Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.454

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 10.§)
Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 50.3 panta otro daļu un 50.5 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtību, kā arī izceļošanas dokumenta izsniegšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

2. Šo noteikumu izpratnē mazāk aizsargātās personas ir nepilngadīgie ārzemnieki, invalīdi, ārzemnieki vecumā, kuru sasniedzot Latvijas Republikā piešķir vecuma pensiju, grūtnieces, nepilna ģimene (tikai tēvs vai māte) ar nepilngadīgiem bērniem un personas, kas ir cietušas no smagas psiholoģiskas, fiziskas vai seksuālas vardarbības.

II. Ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtība

3. Ja lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu (turpmāk – lēmums) pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, pārvalde to vienas darbdienas laikā nosūta izpildei Valsts robežsardzei. Ja lēmums pieņemts attiecībā uz šo noteikumu 25.punktā minēto ārzemnieku, pārvalde papildus rakstiski informē attiecīgo ieslodzījuma vietu.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

4. Ja lēmumu pieņem Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, Valsts robežsardze triju darbdienu laikā par to informē pārvaldi.

5. Iepazīšanos ar lēmumu ārzemnieks apstiprina ar parakstu un saņem vienu lēmuma eksemplāru. Ja ārzemnieks atsakās parakstīties par iepazīšanos ar lēmumu, Valsts robežsardzes amatpersona par to izdara atzīmi lēmumā un izsniedz ārzemniekam lēmuma eksemplāru. Ārzemnieks ir tiesīgs rakstiski paskaidrot atteikšanās iemeslus.

6. (Svītrots ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

7. Īstenojot piespiedu izraidīšanu, ārzemnieku izraida uz viņa pilsonības valsti. Ja tas nav iespējams, ārzemnieku izraida uz trešo valsti, no kuras viņš ieceļojis, vai citu trešo valsti, kurā viņam ir tiesības ieceļot (turpmāk – galamērķa valsts).

8. Šo noteikumu 7.punktā minētais nosacījums neierobežo ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem par to personu atpakaļnodošanu, kuras uzturas valsts teritorijā nelikumīgi (turpmāk – readmisijas līgums).

9. Pēc visu šajos noteikumos paredzēto sagatavošanas darbību veikšanas ārzemnieka piespiedu izraidīšanu īsteno pēc iespējas ātrāk.

10. Ārzemnieka piespiedu izraidīšanas īstenošanai Valsts robežsardze iegūst visus nepieciešamos dokumentus (piemēram, ceļošanas (atgriešanās) dokumentu, vīzu, apdrošināšanas dokumentu), kā arī organizē ārzemnieka transportēšanu un pavadīšanu apsardzes uzraudzībā (turpmāk – konvojēšana).

11. Ārzemnieka piespiedu izraidīšanu var īstenot, konvojējot ārzemnieku līdz:

11.1. Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietai;

11.2. izraidīšanas maršruta tranzīta valsts robežšķērsošanas vietai;

11.3. galamērķa valsts robežšķērsošanas vietai;

11.4. ārzemnieka dzīvesvietai vai specializētai iestādei galamērķa valstī. Šajā apakšpunktā minēto nosacījumu var piemērot tikai mazāk aizsargātām personām.

12. Pieņemot lēmumu par ārzemnieka konvojēšanu līdz šo noteikumu 11.punktā minētajai vietai, vērtē šādus apstākļus:

12.1. ārzemnieka veselības stāvokli;

12.2. ārzemnieka psiholoģiskās īpašības un bēgšanas iespējamību;

12.3. tiešo lidojumu pieejamību;

12.4. izraidīšanas maršruta tranzīta valsts piekrišanu īstenot ārzemnieka piespiedu izraidīšanu caur minētās valsts teritoriju;

12.5. nosacījumus dalībai Eiropas Savienības dalībvalsts organizējamā kopējā izraidīšanas operācijā;

12.6. nepieciešamību mazāk aizsargāto personu nodot ģimenes loceklim, likumiskajam pārstāvim vai specializētās iestādes pārstāvim.

