Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Jēkabpilī 2011.gada 26.maijā
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 26.05.2011. lēmumu Nr.219 (prot. Nr.13, 6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu un
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8., 8.1, 9. un 54.1punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu;

1.2. ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.5. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.7. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā.

1.8. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.

2. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

3. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu šādos gadījumos:

3.1. ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde;

3.2. ja par pasākuma rīkošanu, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, tiek noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību;

3.3. ja pasākums, kura laikā tiek organizēta tirdzniecība, ir pašvaldības saskaņots un tiesības organizēt ielu tirdzniecību tirdzniecības organizators ir ieguvis konkursa vai izsoles kārtībā;

3.4. ja pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums ir ilgtermiņā iznomāts ar tiesībām veikt ierakstu zemesgrāmatā un veikt būvniecību saimnieciskās darbības veikšanai, tostarp ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai un organizēšanai.

4. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, maksas pieļaujamo apmēru nosaka Izpilddirektors.

5. Tirdzniecības dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.

2. Kārtība, kādā ar pašvaldību tiek saskaņota pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana

6. Lai saskaņotu jaunu pastāvīgo ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu, Vienas pieturas aģentūrā jāiesniedz:

6.1. iesniegums, kurā jānorāda:

6.1.1. pastāvīgo tirdzniecības vietu skaits, adrese;

6.1.2. tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījums;

6.1.3. darbības periods, laiks;

6.1.4. pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu gadījumā – tirdzniecības laiks katrā pieturvietā;

6.2. pastāvīgās tirdzniecības vietas projekts (vietas fotofiksācija; objekta (kopējās aizņemamās teritorijas) izvietojums situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250 vai 1:500; tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojums plānā M 1:100; detalizēts dizaina risinājums; sarežģītās pilsētvides situācijās – objekta vizualizācija vides kontekstā), izņemot gadījumus, kad tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;

6.3. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – pastāvīgās tirdzniecības vietas projekts (vietas fotofiksācija; objekta novietne situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250 vai 1:500; autotransporta izvietojums plānā M 1:100 un kustības maršruts, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai);

6.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta vai pieturvietu izveide tirdzniecības veikšanai, īpašnieku vai tiesisko valdītāju par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveidi.

7. Saskaņojot jaunu pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu, tiek noteikts:

7.1. izvietojums;

7.2. aizņemamās teritorijas platība, izmēri;

7.3. vizuālais dizaina risinājums, izņemot gadījumus, ja tirdzniecības vieta netiek speciāli iekārtota;

7.4. darbības periods, tirdzniecības laiks;

7.5. tirdzniecības sortiments.

8. Jaunas pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveide tiek saskaņota, ja tās izveidi akceptē:

8.1. Attīstības un tautsaimniecības komiteja par šo noteikumu 7.4. un 7.5.apakšpunktā minēto;

8.2. attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;

8.3. Būvvalde par šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minēto, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;

8.4. Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļa par šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.4.apakšpunktā minēto, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkanajās līnijās.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

9. Jauna pastāvīgā ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā šādus kritērijus:

9.1. jāparedz Jēkabpilij raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

9.2. pastāvīgās tirdzniecības vietas iekārtošanā nav pieļaujama interjera (iekštelpu) standarta mēbeļu izmantošana;

9.3. visiem ielu tirdzniecības vietas elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

9.4. pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas elementos nav pieļaujama ar konkrētā tirdzniecības dalībnieka produkciju nesaistītas reklāmas izmantošana;

9.5. aizliegts pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas, nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas (izņemot pludmales teritorijas);

9.6. pieļaujami tikai vieglas konstrukcijas saulessargi;

9.7. tirdzniecības iekārtām jābūt mobilām, nav pieļaujamas stacionāras iekārtas un īslaicīgas lietošanas būves (kioski, paviljoni);

9.8. paredzētajā tirdzniecības vietā nedrīkst tikt bojāta zaļā zona un apstādījumi;

9.9. pastāvīgajām ielu tirdzniecības vietām ielu sarkanajās līnijās noteikti maksimāli pieļaujamie izmēri, izņemot gadījumus, kad ar šo noteikumu 10. punktā minēto domes lēmumu attiecīgajā ielu tirdzniecības vietu adresē vai atrašanās vietā ir apstiprināti citi tirdzniecības vietas izmēri:

9.9.1. platība 1,5 m x 2 m;

