vārdu "10 mēnešus".

4. Aizstāt 49.punktā skaitli "20" ar skaitli "40".

5. Aizstāt 50.punktā skaitli "20" ar skaitli "40".

6. Aizstāt 53.punkta trešajā teikumā vārdus "četriem mēnešiem" ar vārdiem "vienu mēnesi".

7. Papildināt noteikumus ar XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Noslēguma jautājums

68. Grozījumi šo noteikumu 4. un 53.punktā, kā arī 4.pielikumā stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī."

8. Aizstāt 2.pielikuma 5.sadaļas pirmās rindkopas piektajā ievilkumā vārdus "ko apliecina izziņa par jaunbūvi" ar vārdiem "ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā un izziņa par jaunbūvi".

9. Aizstāt 2.pielikuma 5.sadaļas otrās rindkopas otrajā ievilkumā skaitli un vārdu "1.jūlijam" ar skaitli un vārdu "1.novembrim".

10. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.11

Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

NA*

P/N**

1. Projekta atbilstības pamatkritēriji
1.1. projekta iesnieguma veidlapa iesniegta atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumu Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" (turpmāk - noteikumi) 2.pielikumam      

P

1.2. projekta iesniedzējs atbilst noteikumu
7.punktā minētajām prasībām
     

N

1.3. dzīvojamā māja atbilst noteikumu 8.punktā minētajām prasībām      

N

1.4. projekta iesniegums ir iesniegts vienā no šādiem veidiem
1.4.1. papīra formā, un to ir parakstījis projekta iesniedzējs      

N

1.4.2. elektroniska dokumenta formā, kurš satur drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu      

N

1.5. projekta iesniegums atbilst noteikumu 27.punktā minētajām prasībām      

P

1.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā      

N

1.7. par vienu un to pašu dzīvojamo māju iesniegts viens projekta iesniegums, un tas attiecas uz visu dzīvojamo māju, nevis uz dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli      

N

1.8. konkursā atbalstāmo tehnoloģisko iekārtu piegādātājs un montētājs atbilst visiem noteikumu 6.pielikumā minētajiem atbilstības apliecinājuma veidlapas vērtēšanas kritērijiem      

P

1.9. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta***      

N

2. Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji
2.1. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā un noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību      

P

2.2. papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai arī to apliecinātas kopijas, un, ja tie nav valsts valodā, tie ir sagatavoti un apliecināti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā      

P

2.3. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantota naudas vienība - lats

N

2.4. prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā
2.4.1. ir iesniegts viens oriģināleksemplārs, kā arī viena projekta iesniedzēja apliecināta kopija vai otrs iesnieguma oriģināleksemplārs      

P

2.4.2. projekta iesniegumam ir pievienots kompaktdisks (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā      

P

2.4.3. projekta iesnieguma veidlapa papīra formā ir identiska ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā      

P

2.4.4. projekta iesnieguma veidlapa ir cauršūta (caurauklota) kopā ar papildus iesniedzamiem dokumentiem, saglabājot vienotu lappušu numerāciju      

P

2.5. prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā
2.5.1. elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši noteikumu 26.6.apakšpunktā minētajām prasībām      

P

3. Projekta atbilstības kritēriji
3.1. sniegts projekta kopsavilkuma apraksts      

P

3.2. projektā plānotās aktivitātes atbilst noteikumu 16.punktā minētajām prasībām      

P

3.3. sniegts dzīvojamās mājas raksturojums      

P

3.4. raksturota vismaz triju mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un triju montētāju piedāvājuma cenu aptauja      

P

3.5. norādīta izvēlētā mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāja galveno iekārtu tehniskā specifikācija      

P

3.6. attiecība starp oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāju un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu nav mazāka par 0,4 kg CO2 gadā attiecībā pret latiem      

P

3.7. norādīti projekta efektivitātes rādītāji, un sniegts to aprēķins      

P

3.8. finansējums
3.8.1. projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 17. un 18.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām      

P

3.8.2. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 7000 latu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām      

N

3.8.3. konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 50 %      

P

4. Papildus iesniedzamie dokumenti
4.1. ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, pilnvara par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar noteikumiem      

P

4.2. ja projekta iesniegumu iesniedz vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotā biedrība, sēdes protokollēmums atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz dzīvokļu īpašumu, vai tā apliecinātā kopija, kurā iekļautas šādas ziņas      

N

4.2.1. norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotās biedrības (turpmāk - biedrība) līdzfinansējuma apjoms      

N

4.2.2. norādīta biedrības pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt visas darbības, kas nepieciešamas biedrības pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar noteikumiem      

N

4.2.3. norādīts biedrības pārstāvēto vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, paraksts)      

N

4.3. ja projekta iesniedzējs vēlas saņemt papildpunktus kvalitātes vērtēšanā atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, dokumenti, kas apliecina kopējo siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā
4.3.1. ja ir centralizētā apkure, maksājumus apliecinošie dokumenti      

P

4.3.2. ja ir lokālā apkure, kurināmā iegādi apliecinošie dokumenti vai elektroenerģijas patēriņu apliecinošie dokumenti      

P

4.4. piegādātāja apliecinātā sertifikāta kopija katrai uzstādāmajai un konkursā atbalstāmajai iekārtai: Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) vai saules kolektoru kvalitātes sertifikāts (Solar Keymark)      

P

4.5. noteikumu 8.punktā noteiktās dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības eksplikāciju vai minētās dzīvojamās mājas aktuālās inventarizācijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju      

P

4.6. ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums par projektā plānoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām      

N

Piezīmes.
1.* NA - nav attiecināms.
2. ** P - administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri ir precizējami; N - administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.
3. *** Atbilstību 1.9.apakšpunktā minētajam kritērijam vērtē, ja veic projekta iesniegumā norādītās informācijas atbilstības pārbaudi
 projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai informācijai atbilstoši noteikumu 45. un 46.punktam."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 570Pieņemts: 19.07.2011.Stājas spēkā: 27.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 26.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
233561
27.07.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)