13. Valsts robežsardze, veicot ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, ievēro attiecīgo pārvadājumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. Ja izraidīšanu veic, izmantojot gaisa telpu, ievēro Eiropas Savienības normatīvos aktus, kas nosaka kritērijus par drošības noteikumiem attiecībā uz kopīgu izraidīšanu, izmantojot gaisa telpu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1429 redakcijā)

14. Īstenojot piespiedu izraidīšanu šo noteikumu 11.punktā minētajos gadījumos, Valsts robežsardze ārzemniekam izmaksā ēdināšanai un transporta izdevumu segšanai paredzētu naudas summu 30 euro apmērā, ko atlīdzina no Eiropas Savienības politikas instrumentu programmām vai citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Naudas summu izsniedz skaidrā naudā pret parakstu. Nepilngadīgajam ārzemniekam paredzēto naudas summu izsniedz viņa likumīgajam pārstāvim.

(Grozīts ar MK 16.07.2013. noteikumiem Nr. 396; MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

15. Ja ārzemniekam nav derīga ceļošanas dokumenta (izņemot gadījumu, ja ir uzsākta readmisijas procedūra), Valsts robežsardze nosūta ārzemnieka pilsonības valsts diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai lūgumu izsniegt ārzemniekam ceļošanas dokumentu vai Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam (turpmāk – Konsulārais departaments) lūgumu vērsties attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanai un pievieno šādus dokumentus:

15.1. aizpildītu ārzemnieka aptaujas anketu (2.pielikums);

15.2. ārzemnieka daktiloskopisko karti;

15.3. četras matētas krāsainas fotogrāfijas (35 x 45 mm), kas izgatavotas no viena fotonegatīva un ir vienā blokā;

15.4. aizpildītu attiecīgās valsts noteikta parauga anketu ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanai (ja tāda ir attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā);

15.5. ārzemnieka iesniegumu par ceļošanas dokumenta saņemšanu attiecīgās valsts diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai. Iesniegumā persona pamato nepieciešamību saņemt ceļošanas (atgriešanās) dokumentu;

15.6. citus dokumentus vai pierādījumus, kas pamato vēršanos attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā (ja tādi ir).

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

16. Ārzemnieks, kurš atsakās rakstīt šo noteikumu 15.5.apakšpunktā minēto iesniegumu, var sniegt paskaidrojumu par atteikšanās iemesliem. Ārzemnieka paskaidrojumu pievieno šo noteikumu 15.punktā minētajiem dokumentiem vai pavadvēstulē, ar kuru iesniedz šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanai, norāda, ka ārzemnieks ir atteicies rakstīt iesniegumu un sniegt paskaidrojumus par atteikšanās iemesliem.

17. Konsulārais departaments pēc attiecīgās valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības izsniegtā ārzemnieka ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanas vienas darbdienas laikā to nodod Valsts robežsardzei.

18. Ja attiecīgās valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība atsaka izsniegt ārzemniekam ceļošanas (atgriešanās) dokumentu, Konsulārais departaments vienas darbdienas laikā par to rakstiski informē Valsts robežsardzi.

19. Valsts robežsardzei ir tiesības uzaicināt ārzemnieka pilsonības valsts amatpersonas, lai identificētu ārzemnieku un izsniegtu viņam ceļošanas dokumentu.

20. Valsts robežsardze atliek ārzemnieka piespiedu izraidīšanas īstenošanu uz noteiktu laiku, ja:

20.1. ārzemnieka veselības stāvoklis neļauj īstenot piespiedu izraidīšanu;

20.2. piespiedu izraidīšanas īstenošana nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ vai kavējas ārzemnieka ceļošanas (atgriešanās) dokumenta izsniegšana;

20.3. konstatē Imigrācijas likuma 47.pantā minētos apstākļus.