9.9.2. platība saldējuma tirdzniecībai 1 m x 1,5 m;

9.9.3. platība ziedu tirdzniecībai 2 m x 3 m;

9.9.4. augstums tirdzniecības virsmai 1 m, kopējai tirdzniecības iekārtai nepārsniedzot 1,3 m;

9.10. pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu, kas pārsniedz 9.9.apakšpunktā noteiktos izmērus, izmantošana:

9.10.1. aizliegta Vecpilsētas laukumā, parkos, skvēros, aizsargājamās apbūves teritorijās un pludmalē ierīkotajās peldvietās;

9.10.2. atļauta, izvietojot tos ārpus ielu sarkanajām līnijām (izņemot 9.10.1.apakšpunktā noteiktās vietas);

9.10.3. ielu sarkanajās līnijās atļauta (izņemot 9.10.1.apakšpunktā noteiktās vietas) tikai brīvās, nekā citādi neaizņemtās un neizmantotās, privātīpašumā esošās teritorijās (laukumos), ja tirdzniecība tiek organizēta un tirdzniecības vietas saskaņotas Būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietu aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā;

9.10.4. karsto uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības vietās jāatrodas atkritumu urnai;

9.11. Vecpilsētas laukuma tirdzniecības vietu dizaina prasības:

9.11.1. nav pieļaujami zemas kvalitātes standarta risinājumi;

9.11.2. tirdzniecības aprīkojumā izmantojami latviskajās tradīcijās veidoti stilizēti dizaina risinājumi;

9.11.3. izmantojami kvalitatīvi dabiskie materiāli.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 06.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

10. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas tiek saskaņotas ar domes lēmumu. Lēmumu par atteikumu saskaņot jaunu pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu pieņem dome.

3. Ar pašvaldību saskaņojamie ielu tirdzniecības veidi un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība

11. Ar pašvaldību ir saskaņojami šādi ielu tirdzniecības veidi:

11.1. ielu tirdzniecība darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā;

11.2. ielu tirdzniecības organizēšana darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās;

11.3. ielu tirdzniecība pasākuma laikā;

11.4. ielu tirdzniecības organizēšana pasākuma laikā;

11.5. īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība;

11.6. īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšana;

11.7. ielu tirdzniecība un tirdzniecības organizēšana Ziemassvētku laikā;

11.8. ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

12. Ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta atbilstoši ielu tirdzniecības veidam.

13. Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību, tirdzniecības organizēšanu ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības, tirdzniecības organizēšanas atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas. Ja tirdzniecības atļauja nepieciešama ātrāk nekā 5 darba dienu laikā no maksājuma veikšanas datuma, jāuzrāda maksātāja bankas apstiprināts maksājuma dokuments.

14. Izpilddirektors vai viņa pilnvarota persona piecu darba dienu laikā izsniedz vai atsaka izsniegt tirdzniecības atļaujas, tirdzniecības organizēšanas atļaujas, izņemot gadījumus, kad šajos noteikumos noteikts citādi.

(Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

15. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā, tirdzniecības dalībnieks Vienas pieturas aģentūrā iesniedz iesniegumu, kur norāda tirdzniecības vietu, laiku un preču sortimentu, pašvaldības nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

16. Lai saņemtu ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību Vienas pieturas aģentūrā iesniedz iesniegumu par tirdzniecības organizēšanu, norādot laiku, vietu, preču sortimentu.

17. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā vai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā, tirdzniecības dalībnieks Vienas pieturas aģentūrā iesniedz iesniegumu, kur norāda tirdzniecības laiku, tirdzniecības vietu skaitu un preču sortimentu, pašvaldības nodevas samaksu apliecinošu dokumentu, tirdzniecības organizators papildus iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu.

18. Izpilddirektora pilnvarota persona izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā.

19. Atļauja īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai vai atļauja īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta, ja tirdzniecības norise fiziskai personai vai juridiskai personai paredzēta ne ilgāk kā 3 dienas, tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 24 dienas. Atļauja ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā tiek izsniegta, ja tirdzniecība tiek veikta Ziemassvētku laikā (ne ātrāk kā no 1.decembra ne vēlāk kā līdz 15.janvārim) un nepārsniedz 25 dienas vienā vietā.