21. Valsts robežsardzes amatpersona ne vēlāk kā 12 stundas pirms izraidīšanas uzsākšanas informē izraidāmo ārzemnieku valodā, kuru ārzemnieks saprot vai kura viņam pamatoti būtu jāsaprot, par plānoto izraidīšanas datumu, kā arī par izmaiņām piespiedu izraidīšanas īstenošanā. Ārzemnieks ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar minēto informāciju, un saņem vienu apliecinājuma eksemplāru. Ja ārzemnieks atsakās parakstīt apliecinājumu par iepazīšanos ar sniegto informāciju, Valsts robežsardzes amatpersona par to izdara atzīmi.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1429 redakcijā)

21.1 Šo noteikumu 21.punktā minēto termiņu var saīsināt uz laiku, kas nav mazāks par vienu stundu pirms izraidīšanas uzsākšanas, ja:

21.11. ārzemnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai;

21.1 2. ārzemnieka izraidīšanu iespējams organizēt mazāk nekā 12 stundu laikā.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1429 redakcijā)

22. Pirms izraidīšanas īstenošanas veic ārzemnieka medicīnisko pārbaudi (apskati), lai pārliecinātos, ka viņa veselības stāvoklis ļauj ceļot.

23. Ja nav iespējams iegūt ceļošanas (atgriešanās) dokumentu ārzemniekam, Valsts robežsardze izraida ārzemnieku ar izceļošanas dokumentu, kuru izsniedz saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļā paredzēto kārtību, ja attiecīgā valsts piekrīt uzņemt ārzemnieku ar attiecīgo dokumentu.

24. Valsts robežsardze, īstenojot piespiedu izraidīšanu, uz lēmuma izdara atzīmi par ārzemnieka izceļošanu.

III. Piespiedu izraidīšanas organizēšana gadījumā, ja ārzemniekam pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas nav tiesību uzturēties Latvijas Republikā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

25. Ieslodzījuma vieta 30 dienu laikā pēc ārzemnieka ievietošanas ieslodzījuma vietā rakstiski informē:

25.1. Valsts robežsardzi par ārzemnieku, kuram ir piespriests papildsods saskaņā ar Krimināllikumu, – izraidīšana no Latvijas Republikas;

25.2. Valsts robežsardzi un pārvaldi par ārzemnieku, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

26. Sniedzot informāciju par šo noteikumu 25.punktā minēto ārzemnieku, ieslodzījuma vieta sagatavo paziņojumu (3.pielikums) un tam pievieno:

26.1. tiesas sprieduma kopiju vai sprieduma izrakstu (ar norādi par tiesas sprieduma stāšanos likumīgā spēkā);

26.2. ārzemnieka dzīves apraksta kopiju (oriģinālu nosūta Valsts robežsardzei);

26.3. ārzemnieka personu apliecinoša dokumenta (ja tāds ir) kopiju;

26.4. ārzemnieka ceļošanas dokumenta (ja tāds ir) kopiju;

26.5. ārzemnieka paskaidrojuma anketu (4.pielikums) (oriģinālu nosūta Valsts robežsardzei).

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

27. Ieslodzījuma vieta, paziņojot par šo noteikumu 25.punktā minēto ārzemnieku, kuram nav ceļošanas dokumenta, papildus šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3. un 26.5.apakšpunktā minētajiem dokumentiem nosūta Valsts robežsardzei šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

28. Ieslodzījuma vieta, izmantojot elektronisko pastu, sniedz informāciju Valsts robežsardzei par darbībām, kas veiktas saistībā ar šo noteikumu 25.punktā minētajiem ārzemniekiem, ja:

28.1. iesniegts apžēlošanas lūgums;

28.2. iestādes administratīvā komisija pieņēmusi lēmumu ierosināt tiesai nosacīti pirms termiņa atbrīvot notiesāto no soda izciešanas;

28.3. ārzemnieks nodots tālākai soda izciešanai citā valstī.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

29. Pēc apžēlošanas akta vai tiesas lēmuma saņemšanas par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu ieslodzījuma vieta pirms ārzemnieka atbrīvošanas nekavējoties telefoniski paziņo attiecīgajai Valsts robežsardzes teritoriālajai pārvaldei ārzemnieka atbrīvošanas datumu un laiku.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

30. Organizējot piespiedu izraidīšanu, Valsts robežsardze saskaņo ar ieslodzījuma vietu šo noteikumu 25.punktā minētā ārzemnieka pārņemšanas kārtību, ja:

30.1. ir pieņemts lēmums attiecībā uz ārzemnieku;

30.2. ārzemniekam piespriests papildsods – izraidīšana no Latvijas Republikas.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

31. Ārzemnieka piespiedu izraidīšana pēc soda izciešanas ieslodzījuma vietā tiek īstenota saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

IV. Izceļošanas dokumenta paraugs un tā izsniegšanas kārtība

32. Izceļošanas dokumentu izsniedz pārvaldes vai Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.

33. Izceļošanas dokumentu noformē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/1953 par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumus.

(MK 16.05.2017. noteikumu Nr. 256 redakcijā)

34. Izceļošanas dokumentu aizpilda latviešu, angļu un franču valodā, un pārvaldes vai Valsts robežsardzes amatpersona to apstiprina ar zīmogu un parakstu.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

V. Noslēguma jautājums

35. Šo noteikumu 14.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115/EK (2008.gada 16.decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.454
Izceļošanas dokuments

(Pielikums svītrots ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.454
Ārzemnieka aptaujas anketa

1. Vispārīgās ziņas 

1.1.  

Vārds (vārdi), uzvārds
(sievietēm – pirmslaulības uzvārds)
 

1.2.  

Tautība  

1.3.  

Valstiskā piederība 

1.4.  

Dzimšanas gads, datums 

1.5.  

Dzimšanas vieta 

1.6.  

Dzīvesvieta (pastāvīgā un pēdējā uzturēšanās adrese pirms ierašanās Latvijas Republikā), tālrunis 

1.7.  

Ģimenes stāvoklis (sievas, vīra uzvārds, vārds, adrese, tālrunis) 

1.8.  

Apgādībā esošie ģimenes locekļi (uzvārds, vārds, dzimšanas gads, datums, valstiskā piederība) 

1.9.  

Izglītība (kādu izglītības iestādi ir beidzis) 

1.10.  

Darbavieta, amats, specialitāte, tālrunis 

1.11. 

Dokumenti, kas apliecina identitāti 

1.12.  

Izbraucis no mītnes valsts (datums, iemesls, kā ieceļojis Latvijas Republikā) 

1.13.  

Valsts, kurā uzturējies pēdējos trīs gadus 

1.14.  

Tuvākie radinieki (vecāku, brāļu, māsu vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzīvesvieta, tālrunis) 

1.15.  

Īpašumi (nekustamie, kustamie, kas reģistrēti valsts institūcijās) 

2. Personas apraksts

2.1.  Augums (cm) 
2.2.  Seja 
2.3.  Acis 
2.4.  Zobi 
2.5.  Zods 
2.6.  Deguns 
2.7.  Īpašas pazīmes, tetovējumi 
2.8.  Žesti un mīmika 
2.9.  Gaita 
2.10.Runa 
2.11.  Piezīmes 

Datus sniedza

_______________________________________________________
(ārzemnieka vārds, uzvārds, paraksts)

Dati tulkoti no

_______________________ valodas

Tulkoja

_______________________________________________________
(tulka paraksts un tā atšifrējums)

Anketu aizpildīja

_______________________________________________________
(amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)

20___.gada ___.____________

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.454

(Pielikums grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 256)

Paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu" 26.punktu informēju, ka

Ieslodzījuma vietas nosaukums 

Izcieš sodu

Personas vārds (vārdi), uzvārds   
Dzimšanas datums 
Dzimšanas vieta 
Tautība 
Valstiskā piederība un tās veids 
Dzīvesvieta pirms notiesāšanas 

Persona 20___.gada ___._____________ notiesāta saskaņā ar Krimināllikuma

norādīt pantu, panta daļu, punktu 
Brīvības atņemšanas termiņš 
Papildsods – izraidīšana no valstsir piemērots 

nav piemērots

 
Citi sodi 

Soda izciešanas laiks beidzas 20___.gada ___._____________

Ģimenes locekļi

norādīt radniecības pakāpi,
uzvārdu (uzvārdus), vārdu (vārdus), dzimšanas datus
 
dzīvo 

Lietā atrodas

norādīt personu apliecinošus dokumentus (sērija, numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš) 

 

 

(iestādes nosaukums)

(amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)

20___.gada ___._____________

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.454

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 454Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 30.06.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
232351
{"selected":{"value":"20.05.2017","content":"<font class='s-1'>20.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.05.2017","iso_value":"2017\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2013","iso_value":"2013\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-13.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.05.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"