(Jēkabpils pilsētas domes 06.03.2014. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

20. Lai saņemtu šo noteikumu 19.punktā minētās atļaujas, tirdzniecības dalībnieks Vienas pieturas aģentūrā iesniedz iesniegumu, kur norāda tirdzniecības vietu, laiku, tirdzniecības vietu skaitu (tirdzniecības dalībniekam), tirdzniecības dalībnieku sarakstu (tirdzniecības organizēšanai) un preču sortimentu.

4. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un saņemama ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

21. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

22. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās ir veicama atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 1.novembra līdz nākamā gada 31.martam).

23. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Krustpils saliņā, Mežaparkā, Kena parkā un Vecpilsētas laukumā bez piesaistes pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai tiek rīkots konkurss par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Konkursa vērtēšanas komisija tiek apstiprināta ar Izpilddirektora rīkojumu. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības 3 gadus sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus un saņemt ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

24. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās.

25. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā un saņemtu ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, Vienas pieturas aģentūrā jāiesniedz:

25.1. Iesniegums, norādot ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un preču sortimentu.

25.2. saskaņojums ar Būvvaldi tirdzniecības vietas pases noformēšanai, kas ir spēkā 20 dienas no izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas spēkā stāšanās datuma. Būvvaldē pirmsprojekta stadijā jāiesniedz projekts divos eksemplāros, kura sastāvā iekļauta:

25.2.1. vietas fotofiksācija;

25.2.2. objekta novietne situācijas plānā vai zemes robežu plānā M 1:250 vai 1:500 (A4 formātā);

25.2.3. vietas iekārtojums, mēbeļu (atsevišķos gadījumos arī grīdas) izvietojums shēmā M 1:100;

25.2.4. detaļu dizains (mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojošie elementi, apgaismojums, puķu kastes un citi elementi);

25.2.5. mākslīgās grīdas seguma un nojumju izbūves gadījumos vietas izvietojums papildus jāizstrādā uz inženierkomunikāciju pārskata shēmas (izņemot pludmales teritorijas);

25.3. sabiedriskās ēdināšanas vietas izvietojuma shēma M 1:100 saskaņošanai ar Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļu, ja darbība plānota ielas sarkanajās līnijās;

25.4. gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, jāiesniedz īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments par pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

26. Saskaņojot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā:

26.1. Būvvalde nosaka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un konstrukciju izmērus;

26.2. Būvvalde nosaka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālo risinājumu;

26.3. Izpilddirektors nosaka darbības periodu, darba laiku un skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošanu.

27. Izpilddirektors 5 darba dienu laikā izsniedz 25.punktā minēto atļauju uz pagaidu laiku, nosakot tās derīguma termiņu 20 dienas un pievienojot tai saskaņotās izvietojuma shēmas apstiprinātu kopiju, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt 25.punktā minēto atļauju.

28. Pēc tirdzniecības vietas pases iesniegšanas Izpilddirektors 27.punktā minēto atļauju pagarina atbilstoši saskaņotajam darbības laikam vai samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās.

29. Tirdzniecības vietas pases noformēšanai tirdzniecības dalībniekam pēc noteikumu 28.punktā minētās atļaujas saņemšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas iekārtošanas jāiesniedz būvvaldē iekārtotās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas fotofiksācija 10 x 15 cm un 27.punktā minētās atļaujas un izvietojuma shēmas kopija. Tirdzniecības vietas pase tiek izsniegta uz konkrētu sezonas laiku. Tirdzniecības vietas pase nākamajā gadā (atbilstoši sezonai) var tikt izsniegta, pamatojoties uz iepriekšējā gadā būvvaldē saskaņotu projektu.

30. Ja ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek izsniegta tirdzniecībai pie pastāvīgās tirdzniecības vietas, kas atrodas dzīvojamā mājā, tās darbalaiks nedrīkst būt ilgāks par plkst. 22:00.

31. Gadījumos, kad tirdzniecības vietā konstatēti vairākkārtēji pārkāpumi par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, Izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par darba laika ierobežošanu vai skaņu pastiprinošu iekārtu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu attiecīgajā tirdzniecības vietā.

32. Šo noteikumu 25.2., 25.3. un 25.4.apakšpunktā minētie dokumenti nākamajā attiecīgajā sezonā jāiesniedz atkārtoti:

32.1. ja ir mainījusies faktiskā situācija vai beidzies to derīguma termiņš;

32.2. ir beidzies un netiek pagarināts tirdzniecības vietas pases derīguma termiņš.

33. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai bez piesaistes pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām jāatbilst šādiem kritērijiem:

33.1. jāparedz Jēkabpilij raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

33.2. mēbelēm jāatbilst laba dizaina paraugam, visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

33.3. aizliegti šādi telpiski risinājumi: slēgtas teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām, necaurskatāmi nožogojumi; jāveido maksimāli caurskatāms risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;

33.4. aizliegta ar realizējamo produkciju nesaistītas reklāmas izvietošana;

33.5. jānodrošina sabiedriskā tualete, paredzot vienu vienību uz 60 apmeklētāju sēdvietām, slēdzot līgumu ar blakus esošu iestādi (ne tālāk par 50 m no darbības vietas) par tās sabiedrisko tualešu izmantošanu vai uzstādot pārvietojamo sabiedrisko tualeti; uzstādot pārvietojamo sabiedrisko tualeti, tā jānoformē atbilstoši vides estētiskajām prasībām, integrējot to kopējā dizaina risinājumā;

33.6. pieslēgšanās pie esošajiem komunikāciju tīkliem saskaņojama ar attiecīgo inženierkomunikāciju tīkla pārvaldītāju;

33.7. trauku mazgāšana pieļaujama tikai tad, ja darbības vieta pieslēgta pilsētas kanalizācijas tīklam;

33.8. nedrīkst tikt bojāta zaļā zona un apstādījumi.

34. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās rudens/ziemas sezonā aizliegta ielu sarkanajās līnijās un uz pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes bez piesaistes pastāvīgajai sabiedriskās ēdināšanas vietai.

35. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām publiskās vietās, kas tiek iekārtotas ielu sarkanajās līnijās:

35.1. uz trotuāra jāparedz ne mazāk kā 1,50 m brīva, nekādā veidā neaizņemta teritorija;

35.2. iekārtojot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas publiskās vietās, nedrīkst būt aizsegti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

35.2.1. nedrīkst būt traucēta gājēju plūsma un satiksme.

36. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu īslaicīgas sniegšanas (līdz trīs dienām mēnesī) atļaujas saņemšanai Vienas pieturas aģentūrā jāiesniedz iesniegums, norādot vietu, laiku un paredzamo sortimentu.

5. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

37. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

37.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

37.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

37.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;

37.4. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;

37.5. par saskaņotās tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;

37.6. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

37.7. par tirdzniecības vietas iekārtojuma atbilstību tirdzniecības vietas pasei tikai gadījumos, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības dalībnieka īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek veikta no autotransporta;

37.8. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

37.9. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

37.10. par ielu tirdzniecības vietu, tostarp saulessargu, demontāžu darba dienas beigās, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā;

37.11. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tai jābūt sakoptai.

38. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

38.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un atļautās platības ievērošanu;

38.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;

38.3. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;

38.4. par saskaņotā tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu;

38.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

38.6. par tirdzniecības vietu iekārtojuma atbilstību tirdzniecības vietas pasei tikai gadījumos, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības organizatora īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek veikta no autotransporta;

38.7. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.

39. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā persona, norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota.

40. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs sākt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas montāžas darbus ne ātrāk kā 10 dienas pirms ielu tirdzniecības atļaujā norādītā atļaujas derīguma termiņa sākuma, to norādot šo noteikumu 25.punktā minētajā atļaujā.

41. Tirdzniecības dalībniekam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas demontāžas darbi jāveic ne vēlāk kā 10 dienas pēc tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās.

42. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

42.1. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

42.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un bērnudārzu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

42.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai pasākumu laikā;

42.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

42.5. Vecpilsētas laukumā tirdzniecībai piešķirtā tirdzniecības vieta jāatbrīvo darba dienas beigās, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības vieta saskaņota būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā;

42.6. bez pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieka vai tā pārstāvja iepriekšējas piekrišanas aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu;

42.7. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

42.8. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas, nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas.

43. Ielu tirdzniecības vietā jābūt tirdzniecības atļaujai un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos – tirdzniecības vietas pasei.

44. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram pēc Izpilddirektora vai viņa pakļautībā esošo pilnvaroto personu, kā arī pēc kontrolējošo iestāžu amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

44.1. personu apliecinošs dokuments;

44.2. tirdzniecības atļauja;

44.3. tirdzniecības vietas pase vai būvvaldes izsniegtais saskaņojums tirdzniecības vietas dizaina risinājumam;

44.4. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumus, ja tiek tirgotas savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījumu gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, kā arī lietotas personiskās mantas.

6. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

45. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam un vietām.

46. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot tikai pārtikas preces, kas domātas patērēšanai tirdzniecības vietā.

47. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās maksimāli pieļaujamais realizējamo preču grupu uzskaitījums:

47.1. Vecpilsētas laukumā saldējums; ziedi; karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;

47.2. pārējā Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā:

47.2.1. saldējums;

47.2.2. ziedi;

47.2.3. karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;

47.2.4. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;

47.2.5. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;

47.2.6. Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari;

47.2.7. fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus;

47.2.8. augļi, dārzeņi, ogas;

47.2.9. kūpinājumi;

47.3. Mežaparka teritorijā un pašvaldības apsaimniekojamās pludmales teritorijās – saldējumu, karstās uzkodas un bezalkoholiskos dzērienus, sporta un atpūtas inventāra preces.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 06.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

48. Izpilddirektors, saskaņojot jaunas pastāvīgās tirdzniecības vietas tirdzniecības sortimentu, var ierobežot šo noteikumu 47.punktā minētās preču grupas.

49. Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecībai Ziemassvētku laikā tirdzniecībā realizējamās preču grupas netiek ierobežotas.

7. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

50. Izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, par to informējot ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju, šādos gadījumos:

50.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

50.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējis Izpilddirektors;

50.3. ja tas nepieciešams pilsētas projektu realizācijai;

50.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

8. Tirgus statusa piešķiršana un tirgus noteikumu saskaņošana

51. Lai izveidotu jaunu tirgu, persona iesniedz Vienas pieturas aģentūrā iesniegumu, Būvvaldē saskaņotu tirgus projektu. Lēmumu par jauna tirgus lietderību, atrašanās vietu, teritorijas robežām un projekta akceptēšanu pieņem dome.

52. Pēc tirgus projektā paredzēto izveidošanas un iekārtošanas darbu pabeigšanas dome lemj par tirgus statusa piešķiršanu.

53. Tirgus noteikumi tiek saskaņoti reizi gadā.

54. Tirgus pārvaldnieks iesniedz Vienas pieturas aģentūrā tirgus noteikumu projektu.

55. Pirms tirgus noteikumu saskaņošanas tiek lūgts sniegt atzinumu par tirgus noteikumiem Valsts policijai un Pārtikas un veterinārajam dienestam.

56. Lēmumu par tirgus noteikumu saskaņošanu pieņem dome.

9. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

57. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

58. Par šo noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti 57.punktā, var uzlikt šādu administratīvo sodu:

58.1. par 37., 38. vai 41.punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 35,57 euro līdz 71,14 euro, bet juridiskajām personām – no 142,29 euro līdz 355,72 euro;

58.2. par 37., 38. vai 41.punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 71,14 euro līdz 142,29 euro, bet juridiskajām personām no 355,72 euro līdz 711,44 euro;

58.3. par 40., 42. vai 50.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 71,14 euro, bet juridiskajām personām – līdz 711,44 euro;

58.4. par 39.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām – līdz 1400 euro;

58.5. par 43. un 44.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 71,14 euro līdz 142,29 euro, bet juridiskajām personām – no 355,72 euro līdz 711,44 euro;

58.6. par 43.punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 142,29 euro līdz 350 euro, bet juridiskajām personām – no 711,44 euro līdz 1400 euro;

58.7. par 53.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 71,14 euro, bet juridiskajām personām – līdz 711,44 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošo noteikumu Nr.40 redakcijā, kas grozīta ar 06.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

59. Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts policija, Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija un Jēkabpils pašvaldības institūciju amatpersonas atbilstoši savai kompetencei, ja tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus viņām noteiktas ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

10. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

60. Izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt domē, bet domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

61. Domes administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 26.05.2011.Stājas spēkā: 02.07.2011.Zaudē spēku: 13.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 01.07.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
232425
{"selected":{"value":"02.12.2015","content":"<font class='s-1'>02.12.2015.-12.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.12.2015","iso_value":"2015\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2015.-12.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2015","iso_value":"2015\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2015.-01.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2014","iso_value":"2014\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2014.-28.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-14.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2011","iso_value":"2011\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.12.2015
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)